04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole"

Transkript

1 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolen sine rutiner skal avdekke at mobbing foregår. Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. Skolen sine rutiner skal sikre ein god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og følelsen av å tilhøre en gruppe. Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mugleg, selv gripe direkte inn. Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende oppførsel som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dersom skolen ikke har tatt stilling til saken innen rimelig tid, vil det likevel kunne klages etter forskriftene i forvaltningsloven som om det var gjort et enkeltvedtak. 1. Mål Alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal være preget av trygghet, trivsel, respekt og rettferdighet. På Malmheim skole vil vi ha elever som er Høflig - Glup- Trygg Glad Sitat frå opplæringslova 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det

2 likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 2. Hva er mobbing? Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Gjentas over tid.( fra 2 til 3 ganger pr måned) Ulik styrke mellom offer og plager/ne. Skolen sitt arbeid mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning, 2003 ). Definisjon til bruk overfor elever: Vi kaller det mobbing eller plaging når en eller flere (gjentatte ganger) er uvennlige og ubehagelige mot en annen, som ikke så lett kan forsvare seg. Dette kan for eksempel være at hun/han blir sparket, slått eller dyttet. Det er og mobbing når hun eller han blir mye ertet eller utestengt fra de andre.»

3 3.FOREBYGGING Målsetting Tiltak Tid Målgruppe Ansvarlig Felles forståelse og reaksjoner i forhold til regler og normer ved Malmheim skole Gjennomgang av handlingsplaner og ordensreglement i personalet Ved skolestart Alle tilsatte (lærer, assistent, SFO-leder) Rektor Skape trygge arenaer i bygninger og utearealer Inspeksjonsplan og inspeksjonsrutiner Ved skolestart Alle tilsatte Rektor Skape en trygg overgang fra Malmheim barneskole til Skeiene u.skole Skape en trygg overgang fra barnehage til Malmheim skole Følge opp RESPEKTARBEIDET Sørge for at trinnene har eit godt sosialt og faglig miljø som fungerer på sikt Skape gode samarbeidsrelasjoner skole - hjem Egen møteplan blir laget, se i håndboka Møte med Julebygda barnehage Telefoner til andre barnehager Våren Hver vår Elever, foresatte og 7.klasselærer Nye 1.klassinger Administrasjonen, Skeiene ung.skole og kontaktlærer 7.klasse Rektor Respektsamlinger Hele året Alle elever Lærerne Kurs for nye Kursdager Nytilsatte Rektor tilsatte gjennom heile Diskusjon på trinnene omkring regler og normer. Utarbeide trinnregler. KUF s idémappe mot mobbing - Lage handlingsplan Aldersblanding vha fadderklasser Trinnmiljøplan Hver klasse har trinnmiljøpplan som ligger på It\s learning. året Innen 1.oktober Innen 1.oktober Før skolestart, d.v.s. slutten av vårsemesteret Elevene Elevrådet 1.trinn 5.klasse 2.trinn 6.klasse (3.trinn 7.klasse) Kontaktlærer/elever (Timelærer setter seg inn i reglene) Kontaktlærrr for elevrådet (rektor) Kontaktlærer 5.klasse Kontaktlærer 6.klasse Hele året Elevene Kontaktlærerne Foreldremøte Høst Foresatte Kontaktlærer, involverte lærere. Administrasjon. Samarbeid med foreldrekontakter/fau rep. Utviklingssamtale Høst/vår Foresatte, elev og lærer Kontaktlærer Involverte lærere

4 Respekt virker mot mobbbing Skolebaserte program mot mobbing er systematisk evaluert i en rapport av Farrington og Ttofi (2009). Skoleutviklingsprogrammet RESPEKT er et av programmene som er vurdert klart effektivt i ein metaanalyse av hele 53 programmer. Farrington ot Ttofi har sett på de siste 26 årene sine programmer som skal forebygge mobbing. Rapporten tar for seg en kort skildring av hvert program og ser nærmere på analysene av hvert av desse programmene. Rapporten kan leses på Farrington, David P and Ttofi, Maria M. (2009). School-based programs to reduce bullying and victimization. Campbell Systematic Reviews. Oslo: Campbell Colaboration. Malmheim skole ble en respektskole i Lærerne ble kurset i Nye lærere har vært på noen respektkurs i årene etter det. Respektprogrammet skal gi de voksne som arbeider på skolen felles holdninger. Alle voksne skal vise at de er tydelige omsorgspersoner. Respekt er at elevene skal vise repekt for hverandre, læreren skal vise respekt for den enkelte elv og elevene skal vise læreren respekt. 4. AVDEKKE MOBBING Målsetting Tiltak Tid Målgruppe Ansvarlig Elevsamtaler Hele året Elever Kontaktlærer Forebygge og forhindra at mobbing skjer ved skolen Vakt/ tilsynsordning Hele året Elever Alle voksne på skolen Mobbeundersøkelse/ Høsten Elever Miljøterapeut trivselundersøkelse Og våren Undersøkelsen blir fulgt opp trinnvis Straks Elever Kontaktlærer

5 Personalomsorg AS har utviklet ressursverket Omsorg i Skolen - eit komplett system for skolen sin krisehåndtering som tar vare på alle involverte når krevende situasjoner oppstår. Omsorg i Skolen er svært praktisk rettet og involverer alle ressurser på og omkring skolen. To plattformer Krisepermen har alt en trenger for de akutte krisene som krever øyeblikkelig handling. Eksempel på slike hendelser er ulykker og dødsfall, men også individuelle kriser som mobbing, seksuelle overgrep og samlivsbrudd. Hvert tema blir innledet med tiltakslister. Her finner en aktuelle tiltak i en prioritert rekkjefølge. Hvert tiltak har forslag til ansvarlig, foreslår gjøremål og har et hjelpemiddel som systematisk viser hvordan tiltaket kan gjennomføres. Hjelpemiddelet for hvert tiltak gir forslag til hvem oppgavene kan delegeres til og formål med tiltaket. Gjøremålene er skildret i en prioritert rekkjefølge og så detaljert at den tilsatte skal kjenne trygghet for hvordan en kaotisk situasjon kan håndteres. Permen står på kontoret til administrasjonskonsulenten En kan finne mer detaljer rundt krisepermene ved å gå til disse linkene:

6 5. PROBLEMLØSNING VED MOBBING Tiltaksliste Ansvarlig, Tiltak, Gjennomføring 1 Mistanke eller melding om mobbing Kriseperm kap Vurdere mistanke om mobbing Kriseperm kap Nærmere undersøkelse av mistanke Kriseperm kap. 15 eller påstand 4 Første samtale med mobbeoffer Kriseperm kap Varsling til offeret sine foresatte Kriseperm kap Samtale med hver mobber Kriseperm kap Samtale med andre elever som er vitne 8 Samtale med mobberene samlet NB! Skal vera svært forsiktig med bruk av dette tiltaket. Kriseperm kap. 15 Kriseperm kap Oppfølgingssamtale med mobbeoffer Kriseperm kap Kontakte mobberen sine foresatte Kriseperm kap Samtale mellom mobber og offer Kriseperm kap Samtale i klassen Kriseperm kap Oppfølging og tiltak Kriseperm kap. 15 Ansvarskjede Prinsippet er at problemer blir løst på laveste mulige nivå, men at lærerne vet når saker skal meldes videre, og vet hvem de kan henvende seg til dersom problemene ikke kan løses på nivået deres. Det vil altså være en trapp, der problemene blir forsøkt løst lavest mulig, men der en går lenger opp i trappen når det er nødvendig. Oversikt over hvem som har ansvaret for hva som blir gjort når det gjelder mobbing. Lærer Kontaktlærer/foresatte Spes.ped gruppe / miljøterapeut Rektor 6. KONTINUITET OG ANSVAR Målsetting Tiltak Tid Målgruppe Ansvarlig Sikre kontinuitet og ansvar Handlingsplanen blir lagt fram i SU for godkjenning Høst SU Rektor Foreldremøte for 1.trinn Gjennomgang av handlingplan for personalet Redigering av handlingsplan Høst Foresatte Adm./ miljøterapeut /kontaktlærer Ved Alle tilsatte Rektor/miljøterapeut skolestart Ved skolestart Spes.ped. gruppe Miljøterapeut

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Thor Heyerdahl videregående skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1 Avdekking 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer