Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS"

Transkript

1 Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

2 Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen i Telemark (1998) Erfaring fra Miljørettet helsevern (Nordre Vestfold), Bedriftshelsetjenesten og konsulentvirksomhet HMS/ Miljørettet helsevern/ Folkehelse. Margit Gyllenhammar-Wiig Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2010) Grunnfag og mellomfag psykologi, Universitetet i Oslo (2001) Sivilingeniør, Norges Tekniske Høyskole (1993) Erfaring fra Miljørettet helsevern (12 kommuner i Vestfold), enøk-arbeid og konsulentvirksomhet HMS/ Miljørettet helsevern/ Folkehelse.

3 Hva er inneklima/innemiljø? Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

4 Helsemessig betydning av inneklimaet i skoler og barnehager (Nasjonalt folkehelseinstitutt 2011) Inneklimaplager deles i hovedgrupper: Diffuse plager og ubehag - mest av Tilfeller der inneklima forverrer luftveisallergi og astmaanfall Luftveisinfeksjoner (hjerte-kar sykdom og lungekreft assosiert med passiv røyking og høye verdier av radon over lang tid, asbest - yrkesmessig problem) Sårdannelser, mageproblemer, søvnvansker - ikke faglig grunnlag for å si at slike symptomer er assosiert med inneklimaforhold (Folkehelseinstituttet 2011)

5 Diffuse plager knyttet til innemiljø Følelse av tørr luft og irriterte slimhinner i øyne og luftveier. Hodepine/ tretthet Vanskelig å finne utløsende faktor Hvis plager forsvinner ved fravær/opphold i andre lokaler, rimelig å anta at plagene skyldes påvirkning i innemiljø Risikoforhold: Partikkelforurensning Forekomst av flyktige organiske forbindelser Fuktskader og innendørs oppvekst av muggsopp Mangelfull ventilasjon Trekk Ugunstige temperatur- og lys forhold.

6 Astma og allergiske reaksjoner i luftveiene Samspill mellom arv og miljø Luftveisallergi - betennelsestilstand i neseslimhinnen som gir tett eller rennende nese, kløe rundt nesen i ganen, irritasjon av øynene og episoder av kraftig nysing. Utløses ved pollen eller allergener.

7 Astma Langvarig betennelsestilstand i luftveiene og overfølsomhet i nedre luftveier. Ofte hoste, brystet føles trangt og vanskelig for å puste. Vet ikke hvilke miljøfaktorer som har betydning for utvikling av nye sykdomstilfeller. Arvelig predisponering viktigst faktor. Pusteproblemer kan utløses av en rekke miljøfaktorer og forverre situasjonen: Tobakksrøyk Svevestøv Kjemikalier Sterke lukter Allergener (fra dyr, midd, pollen, muggsopp etc.) Astma er hyppigst kroniske sykdom i barnealder og den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser på barneavd.

8 Infeksjoner Luftforurensning inne kan gi luftveisinfeksjoner (spesielt hos barn som blir utsatt for passiv røyking) Dårlig ventilasjon og svært mange mennesker i lokalet er det observert økt forekomst av virusinfeksjoner i luftveiene. Ved dårlig ventilasjon og forurensningskilder tilstede, så vil man få høyere nivåer av forurensninger i innelufta og disse kan tenkes å gjøre slimhinnene i luftveiene mer mottagelige for infeksjoner.

9 Analyse av innemiljøallergener tilbud fra Folkehelseinstituttet Allergi mot faktorer i innemiljøet er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn. Folkehelseinstituttet tilbyr kommunehelsetjenesten måling av allergener fra husstøvmidd, hund og katt i støvprøver fra innemiljøet. Se:

10 Ulike krav til bedre inneklima og helse Folkehelse -loven Arbeidsmiljø loven Opplærings -loven Plan og bygnings loven Barnehageloven Forskrifter og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler HMS-forskriften og spesifikke forskrifter om inneklima 9a- spesielt KU, TEK10 1 Tilsyns myndighet Formål Kommunen Arbeidstilsynet Fylkesmannen Kommunen Kommunen Sikre elever/barn tilfredsstillende hygieniske og helsemessige forhold Sikre arbeidstakere tilfredsstillende arbeidsmiljøforhold Sikre elever/barn tilfredsstillende sosiale, hygieniske og helsemessige forhold Sikre tilfredsstillen de bygg, herunder radon, ventilasjon, materialer m.v Sikre helse fremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller

11 Hva er et godt fysisk miljø? Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.: Funksjonskrav - skal kunne oppfylles og tilpasses den enkelte skole Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og enkelte andre veiledere gir anbefalte grenseverdier for de viktigste inneklimaparameterne: Inneklima/ luftkvalitet ( 19) Belysning ( 20) Lydforhold ( 21) Sanitære forhold ( 23)

12 Lufttemperatur Grenseverdier: Romtemperatur: grader C. Under 22 grader C i fyringssesongen. Over 26 grader C helst ikke mer enn to uker i et normalår. Referanse: Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Statens helsetilsyn IK-2619)

13 Fukt Høy fuktighet kan føre til muggvekst. Mugg og høy luftfuktighet kan føre til helseplager. Det anbefales at luftfuktigheten holdes så lav som mulig Tørr luft skyldes som oftest kombinasjonen av støv og høy temperatur

14 Fukt Luftfuktighet måles i relativ fuktighet RF, og ligger normalt mellom 15 og 30 % i et arbeidslokale. I bolighus er det normalt litt høyere fuktighet, bl.a. på grunn av bad, kjøkken, planter og annet rot. Vannskader som følge av for eksempel dårlig drenering eller lekkasjer kan føre til mugg og råte. Fukt- og råteskader skal ikke forekomme. Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme, og infisert materiale fjernes. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til årsakssammenhenger mellom mugg/råte og helseplager.

15 Luftkvalitet Grenseverdier: Karbondioksydnivået (CO2) bør ikke overskride 1000 ppm. Høyt CO2-nivå indikerer at luftskiftet (ventilasjonen) er for dårlig i forhold til antall personer i rommet. Referanse: Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Statens helsetilsyn IK-2619)

16 Inneklimamålinger CO 2 målingene forteller noe om luftutskifte eller ventilasjonskapasiteten i rommet. Høyt CO 2 nivå sier at luftutskiftet/ ventilasjonen er dårlig. Normen sier at CO2 nivået i inneluften skal ligge under 1000 ppm. Temperaturen måles i grader celcius, og det anbefales så langt som mulig at temperaturen holdes under 22 o C, særlig i fyringssesongen. Luftfuktighet måles i Rh- relativ fuktighet. Det eksisterer ingen norm for fuktighet, men som enkelt faktor kan høy fuktighet være et stort problem i forhold til innemiljøet i bolighus og arbeidslokaler.

17 Inneklimamålinger

18 Inneklimamålinger

19 Inneklimamålinger

20 Støy Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer: Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 db (A) og impulslyd /maks> 130 db (C). Grenseverdier: Støynivå fra tekniske installasjoner skal ikke overstige 32 dba (maksimalverdi). Gjennomsnittlig støynivå inne i skolens åpningstid skal ikke overstige 30 dba fra ytre støykilder. Støybelastning i skolens uteområder bør ikke overstige dba.

21 Ulike tiltak mot støy 1.pri er å isolere støyen, eller fjerne støyen. Hvis ikke det er mulig må tilfredsstillende hørselsvern benyttes.

22 Etterklangstid Etterklangstid betegnes ofte som rommets akustikk. Den tiden det tar å redusere lyden med 60 db, om måles i sekunder. Lang etterklangstid gir ofte et forvrengt lydbilde, og vanskeliggjør samtaler. Det får også beskjedne støykilder til å virke ubehagelige. Kort etterklangstid kan i andre sammenhenger vanskeliggjøre for eksempel undervisning eller lignende.

23 Radon og stråling Høy radonkonsentrasjon i inneluften bidrar til økt risiko for lungekreft. Tiltaksgrense: 100 Bq/ m3 luft.

24 Belysning Anbefalte belysningsstyrker: Trapper og ganger 100 lux. Undervisningsareal 300 lux i rommet (på pulten). Skolelandskap 500 lux. "Farlige" arbeidsplasser som dreiebenker, komfyrer og lignende 500 lux. Referanse: Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys.

25 Klager på inneklima Ca 50% av klager på inneklima skyldes feil eller mangelfull drift av de VVS-tekniske anleggene: Gamle, nedslitte anlegg. Mangelfull eller feil drift av deler av de tekniske anleggene. Manglende opplæring av driftspersonalet. Manglende driftsinstrukser for de tekniske anleggene. Manglende bygningsmessig vedlikehold.

26 Planlegg for godt inneklima Rent bygg Tørr byggeprosess, tid til uttørking i byggeprosessen, unngå fuktskader Planlegg for god temperaturkontroll, viktig Støybelastning Planlegg god ventilasjon, gjerne med behovsstyring Tilrettelegg for godt renhold Velg riktige materialer med dokumentert lav emisjon

27 Tilrettelegg for godt inneklima Minst mulig støvsamlere Skraperister og absorpsjonsmatter

28 Oppbrett på gulvbelegg

29 Mulig å vaske under skohyllene

30 Riktig materialvalg Lavemitterende materialer reduserer luftmengdebehovet. Produkter med teknisk godkjenning, spesielt i våtrom. Materialvalg, spesielt på gulv, er avgjørende for rengjøring og behov for vedlikehold. Materialvalg avgjør varmelagringsevnen i bygget.

31 Hva påvirker mest i driftsfasen? Renhold Vedlikehold - unngå at skader utvikler seg, spesielt fuktskader! God plan for filterbytte for ventilasjon. Internkontroll: Rutiner for inneklimamålinger, radonmålinger, etc.

32 Unngå fuktskader Sørg for at fuktighet ventileres godt ut. Ha kontroll på vedlikehold slik at fuktskader unngås. Pass på våtrom, tak (spesielt flate med innvendig taknedløp), yttervegger, fukt fra grunn, luftlekkasjer ut i bygningskroppen. Fuktskader kan gi soppvekst og forverring av allergi/astma.

33 Det estetiske!

34 Elevenes venterom

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v.

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v. KRAV OG RETNINGSLINJER FOR Å IVARETA BARNS ARBEIDSMILJØ I SKOLER OG BARNEHAGER M.V. (Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., av 01.12.1995) Termisk miljø handler om kroppens

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 540 Veiledning om Arbeid ved dataskjerm Innhold: Forord..................................................... 3 Innledning..................................................

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer