Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)"

Transkript

1 Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport 3 Høringsbrev Høringsuttalelser Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på SAMMENDRAG: Komite 1 legger fram sak til kommunestyret om ny skolestruktur. Komiteen har delt seg, og presenterer to ulike løsninger. Mindretallet går inn for at dagens skolestruktur opprettholdes, og at det utarbeides en opprustningsplan. Flertallet går inn for å bygge en ny skole ved Segalstad bru (Linflåa eller Fjerdum) for skolene Fjerdum og Engjom. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for saken: Komite 1`s arbeid har utgangspunkt i følgende vedtak i kommunestyret i sak 48/12: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret. Formannskapet behandlet saken og ga komiteen følgende mandat: I tillegg til allerede utredede alternativer ved Fjerdum skole bes komite 1 vurdere følgende alternativ:

2 1. Løsninger og utgifter ved å rive hele bygningsmassen på Fjerdum med unntak av barnehagen, og erstatte dette med et nybygg som kan huse alle elever fra Engjom og Fjerdum. 2. Som alternativ 1 men hvor det også legges til rette for at elevene fra Forset flyttes til Fjerdum, og Forset skole legges ned. 3. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og fylle opp Forset skole samt utvide Follebu skole for å ta hånd om resterende elever fra østre dalføre. 4. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de to skolene. 5. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de tre skolene. Det skal vurderes både investerings- og driftskostnader ved de forskjellige alternativene. Komite 1 jobber på forstudienivå der utgiftsanslagene er relativt grove og sjablongmessige. Frist for komiteens arbeid er Komiteen må i denne fasen ha et åpent møte i hver skolekrets for å informere om prosessen og innhente forslag/synspunkt. Kommunestyret vil i juni ta stiling til hvilke løsning(-er) som velges for videre utredning (forprosjekt) og hvordan prosessen videre skal legges opp fram til endelig vedtak, herunder høring. Hvis komite 1 under utredningsarbeidet ser andre fornuftige alternativer som de mener burdevært utredet, gis de mulighet til å gjøre det innenfor tidsrammen som er satt opp. Formannskapet må orienteres. Arbeidet i komiteen Roar Steinslien, Ap, er saksordfører for saken. Komite 1 har hatt 7 møter knyttet til denne utredningen. Utredningen av de 5 alternativene i mandatet er beskrevet i to ulike delrapporter: Delrapport 2 utreder alternativene 1, 2, 4 og 5. Delrapport 3 utreder alternativ 3. Delrapport 1 er fra forrige runde med utredning, og ble lagt fram som sak i kommunestyret i september Revidert versjon av alternativ 3 er i delrapport 1. I arbeidet med saken har komiteen også sett på tidligere utredninger vedrørende skolestrukturen i Gausdal kommune. Dette fordi de tidligere utredninger har grundige vurderinger om skolebyggene, skoleskyss og trafikale løsninger for adkomst og parkering. Her kan en nevne: Arbeidsnotat vedr vurdering av atkomstforhold ved barneskolene i Gausdal, - sak i 2004

3 Kommunestyresak 2/10: Forprosjekt for ombygging av Fjerdum skole Kommunestyresak 81/10: Ny skolestruktur Komite 1 vedtok enstemmig i møte den at alternativ 3 (delrapport 3) ikke var et aktuelt løsningsalternativ å jobbe videre med. Saksordfører Roar Steinslien gjorde dette kjent for kommunestyret i møte den Komite 1 har vært på befaring for å se på uteområdet på Røyslimoen skole, Fjerdum skole og skoletomta på Linflåa. Høring Komite 1 vedtok i møte den å sende alternative løsninger på høring. Det var: «Revidert alternativ 3 i delrapport 1», og de fire valgte løsningsalternativene i delrapport 2. Disse alternativene ble lagt ut til offentlig høring, og ble spesielt sendt til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Engjom, Fjerdum og Forset skoler, samt til arbeidstakerorganisasjonene. Høringsfrist var satt til Komite 1 gjennomførte i samarbeid med FAU informasjonsmøter i Engjom, Fjerdum og Forset skoler, samt et eget folkemøte i kulturhussalen om skolestrukturutredningen den Det er mottatt 11 høringsuttalelser til de alternative løsningene for ny skolestruktur. Uttalelsene følger vedlagt. Her er et kort sammendrag av hovedelementene i de 11 høringsuttalelsene. Nr Avsender Hovedpunkter 1 Felleslista Gausdal FrP Gausdal Høyre Honnør for grundige utredninger Foreslår å flytte elevene fra Fjerdum og Engjom skoler til ledig kapasitet ved Follebu og Forset skoler, og bygge ut det som er strengt nødvendig for å få «kabalen» rent praktisk til å «gå opp» ved de to sistnevnte skolene. De ber om at deres forslag blir utredet på samme grundige måte som alle de andre forslagene, og ikke bare blir skjøvet til side uten videre, og bli lagt fram for kommunestyret for avgjørelse.

4 2 Gausdal Senterparti Går inn for å beholde dagens skolestruktur, og fraråder sterkt at skolestrukturen endres på grunnlag av de utredningene som foreligger fra komite 1. Har tro på at grende-/nærmiljøskoler er et virkemiddel for å beholde bosettingen i utkantene, og viser til visjonen i kommuneplanens samfunnsdel. Viser blant annet til kommunens økonomiske situasjon. 3 Bygdalista i Gausdal Uttaler at det bør være en grunnleggende rettighet å kunne bosette seg hvor man vil og likevel ha nærhet til kommunale tjenestetilbud. I denne kommunestyreperioden har Bygdalistas representanter stemt mot alle forslag om nye utredninger av skolestrukturen i kommunen, og har ønsket å rette fokus på innholdet i skolen, og ikke antall skolebygg og geografisk beliggenhet Bygdalista kan ikke se at utredningen fra komiteen bidrar med noen gode argumenter for å endre eksisterende skolestruktur, og går for å beholde dagens struktur. Viser til vedtak om skolestruktur de seneste årene, og kan ikke se at det skulle være grunnlag for nye omkamper om skolestrukturen i kommunen. Viser til FN s barnekonvensjon om barnets beste. Uttrykker spesielt skepsis til hvordan man tenker seg avvikling av trafikk og gangfelt ved eventuell ny skole på Linflåa Uttaler at komiteen bør utrede nærmere hvordan en eventuell ny skole på Linflåa kan ha nytte av fasilitetene ved Gausdal Arena og den nye idrettsbanen. Viser til kommunens høye lånegjeld (over 500 mill kr), og at tiden ikke er moden for høyere låneopptak. 4 Utdanningsforbundet i Gausdal Peker på at de vedtak som er fattet om skolestruktur må opprettholdes. Det største problemet med skolestrukturdebatten det siste tiåret er usikkerheten den medfører for elever, ansatte og foreldre. Beslutnings- takerne må tørre å stå for de valgene som fattes Viser til uheldige utviklinger på de minste skolene nå de har vært nedleggingstruet. Viser til uttalelsene fra klubbene ved skolene

5 Klubbene ved skolene (nedenfor) som uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen i kommunen. Bekymring for lærertettheten, og opptatt av at den må være stor nok. Klubben ved Gausdal ungdomsskole: Mener at kommunen ikke bør prioritere å bygge ny barneskole. Mener at elevene fra Engjom bør fordeles på Fjerdum og Follebu skoler, ved å justere skolekretsgrensene, samt at Fjerdum oppgraderes ut fra det som er nødvendig med økt elevtall. Klubben ved Fjerdum skole: Stort flertall går for alternativ 1 eller 5. Av disse to alternativene er ny skole lokalisert til Fjerdum det flest ønsker, men noen ser også verdien ved eksisterende bygg. Et flertall mener at Forset skole skal bevares som i dag, og at sammenslåing av Fjerdum og Engjom er det beste alternativet. Klubben ved Forset skole: Uttrykker forundring over at Forset barneskole har kommet med i en ny utredning av skolestrukturen i kommunen. De peker på tre punkter i sin argumentasjon: 1) Betydningen for bygda og lokalsamfunnet, 2) Pedagogikk og 3) Økonomi. 5 FAU Fjerdum skole Uttaler at de er svært interessert i at det bygges en ny og fremtidsrettet skole for deres barn i østre dalføre. De har synspunkter på og innspill til delrapport 1 og 2. De peker særlig på byggekostnadene, som de mener er satt altfor høyt i rapportene. De mener at det bør kunne bygges for rundt kr /m2, - og ikke mellom og /2, som rapportene benytter. De mener at en ny skole for østre dalføre bør ligge på Fjerdum, og begrunner det med trafikale løsninger ved eventuell bygging på Linflåa, byggekostnader, elevtalls- utvikling, lærertetthet og læringsmiljø. De forventer at deres innspill blir tatt hensyn til i den videre behandling av saken. 6 FAU Engjom skule Uttaler at Engjom skule er en velfungerende skole med flotte uteområder og et godt læringsmiljø. De ønsker å beholde dagens struktur. Dersom nedleggelse av skolen blir et faktum ønsker

6 de at det bygges ny skole på Fjerdum for elevene ved Engjom og Fjerdum. 7 FAU Forset skole Uttaler at det overordnede inntrykket av dokumentene som er sendt ut på høring er at verken politisk eller administrativ ledelse har noen plan for hva de vil med skolene sine i framtiden, «de vet ikke hvordan skolene skal utformes, hva de skal fylles med, hvor de skal plasseres eller hvordan de kan brukes til å utvikle Gausdal som kommune». Rapportene bærer sterkt preg av å være politiske bestillingsverk. De uttaler med fete typer i uttalelsen: «Med mindre Komite 1 slutter å gjemme seg bak den påfølgende politiske prosessen og faktisk utreder sakens økonomiske og samfunnsmessige aspekter med en dokumentert argumentasjon mener FAU Forset skole at Komite 1 bør fristilles fra sitt mandat». Uttalelsen er omfattende og er disponert i følgende 8 punkter: 1. Kommunen har ikke noen plan for hvordan Gausdalsskolen skal utformes eller hva den skal fylles med. 2. Komiteen har handlingsrom til å utrede alle alternativer de finner fornuftige. 3. Tallmaterialet i rapportene, som gir uttrykk for usikkerhet på % i estimatene. 4. Klasseroms størrelse. 5. Det administrative behovet ved skoler med 200 eller 300 elever er undervurdert. 6. Lokalisering. 7. Skolestruktur og utforming av skolene. 8. Oppsummering 8 Solrun Krokann Berg Peker på at Fjerdum skole ble bygget i 1923 av tømmer og har antikvarisk verdi, en skole med sjel. «Det er vanvidd å rive Fjerdum skule». Peker på betydningen av fysisk aktivitet for elevene, noe det flotte utearealet legger til rette for. «La Forset, Follebu og Fjerdum leva, bygda har ikkje råd til noe anna». 9 Svein Solberg Lillian Terese Findalen Peker på at utbygging på Fjerdum blir ca 10 millioner kroner eks. mva. lavere enn utbygging på Linflåa.

7 Peker videre på de trafikale problemene ved bygging på Linflåa, og kryssing av fv 255/254 ved Segalstad bru. Uttaler at det er feil å vurdere elevtallsutviklingen med «kjente» tall for barn bosatt i Gausdal, og mener at faktisk elevtall ved de ulike skolene siste 20 år må legges til grunn. I oppsummeringen uttaler de at i sammenligning av Fjerdum og Linflåa som framtidig skoleområde ved Segalstad bruk, er Fjerdum det optimale valget. Dette begrunnes med lavere byggekostnader og tryggere skoleveg for flertallet av barna med gangavstand. De peker også på at byggekostnadene som legges til grunn er over 70 % høyere sammenlignet med bygging av Follebu skole, og at det derfor trolig er feil i beregningene i rapporten. Oppfordrer til at det arbeides videre med vurdering av elevtallsutvikling basert på historiske data og effekten av de investeringer/tiltak som er igangsatt som anlegg på Linflåa og tilrettelegging av nye attraktive boligtomter. 10 Sverre Gran Uttaler at han på det sterkeste anbefaler å bevare nåværende skolestruktur og ta de nødvendige investeringene for å ruste opp Engjom, Fjerdum og Forset. «Ved å satse på nåværende skolestruktur med grendeskolene Engjom, Fjerdum, Forset og Follebu, vil en få en skolestruktur som også vil oppmuntre til bosetting i hele kommunen, til nytte for selve grunnlaget for Gausdal s næringsliv, - jord- og skogbruk». 11 TH, privatperson datert Viser til at delrapport 3 ikke eksisterer, og ber om at delrapport 2 endres slik at alternativ 3 nedlegging av Engjom og Fjerdum skole, og at elevene fordeles på Follebu og Forset blir tatt bort. Høringsuttalelsene ble gjennomgått på møte 7. mai På bakgrunn av denne runden har komiteen valgt å ikke gå videre med alternativ som berører Forset skole. Andre forhold fra høringsrunden som kan kommenteres er:

8 Spørsmålet om eventuell rivning av Fjerdum skole kan være problematisk hvis bygget har «antikvarisk verdi». Byggesaksavdelingen i Gausdal kommune kjenner ikke til forhold som gjør at bygget ikke kan rives. Fylkeskommunen har heller ikke kommet med innspill i saken. Kostnadsberegningen til kommunen i forhold til kostnadsberegningen til FAU Fjerdum. Med å legge samme forutsetninger til grunn så er resultatet i regnestykkene ganske like. Komiteens innstilling: I komiteens møte 28. mai 2013 voterte komiteen slik: Arbeiderpartiet og Venstre = 3 representanter går inn for følgende: Gausdal kommune bygger en ny skole for Fjerdum og Engjom på Segalstad bru. Lokaliseringsspørsmålet (Fjerdum eller Linflåa) vil en ta stilling til i kommunestyremøtet. Bygdalista og Senterpartiet = 2 representanter går inn for følgende: Dagens skolestruktur opprettholdes, og opprustingsplan utarbeides. Fra komiteens protokoll står det ellers følgende: «I saksframlegget til saken legges det opp til følgende: Bakgrunn for saken Prosess Høringsrunde Mindretallets innstilling, og eventuell begrunnelse dersom de ønsker det Flertallets innstilling, herunder omtale av: - Fordeler og ulemper ved hhv Fjerdum og Linflåa - Ulike økonomiske elementer ved Fjerdum: midlertidig drift og trafikkforhold - Ulike økonomiske elementer ved Linflåa: rivning av Fjerdum, trafikkforhold / trafikksikringstiltak. - Rådgivende folkeavstemning om målføre Om mindretallets innstilling «Det er kommunens økonomi, samfunnsøkonomiske og barnas beste som er lagt til grunn for vår beslutning. Gausdal kommunes økonomi Gausdal kommune har nå høyest lånegjeld i regionen og ligger både over fylke og landsgjennomsnittet.

9 Det høye gjeldsnivået i Gausdal har gjort at renter og avdrag har lagt beslag på store deler av driftsinntektene, og at omfattende nedjusteringer av driftsrammer må til for å få driften til å balansere. Spesielt innen skole og eldreomsorgen har det vært store nedskjæringer i flere omganger siden Gausdal kommune hadde besøk av fylkesmannen i Oppland 9. April Fortsatt skal kommunen kutte ytterligere. Neste år skal vi kutte med 10 mill og i 2015 med 5 mill. Fra år 2015 og 25 år fremover vil det komme enda sterkere innstramninger hvis vi skal låne rundt 100 mill mer til en helt ny skole. Gausdal Kommune fikk besøk av fylkesmann i 2010 p.g.a deres store uro knyttet til hvordan den høye lånegjelden som den gang var på ca. 400 mill ville påvirke kommunens evne til å ivareta lovpålagte tjenester. I følge fylkesmannen kom de ikke for moroskyld, men at de så at kommunen virkelig er i ubalanse, og for å unngå at kommunen kommer på ROBEK lista. Som de skriver i sitt framlegg for kommunestyret i 2010; Etter fylkesmannen vurdering er Gausdal kommune i en situasjon der det er nødvendig å nøye vurdere planlagte investeringer og tilhørende låneopptak. Uansett er kommunens finansielle stilling nå slik at vesentlige driftskutt tvinger seg frem. Videre står det at Gausdal kommune kan velge å se bort fra vår bekymring. Det vil etter vår vurdering bety at man skyver problemene foran seg og at omstillingen som etter hvert må komme vil desto bli mer smertefull. Etter 2010 har Gausdal kommune ytterligere økt lånegjelden opp til 5oo mil og skal vi låne ca 100 mill til vil det si at vi har økt lånegjelda til rundt 600 mill, d.v.s en økning av gjeld mellom 50 til 60 % siden Fylkesmannen var her. Som for oss er et stort tankekors. Hvert år utarbeider fylkesmannen kommunebilde som er et arbeidsredskap for politikere og administrasjonen. Kommunebilde viser hvordan kommunen leverer sine lovpålagte tjenester. Den gir kunnskap om den aktuelle situasjonen og utviklingstrekk på mange tjenesteområder. I kommunebilde for 2012 blir det gjentatt at Gausdal kommune bør bestrebe seg på å redusere lånegjelda, både ved å dempe investeringsnivået og at investeringene i større grad finansieres ved egne midler. De fleste høringsuttalelser gis det også utrykk for bekymring over kommunens anstrengende økonomi, da spesielt fra skolene selv, som mener de har nådd en kritisk grense og hvis det skal skje forandringer må det skje uten de store låneopptak. Samfunnsøkonomiske Vi ønsker å legge tilrette for spredt bosetting i kommunen. Landbruket i Gausdal kommune er blant de største i vårt fylke av 27 kommuner. I kommunebilde står det at jordbruket og skogbruket kan betraktes som en basisvirksomhet eller basisnæring som gir betydelige økonomiske virkninger utover egen virksomhet. I Gausdal gir landbruket mange ekstra arbeidsplasser som eks Gausdal Bruvoll, transport, meieri, matproduksjon og reiseliv osv. Man må huske store deler av landbruket ligger utenfor sentrum og ønsker vi fortsatt

10 at vi skal være en stor landbrukskommune kan vi ikke tappe bygdene for tilbud, tjenester og aktiviteter. Tar vi mer og mer fra bygdene og ikke unner de å utvikle seg blir det flere og flere som forlater utkantene. I tillegg bidrar landbruket til store landskapsverdier som er en blanding mellom kulturlandskap i dalen og naturlandskap i omkringliggende skog- og fjell områder som må sikres gjennom et bevist planlegging. Dette vil etter vår mening være et stort tap på Gausdal hvis kulturlandskapet som er opparbeidet og holdt i hevd gjennom generasjoner blir borte. Som rådmannen skriver i sin vurdering, vil reduserte rammer føre til at tjenestene i enda større grad må klare å samordne ressurser og tilbud ovenfor enkeltbrukere og grupper av brukere. Og dvs at mer og mer av tjenestetilbudene blir flyttet til sentrum. Dette vil påvirke utkantene. Vi ønsker at småbarnsfamilier flytter til alle områder i Gausdal fordi det skaper vekst. Skoletilbudet er det viktigste kommunale tjenestetilbudet vi kan tilby de, spesielt på små steder er skolen viktig. Skolen er en viktig sosial arena hvor folk møtes i ulike sammenhenger. Særlig for innflyttere er skolen viktig for å bli kjent med andre folk. Tap av den lokale skole gjør stedet mindre attraktivt som bosted. Blir det for langt til skoletilbudet vil det påvirke småbarnsfamilier til å bo et annet sted. Barnas beste Forskningen er klar på at skolestørrelse, bygningene, klassedeling og gruppedeling har lite å si for læringsresultater og en god skole. De faktorene som er viktig i forhold til elevens læring å skape en god skole, kan og må man jobbe med uansett hvor stor eller liten skolen. Det som har betydning for elevens læringsutbytte er knyttet til læreren og undervisningen. Det er viktig at læreren kan bygge relasjoner til elevene om arbeidsinnsats, læringsmål, atferd og lærerens evne til å lede klassen. En annen viktig faktor er at foreldrene har tydelige og realistiske forventninger til sine barn og støtter sine barns læring og skolegang. Nærhet til skolen er viktig fordi det påvirker hverdagen til familiene og barna, man ønsker at ungene størst mulig grad kan gå til skolen fordi er sunt for ungene. Det er veldig viktig for barn og foreldre at skoleveien er trygg. Det er gjort en del undersøkelser som viser at lang skolevei påvirker elevens trivsel på skolen. I undersøkelsen ligger den økt reiselengden mellom 30 til 40 minutter. Undersøkelsen viser at de yngste elevene vektlegger ulempene ved økt skoleskyss i forbindelse med skolenedleggelse sterkt, mens eldre elever spesielt på ungdomstrinnet er mer opptatt av fordelen med større sosiale miljøer. Elever med kortest avstandsøkning trives generelt bedre på skolen enn elevene med lengst avstandsøkning. Mobbing finnes både på store og små skoler, men det er mer synlig for lærerne ved mindre skoler. Ved store skoler er det større sjanse at man ser eleven mindre, lettere å bli gjemt bort og vanskeligere å følge med. Konklusjon

11 Vi mener Gausdal kommunen har for høy gjeld til å ta opp enda et stor lån på 100 mill. Vi ser at den høye lånegjelda allerede i dag går utover de kommunale tjenestene i stor grad. Ønsker ikke å bidra til ytterligere innstramninger eller gjøre det vanskelig å drive forsvarlig. Mener det er på tide å få ned lånegjelden før vi tar opp nye store lån. Eventuelle renteoppgang kan føre til drastiske konsekvenser. Ved å slå sammen de to skolene vil vedlikehold og driftsutgifter gå ned. Men både nye og eldre skoler trenger vedlikehold. Synes innsparingene er små i forhold til investeringen og det er også usikkert hvor mange stillinger som spares. Det har vist seg at man ofte trenger like mange ansatt ved sammenslåing fordi administrasjons oppgaver øker ved større enheter. En skole er ikke dårligere om den er liten eller stor, som nevnt før kommer det an på lærerne, ledelsen og foreldrene. At Engjom mister sin skole kan føre at det blir mindre attraktiv å bosette seg der og de mister en viktig sosial arena. Man ser at elevene kan fort komme på en reisetid over 30 minutter som kan påvirke de minste elevene ang trivsel. Dessuten mister mange elever muligheten til å gå til skolen som er så viktig for helsen.» Om flertallets innstilling I forbindelse med vurdering av ny skolestruktur vil det i tillegg til bygningsmessige løsninger, kostnader og økonomi/finansiering også være viktig å vie noe oppmerksomhet på andre faktorer som er av stor betydning for kvaliteten på skoletilbudet. Organisering av undervisningen og lærertetthet En sammenslåing av skolene Engjom og Fjerdum vil: Samle ressursene. Medføre at lærertettheten blir utjevnet for de to skolene. Det vil bli en fulldelt skole. Alle elever vil i hovedsak få sin undervisning sammen med elver på samme trinn. En større skole representerer et større fagmiljø, - lettere å rekruttere og beholde ledere og lærere. Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er både en nasjonal og en lokal utfordring. Det utdannes for få lærere. Som liten kommune med små enheter/fagmiljøer, taper vi ofte kampen om arbeidskraft i konkurranse med Lillehammer. Med en større skole i et moderne bygg kan vi ha bedre sjanse for å rekruttere og beholde. Det er samme mekanismer her som det er med legesenter. For å oppnå innsparing på skoleområdet er vi nødt til å samle ressursene i færre bygg. Vi oppnår også færre kvadratmeter å vedlikeholde, forutsatt at vi får revet eller solgt bygg som blir tomme. Driftsutgiftene blir lavere, - her kan vi vise til Follebu skole. Barnas beste Læring og læringsmiljø

12 De siste årene har særlig skolens bidrag til elevenes faglige utbytte stått i sentrum i den offentlige debatten. Kvalitet i skolen knytter seg til en til en rekke faktorer som faglig utbytte, sosial kompetanse, mobbing, trivsel, motivasjon for læring, elevmedvirkning, tilpasset opplæring og samarbeid med hjemmet. Den internasjonalt forskeren John Hattie sier, med bakgrunn i sine omfattende metastudier omkring elevers læring, at det er relasjonen mellom elev og lærer som er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevens læring. Færre elever i klasserommet har kun betydning hvis lærere skoleres slik at de evner å dra størst mulig fordel med mindre klasser. Andre faktorer som er viktige for elevers læring er tydelig klasseledelse, elevens evne til å bedømme egne prestasjoner og klart definerte standarder for god undervisning. Det er i møtet mellom den engasjerte lærer og den trygge eleven det skjer. Det er der kvaliteten ligger. Samarbeidet med foreldre er også svært viktig, og generelt har foreldrene et stort og godt engasjement for skolen. Dette er en positiv og viktig faktor for barnets beste, og det er ikke noe som tilsier at dette ikke kan ivaretas like godt ved en ny skole.. Et nytt skolebygg vil bli en mer tidsriktig skole, og som vil gi større fleksibilitet for tilrettelegging og organisering av undervisningen. Kommunestyret har i kommunal planstrategi vedtatt at barn og unge og oppvekstmiljø skal være et hovedtema i kommuneplanarbeidet. Bygging av en tidsriktig skole vil være et viktig signal om at kommunen satser på barn/unge og deres oppvekst- og læringsmiljø, og vil passe inn i det pågående kommuneplanarbeidet. Skoleskyss og nærhet til skolen En ny skolestruktur vil utløse behov for skoleskyss for flere elever. Det er fylkeskommunen som i henhold til opplæringsloven er ansvarlig for organisering av grunnskoleskyssen, og skyssopplegget for den enkelte skole skjer i nært samarbeid med kommunen. I skyssplanleggingen tas det utgangspunkt i at skyssen skal organiseres slik at reisetiden blir så kort som mulig, samtidig som skyssopplegget skal være mest mulig rasjonelt og økonomisk forsvarlig. I denne saken om Fjerdum og Engjom skoler dreier det seg ikke om uforsvarlige avstander når avstanden mellom disse to skolene er bare 8 km. Lokalisering av ny skole Det foreligger to alternativer for lokalisering av ny skole, - Fjerdum og Linflåa. Begge alternativene vurderes å være egnet for bygging av ny skole, men representerer ulike rammefaktorer som det er viktig å beskrive noe nærmere.

13 Ny skole på Fjerdum. Skoledrift og undervisning i byggeperioden må løses i midlertidige lokaler. Kr. 3 mill ekstra kostnad for skole er anslått. En kan ta utgangspunkt i Engjom skole i byggeperioden. Anleggstrafikk, støy og byggeaktivitet må skjermes på en tilfredsstillende måte i fht barn, foreldre og ansatte barnehagen. Vi må også se på midlertidig barnehagedrift et annet sted. En kan ta utgangspunkt i Myra barnehage i anleggsperioden. Anslag kr. 1,5 mill Det kan være vanskelig (fordyrende) å ha drift på skole/barnehage på en byggeplass. Tomtearealet for skolebygg og skolegårdsplass er delvis flatt og opparbeidet, og delvis noe kupert. Tomtearealet er stort. Atkomst og trafikale forhold må legges om, og løse et samlet behov for barnehagen og skolen. Her foreligger det en tidligere utredning fra Sweco. Nærhet mellom barnehagen og skolen på Fjerdum gir mulighet for tett og hyppig samarbeid. Det er ikke et oppvekstsenter der i dag. Samarbeid og bruk av bibliotek og kulturskole vil kreve et mer systematisk og organisatorisk opplegg i likhet med andre skoler. Ny skole på Linflåa. I byggeperioden kan skoledrift og undervisning foregå i dagens lokaler. Ingen spesielle hensyn å ta i fht barnehagedrift på Fjerdum. Tomtearealet er ubearbeidet, men kan opparbeides og tilrettelegges for skolebygg og skolegårdsplass. Tomtearealet er stort, og har et variert og kupert landskap. Det vedtatt opparbeidelse av skileikanlegg som kan innpasses og tilrettelegges for sambruk med skolen. Sambruksmulighet med Linflåa idrettspark. Atkomst og trafikale forhold må vurderes nærmere. Herunder gangveitraser fra Segalstad Bru og trygg kryssing av bilvei. Manglende nærhet til barnehagen vil kreve et mer systematisk og organisatorisk opplegg for samarbeid mellom barnehage og skole, i likhet med de andre skolene. Nærhet til bibliotek og kulturskole gir mulighet for tett og hyppig samarbeid. Om eventuell riving av Fjerdum skole: Det vil bli de samme utgiftene til rivning om en river Fjerdum skole for å bygge ny på tomten eller om en bygger ny skole ved Linflåa. Bygges det en ny skole ved Linflåa må en ta stilling til om Fjerdum skole skal rives eller selges. Det samme gjelder for Engjom. Dette er ikke lagt inn pr i dag i alternativ 4. Rådgivende folkeavstemning om målføre

14 Fjerdum skole har bokmål som målform. Engjom skole har nynorsk som målform. I dag er det svært få elever som har nynorsk som opplæringsmål. Det skal avholdes rådgivende folkeavstemming om hovedmålform ved nedlegging av skoler som i dette tilfellet, da dette vil medføre endring av målform for noen. Ideelt sett burde denne rådgivende folkeavstemningen bli arrangert i forbindelse med et kommune- eller stortingsvalg, men det blir vanskelig nå siden valget er i september En egen rådgivende folkeavstemning blir gjennomført senere. Endring av skolekretsgrenser Gausdal kommune har ikke en kommunal forskrift knyttet til skolekretsgrenser. Saksbehandlingen i kommuner som ikke har en slik forskrift forholder seg til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet Dette innebærer at Gausdal kommune i denne saken forholder seg til et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp om at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før en avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes. Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur. Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal bli tilstrekkelig opplyst. Innsyn legger til rette for samfunnsdebatt om saker som er viktige for innbyggerne. Retten til innsyn virker også kontrollerende på forvaltningen og bidrar til å sikre tilliten til uhildede avgjørelser. Det følger av offentlighetsloven 3 at kommunens saksdokumenter er åpne for innsyn. Komiteen har i sin prosess lagt til grunn og fulgt opp disse saksbehandlingsreglene. Forprosjekt Neste fase i prosessen er et forprosjekt der en ser på arkitektur, plassering på tomta, romløsninger, uteområde og trafikksituasjon. Gjennom forprosjektet får en nærmere definert tids- og kostnadsramme. En tar sikte på å finansiere forprosjektet innenfor

15 rammebevilgningen som tidligere er satt av til planlegging / utbedring av skolebygg. På bakgrunn av periodisering av budsjettet ble denne bevilgningen inndratt i 2012, men skal legges inn igjen i budsjettet for Dette skjer rent praktisk ved at kommunestyret først vedtar å legge inn budsjett i forhold til forprosjektet. Deretter blir det lagt inn budsjett i forbindelse med kommunestyrets vedtak om iverksettelse av bygging.

16 Sammenstilling av økonomi for alternativ 1 Fjerdum for to skoler og alternativ 4 Linflåa for to skoler Første tabell viser investeringsbehov, finansiering og rentesats som er benyttet til beregningen. Det er i tillegg tatt med anslag i forhold til drift av midlertidige lokaler i byggefasen. Tabell 1 Alt. 1 Fjerdum for to Alt. 4 Linflåa for to Alle tall i hele mill. kr Investeringsbehov inkl. mva. 116,6 126,0 - Momskompensasjon investering 23,3 25,2 - Bruk av fond 15,0 15,0 - Bruk av lån 78,3 85,8 Rentesats 4 % 4 % Drift av / i midlertidige lokaler 3,0 (eller 4,5*) *Anslag kr 3 mill. for skolen og 4,5 mill. om en også tar med barnehagen. Neste tabell viser driftsmessige konsekvenser for år 2018 for de to alternativene. Tabell 2 Alt. 1 Fjerdum for to Alt. 4 Linflåa for to Alle tall i hele mill. kr Driftsutgifter: ÅR Personellressurs skoledrift -0,81-0,81 - Personellressurs SFO -0,28-0,28 - Skoleskyss 0,25 0,25 - FDV -1,37-1,37 Sum driftsutgifter -2,21-2,21 Kapitalutgifter: - Avdrag 3,13 3,43 - Renteutgifter 2,82 3,09 - Bortfall av renteinntekter 0,60 0,60 Sum kapitalutgifter 6,55 7,12 Sum driftsutgifter 4,35 4,95 Dette viser at i 2018 har alt.1 Fjerdum for to 0,6 mill. kr lavere utgift enn alt.4 Linflåa for to. Rivekostnad Fjerdum er her ikke medtatt for alternativ 4. Dersom det hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville dette netto ha medført 0,5 mill. kr i lavere utgift i 2018.

17 Dersom det i beregningene hadde blitt benyttet 5 % rente, ville tallene ha endret seg noe. Driftsutgiftene i 2018 blir da 5,2 mill. kr for alt. 1 Fjerdum for to. Tilsvarende tall for alt. 4 Linflåa for to er 5,8 mill. kr. Dersom det ved også ved dette alternativet hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville de årlige driftsutgiftene være ca. 0,5 mill. kr lavere for begge alternativ. Den tredje tabellen viser driftsmessige konsekvenser i 25 års perioden for de to alternativene. Det er forutsetningene i tabell 1 som er lagt til grunn. Tabell 3 Alt. 1 Fjerdum for to Alle tall i hele mill. kr Drift av / i midlertidige lokaler 3,0 (eller 4,5*) Alt. 4 Linflåa for to Driftsutgifter: 25 års perioden - Personellressurs skoledrift -19,3-19,3 - Personellressurs SFO -7,0-7,0 - Skoleskyss 6,3 6,3 - FDV -34,3-34,3 Sum driftsutgifter -54,3-54,3 Kapitalutgifter: - Avdrag 78,3 85,8 - Renteutgifter 39,1 42,9 - Bortfall av renteinntekter 15,0 15,0 Sum kapitalutgifter 132,4 143,7 Sum driftsutgifter 81,1 89,3 *Anslag kr 3 mill. for skolen og 4,5 mill. om en også tar med barnehagen. Denne oversikten viser at i løpet av 25-års perioden har alt. 1 Fjerdum for to 8,2 mill. kr lavere utgifter enn alt. 4 Linflåa for to. Dersom det hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville dette ha medført 8,5 mill. kr lavere utgift i 25 års perioden for alt 1. Fjerdum for to og 7,5 mill. kr lavere utgift i perioden for alt. 4 Linflåa for to. Dersom det i disse beregningene for 25-års perioden hadde blitt benyttet 5 % rente, ville sum driftsutgifter i 2018 for alt.1 Fjerdum for to ha vært 94,6 mill.kr. Tilsvarende tall for alt. 4 Linflåa for to er 103,8 mill. kr. Dersom det også for dette alternativet blir brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, vil utgiftene i 25-års perioden bli anslagsvis 5,6 mill. kr lavere for begge alternativ.

18 Trafikkløsninger: For begge alternativer må disse vurderes og beregnes i forprosjektet. Midlertidig drift ved valg av Fjerdum: Det er lagt inn en sum på kr 3 mill for skolen. I tillegg kan det bli anslagsvis 1,5-2 mill for midlertidig løsninger for barnehagen om den pga anleggsdrift må flyttes midlertidig. Rådmannens vurderinger om kommunens samlede økonomiske situasjon. For finansiering av ny skole (flertallet) eller opprusting av de eksisterende skolene (mindretallet), må Gausdal kommune se på både muligheten for å øke inntektene (eiendomsskatt) og/eller redusere utgiftene. Vi er inne i en fase nå med forberedelse av reduserte rammer for 2014 og Med reduserte rammer må det gjøres valg knyttet til nivå på tjenester, hvilke oppgaver vi skal løse og hvilke oppgaver vi kan slutte med. Dette vil kreve klare politiske prioriteringer og en utvikling av tjenestene som i enda større grad klarer å samordne ressurser og tilbud overfor enkeltbrukere og grupper av brukere. Hva som er godt nok er fortsatt spørsmålet. De kostnader man velger ikke å kutte på ett område, må tas på et annet og de inntektspotensialer man velger å ikke benytte må sannsynlig betales med reduserte rammer på andre områder. Her blir det viktig å se helheten, og ikke kun se sak for sak. Vi må framover være svært nøkterne med å påta oss nye oppgaver som andre kan løse, eller sette i gang nye tiltak som medfører økte driftsutgifter. Rådmannen vil anbefale en kombinasjon av økt eiendomsskatt (kan være 0,5 promille eller 1 promille) og låneopptak samt noe bruk av fond for å finansiere ny skole.

19 Komite 1 foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Gausdal kommune bygger en ny skole for Fjerdum og Engjom. En tar sikte på at prosjektet skal være ferdig til skolestart Foreløpig ramme for nytt skolebygg og midlertidige løsninger i byggeperioden relateres til det alternativ som velges. Denne summen innarbeides i økonomiplanen for perioden Det blir utarbeidet et forprosjekt for ny skole. Trafikkforhold og tiltak blir vurdert og kostnadsberegnet i forprosjektet. Det settes av en kostnadsramme på inntil kr. 4 mill til dette. Dette finansieres med låneopptak tilsvarende. 4. Forprosjektet skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for vedtak om igangsetting av bygging av ny skole og finansiering.

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA 1 Innhold 1. Retningslinjer for behandling av saker om endring av skolemønstret i en kommune 3 2. Sentrale punkter i vurderingen av felles ungdomstrinn i

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur kommune kommune - skolestruktur Rapport fra RO Mars 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MANDAT OG METODE...3 2. STATUS...4 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG LEVEKÅR...7 4. RESSURSBRUK...8 5. KVALITET PÅ TILBUDENE...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ 2 Innledning... 4 3 Målsetting med Kulturkvartalet og ny ungdomsskolestruktur... 5 3.1 Målsetting Kulturkvartalet... 5 3.2 Målsetting med ny skolestruktur... 7 4 Synergier

Detaljer

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur

OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE. Del 1: Endring av skolestruktur OPPVEKSTUTVIKLING I GÁIVUOTNA / KÅFJORD KOMMUNE Del 1: Endring av skolestruktur Sentralt for utredningen er kommunestyrevedtak 11/11 som sier: Vedtak: 1. Alternativ 1 velges. 2. Vi må holde oss innenfor

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Notat Til Fra Kopi Sak : Rådmannen : Arne Hansen : POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Saksnr./Arkivkode Sted Dato 08/00318-002 / 036 A2 Jaren 23.01.2008

Detaljer

Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022

Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022 2012 Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022 Høringsutkast Arbeidsgruppas innstilling til framtidig skolestruktur er utarbeidet i forhold til mandatet fra kommunestyret og bygger på likeverdighet,

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fortettet omsorg og service

Fortettet omsorg og service Fortettet omsorg og service Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapporten inneholder bakgrunn for prosjektet «Fortettet omsorg og service» og prosjektgruppenes forslag til mulige alternativer for å oppfylle

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Versjon 13 24.05.2012 INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Fra budsjett og økonomiplan 2012-2015 (ksak 143/11)... 4 2.1. FRA Kap 4.7 Videre arbeid med

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer