Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)"

Transkript

1 Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport 3 Høringsbrev Høringsuttalelser Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på SAMMENDRAG: Komite 1 legger fram sak til kommunestyret om ny skolestruktur. Komiteen har delt seg, og presenterer to ulike løsninger. Mindretallet går inn for at dagens skolestruktur opprettholdes, og at det utarbeides en opprustningsplan. Flertallet går inn for å bygge en ny skole ved Segalstad bru (Linflåa eller Fjerdum) for skolene Fjerdum og Engjom. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for saken: Komite 1`s arbeid har utgangspunkt i følgende vedtak i kommunestyret i sak 48/12: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret. Formannskapet behandlet saken og ga komiteen følgende mandat: I tillegg til allerede utredede alternativer ved Fjerdum skole bes komite 1 vurdere følgende alternativ:

2 1. Løsninger og utgifter ved å rive hele bygningsmassen på Fjerdum med unntak av barnehagen, og erstatte dette med et nybygg som kan huse alle elever fra Engjom og Fjerdum. 2. Som alternativ 1 men hvor det også legges til rette for at elevene fra Forset flyttes til Fjerdum, og Forset skole legges ned. 3. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og fylle opp Forset skole samt utvide Follebu skole for å ta hånd om resterende elever fra østre dalføre. 4. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de to skolene. 5. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de tre skolene. Det skal vurderes både investerings- og driftskostnader ved de forskjellige alternativene. Komite 1 jobber på forstudienivå der utgiftsanslagene er relativt grove og sjablongmessige. Frist for komiteens arbeid er Komiteen må i denne fasen ha et åpent møte i hver skolekrets for å informere om prosessen og innhente forslag/synspunkt. Kommunestyret vil i juni ta stiling til hvilke løsning(-er) som velges for videre utredning (forprosjekt) og hvordan prosessen videre skal legges opp fram til endelig vedtak, herunder høring. Hvis komite 1 under utredningsarbeidet ser andre fornuftige alternativer som de mener burdevært utredet, gis de mulighet til å gjøre det innenfor tidsrammen som er satt opp. Formannskapet må orienteres. Arbeidet i komiteen Roar Steinslien, Ap, er saksordfører for saken. Komite 1 har hatt 7 møter knyttet til denne utredningen. Utredningen av de 5 alternativene i mandatet er beskrevet i to ulike delrapporter: Delrapport 2 utreder alternativene 1, 2, 4 og 5. Delrapport 3 utreder alternativ 3. Delrapport 1 er fra forrige runde med utredning, og ble lagt fram som sak i kommunestyret i september Revidert versjon av alternativ 3 er i delrapport 1. I arbeidet med saken har komiteen også sett på tidligere utredninger vedrørende skolestrukturen i Gausdal kommune. Dette fordi de tidligere utredninger har grundige vurderinger om skolebyggene, skoleskyss og trafikale løsninger for adkomst og parkering. Her kan en nevne: Arbeidsnotat vedr vurdering av atkomstforhold ved barneskolene i Gausdal, - sak i 2004

3 Kommunestyresak 2/10: Forprosjekt for ombygging av Fjerdum skole Kommunestyresak 81/10: Ny skolestruktur Komite 1 vedtok enstemmig i møte den at alternativ 3 (delrapport 3) ikke var et aktuelt løsningsalternativ å jobbe videre med. Saksordfører Roar Steinslien gjorde dette kjent for kommunestyret i møte den Komite 1 har vært på befaring for å se på uteområdet på Røyslimoen skole, Fjerdum skole og skoletomta på Linflåa. Høring Komite 1 vedtok i møte den å sende alternative løsninger på høring. Det var: «Revidert alternativ 3 i delrapport 1», og de fire valgte løsningsalternativene i delrapport 2. Disse alternativene ble lagt ut til offentlig høring, og ble spesielt sendt til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Engjom, Fjerdum og Forset skoler, samt til arbeidstakerorganisasjonene. Høringsfrist var satt til Komite 1 gjennomførte i samarbeid med FAU informasjonsmøter i Engjom, Fjerdum og Forset skoler, samt et eget folkemøte i kulturhussalen om skolestrukturutredningen den Det er mottatt 11 høringsuttalelser til de alternative løsningene for ny skolestruktur. Uttalelsene følger vedlagt. Her er et kort sammendrag av hovedelementene i de 11 høringsuttalelsene. Nr Avsender Hovedpunkter 1 Felleslista Gausdal FrP Gausdal Høyre Honnør for grundige utredninger Foreslår å flytte elevene fra Fjerdum og Engjom skoler til ledig kapasitet ved Follebu og Forset skoler, og bygge ut det som er strengt nødvendig for å få «kabalen» rent praktisk til å «gå opp» ved de to sistnevnte skolene. De ber om at deres forslag blir utredet på samme grundige måte som alle de andre forslagene, og ikke bare blir skjøvet til side uten videre, og bli lagt fram for kommunestyret for avgjørelse.

4 2 Gausdal Senterparti Går inn for å beholde dagens skolestruktur, og fraråder sterkt at skolestrukturen endres på grunnlag av de utredningene som foreligger fra komite 1. Har tro på at grende-/nærmiljøskoler er et virkemiddel for å beholde bosettingen i utkantene, og viser til visjonen i kommuneplanens samfunnsdel. Viser blant annet til kommunens økonomiske situasjon. 3 Bygdalista i Gausdal Uttaler at det bør være en grunnleggende rettighet å kunne bosette seg hvor man vil og likevel ha nærhet til kommunale tjenestetilbud. I denne kommunestyreperioden har Bygdalistas representanter stemt mot alle forslag om nye utredninger av skolestrukturen i kommunen, og har ønsket å rette fokus på innholdet i skolen, og ikke antall skolebygg og geografisk beliggenhet Bygdalista kan ikke se at utredningen fra komiteen bidrar med noen gode argumenter for å endre eksisterende skolestruktur, og går for å beholde dagens struktur. Viser til vedtak om skolestruktur de seneste årene, og kan ikke se at det skulle være grunnlag for nye omkamper om skolestrukturen i kommunen. Viser til FN s barnekonvensjon om barnets beste. Uttrykker spesielt skepsis til hvordan man tenker seg avvikling av trafikk og gangfelt ved eventuell ny skole på Linflåa Uttaler at komiteen bør utrede nærmere hvordan en eventuell ny skole på Linflåa kan ha nytte av fasilitetene ved Gausdal Arena og den nye idrettsbanen. Viser til kommunens høye lånegjeld (over 500 mill kr), og at tiden ikke er moden for høyere låneopptak. 4 Utdanningsforbundet i Gausdal Peker på at de vedtak som er fattet om skolestruktur må opprettholdes. Det største problemet med skolestrukturdebatten det siste tiåret er usikkerheten den medfører for elever, ansatte og foreldre. Beslutnings- takerne må tørre å stå for de valgene som fattes Viser til uheldige utviklinger på de minste skolene nå de har vært nedleggingstruet. Viser til uttalelsene fra klubbene ved skolene

5 Klubbene ved skolene (nedenfor) som uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen i kommunen. Bekymring for lærertettheten, og opptatt av at den må være stor nok. Klubben ved Gausdal ungdomsskole: Mener at kommunen ikke bør prioritere å bygge ny barneskole. Mener at elevene fra Engjom bør fordeles på Fjerdum og Follebu skoler, ved å justere skolekretsgrensene, samt at Fjerdum oppgraderes ut fra det som er nødvendig med økt elevtall. Klubben ved Fjerdum skole: Stort flertall går for alternativ 1 eller 5. Av disse to alternativene er ny skole lokalisert til Fjerdum det flest ønsker, men noen ser også verdien ved eksisterende bygg. Et flertall mener at Forset skole skal bevares som i dag, og at sammenslåing av Fjerdum og Engjom er det beste alternativet. Klubben ved Forset skole: Uttrykker forundring over at Forset barneskole har kommet med i en ny utredning av skolestrukturen i kommunen. De peker på tre punkter i sin argumentasjon: 1) Betydningen for bygda og lokalsamfunnet, 2) Pedagogikk og 3) Økonomi. 5 FAU Fjerdum skole Uttaler at de er svært interessert i at det bygges en ny og fremtidsrettet skole for deres barn i østre dalføre. De har synspunkter på og innspill til delrapport 1 og 2. De peker særlig på byggekostnadene, som de mener er satt altfor høyt i rapportene. De mener at det bør kunne bygges for rundt kr /m2, - og ikke mellom og /2, som rapportene benytter. De mener at en ny skole for østre dalføre bør ligge på Fjerdum, og begrunner det med trafikale løsninger ved eventuell bygging på Linflåa, byggekostnader, elevtalls- utvikling, lærertetthet og læringsmiljø. De forventer at deres innspill blir tatt hensyn til i den videre behandling av saken. 6 FAU Engjom skule Uttaler at Engjom skule er en velfungerende skole med flotte uteområder og et godt læringsmiljø. De ønsker å beholde dagens struktur. Dersom nedleggelse av skolen blir et faktum ønsker

6 de at det bygges ny skole på Fjerdum for elevene ved Engjom og Fjerdum. 7 FAU Forset skole Uttaler at det overordnede inntrykket av dokumentene som er sendt ut på høring er at verken politisk eller administrativ ledelse har noen plan for hva de vil med skolene sine i framtiden, «de vet ikke hvordan skolene skal utformes, hva de skal fylles med, hvor de skal plasseres eller hvordan de kan brukes til å utvikle Gausdal som kommune». Rapportene bærer sterkt preg av å være politiske bestillingsverk. De uttaler med fete typer i uttalelsen: «Med mindre Komite 1 slutter å gjemme seg bak den påfølgende politiske prosessen og faktisk utreder sakens økonomiske og samfunnsmessige aspekter med en dokumentert argumentasjon mener FAU Forset skole at Komite 1 bør fristilles fra sitt mandat». Uttalelsen er omfattende og er disponert i følgende 8 punkter: 1. Kommunen har ikke noen plan for hvordan Gausdalsskolen skal utformes eller hva den skal fylles med. 2. Komiteen har handlingsrom til å utrede alle alternativer de finner fornuftige. 3. Tallmaterialet i rapportene, som gir uttrykk for usikkerhet på % i estimatene. 4. Klasseroms størrelse. 5. Det administrative behovet ved skoler med 200 eller 300 elever er undervurdert. 6. Lokalisering. 7. Skolestruktur og utforming av skolene. 8. Oppsummering 8 Solrun Krokann Berg Peker på at Fjerdum skole ble bygget i 1923 av tømmer og har antikvarisk verdi, en skole med sjel. «Det er vanvidd å rive Fjerdum skule». Peker på betydningen av fysisk aktivitet for elevene, noe det flotte utearealet legger til rette for. «La Forset, Follebu og Fjerdum leva, bygda har ikkje råd til noe anna». 9 Svein Solberg Lillian Terese Findalen Peker på at utbygging på Fjerdum blir ca 10 millioner kroner eks. mva. lavere enn utbygging på Linflåa.

7 Peker videre på de trafikale problemene ved bygging på Linflåa, og kryssing av fv 255/254 ved Segalstad bru. Uttaler at det er feil å vurdere elevtallsutviklingen med «kjente» tall for barn bosatt i Gausdal, og mener at faktisk elevtall ved de ulike skolene siste 20 år må legges til grunn. I oppsummeringen uttaler de at i sammenligning av Fjerdum og Linflåa som framtidig skoleområde ved Segalstad bruk, er Fjerdum det optimale valget. Dette begrunnes med lavere byggekostnader og tryggere skoleveg for flertallet av barna med gangavstand. De peker også på at byggekostnadene som legges til grunn er over 70 % høyere sammenlignet med bygging av Follebu skole, og at det derfor trolig er feil i beregningene i rapporten. Oppfordrer til at det arbeides videre med vurdering av elevtallsutvikling basert på historiske data og effekten av de investeringer/tiltak som er igangsatt som anlegg på Linflåa og tilrettelegging av nye attraktive boligtomter. 10 Sverre Gran Uttaler at han på det sterkeste anbefaler å bevare nåværende skolestruktur og ta de nødvendige investeringene for å ruste opp Engjom, Fjerdum og Forset. «Ved å satse på nåværende skolestruktur med grendeskolene Engjom, Fjerdum, Forset og Follebu, vil en få en skolestruktur som også vil oppmuntre til bosetting i hele kommunen, til nytte for selve grunnlaget for Gausdal s næringsliv, - jord- og skogbruk». 11 TH, privatperson datert Viser til at delrapport 3 ikke eksisterer, og ber om at delrapport 2 endres slik at alternativ 3 nedlegging av Engjom og Fjerdum skole, og at elevene fordeles på Follebu og Forset blir tatt bort. Høringsuttalelsene ble gjennomgått på møte 7. mai På bakgrunn av denne runden har komiteen valgt å ikke gå videre med alternativ som berører Forset skole. Andre forhold fra høringsrunden som kan kommenteres er:

8 Spørsmålet om eventuell rivning av Fjerdum skole kan være problematisk hvis bygget har «antikvarisk verdi». Byggesaksavdelingen i Gausdal kommune kjenner ikke til forhold som gjør at bygget ikke kan rives. Fylkeskommunen har heller ikke kommet med innspill i saken. Kostnadsberegningen til kommunen i forhold til kostnadsberegningen til FAU Fjerdum. Med å legge samme forutsetninger til grunn så er resultatet i regnestykkene ganske like. Komiteens innstilling: I komiteens møte 28. mai 2013 voterte komiteen slik: Arbeiderpartiet og Venstre = 3 representanter går inn for følgende: Gausdal kommune bygger en ny skole for Fjerdum og Engjom på Segalstad bru. Lokaliseringsspørsmålet (Fjerdum eller Linflåa) vil en ta stilling til i kommunestyremøtet. Bygdalista og Senterpartiet = 2 representanter går inn for følgende: Dagens skolestruktur opprettholdes, og opprustingsplan utarbeides. Fra komiteens protokoll står det ellers følgende: «I saksframlegget til saken legges det opp til følgende: Bakgrunn for saken Prosess Høringsrunde Mindretallets innstilling, og eventuell begrunnelse dersom de ønsker det Flertallets innstilling, herunder omtale av: - Fordeler og ulemper ved hhv Fjerdum og Linflåa - Ulike økonomiske elementer ved Fjerdum: midlertidig drift og trafikkforhold - Ulike økonomiske elementer ved Linflåa: rivning av Fjerdum, trafikkforhold / trafikksikringstiltak. - Rådgivende folkeavstemning om målføre Om mindretallets innstilling «Det er kommunens økonomi, samfunnsøkonomiske og barnas beste som er lagt til grunn for vår beslutning. Gausdal kommunes økonomi Gausdal kommune har nå høyest lånegjeld i regionen og ligger både over fylke og landsgjennomsnittet.

9 Det høye gjeldsnivået i Gausdal har gjort at renter og avdrag har lagt beslag på store deler av driftsinntektene, og at omfattende nedjusteringer av driftsrammer må til for å få driften til å balansere. Spesielt innen skole og eldreomsorgen har det vært store nedskjæringer i flere omganger siden Gausdal kommune hadde besøk av fylkesmannen i Oppland 9. April Fortsatt skal kommunen kutte ytterligere. Neste år skal vi kutte med 10 mill og i 2015 med 5 mill. Fra år 2015 og 25 år fremover vil det komme enda sterkere innstramninger hvis vi skal låne rundt 100 mill mer til en helt ny skole. Gausdal Kommune fikk besøk av fylkesmann i 2010 p.g.a deres store uro knyttet til hvordan den høye lånegjelden som den gang var på ca. 400 mill ville påvirke kommunens evne til å ivareta lovpålagte tjenester. I følge fylkesmannen kom de ikke for moroskyld, men at de så at kommunen virkelig er i ubalanse, og for å unngå at kommunen kommer på ROBEK lista. Som de skriver i sitt framlegg for kommunestyret i 2010; Etter fylkesmannen vurdering er Gausdal kommune i en situasjon der det er nødvendig å nøye vurdere planlagte investeringer og tilhørende låneopptak. Uansett er kommunens finansielle stilling nå slik at vesentlige driftskutt tvinger seg frem. Videre står det at Gausdal kommune kan velge å se bort fra vår bekymring. Det vil etter vår vurdering bety at man skyver problemene foran seg og at omstillingen som etter hvert må komme vil desto bli mer smertefull. Etter 2010 har Gausdal kommune ytterligere økt lånegjelden opp til 5oo mil og skal vi låne ca 100 mill til vil det si at vi har økt lånegjelda til rundt 600 mill, d.v.s en økning av gjeld mellom 50 til 60 % siden Fylkesmannen var her. Som for oss er et stort tankekors. Hvert år utarbeider fylkesmannen kommunebilde som er et arbeidsredskap for politikere og administrasjonen. Kommunebilde viser hvordan kommunen leverer sine lovpålagte tjenester. Den gir kunnskap om den aktuelle situasjonen og utviklingstrekk på mange tjenesteområder. I kommunebilde for 2012 blir det gjentatt at Gausdal kommune bør bestrebe seg på å redusere lånegjelda, både ved å dempe investeringsnivået og at investeringene i større grad finansieres ved egne midler. De fleste høringsuttalelser gis det også utrykk for bekymring over kommunens anstrengende økonomi, da spesielt fra skolene selv, som mener de har nådd en kritisk grense og hvis det skal skje forandringer må det skje uten de store låneopptak. Samfunnsøkonomiske Vi ønsker å legge tilrette for spredt bosetting i kommunen. Landbruket i Gausdal kommune er blant de største i vårt fylke av 27 kommuner. I kommunebilde står det at jordbruket og skogbruket kan betraktes som en basisvirksomhet eller basisnæring som gir betydelige økonomiske virkninger utover egen virksomhet. I Gausdal gir landbruket mange ekstra arbeidsplasser som eks Gausdal Bruvoll, transport, meieri, matproduksjon og reiseliv osv. Man må huske store deler av landbruket ligger utenfor sentrum og ønsker vi fortsatt

10 at vi skal være en stor landbrukskommune kan vi ikke tappe bygdene for tilbud, tjenester og aktiviteter. Tar vi mer og mer fra bygdene og ikke unner de å utvikle seg blir det flere og flere som forlater utkantene. I tillegg bidrar landbruket til store landskapsverdier som er en blanding mellom kulturlandskap i dalen og naturlandskap i omkringliggende skog- og fjell områder som må sikres gjennom et bevist planlegging. Dette vil etter vår mening være et stort tap på Gausdal hvis kulturlandskapet som er opparbeidet og holdt i hevd gjennom generasjoner blir borte. Som rådmannen skriver i sin vurdering, vil reduserte rammer føre til at tjenestene i enda større grad må klare å samordne ressurser og tilbud ovenfor enkeltbrukere og grupper av brukere. Og dvs at mer og mer av tjenestetilbudene blir flyttet til sentrum. Dette vil påvirke utkantene. Vi ønsker at småbarnsfamilier flytter til alle områder i Gausdal fordi det skaper vekst. Skoletilbudet er det viktigste kommunale tjenestetilbudet vi kan tilby de, spesielt på små steder er skolen viktig. Skolen er en viktig sosial arena hvor folk møtes i ulike sammenhenger. Særlig for innflyttere er skolen viktig for å bli kjent med andre folk. Tap av den lokale skole gjør stedet mindre attraktivt som bosted. Blir det for langt til skoletilbudet vil det påvirke småbarnsfamilier til å bo et annet sted. Barnas beste Forskningen er klar på at skolestørrelse, bygningene, klassedeling og gruppedeling har lite å si for læringsresultater og en god skole. De faktorene som er viktig i forhold til elevens læring å skape en god skole, kan og må man jobbe med uansett hvor stor eller liten skolen. Det som har betydning for elevens læringsutbytte er knyttet til læreren og undervisningen. Det er viktig at læreren kan bygge relasjoner til elevene om arbeidsinnsats, læringsmål, atferd og lærerens evne til å lede klassen. En annen viktig faktor er at foreldrene har tydelige og realistiske forventninger til sine barn og støtter sine barns læring og skolegang. Nærhet til skolen er viktig fordi det påvirker hverdagen til familiene og barna, man ønsker at ungene størst mulig grad kan gå til skolen fordi er sunt for ungene. Det er veldig viktig for barn og foreldre at skoleveien er trygg. Det er gjort en del undersøkelser som viser at lang skolevei påvirker elevens trivsel på skolen. I undersøkelsen ligger den økt reiselengden mellom 30 til 40 minutter. Undersøkelsen viser at de yngste elevene vektlegger ulempene ved økt skoleskyss i forbindelse med skolenedleggelse sterkt, mens eldre elever spesielt på ungdomstrinnet er mer opptatt av fordelen med større sosiale miljøer. Elever med kortest avstandsøkning trives generelt bedre på skolen enn elevene med lengst avstandsøkning. Mobbing finnes både på store og små skoler, men det er mer synlig for lærerne ved mindre skoler. Ved store skoler er det større sjanse at man ser eleven mindre, lettere å bli gjemt bort og vanskeligere å følge med. Konklusjon

11 Vi mener Gausdal kommunen har for høy gjeld til å ta opp enda et stor lån på 100 mill. Vi ser at den høye lånegjelda allerede i dag går utover de kommunale tjenestene i stor grad. Ønsker ikke å bidra til ytterligere innstramninger eller gjøre det vanskelig å drive forsvarlig. Mener det er på tide å få ned lånegjelden før vi tar opp nye store lån. Eventuelle renteoppgang kan føre til drastiske konsekvenser. Ved å slå sammen de to skolene vil vedlikehold og driftsutgifter gå ned. Men både nye og eldre skoler trenger vedlikehold. Synes innsparingene er små i forhold til investeringen og det er også usikkert hvor mange stillinger som spares. Det har vist seg at man ofte trenger like mange ansatt ved sammenslåing fordi administrasjons oppgaver øker ved større enheter. En skole er ikke dårligere om den er liten eller stor, som nevnt før kommer det an på lærerne, ledelsen og foreldrene. At Engjom mister sin skole kan føre at det blir mindre attraktiv å bosette seg der og de mister en viktig sosial arena. Man ser at elevene kan fort komme på en reisetid over 30 minutter som kan påvirke de minste elevene ang trivsel. Dessuten mister mange elever muligheten til å gå til skolen som er så viktig for helsen.» Om flertallets innstilling I forbindelse med vurdering av ny skolestruktur vil det i tillegg til bygningsmessige løsninger, kostnader og økonomi/finansiering også være viktig å vie noe oppmerksomhet på andre faktorer som er av stor betydning for kvaliteten på skoletilbudet. Organisering av undervisningen og lærertetthet En sammenslåing av skolene Engjom og Fjerdum vil: Samle ressursene. Medføre at lærertettheten blir utjevnet for de to skolene. Det vil bli en fulldelt skole. Alle elever vil i hovedsak få sin undervisning sammen med elver på samme trinn. En større skole representerer et større fagmiljø, - lettere å rekruttere og beholde ledere og lærere. Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er både en nasjonal og en lokal utfordring. Det utdannes for få lærere. Som liten kommune med små enheter/fagmiljøer, taper vi ofte kampen om arbeidskraft i konkurranse med Lillehammer. Med en større skole i et moderne bygg kan vi ha bedre sjanse for å rekruttere og beholde. Det er samme mekanismer her som det er med legesenter. For å oppnå innsparing på skoleområdet er vi nødt til å samle ressursene i færre bygg. Vi oppnår også færre kvadratmeter å vedlikeholde, forutsatt at vi får revet eller solgt bygg som blir tomme. Driftsutgiftene blir lavere, - her kan vi vise til Follebu skole. Barnas beste Læring og læringsmiljø

12 De siste årene har særlig skolens bidrag til elevenes faglige utbytte stått i sentrum i den offentlige debatten. Kvalitet i skolen knytter seg til en til en rekke faktorer som faglig utbytte, sosial kompetanse, mobbing, trivsel, motivasjon for læring, elevmedvirkning, tilpasset opplæring og samarbeid med hjemmet. Den internasjonalt forskeren John Hattie sier, med bakgrunn i sine omfattende metastudier omkring elevers læring, at det er relasjonen mellom elev og lærer som er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevens læring. Færre elever i klasserommet har kun betydning hvis lærere skoleres slik at de evner å dra størst mulig fordel med mindre klasser. Andre faktorer som er viktige for elevers læring er tydelig klasseledelse, elevens evne til å bedømme egne prestasjoner og klart definerte standarder for god undervisning. Det er i møtet mellom den engasjerte lærer og den trygge eleven det skjer. Det er der kvaliteten ligger. Samarbeidet med foreldre er også svært viktig, og generelt har foreldrene et stort og godt engasjement for skolen. Dette er en positiv og viktig faktor for barnets beste, og det er ikke noe som tilsier at dette ikke kan ivaretas like godt ved en ny skole.. Et nytt skolebygg vil bli en mer tidsriktig skole, og som vil gi større fleksibilitet for tilrettelegging og organisering av undervisningen. Kommunestyret har i kommunal planstrategi vedtatt at barn og unge og oppvekstmiljø skal være et hovedtema i kommuneplanarbeidet. Bygging av en tidsriktig skole vil være et viktig signal om at kommunen satser på barn/unge og deres oppvekst- og læringsmiljø, og vil passe inn i det pågående kommuneplanarbeidet. Skoleskyss og nærhet til skolen En ny skolestruktur vil utløse behov for skoleskyss for flere elever. Det er fylkeskommunen som i henhold til opplæringsloven er ansvarlig for organisering av grunnskoleskyssen, og skyssopplegget for den enkelte skole skjer i nært samarbeid med kommunen. I skyssplanleggingen tas det utgangspunkt i at skyssen skal organiseres slik at reisetiden blir så kort som mulig, samtidig som skyssopplegget skal være mest mulig rasjonelt og økonomisk forsvarlig. I denne saken om Fjerdum og Engjom skoler dreier det seg ikke om uforsvarlige avstander når avstanden mellom disse to skolene er bare 8 km. Lokalisering av ny skole Det foreligger to alternativer for lokalisering av ny skole, - Fjerdum og Linflåa. Begge alternativene vurderes å være egnet for bygging av ny skole, men representerer ulike rammefaktorer som det er viktig å beskrive noe nærmere.

13 Ny skole på Fjerdum. Skoledrift og undervisning i byggeperioden må løses i midlertidige lokaler. Kr. 3 mill ekstra kostnad for skole er anslått. En kan ta utgangspunkt i Engjom skole i byggeperioden. Anleggstrafikk, støy og byggeaktivitet må skjermes på en tilfredsstillende måte i fht barn, foreldre og ansatte barnehagen. Vi må også se på midlertidig barnehagedrift et annet sted. En kan ta utgangspunkt i Myra barnehage i anleggsperioden. Anslag kr. 1,5 mill Det kan være vanskelig (fordyrende) å ha drift på skole/barnehage på en byggeplass. Tomtearealet for skolebygg og skolegårdsplass er delvis flatt og opparbeidet, og delvis noe kupert. Tomtearealet er stort. Atkomst og trafikale forhold må legges om, og løse et samlet behov for barnehagen og skolen. Her foreligger det en tidligere utredning fra Sweco. Nærhet mellom barnehagen og skolen på Fjerdum gir mulighet for tett og hyppig samarbeid. Det er ikke et oppvekstsenter der i dag. Samarbeid og bruk av bibliotek og kulturskole vil kreve et mer systematisk og organisatorisk opplegg i likhet med andre skoler. Ny skole på Linflåa. I byggeperioden kan skoledrift og undervisning foregå i dagens lokaler. Ingen spesielle hensyn å ta i fht barnehagedrift på Fjerdum. Tomtearealet er ubearbeidet, men kan opparbeides og tilrettelegges for skolebygg og skolegårdsplass. Tomtearealet er stort, og har et variert og kupert landskap. Det vedtatt opparbeidelse av skileikanlegg som kan innpasses og tilrettelegges for sambruk med skolen. Sambruksmulighet med Linflåa idrettspark. Atkomst og trafikale forhold må vurderes nærmere. Herunder gangveitraser fra Segalstad Bru og trygg kryssing av bilvei. Manglende nærhet til barnehagen vil kreve et mer systematisk og organisatorisk opplegg for samarbeid mellom barnehage og skole, i likhet med de andre skolene. Nærhet til bibliotek og kulturskole gir mulighet for tett og hyppig samarbeid. Om eventuell riving av Fjerdum skole: Det vil bli de samme utgiftene til rivning om en river Fjerdum skole for å bygge ny på tomten eller om en bygger ny skole ved Linflåa. Bygges det en ny skole ved Linflåa må en ta stilling til om Fjerdum skole skal rives eller selges. Det samme gjelder for Engjom. Dette er ikke lagt inn pr i dag i alternativ 4. Rådgivende folkeavstemning om målføre

14 Fjerdum skole har bokmål som målform. Engjom skole har nynorsk som målform. I dag er det svært få elever som har nynorsk som opplæringsmål. Det skal avholdes rådgivende folkeavstemming om hovedmålform ved nedlegging av skoler som i dette tilfellet, da dette vil medføre endring av målform for noen. Ideelt sett burde denne rådgivende folkeavstemningen bli arrangert i forbindelse med et kommune- eller stortingsvalg, men det blir vanskelig nå siden valget er i september En egen rådgivende folkeavstemning blir gjennomført senere. Endring av skolekretsgrenser Gausdal kommune har ikke en kommunal forskrift knyttet til skolekretsgrenser. Saksbehandlingen i kommuner som ikke har en slik forskrift forholder seg til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet Dette innebærer at Gausdal kommune i denne saken forholder seg til et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp om at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før en avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes. Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur. Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal bli tilstrekkelig opplyst. Innsyn legger til rette for samfunnsdebatt om saker som er viktige for innbyggerne. Retten til innsyn virker også kontrollerende på forvaltningen og bidrar til å sikre tilliten til uhildede avgjørelser. Det følger av offentlighetsloven 3 at kommunens saksdokumenter er åpne for innsyn. Komiteen har i sin prosess lagt til grunn og fulgt opp disse saksbehandlingsreglene. Forprosjekt Neste fase i prosessen er et forprosjekt der en ser på arkitektur, plassering på tomta, romløsninger, uteområde og trafikksituasjon. Gjennom forprosjektet får en nærmere definert tids- og kostnadsramme. En tar sikte på å finansiere forprosjektet innenfor

15 rammebevilgningen som tidligere er satt av til planlegging / utbedring av skolebygg. På bakgrunn av periodisering av budsjettet ble denne bevilgningen inndratt i 2012, men skal legges inn igjen i budsjettet for Dette skjer rent praktisk ved at kommunestyret først vedtar å legge inn budsjett i forhold til forprosjektet. Deretter blir det lagt inn budsjett i forbindelse med kommunestyrets vedtak om iverksettelse av bygging.

16 Sammenstilling av økonomi for alternativ 1 Fjerdum for to skoler og alternativ 4 Linflåa for to skoler Første tabell viser investeringsbehov, finansiering og rentesats som er benyttet til beregningen. Det er i tillegg tatt med anslag i forhold til drift av midlertidige lokaler i byggefasen. Tabell 1 Alt. 1 Fjerdum for to Alt. 4 Linflåa for to Alle tall i hele mill. kr Investeringsbehov inkl. mva. 116,6 126,0 - Momskompensasjon investering 23,3 25,2 - Bruk av fond 15,0 15,0 - Bruk av lån 78,3 85,8 Rentesats 4 % 4 % Drift av / i midlertidige lokaler 3,0 (eller 4,5*) *Anslag kr 3 mill. for skolen og 4,5 mill. om en også tar med barnehagen. Neste tabell viser driftsmessige konsekvenser for år 2018 for de to alternativene. Tabell 2 Alt. 1 Fjerdum for to Alt. 4 Linflåa for to Alle tall i hele mill. kr Driftsutgifter: ÅR Personellressurs skoledrift -0,81-0,81 - Personellressurs SFO -0,28-0,28 - Skoleskyss 0,25 0,25 - FDV -1,37-1,37 Sum driftsutgifter -2,21-2,21 Kapitalutgifter: - Avdrag 3,13 3,43 - Renteutgifter 2,82 3,09 - Bortfall av renteinntekter 0,60 0,60 Sum kapitalutgifter 6,55 7,12 Sum driftsutgifter 4,35 4,95 Dette viser at i 2018 har alt.1 Fjerdum for to 0,6 mill. kr lavere utgift enn alt.4 Linflåa for to. Rivekostnad Fjerdum er her ikke medtatt for alternativ 4. Dersom det hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville dette netto ha medført 0,5 mill. kr i lavere utgift i 2018.

17 Dersom det i beregningene hadde blitt benyttet 5 % rente, ville tallene ha endret seg noe. Driftsutgiftene i 2018 blir da 5,2 mill. kr for alt. 1 Fjerdum for to. Tilsvarende tall for alt. 4 Linflåa for to er 5,8 mill. kr. Dersom det ved også ved dette alternativet hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville de årlige driftsutgiftene være ca. 0,5 mill. kr lavere for begge alternativ. Den tredje tabellen viser driftsmessige konsekvenser i 25 års perioden for de to alternativene. Det er forutsetningene i tabell 1 som er lagt til grunn. Tabell 3 Alt. 1 Fjerdum for to Alle tall i hele mill. kr Drift av / i midlertidige lokaler 3,0 (eller 4,5*) Alt. 4 Linflåa for to Driftsutgifter: 25 års perioden - Personellressurs skoledrift -19,3-19,3 - Personellressurs SFO -7,0-7,0 - Skoleskyss 6,3 6,3 - FDV -34,3-34,3 Sum driftsutgifter -54,3-54,3 Kapitalutgifter: - Avdrag 78,3 85,8 - Renteutgifter 39,1 42,9 - Bortfall av renteinntekter 15,0 15,0 Sum kapitalutgifter 132,4 143,7 Sum driftsutgifter 81,1 89,3 *Anslag kr 3 mill. for skolen og 4,5 mill. om en også tar med barnehagen. Denne oversikten viser at i løpet av 25-års perioden har alt. 1 Fjerdum for to 8,2 mill. kr lavere utgifter enn alt. 4 Linflåa for to. Dersom det hadde blitt brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, ville dette ha medført 8,5 mill. kr lavere utgift i 25 års perioden for alt 1. Fjerdum for to og 7,5 mill. kr lavere utgift i perioden for alt. 4 Linflåa for to. Dersom det i disse beregningene for 25-års perioden hadde blitt benyttet 5 % rente, ville sum driftsutgifter i 2018 for alt.1 Fjerdum for to ha vært 94,6 mill.kr. Tilsvarende tall for alt. 4 Linflåa for to er 103,8 mill. kr. Dersom det også for dette alternativet blir brukt 30 mill. kr av fond i stedet for 15 mill. kr, vil utgiftene i 25-års perioden bli anslagsvis 5,6 mill. kr lavere for begge alternativ.

18 Trafikkløsninger: For begge alternativer må disse vurderes og beregnes i forprosjektet. Midlertidig drift ved valg av Fjerdum: Det er lagt inn en sum på kr 3 mill for skolen. I tillegg kan det bli anslagsvis 1,5-2 mill for midlertidig løsninger for barnehagen om den pga anleggsdrift må flyttes midlertidig. Rådmannens vurderinger om kommunens samlede økonomiske situasjon. For finansiering av ny skole (flertallet) eller opprusting av de eksisterende skolene (mindretallet), må Gausdal kommune se på både muligheten for å øke inntektene (eiendomsskatt) og/eller redusere utgiftene. Vi er inne i en fase nå med forberedelse av reduserte rammer for 2014 og Med reduserte rammer må det gjøres valg knyttet til nivå på tjenester, hvilke oppgaver vi skal løse og hvilke oppgaver vi kan slutte med. Dette vil kreve klare politiske prioriteringer og en utvikling av tjenestene som i enda større grad klarer å samordne ressurser og tilbud overfor enkeltbrukere og grupper av brukere. Hva som er godt nok er fortsatt spørsmålet. De kostnader man velger ikke å kutte på ett område, må tas på et annet og de inntektspotensialer man velger å ikke benytte må sannsynlig betales med reduserte rammer på andre områder. Her blir det viktig å se helheten, og ikke kun se sak for sak. Vi må framover være svært nøkterne med å påta oss nye oppgaver som andre kan løse, eller sette i gang nye tiltak som medfører økte driftsutgifter. Rådmannen vil anbefale en kombinasjon av økt eiendomsskatt (kan være 0,5 promille eller 1 promille) og låneopptak samt noe bruk av fond for å finansiere ny skole.

19 Komite 1 foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Gausdal kommune bygger en ny skole for Fjerdum og Engjom. En tar sikte på at prosjektet skal være ferdig til skolestart Foreløpig ramme for nytt skolebygg og midlertidige løsninger i byggeperioden relateres til det alternativ som velges. Denne summen innarbeides i økonomiplanen for perioden Det blir utarbeidet et forprosjekt for ny skole. Trafikkforhold og tiltak blir vurdert og kostnadsberegnet i forprosjektet. Det settes av en kostnadsramme på inntil kr. 4 mill til dette. Dette finansieres med låneopptak tilsvarende. 4. Forprosjektet skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for vedtak om igangsetting av bygging av ny skole og finansiering.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Komite 1 Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Komite 1 Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Komite 1 Kommunestyresalen 07.05.2013 17.00-19.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 20.06.2013 18.00 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 20.06.2013 18.00 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 20.06.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Sak 38/13 Sak 39/13

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 Dette rundskrivet informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen, herunder ved nedleggelse

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til:

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.03.2012 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Bakgrunn Prosjektet bygger på følgende politiske vedtak: Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Verdal kommune Johannes Bruns gt. 2 7650 Verdal Volden, 26.april 2017 Utdanningsforbundets klubb ved Volden skole Helgådalsvegen 299 7660 Vuku Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007 BEHANDLING: Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/1790-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Vedlegg: Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad (varaordfører)

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser.

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om nye kretsgrenser. Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-20 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Utvida skolesamarbeid for området Utvorda - Statland - Lauvsnes. Lokal forskrift om

Detaljer

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Saksbehandler: Jon Sylte KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL Vedlegg: 1. Kommunal planstrategi forslag til kommunestyret 21.06.2012 2. Innspill ved oppstart

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 60/16 Formannskapet 16.08.2016 67/16 Kommunestyret 01.09.2016 Ark.: 003 Lnr.: 7626/16 Arkivsaksnr.: 16/829-12 Saksbehandler:

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling Kai Erik Lund Oppvekstsjef Nytt skolebygg Rådmannens innstilling Side 1 18.12.2013 Rådmannens innstilling Plassering; Vestsiden og Skavanger slås sammen til en ny 1-10 skole i sambruk med Kongsberghallen

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Rådmannens vurderinger og råd om framtidig skolestruktur. Grunnlag for politisk behandling

Rådmannens vurderinger og råd om framtidig skolestruktur. Grunnlag for politisk behandling Rådmannens vurderinger og råd om framtidig struktur Grunnlag for politisk behandling Dagens struktur 40 elever 71 elever 282 elever 148 elever 136 elever 64 elever 107 elever 270 elever 296 elever Espa

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Dato: 22. mars og 4. april 2017 Deltagere: Ungdomsrådet sammen med ungdomskonsulent, administrasjon og noen politikere.

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Rådmannen sender med dette alternative skolestrukturer for Porsgrunn ut på høring. Høringen gjelder dette høringsbrevet og rapport av 25.05.2009 fra Agderforskning.

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 77/14 Formannskapet 21.10.2014 61/14 Kommunestyret 30.10.2014 Ark.: V00 Lnr.: 7825/14 Arkivsaksnr.: 12/769-52 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.10.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood :

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS 02.02.2017 2 Problemstillingen «Gjennomgang av dagens skoleorganisering ut fra et organisatorisk,

Detaljer

Ny skolestruktur i Frogn?

Ny skolestruktur i Frogn? Ny skolestruktur i Frogn? Mandatet For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer