Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Hege Haukeland Liadal Anna Rød Nyland Gunnar Birkeland Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen Pål Osjord Midbøe Laura Lill Haavik Leiar Nestleiar Vararepresentant Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen, administrerande direktør Kjetil Lunde, konst. økonomidirektør Eirik Dankel, kommunikasjonsrådgjevar Ingebjørg Kismul, fungerande administrasjonssjef

2 Sakliste Underlag 80/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 81/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Fonna /12 O Administrerande direktør si orientering 83/12 B Rapportering frå verksemda 84/12 B Budsjett 2013 Helse Fonna HF 85/12 B Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 86/12 B Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket ved Haugesund sjukehus 87/12 B 88/12 B 89/12 B 90/12 O 91/12 O 92/12 B Sal av eigedommar i Jondal kommune Sal av Ekely på Valen Høyring. Føretaksgrenser i Indre Hardanger Styreinstruks for Helse Fonna HF Instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør 93/12 Eventuelt Skriv og meldingar 80/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Dagsorden godkjend. 81/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Styret godkjende og signerte protokollen frå styremøte /12 O Administrerande direktør si orientering Administrerande direktør informerte om tilsetjing av økonomidirektør i Helse Fonna HF. Jan Håvard Frøyland er tilsett og tek til i stillinga

3 1. Presentasjon av PhD-prosjektet til Miriam Hartveit «Henvisningsprosessen: Innhald og konsekvensar av kvalitet på henvisningsbrev» Presentert av Kristin Ingvaldsen Folven, vikarierande leiar i «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling». 2. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 3. Oversikt over besvarte høyringar Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 4. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Administrerande direktør viste til vedlagt notat. Styret tek meldingane til orientering. 83/12 B Rapportering frå verksemda Økonomi Resultat for oktober er 0,3 millionar kroner betre enn budsjett, akkumulert er føretaket 2,4 millionar kroner bak budsjett til no i år. Resultatprognosen er sett til 4,2 millionar kroner under budsjett på grunn av auke i pasientstraum mot Helse Bergen. Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktiviteten i oktober var høgare enn plan og høgare enn same månad i fjor målt i DRG-poeng, talet på sjukehusopphald og talet på polikliniske konsultasjonar innan somatikken. Ventetid: Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettigheitstatus, var i oktober på 74 dagar. I september var ventetida 73 dagar for alle behandla pasientar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern) var ventetida 60 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 95 dagar. Ventetida for prioriterte pasientar har gått ned frå 66 til 60 dagar frå førre månad, mens ventetida for uprioriterte pasientar har gått opp frå 84 til 95 dagar. Det er redusert tal på fristbrot i oktober. Talet på korridorpasientar er lågare enn i september månad. Epikrisetida er 70 %, som er ein auke frå september. Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) har eit positivt avvik i oktober i forhold til plan og året før. I barne- og ungdomspsykiatrien er det fleire polikliniske pasientar enn i fjor, men færre enn plan. Det er færre innleggingar enn i fjor på same tid, og i forhold til plan. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande og alle behandla pasientar ved periodeslutt innan VOP, uavhengig av rettigheitstatus var i oktober redusert både for pasientar med rett til prioritert helsehjelp og for pasientar med rett til helsehjelp. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan barne- og ungdomspsykiatrien ved periodeslutt, uavhengig av rettigheitstatus, var i oktober på 60 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 58 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 189 dagar. I den siste kategorien var det to pasientar. Talet på fristbrot er redusert i vaksenpsykiatrien og i barne- og ungdomspsykiatrien. Medarbeidar

4 Det er ein reduksjon i brutto og ein auke i netto månadsverk frå september til oktober. Overtid er redusert, og meirarbeid har ein auke i oktober månad. Sjukemeldt fråvær i oktober var 5,9 %. 84/12 B Budsjett Helse Fonna HF 2013 Konstituert økonomidirektør Kjetil Lunde orienterte. Økonomisk tildeling av rammer frå Helse Vest RHF er lagd til grunn for budsjett for Budsjettet for 2013 blir fremja med eit positivt resultat i samsvar med kravet frå eigar. Budsjettprosessen starta medio juni, og føretaket har lagt opp prosessen etter vedteken budsjettkalender frå Helse Vest RHF. Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for Budsjettet skal byggje på inntektsføresetnader og resultatkrav gjevne av eigar. Rammene skal vere budsjetterte til lågaste nivå i føretaket. Statsbudsjettet for 2013 peikar på følgjande mål og utfordringar: Kvalitet og pasientsikkerheit. Pasientsikkerheitskampanjen blir vidareført. Tilgjengelegheit og gode pasientforløp. Vidareføring av kravet om reduserte ventetider, og at fristbrot ikkje skal skje. Føretaka skal sikre rett prioritering av pasientar. Kreftbehandling. Framleis merksemd på tilbodet til kreftpasientar. Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Framleis behov for auke i kapasiteten og styrking av samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunane. Samhandlingsreforma. Fortsetje samarbeidet med kommunane. Lovpålagde avtalar mellom kommunar og helseføretak skal leggje til rette for heilskaplege pasientforløp og avklart arbeidsdeling. Brukarorientering pasientopplæring. Pasient- og brukarerfaringar skal brukast aktivt for å gjere tenestene meir brukarorienterte. Styret i Helse Vest RHF skal den handsame sak om endeleg inntektsfordeling og resultatkrav 2013 for føretaksgruppa basert på statsbudsjett for For 2013 set Helse Vest resultatkravet for Helse Fonna til 34 millionar kroner basert på sak 077/12 B Langtidsbudsjett som er handsama i Helse Vest RHF-styret. Fordeling av vekst i DRG-poeng er gjort med utgangspunkt i endring av somatikknøkkelen. For Helse Fonna HF gjev dette ein aktivitetsvekst i 2013 i høve til 2012 på 0,43 prosent. Auke i resultatkravet frå eigar med 34 millionar kroner for 2013 vil innebere ei tilsvarande innstramming av driftsramma. Med utgangspunkt i siste års prognose, auka resultatkrav og konsekvensar av samhandlingsreforma har føretaket ei omstillingsutfordring på om lag 50 millionar kroner i Den største kostnaden i budsjett for 2013 er personalkostnader. Føretaket si handtering av utfordringane: Det er sett forbetringskrav for alle klinikkane for å redusere risikoen i lønsbudsjettet i Innan somatikken vil forbetringane hovudsakleg vere knytte til reduksjon i gjennomsnittleg liggjetid, mindre sjukefråvær, betre utnytting av pleieressursane og samordning av ressursar knytte til poliklinikk og døgnbehandling. Det er planlagt reduksjon/bortfall av tilbodet om kirurgisk poliklinikk i Sauda. Føretaket arbeider for å leggje til rette for å opprette eit nytt tilbod til smertepasientar frå heile Helse Fonna ved Odda sjukehus. Dette vil redusere/fjerne ressursbruken til dette ved Haugesund sjukehus.

5 Innan psykisk helsevern vil endringane vere knytte til dei omstillingane som følgjer av Plan for psykisk helsevern, og dreiing frå døgn- til dagbehandling. Føretaket har ei særleg utfordring med kostnader til innleige av helsepersonell. Det er lagt til rette for å rekruttere i behandlarstillingar for å ta ned bruken av innleige. Føretaket vil satse på å utnytte ordninga med «raskare tilbake» for å få full effekt av ordninga. Føretaket vil leggje til rette for at aktivitetskravet frå eigar blir nådd. ISF-inntekter for eigne pasientar i eige føretak i budsjett 2013 er basert på planlagd aktivitet for 2013, og gjeldande einingspris er nytta. Budsjett 2013 viser ein auke på om lag 4,8 % samanlikna med budsjett I 2013 er det teke høgd for ein vekst på om lag éin prosent i kostnader i forhold til budsjett I budsjettsamanheng har ein vurdert risiko som sannsynleg for ikkje å nå budsjettmål. Risikoelementa som er identifiserte, vil krevje tett oppfølging frå føretaksleiinga. 1. Styret vedtek budsjett 2013 i tråd med krav frå eigar. 2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i driftsbudsjettet for 2013 dersom det kjem vesentlege endringar i rammevilkår frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet. 4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett, og rapportere til styret på same format som i /12 B Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2013 Konstituert økonomidirektør Kjetil Lunde orienterte. Føretaket investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og køyretøy. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg føretaket driftar er forsvarlege og i tråd med krav sett av styresmaktene, og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr for å sikre god pasientbehandling og oppfølging av strategi. Ein forventar at investeringsramma for 2013 vil bli 114 millionar kroner. Føretaket har myndigheitskrav retta mot seg etter Arbeidstilsynet sin God vakt -kampanje i 2005 og Det ligg også føre branntekniske krav til fleire av bygningane som framleis ikkje er ferdig utbetra. I tillegg må ein ta omsyn til at det er vedteke vern for fleire av bygningane i føretaket. 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i investeringsbudsjettet for 2013 dersom det er vesentlege endringar i rammevilkår frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet. 86/12 B Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket ved Haugesund sjukehus

6 Styret i Helse Fonna HF blei i sak 63/ orientert om at rådgjevingsfirmaet Norconsult AS i ei utgreiing peika på at det ikkje er god nok ventilasjon frå cytostatikarommet (rommet for produksjon av cellegift) ved sjukehusapoteket i Haugesund. Dette er eit brot på krav i 24 i kjemikalieforskrifta (FOR nr. 443), og dermed også eit brot på apoteklova. Rapporten frå Norconsult blei utarbeidd som følgje av at legemiddelverket ved tilsyn i lokala den avdekte brot på kjemikalieforskrifta avviket som blei utskrive av tilsynet er ikkje lukka. Styret konkluderte med at det er naudsynt at produksjonen held fram ved Haugesund sjukehus. Dette inneber at cytostatika- og sterilproduksjonen ved apoteket må sikrast i tråd med krava i lov og forskrift. Styret i Helse Fonna HF blei i sak 10/ orientert om at arealplanen som er utarbeidd for føretaket rår til at austblokka ved Haugesund sjukehus bør rivast. Sjukehusapoteket har i dag aktiviteten sin i austblokka. Styret gav administrasjonen i oppdrag å utgreie alternative løysingar til rehabilitering av produksjons-, ekspedisjons- og kontorlokale ved sjukehusapoteket i Haugesund. Følgjande tre alternative løysingar er utgreidde: 1) Fakir/Famed 2) Container-løysing 3) Rehabilitering av eksisterande produksjons-, ekspedisjons- og kontorlokale På bakgrunn av den utgreiinga som er gjennomført, rår administrasjonen til at alternativ 3 skal gjennomførast. 1 Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør å gjennomføre rehabiliteringa av lokala til sjukehusapoteket (alternativ 3) ved Haugesund sjukehus, som omtalt i saka, for å leggje til rette for vidare produksjon av cellegift og sterilproduksjon av medikament. 2 Styret i Helse Fonna ber administrerande direktør søkje Helse Vest RHF om eit lån på inntil kroner for å finansiere rehabiliteringa. 87/12 B Sal av eigedomar i Jondal kommune Administrerande direktør orienterte om saka og gjorde merksam på at tomteverdien er bokført som eigen verdi med 1,425 millionar kroner og kjem i tillegg til bokført verdi. Jondal sjukehus for tuberkuløse blei opna 1. juli Hovudbygget har to fløyer med grunnplanet orientert mot sørvest. På nedsida mot hovudvegen ligg eit kombinert kapell og garasjebygg. Ein nyare personalbustad (Hagamyr) ligg tilbaketrekt eit stykke aust for hovudbygget. Helse Fonna eig i tillegg naust med sentral plassering som kan seljast separat. Systerhytta er bygd av HSD og blei nytta til knottproduksjon under krigen og blei seinare gjeven som gåve til tilsette ved Jonatunet. Hytta har ein 100-års leigeavtale på tomt. Hytta er ikkje tilknytt veg, vatn eller straum. Helse Fonna HF har sidan hausten 2008 ikkje nytta eigedommen. Det ligg heller ikkje føre planar for bruk av Jonatunet. På grunn av alder og tilstand er det i dei komande åra store behov for vedlikehald, eventuell utskifting av bygningsdelar og større parkmessige inngrep, noko som vil påføre Helse Fonna HF store kostnader. Jonatunet er omfatta av freding i verneklasse 1.

7 Personalbustaden er utleigd til Jondal kommune som bruker han til omsorgsbustad, og kontrakten går ut Det må vurderast om denne eigedommen skal skiljast ut og seljast separat. 1. Styret i Helse Fonna HF rår til å selja alle eigedommane som Helse Fonna HF eig i Jondal kommune. 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. 88/12 B Sal av Ekely på Valen Administrerande direktør orienterte om saka og gjorde merksam på at tomteverdien er bokført som eigen verdi med kroner og kjem i tillegg til bokført verdi. Ekely vart bygd som tuberkuloseheim for 20 pasientar. Tuberkuloseheimen fekk bygt opp park ned mot sjøen og kjøkenhage som bidrog til stor grad av sjølvforsyning. Etter kvart som tuberkulosen gjekk tilbake, fekk Ekely funksjon som koloni før det blei post for rehabilitering og deretter habilitering. Helse Fonna HF har sidan hausten 2007 ikkje brukt eigedommen. Det ligg heller ikkje føre planar for bruk av Ekely. På grunn av alder og tilstand er det i dei komande åra store behov for vedlikehald, eventuell utskifting av bygningsdelar og større parkmessige inngrep, noko som vil påføre Helse Fonna HF store kostnader. Ekely er omfatta av verneklasse 2 vern. 1. Styret i Helse Fonna HF rår til sal av Ekelyvegen 31 i Kvinnherad kommune. 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. 89/12 B Høyring: Føretaksgrenser for Indre Hardanger Helse- og omsorgsdepartementet har bede Helse Vest RHF vurdere om Odda sjukehus bør overførast til Helse Bergen HF. Føretaksmøtet i Helse Vest RHF la til grunn at den forsterka fødestova i Odda blir gjort om til ordinær jordmorstyrt fødestove i tråd med tilrådinga frå Helsedirektoratet. Saka blei behandla i føretaksmøtet i Helse Fonna HF 31. mai Føretaksmøtet vedtok følgjande: 1. Føretaksmøtet er kjent med Plan Somatikk i Helse Fonna HF. Føretaksmøtet ber Helse Fonna HF vurdere om det er grunnlag for å etablere nye funksjonar ved Odda sjukehus, eller om Plan Somatikk framleis er dekkjande. Vurderinga skal sendast til Helse Vest RHF innan frist som vil bli sett av Helse Vest RHF. 2. Det vil bli sett i gang ein eigen prosess knytt opp til om Odda sjukehus skal flyttast til Helse Bergen HF. Helse Vest RHF vil kome attende til dette i eige brev der prosess, organisering og mandat for arbeidet blir gjennomgått. I samband med høyring til Nasjonal helse- og omsorgsplan gjorde Hardangerrådet, på vegner av dei sju Hardanger-kommunane, slikt vedtak: -/herada ønskjer å høyre til det same helseføretaket innanfor Helse Vest. unane høyrer til Helse Bergen HF.

8 Rapporten frå prosjektet og høyringsbrevet har vore lagt fram for leiarar, tillitsvalde og vernetenesta i Helse Fonna HF. Føretaksleiinga i Helse Fonna HF er oppteken av å ta vare på Odda sjukehus saman med dei lokale kommunane. Administrasjonen vil arbeide for å gje naudsynte, gode og trygge spesialisthelsetenester til befolkninga i Indre Hardanger. Føretaksleiinga meiner at det vil vere ein fordel om dei fire kommunane i Indre Hardanger høyrer til det same helseføretaket med tanke på oppbygging av interkommunale tenester som til dømes legevaktsamarbeid og eining med intermediærsenger/ø.hj.- senger/observasjonssenger. Føretaksleiinga rår til at føretaksgrensene ikkje vert endra for kommunane Jondal, Odda, Ullensvang og Eidfjord. Vedtak mot éi (1) stemme Styret i Helse Fonna HF rår til at føretaksgrensene ikkje blir endra for Indre Hardanger. Lilliann Høyvang Andreassen ønskte følgjande protokollert: «Lilliann Høyvang Andreassen bed om at uttale frå dei fire Hardanger-kommunane som vert handsama i formannskap og kommunestyre, og dei argumenta som der vert sett fram for å la dei fire Hardangerkommunane få overføring til Helse Bergen, vert lagt vekt på i endeleg vedtak om føretaksgrensene i Indre Hardanger.» 90/12 O Styreinstruks for Helse Fonna HF Gjeldande styreinstruks blei lagd fram for styret i Helse Fonna HF. Styret stadfester instruks for styret i Helse Fonna HF. 91/12 O Instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF Instruks for administrerande direktør blei lagd fram for styret i Helse Fonna HF. Styret stadfester instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF. 93/12 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Samarbeid om lokalisering av legevakt, kortids-/observasjonssenger og kommunalt ø.hj.- døgntilbod 2. Omgjering til jordmorstyrt fødestove ved Odda sjukehus

9 Følgjande skriv blei delte ut i møtet: Signert protokoll frå drøfting med tillitsvalde datert Budsjett 2013 Signert særutskrift av protokoll arbeidsmiljøutvalet Helse Fonna HF møte , Sak 105/12 Budsjett og investeringsbudsjett 2013 Styret tek skriv og meldingar til orientering. Lukka del 92/12 B Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Lukka sak Offentlegloven ledd Løna til administrerande direktør blir regulert opp med fire prosent frå

10 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Inge Reidar Kallevåg Nestleiar Laura Lill Haavik (vara) Hege Haukeland Liadal Pål Osjord Midbøe Anna Rød Nyland Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Harry Herstad Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Bikuben konferansesenter (gamle kantinebygg), Haukeland universitetssjukehus 18. juni 2015, kl. 11.30 15.30 styremøte Seminar for styremedlemer

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 14.08.2009 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer