Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid Borge Gunnar Birkeland Leiar Nestleiar Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Jan Håvard Frøyland Margareth Langebro Ingebjørg Kismul Administrerande direktør Økonomidirektør Kommunikasjonssjef Administrasjonssjef

2 Sakliste Sak 31/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Sak 33/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 34/14 A Rapport frå verksemda Sak 35/14 A Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett Sak 36/14 O Rapportering styringsdokumentet 1.tertial 2014 Sak 37/14 A Risikorapportering 1.tertial 2014 Sak 38/14 O Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse Fonna HF Sak 39/14 A Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Sak 40/14 A Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Sak 41/14 A Felles retningslinjer for brukarmedverknad Sak 42/14 A Etablering av Ø.hj.-senger i Sunnhordaland Sak 43/14 A Sal av Skogheim, eigedom på Valen Sak 44/14 O Evaluering av lovpålagde samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Sak 45/14 A Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2014 Lukka jf. Helseføretaksloven 26a 4.ledd Sak 46/14 Eventuelt Skriv og meldingar

3 31/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Styreleiar orienterte om at sak 46/14 blir behandla før sak 45/14 A Styreleiar meldte ein mottatt førespurnad til eventuelt i lukka del. Sak til eventuelt. Røyking ved hovudinngangen ved Haugesund sjukehus Administrerande orienterer i sak 33/14 O punkt 10 om Idefase/Utviklingsplan Helse Fonna HF Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 32/14 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Styret godkjente og signerte protokollen frå styremøtet /14 O Administrerande direktør si orientering 1. Øystein Johannes Gøthesen disputerte fredag 29.november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Computer Navigation in Total Knee Replacement Surgery. Effect on Outcome». Øystein Gøthesen presenterte kort avhandlinga for styret. 2 Epikrisetid Seksjonsleiar frå augeseksjonen Linda Bokn orienterte om prosess og arbeidsmetodar i seksjonen for å nå målet for epikrisetid. 3 Tildeling av midler til tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4 Status endring Odda sjukehus. Administrerande direktør orienterte om tidsplan for utsending av ny informasjonsbrosjyre for Odda sjukehus. 5 Status straumforsyning i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om prosess og status for ny straumforsyning og hovudtavler Haugesund sjukehus. Arbeidet vil gå føre seg fram til St.Hans 6 Sal av eigedommar i Jondal kommune Styret i Helse Vest godkjente 9.mai 14 sal av eigedomar i Jondal kommune. 7 Status lærlingar i Helse Fonna Administrerande direktør gjorde greie for feil i saksdokument. Retting: 2014: Helse Fonna tar inn 1 lærling ved Haugesund sjukehus - planlagt fagprøve juni Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 9 Oversikt over høyringar 10 Idefase/Utviklingsplan Helse Fonna HF Administrerande direktør orienterte om arbeidet med utviklingsplan for Helse Fonna HF og pågåande Idefase Haugesund sjukehus. Ein tek sikte på å leggje fram rapport frå idefasen i oktober 2014 for styret i Helse Fonna HF.

4 Styret drøfta status og tenleg framdrift for Utviklingsplan Helse Fonna HF. Administrerande direktør tilrådde å avvente ny handsaming av utviklingsplan 2040 til revisjon av plan somatikk og plan for psykisk helsevern skal gjerast. Styret gav si tilslutning til dette. Styret ber administrerande direktør orientere styret om status for idefasen i juni Styret tek meldingane til orientering 34/14 A Rapport frå verksemda Økonomi Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. april 13 millionar kroner, mot eit budsjettert overskot på 11 millionar kroner. Det gjev eit positivt budsjettavvik på 1,8 millionar kroner. Inntektene syner eit negativt budsjettavvik på 2,5 millionar kroner i perioden og må sjåast i saman med mars månad, som hadde 9 millionar kroner i positivt avvik (+6,5 mill) Personalkonstnadane gir i april eit negativt budsjettavvik på 1,3 millionar kroner i perioden og 8,8 millionar kroner akkumulert. Varekost visar eit negativt budsjettavvik på 1,3 millionar kroner i perioden og 8,8 millionar kroner akkumulert. Andre driftskostnadar visar eit positivt avvik på 0,4 millionar kroner i perioden, akkumulert positivt avvik på 1,7millionar kroner. Prognosen for 2014 er likt med budsjett med eit resultat på 34 millionar kroner. Pr april månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 42,8 millionar kroner. Det utgjer 28,9 % av det samla budsjettet for Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Variasjonane for aktiviteten innan somatikk heng saman med ulike tidspunkt for påsken i 2013 og Aktiviteten er budsjettert for lågt i mars og for høgt i april 2014 for nokre av aktivitetsparametrane. Aktiviteten i månaden var lågare enn plan målt i DRG-poeng, poliklinikk og sjukehusopphold. For dagbehandling var resultatet noe over plan. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var ferre polikliniske konsultasjonar enn i fjor, og færre enn plan. Det var færre innleggingar i forhold til plan, og i forhold til i fjor. Ventetid somatikk Føretaket har for mange pasientar som har venta over eitt år innan somatikken. Dei fleste pasientane som har venta over eitt år skal ha time ved Stord sjukehus. Dette påverker ventetida for ventande. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på langtidsventare. Tiltaka vil påverke ventetida for behandla pasienter frametter. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 67 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 68 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 86 dagar. Ventetid psykisk helsevern Gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp var innan voksenpsykiatrien 57 dagar, innan rus 66 dagar, innan barne og ungdomspsykiatrien 56 dagar. Fristbrot Innan somatikken er det 71 fristbrot for behandla pasientar i april. Det største talet er innan generell kirurgi og har samband med ventetid på rtg. undersøkingar. Det er også mange fristbrot for pasientar som er behandla for ortopediske lidingar ved Stord sjukehus. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på fristbrot, mellom anna leige av røntgen lege. Innan psykisk helsevern er det i vaksenpsykiatrien 5 fristbrot, innan rus 6 fristbrot og i barne og ungdomspsykiatrien 15 fristbrot. Epikrisetid Samla tal på epikriser i Helse Fonna sende innan ei veke etter utskriving, var 78 prosent.

5 Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 93 i månaden, og 1,3 prosent av liggedøgna Utskrivingsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i april er lågare enn for mars månad. Elleve av kommunane har pasientar liggande i sjukehus etter at dei er melde utskrivingsklare, men gjennomsnittleg liggjetid for dei fleste av desse er låg. Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar Sjukefråvær I april 2014 var det totale sjukefråværet 6,9 prosent, som er høgare enn april Sjukemeldt fråvær i april 2014 var 4,8 prosent, som er høgare enn april 2013 Styret tek saka til etterretning. 35/14 A Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett Styret i Helse Vest behandla i møte den sak 073/13 B Langtidsbudsjett Det blei i denne saka fatta vedtak om at rullering av nytt langtidsbudsjett skal gjerast våren 2014 med basis i Helse 2020 og føringane gitt i samhandlingsreforma. Helse 2020 dokumentet og føringane gitt i samhandlingsreforma ligg difor til grunn for langtidsbudsjettet i Helse Fonna. For å sikre lik tilnærming til langtidsbudsjett ber Helse Vest om at helseføretaka nyttar felles mal for talgrunnlaget og styresak både overfor eiget styre og ved rapporteringa til Helse Vest. I budsjettprosessen har føretaket lagt stor vekt på involvering og forankring i organisasjonen, både av dei med resultatansvar og av tillitsvalde. Prosessen er gjennomført med fleire behandlingar i klinikkane for å sikre god og bred forankring av dei prioriteringane som er gjort. Helse Vest RHF har hatt langtidsbudsjett med investeringsbudsjett for Helse Fonna HF til gjennomgang. Helse Fonna har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til innbyggjarane i 19 kommunar i Sunnhordland, Hardanger og på Haugalandet. Utgangspunkt for Helse Fonna sitt langstidsbudsjett er noverande opptaksområde og funksjonar. Det kan bli endringar i oppgåvefordelinga mellom føretaka og opptaksområdet i langtidsbudsjettperioden. Langtidsbudsjettet har eit perspektiv på 5 år, dvs. frå Administrerande direktør orienterte om at føretaket har auka resultatkravet til 40 millionar kroner for å kunne møte investeringsbehova i helseføretaket. Investeringar er f.o.m 2015 redusert til 90 millionar kroner årleg, for å kunne avsette midlar til byggeprosjekt i framtida. Det er ikkje redusert i sum for investering av medisinsk teknisk utstyr. Styret vedtek langtidsbudsjett for Helse Fonna HF med investeringsbudsjett 36/14 O Rapportering styringsdokument 1.tertial 2014 Helse Fonna HF rapporterer til Helse Vest RHF på oppdrag i styringsdokumentet for 1. tertial Styret tar rapporteringa til orientering 37/14 A Risikorapporetring 1.tertial

6 Føretaksgruppa i Helse Vest har etter pålegg i oppdragsdokument og styringsdokument sidan 2009 gjennomført regelmessig systematisk overordna risikostyring. Risikostyringa er gjennomført i tråd med retningslinjer for risikostyring i Helse Vest som blei utforma i 2008, og som har blitt revidert årleg etter dette. Resultatet av risikovurderingane blir styrebehandla i Helse Fonna HF. Helse Fonna rapporterer til Helse Vest RHF om risikostyringa i føretaket ved årsslutt. Helse Fonna har definert fem overordna styringsmål for risikostyring i tråd med styringsdokumentet frå Helse Vest RHF. Første, andre og tredje mål er felles for føretaksgruppa i Helse Vest RHF. 1 Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast innan Helse Vest har eit kvalitativt godt og heilskapleg behandlingstilbod innan psykisk helsevern og rusbehandling/tsb 3 Pasientar skal få tilgang til spesialisthelsetenester i samsvar med lov og forskrift 4 Pasientar skal ha tilgang til diagnostikk, behandling og omsorg av høg kvalitet 5 Helse Fonna skal halde budsjettet for 2014 Det er ved risikorapportering 1.tertial ingen styringsmål som er i raud risikosone. Styret i Helse Fonna HF tar risikorapportering for første tertial 2014 til etterretning. 38/14 O Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse Fonna HF NPE er eit uavhengig statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandlar erstatningskrav frå pasientar som er blitt påført skade i helsetenesta, avgjer om pasienten har krav på erstatning og storleiken på erstatninga. For å ha rett til erstatning må helsehjelpa som er gitt, vera årsak til skaden. I tillegg må skaden som hovudregel skuldast svikt ved helsehjelpa. Unntaksvis vert det gitt erstatning sjølv om det ikkje føreligg behandlingssvikt. Dette gjeld særleg dersom skaden er spesielt stor eller uventa og ikkje er eit utslag av risiko som pasienten må akseptere. Talet på innkomne saker til NPE frå 2011 til 2012 auka med 18 % - frå 4333 til Frå 2012 til 2013 var det ein liten reduksjon på 1,2 % frå 5124 til Reduksjonen i Helse Vest var på 8,7 %, men Helse Fonna har så godt som same tal innmelde nye saker begge år (92/95). Det var heller ingen stigning i Helse Fonna frå 2011 til I femårsperioden var 17,4 % av dei nye sakene i Helse Vest generert i Helse Fonna. I 2013 var 16,4 % Helse Fonna - saker. Det er viktig å lære av NPE-sakene. Sakene vert utgreia og handsama internt i linja, og vert gjennomgått i Kvalitetsutvalet med etterspurnad etter tiltak for å redusere risiko for gjentaking. Klinikkane brukar NPE-sakene aktivt i sitt kvalitetsforbetringsarbeid. Materiale frå NPE vert også nå nytta i det nasjonale Pasientsikkerheitsprogrammet. Etter ein solid auke på 18% i talet på nye saker melde til NPE frå 2011 til 2012, venta NPE at auken skulle fortsetje i 2013, om enn ikkje i same takt. I staden kom ei avflating. Dette gjorde at NPE rakk å ferdigbehandle fleire saker enn åra før, noko som har ført til rekordutbetalingar på 946 millionar kroner i 2013.

7 Talet på nye saker frå Helse Fonna har vore heilt stabilt dei tre siste åra (93/92/95). Medhaldsraten nasjonalt er 29 %, i Helse Vest 29,4 % og i Helse Fonna 26,5 % i Åra før har Helse Fonna hatt noko høgare medhaldprosent enn gjennomsnittet så er ikkje tilfelle i Styret i Helse Fonna HF tar rapporten til orientering 39/14 A Overdraging av tele-, signal-, video- audioverksemd I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei semje om at desse teknologiske områda nærmar seg kvarandre ved at dei i aukande grad gjer bruk av ei rekkje felles teknologiar. I juni 2013 vart det nedsett ei felles prosjektgruppe som fekk i oppdrag å vurdere kva områder som burde vurderast for ei eventuell overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT, og deretter gje ei tilrådning om slik overdraging skulle gjennomførast. Administrasjonen i Helse Vest IKT har basert på dette utarbeidd ei styresak som ein felles mal for styresaker som skal behandlast av styret for Helse Vest IKT, styra i helseføretaka i Helse Vest RHF og styret for Helse Vest RHF. Styresaka gir følgjande tilråding: Prosjektgruppa som har vurdert denne problemstillinga ser både fordelar og ulemper med å gjennomføre ei overdraging av den verksemda som er omfatta av dei anlegga som det er anbefalt å overføre. Prosjektet har ikkje klart å dokumentere tydelege økonomiske gevinstar. I lys av teknologiutviklinga og fordi teknologiane konvergerer, trur prosjektgruppa at det i eit strategisk perspektiv er nødvendig å ta grep som sikrar ei kopling mellom strategiar innanfor tele/signal og IKT. Basert på ei samla vurdering anbefaler prosjektgruppa at det blir gjennomført ei overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT. AD-møtet har slutta seg til denne tilrådinga og bedt Helse Vest IKT utarbeide ei felles styresak for handsaming av styra i helseføretaka, Helse Vest IKT og Helse Vest RHF. Basert på den tilråding som er gjort av prosjektgruppa og det vedtaket som er gjort av AD-møtet, er førebuande arbeid initiert, slik at ei overdraging av verksemd, gitt positive vedtak i dei einskile styremøta, kan gjennomførast per Overdraginga må gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtalar, jfr. særleg Arbeidsmiljøloven ). Verdi av overførte anlegg vert sett lik bokført verdi på overføringstidspunkt. Den vidare bruken og utviklinga av overførte anlegg vert inkludert i Tenesteavtalen mellom helseføretaka og Helse Vest IKT i tråd med gjeldande praksis. Saka har i Helse Fonna vore behandla i AMU og drøfta med tillitsvalde. 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at det vert gjennomført overdraging av verksemd knytt til tele, signal, audio og video frå Helse Fonna HF til Helse Vest IKT AS. 2. Overdraginga skal gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtalar, jfr. særleg Arbeidsmiljøloven Verdi av overførte anlegg vert sett lik bokført verdi på overførings-

8 tidspunkt. Den vidare bruk og utvikling av overførte anlegg vert inkludert i Tenesteavtalen mellom Helse Fonna HF og Helse Vest IKT AS i tråd med gjeldande praksis. 3. Styret ber adm. dir. gjennomføre verksemdsoverdraginga i god dialog med involvert personale. 4. Styret ber adm. dir. bidra til at verksemdsoverdraginga kan gjennomførast med verknad frå Styret ber adm. dir. fylgje opp at Helse Vest IKT arbeider vidare med økonomiske og kvalitetsmessige gevinstar som fylgje av overdraging av verksemd, og fylgje opp at desse vert realisert. 40/14 A Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon I tråd med styrevedtak i Helse Vest 10. april 2013 sak 44/13 kan Eidfjord kommune få sine spesialisthelsetenester dekka frå Helse Bergen. Dette gjeld og prehospitale tenester. I lys av dette ser både Helse Bergen og Helse Fonna det formålstenleg at Helse Bergen overtar drifta av ambulansestasjonen i Eidfjord. Rådmann i Eidfjord kommune er informert om prosessen. Styret i Helse Fonna HF vedtok i sak 28/14 A 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør førebu verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF og legge avtale som omhandlar alle tilhøva ved verksemdoverdraginga fram for styret for endeleg godkjenning 2. Styret i Helse Fonna HF legg til grunn at arbeidet skjer i dialog og samarbeid med medarbeidarane på stasjonen, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet, pasientsikkerheit og beredskap blir ivaretatt 1 Styret i Helse Fonna HF vedtek verksemdoverdraging av Eidfjord ambulansestasjon til Helse Bergen HF gjeldande frå Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør fullmakt til å signere vedlagte avtale med Helse Bergen HF 41/14 A Felles retningslinjer for brukarmedverknad I tråd med mandat gitt av Helse Vest RHF sitt styremøte , sak 073/12, har ei regional arbeidsgruppe med representantar frå alle føretaka og brukarutvala i regionen utarbeidd forslag til mål og strategiar for brukarmedverknad i Helse Vest. Arbeidet er følgd opp med utarbeiding av felles retningslinjer og rammer for brukarmedverknad. Nye og felles retningslinjer i Helse Vest vil bidra til å gjere rolla som brukarrepresentant tydleg, og føretaket vil i samband med oppnemning av nye medlemmer syte for at retningslinjene blir gjort kjent. 1. Styret i Helse Fonna HF sluttar seg til utarbeidd forslag til felles retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.

9 42/14 A Etablering av Ø.hj.-senger i Sunnhordland Kommunane ser det som ønskjeleg å etablere ei felles interkommunal legevakt med ØH og observasjonssenger i nærleiken til, eller i tilslutning til Stord sjukehus. I møtet den 27. november 2013 blei styret gjennom sak 96/13 orientert om status i saka og føretakets dialog med kommunane. I saka blei det og lagt fram ein forstudie kor ein utgreia ei løysning med interkommunal legevakt og ø.hj. døgntilbod lokalisert til austsida av hovudblokka ved Stord sjukehus. I skriv frå kommunane datert 23. april 2014 kjem det fram at dei ser det som naudsynt med diverse avklaringar frå føretaket før ein kan gå i gong med forprosjektet. Dette gjeld følgjande: Har styret merknader til plassering av bygg på areal som vist på vedlagte kart. Kjøp eller leige/tomtefeste av areal for bygg og parkering. Omsyn til økonomiske konsekvensar for eksisterande avtale om interkommunal legevakt. Ev deltaking /utredning av 3. etasje i plan- og designkonkurranse. Avklara tilhøve til Riksantikvar vedkommande ev krav til utforming av tilbygg/påbygg. Kommunane tilbyr Helse Fonna leige av lokalar i dette bygget. Administrerande direktør vil vurdere å leige lokalar i eit nytt bygg. 1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør førebu ein avtale med Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS om eit nybygg ved Stord sjukehus for ø.hj. senger og interkommunal legevakt. 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør leggje avtalen fram for styret for endeleg godkjenning. 3. Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør i oppdrag å avklara forholda rundt eit eventuelt tomtefeste ved Stord sjukehus med Helse Vest RHF 4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør ha dialog med Riksantikvaren om eit eventuelt nybygg ved Stord sjukehus. 43/14 A Sal av Skogheim, eigedom på Valen Helse Fonna HF eig Skogheim, Sjukehusvegen 48, Kvinnherad kommune. Bygget ble satt opp og brukt som arbeidsbrakke under bygging av søsterheimen. Bygget er i dårleg forfatning og vil krevja forholdsvis store ressursar å rehabilitere. Føretaket har ikkje behov, eller planar for bygget og tilrår at dette avhendast. 1. Styret i Helse Fonna HF tilrår sal av Skogheim, Sjukehusvegen 48 i Kvinnherad kommune 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. 44/14 O Evaluering av lovpålagde samarbeidsavtaler mellom Helse Fonna og kommunane

10 Ny helse- og omsorgstenestelov pålegg helseføretaka og kommunane å inngå samarbeidsavtalar innanfor ei rekkje område, og det er inngått likelydande lovpålagde avtalar mellom Helse Fonna og alle kommunane i regionen, overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, styresak 05/12 og 51/12. Avtalane vart reviderte første gang i 2013 og psykisk helsevern og rus blei innarbeidd, jf. styresak 61/13. Etter helse- og omsorgstenestelova 6-5 skal partane «årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser». I Styresak 61/13 A punkt 2. vedtok styret å gi «administrerande direktør fullmakt til å godkjenna faglege endringar som følgjer av seinare revisjon der desse ikkje har prinsipielle administrative eller økonomiske konsekvensar». Gjennomgangen av avtalane som no er gjort er ikkje vurdert til å få prinsipielle administrative eller økonomiske konsekvensar, og vil bli handtert administrativt i tråd med styret sitt vedtak. 1. Styret tar saka til orientering 46/14 Eventuelt. Røyking ved hovudinngangen ved Haugesund sjukehus Styret bad administrasjonen vurdere løysing på utfordringa. Eventuelt. Lukka del jf Helseføretaksloven 26a 1.ledd Forespørsel retta til styreleiar. Administrerande direktør følgjer opp førespurnaden og melder tilbake til styret i neste møte. Skriv og meldingar 1. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF Med vedlegg- vedtekter Helse Fonna HF 2. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Oversendelse Tilsynsmelding 2013 frå Helsetilsynet 7. Status våren 2014 på internrevisjon om TSB 8. Notat: Internkontrollrevisjon TSB Handlingsplan etter intern revisjon av TSB i Helse Fonna 10. Vedr. Oppfølging av internrevisjon pasientreiser 11. Handlingsplan for pasientreiser, Helse Fonna 12. Avtale om transport av avtalar mellom Helse Fonna HF og Helse Bergen HF 13. Årsplan for styret i Helse-Fonna HF 2014 Lukka del jf Helseføretaksloven 26a 4.ledd 45/14 A Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2014

11 Administrerande direktør får fullmakt til å føre forhandlingar innanfor den ramma som styret i Helse Fonna HF gjer.

12 Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Nina Budal Liv Kari Eskeland Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Solfrid Borge

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 22.11.05 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken,

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer