MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO"

Transkript

1 MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: :17 Oppdatert: :08 Bømlo kommune eig 51 prosent av eigedomsfirmaet Jiser Eiendom AS. Sigmund Inge Steinsbø, som ligg på inntektstoppen i kommunen, eig dei resterande 49 prosent. Firmaet, der rådmann Sverre Olav Svarstad er styreleiar, held Steinsbø med firmabil. Samstundes har kommunen ført ei oreigningssak på Aga som er til klar fordel for Aga Halibut, ei verksemd Steinsbø både er styreleiar og medeigar i. EIGEDOMEN: I følgje eigedomsregisteret er Jiser Eiendom AS eigar av denne eigedomen i Hollundsdalen.

2 Rådmann Sverre Olav Svarstad og Bømlo kommune har fått ei svært uheldig dobbeltrolle som følgje av kommunen sin eigarskap i eigedomsselskapet Jiser Eiendom AS. Bakgrunnen er denne: I 2003 overtok Aga Marin AS industrianlegget for kveiteoppdrett på Aga som tidlegare tilhøyrte Stolt Sea Farm. Aga Marin AS vidareførte ikkje leigeavtala som Stolt Sea Farm hadde med grunneigarane på Aga. Det vart etablert tingingar mellom Aga Marin AS og grunneigarane, men desse førte ikkje fram. I følgje internettsidene til Caiano vart Aga Halibut AS etablert som verksemd i Verksemda «er en videreføring av Aga Marin og konkursboet til Dønna Marine Holding». Aga Halibut AS vidareførte drifta av kveiteyngeloppdrett. Mellom eigarane av Aga Halibut AS finn me Jiser AS (etablert i 1999). Denne verksemda er hundre prosent eigd av Sigmund Inge Steinsbø. Steinsbø står også oppført som styreleiar i Aga Halibut AS. Same år, i 2004, skal Steinsbø i følgje Brønnøysundregisteret ha gått saman med Bømlo kommune om oppretting av eit eigedomsselskap, Jiser Eiendom AS. Kommunen står oppført som majoritetseigar med 51 prosent av aksjane. Steinsbø er oppført som dagleg leiar. Rådmann Sverre Olav Svarstad er styreleiar. Det er ingen tilsette i eigedomsselskapet. Oreigning Berre få månader etter opprettinga av verksemdene Aga Halibut AS, og Jiser Eiendom AS går Bømlo kommune til oreigningssak mot grunneigarane på Aga. Grunngjevinga er at kommunen vil sikre arbeidsplassane på industrianlegget. Kommunen vil med andre ord tvangsoverføre grunnen til Aga Marin AS. Kommunen gjennomfører oreigninga. Saka blir klaga inn for fylkesmannen og går i rettsvesenet heile vegen til høgsterett. Grunneigarane taper heile vegen. I Sunnhordland tingrett vart det i september 2006 slått fast at grunneigarane får 125 kroner kvadratmeteren for industritomta, i underkant av kroner totalt. Dommen vart anka til lagmannsretten

3 der summen vart redusert til 50 kroner pr. kvadratmeter (til drøyt kroner totalt). Nyleg vedtok høgsterett at dommen frå lagmannsretten står ved lag. I årsberetninga til Aga Marin for 2006 går det fram at det er inngått ei intensjonsavtale som vil tyde at Aga Halibut overtek 100 prosent av aksjane i Aga Marin. «Som en del av grunnlaget for fortsatt drift ligger muligheten for å få et endelig svar på grunneierspørsmål og eierskap til bygningsmassen», heiter det i årsberetninga for Ukjent med eigarskapen Det er ingen direkte band mellom Jiser Eiendom og Aga Halibut, men medeigaren og styreleiaren i Aga Halibut eig altså ei verksemd saman med Bømlo kommune. Ei verksemd som vart oppretta eit knapt år før oreigningssaka på Aga tok til. Aga Marin fungerer som eit dotterselskap av Aga Halibut, og sistnemnte har såleis klare fordelar av denne oreigningssaka. Rådmannen var ikkje sakshandsamar i oreigningssaka, då denne vart handsama av Bømlo kommune. Likevel var det rådmannen som orienterte grunneigarane om kommunestyrevedtaket. Øvst på brevet til grunneigarane står det «Vår saksbehandlar: Sverre Olav Svarstad». Nils Kåre Nysæter, som var saksbehandlar i oreigningssaka våren 2005, ga fredag uttrykk for at han ikkje kjente til at kommunen hadde eigarinteresser i ei verksemd med namn Jiser Eiendom AS før han las fredagsutgåva av BØMLO-nytt. Kommunestyret får med jamne mellomrom ei oversikt over verksemder som kommunen eig eller er medeigar i. I oversikta går det fram kven som sit i styra. Jiser Eiendom var ikkje oppført i den siste oversikta som kommunestyret fekk til orientering. Vart politisk handsama Både gruppeleiar for Arbeidarpartiet, Hans Otto Robberstad, og ordførar Inge Reidar Kallevåg (H) kan imidlertid stadfeste at oppretting av Jiser Eiendom er vedteke politisk av formannskapet. Kallevåg og Robberstad kunne i går fortelje at eigedomsverksemda vart etablert for å sikre at

4 eigedomen der Bjørge Steinco Moland AS held til i Hollundsdalen vart verande på lokale hender. På denne måten ønskja politikarane å bidra til at selskapet Bjørge Steinco Moland AS vart verande på Bømlo. Rådmann Sverre Olav Svarstad fekk fullmakt til å handsame saka på vegne av kommunen. Både Kallevåg og Robberstad minnast at dette var meint som ei mellombels løysing, og at kommunen etter kvart skulle trekkje seg ut av eigedomsselskapet. Vedtaket om etablering vart altså fatta for fire år sidan. - Det var aldri meininga at Bømlo kommune skulle vere varig eigar i denne verksemda. Kanhende er det på tide å sjå på dette på nytt no? Det er ingen aktivitet i dette selskapet, seier Kallevåg. Jiser Eiendom eig med andre ord grunnen og bygget der Bjørge Steinco Moland AS held til. Lån og firmabil Når ordføraren seier at det ikkje er aktivitet i eigedomsselskapet er dette ei sanning med modifikasjonar. Rett nok er det ingen tilsette i verksemda, men i følgje resultatrekneskapen til Jiser Eiendom hadde verksemda både i 2005 og 2006 salsinntekter for over kroner. Det er naturleg å tru at dette er snakk om leigeinntekter. Det meste av pengane har gått med på å betale renter og avdrag på lån som selskapet har på om lag 9,7 millionar kroner (2006). Verksemda er imidlertid oppført med eigarskap til verdiar for eit tilsvarande beløp. Verksemda har altså ingen tilsette, men er likevel oppført med ein lønskostnad på kroner (2006). Meir interessant er det å lese at Sigmund Inge Steinsbø har gitt lån til Jiser Eiendom AS som i 2006 var på over 1,3 millionar kroner. Han står også som kausjonist for eksterne lån tilsvarande ein million kroner (2006). Og dette er altså ei verksemd som kommunen har aksjemajoritet i, og der rådmannen er styreleiar. I tillegg står det i notene frå rekneskapen at «daglig leder har fri bil av selskapet. Verdien av dette i 2006 er kr ». Her har altså Steinsbø firmabil i ei verksemd der kommunen er majoritetseigar. Sigmund Inge Steinsbø var den bømlingen i 2006 som hadde tredje størst inntekt i kommunen. I følgje NRK Hordaland sto han dette året oppført med ei inntekt på knappe tre millionar kroner og ei

5 formue på nesten 19 millionar kroner. Problematisk dobbeltrolle? Kort oppsumert kan ein altså slå fast at Steinsbø er styreformann og medeigar i Aga Halibut AS gjennom Jiser AS. Samstundes er han dagleg leiar i Jiser Eiendom AS, ei verksemd som Bømlo kommune har aksjemajoritet i, og som rådmann Sverre Olav Svarstad er styreleiar i. Steinsbø har gitt Jiser Eiendom AS lån på over to millionar kroner som han anten har gitt personleg eller står som kausjonist for. I tillegg held altså Jiser Eiendom AS Steinsbø med firmabil. Svarstad er samstundes øvste administrative leiar for Bømlo kommune som har oreigna grunn til Aga Marin AS, ei oregning som heilt klart er til fordel for Aga Halibut AS, der Steinsbø altså er mediegar og styreleiar. Sjølv om Jiser Eiendom AS ikkje er direkte involvert i oreigningssaka, er det betimeleg å stille spørsmål ved om rådmannen og kommunen har ei problematisk dobbeltrolle. - Er det naturleg at dagleg leiar av Jiser Eiendom har firmabil gjennom dette selskapet, Kallevåg? - Firmabil? Dette kjenner eg ikkje til. Dette må du spørre styreleiaren om, svarer ordføraren. Rådmann og styreleiar Sverre Olav Svarstad ønskja ikkje å kommentere innhaldet i verksemda Jiser Eiendom AS då BØMLO-nytt tok kontakt fredag. Han synte til Steinsbø som eigar for kommentar. Steinsbø ønskja heller ikkje å uttale seg fredag, men ba om å bli kontakta på eit seinare tidspunkt for utfyllande kommentarar. SPORT:

6 A/S BØMLO-nytt, 5437 FINNÅS. Telefon: Telefaks: Tipstelefon: Ansvarleg redaktør: Stein-Erik Ovesen