KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT"

Transkript

1 Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar og David Sætre Ludvigsen Innkalla: Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall:... 17/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vart godkjent med den endringa at det vert ført opp to ekstra saker på sakslista: Kommunen sin garanti for lån til AS Austrheim Næringsselskap Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap Desse vert tatt opp som eigne saker før sak 27/14. Kontrollutvalet ber om at saksliste og sakspapira vert lagt ut på heimesida til kommunen når dei vert sendt til postmottaket i kommunen. 18/14 Godkjenning referat frå sist møte Møteprotokollen frå vert godkjent slik den ligg føre. Kontrollutvalet ber om at møteprotokollen frå kontrollutvalet vert lagt ut på heimesida til kommunen når den vert sendt til postmottaket i kommunen. 19/14 Skriv og meldingar Kontrollrapport 2013 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Austrheim kommune Epost frå rådmann Epost frå styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap Epost frå økonomisjef og Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til etterretning. Epost frå rådmann er kommentert i sak 27/14 og epost frå styreleiar og økonomisjef er delvis kommentert i sak 25/14.

2 Møteutskrift Side 2 av 15 20/14 Årsmelding 2013 kontrollutvalet Sakstilfang: Utkast til årsmelding Utkast til årsmelding vart gjennomgått i møte. Kontrollutvalet godkjente årsmeldinga slik den låg føre. 21/14 Møteplan for kontrollutvalet Sakstilfang: Utkast møteplan kontrollutvalet 2014 Kontrollutvalet diskuterte planen og kva saker som er aktuelle i året Det vart satt opp følgjande møtedatoar: - 5. mai - 8. september november Kontrollutvalet vedtok møteplan for Generell kommentar til sakene frå og med 22/14 til og med 25/14 Når det gjeld sakene frå og med 22/14 og til og med 25/14 så er det ein oppsummering av tidlegare saker frå kontrollutvalet, men der er også nye opplysningar. Sakene starta opp i møte Referat frå tidlegare møte er lagt ved som saksvedlegg. I tillegg er der lagt ved rapport frå revisjonen osb. For at saka ikkje skal bli for lang har kontrollutvalet valt å vise til sidetal i vedlegget for å dokumentere fakta (står i parentes). Til nokon av dei spørsmåla som kontrollutvalet har tatt opp i møte så har administrasjon bedt om uttale frå advokat Solberg. Det gjeld mellom anna følgjande spørsmål: Om AS Austrheim Næringsselskap er omfatta av regelverket for offentleg innkjøp uttale gitt av advokat (28) Om AS Austrheim Næringsselskap og kjøp av byggetenester frå Byggmester Markhus var omfatta av regelverket for offentleg innkjøp uttale gitt (28). Den delen som Solberg vurdere om det konkrete kjøpet var omfatta av regelverket bygde på feil fakta grunnlag slik at ny uttale om den er gitt av advokat (32) Om garanti av leige skulle vore handsama av kommunestyret uttale gitt (29) Advokat Solberg har i desse uttalane støtta kontrollutvalet sine konklusjonar. Uttalane frå Solberg var lagt ved sakspapira til formannskapet og kommunestyret sitt møte I og med at administrasjon har lagt ved desse uttalane frå advokat Solberg til formannskapet sin sak 006/14 og kommunestyret sin sak 006/14 ville kontrollutvalet sett det som naturleg at den uttalen frå advokat Solberg som bygde på riktig faktagrunnlag om det konkrete kjøpet vart ettersendt til formannskapet og kommunestyret.

3 Møteutskrift Side 3 av 15 22/14 Oppsummering av sakene 43/13(5), 04/14 (15) og 14/14(25) spørsmål som gjeld MVA Saka var første gang satt på kontrollutvalet si saksliste til møte Saka måtte da utsettast til neste møte i kontrollutvalet då administrasjon ikkje hadde anledning til å stille i møte kontrollutvalet ikkje hadde gjort ein avtale om dette på førehand. Det vart følgt opp med spørsmål til administrasjon i epost og den vart besvart frå administrasjon (sak 43/13) (5). I møte vart det stilt spørsmål om kommunen kan vidarfakturere utan mva Assisterande rådmann opplyste om at Breidvik Eiendom AS er mva registrert. Selskapet kunne difor fått mva refundert sjølv om kommunen hadde fakturert med mva. Administrasjon hadde også lagt ved ein del vedlegg med regelverk, men det var vanskeleg for kontrollutvalet å få nokon forståing for korleis dette regelverket var nytta. Kontrollutvalet bad om at revisjonen tok ein gjennomgang av om kommunen sin praksis i denne saka er i samsvar med regelverket som gjeld for mva området. Revisjonen sin rapport vart lagt fram for kontrollutvalet i møte i sak 14/14 (1). Konklusjonen i rapporten frå revisjonen er følgjande: Rapporten har vore til høyring hos administrasjon, dei har ikkje hatt nokon kommentar til rapporten. Ut i frå dette vurderte kontrollutvalet handsaminga i administrasjon slik: Administrasjon sin opplysning til kontrollutvalet i sak 43/13(5) om at Breidvik Eiendom AS var registrert i Meirverdiavgiftsregisteret var feil. Det vart nytta som eit argument for at ein kunne fakturere utan mva, fordi selskapet uansett ville få mva refundert. Sjølv om det hadde vore riktig at selskapet var Meirverdiavgiftsregisteret så ville praksisen vore feil. Det administrasjon har gjort i denne saka kan ikkje grunngjevast med noko som lovverket gir heimel for. I ettertid har det kome fram at Breidvik Eiendom AS var momsregistrert fram til 5. termin 2012, men det har ingen konsekvens for revisjonen sin konklusjon i denne saka eller kontrollutvalet sine vurderingar. Kommunen har utelatt å fakturere mva på (84.663, ,-) ,-, det utgjer ,- kr i mva som ikkje er fakturert. Det at kommunen ikkje har skrive ut faktura, men berre motrekna er ikkje i samsvar med dei krav som er i bokføringsføringsforkriften. Denne saka er heller ikkje handsama i samsvar med kommunen sine rutinar for fakturering.

4 Møteutskrift Side 4 av 15 Kontrollutvalet gjorde vedtak om at ein ønskja å få ein oversikt om eventuelle andre mellomrekningar som kommunen har gjort frå 2008 og fram til no. Kontrollutvalet har fått følgjande svar frå økonomisjefen i epost (37): «Når det gjeld spørsmål frå kontrollutvalet om å få eit oversyn frå administrasjonen over eventuelle andre mellomrekningar kommunen har nytta sidan 2008 og fram til no, vert det vist til KS 007/14. KS 00714/14 galdt utsetting av handsaming av saker til kontrollutvalet. Saka vart utsett til handsaming i kommunestyret den Det de spør om vil såleis bli handsama saman med dei andre sakene som gjeld kontrollutvalet. Som informasjon er det blitt bedt om utsetjing fordi båe rådmennene er inhabile i saka og økonomiavdelinga er travelt opptatt med årsoppgjeret.. De vil få informasjonen når vi sender møteinnkalling og saker til kommunestyret den » I epost skriver økonomisjefen at kontrollutvalet får svar samtidig som ein sender saka over til formannskapet/kommunestyret (36). Økonomisjefen orienterte leiar i kontrollutvalet om at administrasjon utarbeidar eit notat om dette til formannskapet og kommunestyret som kontrollutvalet vil få tilgang til når det vert sendt ut. Manglande svar frå administrasjon gjer det vanskeleg for kontrollutvalet å gjere den jobben som utvalet er pålagt av kommunestyret å gjere. Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar. Kommunen sin manglande fakturering og bruk av mellomrekning utan mva er ikkje i samsvar med gjeldande lovverk. Det bør snarast setjast i verk tiltak som gjer at gjeldande lovverk vert følgt i framtida. Kommunestyret bør få ei skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som er blitt satt i verk for å oppfylle gjeldande lovverk på området. I og med at kontrollutvalet ikkje har fått lagt fram alle fakta i saka så kan ikkje kontrollutvalet sjå bort frå at det ikkje er opplysningar som kunne ha endra kontrollutvalet sine vurderingar. 23/14 Oppsummering av sakene 44/13 (6) og 05/14 (16) kommunen sine rutinar for fakturering Kontrollutvalet sin leiar hadde fått utlevert rutinane for fakturering i kommunen. Desse vart gjennomgått i møte når rådmann og økonomisjef var tilstade. I dei tilsendte rutinane for fakturering står der følgjande: Det er økonomikontoret som har ansvaret for å sende ut faktura. Rutinane inneheld følgjande aktivitetar

5 Møteutskrift Side 5 av 15 Leiar i kontrollutvalet hadde vore i kontakt med medarbeidarane på økonomikontoret. Leiar i kontrollutvalet fekk gode inntrykk av dei rutinane som var på kontoret. Det som var ei utfordring var å sikre at dei rutinane som gjelder for at tenestepersonell leverer grunnlagsmateriale for fakturering til økonomikontoret, punkt 1 og 2 i aktivitetane. Det skal vere gitt beskjed til alle at grunnlag for fakturering skal raskt fram til økonomikontoret, men det har svikta der enkelte gonger. Økonomisjef gav uttrykk for i møte at det var eit område som ein vil følgje opp, slik at økonomikontoret raskast mogleg får eit grunnlag å sende faktura ut på. Revisjonen omtalte dette med fakturering i sin rapport som gjeld mva sjå sak 14/14 (25) og 22/14. Det var også ein gjennomgang av dei tilsendte rutinane for innkrevjing av kommunale krav. Det står at rutinane gjeld krav som alle avdelingar har sendt fakturagrunnlag på. Det står følgjande om aktivitetar: I kommunestyret vart det frå administrasjonen si side vist til den praksis som kommunen har overfor innkrevjing av kommunale krav som gjeld SFO og barnehage. Det finn kontrollutvalet lite relevant. I denne saka dreier det seg om et kommersielt selskap der daglig leiar i selskapet har fakturert selskapet for sine tenester og der er fakturert tenester frå medlem i styret. Det kan såleis ikkje sidestillast med innkrevjing av kommunale avgifter. Kontrollutvalet gjorde i sak 05/14 (16) vedtak om at ein ønskjer å få eit oversyn over varer og tenester som kommunen har levert som ikkje er fakturert etter vanlege rutinar. Ein bad om få dette innan 10. februar Det kom svar frå økonomisjef om at kontrollutvalet vil få informasjonen dei ber om når saksapira til formannskapet og kommunestyret vert sendt ut (36). Kontrollutvalet har ingen kommentar til dei ordinære rutinane for fakturering og innkrevjing. Overfor selskapet Breidvik Eiendom AS har ikkje kommunen følgt dei ordinære rutinane. Den forskjellsbehandlinga som er gjort bygger ikkje på eit sakleg grunnlag og er difor ikkje i samsvar med dei krav som ein må kunne stille til god offentleg forvaltning. Kontrollutvalet ber om å få eit oversyn over varer og tenester som kommunen har levert som ikkje er fakturert etter vanlege rutinar.

6 Møteutskrift Side 6 av 15 24/14 Oppsummering av sakene 45/13 (8) og 06/14 (17) AS Austrheim Næringsselskap betaling av kostnader som gjeld Altiboks Saksvedlegg: E-post til dagleg leiar i AS Austrheim Næringsselskap med spørsmål Notat frå dagleg leiar og avtale om fordeling av kostnadane signert Dagleg leiar (Jan Olav Osen) skriver i sitt notat følgjande: Etter spørsmål frå kontrollutvalet om dokumentasjon i saka til dagleg leiar i selskapet, vart fylgjande avklart i møte (9): Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringsselskap Frå betaler Statoil rekningane som gjeld «Altiboks» direkte til leverandøren. Statoil har avslutta sitt leigeforhold av leilighetane som Austrheim kommune har leigd frå Breidvik Utleie AS. Austrheim kommune har sagt opp sitt

7 Møteutskrift Side 7 av 15 leigeforhold med Breidvik Utleie AS og avtalen vil være avslutta etter Kostnadane før vart fordelt på dei ulike leigetakarane ut i frå ein skjønnsmessig vurdering. Abonnementet vart oppretta av Breidvik Eiendom AS (BE) og dei betalte desse kostnadane i starten. I 2012 var der ei rekning som ikkje vart ikkje betalt av BE. For å unngå at abonnementet vart sagt opp betalte AN. Avtalen om fordeling av kostnadane vart framforhandla hausten 2012, men avtale vart først skreve AN har seld ein av sine fem leilighetar i Salsummen var om lag 1,150 mill kr. Saka er uoversiktleg og kontrollutvalet stiller spørsmål ved om kostnadene for Altiboks var eit ansvar for AS Austrheim Næringsselskap, all den tid det var Austrheim kommune som hadde inngått avtale om leige av boligane. Kontrollutvalet er usikker på korleis denne saka er bokført, men vil presisere at det ikkje er lovleg for eit AS å kostnadsføre ei rekning som er stila til eit anna selskap. 25/14 Garanti frå kommunen om leige av to hus i Breidvikområdet frå AS Austrheim Næringsselskap og AS Austrheim Næringsselskap kontrakt om totalentreprise med Byggmester Markhus AS - oppfølging av sak 46/13 (10), 07/14 (17) og 15/14 (26) Nye saksvedlegg til saka i møte : Epost frå styreleiar til kontrollutvalet (49) Svar frå styret i AS Austrheim Næringsselskap epost (52) Kommunen sin garanti om leige: Kommunen med ordførar og assisterande rådmann gav AS Austrheim Næringsselskap ein garanti om leige av to hus (48). Denne garantien fikk kontrollutvalet lagt fram i møte etter at ein vart kjent med kommunen hadde gitt ein slik garanti. Det stod i sak referat frå styret i AS Austrheim Næringsselskap sitt møte sak 03/13. Kontrollutvalet peika på følgjande i møte i sak 46/13 om denne saka (10): Ordførar har ikkje fått noko mynde frå kommunestyret til å inngå slike leigeavtalar Assisterande rådmann er inhabil til å inngå slik leigeavtale da rådmann er dagleg leiar i selskapet. Dette bekrefta også advokat Solberg i sin uttale (29). Garantien vart trekt tilbake i brev Kontrollutvalet vil også peike på ein ting til og det er at det vert uryddig i forvaltninga når ordførar og assisterande rådmann gjer eit vedtak i fellesskap. Kommunestyret må delegere sin mynde til rådmann eller eit politisk organ. Slik saka her framstod var det uklart om vedtaket var eit politisk vedtak eller eit administrativt vedtak.

8 Møteutskrift Side 8 av 15 Kommunestyret har handsama denne saka etter at kontrollutvalet peika på at den garantien som var gitt med stor sannsynlegheit ikkje var gitt av nokon som hadde mynde til det. AS Austrheim Næringsselskap kontrakt om totalentreprise med Byggmester Markhus AS (42) Kort bakgrunn for tomtene: AS Austrheim Næringsselskap kjøpte 6 tomter frå Breidvik Eiendom AS i 2009 for 1,2 mill kr og 5 leilighetar for 8,9 mill kr. I tillegg var der avgifter slik at total beløpet vart om lag 10,4 mill kr. Det vart tatt opp lån på 10,5 mil kr med kommunal garanti. Fylkesmann godkjente den kommunale garantien med klausul om at sal av eventuelle leilighetar eller tomter skulle nyttast til ekstra nedbetaling av lånet og at garantiansvaret blir redusert i samsvar med dette. I 2009 var planen at desse tomtene skulle nyttast til ungdomsbustadar. Tomtene skulle seljast til privatpersonar for kr ,- med ein klausul om at det vart inngått avtale med Breidvik Eiendom AS om bygging av Breidvik sine hustypar for ungdom. Totalprisen var kr ,- inklusiv kostnaden med tomt. Dette går mellom anna fram av referat frå styret i AS Austrheim Næringsselskap sak 17/09 og sal av tomtene skal bli brukt til nedbetaling på lånet. Prosjektet vart ikkje realisert. Avtalen med Byggmester Markhus AS: AS Austrheim Næringsselskap tok hausten 2012 kontakt med Byggmester Markhus om bygging av to hus (39). I styremøte gjer dei vedtak om at dei er positive til å kjøpe to hus frå Byggmester Markhus AS, men at det er ein føresetnad at kommunen garanterer for leige av dei to husa. Etter at kommunen har gitt sin garanti (48) gjer styret i AS Austrheim Næringsselskap vedtak om bygging av to hus. Tilbodet frå Markhus på ,- pr hus vart godkjent. AS Austrheim Næringsselskap skal være byggherre og Byggmester Markhus AS er totalentreprenør. Kontrakten med ein sum på kr ,- vart underskrive av styreleiar og dagleg leiar (42). Kontrollutvalet sak 46/13 (10): Kontrollutvalet vart kjent med dette kjøpet rett før sitt møte I protokollen frå dette møte står det følgjande: «På spørsmål frå kontrollutvalet til dagleg leiar i AN vart fylgjande avklart i møte: Byggmester Markus har tilbudt seg å bygge to hus til den oppgitte summen. Det er ikkje gjort nokre vurderingar om der er andre firma som kunne vere aktuelle for dette oppdraget. Det er heller ikkje gjort nokon vurdering av om AN må følgje forskrift om offentlege anskaffingar. Årsaka til at ein ikkje hadde vurdert andre selskap eller hatt ein anbodsrunde var lite administrativ kapasitet i selskapet. Dei to husa er tenkt å leigast ut til kommunen som kan nytte dei som bustad for flyktningar.

9 Møteutskrift Side 9 av 15 Kontrollutvalet vil understreke fylgjande: Selskapet har plikt til å undersøke om ein må følgje dei krav som er i forskrift om offentlege anskaffingar. Kontrollutvalet ser at der er fleire argument som taler for at selskapet fell inn under forskriften om offentlige anskaffelser fordi selskapet er: 100 % eigd av kommunen Kommunen har full styringsrett på selskapet Ein stor del av finansieringa skjer via kommunen. Kommunen har gitt ein garanti for leige av dei to husa som skal byggast.» Kontrollutvalet sitt møte sak 15/14 (26): Til kontrollutvalet sitt møte hadde kontrollutvalet (sak 15/14) fått tilsendt referat frå styremøte i AS Austrheim Næringsselskap Der går det fram at styret har fått ein orientering frå førre styreleiar om kjøpet frå Byggmester Markhus AS og kontrollutvalet sin sak 46/13 er kommentert. Det var nokon punkt i det referatet som kontrollutvalet ønskja svar på frå styret: «Anbod vart vurdert, men med utgangspunkt i selskapet sine vedtekter, omstende i område og vanskar med å få aktuelle utbyggarar på plass vart det ikkje aktuelt med anbod.» 1. Kva er det i selskapet sine vedtekter som tilseier at det ikkje er aktuelt med anbod? 2. Kva er dei konkrete omstende i område som tilseiar at det ikkje er aktuelt med anbod? 3. Kva vanskar har det vore å få andre firma til å vere totalentreprenør for to hus der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre? «.. Med utgangspunkt i den delegerte mynde som ligger i 3 35 tilseier sakens karakter at dette ikkje er ein kommunestyresak.» 1. Kva er det som gjer at styret i AS Austrheim Næringsselskap har vurdert om dette er ei kommunestyresak eller ikkje? «Styret vurderte i samband med inngåinga av avtale med byggmeister Markhus om kjøpet/garantien var omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser, men fant at det ikkje var tilfelle. Det er ikkje registrert eventuelle konkurrentar i saka.» 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser? 2. Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka? Styret har handsama kontrollutvalet sine spørsmål i møte og har besvart følgjande spørsmål (52): 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser?

10 Møteutskrift Side 10 av Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka? 3. Kva vanskar har det vore å få andre firma til å vere totalentreprenør for to hus der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre? Svar frå styret og kontrollutvalet sin kommentar til sak: 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser? Styret sitt svar i epost : «Styret i AS Austrheim Næringsselskap drøfta ved fleire høve dette spørsmålet, men konkluderte med at selskapet er eit aksjeselskap som skal følgja aksjelova og at selskapet ikkje er underlagt lov om offentlege innkjøp. At det viser seg at dette ikkje er riktig, tek styret til vitande. Styret meiner at noko av forklaringa på at styret ikkje har vore heilt oppdatert på kva retningslinjer som til ein kvar tid gjeld for selskapet, er at selskapet ikkje har eigne administrative ressursar.» 1. «Styret i AS Austrheim Næringsselskap vurderte det slik at næringsselskapet er eit aksjeselskap som følgjer aksjelova og ikkje lov om offentlege innkjøp.» Kontrollutvalet sin kommentar: Sjølvsagt skal eit aksjeselskap følgje aksjelova, men der er ingenting i aksjelova som tilseier at selskapet ikkje skal følgje regelverket for offentleg innkjøp. Aksjelova seier mellom anna at styret skal syte for ei forsvarleg organisering av verksemda og styret skal føre tilsyn med dagleg leiing og selskapet sin virksomhet forøvrig. I dette ligger det at styret må syte for at selskapet vert drive i samsvar med gjeldande lovverk. Selskapet viser til at ein ikkje har eigne administrative ressursar og at det kan vere ein forklaring på at ein ikkje har vore heilt oppdatert på kva retningslinjer som til ein kvar tid gjeld for selskapet. Rådmann er dagleg leiar i selskapet. Rådman bør vere vel kjent med regelverket for offentlege innkjøp vart det lagt fram ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Offentlege anskaffingar i Austrheim kommune». I rapporten vart det peika på ein del område som rådmann måtte sjå på som ville vere relevante også for sitt arbeid som dagleg leiar i dette selskapet. Første spørsmål som styret burde vurdert var følgjande: Var AS Austrheim Næringsselskap omfatta av regelverket for offentlege innkjøp? Spørsmålet må vurderast ut i frå følgjande fakta om selskapet: 100 % eigd av kommunen Kommunen har full styringsrett på selskapet Ein stor del av finansieringa skjer via kommunen. Når ein vurderer desse fakta opp i mot forskrift om offentlige anskaffelser 1-2 så er der liten tvil om at selskapet er omfatt av regelverket. Det bekreftar også advokat Solberg i sin uttale

11 Møteutskrift Side 11 av 15 Det andre spørsmålet som styret burde stilt var følgjande: Er ein totalentreprise der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre ønskjer å få bygd to hus på eiga tomt omfatta av regelverket som gjeld for offentlege innkjøp? Advokat Solberg har vurdert det konkrete innkjøpet. Solberg gav først ein uttale som bygde på feil faktagrunnlag når det gjeld det aktuelle kjøpet. Da han blei gjort merksam på at han hadde feil faktagrunnlag kom han med ein ny uttale Solberg drøfter om unntaket i forskriften 2-1 annet ledd, litra a kjem til anvending, men konkluderer med at unntaket sannsynleg ikkje kan nyttast og følgeleg er anskaffinga omfatta av regelverket. Det aktuelle kjøpet er omfatta av regelverket. Det tilseier mellom anna at dei grunnleggande prinsippa ved innkjøp må følgjast og kunngjering på den nasjonale databasen Doffin. 2 Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka? Styret sitt svar i epost : Styret viser til arbeidet som var gjort i 2009 med forsøket om få bygd ungdomsbustadar på tomtene. Det vert også vist til at Byggmester Markhus AS i ein glidande verksemdsoverdraging og overtok den operative leiinga av Breidvik Eiendom AS. Det skjer frå og med 2011 da Byggmester Markhus AS vil byggje eit leilighetsbygg på nabotomta til næringsselskapet sine tomtar. «Avtalen AS Austrheim Næringsselskap hadde med Breidvik Eiendom AS var at prosjekt frå Breidvik Eiendom AS måtte kjøpast på eigedomen som næringsselskapet hadde kjøpt frå Breidvik Eiendom AS, altså på dei seks aktuelle tomtane. Dette går mellom anna klart fram av møtereferatet frå styremøtet i selskapet datert 15. september 2009.» «Når Breidvik Eiendom AS så brukar Byggmester Markhus AS til den fysiske utviklinga av Breidvik Kystlandsby, finn styret i AS Austrheim Næringsselskap det heilt naturleg og i tråd med dei intensjonane som var i avtalen mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS då tomtane vart kjøpt, å gjera det same.» 2. «Det var bindingar i avtalane mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS på tomtane som gjorde det uaktuelt med opne anbod.» Kontrollutvalet sin kommentar: Kontrollutvalet har i epost bedt om å få tilsendt den avtalen som styret viser til mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS og referatet frå styret Kontrollutvalet fekk referat frå styremøte utlevert i møte frå dagleg leiar i selskapet. Slik kontrollutvalet ser det så er der ingen avtale mellom Breidvik Eiendom AS og AS Austrheim Næringsselskap. Det som styret viser til er når det i 2009 var aktuelt å selje tomtene til etablerarbustad. AS Austrheim Næringsselskap hadde signert avtale om sal av tomt til privatpersonar under føresetnad av at det vart inngått avtale med Breidvik Eiendom om bygging av Breidvik type ungdom. Prisen for tomta var kr ,- og huset var kr ,-, totalt kr ,-. Dette prosjektet vart ikkje realisert.

12 Møteutskrift Side 12 av 15 AS Austrheim Næringsselskap har seld ei av sine tomter til ein privat person i Det var i kontrollutvalet sitt møte opplyst om at den tomta var seld utan nokon bindingar om kven som skulle ha rett til å byggje hus på tomta. Når AS Austrheim Næringsselskap ønskja å byggje hus på sine eigne tomter så kan ikkje kontrollutvalet sjå at der er noko i dei tidlegare avtalane som gir nokon bindingar for val av totalentreprenør. Det er ikkje lagt fram nokon avtale om det mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS. Advokat Solberg skriver også følgjande epost at det ikkje ligg føre nokon skrifteleg avtale. Styreleiar og dagleg leiar hadde ei anna oppfatning då dei var i kontrollutvalet sitt møte , enn det som styret har i sitt svar I referat frå kontrollutvalet sitt møte står der følgjande: «Dagleg leiar og styreformann seier til kontrollutvalet at dei ikkje kjenner til at det er nokon munnleg avtale om at Breidvik Eiendom AS om einerett for oppførsel av boliger på de aktuelle tomtene slik advokat Solberg skriver i epost Det som kunne vere av avtale om var kva type hus som kunne byggast. Det vart ikkje vist til noko skrifteleg avtale. Dessutan peika styreformann på at Byggmester Markhus AS var ikkje eigar i Breidvik Eiendom AS i november 2012 da dåverande styreleiar Ole Lysø tok kontakt med Markhus om bygging av hus. Det var innkalla til ekstra ordinær generalforsamling i Breidvik Eiendom AS da Markhus Holding AS hadde nettopp overtatt Cross Management AS sine aksjar.» Dette poenget vert også gjentatt i epost frå styreleiar same dag ( ), der han viser til innkalling til ekstraordnær generalforsamling i Breidvik Eiendom AS. «Viser til e-post av (gjeld innkallin. Som du ser hadde Markhus Holding AS på dette tidspunktet nettopp kjøpt Cross Management AS sine aksjar i Breidvik Eigedom AS. Det vart halde generalforsamling i selskapet » Styreleiar tek også dette opp igjen i epost der han kommenterer møteutskriften til kontrollutvalet frå «Det andre er at det på side 7 i møteutskrifta vert peika på at Ole Lysø i første halvår 2013 var styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap samstundes med at han var rådgjevar for Breidvik Eiendom AS. Eg forstår ikkje samanhengen! AS Austrheim Næringsselskap inngjekk ein kontrakt med Byggmester Markhus AS om bygging av to hus på næringsselskapet sine eigne tomtar. Breidvik Eiendom AS hadde ikkje noko med denne saka å gjere i det heile. Er slike opplysningar teke med i møteutskrifta for å svekka truverdet til Ole Lysø eller har det relevans for saka? Eg syns kontrollutvalet rotar her og at slike irrelevante opplysningar i ei møteutskrift berre er eigna til å svekka utvalet sitt eige truverde.» Forklaringa er no endra frå at det ikkje var nokon samanheng mellom Byggmester Markhus AS og Breidvik Eiendom AS før i slutten av januar 2013 til at det har vore ein glidande verksemdsoverdraging som starta i Det at tidlegare styreleiar også var rådgjevar for Breidvik Eiendom AS samstundes som han innhentar tilbod frå Byggmester Markhus AS virkar uryddig og ikkje tillitsvekkande for dei val som AS Austrheim Næringsselskap har gjort. Eit selskap som AS Austrheim Næringsselskap som er 100 % eigd av kommunen, utfører

13 Møteutskrift Side 13 av 15 oppgåver som kommunen like gjerne kunne gjort og det er liten eller ingen avstand til den kommunale leiinga i kommunen vil med stor sannsynlighet komme inn under forvaltningsloven. Det betyr at forvaltningsloven sine krav til habilitet vil gjelde, dei er noko sterkare enn dei som er omtalt i aksjeloven. Kontrollutvalet vil også peike på at eit direkte kjøp av ein verdi på kr ,- er eit betydeleg beløp. Kontrollutvalet meiner at AS Austrheim Næringsselskap i denne saka har handla i strid med lov og forskrift som gjeld for offentlege anskaffingar. I tillegg er kjøpet gjennomført på ein måte som gjer at det kan stillast spørsmål ved om interessene til AS Austrheim Næringsselskap har blitt ivaretatt på ein god nok måte og om ein har hatt ei forsvarleg sakshandsaming. Kontrollutvalet stiller spørsmål ved om styret og administrasjon i selskapet har hatt den naudsynte kompetansen. 26/14 Spørsmål til kontrollutvalet frå ein innbyggar i Austrheim kommune Leiar har fått ei skrifteleg henvending frå ein innbyggar i Austrheim kommune. Denne personen viser til at han har tatt kontakt med kommunen om å få utlevert gjeldande reguleringsplan for området frå Årås skule, Sætremarka til og med Breidvik området og Åråsvågen, men at kommunen ikkje er villig til å levere ut den aktuelle reguleringsplanen. Kontrollutvalet ber om å få ein redegjøring frå kommune for kva retningslinjer som gjeld når enkeltpersonar tek kontakt med kommunen om å få utlevert ein reguleringsplan. 27/14 Kommunen sin garanti for lån i AS Austrheim Næringsselskap Sakstilfang: Kommunestyresak 025/09 (56) og Fylkesmannen sin godkjenning av garantien (58). Når AS Austrheim Næringsselskap kjøpte 5 leilighetar for kr ,- og 6 tomter for ,-, vedtok kommunestyret å gi ein garanti for lån av 10,5 mill kr. Denne garantien vart godkjent av Fylkesmannen Ein av føresetnadane frå fylkesmannen var: I styremøte i AS Austrheim Næringsselskap i sak 03/13 om bygging av to hus i Breidvikområdet står det at kjøpet vert finansiert med lån i Husbanken og at eigendelen vert dekka av avsatte midler frå tidlegare sal av leilighet. I henhold til fylkesmannen sitt vedtak så skal avsatte midlar frå sal av leilighet og tomt gå til nedbetaling av gjeld.

14 Møteutskrift Side 14 av 15 Kontrollutvalet ber om å få ein redegjørelse frå AS Austrheim Næringsselskap om korleis vilkåra for kommunal garanti for lånet i 2009 er oppfyllt. 28/14 Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap Kommunestyret har i sak 093/12 ved godkjenning av planen for selskapskontroll vedteke at det skal gjennomførast ein selskapskontroll av AS Austrheim Næringsselskap. I forskrift om kontrollutval 13 går det fram at kontrollutvalet avgjør kven som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontrollen. I epost har styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap ein del synspunkt på korleis selskapskontrollen bør gjennomførast metodisk. I tillegg er der utarbeida ein praktisk veileder frå Norges kommunerevisorforbund til korleis ein slik selskapskontroll kan gjennomførast. I epost stiller ordførar spørsmål ved om leiar i kontrollutvalet driver med partipolitikk når saker frå kontrollutvalet vert lagt fram for kommunestyret. I epost stiller ordførar spørsmål ved om kontrollutvalet sin habilitet i handsaming av dobbeltutbetalinga til Breidvik Eiendom AS. Det har vore mykje fokus på kontrollutvalet i dei sakene som gjeld dobbeltutbetalinga til Breidvik Eiendom AS og AS Austrheim Næringsselskap sitt direkte kjøp frå Byggmester Markhus AS. Kontrollutvalet finn det difor fornuftig at kontrollutvalet får mulighet til å bestille ein selskapskontroll frå ein ekstern leverandør som ikkje har vore involvert i desse sakene tidlegare. Revisor i Austrheim Næringsselskap AS, Helge Frosta AS, leverer revisjonstenester til Nordhordland Revisjon IKS. I denne selskapskontrollen vil såleis uavhengighet bli best ivaretatt dersom kontrollen blir utført av ein anna ekstern leverandør og ikkje Nordhordland Revisjon IKS. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å løyve midlar slik at selskapskontroll av AS Austrheim Næringsselskap kan foretas av ein ekstern leverandør. Kontrollutvalet sit forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalet innhentar anbod på selskapskontroll av AS Austrheim Næringsselskap. Kostnaden vert lagt fram for godkjenning av kommunestyret.

15 (59)

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer