Plan for selskapskontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for selskapskontroll 2008-2012"

Transkript

1 Plan for selskapskontroll Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu

2 Innhald 1. Innleiing Plan for selskapskontroll Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentlegvurdering Oversikt over selskap Oversikt over selskap innanfor Oversikt over selskap utanfor Prioriterte prosjekt for selskapskontroll i planperioden Kontinuerleg kontroll ved selskapsetablering, kjøp av aksjar, avvikling o.l Kontroll av utvalde selskap (innanfor og utanfor 80) 7 3. Kontroll av utvalde tilskot, næringsstøtte og liknande 8 5. Metode for gjennomføring av selskapskontroll Rapportering... 8 Side 2

3 1. Innleiing I følgje kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalet sjå til at det blir ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 14 står det: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Planen for selskapskontroll er basert på ein risiko- og vesentleganalyse som vart gjennomført i I 2010 er det gjennomført ei ny risikovurdering. 1.1 Plan for selskapskontroll Etter 13 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal det; (..) minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunestyret vedtar planen, medan kontrollutvalet bestemmer kven som skal gjennomføre selskapskontrollen. Innhaldet i 13 i forskrifta må sjåast i samanheng med kommuneloven sin 80, som omhandlar kva selskap kontrollutvalet og kommunen sin revisor har full innsynsrett i. Det kjem fram av 80, 1. ledd at innsynsretten er avgrensa til: interkommunale selskap aksjeselskap kommunen eig åleine eller samane med andre kommunar eller fylkeskommunar heieigde dotterselskap til slike selskap. Sjølv om innsynsretten er meir avgrensa, vil kontrollansvaret og omfatte selskap og verksemder som ikkje kjem inn under 80. Dette er: selskap der kommunen har aksjar, men der det også er private aksjeeigarar. I tillegg kan kontrollutvalet føre kontroll med tildeling av tilskot eller næringsstøtte til verksemder, lag og organisasjonar. Side 3

4 1.2 Former for selskapskontroll Obligatorisk eigarkontroll Eigarkontrollen kan omfatte: Kontroll ved selskapsetablering. Kontroll av at kommunen har tilstrekkeleg oversikt og kontroll med eigarskap. Kontroll av at eigarskapen er forsvarleg i høve til føremål og type verksemd. Kontroll av at eigarrepresentantar har tilstrekkeleg kompetanse. Kontroll av at selskapa kommunen har eigarinteresser i følgjer aktuelle verksemdlovar og anna relevant lovgjeving. Kontroll av at den som forvaltar kommune sine eigarinteresser opptrer i samsvar med kommunen sine vedtak og føresetnader. Valfri forvaltningsrevisjon Det er ikkje pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon av selskapa, men kommunen kan gjennomføre forvaltningsrevisjonar dersom dette er relevant. Forvaltningsrevisjon omfattar systematiske vurderingar av økonomi produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. 2. Risiko- og vesentlegvurdering For å utarbeide plan for selskapskontroll er det gjennomført ei risiko- og vesentlegvurdering som er brukt som ein reiskap for å velje ut relevante selskap og område for selskapskontroll. I forhold til risiko er det spesielt desse forholda som er vurdert: 1. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med kommunestyrets vedtak og føresetnader. 2. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med lover og reglar og på ein økonomisk forsvarleg måte. 3. Risiko for at den som forvaltar kommunen sine eigarinteresser i selskapet ikkje gjer dette i samsvar med kommune sine vedtak og føresetnader. Når det gjeld tilskota og næringsstøtta kommunen deler ut kan ein vurdere følgjande risikoar: 1. Risiko for at tilskot ikkje blir tildelt i tråd med kommunale vedtak og føresetnader. 2. Risiko for at tilskot ikkje blir nytta i tråd med føresetnader for tildelinga. I tillegg til ein konkret risikovurdering vil det også vere viktig å vurdere selskapa og tilskota ut frå kor vesentleg det er å gjennomføre kontroll for kommunen (vesentleganalyse). To overordna perspektiv blir lagt til grunn for ei slik vurdering: 1. Fokus på brukarperspektivet. 2. Fokus på økonomiske interesser for kommunen. Datainnsamlinga som ligg til grunn for risiko- og vesentleganalyse, og for utveljing og prioritering av prosjekt, er samla inn gjennom fleire aktivitetar som har involvert både politisk Side 4

5 leiing, administrativt tilsette og kontrollutvalet. Mellom anna har følgjande aktivitetar blitt gjennomført: Dokument- og statistikkanalyse Prosessmøte i kontrollutvalet Spørjeundersøking for administrative leiarar Intervju med administrative og politiske leiarar Data som har blitt samla inn gjennom desse aktivitetane har gitt ei god oversikt over risikoområda knytt til forvaltning av eigarskap. Analysen er samla i eit arbeidsdokument/analysegrunnlag som ligg til grunn for utveljing og prioritering av selskapskontrollprosjekt. Ved revisjon av plan for selskapskontroll i 2010 har det vorte gjort intervju med administrasjonen Stord kommune. Det vart i tillegg gjennomført eit prosessmøte i kontrollutvalet kor kontrollutvalet reviderte gjeldande planar basert på ei risiko- og vesentleganalyse. 3. Oversikt over selskap Under følgjer ein oversikt over selskap i Stord kommune. Oversikta er basert på informasjon frå Stord kommune og relevante elektroniske kjelder. Selskapa blir presentert i to tabellar. Den første tabellen inneheld selskap som fell inn under 80 i kommunelova (interkommunale selskap, og aksjeselskap som er heileigd av kommunen eller eigd saman med andre kommunar og/eller fylkeskommunar). Desse selskapa har Stord kommune full innsynsrett i. Den andre tabellen inneheld oversikt over selskap som kommunen har eigarskap i, men som ikkje fell inn under 80 i kommunelova. Dvs. at det er innslag av private eigardelar o.l. I desse selskapa har kommunen ikkje meir innsynsrett i enn dei andre aksjonærane. Kommunen kan likevel gjennomføre avgrensa selskapskontrollar med omsyn til i kva grad selskapet opptrer i tråd med eigarane sin intensjon, om val og opplæring av styrerepresentantar skjer etter kommunen sine reglar og rutinar, om rapportering frå selskapet samsvarar med retningsliner o.l. 3.1 Oversikt over selskap innanfor 80 Selskapets namn Om selskapa Kommunalt Eigardel styremedl. interkommunale miljøverk (SIM) IKS SIM samlar inn hushaldsavfall og slam i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Selskapet driv også med Sertifisering, miljøtiltak og drift. X 29,38 % Samarbeidsrådet for IKS Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) IKS Samarbeidsorgan for kommunane i X 12,5% Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH) er eit interkommunalt selskap som er eigd av alle kommunane i Hordaland, med unnatak av Bergen. Selskapet tilbyr tenester til eigarkommunane innan dokument- og arkivbehandling. 4,61 % Business Region Bergen AS Regionalt næringsselskap. Alle kommunane i Bergensregionen har gått saman om eit felles selskap som skal drive regional næringsutvikling, etablerring av tenester og profilering og marknadsføring av regionen. 3,6 % Side 5

6 Lufthavn AS Stord Kommunale Eigedomsselskap AS Operatørselskap for drift av flyplassen på Stord X 79 % Eigedomsselskap for BKK-bygget på Heiane og SK bygget (teknisk bygg) på Leirvik. X 100 % 3.2 Oversikt over selskap utanfor 80 Selskapets namn Om selskapa Kommunalt Eigardel styremedl. Podlen Verkstad AS Arbeidsretta tiltak for yrkeshemma. Podlen Verkstad er arrangør for to av Aetat sine arbeidsmarknadstiltak; Varig Tilrettelagt Arbeid -VTA- og Arbeid med Bistand - AB. X 95,8 % Tysnesbrua AS Fastsamband Stord Tysnes. Selskapet har til føremål å arbeida for å få bygd bru over Langenuen mellom Stord og Tysnes. X 9,17 % Bruog Tunnelselskap AS Industri AS Finansieringsselskap for Trekantsambandet. X 4,87 % industri as er er ei attføringsbedrift som tilbyr opplæring og kompetanseheving. Selskapet blei etablert i 1978 og har ca. 90 tilsette. Verksemdsområdane er allsidig mekanisk produksjon, barnehage (Ås Barnehage) kantinedrift, dataopplæring, kontor og service/utleige. X 28 % Haukelivegen AS Finansierings-/pådrivarselskap for standardheving av E 134. Etablert i Ukjent Fastlandssamband Halsnøy AS Eldøyane Næringspark AS Finansieringsselskap for Halsnøysambandet. X 5,26 % Selskapet eig industrieigedomen Eldøyna på Stord. Etablert januar Ukjent SNU AS Selskapet si verksemd er å bidra til næringsutvikling for eigarane. SNU skal etablera, forvalta og delta som eigar i føretak eller fond som skal medverke til næringsutvikling gjennom bruk av kapital til eigarpartar eller lån. X 34,4 % Atheno AS Industriutvikling i Atheno AS er ein fusjon mellom Industrinettverket AS og Vekst Industri (VIS). Atheno er eit nettverk med føremål om å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og langsiktig verdiskaping, gjennom industriretta samarbeid i regionen. Ukjent Ukjent S Lab AS Etablert desember 2003 med føremål rådgjeving og laboratorieteneste. 21,13 % Kraftlag AS Kraftlag (SKL) er eit vertikalintegrert energiselskap med omfattande aktivitetar i regionane mellom Stavanger og Bergen, og har som visjon å vera eit kraftsenter for framtidsretta energiforsyning. 2,1 % Saneset Sag LL Lutar saman med private skogeigarar i Sagbruk 45 % (45 luter) Dag og tid Avis 2 Luter Side 6

7 Biblioteksentralen AL Stord Idrettspark AS Biblioteksentralen AL er ei verksemd som har spesialisert seg på produkt og tenester til norske bibliotek. Eigd av kommunar og fylkeskommunar saman med Kommunenes Sentralforbund og Norsk Bibliotekforening. (Vikahaugane Sportssenter) Driftsselskap. 2 Luter X 60 % 4. Prioriterte prosjekt for selskapskontroll i planperioden Ved revisjon av plan for selskapskontroll i 2010 vart prosjektet som er gjennomført av Stord kommunen si eigarskapsforvaltning teke vekk. 1. Kontinuerleg kontroll ved selskapsetablering, kjøp av aksjar, avvikling o.l. Ved etablering eller avvikling av selskap, eller ved ulike former for overføringar av verdiar kan det vere viktig å foreta eingongskontrollar knytt til opningsbalanse, verdifastsetting, om etablering/kjøp er i tråd med kommunale vedtak og føringar m.m. 2. Kontroll av utvalde selskap (innanfor og utanfor 80) Prioritet Selskap Kommentar 1. lufthavn AS Kontrollutvalet ønskjer å prioritere selskapskontroll av lufthavn AS dersom ein selskapskontroll kan gjennomførast saman med anna eigar. 2. Stord Kommunale Eigedomsselskap AS 3 interkommunale miljøverk IKS Vurdere koordinering med andre eigarar. 4 Samarbeidsrådet for IKS Vurdere koordinering med andre eigarar. 5 Internkommunalt arkiv IKS Vurdere koordinering med andre eigarar. 6 Business Region Bergen AS Vurdere koordinering med andre eigarar. Kontrollutvalet ønskja ikkje å endra på rekkjefølgje i prioriterte selskap frå Kontrollutvalet vil elles, ut frå ei risiko- og vesentlegvurdering, velje ut selskap eller område som dei ønskjer å kontrollere undervegs i perioden. Det vil mellom anna vere mogleg å følgje opp konkrete selskap etter at Stord kommune har vedteke ein eigarmelding der føremålet/strategi for eigarskapa er vedteke. Omfanget av selskapskontrollen i det enkelte selskap vil avhenge av selskapet og av eventuelle samarbeid med medeigar kommunar/fylkeskommune. Eventuell forvaltningsrevisjon i selskap blir vurdert av kontrollutvalet etter at obligatorisk eigarkontroll er utført og/eller der analyser eller andre indikasjonar syner at det kan vere aktuelt. Side 7

8 3. Kontroll av utvalde tilskot, næringsstøtte og liknande Det er ønskjeleg å gjennomføre ein generell kontroll med korleis tilskot og næringstøtte blir tildelt og følgt opp. Ei sentral problemstilling er kva rutinar kommunen har for tildeling og oppfølging av tilskot og næringsstøtte, og om dette skjer i tråd med kommunen sine vedtak og føresetnader. Kontrollutvalet vil elles, ut frå ei risiko- og vesentlegvurdering, velje ut tilskot, næringsstøtte og liknande som dei ønskjer å kontrollere undervegs i perioden. 5. Metode for gjennomføring av selskapskontroll Kontrollutvalet vil i kvart einskild tilfelle avgjere kva metode som skal nyttast i selskapskontrollen innanfor dei rammer som følgjer av lovgjeving og forskrifter. 6. Rapportering Kontrollutvalet vil i samsvar med kontrollutvalsforskrifta 15 rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomført og resultata av desse. Dersom føresetnadene skulle endre seg, eller dersom kontrollutvalet ønskjer fleire kontrollar, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Side 8

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 2013 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer