Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune."

Transkript

1 Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti

2 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets natur er å leve i sosiale fellesskap og å skape og dele med hverandre. Arbeiderpartiet tror på et samfunn der vi alle har like rettigheter og muligheter, der det er bruk for hver og en av oss, og der vi alle samarbeider om løsningene. Slik vil vi skape et samfunn med trygghet og fellesskap for alle. Arbeiderpartiet står for en samfunnsutvikling som er tuftet på gode fellesskapsløsninger, der alle skal med. Dette vil vi oppnå gjennom et konkurransedyktig arbeidsliv og sterke offentlige velferdsordninger. Derfor sier vi nei til privatisering av offentlige kjerneoppgaver. Arbeiderpartiets politikk er basert på prinsippene frihet, likhet og solidaritet. Vi vil legge til rette for at hver og en av oss skal kunne virkeliggjøre drømmen om et godt liv i fellesskapet. Vi er grunnleggende optimistiske og har tro på deg og framtiden. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring og folkehøyskoler, samferdsel, folkehelse og tannhelse, kulturformidling, næringsutvikling og regional utvikling Utdanning for fremtiden Utdanning skal gi mennesker mulighet til å skape sitt eget liv og til å mestre framtidens arbeidsliv og de oppgavene og utfordringene som møter dem i livet. Alle skal ha rett til en god videregående opplæring som vil gi grunnlag for gode og riktige yrkesvalg. Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen i fylket. Dermed har den også et stort ansvar for fremtiden til fylkets ungdommer. Videregående opplæring skal gi elevene fagbrev eller grunnlag for høyere utdanning. For at alle skal få mulighet til å velge yrkesretning eller videre studier i framtiden, må vi skape en videregående opplæring der alle får mulighet til å utnytte sine talenter. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom den videregående opplæringen og ungdomsskolen. Gjennom et slikt samarbeid vil elevene bli bedre rustet fra grunnskolen av og få bedre støtte til å velge riktig vei for den videregående opplæringen. Vi vil satse på bedre rådgivningstjeneste og arbeide for at flest mulig fullfører videregående skole. Et av de største fortrinnene til norsk skole er at elever med ulik bakgrunn møtes i den samme skolen, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Sosialt fellesskap og samarbeid i skolen bidrar til sosial utjevning og gir like muligheter for alle i det norske samfunnet. Vårt mål er å gjøre den offentlige fellesskolen så god at den er det 2

3 naturlige valget for alle elever og foreldre. Både sterke og svake elever skal få et tilbud som er tilpasset deres behov. Skolen skal ha et godt arbeidsmiljø for både ansatte og elever. Unødvendig støy og uro i klasserommet virker negativt på læringsmiljøet. Det er viktig at den enkelte skoles ledelse sørger for tiltak slik at både elevene og deres foreldre tar større ansvar for elevenes oppførsel i skolen. gjøre muligheten for læring bedre ved å: - ha flere lærere i den videregående opplæringen og spesielt prioritere yrkesfag - legge til rette for daglig fysisk aktivitet i den videregående skolen - utvide tilbudet om sommerskole for avgangsfag, slik at elever som stryker, kan få tatt faget på nytt i løpet av sommeren i avgangsåret - kartlegge og oppgradere utstyrssituasjonen i fag- og yrkesopplæringen - lage en helhetlig fylkeskommunal plan for etterutdanning av lærere, skoleledere og rådgivere - prioritere finansiering til rehabilitering og oppussing av skolebygg - sørge for at linjestrukturen på de videregående skolene ivaretar bredden i tilbudet i hver region. Både faglige hensyn, elevers reisevei og bredden i skolenes tilbud skal vektlegges når linjestruktur fastsettes - få til sambruk med kommunenes kultur- og idrettsliv når det bygges skolebygg og idrettshaller - styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanningssystemet gjennom Ungt Entreprenørskap, øke antallet elevbedrifter og utvikle fadderordninger mellom skole og næringsliv - øke kunnskapen om elevers jobbmuligheter gjennom et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og rådgivningstjenesten - i større grad tilby faglitteratur på andre språk i språkopplæringen - sikre at kvaliteten og mangfoldet i tilbudet ved Kjeller videreføres og økes etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo - forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige og tilby plass i innføringsklasser - øke elevmedvirkningen og sikre elevrådene gode arbeidsforhold - si nei til privatskoler som ikke er et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen - sørge for at det tilbys god og sunn mat i skolekantinene - sørge for at Romerike og Follo folkehøyskoler sikres ressurser og fortsetter å være i offentlig eie - styrke undervisningen i realfagene - styrke samarbeidet med kommunene for å sikre gode overganger fra ungdomsskolen til den videregående skolen - sørge for at de videregående skolene kan tilby sine ansatte lønns- og rammebetingelser som ansatte med tilsvarende kompetanse i andre offentlige virksomheter har - legge til rette for at skoleledere følger lederutviklingsprogrammer - forbedre tilsettingsprosessene av toppledere i skolene - sørge for at skolene ansetter faglig spisskompetanse innenfor de ulike fagavdelingene på den enkelte skole 3

4 - sørge for at fylket har tilrettelagte undervisningslokaler for mennesker med nedsatt funksjonsevne - sikre universell utforming ved utbedring og nybygg av skoler øke antall læreplasser og forbedre kvaliteten i yrkesopplæringa ved å: - jobbe for flere læreplasser i offentlig og privat sektor for å sikre alle som vil ha det, læreplass - forsterke samarbeidet mellom yrkesopplæringa og partene i arbeidslivet, og stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn flere lærlinger Vi har som mål å lovfeste retten til læreplass - ha strengere tilsyn med bedrifter som har lærlinger, slik at lærebedrifter som ikke tilfredsstiller kravene, kan miste godkjenningen. Ved alvorlige feil og mangler i opplæringa skal godkjenningen som lærebedrift trekkes tilbake - prioritere godkjente lærebedrifter i anbud i regi av fylkeskommunen og stille krav om at det skal være lærlinger ved større anbud - innføre bruk av anonyme lærlingsøknader, for å sikre at ingen diskrimineres i lærlingopptaket - foreslå tett samarbeid mellom opplæringa og etablerte kunnskapsmiljøer som Fornebu og Kjeller når det etableres nye videregående skoler - styrke oppfølgingstjenesten for å sikre at de elevene som velger å avbryte utdanningen sin, følges opp øke andelen elever som fullfører videregående skole, ved å: - endre de videregående skolenes inntektssystem, slik at skoler med store frafallsproblemer ikke får reduserte inntekter - gjøre teoriundervisningen i yrkesfagene i videregående opplæring mer faglig relevant og virkelighetsnær, og skape større fleksibilitet slik at man kan ta hensyn til elevers ulike behov - videreutvikle APO-ordningen (Arbeidspraksis i ordinær virksomhet), som gir mulighet til fagbrev. Vi vil etablere praksisveien som et ordinært løp mot full fagutdanning, der hele opplæringen foregår i arbeidslivet - styrke kvaliteten i de studieforberedende programmene, slik at elevene får et godt grunnlag for videre studier. Vi vil at elever på studieforberedende program skal kunne ta deler av fag innenfor høyere utdanning - øke antall rådgivere i skolen, bedre samarbeidet med arbeidslivet og ha flere skolerådgivere med flerkulturell kompetanse - arbeide for at de to fylkeseide folkehøyskolene etablerer et tilbud for elever som avbryter og ikke gjennomfører videregående skole - etablere et eget tilbud til de mellom 20 og 25 år som ønsker å oppnå studiekompetanse Praktisk og punktlig samferdsel Gode veier og velfungerende kollektivtransport er avgjørende for fylket vårt og for miljøet: Akershus har stor gjennomgangstrafikk og er Norges største pendlerfylke. Akershus er også det fylket hvor det kjøres mest bil per innbygger. For å løse transport- og klimautfordringene må vi endre dette. Buss, bane, båt og tog må være raske, behagelige, presise og tilgjengelige måter å reise på. Det skal lønne seg å 4

5 reise kollektivt. Da må kollektivtransporttilbudet være godt. Et godt og effektivt kollektivtilbud handler også om lavere billettpriser, flere avganger og kortere reisetider. Arbeiderpartiet vil ha en kundevennlig og praktisk kollektivtransport som fungerer. Vi vil bruke nye teknologiske løsninger for å gjøre reisehverdagen enklere. Vi ønsker gode kollektivrabatter for ungdom, studenter og lærlinger. Månedskort for disse gruppene skal koste det samme uansett hvor i fylket man bor. Når kollektivtransport ikke er en mulighet, er bilen viktig. Vi vil ha en sikker, energiøkonomisk og miljøvennlig bilpark. Arbeiderpartiet vil ha god veistandard og trygghet for trafikantene. I dag bor det 1,1 millioner mennesker i Akershus og Oslo. I 2030 kommer vi til å være flere. Trafikkveksten dette gir, må i størst mulig grad legges til kollektivtransporten. Transportbehovene for både personer og gods vil øke. Om vi ikke planlegger smart allerede nå, vil vi få køer, forurensning og trengsel. Oslopakke 3 er en samferdselsplan for Oslo og Akershus som tilstreber balanse mellom så vel regioner som typer av prosjekter. Veiprosjekter, nye baneløsninger, kollektivfelt, innfartsparkering, trafikksikring og trygge skoleveier er alle viktige deler av Oslopakke 3. I tillegg til et velfungerende og attraktivt kollektivtilbud trenger innbyggerne i Akershus gode og sikre veiløsninger. Ofte ses dette i sammenheng og kalles transportkorridorer. Sammen med jernbanen utgjør veisystemet ryggraden i transporttilbudet i fylket. I kommende periode vil sørkorridoren få nytt dobbeltspor Oslo-Ski. I nordkorridoren ferdigstilles E6 Gardermoen Kolomoen, og togtilbudet styrkes. I vestkorridoren åpner nytt dobbeltspor Oslo Asker, og Fornebubanen igangsettes. Dagens prioriteringer i Oslopakke 3 må opprettholdes. E18 er en del av dette. I perioden må det arbeides for å sikre en god løsning på utfordringen knyttet til riksvei 22, og ny Glommakrysning må utredes. Det må også sikres en god løsning på hovedankomst riksvei 156 på Nesodden. Det må satses på Kongsvingerbanen slik at både lokal- og regionaltrafikk blir ivaretatt. Svingen holdeplass må opprettholdes, men flyttes, og det må være nok innfartsparkeringsplasser ved alle holdeplasser. Vi må bygge vei og bane på en fornuftig måte. Utbygging av bosteder, arbeidsplasser, skoler og forretninger må skje i nærheten av trafikknutepunkter og stasjoner. Dette er det beste for miljøet og innbyggerne. Vi vil legge til rette for at innbyggernes transport til og fra daglige gjøremål i større grad kan skje til fots, med sykkel eller med kollektive transportmidler. God samferdsel krever løsninger i fellesskap, og derfor behøver vi mer interkommunalt, regionalt og statlig samarbeid. Vi må samarbeide tett og godt med Jernbaneverket, Statens Vegvesen, NSB, ROM, Ruter, Luftfartsverket og Avinor. 1 Fra Akershus fylkeskommunes befolkningsfremskrivning for Oslo og Akershus

6 Vi vil sikre hovedflyplassen på Gardermoen mulighet for framtidig utvikling. Flyplassen skal være ledende i Europa på miljø, best på sikkerhet og service, og være en positiv bidragsyter til regional utvikling. bedre kollektivtilbudet ved å: - prioritere arbeids- og skolereiser slik at de får de beste kollektivløsningene først - innføre brukerråd slik at større ruteomlegginger og kapasitetsendringer skjer i samråd med kommunene og brukerne - jobbe for varsling på mobiltelefon for de som reiser kollektivt - arbeide for en felles reisegaranti for all kollektivtrafikk i Akershus og Oslo - gjøre det enklere å kjøpe billetter ved holdeplasser og i butikker, samt gjennom nettløsninger - arbeide for at bussholdeplasser blir universelt utformet - bygge sammenhengende kollektivfelt langs hovedveien til og fra Oslo - legge til rette for enklere av- og påstigning for ekspressbussene og langdistanserutene i tilknytning til hovedmotorveiene - øke antall innfartsparkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser - prioritere kollektivtilbud til og fra fritidsaktiviteter i kommunene - arbeide for bedre tversgående forbindelser internt i kommunene - utøve aktivt eierskap og økt politisk styring av Ruter - redusere prisen på ungdomskortet til 250 kroner - heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år - styrke planleggingskapasiteten på samferdselsområdet slik at flere prosjekter kan iverksettes raskere - redusere prisen på studentkort til 350 kr - sikre at pris for månedskort for ungdom, studenter og lærlinger er lik for hele fylket - legge til rette for at ekspressbusser fra Akershus kan kjøre raskeste vei til Bussterminalen i Oslo i rushtiden - arbeide for en bedre dialog mellom Akershus sin befolkning og Ruter AS, og styrke tilbudet til utkanten av Akershus - arbeide for bedre samarbeid mellom NSB og Ruter AS - erstatte dagens anbudssystem i kollektivdriften med kvalitetskontrakter - arbeide for at Gardermobanen får stoppested ved Jessheim - arbeide for baneløsning til Nedre Romerike og Ahus. Dette er et viktig regionalt samferdselstiltak - sørge for at Kolsåsbanen ferdigstilles - trygge arbeidshverdagen for bussjåførene. Vi skal jobbe for at Ruter snarest setter i gang tiltak for å redusere kontanthåndteringen om bord i bussene i Oslo og Akershus bedre tilgjengeligheten for syklende og gående ved å: - øke tempoet på utbyggingen av gang- og sykkelfeltnettet Sammenhengende sykkelfeltnett for arbeids- og skolesykling prioriteres. Sykkelfeltnettet må tilpasses trafikkgrunnlaget - arbeide for at Akershus blir landets fremste fylke for bruk av sykkel og legge til rette for sykkelturisme 6

7 - bygge innfartsparkeringer med sykkelparkering, bilkollektivplasser og ladestasjoner for elbil satse på miljøet ved å: - utrede hvor i Osloregionen vi på lengre sikt må prioritere å bygge og sette inn mer skinnegående kollektivtransport for å kunne ta unna den forventede veksten i befolkningens transportbehov - utvikle og styrke det tverrpolitiske samarbeidet om Oslopakke 3 - arbeide for at staten bidrar med mer til kollektivtransporten i Akershus og Oslo - videreutvikle miljøvennlige kollektivtransportløsninger på Oslofjorden - arbeide for lyntog på strekningene Oslo Göteborg og Oslo Stockholm - sørge for at eksisterende kollektivtransport og stasjoner får universell utforming - skifte transportmateriellet til mer miljøvennlige løsninger etter hvert som det gamle slites ut - legge samferdselsårer og trafikknutepunkt under bakken der det ligger til rette for det, for å vinne areal og redusere støy - legge til rette for ordninger der flere kan dele på bruk av bil (bilkollektiv, bilpool) - fase inn elbiler i de fylkeskommunale tjenestene Næringsutvikling og gode arbeidsplasser Akershus er et fylke i vekst. Osloregionen forventes å få nye innbyggere de neste 20 årene. For å sikre arbeid til alle i Akershus, må det legges til rette for næringsutvikling, og offentlig sektor må styrkes. Akershus Arbeiderparti vil legge til rette for flere kompetente fagarbeidere og livslang læring. Fylkeskommunen skal være i front når det gjelder inkluderende arbeidsliv. Fylkeskommunen skal få en tiltaksplan for å forebygge sykefravær og rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeiderpartiet vil at Osloregionen skal bli den ledende hovedstadsregionen for innovasjon og forskning i Norden, og den beste plassen for å etablere og utvikle vekstbedrifter med internasjonale ambisjoner. Vi vil utvikle kompetansenettverkene innen energi og miljø, helse, kreftforskning, IKT, maritim næring, reiseliv og biovitenskap. Akershus er et av landets største landbruksfylker. Arbeiderpartiet er opptatt av å ivareta landbruksnæringen og et levende kulturlandskap. Vi vil legge til rette for økt innovasjon i primærnæringene i Akershus. Vannkraftproduksjon dreier seg om økonomisk utnytting av våre felles naturressurser. For mange vil dette være et argument for at det økonomiske utbyttet 2 Fra Akershus fylkeskommunes befolkningsfremskrivning for Oslo og Akershus

8 skal tilfalle fellesskapet gjennom offentlig eierskap. Regionale kraftselskaper bidrar positivt til næringslivet i sine områder. - videreutvikle samarbeidet mellom alle aktørene i Samarbeidsalliansen Osloregionen for blant annet å markedsføre regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt - opprettholde Akershus Energi AS som et heleid fylkeskommunalt selskap, og motsette seg enhver form for hel- eller delsalg av Akershus Energi - ta initiativ til at Innovasjon Norge etablerer et nettverk av tidligere næringslivsledere og seriegründere. Nettverket skal veilede gründere og bidra med kompetanse til lovende vekstbedrifter - støtte opp om fylkets sentrale miljøer for forskning, innovasjon og næringsutvikling, spesielt Kjeller med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, miljøet på Fornebu og helseforetakene - samarbeide med Innovasjon Norge om å etablere et nettverk av vekstbedrifter med internasjonalt potensial i regionen - arbeide for å øke kunnskapen om hvordan etablerte bedrifter kan vokse og utvikles i vår region - arbeide for at Oslo og Akershus får sikrere og bedre tilgang til mer finansielle ressurser, inkludert økt gründerstøtte og tilgang på kapital for å hjelpe lovende oppstartsbedrifter over i det ordinære bankmarkedet - arbeide for at flest mulig av de eksisterende offentlige støtteprogrammene i Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og offentlig kontrollerte fond åpnes og samarbeider tettere og gjøres landsdekkende - ta initiativ til at det utvikles en strategi for opplevelsesnæringen i Osloregionen. Strategien skal legge vekt på økt verdiskapning og mer samarbeid om innovasjon og forskning - søke økt bruk av makeskifte når dyrket mark må brukes til andre formål enn landbruk. Vurdere muligheten for makeskifte mot fylkeskommunal eiendom Fylkeskommunen som arbeidsgiver - forsterke, fornye og forbedre fylkeskommunens virksomheter ved å ta initiativ til et program for medarbeiderdrevet innovasjon - øke antall lærlingplasser i fylkeskommunens virksomhet - at alle fast ansatte i fylkeskommunen skal få tilbud om 100 % stilling - at fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon - at fylkeskommunen skal tilrettelegge arbeidet for sine ansatte slik at ingen blir utstøtt fra arbeidslivet Trivsel og helse folkehelse 8

9 For å få en sunn og frisk befolkning må vi tenke helse og trivsel i alt vi gjør. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å fremme helse og skape trivsel, redusere risiko for sykdom og skade og beskytte mot ytre helsetrusler. Helsen påvirker trivselen til den enkelte, og god helse gir store sosiale og samfunnsøkonomiske gevinster. En mer menneskevennlig utvikling, et inkluderende og bærekraftig samfunn, sosial rettferdighet og bedre helse er nøkkelen til menneskelig trivsel. Alt planarbeid må derfor ha mer oppmerksomhet rettet mot trivsel og helse. - gjennomføre en bred satsing for folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretten og de frivillige organisasjonene - at Akershus fylkeskommune skal overta og videreutvikle skolehelsetjenesten i videregående skole i samarbeid med fastlegene, med særlig oppmerksomhet om psykisk helse. I dette ligger spiseforstyrrelser, selvskading og suicidalitet, noe som fordrer at skoleelevene får bedre tilgang til helsesøster - skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet gjennom helseundersøkelser og statistikk, deriblant fra fastlegeordningen - sette av penger i et folkehelsefond til støtte for konkrete tiltak for bedre helse og trivsel, som kommunene og frivillige organisasjoner kan søke prosjektmidler fra - at folkehelsearbeidet skal inngå i alle typer planarbeid - at alle fylkeskommunale lokaler skal ha høytaleranlegg med teleslynge installert, og at det skal være installert skrankeslynger ved offentlige skranker - at fylkeskommunen sørger for at alle kommuner har egne støykriterier for utesteder, konserter og offentlige arrangementer. Fylkeskommunen må også sørge for at kommunene driver aktivt tilsyn med arbeidsplasser som er utsatt for høyt støynivå Tannhelse Tennene er en del av kroppen, og god tannhelse er en forutsetning for god helse. I perioden vil det komme en ny lov om tannhelsetjenester, og fylkeskommunen vil få utvidet ansvar for tannhelsetjenesten. - styrke tannhelsetjenestens forebyggende arbeid - øke aldersgrensen for gratis alminnelig tannbehandling i fylkeskommunal regi fra 20 til 25 år - ta initiativ til at flere eldre og uføre i institusjon og rusmisbrukere benytter det fylkeskommunale tannbehandlingstilbudet - endre dagens praksis når det gjelder refusjon, slik at den enkelte slipper å legge ut - legge til rette for et forskningsnettverk med tannklinikkene i Akershus og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) - at personer med kroniske tannsykdommer skal få alle sine tannlegeutgifter dekket av det offentlige 9

10 Miljø og natur Klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer. De får også følger på lokalt nivå. Konsekvensene i Akershus kan blant annet bli mer flom og ras. Fellesskapet må stå sammen for å sikre våre viktigste velferdsgoder: ren luft, ren fjord, rent hav og en natur i balanse. Akershus Arbeiderparti vil sikre en bærekraftig utvikling som kombinerer vekst, næringsutvikling og økonomisk fremgang med reduserte utslipp av klimagasser og redusert forurensning. Vi vil ivareta de lokale naturområdene, markagrensa og grønne lunger i lokalsamfunnene. - at videre utbygging i fylket fortrinnsvis skjer i eksisterende byer og tettsteder framfor at natur- og kulturlandskapet i fylket bygges ned. Fremtidig utbygging må skje i nært samarbeid med kommunene - sikre at innbyggerne får økt tilgang til friluftsområder, marka og strandsonen. - arbeide for å få på plass en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden og en tursti langs vannveiene våre slik at hele befolkningen får bedre tilgang til naturopplevelser nær vann - arbeide for at turstier og skiløyper i større grad gjøres tilgjengelige der folk bor - jobbe for økt miljøbevissthet hos den enkelte ved å stimulere til energisparing og miljøbevisst forbruk. Fylkeskommunen skal gå foran i dette arbeidet - at kommunene i Osloregionen skal samarbeide om avfallshåndtering - utarbeide en miljøenergiplan for fylkeskommunens bygg, herunder at oljefyring skal skiftes ut med mer miljøvennlig oppvarming - at alle nye fylkeskommunale bygg skal være lavenergibygg - ta initiativ til en kartlegging av bedrifter som har potensial for å kunne omstille til en grønn økonomi, og som samtidig har eksportpotensial - styrke det interkommunale arealplanleggingsarbeidet Et utfordrende og mangfoldig kulturliv Kultur gjør livene våre rikere og gir oss opplevelser, nye impulser og utfordringer. Kultur har en stor egenverdi. Arbeiderpartiet har gått foran med et kulturløft for hele landet og vist at partiet satser på kultur. Akershus Arbeiderparti vil ha et utfordrende og mangfoldig kulturliv for alle. Kulturfeltet skal speile Norge som et flerkulturelt land. Opplevelser og deltakelse på kunst- og kulturområdet kan ikke løses av markedskreftene alene, men krever et sterkt politisk og offentlig engasjement. Vårt mål er at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve kultur og kunst. - støtte opp om og videreutvikle de lokale bibliotekene som gratis lokale kunnskaps-, opplevelses- og kultursentre gjennom Fylkesbiblioteket. Bibliotekene må være tilgjengelige for hele befolkningen, særlig for barn og unge 10

11 - styrke Akershus sine kulturinstitusjoner og rammevilkårene for den enkelte kunstner i tråd med tiltakene i Kunstpolitisk plan for Akershus. - videreutvikle Akershusmuseenes formidling og opplevelsesverdi gjennom blant annet multimedia og dramatisering - legge til rette for at flere av oss tar i bruk Akershus som reise- og opplevelsesmål - legge til rette for tur- og sykkelveier, gjerne forankret i historier og opplevelser fra lokalmiljøet - sette i stand og skape publisitet rundt pilegrimsleden gjennom Akershus - innføre kulturkort for barn og ungdom opp til 20 år, som gir rabatt på kulturopplevelser innen fylket. Vi vil jobbe for at dette utvides til et samarbeid med Oslo - legge til rette for økt bruk av kultur og opplevelser blant eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken - legge til rette for økt satsing på musikk fra Akershus gjennom å støtte bruk av musikkbinger - opprette et servicekontor for hjelp til selvhjelp i markedsføring for unge kunstnere - støtte Akershus Teater i arbeidet med å nå ut til en større del av befolkningen i Akershus - opprette Erik Byes kulturstipend til nyskapende unge forfattere, journalister og musikere Idrett, fritid og frivillig innstats Det legges ned et betydelig arbeid i frivillige organisasjoner, grupper og sammenslutninger. Frivillig arbeid utvikler samfunnet. Nesten alle er innom frivillig arbeid på en eller annen måte i løpet av livet. Idrett, sang, musikk, speiding, miljøgrupper, teater, tros- og livssynsarbeid, politikk og andre tilbud i regi av frivillige organisasjoner gir barn og unge en mulighet til å øke sin livskvalitet gjennom meningsfylte aktiviteter. Slikt engasjement bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen og er et viktig bidrag for å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Barne- og ungdomsorganisasjonene har en unik mulighet til å bidra til mangfold i samfunnet og inkludering av alle, uansett bakgrunn. God integrering dreier seg om å skape flest mulig møteplasser på tvers av etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Det er et mål at flere med minoritetsbakgrunn, både barn og voksne, deltar aktivt i frivillig arbeid. Idretten er Norges største folkebevegelse. Gjennom tusenvis av aktiviteter gis barn og voksne tilbud om trening, kunnskap og sosialt fellesskap. Idretten har en egenverdi, og den har stor samfunnsmessig betydning. - at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Akershus skal kunne låne offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid uten å betale for det 11

12 - øke utbyggingstakten av flerbruksanlegg, ballbinger og nærmiljøanlegg i samarbeid med kommunene - satse særlig for å inkludere barn og unge som står i fare for å falle utenfor fellesskapet, og støtte målrettede tiltak i fylket - tilføre midler til partnerskapsprosjekter i Akershus idrettskrets - arbeide for flere og bedre tiltak for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - sørge for tettere samarbeid mellom lokale idrettslag og idrettslinjene på de videregående skolene - sikre valgmuligheter i mangfoldet av aktiviteter, både i skolen og på fritidenat det skal tilbys helhetlige integreringsprogram i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 12

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer