Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune."

Transkript

1 Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti

2 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets natur er å leve i sosiale fellesskap og å skape og dele med hverandre. Arbeiderpartiet tror på et samfunn der vi alle har like rettigheter og muligheter, der det er bruk for hver og en av oss, og der vi alle samarbeider om løsningene. Slik vil vi skape et samfunn med trygghet og fellesskap for alle. Arbeiderpartiet står for en samfunnsutvikling som er tuftet på gode fellesskapsløsninger, der alle skal med. Dette vil vi oppnå gjennom et konkurransedyktig arbeidsliv og sterke offentlige velferdsordninger. Derfor sier vi nei til privatisering av offentlige kjerneoppgaver. Arbeiderpartiets politikk er basert på prinsippene frihet, likhet og solidaritet. Vi vil legge til rette for at hver og en av oss skal kunne virkeliggjøre drømmen om et godt liv i fellesskapet. Vi er grunnleggende optimistiske og har tro på deg og framtiden. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring og folkehøyskoler, samferdsel, folkehelse og tannhelse, kulturformidling, næringsutvikling og regional utvikling Utdanning for fremtiden Utdanning skal gi mennesker mulighet til å skape sitt eget liv og til å mestre framtidens arbeidsliv og de oppgavene og utfordringene som møter dem i livet. Alle skal ha rett til en god videregående opplæring som vil gi grunnlag for gode og riktige yrkesvalg. Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen i fylket. Dermed har den også et stort ansvar for fremtiden til fylkets ungdommer. Videregående opplæring skal gi elevene fagbrev eller grunnlag for høyere utdanning. For at alle skal få mulighet til å velge yrkesretning eller videre studier i framtiden, må vi skape en videregående opplæring der alle får mulighet til å utnytte sine talenter. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom den videregående opplæringen og ungdomsskolen. Gjennom et slikt samarbeid vil elevene bli bedre rustet fra grunnskolen av og få bedre støtte til å velge riktig vei for den videregående opplæringen. Vi vil satse på bedre rådgivningstjeneste og arbeide for at flest mulig fullfører videregående skole. Et av de største fortrinnene til norsk skole er at elever med ulik bakgrunn møtes i den samme skolen, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Sosialt fellesskap og samarbeid i skolen bidrar til sosial utjevning og gir like muligheter for alle i det norske samfunnet. Vårt mål er å gjøre den offentlige fellesskolen så god at den er det 2

3 naturlige valget for alle elever og foreldre. Både sterke og svake elever skal få et tilbud som er tilpasset deres behov. Skolen skal ha et godt arbeidsmiljø for både ansatte og elever. Unødvendig støy og uro i klasserommet virker negativt på læringsmiljøet. Det er viktig at den enkelte skoles ledelse sørger for tiltak slik at både elevene og deres foreldre tar større ansvar for elevenes oppførsel i skolen. gjøre muligheten for læring bedre ved å: - ha flere lærere i den videregående opplæringen og spesielt prioritere yrkesfag - legge til rette for daglig fysisk aktivitet i den videregående skolen - utvide tilbudet om sommerskole for avgangsfag, slik at elever som stryker, kan få tatt faget på nytt i løpet av sommeren i avgangsåret - kartlegge og oppgradere utstyrssituasjonen i fag- og yrkesopplæringen - lage en helhetlig fylkeskommunal plan for etterutdanning av lærere, skoleledere og rådgivere - prioritere finansiering til rehabilitering og oppussing av skolebygg - sørge for at linjestrukturen på de videregående skolene ivaretar bredden i tilbudet i hver region. Både faglige hensyn, elevers reisevei og bredden i skolenes tilbud skal vektlegges når linjestruktur fastsettes - få til sambruk med kommunenes kultur- og idrettsliv når det bygges skolebygg og idrettshaller - styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanningssystemet gjennom Ungt Entreprenørskap, øke antallet elevbedrifter og utvikle fadderordninger mellom skole og næringsliv - øke kunnskapen om elevers jobbmuligheter gjennom et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og rådgivningstjenesten - i større grad tilby faglitteratur på andre språk i språkopplæringen - sikre at kvaliteten og mangfoldet i tilbudet ved Kjeller videreføres og økes etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo - forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige og tilby plass i innføringsklasser - øke elevmedvirkningen og sikre elevrådene gode arbeidsforhold - si nei til privatskoler som ikke er et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen - sørge for at det tilbys god og sunn mat i skolekantinene - sørge for at Romerike og Follo folkehøyskoler sikres ressurser og fortsetter å være i offentlig eie - styrke undervisningen i realfagene - styrke samarbeidet med kommunene for å sikre gode overganger fra ungdomsskolen til den videregående skolen - sørge for at de videregående skolene kan tilby sine ansatte lønns- og rammebetingelser som ansatte med tilsvarende kompetanse i andre offentlige virksomheter har - legge til rette for at skoleledere følger lederutviklingsprogrammer - forbedre tilsettingsprosessene av toppledere i skolene - sørge for at skolene ansetter faglig spisskompetanse innenfor de ulike fagavdelingene på den enkelte skole 3

4 - sørge for at fylket har tilrettelagte undervisningslokaler for mennesker med nedsatt funksjonsevne - sikre universell utforming ved utbedring og nybygg av skoler øke antall læreplasser og forbedre kvaliteten i yrkesopplæringa ved å: - jobbe for flere læreplasser i offentlig og privat sektor for å sikre alle som vil ha det, læreplass - forsterke samarbeidet mellom yrkesopplæringa og partene i arbeidslivet, og stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn flere lærlinger Vi har som mål å lovfeste retten til læreplass - ha strengere tilsyn med bedrifter som har lærlinger, slik at lærebedrifter som ikke tilfredsstiller kravene, kan miste godkjenningen. Ved alvorlige feil og mangler i opplæringa skal godkjenningen som lærebedrift trekkes tilbake - prioritere godkjente lærebedrifter i anbud i regi av fylkeskommunen og stille krav om at det skal være lærlinger ved større anbud - innføre bruk av anonyme lærlingsøknader, for å sikre at ingen diskrimineres i lærlingopptaket - foreslå tett samarbeid mellom opplæringa og etablerte kunnskapsmiljøer som Fornebu og Kjeller når det etableres nye videregående skoler - styrke oppfølgingstjenesten for å sikre at de elevene som velger å avbryte utdanningen sin, følges opp øke andelen elever som fullfører videregående skole, ved å: - endre de videregående skolenes inntektssystem, slik at skoler med store frafallsproblemer ikke får reduserte inntekter - gjøre teoriundervisningen i yrkesfagene i videregående opplæring mer faglig relevant og virkelighetsnær, og skape større fleksibilitet slik at man kan ta hensyn til elevers ulike behov - videreutvikle APO-ordningen (Arbeidspraksis i ordinær virksomhet), som gir mulighet til fagbrev. Vi vil etablere praksisveien som et ordinært løp mot full fagutdanning, der hele opplæringen foregår i arbeidslivet - styrke kvaliteten i de studieforberedende programmene, slik at elevene får et godt grunnlag for videre studier. Vi vil at elever på studieforberedende program skal kunne ta deler av fag innenfor høyere utdanning - øke antall rådgivere i skolen, bedre samarbeidet med arbeidslivet og ha flere skolerådgivere med flerkulturell kompetanse - arbeide for at de to fylkeseide folkehøyskolene etablerer et tilbud for elever som avbryter og ikke gjennomfører videregående skole - etablere et eget tilbud til de mellom 20 og 25 år som ønsker å oppnå studiekompetanse Praktisk og punktlig samferdsel Gode veier og velfungerende kollektivtransport er avgjørende for fylket vårt og for miljøet: Akershus har stor gjennomgangstrafikk og er Norges største pendlerfylke. Akershus er også det fylket hvor det kjøres mest bil per innbygger. For å løse transport- og klimautfordringene må vi endre dette. Buss, bane, båt og tog må være raske, behagelige, presise og tilgjengelige måter å reise på. Det skal lønne seg å 4

5 reise kollektivt. Da må kollektivtransporttilbudet være godt. Et godt og effektivt kollektivtilbud handler også om lavere billettpriser, flere avganger og kortere reisetider. Arbeiderpartiet vil ha en kundevennlig og praktisk kollektivtransport som fungerer. Vi vil bruke nye teknologiske løsninger for å gjøre reisehverdagen enklere. Vi ønsker gode kollektivrabatter for ungdom, studenter og lærlinger. Månedskort for disse gruppene skal koste det samme uansett hvor i fylket man bor. Når kollektivtransport ikke er en mulighet, er bilen viktig. Vi vil ha en sikker, energiøkonomisk og miljøvennlig bilpark. Arbeiderpartiet vil ha god veistandard og trygghet for trafikantene. I dag bor det 1,1 millioner mennesker i Akershus og Oslo. I 2030 kommer vi til å være flere. Trafikkveksten dette gir, må i størst mulig grad legges til kollektivtransporten. Transportbehovene for både personer og gods vil øke. Om vi ikke planlegger smart allerede nå, vil vi få køer, forurensning og trengsel. Oslopakke 3 er en samferdselsplan for Oslo og Akershus som tilstreber balanse mellom så vel regioner som typer av prosjekter. Veiprosjekter, nye baneløsninger, kollektivfelt, innfartsparkering, trafikksikring og trygge skoleveier er alle viktige deler av Oslopakke 3. I tillegg til et velfungerende og attraktivt kollektivtilbud trenger innbyggerne i Akershus gode og sikre veiløsninger. Ofte ses dette i sammenheng og kalles transportkorridorer. Sammen med jernbanen utgjør veisystemet ryggraden i transporttilbudet i fylket. I kommende periode vil sørkorridoren få nytt dobbeltspor Oslo-Ski. I nordkorridoren ferdigstilles E6 Gardermoen Kolomoen, og togtilbudet styrkes. I vestkorridoren åpner nytt dobbeltspor Oslo Asker, og Fornebubanen igangsettes. Dagens prioriteringer i Oslopakke 3 må opprettholdes. E18 er en del av dette. I perioden må det arbeides for å sikre en god løsning på utfordringen knyttet til riksvei 22, og ny Glommakrysning må utredes. Det må også sikres en god løsning på hovedankomst riksvei 156 på Nesodden. Det må satses på Kongsvingerbanen slik at både lokal- og regionaltrafikk blir ivaretatt. Svingen holdeplass må opprettholdes, men flyttes, og det må være nok innfartsparkeringsplasser ved alle holdeplasser. Vi må bygge vei og bane på en fornuftig måte. Utbygging av bosteder, arbeidsplasser, skoler og forretninger må skje i nærheten av trafikknutepunkter og stasjoner. Dette er det beste for miljøet og innbyggerne. Vi vil legge til rette for at innbyggernes transport til og fra daglige gjøremål i større grad kan skje til fots, med sykkel eller med kollektive transportmidler. God samferdsel krever løsninger i fellesskap, og derfor behøver vi mer interkommunalt, regionalt og statlig samarbeid. Vi må samarbeide tett og godt med Jernbaneverket, Statens Vegvesen, NSB, ROM, Ruter, Luftfartsverket og Avinor. 1 Fra Akershus fylkeskommunes befolkningsfremskrivning for Oslo og Akershus

6 Vi vil sikre hovedflyplassen på Gardermoen mulighet for framtidig utvikling. Flyplassen skal være ledende i Europa på miljø, best på sikkerhet og service, og være en positiv bidragsyter til regional utvikling. bedre kollektivtilbudet ved å: - prioritere arbeids- og skolereiser slik at de får de beste kollektivløsningene først - innføre brukerråd slik at større ruteomlegginger og kapasitetsendringer skjer i samråd med kommunene og brukerne - jobbe for varsling på mobiltelefon for de som reiser kollektivt - arbeide for en felles reisegaranti for all kollektivtrafikk i Akershus og Oslo - gjøre det enklere å kjøpe billetter ved holdeplasser og i butikker, samt gjennom nettløsninger - arbeide for at bussholdeplasser blir universelt utformet - bygge sammenhengende kollektivfelt langs hovedveien til og fra Oslo - legge til rette for enklere av- og påstigning for ekspressbussene og langdistanserutene i tilknytning til hovedmotorveiene - øke antall innfartsparkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser - prioritere kollektivtilbud til og fra fritidsaktiviteter i kommunene - arbeide for bedre tversgående forbindelser internt i kommunene - utøve aktivt eierskap og økt politisk styring av Ruter - redusere prisen på ungdomskortet til 250 kroner - heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år - styrke planleggingskapasiteten på samferdselsområdet slik at flere prosjekter kan iverksettes raskere - redusere prisen på studentkort til 350 kr - sikre at pris for månedskort for ungdom, studenter og lærlinger er lik for hele fylket - legge til rette for at ekspressbusser fra Akershus kan kjøre raskeste vei til Bussterminalen i Oslo i rushtiden - arbeide for en bedre dialog mellom Akershus sin befolkning og Ruter AS, og styrke tilbudet til utkanten av Akershus - arbeide for bedre samarbeid mellom NSB og Ruter AS - erstatte dagens anbudssystem i kollektivdriften med kvalitetskontrakter - arbeide for at Gardermobanen får stoppested ved Jessheim - arbeide for baneløsning til Nedre Romerike og Ahus. Dette er et viktig regionalt samferdselstiltak - sørge for at Kolsåsbanen ferdigstilles - trygge arbeidshverdagen for bussjåførene. Vi skal jobbe for at Ruter snarest setter i gang tiltak for å redusere kontanthåndteringen om bord i bussene i Oslo og Akershus bedre tilgjengeligheten for syklende og gående ved å: - øke tempoet på utbyggingen av gang- og sykkelfeltnettet Sammenhengende sykkelfeltnett for arbeids- og skolesykling prioriteres. Sykkelfeltnettet må tilpasses trafikkgrunnlaget - arbeide for at Akershus blir landets fremste fylke for bruk av sykkel og legge til rette for sykkelturisme 6

7 - bygge innfartsparkeringer med sykkelparkering, bilkollektivplasser og ladestasjoner for elbil satse på miljøet ved å: - utrede hvor i Osloregionen vi på lengre sikt må prioritere å bygge og sette inn mer skinnegående kollektivtransport for å kunne ta unna den forventede veksten i befolkningens transportbehov - utvikle og styrke det tverrpolitiske samarbeidet om Oslopakke 3 - arbeide for at staten bidrar med mer til kollektivtransporten i Akershus og Oslo - videreutvikle miljøvennlige kollektivtransportløsninger på Oslofjorden - arbeide for lyntog på strekningene Oslo Göteborg og Oslo Stockholm - sørge for at eksisterende kollektivtransport og stasjoner får universell utforming - skifte transportmateriellet til mer miljøvennlige løsninger etter hvert som det gamle slites ut - legge samferdselsårer og trafikknutepunkt under bakken der det ligger til rette for det, for å vinne areal og redusere støy - legge til rette for ordninger der flere kan dele på bruk av bil (bilkollektiv, bilpool) - fase inn elbiler i de fylkeskommunale tjenestene Næringsutvikling og gode arbeidsplasser Akershus er et fylke i vekst. Osloregionen forventes å få nye innbyggere de neste 20 årene. For å sikre arbeid til alle i Akershus, må det legges til rette for næringsutvikling, og offentlig sektor må styrkes. Akershus Arbeiderparti vil legge til rette for flere kompetente fagarbeidere og livslang læring. Fylkeskommunen skal være i front når det gjelder inkluderende arbeidsliv. Fylkeskommunen skal få en tiltaksplan for å forebygge sykefravær og rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeiderpartiet vil at Osloregionen skal bli den ledende hovedstadsregionen for innovasjon og forskning i Norden, og den beste plassen for å etablere og utvikle vekstbedrifter med internasjonale ambisjoner. Vi vil utvikle kompetansenettverkene innen energi og miljø, helse, kreftforskning, IKT, maritim næring, reiseliv og biovitenskap. Akershus er et av landets største landbruksfylker. Arbeiderpartiet er opptatt av å ivareta landbruksnæringen og et levende kulturlandskap. Vi vil legge til rette for økt innovasjon i primærnæringene i Akershus. Vannkraftproduksjon dreier seg om økonomisk utnytting av våre felles naturressurser. For mange vil dette være et argument for at det økonomiske utbyttet 2 Fra Akershus fylkeskommunes befolkningsfremskrivning for Oslo og Akershus

8 skal tilfalle fellesskapet gjennom offentlig eierskap. Regionale kraftselskaper bidrar positivt til næringslivet i sine områder. - videreutvikle samarbeidet mellom alle aktørene i Samarbeidsalliansen Osloregionen for blant annet å markedsføre regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt - opprettholde Akershus Energi AS som et heleid fylkeskommunalt selskap, og motsette seg enhver form for hel- eller delsalg av Akershus Energi - ta initiativ til at Innovasjon Norge etablerer et nettverk av tidligere næringslivsledere og seriegründere. Nettverket skal veilede gründere og bidra med kompetanse til lovende vekstbedrifter - støtte opp om fylkets sentrale miljøer for forskning, innovasjon og næringsutvikling, spesielt Kjeller med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, miljøet på Fornebu og helseforetakene - samarbeide med Innovasjon Norge om å etablere et nettverk av vekstbedrifter med internasjonalt potensial i regionen - arbeide for å øke kunnskapen om hvordan etablerte bedrifter kan vokse og utvikles i vår region - arbeide for at Oslo og Akershus får sikrere og bedre tilgang til mer finansielle ressurser, inkludert økt gründerstøtte og tilgang på kapital for å hjelpe lovende oppstartsbedrifter over i det ordinære bankmarkedet - arbeide for at flest mulig av de eksisterende offentlige støtteprogrammene i Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og offentlig kontrollerte fond åpnes og samarbeider tettere og gjøres landsdekkende - ta initiativ til at det utvikles en strategi for opplevelsesnæringen i Osloregionen. Strategien skal legge vekt på økt verdiskapning og mer samarbeid om innovasjon og forskning - søke økt bruk av makeskifte når dyrket mark må brukes til andre formål enn landbruk. Vurdere muligheten for makeskifte mot fylkeskommunal eiendom Fylkeskommunen som arbeidsgiver - forsterke, fornye og forbedre fylkeskommunens virksomheter ved å ta initiativ til et program for medarbeiderdrevet innovasjon - øke antall lærlingplasser i fylkeskommunens virksomhet - at alle fast ansatte i fylkeskommunen skal få tilbud om 100 % stilling - at fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon - at fylkeskommunen skal tilrettelegge arbeidet for sine ansatte slik at ingen blir utstøtt fra arbeidslivet Trivsel og helse folkehelse 8

9 For å få en sunn og frisk befolkning må vi tenke helse og trivsel i alt vi gjør. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å fremme helse og skape trivsel, redusere risiko for sykdom og skade og beskytte mot ytre helsetrusler. Helsen påvirker trivselen til den enkelte, og god helse gir store sosiale og samfunnsøkonomiske gevinster. En mer menneskevennlig utvikling, et inkluderende og bærekraftig samfunn, sosial rettferdighet og bedre helse er nøkkelen til menneskelig trivsel. Alt planarbeid må derfor ha mer oppmerksomhet rettet mot trivsel og helse. - gjennomføre en bred satsing for folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretten og de frivillige organisasjonene - at Akershus fylkeskommune skal overta og videreutvikle skolehelsetjenesten i videregående skole i samarbeid med fastlegene, med særlig oppmerksomhet om psykisk helse. I dette ligger spiseforstyrrelser, selvskading og suicidalitet, noe som fordrer at skoleelevene får bedre tilgang til helsesøster - skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet gjennom helseundersøkelser og statistikk, deriblant fra fastlegeordningen - sette av penger i et folkehelsefond til støtte for konkrete tiltak for bedre helse og trivsel, som kommunene og frivillige organisasjoner kan søke prosjektmidler fra - at folkehelsearbeidet skal inngå i alle typer planarbeid - at alle fylkeskommunale lokaler skal ha høytaleranlegg med teleslynge installert, og at det skal være installert skrankeslynger ved offentlige skranker - at fylkeskommunen sørger for at alle kommuner har egne støykriterier for utesteder, konserter og offentlige arrangementer. Fylkeskommunen må også sørge for at kommunene driver aktivt tilsyn med arbeidsplasser som er utsatt for høyt støynivå Tannhelse Tennene er en del av kroppen, og god tannhelse er en forutsetning for god helse. I perioden vil det komme en ny lov om tannhelsetjenester, og fylkeskommunen vil få utvidet ansvar for tannhelsetjenesten. - styrke tannhelsetjenestens forebyggende arbeid - øke aldersgrensen for gratis alminnelig tannbehandling i fylkeskommunal regi fra 20 til 25 år - ta initiativ til at flere eldre og uføre i institusjon og rusmisbrukere benytter det fylkeskommunale tannbehandlingstilbudet - endre dagens praksis når det gjelder refusjon, slik at den enkelte slipper å legge ut - legge til rette for et forskningsnettverk med tannklinikkene i Akershus og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) - at personer med kroniske tannsykdommer skal få alle sine tannlegeutgifter dekket av det offentlige 9

10 Miljø og natur Klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer. De får også følger på lokalt nivå. Konsekvensene i Akershus kan blant annet bli mer flom og ras. Fellesskapet må stå sammen for å sikre våre viktigste velferdsgoder: ren luft, ren fjord, rent hav og en natur i balanse. Akershus Arbeiderparti vil sikre en bærekraftig utvikling som kombinerer vekst, næringsutvikling og økonomisk fremgang med reduserte utslipp av klimagasser og redusert forurensning. Vi vil ivareta de lokale naturområdene, markagrensa og grønne lunger i lokalsamfunnene. - at videre utbygging i fylket fortrinnsvis skjer i eksisterende byer og tettsteder framfor at natur- og kulturlandskapet i fylket bygges ned. Fremtidig utbygging må skje i nært samarbeid med kommunene - sikre at innbyggerne får økt tilgang til friluftsområder, marka og strandsonen. - arbeide for å få på plass en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden og en tursti langs vannveiene våre slik at hele befolkningen får bedre tilgang til naturopplevelser nær vann - arbeide for at turstier og skiløyper i større grad gjøres tilgjengelige der folk bor - jobbe for økt miljøbevissthet hos den enkelte ved å stimulere til energisparing og miljøbevisst forbruk. Fylkeskommunen skal gå foran i dette arbeidet - at kommunene i Osloregionen skal samarbeide om avfallshåndtering - utarbeide en miljøenergiplan for fylkeskommunens bygg, herunder at oljefyring skal skiftes ut med mer miljøvennlig oppvarming - at alle nye fylkeskommunale bygg skal være lavenergibygg - ta initiativ til en kartlegging av bedrifter som har potensial for å kunne omstille til en grønn økonomi, og som samtidig har eksportpotensial - styrke det interkommunale arealplanleggingsarbeidet Et utfordrende og mangfoldig kulturliv Kultur gjør livene våre rikere og gir oss opplevelser, nye impulser og utfordringer. Kultur har en stor egenverdi. Arbeiderpartiet har gått foran med et kulturløft for hele landet og vist at partiet satser på kultur. Akershus Arbeiderparti vil ha et utfordrende og mangfoldig kulturliv for alle. Kulturfeltet skal speile Norge som et flerkulturelt land. Opplevelser og deltakelse på kunst- og kulturområdet kan ikke løses av markedskreftene alene, men krever et sterkt politisk og offentlig engasjement. Vårt mål er at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve kultur og kunst. - støtte opp om og videreutvikle de lokale bibliotekene som gratis lokale kunnskaps-, opplevelses- og kultursentre gjennom Fylkesbiblioteket. Bibliotekene må være tilgjengelige for hele befolkningen, særlig for barn og unge 10

11 - styrke Akershus sine kulturinstitusjoner og rammevilkårene for den enkelte kunstner i tråd med tiltakene i Kunstpolitisk plan for Akershus. - videreutvikle Akershusmuseenes formidling og opplevelsesverdi gjennom blant annet multimedia og dramatisering - legge til rette for at flere av oss tar i bruk Akershus som reise- og opplevelsesmål - legge til rette for tur- og sykkelveier, gjerne forankret i historier og opplevelser fra lokalmiljøet - sette i stand og skape publisitet rundt pilegrimsleden gjennom Akershus - innføre kulturkort for barn og ungdom opp til 20 år, som gir rabatt på kulturopplevelser innen fylket. Vi vil jobbe for at dette utvides til et samarbeid med Oslo - legge til rette for økt bruk av kultur og opplevelser blant eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken - legge til rette for økt satsing på musikk fra Akershus gjennom å støtte bruk av musikkbinger - opprette et servicekontor for hjelp til selvhjelp i markedsføring for unge kunstnere - støtte Akershus Teater i arbeidet med å nå ut til en større del av befolkningen i Akershus - opprette Erik Byes kulturstipend til nyskapende unge forfattere, journalister og musikere Idrett, fritid og frivillig innstats Det legges ned et betydelig arbeid i frivillige organisasjoner, grupper og sammenslutninger. Frivillig arbeid utvikler samfunnet. Nesten alle er innom frivillig arbeid på en eller annen måte i løpet av livet. Idrett, sang, musikk, speiding, miljøgrupper, teater, tros- og livssynsarbeid, politikk og andre tilbud i regi av frivillige organisasjoner gir barn og unge en mulighet til å øke sin livskvalitet gjennom meningsfylte aktiviteter. Slikt engasjement bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen og er et viktig bidrag for å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Barne- og ungdomsorganisasjonene har en unik mulighet til å bidra til mangfold i samfunnet og inkludering av alle, uansett bakgrunn. God integrering dreier seg om å skape flest mulig møteplasser på tvers av etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Det er et mål at flere med minoritetsbakgrunn, både barn og voksne, deltar aktivt i frivillig arbeid. Idretten er Norges største folkebevegelse. Gjennom tusenvis av aktiviteter gis barn og voksne tilbud om trening, kunnskap og sosialt fellesskap. Idretten har en egenverdi, og den har stor samfunnsmessig betydning. - at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Akershus skal kunne låne offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter og frivillig arbeid uten å betale for det 11

12 - øke utbyggingstakten av flerbruksanlegg, ballbinger og nærmiljøanlegg i samarbeid med kommunene - satse særlig for å inkludere barn og unge som står i fare for å falle utenfor fellesskapet, og støtte målrettede tiltak i fylket - tilføre midler til partnerskapsprosjekter i Akershus idrettskrets - arbeide for flere og bedre tiltak for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - sørge for tettere samarbeid mellom lokale idrettslag og idrettslinjene på de videregående skolene - sikre valgmuligheter i mangfoldet av aktiviteter, både i skolen og på fritidenat det skal tilbys helhetlige integreringsprogram i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 12

1. Akershus grønn, smart og attraktiv 2. Trivsel og helse folkehelse

1. Akershus grønn, smart og attraktiv 2. Trivsel og helse folkehelse Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015 2019 1. Akershus grønn, smart og attraktiv Klimaendringene er vår tids største utfordring. Fellesskapet må stå sammen for å sikre våre viktigste velferdsgoder:

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR) ønsker gjennom sin politikk å sette krav til bedre tilretteleggelse for opplæring, og at

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer