Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti Programkomiteens første utkast!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!"

Transkript

1 Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti Programkomiteens første utkast!

2 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne, smarte og attraktive byer og tettsteder. Arbeiderpartiet ønsker at de som bor i Akershus skal kunne oppleve et rikt mangfold med variert kulturliv og et mylder av arrangementer og opplevelsestilbud. Arbeiderpartiet vil ivareta stedsmangfoldet i Akershus, og det er viktig at eksisterende tettsteder får utvikle seg til gode steder å bo og arbeide i. Utvikling av regionale byer i f.eks. Lillestrøm, Jessheim, Ski/Ås, Asker og Sandvika, med et sterkt og godt kunnskapsbasert næringsliv vil være viktig i årene fremover. Arbeiderpartiet vil legge til rette for et mangfoldig, nyskapende og kunnskapsbasert næringsliv i disse områdene. Vi vil sikre hovedflyplassen på Gardermoen mulighet for framtidig utvikling. Flyplassen skal være ledende i Europa på miljø, best på sikkerhet og service, og en positiv bidragsyter til regional utvikling. Alt vi foretar, alt vi gjør, har konsekvenser for folkehelsen. Akershus er et fylke der det er godt å leve men der det er geografiske utfordringer i forhold til folkehelse. Arbeiderpartiet ønsker å satse aktivt på en god folkehelse ved blant annet å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Arbeiderpartiet ønsker et sammenhengende gang og sykkelveinett i hele Akershus. På denne måten vil vi doble sykkeltrafikken i fylket. Et sammenhengende sykkelveinett er først og fremst et spørsmål om god fremkommelighet, men også tiltak som sikrer trygg skolevei, god folkehelse og ikke minst er veldig positivt for klima og miljø. 2. Velferd og utjevning. Like muligheter. Arbeiderpartiet vil arbeide for et trygt samfunn med gode velferdsordninger for alle. Gode helsetjenester, et godt utdanningssystem, tilgang på boliger med høy kvalitet og et arbeidsliv med plass til alle, er bærebjelkene i vår samfunnsmodell. I dag er ansvaret for de ulike delene i dette fordelt mellom kommunene, fylkene og staten. Men for Arbeiderpartiet er samfunnsmodellens ulike deler avhengig av hverandre. For at vi i framtiden skal kunne sikre et godt helsevesen og god eldreomsorg, er vi i dag nødt til å sikre at ungdom velger å utdanne seg innenfor helsefag. For å sikre at vi fortsatt skal kunne bygge ut samfunnet gjennom god og effektiv infrastruktur, bygge boliger eller gi barna våre en god skole, trenger vi fagfolk her også. Forståelsen av helheten i samfunnet er avgjørende for hvordan vi innretter de ulike delene. For Arbeiderpartiet har det alltid vært viktig å vise denne røde tråden som holder samfunnsveven sammen. Økt sosial ulikhet er en trussel mot den tilliten som samfunnet vårt er bygget på. Det at barn fra forskjellige samfunnslag går i samme skole og deltar i de samme aktivitetene på fritiden, er en måte å arbeide mot effektene av sosial ulikhet. Det at man ser tydelige spor av sosial ulikhet i blant annet yrkesvalg og lønnsnivå over flere generasjoner er noe Arbeiderpartiet vil gjøre noe med. Det samme gjelder ulikhet i helse. Det er til dels store forskjeller i helse og forventet levealder innad i Akershus fylke. Dette er en utfordring som kaller på sosialdemokratiets løsninger. Individuelle helseforskjeller og ulikhet i folkehelsen mellom ulike kommuner er problemer som trenger politiske svar. Tiltakene vi velger vil både være universelle og spesifikke. Innenfor fylkeskommunens ansvarsområde er det viktig at vi løfter den videregående skolen, og sørger for å drastisk redusere frafallet av elever. I tillegg er universelle tiltak som en effektiv kollektivtrafikk og god infrastruktur avgjørende for manges mulighet til å leve et godt liv.

3 Psykiske lidelser og ensomhet er et økende problem i befolkningen generelt. I fylkeskommunen er det særlig fokuset på ungdom som er viktig. Men vi vil også jobbe sammen med kommunene og helseforetakene for å sikre hele befolkningen en bedre psykisk helse. Det å fange opp problemer så tidlig som mulig er viktig derfor vil Arbeiderpartiet satse på skolehelsetjenesten i videregående skole, og sikre at de har god kontakt med kommunenes førstelinjetjeneste. 3. Effektiv og punktlig transport Gode veier og velfungerende kollektivtransport er avgjørende for innbyggerne i fylket vårt og for miljøet. Akershus har stor gjennomgangstrafikk og er Norges største pendlerfylke. Akershus er også det fylket hvor det kjøres mest bil per innbygger. For å løse transport- og klimautfordringene må vi endre dette. Arbeiderpartiet er villig til å se på mange ulike tiltak for å løse de store utfordringene vi står ovenfor både transportmessig og klimamessig. Innføring av rushtidsavgift er et slikt tiltak. Dissens: Stryk setningen: «Innføring av rushtidsavgift er et slikt tiltak» Jelrik Nylund van-berkel Oslopakke 3 er den viktigste politiske avtalen innenfor samferdselspolitikken i Oslo og Akershus. Som avtalepart er Akershus Arbeiderparti opptatt av at Oslopakke 3 fortsatt skal være et bredt politisk forlik. Gjennom dette forliket klarer vi å balansere mange ulike hensyn og sikrer finansiering til viktige løsninger innenfor kollektivtransport og vei. Arbeiderpartiet står inne for forliket slik det fremgår av reforhandlingen i 2012, og vil være med på å støtte opp under og videreutvikle avtalen i fremtiden. Utbygging av bosteder, arbeidsplasser, skoler og næringsliv må skje i nærheten av kollektivknutepunkter. Dette er best for miljøet og innbyggerne. Vi vil tilrettelegge for at transport til og fra daglige gjøremål i større grad kan skje gående, med sykkel eller kollektivtransport. Buss, bane, båt og tog er alle viktige kollektivtransportmidler i Akershus. Attraktiv kollektivtransport må være rask, rimelig, behagelig, presis og tilgjengelig for de reisende. Kollektivtilbudet i Akershus må bli universelt utformet og være et godt tilbud for alle. Arbeiderpartiet ønsker å gi et kollektivtilbud til alle også de som bor i utkanten. Dette handler om å gi folk tilgjengelighet og velferd. Derfor ønsker vi at mulighetene for en ordning med bestillingstransport etter fastsatte ruter, skal utredes. Å gi ungdom gode kollektivløsninger skaper gode vaner for livet. Derfor ønsker Arbeiderpartiet gode kollektivrabatter for ungdom, studenter og lærlinger. Månedskort for disse gruppene bør koste det samme uansett hvor i Oslo og Akershus man bor. Aldersgrensen for barnebillett bør også heves til 18 år. Arbeiderpartiet ønsker et sammenhengende gang og sykkelveinett i hele Akershus. På denne måten vil vi doble sykkeltrafikken i fylket. Et sammenhengende sykkelveinett i Akershus er først og fremst et spørsmål om god fremkommelighet, men også tiltak som sikrer trygg skolevei, god folkehelse og ikke minst er veldig positivt for klima og miljø. Arbeiderpartiet vil: Jobbe for at Ahusbanen og Fornebubanen realiseres så raskt som mulig Jobbe for ny E-18 gjennom Asker og Bærum med gode kollektivløsninger Jobbe for at Rv 22 Glommakryssing realiseres i tråd med intensjonene i Nasjonal transportplan Utvikle Gardermoen som hovedflyplass Jobbe for dobbeltspor Oslo-Ski

4 Jobber for ny E18 fra Østfold grense til Vinterbro Ha god utnyttelse av, og støydempende tiltak langs Østfoldbanen Gi ungdom, lærlinger og studenter bedre kollektivrabatt med lik pris for hele Oslo og Akershus At aldersgrensen for barnebilletter heves til 18 år Etablere sammenhengende gang og sykkelveinett i Akershus og øke tempoet på utbyggingen, samt etablere sykkelekspressveier sentralt i fylket. Etablere gode, sikre og gratis sykkelparkeringsplasser ved alle stasjoner og kollektivknutepunkter Legge til rette for at flere barn skal kunne sykle og gå til skolen ved å jobbe aktivt med trygge skoleveier 4. Utdanning Utdanning er ett av de viktigste virkemidlene for sosial og økonomisk utjevning i samfunnet. Kunnskap og kompetanse er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. Derfor er lik rett til utdanning et bærende prinsipp for Arbeiderpartiet. Vi har høye ambisjoner for den offentlige skolen. En av styrkene ved den norske fellesskolen er at mennesker med forskjellig bakgrunn møtes og går på samme skole. For å sikre dette vil Arbeiderpartiet bevare dagens skolestruktur, der de fleste videregående skolene dekker både yrkesfag og studiespesialiserende fag. Elevers reisevei må vektlegges når opplæringstilbudet i regionene fastsettes. Arbeiderpartiet mener opptak til videregående skole skal baseres på en kombinasjon av karakterer og bosted. Det er viktig at elever får mulighet til å ta videregående opplæring på skole nært der de bor, hvis de ønsker det. Derfor må det være et bredt opplæringstilbud i alle regioner i Akershus. Utdanningstilbudet i videregående skole skal baseres på behovene i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil sørge for at rådgivningstjenestene i fylket blir bedre i stand til å gi råd som fører elevene til en utdanning med jobbmuligheter. En bedre skole krever flere lærere og sterkere fagmiljøer. Arbeiderpartiet vil sikre at lærere får tilbud om etter- og videreutdanning. Den store befolkningsveksten i Akershus vil føre til et behov for flere elevplasser, lærere, utstyr og bygninger. Flere nye videregående skoler må bygges, og analyser av behov er viktig for å avgjøre beliggenhet. Dissens: Tillegg: «Områder som i dag ikke har videregående skole bør vektlegges i analysene. Yngve Lofthus Teigen, Jelrik Nylund van-berkel. Arbeiderpartiet mener private ikke-kommersielle skoler som er pedagogiske alternativ eller livssynsorienterte skal tillates. Arbeiderpartiet er motstander av en generell liberalisering av privatskoler og vil stemme mot opprettelsen av kommersielle skoler i Akershus. Dissens: Stryke: «eller livssynsorienterte» Kristoffer Berg, Yvonne Schilling, Kristiane Berg, Beathe Christensen Arbeiderpartiet vil: - dimensjonere videregående opplæring med vekt på samfunnets behov sikre den enkelte elevs fremtidige muligheter i arbeidslivet.

5 - bevare dagens skolestruktur, der de fleste videregående skoler skal dekke både yrkesfag og studiespesialiserende fag - gi de faglig sterkeste elevene tilbud om å ta fag på høyere nivå - styrke elevoppfølgingen for å redusere frafallet - bruke ressurser på å redusere mobbing på VGS - endre opptakskriteriene til videregående opplæring til også å inkludere bosted - øke antall rådgivere og styrke kompetansen - la Fylkeskommunen overta helsesøsterordningen på VGS og utvide tilbudet - øke lærertettheten i den videregående skolen - satse på elevdemokratiet - stemme mot opprettelsen av privatskoler som ikke er livssynsorienterte eller baserer seg på et reelt pedagogisk alternativ Dissens: stryke "er livssynsorienterte eller" Kristoffer Berg, Yvonne Schilling, Kristiane Berg, Beathe Christensen - innføre noe økonomiundervisning for alle elever i videregående skole - satse på skolebibliotekene og skolebibliotekarer 5. Yrkesfagene Arbeiderpartiet skal være den fremste forkjemperen for yrkesfagene, både for å styrke opplæringen og sikre læreplasser. Vi vil framsnakke yrkesutdanningene, og bidra til å heve status og popularitet blant ungdom. Innenfor mange bransjer er det et stort behov for faglært arbeidskraft. Samtidig faller søkertallene til yrkesfag. Arbeiderpartiet er opptatt av at kapasiteten må økes der det er størst behov for arbeidskraft, slik at ungdom ikke utdanner seg til arbeidsledighet. Videre er det er viktig å legge til rette for å kunne bruke fagutdanning som grunnlag for videre studier. Næringslivet og arbeidsmarkedet har et stadig behov for nye fagarbeidere. I dag er mange bransjer avhengig av å rekruttere ansatte i andre europeiske land. Arbeiderpartiet er glade for at mange europeere vil komme å jobbe her, men i lengden er ikke dette en bærekraftig utvikling. Som skoleeier og tilrettelegger for næringsutvikling må Akershus fylkeskommune ta sin del av ansvaret. Frafallet på videregående utdanning er stort, også i Akershus. Yrkesfagene har det høyeste frafallet. For å redusere frafallet på yrkesfagene må undervisningen gjøres mer praksisnær, oppfølgingen bli tettere, rådgivningen bli bedre og læreplasser sikres, slik at elevene har mulighet, motivasjon og insentiv til å fullføre. Arbeiderpartiet vil øke antallet læreplasser i det offentlige. Innenfor fylkeskommunens områder er det særlig i kontorfag, IT og restaurantfag hvor det er mulighet til å gjøre en forskjell. I tillegg vil Arbeiderpartiet gjennom fylkeskommunen jobbe for at kommunene i Akershus øker sine måltall for antall lærlinger til 2 pr innbygger. Det offentlige og fylkeskommunen har store anskaffelseskontrakter innenfor varer, tjenester og bygg. Arbeiderpartiet vil jobbe for at det stilles krav om at leverandører, underleverandører og tilbydere som inngår kontrakter med fylkeskommunen må være godkjente lærebedrifter. Arbeiderpartiet vil: - skaffe flere læreplasser i offentlig og privat sektor - øke antall lærlinger i fylkeskommunen - prioritere godkjente lærerbedrifter i anbud - innføre bruk av anonyme lærlingsøknader

6 - gjøre undervisningen på yrkesfag mer praksisnær 6. Klima og miljø Klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer. De får også følger på lokalt nivå. I Akershus har vi opplevd flom og ras som kan være en konsekvens av dette. Fellesskapet må stå sammen for å sikre våre viktigste velferdsgoder; ren luft, rent vann og en natur i balanse. Akershus Arbeiderparti vil sikre en bærekraftig utvikling som kombinerer vekst og næringsutvikling med reduserte utslipp av klimagasser og redusert forurensing. Vi vil ivareta de lokale naturområdene, markagrensa og grønne lunger i lokalsamfunnene. Videre kan fylkeskommunen bidra blant annet gjennom å utvikle kollektivtilbudet, gjøre det lettere å bruke el-bil og følge opp lokalt klima- og miljøarbeid. Akershus Arbeiderparti vil: - fortsatt fritak for el-biler og hydrogenbiler i bomringen - etablering av flere ladestasjoner for el-biler - at alle nye fylkeskommunale bygg skal være lavenergibygg - følge opp kommunenes klimaarbeid - at kommunene i Osloregionen skal samarbeide om avfallshåndtering - sikre at innbyggerne får økt tilgang til friluftsområder, marka og strandsonen - sørge for lademuligheter for elbil ved fylkeskommunale arbeidsplasser 7. Landbruk og skogbruk Norsk selvforsyning med mat og bærekraftig matproduksjon i et lokalt og globalt perspektiv er viktig for Arbeiderpartiet. Vi ønsker at selvforsyningsgraden på landbruksprodukter skal øke framover. Akershus fylke er et av landets viktigste matkamre. Fylket har landets største landbruksareal. Derfor vil Arbeiderpartiet arbeide for at fylkestinget lager en strategi for erstatningsjord og urbant landbruk, der jord til matproduksjon likevel må bygges ned. Skogbruksnæringen og treindustrien er og har vært viktige næringer i Akershus. Store deler av fylket er dekket av skog, og dette er en fornybar ressurs som vi også i fremtiden må utvikle og foredle. Arbeiderpartiet mener skogbruksnæringen og treindustrien må sees som en sammenhengende verdikjede, og vil jobbe for bedre vilkår for næringen i Akershus. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom å sikre at fylkesveinettets er tilpasset en effektiv tømmertransport, samt å fremme økt bruk av fornybare bygningsmaterialer i offentlige bygg. Akershus Arbeiderparti vil: - utarbeide en strategi for erstatningsjord der jord til matproduksjon bygges ned - styrke landbruksfagene i videregående skole og fagutdanning. Øke bevisstheten rundt arbeid i landbruket slik at det får større status - at fylkeskommunens støtteordninger til forskning og innovasjon må åpnes for landbruket - at videre utbygging i fylket fortrinnsvis skjer i eksisterende byer og tettsteder framfor at landbruksområder, natur- og kulturlandskap bygges ned. - Sikre et fylkesveinett som er tilpasset effektiv tømmertransport - Fremme økt bruk av fornybare bygningsmaterialer i offentlige bygg

7 8. Næringsutvikling Akershus fylke har en variert næringsstruktur. De største arbeidsplassene er varehandel og helsesektoren, men vi har mange industribedrifter og anleggsbransjen sysselsetter et stort antall personer. Sterk befolkningsvekst i årene som kommer betyr at vi må lykkes med å skape mange nye arbeidsplasser. Arbeidsløsheten i fylket vårt er lav, men prognosene peker i feil retning. Akershus arbeiderparti vil arbeide hardt for å legge til rette for at vi ikke får en slik utvikling. Kunnskap og kompetanse er noe av det bedriftene oppgir som viktig for å utvikle seg og dermed skape grunnlag for vekst og utvikling. Faglært arbeidskraft er mangelvare og problemet vil øke i årene som kommer. Samtidig opplever vi et stort frafall i den videregående utdannelse, spesielt innenfor yrkesfagene. Gevinsten for samfunnet som ligger i både å forsyne næringslivet med den arbeidskraft som det etterspør og samtidig redusere frafallet i den videregående utdanning må utnyttes. Vi vil derfor arbeide for å forbedre utdanningen i Akershus slik at frafallet kan reduseres og slik at vi kan ivareta bedriftenes behov for godt skolert arbeidskraft. For å lykkes må vi samtidig styrke lærlingeordningen og arbeide målrettet i kampen mot sosial dumping. Vi mener også innsatsen for å legge forholdene bedre til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet må intensiveres. I tillegg til å legge forholdene til rette for dagens bedrifter og arbeidsplasser må vi legge forholdene til rette for nyskapning på lang sikt. Her spiller fylkets miljøer for forskning, innovasjon og næringsutvikling på Kjeller med kunnskapsbyen i Lillestrøm, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås og miljøet på Fornebu og helseforetakene en viktig rolle. Akershus arbeiderparti vil: - Videreutvikle samarbeidet mellom alle aktørene i samarbeidsalliansen Osloregionen for blant annet å markedsføre regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt - Bidra til å bedre næringslivets kunnskap om hvordan Innovasjon Norge, SIVA, Norges Forskningsråd og såkornfondene kan bidra med finansiering og rådgivning til så vel gründerbedrifter som bedrifter som ønsker å ekspandere såvel nasjonalt som internasjonalt - Opprettholde Akershus Energi AS som et heleid fylkeskommunalt selskap - At nye næringsområder lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt og at utbyggingen av ny E-18 blir prioritert - Arbeide for at tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i offentlige prosjekter skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Oppdragsgiver skal kreve at det skal være lærlinger i prosjektet og skal kunne gi forrang til lærlingebedrifter. 9. Kultur, idrett og frivillighet Akershus er rikt på historie, engasjement, frivillighet, utfoldelse, kunst og kultur. Likeledes er idrettsbevegelsen i Akershus sterk og robust, og tilstede over hele fylket hver eneste dag året rundt. Men verken kultur eller idrett kommer av seg selv. Det er en kombinasjon av frivillig dugnadsarbeid og politisk vilje for å legge til rette for at folk skal få leve gode liv. Idrett, kultur og frivillighet gir voksne, barn og unge fellesskap og styrker livskvaliteten. Vi har en unik mulighet til å bidra til et mangfoldig samfunn som inkluderer alle uansett bakgrunn. Kultur- og

8 idrettsarenaer er møteplasser på tvers av etnisitet, kjønn, legning, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for flere gode kultur- og idrettsarenaer i fylket. Frivillighet er byggesteinen i fylket vårt og gjennom aktivt frivillig arbeid etableres viktige nettverk og gir sterkere tillit oss mennesker imellom. Frivillighet hindrer fraflytting, utvikler entreprenørskap og arbeidsplasser. Idrett er viktig for folkehelsen. Idrett bidrar til mangfold i samfunnet og inkludering av alle, uansett bakgrunn. God integrering dreier seg om å skape flest mulig møteplasser på tvers av etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn. Akershus ligger blant fylkene med lavest antall idrettsanlegg pr innbygger. Særlig er det flerbrukshaller og svømmeanlegg som det er et stort behov for. Arbeiderpartiet vil arbeidet for at innbyggerne i Akershus får et bedre tilbud når det gjelder idrettsanlegg. Vi vil gjennom Akershus fylkeskommune også jobbe for at flere kommuner går sammen i interkommunale samarbeid for å realisere flere svømmearenaer i fylket. Det er også viktig å opprettholde utbyggingen av aktivitetsarenaer der barn og unge kan oppsøke uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet. En gratis folkebibliotektjeneste er viktig for mange grupper. Arbeiderpartiet vil støtte opp om og videreutvikle de lokale bibliotekene som gratis lokale kunnskaps-, opplevelses- og kultursentre gjennom Fylkesbiblioteket. Bibliotekene må være tilgjengelige for hele befolkningen, særlig for barn og unge. Akershus Arbeiderparti vil - Øke bevilgningene til kulturformål - Legge til rette for at museenes opplevelsesverdi økes gjennom multimedia og dramatisering og benyttes aktivt i skolene våre. - Følge opp arbeidet med Pilegrimsleden gjennom Akershus - innføre kulturkort for barn og ungdom opp til 20 år, som gir rabatt på kulturopplevelser innen fylket. Vi vil jobbe for at dette utvides til et samarbeid med Oslo - Legge til rette for hundeparker i fylket - legge til rette for økt bruk av kultur og opplevelser blant eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken - Stimulere utvikling og gjennomføring av nye interkommunale svømmeanleggprosjekter, gjerne med varmtvanns terapibasseng. - støtte Akershus Teater i arbeidet med å nå ut til en større del av befolkningen i Akershus - At frivillige lag og foreninger skal kunne låne lokaler gratis av Akershus fylkeskommune - Ha tett dialog med frivillige organisasjoner og støtte forskningsprosjekter som har som mål å synliggjøre verdien av frivillig arbeid. 10. Tennene, en del av kroppen Tannhelse i vårt fylke er generelt jevnt over god og har blitt betydelig bedre de siste årene, men dessverre har en del av befolkningen fortsatt tannhelseproblemer. Tannhelsen er preget av sosiale ulikheter der befolkningen med høyest utdanning har den beste tannhelsen. Vårt fylke er preget av geografiske forskjeller når det gjelder risiko for hull hos barn og ungdom. Tannhelsestatus i fylket er også aldersvariabel der gruppen mellom 20 og 25 år har høyere risiko for dårlig tannhelse. Tennene er en del av kroppen og dårlig tannhelse kan gi utslag på generell helse og følelse av velvære.

9 Akershus Arbeiderparti vil: - Øke aldersgrensen for gratis alminnelig tannbehandling i fylkeskommunal regi fra 20 til 25 år - Jobbe aktivt for å utjevne de geografiske forskjeller i tannhelse i fylket. - Ta initiativ til at flere eldre og uføre i institusjon samt personer som er rusavhengig benytter det gratis fylkeskommunale tannbehandlingstilbudet - Styrke tannhelsetjenestens forebyggende arbeid - Evaluere og tilpasse refusjonsreglene for tannhelsetilbudet; blant annet for tannregulering.

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 1. Et retningsvalg for Oppland Gode på å dele, utjevne forskjeller og på å sikre deltakelse. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer