Saksutskrift. Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskap 7/ Kommunestyre 9/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift. Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/00115-1 Behandlingsrekkefølge 1 Formannskap 7/15 28.01.2015 2 Kommunestyre 9/15 09.02."

Transkript

1 Saksutskrift Follo lokalmedisinske senter - revidert selskapsavtale Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 7/ Kommunestyre 9/ Kommunestyres behandling : Forslag: Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti KrFs forslag fra formannskapet samt et sekundært forslag: Primær forslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen for ny vurdering.» Dersom KrFs primære forslag faller: «Nytt punkt 5: Den økonomiske fordelingsnøkkelen reforhandles årlig. Dette innarbeidet i selskapsavtalen.» Votering: KrFs primære forslag falt med 27 mot 4 stemmer (4=2KrF + 2SV). Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. KrFs sekundære forslag falt med 27 mot 4 stemmer (4=2KrF + 2SV). Kommunestyres vedtak : 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter. 2. styre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. s andel er på kr kr 10,350 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 11

2 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. Saksutskriften bekreftes Frogn, 16.februar 2015 Guro Merlid Teamkoordinator Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/00115 Side 2 av 11

3 Tidligere behandlinger Formannskaps behandling : Bente Bjerknes fremmet på vegne av KrF følgende forslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen for ny vurdering.» Votering: KrFs forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret. (1= 1 KrF). Formannskaps vedtak : 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter. 2. styre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. s andel er på kr kr 10,350 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. Vår ref.: 15/00115 Side 3 av 11

4 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter. 2. styre garanterer for relativ andel av lån på inntil kr 75 mill som Follo LMS må oppta til finansiering av nybygget. s andel er på kr kr 10,350 mill. 3. Selskapets økte utgifter til renter og avdrag på lån skal søkes innpasset innenfor tidligere vedtatte utgiftsrammer 4. Ordførerne gis fullmakt til å innhente anbud og iverksette byggeplanene når minst fem deltakerkommuner har godkjent selskapsavtalen. Vedlegg: Follo LMS -fremdriftsplan SKMBT_C pdf, Follo LMS- Plan 1 etasje_ pdf, Follo LMS- Plantegning 2. etg pdf, Follo lokalmedisinske senter- revidert selskapsavtale (3).pdf Vår ref.: 15/00115 Side 4 av 11

5 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås har tidligere i vedtatt å gå sammen om å etablere Follo lokalmedisinske senter som et interkommunalt samarbeidstiltak, IKS. I denne saken fremmes forslag til en revidert selskapsavtale som skal ligge til grunn for samarbeidet om sengeplasser og legevakt. Enighet om selskapsavtalen er en forutsetning for å komme videre med å realisere planene. Prosjektering av det nye senteret pågår, og anbudsgrunnlag ventes å foreligge primo februar. Med optimal fremdrift vil det nye senteret kunne stå ferdig i 2. halvår Det ligger til grunn for planleggingen at driften av senteret skal dekkes av økte statlige tilskudd kommunene vil motta til drift av øyeblikkelig-hjelp plasser, samt av de midler kommunene i dag benytter til felles legevakt. Bakgrunn for saken: Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås har tidligere i vedtatt å gå sammen om å etablere Follo lokalmedisinske senter som et interkommunalt samarbeidstiltak, IKS. Alternativer: 1) Som innstillingen. 2) Forslag til reviderte selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter og legevakt vedtas ikke. Begrunnelsen er Økonomiske konsekvenser: Av økte byggekostnader: Tidligere kommunestyrevedtak er basert på den forutsetning at driftsutgiftene til øyeblikkelig-hjelp sengene på Follo LMS, inkludert renter og avdrag på lån, skal dekkes av de økte statlige tilskudd kommunene får fra Legevakten forutsettes driftet innenfor dagens økonomiske ramme. Dette ble synliggjort i forslag til driftsbudsjett som fulgte den forrige saken. Når kostnadsrammen og lånebehov i denne saken foreslås øket med 39 mill, medfører dette en årlig merutgift for selskapet på ca 3,1 mill kr til renter og avdrag på lån. I det videre arbeid med planlegging av driften og utarbeidelse av budsjett bør det være en ambisjon å dekke de økte amortiseringsutgiftene innenfor omtalte driftsrammer. Av eventuell utvidelse med en 3.etg.: I ny reguleringsplan er det tatt høyde for mulig påbygging av en 3. etasje. Dette vil gi et økt areal på ca 1100m2. Hvis dette allerede nå skal bygges som et råbygg vil kostnadsrammen måtte økes med ytterligere 15 mill kr. Årlige merutgifter ved å oppføre råbygget nå er estimert til 1,6 mill kr(amortisering 1,2 mill, varme, ventilasjon, tilsyn 0,4) Under enhver omstedighet planlegges bygget konstruert for siden å kunne påbygges med en 3. etasje. Vertikale kanaler for vann- og avløp, ventilasjon og heis etc., er planlagt konstruert slik at fremtidig påbygg kan gjennomføres med minst mulig driftsforstyrrelser i de to underliggende etasjer. Vår ref.: 15/00115 Side 5 av 11

6 Vurdering: Foranledning: Kommunestyrene i seks av de syv follokommunene (alle unntatt Vestby) har i 2014 truffet vedtak om sammen å etablere Follo lokalmedisinske senter og organisere virksomheten som et IKS i nybygg ved Ski sykehus. Senteret skal romme Follo legevakt og en døgnenhet med 24 sengeplasser. 14 sengeplasser skal benyttes til øyeblikkelig hjelp plasser for å ivareta nye oppgaver deltagerkommunene får fra De resterende 10 sengeplassene blir bygget for bl.a. raskt å kunne ta hjem ressurskrevende og/eller yngre pasienter som er utskrivingsklare fra sykehus. Fem av deltagerkommunene har tidligere godkjent en selskapsavtale for senteret. Da Ski kommunestyre behandlet saken ble ikke selskapsavtalen vedtatt. Ski kommunestyre ønsket en ekstern juridisk vurdering av denne. Ski har siden innhentet en ekstern juridisk vurdering av forslaget, uten at det fremkom vesentlige merknader. Når saken nå fremmes for ny behandling i kommunene skyldes det bl.a. følgende nye forhold: - etter at saken sist ble behandlet, har en blitt oppmerksom på at den vedtatte modell for kostnadsfordeling mellom deltagerne er uheldig, spesielt når sengeplasser står ledige. Vedtatt modell medfører til at 75 % av kostnadene også ved de ledige sengeplassene må dekkes av de kommuner som til enhver tid benytter senteret. Ved et ø-hjelpstilbud som dette, vil det normale være at det er noe ledig kapasitet(15-20 %), for at senteret skal kunne motta nye pasienter med akutte behov. Disse beredskapsplassene er en ressurs som står til disposisjon for alle deltagerne og alle bør derfor medvirke til finansieringen. - videre er det behov for å ta stilling til hvordan syketransport av pasienter til og fra sengeenheten skal finansieres. - Follorådet har bedt om en vurdering av mulighetene for og kostnadene ved å bygge en 3. etasje på senteret som råbygg. - Mulighetsstudien for Follo LMS, som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, gir et byggevolum på ca 3250 m2. I kommunestyresaken lå et arealbehov på ca 2000m2 til grunn, basert på et tidligere utarbeidet romprogram. Arealutvidelsen medfører at kostnadene øker vesentlig. Det fremmes derfor nytt kostnadsoverslag og finansieringsplan. Siste reviderte plantegninger følger som vedlegg. Nærmere om forslagene til endringer i revidert selskapsavtale Vedlagte reviderte forslag til selskapsavtale, Vedlegg 1, bygger på den avtale fem av kommunestyrene godkjente da de behandlet planene for Follo lokalmedisinske senter vinteren/våren Selskapsavtalen ble til i en omfattende prosess med gjentatte Vår ref.: 15/00115 Side 6 av 11

7 behandlinger i rådmannsgruppen og i Follorådet. De endringer som nå foreslås endrer ikke prinsippene i godkjent avtale bortsette fra deltagernes betaling for døgnplasser i sengeenheten. Forslaget fanger opp og foreslår løsninger på nye problemstillinger en har blitt kjent med etter at forrige selskapsavtale ble behandlet i kommunestyrene. 5. Eierandelene er justert i h.h.t. folketallet i kommunene pr og den andel av Enebakk kommunes innbyggere som inngår i betjeningsområdet for senteret. 6.1 Finansiering av sengeenheten I vedtatt selskapsavtale er det forutsatt at sengeplassene skal finansieres med 75 % etter deltagerkommunens faktisk bruk av plassene, de resterende 25 % etter folketallet i kommunene. Det er reist innvendinger mot denne finansieringsmåten spesielt fordi den vil medføre at også ledige plasser på senteret vil måtte finansieres med 75 % av de kommuner som bruker senteret. Sengeplassene vil da kunne bli uforholdsmessig kostbare og medføre at deltagere ikke vil benytte sengeplasser i senteret fordi kostnadene blir for høye. Dette er et reelt problem søm må løses. a-c Øyeblikkelig hjelpsengene Forslaget innebærer at de 14 ø-hjelpssengene fullfinansieres av kommunene og kostnadene fordeles på deltagerne etter eierbrøk/folketall. For hver kommune defineres ut fra dette et visst antall liggedøgn som de har rett til å benytte. Kommunens kostnader forutsettes dekket av de statlige overføringer kommunene vil motta fra I punkt c foreslås videre at dersom kommuner benytter flere senger i løpet av driftsåret enn hva de tilkommer/betaler for, må de betale 50 % av fastsatt døgnpris for de overskytende liggedøgnene. Hensikten med dette er både å stimulere til god utnyttelse av sengeplassene, fleksibilitet i bruken av plasser som ellers står tomme, samt at kommuner som har ubrukte plasser får noe økonomisk kompensasjon dersom andre benytter vakante plasser. Slik omfordeling av kostnader mellom deltagerne fastsettes av styret etter faktisk bruk ved utgangen av driftsåret. d-f Mottakssengene Forslaget innebærer at den enkelte kommune betaler for disse 10 sengene etter faktisk bruk. Mens disponeringen av ø-hjelpssengene i stor grad bestemmes av fastleger og legevaktsleger, er det kommunenes omsorgstjeneste som i hovedsak vil disponere de 10 mottakssengene. Plassene vil være en ressurs kommunehelsetjenesten kan trekke på for å få utskrivingsklare pasienter ut fra sykehus, og hvor en kan kjøpe plass til en konkurransedyktig pris i forhold til hva det koster å ha overliggere i sykehus. Likeledes vil plassene kunne benyttes til yngre pasienter som kommunene ikke bør tilby opphold i sykehjem. Den enkelte kommunes behov for å benytte disse plassene vil kunne variere over tid bl.a. avhengig av kapasitet i egen tjeneste. Det anses lite realistisk å ta disse plassene i bruk straks senteret står ferdig. Opptrappingen bør gjennomføres gradvis i nært samarbeid mellom selskapet og kommunehelsetjenesten, slik at selskapet på forhånd vet at behovet og betalingsviljen er tilstede i kommunene. Syketransport Dekning av utgifter til syketransport til fra ø-hjelpenheter har skapt utfordringer i andre lignende sentra. På området er det et meget komplisert regelverk som fordeler økonomisk ansvar for syketransport dels på spesialisthelsetjenesten, dels på NAV, på Vår ref.: 15/00115 Side 7 av 11

8 pasientene selv og kommunen. I selskapsavtalen er det tatt høyde for at nødvendige utgifter som kommunene må dekke, belastes sengenhetens budsjett Legevakten Legevakten finansieres i dag med 50 % etter folketallet i, de resterende 50 % etter konsultasjoner fra innbyggerne i deltagende kommuner. Ski kommune har bedt vurdert om ikke egenbetalingen ved legevakten bør trekkes ut av regnskapet og bli fordelt på deltagerne etter antallet konsultasjoner. En antar at begrunnelsen for dette er at Ski kommunes innbyggere benytter legevakten relativt oftere enn innbyggerne i øvrige kommuner og derfor bidrar tilsvarende mer på inntektssiden. Legevakten har på oppdrag fra styret tidligere foretatt en vurdering av forslaget. Legevakten opplyser at egenbetaling som tilfaller legevakten er i størrelsesorden 1,5 mill kr pr. år. Dette tilsvarer ca. 7 % av brutto driftsutgifter. I dette tallet inngår også betaling for bandasjer, medisiner og annet medisinsk utstyr og materiell som pasienter betaler for. Dette blir ikke spesifisert i regnskapet. Det er derfor meget arbeidskrevende å identifisere hva som er egenbetaling for konsultasjon og hva som er betaling for materiell. Kommunetilhørighet for de betalende blir heller ikke registrert. Den kartlegging som ble foretatt, for begrensede tidsperiode, tydet på at inntektene i hovedsak fordeler seg etter antallet konsultasjoner. I 2013 og tidligere år har Ski kommunes innbyggere stått for en litt høyere andel konsultasjoner ved legevakten enn det innbyggertallet skulle tilsi. Legevakens ledelse har tidligere fått styrets aksept på at det ikke er hensiktsmessig å bruke mer personalressurser for en mer eksakt registrering av inntektsstrømmen, da det åpenbart ikke vil kaste noe av seg. Dagens finansieringsmodell er gunstig for alle deltagerne i legevakten. Ved at seks kommuner løser oppgaven sammen oppnås at innbyggerne får en god tjeneste til en gunstigere pris enn om hver av deltagerne skulle løse den for seg selv. Størst fordeler har de kommuner som bruker tjenesten relativt mest, da de bare betaler ca 50 % av merforbruket. En kan derfor ikke se at det foreligger et saklig grunnlag for å fordele inntektene ved legevakten på annen måte enn utgiftene. Det anbefales derfor at dagens finansieringsmodell videreføres. 9 Styret I selskapsavtalen 9.1. er det foreslått at de ansatte skal ha to representanter i styret. Dette er en konsekvens av IKS-loven 10, hvor det fremgår at de ansatte har rett til to styrerepresentanter når selskapet har mer enn 50 ansatte. Ved dagens legevakt er det allerede i størrelsesorden 50 ansatte. 14 Lån og garantistillelse Da kommunestyrene vedtok å etablere Follo LMS, ble forutsatt at virksomheten skulle lokaliseres i nybygg ved Ski sykehus på 2000m2. Følgende kostnadsanslag og finansieringsplan ble vedtatt samtidig: Kostnadsanslag: Byggekostnader 2000m2 a kr kr 70 mill Tomtekjøp 3 da a kr 1 mill kr 3 mill Inventar og utstyr kr 6 mill Reserve kr 4 mill Sum investeringer kr 83 mill Vår ref.: 15/00115 Side 8 av 11

9 Finansieringsplan: Mva- refusjon kr 16 mill Statlige tilskudd, 17 rom, a kr kr 30,9 mill Låneopptak kr 36,1 mill Sum finansiering kr 83 mill I de byggeplaner som nå foreligger er bebygget areal utvidet fra 2000m2 til 3250 m2. Denne arealutvidelsen er et resultat av den mulighetsstudie som ble foretatt i forbindelse med regulering av den aktuelle tomten. De viktigste årsakene til arealutvidelsen er reguleringsmyndighetens krav om parkeringskjeller, samt tekniske rom og innpassing av et åpent atrium i midten av byggets 2. etasje. Denne åpningen av bygget er nødvendig for å sikre fullverdige lokaler med tilgang til lys og luft også i den indre del av bygget. Dette er også kvaliteter Husbanken stiller krav om for å kunne godkjenne denne del av bygget for beboelse og for at det skal være tilskuddsberettiget. Etter gjentatte runder med arkitekter og rådgivere har en blitt stående ved at foreliggende planløsning og arealbruk bør aksepteres for å oppfylle myndighetskrav, husbankfinansiering og god funksjonalitet, selv om den medfører en betydelig kostnadsøkning. Korrigert for økt arealbruk, prisstigning og økt utstyrsbehov spesielt for legevakten foreslås kostnadsrammen for byggeprosjektet med vedtatte funksjoner økt slik: Byggekostnader 3250 m2 a kr kr mill Tomtekjøp kr 5 mill Inventar og utstyr kr 8 mill Reserve 8 % kr 10 mill Sum investeringer kr 138,4 mill Finansieringsplan: MVA-refusjon - 20 % Statlig tilskudd 20 rom a kr Lån Sum finansiering kr 26, 7 mill kr 37, 4 mill kr 74, 3 mill kr 138, 4 mill Kostnadsanslag er basert på erfaringspriser for nye sykehjemsprosjekter og et oppdatert program for kostnadsberegning av nye helsebygg. Kostnadsanslag er alltid forbundet med usikkerhet. Eksakte priser vil først foreligge når anbud er innhentet. I forhold til tidligere vedtatt finansieringsplan øker selskapets behov for opptak av lån fra vel 36 mill til 75 mill kr. Det foreslås derfor at selskapet gis garanti for inntil kr 75 mill til oppføring av nybygg, jfr. 13. Garantiansvaret på medlemmene blir da å fordele slik, jfr. 5; Enebakk kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Ski kommune kr 3,975 mill kr 10,350 mill kr 12,075 mill kr 17,250 mill kr 19,500 mill Vår ref.: 15/00115 Side 9 av 11

10 Ås kommune kr 11,850 mill Deltagerkommunene har tidligere vedtatt at Oppegård kommune forstår planlegging og bygging av Follo LMS. Finansieringsopplegget er basert på at Follo LMS opptar lån tilsvarende nettokostnadene ved byggeprosjektet. Det innebærer at Oppegård forskotterer alle utgifter, inntektsfører mva-refusjon og statlige tilskudd og får overskytende utgifter refundert av selskapet. Dette er et praktisk grep for å sikre fremdrift i prosjektet. Som kjent er det nye selskapet fortsatt ikke etablert og det vil innbære vesentlig forsinkelse i prosjektet og økonomisk risiko om en skal avvente at det nye selskapet blir operativt. Konklusjon: Oppsummering og anbefaling: Rådmannen finner det beklagelig at kostnadene til byggeprosjektet blir vesentlig høyere enn tidligere planlagt. Som redegjort for i saken skyldes merkostnadene i all hovedsak at bebygget areal utvides med mer en 50 % i forhold til opprinnelige planer. Utvidelsene er i all hovedsak forårsaket av myndighetskrav og for å sikre tilfredsstillende kvalitet i bygningsmassen. Slik en oppfatter det har prosjektgruppen gjennomgått planene gjentatte ganger for å sikre arealeffektivitet. En finner derfor ikke hensiktsmessig å tilbakesende forslaget for ny gjennomgang. Kostnadsøkningen gir senteret årlige merutgifter på vel 3,1 mill kr. I den videre planleggingen av driften forutsettes at denne kostnaden søkes innpasset innenfor tidligere fastsatt kostnadsramme. Planlegging og gjennomføring av planene for Follo lokalmedisinske senter og legevakt har tatt lenger tid enn planlagt. Hittil skyldes dette at det må bygges lokaler for det nye senteret og at ny reguleringsplan var nødvendig for å bygge ved Ski sykehus. Reguleringsplan er nå vedtatt og detaljplanleggingen pågår for fullt. Anbudsinnhenting vil ventelig kunne gjennomføres i 1.og 2. kvartal 2015 og nybygget ferdigstilles i 2.halvår 2016, jfr. vedlagte foreløpige fremdriftsplan. For å sikre videre fremdrift i arbeidet med Follo LMS må alle deltagerkommunene vedta en likelydende selskapsavtale. Foreliggende forslag er basert på hovedprinsippene i forrige avtale vedtatt av fem av kommunestyrene. Imidlertid er den justert for å sikre en mer hensiktsmessig fordeling av driftskostnadene ved sengeenheten, økte byggekostnader er det tatt høyde for og det er foretatt en del andre mindre justeringer bl.a. for å oppfylle lovkrav. For å unngå ytterligere utsettelser av prosjektet foreslås at anbud kan innhentes, og eventuelt byggearbeidene igangsettes, når fem kommunestyrer har godkjent revidert selskapsavtale og garantiramme. Dette for å unngå at prosjektet stopper opp dersom en av deltagerkommunene trenger lengre tid for å ferdigbehandle saken, slik en tidvis har erfaring for. Rådmannen har for øvrig merket seg at i det ved planleggingen av bygget tilrettelegges for en mulig fremtidig utvidelse med en 3.etg. Det anbefales ikke at denne bygges nå. Dette fordi det ikke foreligger planer for bruken og fordi det vil påløpe betydelige årlige utgifter også å oppføre et råbygg. Vår ref.: 15/00115 Side 10 av 11

11 Det nye selskapet bør etableres så snart som mulig for at styret og daglig leder skal komme i gang med å planlegge driften i god tid før senteret ferdigstilles. Follo LMS vil få i størrelsesorden ansatte fra driftsstart, inkludert tilbakeføring av Follo legevakt. I de utredninger som ligger til grunn for planlegging av senteret, er det identifisert muligheter for betydelige økonomiske gevinster i driften ved god samordning mellom legevakten og sengeenheten og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten og sykehusene. For å kunne hente ut disse gevinstene og sikre gode tjenester fra oppstart, anses det viktig at styret og daglig leder sikres tid å utarbeide nødvendige planer og å bygge relasjoner til fremtidige samarbeidsparter. Kommunalsjefene i deltagerkommunene jobber med midlertidige tiltak for å ivareta kommunenes nye forpliktelser til ø-hjelpsplasser fra frem til det nye senteret blir ferdigstilt. Det foreligger flere muligheter for å ivareta dette midlertidig. Forslag til løsning vil bli fremmet så snart denne saken er ferdigbehandlet i kommunene. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vår ref.: 15/00115 Side 11 av 11

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksframlegg Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV PLASSER FOR KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) I SAMDRIFT MED NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Vedlegg:

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer