Retningslinjer for Ranheim Friidrett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for Ranheim Friidrett 2015"

Transkript

1 Retningslinjer for Retningslinjer for 2015 Side 1 av 12

2 Retningslinjer for Innhold 1 Forord 3 2 Sportslige hovedmål 3 3 Administrative Mål 3 4 Planer for Organisasjonskart Organisasjon Leder Nestleder Regnskap/ Økonomi Sekretær Leder sportslig utvalg Styremedlem I Medlemsregister Styrememedlem II Arrangementansvarlig Styremedlem III Styremedlem IV Arrangementer Oppmann 8-10, oppmann og oppmann Web ansvarlig 9 6 Retningslinjer for reisegodtgjørelse Reiser til utenbys mesterskap Egenandeler Kjøring til stevner Egenandeler kretslag/landslag Startkontingent 10 7 Retningslinjer for reisebestilling og reiseregninger Reisebestillinger: Reiseregning/egenandeler: 11 8 Kontingenter og treningsavgifter Medlemskontingent RIL Treningsavgift Side 2 av 12

3 Retningslinjer for 1 Forord Retningslinjene for skal være et verktøy for den administrative aktiviteten i friidrettsavdelingen. Retningslinjene skal ikke være statiske, men leve i takt med utviklingen og aktiviteten i avdelingen. Siste versjon av retningslinjene vil alltid finnes på avdelingens hjemmeside: Retningslinjene skal gi visjon og retning for drift og utvikling av, samtidig som organisering av avdelingen er beskrevet. Denne utgaven av retningslinjene er utarbeidet av styret for sesongen 2014: Rune Hellandsjø Kristin Stensvoll Magni Fossbakken Ingrid Ramberg Anita Skjervold Kjell Christoffersen Oddrun Gederaas Johan Magnor Hansen 2 Sportslige hovedmål skal ha et tilbud til alle barn og unge fra 8 år og eldre som vil trene hurtighet, utholdenhet, spenst og styrke. Utøvere som er 14 år og eldre og som ønsker å satse på friidrett, skal finne et treningsmiljø i. vil ha fokus på øvelser innen løp, hopp og kast. 3 Administrative Mål Det administrative støtteapparatet skal legge forholdene til rette for både bredde og toppidrett. Breddeidrett omfatter aktivitets- og treningstilbud for barn, ungdom og voksne. Toppidrett defineres som aldersbestemte klasser på nasjonalt nivå, til og med seniorutøvere på nasjonalt nivå. skal være en ledende friidrettsklubb i Trondheim. Det er et mål at utøvere kan forbli i klubben ved overgangen fra aldersbestemte klasser til junior og seniornivå. Ranheim Friidrett skal også kunne gi et tilbud til tilreisende ungdom/ studenter som ønsker å satse på friidrett. Side 3 av 12

4 Retningslinjer for skal være en åpen og inkluderende klubb med godt miljø som bidrar til å holde på eksisterende utøvere og tiltrekke nye utøvere. For å sikre utvikling og kontinuitet i klubben skal det arbeides aktivt med å rekruttere og utvikle nye styremedlemmer, oppmenn og medlemmer til arrangementskomiteen. Trenerteamet er viktig for klubben. Dyktige trenere skal ivaretas og utvikles. Nye trenere skal rekrutteres gjerne gjennom intern rekruttering. God drift, høy aktivitet og gode resultater krever god økonomi. Styret skal bidra til at Ranheim Friidrett er en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter som vil støtte idrett og profilere seg gjennom verdiene som representeres av. Styret har et felles ansvar for at driften av friidrettsavdelingen styres etter NFIF s og NIF s lover og regler. Styret skal også bidra til et konstruktivt og godt samarbeid med øvrige avdelinger i Ranheim Idrettslag og med andre friidrettsklubber i kretsen. 4 Planer for 2015 Deltakelse i stevner: Egne arrangementer Medarrangør Annet Innendørs NM Innendørs UM Veidekkelekene Tyrvinglekene Tjalvelekene NM Stafetter VU-spelen Junior NM NM bane UM bane NCC lekene Lokale stevner Ranheim Stafetten* Ranheim Rundt Sparebank 1, vår og høst Klubbmesterskap Adventsmesterskapet Diverse kveldsstevner Regionmesterskapet Trondheimslekene Jobbe med Ren klubb *Ranheimsstafetten er usikker pga. anleggsarbeider. Side 4 av 12

5 Retningslinjer for 5 Organisasjonskart er organisert etter følgende modell: 5.1 Organisasjon 2015 Rolle Ansvarlig Leder: Velges på årsmøtet Nestleder: Kristin Stensvoll Økonomi/Regnskap: Velges på årsmøtet Sekretær: Velges på årsmøtet Leder sportslig utvalg: Velges på årsmøtet Styremedlem I medlemsregister Kjell Christoffersen Styremedlem II - Arrangementsansvarlig Velges på årsmøtet Styremedlem III Odrun Gederaas Styremedlem IV Velges på årsmøtet Utøverrepresentant Velges på årsmøtet Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen om ikke annet er presisert. Side 5 av 12

6 Retningslinjer for 5.2 Leder Strategi, sportslige, økonomiske og administrative mål Samordne driften, ha overoppsyn med aktivitetene i styret Innkalle til og lede styremøter Kontakt med offentlige myndigheter vedr. søknader om offentlig støtte i samarbeid med sportslig utvalg Ajourhold og innhold i retningslinjer for avdelingen i samarbeid med sekretær Fordele innkommende post Delta i møter, eks. hovedstyremøter og møter i STFIK sammen sportslig utvalg Utarbeide budsjett i samarbeid med kasserer Godkjenne utbetaling av regninger Ansette og avskjedige trenere i samarbeid med sportslig utvalg og trenere Sørge for at forvaltning av avdelingens sparekonto/ fonds er ivaretatt på en optimal måte Sørge for at forvaltning av avdelingens sparekonto/ fonds er ivaretatt på en optimal måte 5.3 Nestleder Bistår leder med oppgaver. Pt koordineres hallvakter av nestleder i styret som tilleggsoppgave. Stedfordtreder for leder på styremøter i RIL friidrett og RIL hovedlag. Oversikt over avdelingens drakter. 5.4 Regnskap/ Økonomi Ansvar for bilag til inn- og utbetalinger Ved opptelling av ukjent beløp skal to personer telle og signere Følge opp og sørge for nødvendig underlag til eksternt regnskapsfirma Informere styret månedlig om den økonomiske situasjonen statusrapport Innkreving av kontingenter Betaling av regninger Ordne med reiseforskudd I samråd med leder sette opp budsjettforslag Sørge for at forsikring er i orden Sørge for opplæring av ny regnskaps-/ økonomiansvarlig ved overtakelse Skal jobbe med inntektsbringende tiltak Side 6 av 12

7 Retningslinjer for 5.5 Sekretær Innkalling styremøter/årsmøter Føre referat fra styremøter og årsmøter Stå til disposisjon for andre skriveoppgaver, for eksempel utsending av innbydelser og andre utgående brev Ajourføre medlemslister i samarbeid med styremedlem Statistikkføring Oversikt over avdelingens nøkler til klubbrom, redskapsbu, Øya etc. Ansvarlig for oppmerksomheter til medlemmer og tidligere medlemmer ved anledninger Sørger for, sammen med leder å holde à jour retningslinjer for avdelingen 5.6 Leder sportslig utvalg Lede Sportslig utvalg. Påmelding til stafetter og individuelle stevner Ordne med reiser Koordinator for trenerteamet å påse at teamet arbeider til beste for de aktive Bindeledd mellom styret og trenerteam Søknad om offentlig støtteordninger i samarbeid med sekretær Gjennomføring av årlige eller ved behov personlige samtaler med trenere Ansvar for trenerkontrakter, utøverkontrakter, politiattester trenere Påse at evt. reklame blir festet på draktene Oversikt over avdelingens drakter Bestille treningshall og sammen med trenerteam og beslutte treningstider Utdeling av nødvendig informasjon til utøvere og trenere Drive utadrettet virksomhet representasjon på vegne av avdelingen Utarbeide forslag til og gjennomføre samlinger og sosiale aktiviteter Oppgavene fordeles etter kompetanse og interessefelt hos det enkelte medlem i utvalget. 5.7 Styremedlem I Medlemsregister Hovedansvar for medlemsregister Hovedansvar for å sende ut giroer for innbetaling av treningsavgift Friidrettskort Side 7 av 12

8 Retningslinjer for 5.8 Styrememedlem II Arrangementansvarlig Lede arrangementsutvalget. Rekruttere medlemmer til arrangementsutvalget Koordinator for egne arrangementer Sørge for oppretting av komiteer for hvert arrangement og være pådriver for at arrangementene blir gjennomført i henhold til mål Sørge for at lagets dokumentasjon og utarbeide evalueringsrapporter for alle arrangementer Ha oversikt over avdelingens premiebeholdning samt innkjøp av nye premier Medlemmer i arrangementsutvalget rekrutteres for et år ad gangen og rapporterer til leder for arrangementsutvalget. Oppgaver delegeres blant medlemmene i arrangementsutvalget. 5.9 Styremedlem III Ansvarlig for temakvelder. Informasjonsmøter for foreldre på treningsgruppe 1 og Styremedlem IV Oppgaver defineres av styret Viktige oppgaver utenom styret: 5.11Arrangementer Medlemmer i arrangementsutvalget rekrutteres for et år ad gangen og rapporterer til leder for arrangementsutvalget. Våre arrangementer defineres som prosjekter. For hvert arrangement utpekes en arrangementsleder. Arrangementsleder rapporterer til arrangementsansvarlig i styret. Arrangementsleder har som oppgave: Være behjelpelig med å sette opp terminliste for egne sine stevner Legge inn søknader på løp/stevner for Ranheim friidrett på SportsAdmin Sette opp og øvelser på våre stevner på SportsAdmin Skaffe funksjonærer Lage innbydelse og sende denne ut til krets og lag Lage tidsskjema i samarbeid med arrangementsgruppa Ordne med teknisk utstyr Bestemme premier Skrive nødvendige søknader Side 8 av 12

9 Retningslinjer for Skrive evalueringsrapport for arrangementet 5.12Oppmann 8-10, oppmann og oppmann 14+ Oppmann 8-10, oppmann og oppmann 14+ rapporterer til leder sportslig utvalg. Arbeidsoppgaver: Påmelding til stevner og stafetter Utøverkontakt sammen med trenere Utdeling av nødvendig informasjon til utøvere, trenere og foreldre Utarbeide forslag til og gjennomføre samlinger og sosiale aktiviteter 5.13Web ansvarlig Ansvarlig for innhold på s webside. Web ansvarlig rapporterer til styrets leder. Arbeidsoppgaver: Legge ut og vedlikeholde informasjon om: - Treningsgrupper og treningstider - Arrangementer, stevner, terminlister, dugnader og annet - Organisasjonsforhold (styre, trenere, oppmenn, eliteutøvere, osv.) - Administrative forhold (Årsberetninger, retningslinjer, klubbrekorder osv.) - Oversikt over samarbeidspartnere - Annen informasjon (bildearkiv, dokumentarkiv, linker) Rapporter fra stevner - Skrive eller videreformidle rapporter fra stevner eller andre arrangementer Andre oppgaver etter avtale fra styret Side 9 av 12

10 Retningslinjer for 6 Retningslinjer for reisegodtgjørelse 6.1 Reiser til utenbys mesterskap Reisegodtgjørelse kan gis til deltakelse i planlagte utenbys mesterskap eller treningssamlinger, etter avtale med trener og i samråd med sportslig utvalg. Utøver må ha betalt treningsavgift for Ranheim friidrett for inneværende år (2015), om denne er utstedt, for å kunne motta reisegodtgjørelse. Utøvere som ønsker å være med på reiser/stevner uten å delta, må betale alle utgifter selv. 6.2 Egenandeler 2015 Egenandel for 2015 for reiser med fly/buss/tog til stevner inntil kr Egenandeler til reise med fly/buss/ tog til treningssamlinger fastsettes av sportslig utvalg i samråd med styret. Den enkelte utøver må dekke mat og drikke selv. Klubben skal alltid påse at reisene blir så billige som mulig og at egenandelen blir satt så lavt som klubben anser som økonomisk forsvarlig. Dekning av reisekostnader gis kun for reiser som er bestilt av klubben eller som er bestilt etter avtale med klubben. Reiser lokalt på stevnestedet dekkes av den enkelte utøver. 6.3 Kjøring til stevner Kjøring til og fra stevner dekkes av den enkelte. Utøvere som er passasjerer avtaler betaling med klubb eller sjåfør til stevner som er mer enn 5 mil unna. 6.4 Egenandeler kretslag/landslag Laget dekker egenandeler for deltakelse på kretslag og landslag. 6.5 Startkontingent Laget dekker startkontingent og deltakeravgift for alle terminfestede stevner for treningsgruppe I- III. (se definisjon av treningsgrupper, kap. 7.2) Klubben betaler ikke startkontingent og stevneavgift for deltakere i treningsgruppe IV. For gruppe IV kan det gjøres unntak for stafetter der klubben velger å stille lag. Hvis utøvere unnlater å møte opp uten gyldig grunn (sykdom etc.), vil utøveren bli fakturert startkontingenten. Utøvere i treningsgruppe IV må for øvrig betale startkontingent til stevner selv da denne gruppa har lav treningsavgift. Side 10 av 12

11 Retningslinjer for 7 Retningslinjer for reisebestilling og reiseregninger 7.1 Reisebestillinger: Bestilling av reiser/opphold skal som hovedregel bestilles av eller i enighet med sportslig utvalg. Bestilling av reiser skal være ihht budsjettert stevnedeltagelse og konkurranseplaner. Retningslinjer for reisebestillinger skal til enhver til følges. Evt avvik skal avklares pr mail med sportslig utvalg før bestilling utføres. Hovedregel for alle bestillinger er at billigste alternativ ved reise og opphold benyttes. 7.2 Reiseregning/egenandeler: s MAL for reiseregning som skal benyttes for alle reisekostnader som skal dekkes av klubben. Det skal utarbeides en reiseregning pr stevne. Alle påførte kostnader på reiseregningen skal dokumenteres med kvitteringer. Reiseregning med kvitteringer vedlagt sendes pr mail til Regnskap/økonomi, med kopi til sportslig leder. Reiseregninger som ikke føres ihht angitte retningslinjer dekkes ikke av klubben. Betaling av egenandeler: - Egenandeler avregnes senest 30 dager etter stevnedeltagelse. Ansvar Sportslig utvalg. - Utøver betaler inn egenandel inn 14 dager etter angitt egenandel. Kun kontraktutøvere: - Reiser/opphold ihht konkurranseplaner belastes kontraktssummen. - Klubben dekker nasjonale stevner ihht konkurranseplaner - Regnskap/økonomi fører oversikt over utøverens påløpte kostnader for reiser/opphold. Oversikten skal til enhver vise utøverens saldo på kontraktssummen. - Evt behov for forskuddsutbetaling: Regnskap/økonomi kontaktes før utgifter realiseres. Den som foretar utgifter med forskudd må levere kvitteringer i etterkant (ihht retningslinjer for reiseregninger). 8 Kontingenter og treningsavgifter 8.1 Medlemskontingent RIL 2015 Alle som ønsker å være medlemmer i skal være medlem i Ranheim Idrettslag. Utøver blir automatisk registrert i Ranheim IL når de registreres i Ranheim friidrett. Side 11 av 12

12 Retningslinjer for 8.2 Treningsavgift 2015 Alle som er med og trener, skal betale treningsavgift. Husk å merke innbetalingsgiro med utøverens navn. Man kan ikke delta i trening eller stevner for uten å ha betalt treningsavgift. En vil heller ikke bli registrert som utøver og står derved uten forsikring om treningsavgiften ikke betales. Barneforsikring gjelder opp til og med 12 år. For 13+ må friidrettskort kjøpes. Satser for treningsavgift 2015: Treningsgruppe/Alder (år) Treningsgruppe I ,- Treningsgruppe II ,- Treningsgruppe III ,- Treningsgruppe IV 550,- Treningsavgift per år (kr) I treningsgruppe II er det valgfritt når de ønsker å gå over til treningsgruppe III. Dette på grunn av ambisjonsnivå. Utøvere i treningsgruppe II vil derfor få treningsavgift etter treningsgruppen de tilhører og ikke nødvendigvis aldersbestemt. Gruppe IV er for: - Støttemedlemmer - Utøvere som kun er med på sporadiske treninger og ikke benytter trenerkreftene for egne opplegg - Utøvere som trener utenbys men allikevel ønsker å være medlem av Ranheim friidrett. (Disse må huske å betale friidrettskortet om de ønsker å delta på stevner som medlem av Ranheim friidrett. Veteraner trenger ikke å betale friidrettskortet.) - Mosjonister: Det planlegges å starte en treningsgruppe for mosjonister. Tilbudet er for foreldre/ foresatte til utøvere og til andre interesserte i alle aldre. Deltakere må være medlemmer i Ranheim Idrettslag. Det gis 50 % søskenmoderasjon for alle yngre søsken. Side 12 av 12

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK Revidert 10. april 2012 Sportslig Hovedbok Side 2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSKART FOR SPORTSLIG UTVALG... 5 SPORTSLIG UTVALG SINE

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK Idrettsglede for alle www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Overordnede lover og regler... 5 Rammeverk for Skatval Skilag...

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle. 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning.4 2.0 Grunnopplysninger om svømmeklubben...4 3.0 Om klubben...4 4.0

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Økonomiske regler og retningslinjer

Økonomiske regler og retningslinjer Økonomiske regler og retningslinjer i Nydalens Skiklub o-gruppa Sist revidert av Anne Berit Eid Vedtatt mars 2011 Nydalens Skiklub Postboks 32 Grefsen 0509 OSLO Org. nr. 984054815 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 Sandnes SLK

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 Sandnes SLK [Skriv inn tekst] Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Stiftet 1927 KLUBB HÅNDBOK Sandnes SLK 01.02.2010 Rev. 0 Innholdsfortegnelse: Sandnes Svømme- og Livredningsklubb Side 2 Formål Side 3 Visjon Side

Detaljer