Øving 3 Mer om formalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øving 3 Mer om formalisering"

Transkript

1 1. Grammatikk Øving 3 Mer om formalisering Ifølge Ordnett.no består et hvert språk av et leksikon og en grammatikk. Med leksikon menes det alle ordene og uttrykkene som hører til språket, mens sistnevnte handler om reglene for sammensetningen av disse ordene og uttrykkene til setninger. Det er altså grammatikken som er avgjørende for at en setning skal gi mening. Grammatikkontrollen har dermed som oppgave å undersøke at setninger er gyldige med tanke på oppbygging og mening. Setninger består av setningsledd hvor de samlet må ha en bestemt oppbygning for å uttrykke noe. Det vil si at hvert slikt ledd i en setning vurderes i forhold til leksikonet og grammatikken til det aktuelle språket. I oppgaveteksten er det oppgitt to setninger; I. He have a red car. II. He has a red far. Siden språk ikke er formalisert, baserer Word sin retting seg hovedsakelig på grammatikkontrollen og ikke konteksten. Den første setningen tas av grammatikkontrollen fordi den bryter med kravene om struktur. Setningen følger strukturen subjekt (he) verbal (have) objektpredikativ (red) direkte objekt (car). Verbet to have er ikke bøyd riktig i forhold til pronomen, og dermed plukker grammatikkontrollen det opp. Den andre setningenen markeres ikke fordi den følger grammatikkreglene med hensyn til struktur. Subjekt, verbal og predikativ er forsåvidt korrekt brukt, men direkte objekt er ikke gyldig. I det engelske språket er ikke far et objekt. Ordet eksisterer men da som adverb ettersom det betegner avstand, og kan da kke brukes i denne sammenhengen. Word godtar denne feilen av to grunner. For det første er far et ord i leksikonet, og for det andre forstår ikke maskiner semantikken og konteksten bak ord. Den oppfatter altså ikke at far ikke kan brukes på den måten. 2. Typeahead Typeahead (eller autocomplete) er en tjeneste som går ut på et program gjetter ord eller eventuelle uttrykk brukeren ønsker å skrive inn uten at brukeren skriver ordet fullstendig inn. Det er flere fordeler ved å ta i bruk slike tjenester. For eksempel rettes skrivefeil opp Side 1 av 9

2 samtidig som en sparer tid ettersom en faktisk slipper å skrive alt inn. Videre kan slike tjenester tilpasses videre, i visse tilfeller, til hvert enkelt individ. Et eksempel på dette er Google sin autocomplete som kan forutse søk basert på tidligere søk og besøkte sider. Typeahead finnes realisert på ulike måter og i flere sammenhenger. Smarttelefoner, nettlesere, søkemotorer og utviklingsverktøy for programmerere, er eksempler på dette. Teknologien bak denne tjenesten går ut på algoritmer. I korte trekk kan det forklares at algoritmene bruker løkker for å finne passende treff til ordene. Annet som kan påvirke resultatene er geografisk plassering ettersom det kan påvirke hvilke ord som er populære og dermed aktuelle i nåværende tidsperiode. Dette har videre sammenheng med statistikk som kan fange opp populære ord og tidligere brukte ord av en bestemt bruker. Dermed kan dette da kombineres med algoritmer for å få best mulig utnyttelse av tjenesten. Dette var en veldig generell beskrivelse. I ulike sammenhenger spiller typeahead en delvis lik rolle. Ta som eksempel en sammenligning av adressefeltet på hotmail og Google sin søkemotor. Adressefeltet i e-posttjenesten går ut i fra den spesifikke brukerens kontaktliste for å finne potensielle mottakere som kunne ha passet de x-første tegnene som ble skrevet inn i adressefeltet. Det motsatte hadde vært som i søkemotorer hvor alle mulige potensielle passende mottakere hadde blitt presentert. Heldigvis og logisk nok er det ikke, men for sammenligningens del ble det nevnt. 3. Veiskilt Vinterføre, steinras og ulykker er alle eksempler på årsaker til at veier stenges. Dette fører naturligvis til at veimønsteret endres, og det må derfor markeres. I dette tilfellet valgte Statens vegvesen å ta bort de aktuelle skiltene til veien. Dette er ikke den mest optimale løsningen ettersom det er endel punkter å ta hensyn til. For det første er det ikke spesielt informerende. Dette fører til to konsekvenser; For det første skaper det forvirring. Slike endringer tas ikke opp av GPS til eller manuelle kart forsåvidt. Det vil si at mennesker som benytter slike kilder ikke vil informeres om dette, og dermed kan det oppstå forvirring. Siden det er kun skiltet som fjernes, og naturligvis ikke den aktuelle veien, så kan det hende mennesker tar sjansen. Det blir enda større sannsynlighet for at det skjer dersom det er mennesker som har kjørt ruten før. På denne måten hindres det ikke at mennesker velger den ruten heller. Mangel på skilt hindrer ikke mennesker med erfaring i Side 2 av 9

3 å kjøre, og enda mindre nysgjerrige mennesker. Videre er det sløsing med tid, ressurser og i større grad unødvendig. Et forslag til et bedre alternativ er å heller eksplisitt markere det på en eller annen måte ved å ta opp "stengt for vinteren"-skilt på det opprinnelige skiltet, eller å ta et midlertidig kryss over skiltet. Dermed anerkjennes det at det fins en slik rute, men den er ikke aktuell på det tidspunktet. Dette hindrer i større grad mennesker i å velge den ruten. Med andre ord er fjerning av skilt en upraktisk metode for å markere stengte veier ettersom det er lite informerende og videre bidrar til forvirring og inkonsistens samtidig som det faktisk ikke hindrer mennesker i å velge den ruten. Det fins bedre alternativer. 4. Knapper i datasystem I datasystemer er det ikke alltid aktuelt å trykke på alle knappene. Slike knapper kan "disables" for å hindre funksjonen til knappen. Dette kan gjøres på ulike måter. I oppgaveteksten ble det presentert to alternativer. Det første går ut på at selve knappen er grå for å markere at den ikke er trykkbar. Det andre alternativet går ut på at knappen er usynlig i det den ikke har noen funksjon. Den dukker altså ikke opp før den har en grunn. Et annet forslag bygger på det første alternativet, men at istedenfor å være grått så er knappen trykkbar. Det er mulig å trykke på den, men den tar bare brukeren tilbake og ikke går videre før eventuelle krav som fylling av informasjon er utført. Det siste forslaget går ut på at det ikke eksisterer noen knapp i det hele tatt, men brukeren må taste enter-knappen i det vedkommende er ferdig. Fra et brukerperspektiv er det ulike opplevelser ved de ulike alternativene. Det første og tredje alternativene fremstår som de beste med tanke på hvor intuitive de er fra brukerens ståsted. Det andre alternativet er greit med tanke på at tilstedeværelsen ikke er nødvendig hvis den ikke har en funksjon. En ulempe kan være i tilfeller der siden ikke har lastet ned ordentlig, og denne knappen ikke dukker opp når den skal dukke opp (fremfor å ha vært der hele tiden). Det fjerde alternativet er et primitivt, upraktisk alternativ da det kan skape forvirring og det ikke er vennlig for de som er mindre tekniske kyndige. Side 3 av 9

4 Hvilket alternativ som blir brukt avhenger av hvilken sammenheng det gjelder. For eksempel brukes en variant av alternativ1 i MS Word, og da med tilbakepilen. I versjonen er det hvert fall ikke mulig å trykke på pilen før det har blitt skrevet noe. Inntil da er pilen lys grå. Alternativ2 brukes videre i noen bloggtjenester. Ved feltet hvor man skriver innlegget, dukker det ikke opp en lagre-knapp før noe har blitt skrevet eller lagt til. Denne funksjonen er altså "usynlig" før det. Et eksempel på alternativ3 er i netthandel. Etter varer er lagt inn i "handlevognen", går man videre til betalingen. Dette innbærer å fylle ut et skjema med navn, adresse, postnr, telefonnummer osv. Selv om ikke alt har fylt ut, kan det være en "fullfør kjøp"-knapp nederst. Trykker man denne med ufullstendig skjema, går den ikke videre fra siden. Det kommer eventuelt en melding om hvilken informasjon som mangler. Dermed fullføres ikke kjøpet. 5. Personnummer Personnummeret består av 11 siffer, og brukes hovedsakelig for å identifisere mennesker i Norge. Slik systemet er idag utgjør de seks første sifrene fødselsnummeret, mens de fem siste brukes for å skille personer født på samme dato. Derav utgjør tre av de fem identitssiffer og de to resterende kontrollsiffer. Denne tallsammensetningen er logisk oppbygd og enkel å huske, og dette forklarer delvis hvorfor systemet har vært en suksess hittil. Dette systemet er i ferd med å gå ut i nærmere fremtid fordi det ikke takler folkeveksten og faktisk går tom for tall. Det vil si at et nytt system må lages. Det fins flere muligheter for dette. Et forslag kan være å bruke bokstaver i personnummeret ettersom bruk av alfabetet fører til flere mulige kombinasjoner. Valg av bokstaver kan være tilfeldig eller høre til en ordning. Et annet forslag er utvide antall siffer i personnummeret, da helst identitets- eller kontrollsiffer. Et eksempel som illustrerer poenget er å se på lengden på telefonnumre i store land som USA (11 siffer totalt). En kombinasjon av forslagene ovenfor kan også være et alternativ. Noe annet å ta hensyn til i dagens personnummersystem er bruken av partall og oddetall i den 5-sifrede-delen for å skille mellom kvinner og menn. Denne ordningen fører til at nummeret er informerende ettersom det opplyser om kjønnet til eier. I forbindelse med dette er det to punkter en bør ta stilling til. For det første kan en stille spørsmålet om hvor nødvendig denne funksjonen egentlig er. For det andre kan vi ta utgangspunkt i kjønnsfordelingen. Per dags dato blir det født flere gutter enn jenter. Differansen er ikke Side 4 av 9

5 betydelig, men det kan brukes for å illustrere poenget. Over lengre tid vil denne differansen bare øke. Satt på spissen, vil det si at antall personnumre for gutter vil gå tom raskere. Dermed ville det vært en fordel om det ikke var en slik odde- og partallsordning slik at de "ledige" partallsnumrene ble tatt i bruk. Dette innebærer ikke en økning i antall muligheter, men heller en forbedring av systemet på den måten at overflødige partallsnumre blir tatt ibruk. Personnummer er noe som brukes daglig av mange systemer; bank og helse er eksempler på dette. Da vil innføringen av et nytt system naturligvis føre til konsekvenser ettersom det innebærer store, kostbare og tidskrevende endringer i eksisterende datasystemer. Ifølge TV2 vil innføringen av et nytt system koste minst 1 milliard kroner, samtidig som det er flere hundre datasystemer som må oppdateres. Endringer i nåværende datasystemer kan være tilpasninger og oppdateringer av eksisterende numre. Sistnevnte må gjøres for å unngå inkonsistens mellom de gamle og de nye personnummerene. De gamle numrene må altså endres til det nye systemet. En enkel løsning, basert på at det nye systemet bruker 12 siffer, er å bare legge til 0 bak på alle de gamle numrene. En kort oppsummering av det hele kan være å si at personnummersystemet kan utvides med flere tall eller ved å legge til bokstaver, eller en kombinasjon av begge. Disse løsningene innebærer store økonomiske og tekniske endringer i eksisterende systemer. 6. App for studenter (Her har jeg satt opp punkter til forretningsplanen med utgangspunkt i oppgaveteksten.) Forretningsplan for applikasjonen: Forretningsidé: Ideen, som er oppgitt i oppgaveteksten, er en applikasjon som går ut på at etter ett eller gå ord har blitt tastet inn, skal relevant informasjon om å være student hentes frem. F.eks. ved å taste inn kurskode skal en få opplysninger om kurset. Dette kan være tidspunkt for neste forelesning, aktuellt auditorium, innleveringsfrister osv. Eller hvis en skriver Bergen vil en kunne få vite om aktiviteter i byen som er aktuelle for studenter. Dette innebærer videre at applikasjonen har lokale tilpasninger ettersom noen studenter hører til Høgskolen i Bergen, noen BI og andre Universitetet i Bergen. (Utover dette fins det også private skoler). Eksempler på slike tilpasninger kan være emneutvalg og lokaler. Side 5 av 9

6 En slik app skal være attraktiv fordi den gjør det enkelt å få oversikt over aktiviteter i byen. Enda mer siden aktivitene kan være relatert til både skole og fritid. Produksjon: Utviklingen av applikasjonen innebærer nødvendige IT ressurser, kompetanse om hvordan informasjon skal innhentes og hvordan det aktuelle systemet skal testes. Siden en applikasjon essensielt er et datasystem, kreves det IT ressurser. Dette omfatter både teknisk verktøy og mennesker for å få til. Teknisk verktøy omfatter i dette tilfellet programvare som utviklerverktøy o.l. Videre trengs det utviklere/programmere for selve programmet, samtidig som det bør være noen som avgjør hvordan applikasjonen skal se ut for sluttbrukerne. Utseende er viktig fordi det spiller en stor del i hvor brukervennlig det er, og dermed påvirker suksessen. Dette grafiske brukergrensesnittet kan utvikles av programmerne eller f.eks. interaksjonsdesignere. Et nyttig konsept for å utvikle et velfungerende system er å teste systemet før evt. lansering. Da kan småfeil og upraktiske oppsett oppdages. For at en slik testing skal være vellykket er det lurt å bruke sluttbrukere i testen som "anmeldere". Det må ikke nødvendigvis være studenter, men andre som ønsker å bidra. Det viktigste er hvordan de opplever systemet ut fra en rekke oppgitte kriterier å vurdere ut fra. Utenom teknisk verktøy og kompetanse, trengs det mennesker som faktisk sitter inne med informasjon om eventuelle aktivteter hos de ulike insitusjonene (Hulen, BI osv). Sannsynligvis er det ikke én person med all slik informasjon, så en enkel løsning er at ansvarlige får oversikter fra de ulike aktuelle institusjonene om kommende aktiviteter. Denne informasjonen kan da legges inn. Marked kunder og konkurrenter: Ettersom applikasjonen går ut på å finne relevant informasjon til studenter, er det klart at målgruppen er studenter. Konkurrenter til en slik applikasjon er i første grad lignende applikasjoner i form av innhold. Applikasjonen skjerioslo og BergenPuls sin app er eksempler på slike applikasjoner. Disse har en større målgruppe enn student-appen, siden de ikke retter seg spesefikt mot studenter. Dette betyr også at informasjon knyttet til selve studiehverdagen går tapt (forelesninger til emner o.l.). På den andre siden tar for eksempel skjerioslo opp andre praktiske emner som er nyttig å vite uansett, som for eksempel spisesteder. Disse Side 6 av 9

7 utgjør konkurrenter fordi de tilbyr litt av dette samme, altså aktiviteter presenteres, samtidig som de kan tilby annet. Hva som er mer aktuellt avhenger av behovet til den enkelte kunden. Poenget er at de utgjør alternativer. Videre kan visse grupper på sosiale medier som Facebook være konkurrenter. Grupper som er ment for en viss studieretning, universitet, institutt eller fakultet kan også dele om aktiviteter. Slike er dog ikke like generell som student-appen. Markedsføring: Markedsføring handler om hvordan potensielle kunder (studenter) skal introduseres til produktet (applikasjonen). Her fins det flere muligheter. Reklamesnutter, bruk av sosiale medier som instagram og facebook, og plakater er alle eksempler som kan tas i bruk. Finansiering og økonomi: Eventuelle inntekter kan lettest oppnås ved å ta i bruk reklame. Videre kan samarbeidsparterne som arrangører o.l. sponse eller dele en viss prosent av deres dersom det tas brukes ordninger med rabattkoder via applikasjonen (som kan føre til mersalg). Alternativt kan applikasjonen koste noen kroner. Risikofaktorer: Det tar mye tid og ressurser for å lage applikasjonen og finne all nødvendig informasjon, samtidig som konseptet er en smule snevert med tanke på målgruppen. Dette betyr at en stor risikofaktor er at tid og penger kan tapes på noe som kan være vanskelig å tjene penger på. En annen risikofaktor er potensielle utgifter som går på distribusjon eller utvikling av applikasjonen. 7. Facebook paper 1) At facebook-brukeres interesser skal formaliseres innebærer at det sosiale mediet skal kunne finne frem interessene til de mange ulike brukerne. Dette er realistisk, i hvert fall til en viss grad. Facebook er idag blant de mest populære sosiale mediene, og tjener blant annet inntekter på reklame. Ifølge en rapport skrevet av Datatilsynet i 2011 fanger Facebook opp vaner og interesser til brukere å samle inn informasjon om bl.a. besøkte sider, grupper og emner som en skriver om. Dette er utenom opplysningene brukeren selv oppgir. All denne informasjonen er interessant for annonsører og andre som er interessert i Side 7 av 9

8 å få nye potensielle kunder. De med sammenfallende interesser blir delt inn i grupper, og deretter blir interessene brukt til å avgjøre hvilke annonser som så presenteres for brukeren. For eksempel vil en bruker som fører seg opp som singel, få annonser om datingsider og lignende. Det er altså ikke et nytt konsept å fange opp interesser til brukerne. Videre skriver amobil.no at i Facebook paper velger man selv hvilke kategorier av nyheter en er interessert i. Her er det to forskjellige utgangspunkt for å finne interesser; i den første deduseres interessene ut fra data mens i selve Facebook paper velger brukeren eksplisitt selv. 2) For å tjene penger på denne nyhetstjenesten fins det flere alternativer for Facebook. Den første er den mest innlysende, nemlig å innføre reklamer som er skreddersydd for brukerne. Det vil si reklamer som passer interessene, som nevnt i 1). Reklamene må heller ikke være tilpasset interessene til de ulike målgruppene. Eksempelvis bruker nettaviser (som ikke krever at brukere oppretter profil) reklamer som omhandler alt fra matkjeder, flyselskaper og klesbutikker. Videre kan Facebook "samarbeide" med bestemte nyhetskanaler, og velge å fremme eller prioritere de mot betaling. Facebook er tross at et meget poplært samfunn hvor det er mange brukere, og på denne måten spres nyheter på annen arena og kan generere flere klikk. Kanskje Facebook til og med kan få en viss prosent av inntektene til avisen som er generert av disse lesertallene, ellersom nettverksiden er med på å distribuere informasjonen. Et siste forslag er å innføre ekstra gadgets, innstillinger eller muligheter for spesialisering mot betaling. Eksempler på dette kan være værmelding integrert i paper-en, mulighet for å justere oppsettet på nyheter eller antall nyheter. 3) Dersom denne tjenesten kommer til Norge utgjør den en konkurrent særlig til nettavisene. Det er flere årsaker til dette. For det første er denne nyhetstjenesten integrert med det sosiale nettverket slik at det kan være flere fordeler ved å ta i bruk denne fremfor det tradisjonelle. Fordeler kan være at en sparer tid fordi en slipper å åpne separate vinduer enten på mobile enheter eller i nettleseren, samtidig som man kun får opp det man er interessert i. Videre er det en slags spesialtilpasning ettersom uinteressante emner til hver enkelt bruker lukes bort. At det er kombinert med Facebook gjør det hakket lettere å finne frem til å gå til bt.no. Facebook paper tilbyr altså flere fordeler enn de tradisjonelle nettavisene sett fra et slikt ståsted fordi det vil for mange utgjøre en praktisk kombinert plattform som kun Facebook kan få til Dette kan videre føre til at færre lesere og mindre Side 8 av 9

9 besøk på nettavisenes sider. Siden nettaviser i mange tilfeller er knyttet til en bestemt papiravis, utgjør derfor Facebook paper en konkurrent til papiravisene også med tanke på leserne. Referanseliste Ordnett.no. Grammatikk. [Internett], Tilgjengelig fra: <http://ordnett.no/språkverktøy/språkvett.grammatikk> [Lest 11.februar 2014] TV2 Nyheter. Norge er i ferd med å gå tom for personnumre. [Internett], Tilgjengelig fra: <http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/norge-er-i-ferd-med-aa-gaa-tom-forpersonnumre html#.uvznklmybiu> [Lest 13.februar 2014] Årnes, A., Skorstad, J. & Michelsen, L. (2011). Social Network Services and Privacy: A case study of Facebook. [Internett] Tilgjengelig fra: <http://www.datatilsynet.no/global/english/11_00643_5_parti_rapport_facebook_2011.pdf> [Lest 17.februar 2014] Lekanger, K. (5.februar 2014) Facebook-appen vi gjerne skulle hatt i Norge. [Internett] Amobil.no. Tilgjengelig fra: <http://www.amobil.no/artikler/ingen-planer-om-facebook-paperutenfor-usa/156630> [Lest 17.februar 2014] Side 9 av 9

Øving 4: Mer om formalisering

Øving 4: Mer om formalisering INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 4: Mer om formalisering 1 Grammatikk Hvorfor tar gramatikkontrollen i Word den første og ikke den andre? Språk består av flere nivå. Alle nivåene er ikke formaliserte,

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Øving 4 Brukergrensesnitt

Øving 4 Brukergrensesnitt Øving 4 Brukergrensesnitt 1. Fleksible flybillettbestillingssystem Dagens flybillettbestillingssystem på nett gjør det enkelt for det gjennomsnittlige mennesket å bestille reiser selv. Slike systemet fungerer

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Øving 3: Begrensninger

Øving 3: Begrensninger INF111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 3: Begrensninger 1 Sjakk og språkoversettelser Suksess for sjakkprogrammer begrenset suksess for språkoversettere I dag finnes det dataprogrammer som kan spille sjakk

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Oppskrift Lage en bruker på Facebook

Oppskrift Lage en bruker på Facebook Oppskrift Lage en bruker på Facebook Innledning Facebook er et sosialt medium. Sosiale medier gir oss mulighet til å dele informasjon med andre som bruker samme løsning. Facebook, ofte kalt bare FB, består

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon Genaro Sucarrat Institutt for samfunnsøkonomi, BI http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ Sist endret: 11. januar 2011 1 Praktisk info 2 Typer data

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Slik reduserer du databruken på mobilen

Slik reduserer du databruken på mobilen Slik reduserer du databruken på mobilen Enkle triks for å kutte kostnadene Mobilabonnementene våre kommer med stadig mer datatrafikk inkludert, men likevel opplever en del av oss at den månedlige kvoten

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN DIGITALE FOTSPOR I NATUREN Mapp It! har gjennom flere år vært arbeidstittel på denne applikasjonen. Når den nå skal tilgjengeligjøres for et større publikum, har vi lyst til at den får et nytt egennavn.

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn Oppdatert oktober 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Innovasjon gjennom 250 år. IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef

Innovasjon gjennom 250 år. IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef Innovasjon gjennom 250 år IT-puls 2016, av Atle Bersvendsen, kommersiell innholdssjef Agenda: 1.Historisk perspektiv 2.Hva gjør teknologien med mediebransjen 3.Hvor er brukerne på vei? 4.Innovasjonsmetodikk

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Innhold. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting.

Innhold. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting. Prosjektørfilen lagres i html-format, det vil si i samme format som vanlige internettsider

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

Integrere beregninger på datamaskin gjennom hele bachelor-studiet? UiO er ledende

Integrere beregninger på datamaskin gjennom hele bachelor-studiet? UiO er ledende Integrere beregninger på datamaskin gjennom hele bachelor-studiet? UiO er ledende Mange realistiske spørsmål kan vi ikke svare på uten å bruke beregninger: Hva vil havnivået være om 30 år? Hvordan kan

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle Tema Facebook Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Hedda Takle Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Agenda 09.30 12:00 Facebook & Facebook Ads 12:00 13:00 Lunsj 13:00 14:30 Instagram

Detaljer