B,tsRUM KOMMUNE BYGGESAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B,tsRUM KOMMUNE BYGGESAK"

Transkript

1 B,tsRUM KOMMUNE BYGGESAK Arkitekt Nils Haugud Owe Slottsgate OSLO Deres rcf.: Ver rcf.: 06 n 67 a -o6t IBKIGRO Dato: Adresse - Tiltak: Cmr,tsm: Tiltakshaver: Ansvarlig sgker: Aspeveien 25 - tomaimsbolig A B 33t10 Kristiatr Alrnas Arkitekt Nils Haugmd Mottatt: 2'1.0' Mangelbrev: Komplett: RAMMETILLATELSE/DISPENSASJON Svd pl spknad on tillatelse til tiltat etter pld- og bygningslovens $ 93 og $ 7. I medhold ay plan- og bygningsloyens $ 7 gis rlispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med tiltak som godhiennes i dette vedtaksbrev, De1 gis avkjoringstillatelse til Aspeveien, jfr. vedlagte avkjoring$tillatelse meal v ker, datert Soknad om tomannsbolig godkjemes med plassering og utforming som vist pi situasjonskart og tegninger, jf. vedlagte listc over godkjente dokumenter. Hdydeplasseringen er fastsatt til kote + 127,4 for overkaut sokkel. Tillatelsen gis pa folgende vilkir: Vl: Vzr Norlvendig(e)erklering(er)mAtinglyses. Merknader fra VA-plan skal etterkommes. Igangsettingstillatelse kan ikke gis for vilkarene er oppfylt. ANSVAR OG KONTROLL Ansvarlig spker godkjednes iht. skjema "soknad om tillatelse til tiltak". Ansvarlige foretak for gvrig godkjermes iht. soknad om ansvarsrett. Godkjeoringen gjelder kun det aktuelle tiltaket det er sokt om. Amold Hauk lan.jspl 10 l3o4sandvika Postadrsse: r 304 sandviha I org. nr: I Bak: ltelelo.:6/ lfaks:

2 Godkjent sgknadsskjema og godkjente ansvarsrctter framgar av vedlagte liste over godkjente dokumenter. Konftollforctakene er ansvarlig for at kontuollen gjennomfores og dokumenteres. Ved arbeider som bergrer utvendige eller innvendige n$tallasjoner skal normalrcglementet for sanitlerfolskif ter f olges. Bygningsmyndighetene kan fgre tils),n med at kontollarbeidet utfores og dokumenteres, sant at systemkravene i "forskrift om godkjeming av foretak for ansvarsrett" er oppfylt. IGANGSETTING AV TILTAI(ET For tiltaket settes i gang me det v re sokt om og gitt igangsettingstillatelse. Soknaden fremsettes pa fastsatt skjema. Det mi foreligge ansvarlig foretak for plassedngen. Etter enddngene i plan- og bygningsloven av kan liltakshaver velge om privat foretak eller konmunen skal vane alsvariig for utstikking/plasse ng og kontroll av dette. Det er fortsatt mulig e velge Berum kommune v/tjenestested Eiendomsmiling, som har sentral godkjenning, til oppmalngstekrisk prosjektering/udorelse av alle tlperbygg. Ved rive- og rehabiliteringsarbeider over 100m,, nybygg med bmttoareal over 200m29ll9l na{ den totale afallsmengden overskdder 2 tonn, ma ar.4allspla:r indeveres. Erkledng(er) na verc tinglyst. K\.ittedng pe at behandlingsgeblr for rammetillatelsen er betalt skal vedlegges igangsettingssoknaden. BESKRI1tsLSE OG I'T]RDERING Sdknaden Det sokes om oppforing av to like tomannsboliger (A+B og C+D) pi foreliggende eiendom. Foreliggende vedtak gjelder den ene av tomannsboligene (A+B). Bebyggelsen er plassert innenfor planens byggegrenser. Det er redegiort for garasjeplassering, parke ngslgsning og tilftedsstillende utearealer. Videre opplyses det at eiendommens utnlttelse som fglge av begge boligene inld. fremtidige dobbelgarasjer ikke ove$tiger 2070 BYA. Kvalifisert foretak ha.t redegiort for stoforhold pi eiendommen. Reguleringsplanen epner for at tomtel kall deles i to. Planen viser to avkjorsler og plassering av disse. Det legges opp til en lgsning med felles parkedng og adkom$t mellom boligene. Tiltaket betinger dispensasjon fra reguleringsplanen da omsgkte awiker fra det som er vist i planen. Dispensasjonssoknaden er begrunnet med at en -1- avkjorsel gir Okt tafikksikkerhet og at felles parkering/adkomst er en god lgsning. Plangrunnlag Eiendommen er regulert til bolig - frittliggende smahusbebyggelse i reguledngsplan for eiendommen; Aspeveien 25, gru. 33, b. l0 rtfl. Rjnr Plaren tradte i kaft Det er bestemmelser til planen, som bla gir fgringer for utforming av Side 2 av 7

3 bygningene. Tomteutn),ttelsen skal ikke ove$ti ge EIBY A=2OEI. Reguleringsplanen Apner for at tomten kan deles i to. Byggetomta Eiendommetr tilknlttes dirckte til kommunal vei; Aspeveien. Det gis avkjgringstillatelse med betingelser iht til skjema Vilkir for avkjoriogstillatelse. Boligen tilknlttes offentlig vann- og avlgpsledninger i Aspeveien, direkte fta egerl grum. Eie[dommen kan vere utsatt for stoy fra T banen. Uttalelser Natur- og idrettsforvaltnirgen v/kulrunem: lngen merknader. Vei- og trafikk: Ingen merknader. Avkjgringstillatelse med betingelser iht ril skjema Vilker f or avkj oringstillatelse. VA-plan: Uttalelse, datert , vedlagt. Vedlagte erkl dng me vere tinglyst fgr lgangsettrng. Nabomerknader Eier av , Aspeveien 17 har konmet med merknader til tiltaket. Merkladene knytter seg til reguledngsmessige forhold og awikling av hafikken. Ansvarlig soker har folgende kommentar til merknadene: Nabo henviser til reguledngsplanen som har tatt med seg noe av vedkommendes eiendom. Tiltakshaver har ikke kjopt hele planomddet og prosjeket omfatter ikke nevnte del av naboeiendom Bygningssjefens lurderin g Forcliggende vedtak gjelder den ene av to omsokte tomannsboliger pi eiendommen. Boligen er vertikaldelt, og det oppgis at hver av enhetene har et bruksareal pe 215 kvm. Boligens hovedetasjer er l. og 2. etasje; stue + kjokken i 1. etasje og soverom + bad i 2. etasje. Loft og kjeller er tilleggsarealer. Omsolde bolig er plasseft imenfor regulert byggegrense. Utforming av bygningene er i samsvar med regule ngsbestemmelsene. Det er lagt opp til felles parkering og adkomst. Arealene er plasselt mellom boligene og san et slik at det frigjores arealer til uteopphold. Forslag til plassedng av garasjer er vist pe utomhusplanen. Stottemur i den forbindelse mi omsokes samtidig med garasjen(e). Det er sokt om dispensasjon fra reguleringsplanen hva ang6,r plassering og antal, avkjgrsler. Antall avkjo6ler er redusefi (fra to til en). Adkomst og parkeringsarealer saales. Vei og tafikk har ingen merknader til endringen. Planens intensjon svekkes ikke. Bygningssjefen fimer AL kunne gi trgdvendig dispensasjon. Det er irnnendt rurdering av stplforholdene pi eiendommen. Bygningssjefe[ har ikte tatt ytterligere stilling til rappofens ionlold, da det forutsettes at fonlciftsmessige krav lvatetas. Tiltaket rurderes e tilfredsstille rimelige skjonnhetshensln bade i seg selv og i forhold til omgivelsene, jfr. pbl $74.2 og reguleringsbestemmelsenes g 3.5 vedr. tilpasning til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse pi naboeiendom. Kulturvemenheten har i den forbindelse ingen merlmader til omsokte tiltak. Side 3 av 7

4 Hva angir nabomerknad har bygningssjefen fglgende konrmentar Ner det gjelder trafikksponmel er dette forhold som er avklart i reguleringsplanarbeidet. Omsokte bebyggelser iht til regule ngen. Omsokte tiltak omfatter ikke klagende nabos eiendom. Vedtaket ovenendes klagedde nabo til orientedng, uten klageadgang. Omsgkte tiltak godkjennes da nodvendig dispensasjon gis, og med bakgrunn i ovennevnte vurdering for ovrig. GEBYR OG AVGIFTER Behandlingsgebyr Giroblantett for behandlingsgebla kr ,- ettersendes tiltakshaver. Betalingsfristen framga{ av blantetten. Geb}Tet er beregnet etter S 14 i gieldende regulativ for byggesaker i Berum kommune. Prosjektet belastes dispensasjonsgeblr kun 6n gang. Gebyret er medregnet i behandlingsgebfet for den andre tomannsboligen pa eiendommen, jfr. vedtak i sak 06/7619. Det opplyses om at det ved oppdelt igangsettingssoknad faktueres et tilleggsgeb)r p6 2 M for den andre igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne. Vann" og avlopsavgift Det skal betales tilkn)4ningsavgift for nybygg uansett storelse og tilbygg/pabygg over 10 m2, uavhengig av om tiltaket orfatter saniteriinstallasjoner eller ilke. Avgiften beregnes per m'? og forfaller til betaling senest ved igsngsetring sv byggefibeider. Arsavgiften endrcs ved end ng av avgiftspliktig areal fra det tidspunkt areale tas i bruk. Skulle arbeidet itke bli utfort i lopet av ett ar ma De melde fra til tjenestested Vann og avlop - dift dersom Okt avgift skal ru]nges. KLAGERBTT Partone har rett dl e piklage avgjorelsen, jl vedlagte "Orientering om klagerett". Om klage pa vedtaket innkommef og blir tatt til folge, kan dette fore til omgjgring av vedtaket. Eventuelle liltak utfgrt i mellomtiden mi rettes tilsvarende. Ulemper og tap i den forbindelse er Baerum kommune uvedkommende. Mrt Ketil Krogstad bygningssjef b;a-wn *t^"fi,."t- Bdtt Wenche Groven saksbehandler Side 4 av 7

5 Veillegg: Liste over godkjente dokume er Odente ng om vedtak og v kar Odentering om klagerctt Skiv "nyttige opplysninger" Godkjente dokume[ter Avki;rinssrillatelse rnlbetingelser. datefl 0J Unaielse fra VA-plan. datert m/vedlegg Skjema "Avfallsplan" med veitedning for tiltak som trever avfallsplan Kopi m/giroblankett ettersendes: Kdstian Almes Ankerveien oslo Kopi: AruIe Ikistine Watz Aspeveien EIKSMARKA Side 5 av 7

6 Vedlegg I til tillatelsen LISTE O\'ER GODKJENTE DOKIJMENTER Tittel RammesOknad Sit.plar Plan, snitt og Utofihusplan Ansva$rett - Arkitekt Nils Haugud Saksdokid 2.AO82J Side 6 av 7

7 Vedlegg 2 til tillatelsen ORIENTERINC OM VEDTAI( OG VILKAR Rammetillatelsen avklarer tiltakets rammer og viser hvilke vilkar som skal legges til gruin for den videre prosjekteringen, jf. Forskrift om saksbehandling og kontroll $ 15. All kontak mellom kornmunen og tiltakshaver skal skje gjennom arsvarlig soker. Det er en betingelse at de fofiold ved tiltaket som itke ftemgir av sgkl1aden folger bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig sgkt om og gitt. Varighet og gyldighet for gvrig Er arbeidet ikke satt i gang senest 3 er etter at tillatelsen er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lenge tid enn 2 ir, jf. plwr og bygningslovens s 96. Tillatelsen med sine vilkir og eventuelle dispensasjoner danner et sar[et hele, og forutsetter at tiltaket gjennomfores i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunltet falle bo ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal fglges. Annen dokumentasjon tjener som underlag for avgjorelsen. Dersom det er gitt avkjodngstillatelse gjelder denne for det konkete tiltak og den angitte bruk. Ovrige instanser og myndigheter Tillatelsen gjelder kun i forhold under plan- og bygningsloven med vedteh med mindre annet er spesielt angitt i begndnelsen. Annet lowerk fplges opp av andre mlndigheter. Side 7 av 7

8 E3 \r u"o*o, l //,,/, P" I!u}ld!t!,lt'il,,-" 2/ Jlllt :106 B, RUM KOMMLJ}IE Tegnlorkladng irlan: of o.pcrm ABr?439!99!!E!44! 4!yEEl!4 44!E!E!!I l Fdshde Tegnforklaring kart: I God leiieby00 = --- Godr]ed debr nf BygD4. rflab f- -- l s"'" qr' \

9 B, RUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK NOTAT Dato: Arkivkodel J.postlDl Dok. ffl Arkivsaks i GBR-33/10, N- 53r 06t32112 o6n67a Fra: KAie Nedal Vedrorende: AspeYeien 25 - tomannsbolig A-B O.K. Betingelser lor fellesavkjsrsel i henhold til skjemavllkar FOR AVKJORINGSTILLATELSE Iht. forskrifter til veqlovens S Privat avkjors l til i ndoinmen Aspev i n 25 bygg A-B gnr. 33 bnr. 10, fra kommunal vei for utnytt lse til bolig iht. sak inr. 06t678 PLASSERNCEN ER VIST PA CODKJENT SITUASJONSPLAN DET ER FASTSATT IOLCENDE XX.AV TIL TEKNISK UTFORMNC FluSlKT: (NB I lrisiktkrlv e. itkc de1 smne son blggegrmsc.l SiktloCdc i avkjonel (A) lansercs til I n. (R egles fta kjoebmckdr/ferkmt Siklensde l,nes lci (L) fa$selt$ til 30 n lodau) min.6,0m,,<^ FdLu dd sdg tttldvei Frisihomrid.t er &ealet n.u,on nisiktlinjd og $ordanddfatlant I f isihodddet na det pe irtel peft pe i6ren& vol mu eler stvolsl bq)lding bli hryer lln 0J n o1'er veiniva. lnkeltslaade s!oh* og htlshlm.d. her kan alikevel sti i frisi(1omted* Ikt6il1hildr nde d rde tm sdtes i sodkieor sierdelirj e Ev6tue[ port bd plassc minst 6,0 m na qd6de. I tillegg ril frisiktkrav til kjorebane stilles det ogsa kav til frisikt til fortau og gang /sykkeivei der disse ligger langs eiendommen. A er i disse tilfellene 3 m melt fta asfaltkant av fortau,/gang /syklkelvei inn mor eiendo L r 10 m milt langs sanme asfaltkant fra midten av avkjorselen.

10 tr sfnrmr..purganeld avkjpele.s sibrantd og veia kjo sk l a]fud* AvqrBeld hedde malt4 n fra srd ve 3-5 n, x a tr tr Marlibnl stignioe i lanold dl visre vdtil,brca'l Av til nn snplds elegge pa egd ei$don Det ne hdlil eud fontt?ning i Altanativt st l ei ninimu 200 ro tvlloeggd b tong elrd stbl/r le8g6 slik.l CrolEw tar ftin avlop. Fortar/goera slcl sett6 i stald tter mvisnjrg t! Vei og vegvm, ODt$lningae skal d.kk4 av utbvggd'

11 De6on belcgdqsst in skal boyttes I alkjoncld skal deme avsluns i Culdingslirjen ele. 1,5 n na alaltkml pe ofrenilg vei son vist pa til hola. Mot asialtkot ofientlig lei skal dct belttt s ku afalt ells erns. vmekabler kd boytes I avkjgnelen, na mi da slik OrsntligYei ar ovenmel lia avkjoselen rklc k()imd ut pa ofientlig rei. Ekempel pl utfoming d vkt pe ngdm iil v$tre. PARKERING: Eftef pdkdirys(men kdes der d cdajeplas (c) plus en KFve ilser di.i'dsajotr fe venorero 6 29 Kftwr di'd Nasjnn fn Y:no'di S 19 b' lorusn llnespla$ (Pl pr. blligsher. Spd6nal tillatelsen rcttes 1il di 6? Sandvika / KAre Nedal... for tjenesreleder vei og trafikk Med hilsen Kire Nedal avdelingsingenipr

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

rr::::: rr <: -",^11 JUM r- "-" 1l tuil 2007 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekter trl:: RAMMETILLATELSE.

rr::::: rr <: -,^11 JUM r- - 1l tuil 2007 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekter trl:: RAMMETILLATELSE. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosj ekter Nils Haugrud Sivilarkitekt Ovre Slottsgat 12 0157 oslo Var rel Gakstu): 200606612'9 Saksbeh: Ing* Jul-Hssen Oppgis alltid vod hcrycndclsc

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Søgne kommune Arkiv: 37/26 Saksmappe: 2013/19-1411/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.01.2014 Saksframlegg Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer