REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid: kl. 17:00-21:00 Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 1. september kl. 17:15. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede til stede. DELEGATER De mindre høgskolene Norges Dansehøgskole (NDH) #1 Shanie Francis (inne som vara) Høyskolen Diakonova (HD) #2 Odin O. Johnsen Norges Dansehøgskole (NDH) #3 Sif Holm (inne som vara) Musikkteaterhøyskolen (MTH) #4 Margit Jansdotter Rønsen Høyskolen Campus Kristiania (HCK) #5 Fredrikke Dagsdatter Rønsen Politihøgskolen (PHS) #6 Ingen kandidat valgt Norges Idrettshøgskole (NIH) #7 Maria Kittilsen Handelshøyskolen BI (BI) #8 Casper Fagerstrøm #9 Ine Sofie Atterår #10 Reidar Vøllo #11 Even Rasmussen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) #12 Forfall ingen vara #13 Manjit Kaur #14 Kine Nossen (inne som vara) #15 Carl Alexander Kessen Sverdrup #16 Forfall ingen vara #17 Christine Adriane Svendrus (inne som vara) #18 Forfall ingen vara #19 Forfall ingen vara #20 Hedda E. Vestad #21 Forfall ingen vara Side 1 av 17

2 Universitetet i Oslo (UiO) Blå Liste (BL) #22 Svein Tømmerdal #23 Forfall ingen vara HF-lista (HF) #24 Forfall ingen vara #25 Kristian Winter (inne som vara) Liberal Liste (LL) #26 Simen Eriksen Realistlista (RL) #27 Malin Benum Røe #28 Christian Strandenæs #29 Håkon Beckstrøm (inne som vara) #30 Heidrun Elisabeth Lode Sosialdemokratene (SD) #31 Eirik Borander (kom klokken 18:15) #32 Heidi Bang (inne som vara) #33 Ingvild Leren Stensrud SV-lista (SVL) #34 Hanna Magnussen Krogvold (inne som vara) Venstrealliansen (VA) #35 Celestina da Silva #36 Daniel Sandbakken Nilsen (inne som vara) #37 Linn Marie Strande Ekelund (inne som vara) Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) Kaia Marie Rosseland, leder Morten Grinna Normann, nestleder Ingrid Keenan Axel Fjeldavli Viktor Emanuel Johansson Vetle Bo Saga Hovedstyret (HS) Magnus Nystrand, leder Tone Vesterhus, nestleder Mats Kirkebirkeland Daniel Heggelid-Rugaas Cecilie Collett Sælør Kontrollkomitèen (KK) Ådne Hindernes William Sæbø Side 2 av 17

3 Permisjonssøknad fra Manjit Kaur (HiOA): søkte om permisjon fra klokken 18:30, av personlige årsaker. VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget. Permisjonssøknad fra Kine Nossen (HiOA): søkte om permisjon fra klokken 18:45, på grunn av sykdom. VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget. Permisjonssøknad fra Odin O. Johnsen (HD): søkte om permisjon fra klokken 21:00, grunnet reisebesøk. VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget Forkortelser VT Velferdstinget AU Velferdstingets Arbeidsutvalg KS Velferdstingets Kulturstyret KK Velferdstingets kontrollkomite VK Valgkomite SiO Samskipnaden i Oslo og Akershus BS Boligstyret KfS Kaféstyret BI Handelshøyskolen BI BL Blå Liste HF HF-lista HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HS Hovedstyret LDH Lovisenberg Diakonale høgskole LL Liberal Liste MF Det teologiske Menighetsfakultet MOSL Medisinsk-odontologisk studentliste NIH Norges Idrettshøgskole NITH Norges Informasjonstekniske høgskole NSO Norsk Studentorganisasjon PHS Politihøgskolen RL Realistlista SD Sosialdemokratene SVL SV-lista VA Venstrealliansen SP-UiO Studentparlamentet ved UiO SP-HIOA Studentparlamentet ved HiOA SBiO - Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI OSI Oslostudentens Idrettsklubb DNS - Det Norske Studentsamfund. SH - Studenthovedstaden SHA Studenthovedstadens arbeidsgruppe STUDiO Studentfestivalen i Oslo Side 3 av 17

4 VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Tuva Aune Wettland som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. VEDTAK: Innkalling ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Halvårsevaluering O 3c) Orientering om tildelingsordningen O VT04 Politikk 4a) Helsepolitisk dokument V VT 05 Økonomi VT 06 Godkjenninger og valg 6a) Valg av styremedlem RadioNova V 6b) Valg av valgkomité V VT 07 Eventuelt 4

5 :00 Hilsningstaler 17:15 Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte e) Godkjenning av valgprotokoller 17:30 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 18:15 3a) Vedtektsendringer 18:25 3b) Halvårsevaluering 18:50 Pause (med pausebevertning) 19:20 3c) Orientering om tildelingsordningen 19:35 4a) Helsepolitisk dokument 19:50 6a) Valg av styremedlem RadioNova 20:10 6b) Valg av valgkomité 20:50 7) Eventuelt 21:00 Møteslutt med møtekritikk (tentativt) Forslag fra ordstyrer til kjøreplan: Flytte sak 6a) til før klokken 18:00, grunnet behov for permisjoner etter 19:45. Og resten av kjøreplanen skyves etter det. Vedtatt VEDTAK: Dagsorden og tidsplan med endringer over ble godkjent. Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 13. mai 2014 Det ble innstilt på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. VEDTAK: Referatet ble godkjent. Sak 1e) Valgprotokoller AU innstiller på at valgprotokollene godkjennes. VEDTAK: Alle valgprotokoller ble godkjent. 5

6 Klokken 17:20 VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Kaia Maria Rosseland orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 29, Håkon Beckstrøm (RL). Viktor svarte. Sak 2b) Hovedstyrets Orientering Hovedstyret (HS) ved Magnus Nystrand orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 35, Celestina Da Silva (VA). Nummer 13, Manjit Kaur (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Magnus svarte. Ordstyrer rykker sak 6b) frem Klokken 17:40 VT 06 Valg Sak 6a) Valg av styremedlemmer til Radio Nova AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og velges på møtet. Kandidater til styremedlem Daniel Gauslaa, med Lars Volden som personlig vara. Jor Hjulstad Tvedt, med Daniel Sandbakken Nilsen som personlig vara. Daniel presenterte seg selv. Axel Fjeldavli presenterte Jor. Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 22, Svein Tømmerdall (BL). AU går til skriftlig valg. VEDTAK: Daniel Gauslaa, med personlig vara Lars Volden er valgt som styremedlem til Radio Nova 6

7 VT 02 Orienteringer Sak 2c) Andre orienteringer Kulturstyrer v/sigrid Mæhle Grimsrud Klokken 17:55 Det var oppklarende spørsmål nummer 15, Carl A. K. Sverdrup. Sigrid svarte. Politisk orientering v/axel Fjeldavli og Vetle Bo Saga Det var ingen oppklarende spørsmål. VEDTAK: Orienteringene tatt til etterretning VT 03 Organisasjon Sak 3a) Vedtektsendringer AU v/ Viktor Emanuel Johansson orienterte. Klokken 18:19 AU innstiller på følgende: At vedtektsendring S1 fra Kristian Myhre med endring til Svein Tømmerdal vedtas. At vedtektsendring S2 fra William Sæbø vedtas. Det var oppklarende spørsmål fr nummer 14, Kine Nossen (HiOA). Følgende tegnet seg i debatt om saken skal debatteres på dette møte. Ingen tegnet seg til debatt. Forslag som ble fremmet på forrige møte. Sortert etter voteringsordenen. Dokument: Vedtekter for Velferdstinget Hvor: 3-8 Habilitet S1 Levert av: Kristian Myhre (MF) med Hva: Endring endringen til Svein Tømmerdal (BL) Forslag til sak: Vedtektsendringer 3-8 Habilitet I enhver sak som behandles av Velferdstingets representanter skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om habilitet. Personer som etter denne bestemmelsen regnes som inhabile, fratas stemmerett i den enkelte angjeldende saken. Kontrollkomiteen vurderer spørsmål angående habilitet og fremmer innstilling til VT Forslaget: 3-8 Habilitet Dersom en av Velferdstingets representanter a) selv er part i en sak, 7

8 b) gjennom styreverv eller annen formell tilknytning er nær part i en sak, eller c) av andre tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende be Velferdstingets representanter om å få prøvet sin habilitet i plenum ved votering. Velferdstingets representanter kan i tillegg på eget initiativ prøve enkeltrepresentanter sin habilitet. Dersom Velferdstingets representanter ber om det, eller Kontrollkomiteen selv finner det nødvendig, skal Kontrollkomiteen avgi innstilling før voteringen tar til. Alle vedtak om habilitet gjøres ved simpelt flertall S3 Vedtak: Den som av Velferdstinget er funnet inhabil i en sak, skal avstå fra debattering og votering i den aktuelle sak. Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget Hvor: 4-4 Levert av: Christian Strandenæs (RL) Hva: Endring Forslag til sak: Vedtektsendringer 4.4 Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Forslaget: 4.4 Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Velferdstinget kan med alminnelig flertall avgjøre å benytte preferansevalg i henhold til metoden "Fractional Transfer Single Transferable Vote" slik det er beskrevet på openstv.org. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Begrunnelse: Begrunnelsen min er den samme som William sin, men med følgende tillegg: Om vi bruker OpenSTV sin definisjon av Preferansevalg blir det smidig og enklelt å bruke OpenSTV (eller analoge implementasjoner) til å avvikle preferansevalg. I tillegg er det mer ryddig å faktisk velge hvilken form for preferansevalg man ønsker å benytte, og ikke bare at man skal gjøre det samme som på UiO Vedtak: Falt S2 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget Hvor: 4-4 Levert av: William Sæbø (KK) Hva: Endring Forslag til sak: Vedtektsendringer 4.4 Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Forslaget: 4.4 8

9 Vedtak: VEDTAK: AU sin innstilling ble vedtatt Sak 3b) Halvårsevaluering AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. VEDTAK: Orienteringen tatt til etterretning Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Velferdstinget kan med alminnelig flertall avgjøre å benytte preferansevalg i henhold til retningslinjene til UiO. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Vedtatt Klokken 18:42 Pause med mat Klokken 19:15møtet i gang igjen Ordstyrer åpner saken 6a) for at kandidatene kan presentere seg. På grunn av en av kandidatene må gå tidlig. VT 06 Valg Sak 6a) Valg av valgkomité Forslag fra Heidi Bang (SD): Runar Kjellstad Nygård (HCK Markedshøyskolen) som leder av valgkomiteen Kandidater til leder av valgkomité Runar Kjellstad Nygård (HCK Markedshøyskolen) Det var spørsmål til kandidaten fra delegat nummer 15, Carl A. K. Sverdrup (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 35, Celestina Da Silva (VA). Ordstyrer lukker saken 6a) og går videre i sakslista. 9

10 Klokken 19:20 VT 03 Organisasjon Sak 3c) Orientering om tildelingsordningen AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Kaia svarte. VEDTAK: Orienteringen tatt til etterretning Klokken 19:28 VT 04 Politikk Sak 4a) Helsepolitisk dokument AU/ Vetle Bo Saga orienterte. AU innstiller på følgende: Dokumentet vedtas med de endringene som vedtas under møtet. Det var ingen oppklarende spørsmål. Innledningsvis ble innhold og kvalitet av dokumentet utarbeidet av AU diskutert. Ordstyrer forslår en prøvevotering om dokumentet skal vedtas med endringer som fremkommer på møte. Klokken 19:44 prøvevotering Det voteres om at dokumentet leveres tilbake til AU for så å behandles i senere møte. Resultatet ble 13 mot 13 altså var det ikke flertall og debatten av dokumentet fortsettes. Debatt om saken: Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 5, Fredrikke Dagsdatter Rønsen (HCK). Nummer 8, Caspar Fagerstrøm (BI). Nummer 17, Christine Adriane Svendrus (HiOA). Nummer 20, Hedda E. Vestad (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 26, Simen Eriksen(LL). Nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Nummer 29, Håkon Beckstrøm (RL). Nummer 30, Heidrun Elisabeth Lode (RL). Nummer 31, Eirik Borander (SD). Nummer 33, Heidi Bang (SD). Nummer 34, Hanna Magnussen Krogvold (SV). Nummer 35, Celestina Da Silva (VA). Nummer 36, Daniel Sandbakken. Nilsen (VA). Kaia Marie Rosseland (VT-AU). Vetle Bo Saga (VT-AU). Axel Fjeldavli (VT-AU). Magnus Nystrand (HS) I debatten ble det fremmet forslag. Det ble fremmet ytterligere forslag om at AU tar forslagene til etterretning og utarbeider nytt dokumentet. Ordstyrer orienterer om voteringsorden og forslag som har kommet inn. Ordstyrer fremlegger mulige alternativer. Ordstyrer åpner til debatt av hele dokumentet.

11 Det fremmes fler forslag om hvorvidt dokumentet skal behandles. Ordstyrer foreslår at det voteres over; voteringsorden, innkommende forslag og til sist over ikke å vedta dokumentet. 1 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Hele dokumentet Levert av: Celestina da Silva (VA) Hva: Forslaget: Vi forslår at arbeidsutvalget tar med seg innspillene som har komme inn og legger frem et nytt dokument ved neste anledning. Vedtak: Vedtatt med 19 stemmer 2 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Hele dokumentet Levert av: Hva: Forslaget: Dokumentet behandles ikke. Dokumentet leveres tilbake til AU for videre arbeid, og behandles av VT i et senere møte. Vedtak: Trukket til fordel for forslag 1 Arbeidsutvalget tar forslagene fremmet på møte med til videre behandling av dokumentet. Forslag fremmet på møte. Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Levert av: Daniel Sandbakken. Nilsen (VA) Hva: Tillegg Forslaget: Stryke fra: «Man flytter ofte...» til og med «tid for mange» 4 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 743 Levert av: Christian Strandenæs (RL) Hva: Endring Fra «studentene selv» Forslaget: Til «studentsamskipnaden» 5 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 743 Levert av: Celestina Da Silva (VA) Hva: Endring At finansieringen av studentenes helsetjenester skal være et spleiselag mellom studentene selv og det offentlige. Forslaget: At finansieringen av studentenes helsetjenester skal være et spleiselag mellom SiO og det offentlige.

12 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 749 Levert av: Hanna Magnussen Krogvold (SV) Hva: Tillegg Forslaget: Mange fysiske og psykiske lidelser, sykdommer og plager kan unngås ved god forebygging. 7 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 749 Levert av: Simen Eriksen (LL) Hva: Endring Mange sykdommer kan unngås ved at pasienten ikke blir syk i utgangspunktet. Forslaget: Alle sykdommer kan unngås ved at pasienten ikke blir syk i utgangspunktet. 8 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 787 Levert av: Daniel Sandbakken Nilsen (VA) Hva: Endring At problematikk knyttet til prevensjon og seksualhelse må gis spesiell vekt Forslaget: At problemene knyttet til prevensjon, seksualhelse, graviditet, spiseforstyrrelser og seksuell vold bør vektlegges. 9 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 787 Levert av: Fredrikke Dagsdatter Rønsen (HCK) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt: «SiO helsetjenester skal tilbud et bredt tilbud som omfatter deriblant tjenester som fysisk terapi, oesteopati, naprapati og akupunktur.» 10 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 805 Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Endring Det det er nødvendig skal SiO forsøke å lage avtaler med andre tannleger, så studenter kan få rabatterte tannlegebesøk også hos andre aktører. Forslaget: SiO skal sikte på å dekke alle studentenes behov for tannlegetjenester. Hvis det blir nødvendig kan SiO midlertidig inngår avtaler med andre tannleger, så studenter kan få rabatterte tannlegebesøk også hos andre aktører. 11 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 806 Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Endring For både lege- og tannlegetjenester bør studentsamskipnaden vurdere å gjøre tilbudet gratis. Forslaget: For både lege- og tannlegetjenester bør studentsamskipnaden gjøre tilbudet gratis.

13 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 814 Levert av: Christian Strandenæs (RL) Hva: Endring at SiOs fastleger ikke skal kunne reservere seg mot lovpålagte tjenester etter pasientrettighetsloven Forslaget: at SiOs fastleger ikke skal kunne reservere seg mot abort eller andre lovpålagte tjenester etter pasientrettighetsloven 13 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 814 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk: «at SiO fastleger ikke skal kunne reservere seg mot lovpålagte tjenester etter pasientrettighetsloven» 14 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 816 Levert av: Daniel Sandbakken Nilsen (VA) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg etter studentvennlige priser: «og SiO skal ha som mål å fjerne brukerbetaling fullstendig.» 15 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 816 Levert av: Heidi Bang (SD) Hva: Strykning Forslaget: Ta bort «vurdere å» i kulepunktet «at helsetjenester under samskipnaden skal ha studentvennlige priser, og SiO bør vurdere å fjerne brukerbetaling fullstendig» 16 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 816 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk siste leddsetning 17 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 820 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk: «at timebestilling og refusjon på sikt skal gjøres fullstendig digitalt.»

14 14 18 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 821 Levert av: Heidi Bang (SD) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt kapittel 3: Velferdstinget mener tannhelse i utgangspunktet er et offentlig ansvar. På grunn av svært høye priser, er det nødvendig å ha et tilbud i samskipnadenes regi. Enten med egne tannleger, eller gjennom rabattavtaler med private tannklinikker. Studiefinansieringen er så lav at tannlegeutgifter er vanskelig å håndtere for studenter. Velferdstinget mener derfor at tannlegetimer for studenter bør omfattes av frikort for helsetjenester. Frem til en slik ordning er på plass, må samskipnaden videreføre og utvide sitt tannlegetilbud. For tannlegetjenester bør studentsamskipnaden vurdere å gjøre tilbudet gratis Velferdstinget mener: -at tannlegeutgifter bør omfattes av frikort for helsetjenester. -at SiO må utvide åpningstider for timebestilling av tannlegetjenester." Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 821 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg: «SiO skal aktivt jobbe for å erverve pasientjournaler fra den enkelte pasient.» 20 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 821 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg: «SiO helse skal ikke tilby alternativ medisin, men løfte forvaltning av studenter og offentliges midler ved empirisk, evidensbaserte tilbud.» 21 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 825 Levert av: Hedda E. Vestad (HiOA) Hva: Endring Studenter er en gruppe som er spesielt utsatt for psykiske lidelser. Forslaget: Studenter er i en livssituasjon der de er spesielt utsatt for å utvikle psykiske lidelser, noe som fremkommer i SHoT-undersøkelsen.

15 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 832 Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Endring Det offentlig må bidra i et spleiselag med studentsamskipnaden må prioritere psykisk helse gjennom økte investeringer. Forslaget: Det offentlig i felleskap med studentsamskipnaden må prioritere psykisk helse gjennom økte investeringer. 23 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 833 Levert av: Christian Strandenæs (RL) Hva: Endring Kvaliteten på de psykiske helsetjenestene må holes på et jevnt høyt nivå, og studentsamskipnaden må prioritere å sende ventetiden til maksimalt to uker. Forslaget: Endring; Kvaliteten på de psykiske helsetjenestene skal være høy, og studentsamskipnaden må prioritere å senke ventetiden til maksimalt to uker uten at det går utover kvaliteten. 24 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke hele avsnittet. 25 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 850 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: SiO skal være en aktiv part i utvikling og produksjon av undersøkelser om overordnede, nasjonal studenthelse 26 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 856 Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke punktet: «at SiO skal dele av sin ekspertise på studentproblematikk med andre samskipnader og helsevesenet forøvrig, spesielt knyttet til ensomhet, stress og angst.» 27 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Til nytt kap 3 Levert av: Celestina da Silva (VA) Hva: Tillegg Forslaget: «SiO skal jobbe for at staten innfører gratis tannhelse-tjenester for studenter.»

16 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Til nytt kap 3 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk «bør være gratis» 29 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Til nytt kap 3 Levert av: Christine Adriane Svendrus (HiOA) Hva: Endring For tannlegetjenester bør studentsamskipnaden vurdere å gjøre tilbudet gratis. Forslaget: For tannlegetjenester bør studentsamskipnaden ha som mål å fjerne brukerbetaling fullstendig. 30 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: 859 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt: «SiO skal være en aktiv part i utvikling og produksjon av undersøkelser om den overordnede, nasjonale studenthelsetjeneste.» 31 Dokument: Helsepolitisk dokument Hvor: Hele dokumentet Levert av: Håkon Beckstrøm (RL) Hva: Forslaget: AU gis tillatelse til å legge inn referanser til påstander i dokumenter. VEDTAK: AU tar innspillene til etterretning som har komme inn og legger frem et nytt dokument ved neste anledning. VT 06 Valg Sak 6a) Valg av valgkomité AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. Klokken 21:05 AU innstiller på følgende: Det fremmes og velges 5 medlemmer inkludert en leder av valgkomiteen på møtet.. Forslag fra Christian Strandenæs (RL): Fremmer seg selv som medlem av valgkomité. Forslag fra Svein Tømmerdal (BL): Fremmer Tina Alvær (BL) som medlem av valgkomité

17 Kandidater til leder av valgkomité Runar Kjellstad Nygård (HCK Markedshøyskolen) Kandidater til valgkomité Amanda Schei (LL) presenterte seg selv Christophe Cunen-Classens (BI) presenterte seg selv Christian Strandenæs (RL) presenterte seg selv Tina Alvær (BL) presentert av Svein Tømmerdal Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 35, Celestina Da Silva (VA). Kandidatene valgt ved akklamasjon. VEDTAK: medlemmer i valgkomite Leder: Runar Kjellstad Nygård (HCK) Medlemmer: Amanda Schei (LL) Christophe Cunen-Classens (BI) Christian Strandenæs (RL) Tina Alvær (BL) VT 07 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Klokken 20:55 Møtet avsluttes med møtekritikk Oslo, Sarah Sørensen, Referent.

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. oktober 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 16. oktober 2017 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 23.-24. januar 2016 Tid: klokken 13:30 Sted: Renskaug Vertsgård. Møtet satt d. 23. januar kl. 13:40. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. september kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer