!!! "! #$ % &' % ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! "! #$ % &' % ( )"

Transkript

1 !!" #$% &' '%()

2 *+,! " # $"" %&' ( BNP Prosent år/år ) *! +," + ) %-.. // ( OECD Global Fastlands-Norge

3 -,./ %1234! USA jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Japan jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Storbritannia jun.99 jun.4 jun.9 Tyskland jun.99 jun.4 jun.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Indus triprod. Ek s portve rdi (ha)

4 /.,.$ :,/; ) ' ' "1/ 2 3 / ) 4 '5 /" 5' 6

5 )%,.. #

6 4;.,$. ) 27892: / ' 4 3; 4 / < '3 / : " 3=">*?4'' ) > "5 4 ' = Akkumulert endring i off. budsjettbalanser fra 29-1 ISL HUN ITA CHE POL CZE PRT FRA BEL IRL AUT DEU USA JPN ESP CA LUX AUS FIN SW NLD DNK NZL GBR Syklisk Pakke Annet OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP OECD-bal (va) Japan UK USA Tyskl

7 ;... ) 4 < " %8$>5 'A=( ) 2 / ' '!%( 3% (/ "3% ( % ' (B3%"( " " ) 4!?" "' C Styringsrenter Fak tis k/prognos e 24. se pt. 29 ok t.2 ok t.4 ok t.6 okt.8 ok t.1 USA Japan ØMU UK Sve rige Sentralbankbalanser nov. 98 nov. 3 nov. 8 USA: Mrd $ EZ: Mrd Japan: 1''' JPY UK: 1 m il.

8 5;.= Oversikt over iverksatte tiltak i OECD-landene Bankgjeld Bankaktiva Økte Garantier Planer om Finansiere Finansiere Forbud/ innskudds- for banklån Kapital- Skjerme å kjøpe kreditt- verdipapiriserterestriksjoner garantier eller gjeld innskudd Nasjonalisere dårlige lån dårlige lån obligasjoner aktiva short-salg Canada x x x x Mexico x USA x x x x x x x x x Eurosonen x Belgia x x x x Finland x x x x x Frankrike høy fra før x x x Hellas x x x Irland x x x x x Italia x x x Luxembourg x x x Nederland x x x x x Portugal x x x Spania x x x x Tyskland x x x x x Østerrike x x x x Danmark x x x x x Polen x x Slovakia x Storbritannia x x x x x x x x Sverige x x x x Tsjekkia Ungarn x x x Island x x x x Norge høy fra før x x Sveits x x x x x Tyrkia Australia x x x x Japan x x x x Korea x x New Zealand x x Kilde: OECD Economic Outlook, Interim Report Apr 1st 29

9 >#,%,,

10 ,,, Kredittforsikringspremier Itraxx Financials 5y, bps ok t.7 apr.8 ok t.8 apr.9 Senior Sub DnB NOR sen Aksjeindekser t -12m = 1 6 ok t.7 apr.8 okt.8 apr.9 S&P5 EUROSTOXX OSEBX USA: Volatilitet, aksjemarked VIX - S&P5 sep.94 sep.99 sep.4 sep.9

11 / % ) D,! 3 ' Endring makroscore DnB NOR Markets DnB NOR Markets 2. MakroTermom eter MakroTerm ometer jan.1. jan.1 jan.3 jan.5 USA Score Land USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt 4 sep.9 BNP-vekt %, jan.7 ØMU jan.3 UK Japan Tillit jan.9 jan.5 jan.7 Norge Husholdninger Konsum Bolig Arbeidsm Uveide tall 15 jan.9 Sverige Tillit jan.8 jul.8 jan.9 Opp Ned Næringsliv Prod. Ordre Eksport jul.9 Netto I alt Inflasjon

12 %? 15 '!> 5 >!>""<," : '' + ) E5 ) > / ) > '' " ),/ ''": " ) 6 6

13 .. ) $ (./5 ) (,!F" '%"'G (3" ' 2' / ' "" "3 5 HIJ" )? " %. ) 4 /" Industriland: BNP Prosentvis endring k/k, annualisert OECD: BNP Faktisk, trend og gap Q1 2 Q1 25 Q Q1 25 Q1 27 Q1 29 Q1 211 Gap Faktis k (ha) Trend (ha)

14 $A ) -5 " ' 3 ) " ) " ' USA: Konsumpriser Prosent, å/å Jul-95 Jul- Jul-5 Jul Konsumpriser u/mat & energi Prosentvis endring år/år aug.99 aug.4 aug.9 Kap.utn., 2 år frem Varer-core (ha) USA ØMU Japan

15 )? +B14σ?%' USA: BNP-vekst 27 Consensus: St.avvik og høy/lav jan.6 jul.6 jan.7 jul.7 jan USA: BNP-vekst 28 Consensus: St.avvik og høy/lav -4 jan.7 jul.7 jan.8 jul.8 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets USA: BNP-vekst 29 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.8 jul.8 jan.9 jul USA: BNP-vekst 21 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.9 m ar.9 m ai.9 jul.9 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets #

16 @A ) - G IJ +1B B "B & ) 4 ' '"'! " " ) F" "!K + ).. "!*5 + ) $ 3" ">*?:!F" "3 + ) E!4: C 5+

17

18 +%(. '?,, ) :>*?:3=!!"%:3= (3G3=!4!%3#=( ),?L=3 = ) " 3=/ ) #3 : Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Norsk eksport etter art, % Olje/gass m v Kjem isk Metaller Treforedling Mat Shipping Maskiner Turism e Øvrig

19 $,?, ).;. ' 3= 3 /5 # ) > '3=" )? " ' //"=#= )? " C:' '' ) -G# M" :' ': M" "5: M" >CD ' 4 Stimulans og budsjettutgifter Prosent 8 7 Offentlig forbruk Prosentvis volumendring år/år 25 Offentlige bruttoinvesteringer Prosentvis volumendring år/år Endring strukturelt underskudd, %BNP Underliggende utgifter, %å/å (ha) TR 29/3 TR 28/ TR 29/3 TR 28/3

20 ..,. ) + #L=N=>??EC /"'3 =' ' C!D /" ' " ) G#G# 3' )?' ' > ) 2!# M7-O:J3# M$7# M$%C( 8 Norske renter Faktis k/prognos e 25. se p ok t.2 ok t.6 ok t.1 Folio 3m NIBOR Ti år sw ap

21 (,, (,%...$ Endring i kredittpraksis Ne ttotall. Prose nt 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Hus holdninge r Be drifte r Nær.e ie ndom Faktorer som påvirker kredittpraksis overfor hush. Netto, % 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Makroutsikter Risikovilje Fundings ituas jon M is lighold 8 Endring i lånebetingelser overfor bedrifter. Netto, % 4 Endring i lånebetingelser overfor husholdninger. Netto, % :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Krav til EK Krav til sikkerhet Gebyrer :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Max gjeld/inntekt M ax gje ld/boligv. Avdrags frihe t

22 /, ) $' ' = C ) ; " 3=3 " # ) 4 " :=3// " =3 " ' "''%#=C( Kredittindikatoren (K2) Prosentvis endring jan.88 jan.95 jan.2 jan.9 å/å 3m/3m å.r Kreditt etter sektor (K2) Prosentvis endring år/år jan. jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 Hush. Bedrifter Kom m uner

23 ,,$%. ) := IG= %,/ 3'/ " ( ) 4 ' "= " 3 " ' " A:=%; : " " 3 /'( Husholdningenes tilpasning Årslønn Konsumpriser Reallønn Disponibel realinntekt Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III Husholdninger. Prosent Forbruk Innte kt Sparerate 1-1

24 C$%.', 4 3 Forventningsindikator 6 Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste 4 kvartaler Q Q Q1 22 Q1 26 Faktisk Ses.justert Gj.snitt -4 Q Q Q3 21 Q3 25 Q Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 1995= aug.4 apr.6 de s.7 aug.9 Varekonsum Detaljomsetning (ha) Førstegangsregistreringer 1 biler. Sesongjustert sep.93 sep.97 sep.1 sep.5 sep.9 Faktisk Trend

25 /,D%D ) = " 3#= :'//," + )!E%:(3 %:(3%G(3 /%:(3.5.%G( ) E" %:P(3 / %P(E 3 // 5 ) := ": G= P Bruktboligpriser NEF/ECON. Ses ongjus tert Prosentvis endring boligpriser Norges Banks m odell. Kvartaler jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 jan.1 jan m/3m å.r. 1 kr./kvm (ha) Rente +1% Ledighet +1% (ha) #

26 )' (,5!8!7,',! Boligbygging. 1 kvm (Under bygging lagget ett år) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Unde r bygging Andre bygg. 1 kvm (Under bygging lagget 6 mndr) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Under bygging 3 Bygg- og anleggsordre 2Q1=1. Ses.justert og glattet 3 Ordrereserver 2Q1=1. Se s.jus tert og glattet Q Q1 2 Q1 25 Q Q1 2 Q1 25 Tilgang Reserver Bolig Andre bygg

27 ,=/ ) " " ' " < ' " '"$ " " " $5"" " '.'". ) 8" "" " " 3 " "< F"'# % +( Konjunkturbarometeret: Utsikter for neste kvartal 27Q4 28Q1 28Q2 28Q3 28Q4 29Q1 29Q2 Næringsmidler Trevarer +(-) -(+) (+) Treforedling - - -(+) Kjemiske råvarer Lettmetaller Metallvarer (+) Maskinindustri (+) - -- Elektroteknisk/optisk (+) Offshore/transportmidler (+) Meget god + God ~ På det jevne - Svak -- Meget svak - (+) Svak, men med enkelte positive trekk +/- Like sterke negative/positive faktorer Konjunkturbarometer industri Diff.indeks, sj/glattet: Forventninger Q2 74 Q2 84 Q2 94 Q2 4 Produksjon

28 .*.,.E4"7 :447;,5! Eksport av tradisjonelle varer Mrd.kroner. Sesongjustert 14 jun. jun.2 jun.4 jun.6 jun.8 Fak tis k Volum (ha) Eksportvolum Sj., 2=1. SITC 1 & Q1 Q1 3 Q1 6 Q1 9 Matvarer Kjemisk Metaller Maskiner Øvrig 25 Ordretilgang Verdi, 25=1. Sj og glattet 6 Ordrereserver Ve rdi, 25=1. Sj og glatte t Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger

29 )$ ) 4" M # M Q C %#:= 3 ' ',5 : ' 5 "' ) >*?: A = 3'' ' /5' Oljeinvesteringer Mrd kroner. Antatte og utførte Faktisk aug t-1 aug t Oljeinvesteringer DnB NOR Markets' anslag Endring i %-poeng % av BNP-F (ha)

30 F*. ) *"!M:M< ) D!M< 53 3M ) D!#M< 53M 3+ ) 6?" 3: 3 ' 1 sysselsatte, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets 1 arbeidssøkere, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets jan. jan.5 jan.1 jan. jan.5 jan.1 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9

31 G,'/ ) *E" :5 3' M "M< 3/" Sysselsetting og arbeidsstyrke 1. Sesongjustert mai.5 mai.6 mai.7 mai.8 mai.9 Sysselsatte Arbeidsstyrke Siste fire kv. Personsysselsetting, sj 8:2 8:3 8:4 9:1 9:2 1 Pst. I alt Jordbruk og skogbruk Fiske,fangst og fiskeoppdrett Oljeutvinning Industri Næringmidler Tekstilindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling Forlag og grafisk industri Verkstedindustri Bygging av skip/oljeplattformer Møbelindustri og annen industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv Hotell- og restaurantvirksomhet Utenriks sjøfart Transport ellers Post og telekommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forr.messig tjenesteyting Fastlands-Norge Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Fastlandsbedriftene

32 ,?%% ) D%%,% (/ C " C 3 "" : ) 4 "' :,?' #MC' 3/" " # / Bruttoledighet, 1 (sj) Endring m/m og nivå jan.7 jan.8 jan Ledige Tiltak Nivå (ha)

33 ?,,A ) $ #/ "L=C )? 5" '," + -" "" ' IJ > / ""," + ) -!%(F""/ % G " (3% ('/'' 3% ( "": Fastlandsbedriftene Pros e ntvis endring år/år 95:2 97:2 99:2 1:2 3:2 5:2 7:2 9:2 Bruttoprodukt Sysselsatte Arbeidsmarked. Pst.vis endring år/år (om ikke annet angitt) Fastlands-Norges BNP Produktivitet Timeverk Gjennomsnittlig arbeidstid Personsysselsetting personer år/år Arbeidsstyrke 1, å/å AKU-ledighet Prosent av arbeidsstyrken Memo: Antall virkedager Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III

34 C$$, ) /"/ ""3 A=: ) 4 F?8: " ""3: /5 "" ) " ' : Tabell Prismodell Innenlandsk prisbidrag Årslønnsvekst LPE, fastlandsbedr Prisvekst, innland eks. husleie Husleie Importpriser i KPI KPI-JAE Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent Årslønn Ledighet

35 #,$ ) E B "' 3' D%G(3$%:(3$? %:(%:( ) > /'/ G" ) F ' " Strukturelt budsjettunderskudd Mrd. 29-kroner (RNB9) Faktisk bruk 4%-regel +9''' #

36 #.,A ) % C" (/ DCEE ;: )!- /5" Off.etterspørsel/Fastlands-BNP I hht regjeringens partifarge Forbruk, A/rgr Forbruk, borg. Inv, A/rgr Inv, borg F-BNP og off. etterspørsel DnB NOR Markets' anslag F-BNP å/å Off.ettersp/F-BNP (ha)

37 @

38 , *G,'.

39 (,HH / OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 OECD USA UK Japan jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 ØM U Tys k l. Fra. Italia OECDs le dende indikator Prosentvis endring, 6m/6m, å.r. OECDs ledende indikator Pros e ntvis endring, 6m/6m, å.r jul.3 jul.5 jul.7 jul.9-5 jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 Brasil Russland Kina India

40 /,. +%,?,' Råvarepriser sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep Råvarepriser og fraktrater Economist's råvareprisindeks 5 sep.99 sep.4 sep Olje, $/fat Gull, $/oz (ha) Metallpriser, USD Baltic Dry (ha) Verdensmarkedspriser på mat sep.99 sep.4 sep.9 Verdensmarkedspriser på mat sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep.9 Kaffe (c/lb) Soya (c/b) M ais (c/b) Hve te (c/b) Ris ($/t)

41 ',.* BI ) $" %P( 5%:=(3 %G= P(#' $%/" (" #P 5%:=(- %G= P(#'$ %G= P( Fiscal contractions Monetary.tightening Recessions IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP loss from peak Duration, quarters Fiscal contractions Monetary.tightening Recoveries IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP gain in first four quarters Tim e until previous peak, quarters

42 @A( %./ ) 2 ;$D3:3" ''/''>*?: " " '2 ;" < ''/''>*?: ' ) $ /< '/ * #=" ':'/ 3=" '3"=C=# A v s k r lå n f o rr.e ie n d o m USA: BNP-gap og avskrivninger lån til forretningseiendom y = -.337x R 2 = BNP-gap Misligholdsrater, sj Q Q Q Q2 29 I alt Prime Subprime ARM FRM

43 /,/ ) 4-% 6( ) 2$ - B ' C" ' B ".2$ 4.IJ>' ) > QH$R #= C>*? ) F ";$D38S%< 6(; : ) /"'

44 ( :),GC,; 8 6 USA: Feds utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn USA: Fed's utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn Q Q Q Q3 24 Q Boliglån Kre dittk ortlån ØMU: Bankers forventede kredittinstramming Q2 24 Q2 26 Q2 28 Boliglån Be drifte r Forbr.lån 2-4 Q Q Q Q3 24 Q Be drifter Forre tnings e ie ndom UK: Bank of Englands utlånsundersøkelse. Prosent +/- -6 Q3 27 Q3 28 Q3 29 Bedrifter: -3m Boliglån: -3m Kre dittkort: -3m Nes te 3m Nes te 3m Nes te 3m

45 C, USA: Husholdninge nes gjeld Prosent å/å -3 Q Q Q Q Japan: Bankutlån Prosentvis endring år/år -1 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Bybank er Re gionale I ØMU: Bankutlån Prosent endring år/år 2 jul.99 jul.4 jul.9 Be drift Bolig Forbruk s lån UK: Personlig gjeld Prosentvis endring år/år -5 jul.94 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Pant i bolig Us ik re t #

46 -$,,', ).1/ '.!F""C /5 ),!K"C' / C ' ) "!>: ) C,!4$" Q,!//" E' ' %'4- ( USA: Husholdningenes gjeld Prosent av disponibel inntekt Q Q Q2 199 Q2 29 Faktisk Snitt 2 år Snitt 1 år Tre nd USA: Nettoformue og sparing prosent av disponibel inntekt Q Q Q Q Q2 29 Sparing Nettoform ue (inv., ha)

47 ,?% ) $5 3 / ) 3' "3 " ;$D8 ) $" ' "5 '" Ledighetsrate Prosent Forbrukertillit Q Q Q2 24 Q aug.93 aug.97 aug.1 aug.5 aug.9 5 USA UK Euroland Japan EZ: Optim-pessim USA, Mich.

48 )+*2.?$./ ) "." ". " > : " /3' ) 2!* " =">*? ' 1. Survivor functions for OECD recessions (IMF). Years.6 Impact of fiscal policy on strength of recovery (IMF) All Exp.fiscal.pol. Financial crises Exp m on.policy Debt-to-GDP ratio

49 $,I$ ) E/ HE = '' /5 :F+4 T"" D "!>':3 '5 / " ) 15 '!? 5 % "< (

50 C/ :/,; China: PMI Manufacturing Index (CLSA/Markit) China: GDP y/y in % jul.3 jul.5 jul.7 jul Orde rs Production China: Industrial production t-5 = 1. Seas.adj. by DnB NOR 8 jul.4 jul.5 jul.6 jul.7 jul.8 jul.9 Steel Coal Cement Ele ctricity 4 2 Q Q Q3 24 Q China: Imports Seasonally adjusted. 1 tons jul.3 jul.5 jul.7 jul Alum. Coppe r Crude (tons) #

51 /,>(,',, ) =5!7 3 M2 and private sector credit Per cent change y/y jul.99 jul.4 jul.9 Private s ector credit M 2 5 Chinese stock market Rebased, t-5 = aug.99 aug.4 aug.9 Shanghai A Shenzhen A #

52 , *$ #

53 $. BNP. Prosentvis endring fra året før Land/område PPP-vekt Verden OECD USA Canada Mexico Japan Sør-Korea Storbritannia Sverige Danmark Norge Eurosonen Tyskland Frankrike Italia Spania Finland Kina India Russland Brasil Memo: Norges handelspartnere Kilde: DnB NOR Markets 29:III #

54 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvesteringer i fast kapital Oljevirksomhet Fastlands-Norge Bedriftene Boliger Offentlig forvaltning Etterspørsel fra Fastlands-Norge Eksport i alt Råolje og naturgass Tradisjonell eksport Import i alt Tradisjonell import BNP Fastlands-Norge #

55 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Arbeidsmarked Sysselsatte, personer Arbeidsledighetsrate, AKU * Registrerte ledige. Prosent * Priser og lønninger Årslønn Timelønnskostnader Konsumpriser KPIJAE Bruktboligpriser Råoljepris i NOK * oljepris i USD * Utenriksøkonomi * Eksportoverskudd, mrd. kroner tradisjonelle varer Driftsoverskudd, mrd. kroner i pst. av BNP ##

56 (). Styringsre nte r 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA: Fe d Funds Ta rge t Ja pa n: Da g-til-da g Eurola nd: Re pore nte Storbrita nnia: Ba nk ra te Sve rige: Re pore nte Norge: Foliore nte Sve its: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its Ti års swaprenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its #

57 (). Valutakurser 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK

58 > #

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010 Tariffkonferanse 7. og 8. februar Økonomiske utsikter v/ Kyrre Aamdal 6. februar 2 Det går bedre i finansmarkedene Globale aksjekurser har steget 6% siden mars, norske aksjer enda mer. Aktivaprisene bl.a.

Detaljer

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Utsikter for bilsalget i 211 Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 21 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Oversikt Makroøkonomiske utsikter internasjonalt Krisen tilbakelagt? Hvorfor går det så tregt?

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013 Revidert nasjonalbudsjett 213 #revidert 2 God vekst i fastlandsøkonomien 135 13 125 12 BNP. Indeks 25=1 Sverige USA Fastlands-Norge Danmark Euroområdet 135 13 125 12 115 115 11 11 15 15 1 1 Kilde: Macrobond

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

Hovedstyremøte 2. februar 2005

Hovedstyremøte 2. februar 2005 Hovedstyremøte. februar BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv.,, Storbritannia USA,, Euroområdet Japan -, -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK),

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017 Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 17 Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Onsdag 8. februar 17 1) Konjunktursykelen holder: 17 > 1 Men risikoen har økt vesentlig: Brexit Trump Putin Le Pen & Co. 1 BNP Prosentvis

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 5. mai Finanskrisen er nå tilbakelagt 3Q3-7Q: Post-dotcomboblesprekken.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Hovedstyremøte. 29. oktober Importvektet valutakurs (I-44) 1) Indeks 1995 = 100 Uke Uke

Hovedstyremøte. 29. oktober Importvektet valutakurs (I-44) 1) Indeks 1995 = 100 Uke Uke Hovedstyremøte 9. oktober 8 Importvektet valutakurs (I-) ) Indeks 99 = Uke Uke 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 ) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Kilde: Valutakurser ) NOK/USD, NOK/EUR og NOK/SEK Uke Uke 8 9

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden Hovedstyremøte. april Global og regional vekst tall fra IMF USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden - 99 997 99 999 - Kilde: IMF Global og regional vekst tall fra IMF Euroområdet Japan Verden - 99 997 99

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig. 199 1 5 Kina 5 15 Andre fremvoksende økonomier OECD 15 1 1 5 5 199 1996 1998 6 8 1 1 1 1) Anslag

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet på Sørvestlandet

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet på Sørvestlandet Utsikter for norsk økonomi og næringslivet på Sørvestlandet Sentralbanksjef Svein Gjedrem Vats,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer