!!! "! #$ % &' % ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! "! #$ % &' % ( )"

Transkript

1 !!" #$% &' '%()

2 *+,! " # $"" %&' ( BNP Prosent år/år ) *! +," + ) %-.. // ( OECD Global Fastlands-Norge

3 -,./ %1234! USA jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Japan jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Storbritannia jun.99 jun.4 jun.9 Tyskland jun.99 jun.4 jun.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Indus triprod. Ek s portve rdi (ha)

4 /.,.$ :,/; ) ' ' "1/ 2 3 / ) 4 '5 /" 5' 6

5 )%,.. #

6 4;.,$. ) 27892: / ' 4 3; 4 / < '3 / : " 3=">*?4'' ) > "5 4 ' = Akkumulert endring i off. budsjettbalanser fra 29-1 ISL HUN ITA CHE POL CZE PRT FRA BEL IRL AUT DEU USA JPN ESP CA LUX AUS FIN SW NLD DNK NZL GBR Syklisk Pakke Annet OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP OECD-bal (va) Japan UK USA Tyskl

7 ;... ) 4 < " %8$>5 'A=( ) 2 / ' '!%( 3% (/ "3% ( % ' (B3%"( " " ) 4!?" "' C Styringsrenter Fak tis k/prognos e 24. se pt. 29 ok t.2 ok t.4 ok t.6 okt.8 ok t.1 USA Japan ØMU UK Sve rige Sentralbankbalanser nov. 98 nov. 3 nov. 8 USA: Mrd $ EZ: Mrd Japan: 1''' JPY UK: 1 m il.

8 5;.= Oversikt over iverksatte tiltak i OECD-landene Bankgjeld Bankaktiva Økte Garantier Planer om Finansiere Finansiere Forbud/ innskudds- for banklån Kapital- Skjerme å kjøpe kreditt- verdipapiriserterestriksjoner garantier eller gjeld innskudd Nasjonalisere dårlige lån dårlige lån obligasjoner aktiva short-salg Canada x x x x Mexico x USA x x x x x x x x x Eurosonen x Belgia x x x x Finland x x x x x Frankrike høy fra før x x x Hellas x x x Irland x x x x x Italia x x x Luxembourg x x x Nederland x x x x x Portugal x x x Spania x x x x Tyskland x x x x x Østerrike x x x x Danmark x x x x x Polen x x Slovakia x Storbritannia x x x x x x x x Sverige x x x x Tsjekkia Ungarn x x x Island x x x x Norge høy fra før x x Sveits x x x x x Tyrkia Australia x x x x Japan x x x x Korea x x New Zealand x x Kilde: OECD Economic Outlook, Interim Report Apr 1st 29

9 >#,%,,

10 ,,, Kredittforsikringspremier Itraxx Financials 5y, bps ok t.7 apr.8 ok t.8 apr.9 Senior Sub DnB NOR sen Aksjeindekser t -12m = 1 6 ok t.7 apr.8 okt.8 apr.9 S&P5 EUROSTOXX OSEBX USA: Volatilitet, aksjemarked VIX - S&P5 sep.94 sep.99 sep.4 sep.9

11 / % ) D,! 3 ' Endring makroscore DnB NOR Markets DnB NOR Markets 2. MakroTermom eter MakroTerm ometer jan.1. jan.1 jan.3 jan.5 USA Score Land USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt 4 sep.9 BNP-vekt %, jan.7 ØMU jan.3 UK Japan Tillit jan.9 jan.5 jan.7 Norge Husholdninger Konsum Bolig Arbeidsm Uveide tall 15 jan.9 Sverige Tillit jan.8 jul.8 jan.9 Opp Ned Næringsliv Prod. Ordre Eksport jul.9 Netto I alt Inflasjon

12 %? 15 '!> 5 >!>""<," : '' + ) E5 ) > / ) > '' " ),/ ''": " ) 6 6

13 .. ) $ (./5 ) (,!F" '%"'G (3" ' 2' / ' "" "3 5 HIJ" )? " %. ) 4 /" Industriland: BNP Prosentvis endring k/k, annualisert OECD: BNP Faktisk, trend og gap Q1 2 Q1 25 Q Q1 25 Q1 27 Q1 29 Q1 211 Gap Faktis k (ha) Trend (ha)

14 $A ) -5 " ' 3 ) " ) " ' USA: Konsumpriser Prosent, å/å Jul-95 Jul- Jul-5 Jul Konsumpriser u/mat & energi Prosentvis endring år/år aug.99 aug.4 aug.9 Kap.utn., 2 år frem Varer-core (ha) USA ØMU Japan

15 )? +B14σ?%' USA: BNP-vekst 27 Consensus: St.avvik og høy/lav jan.6 jul.6 jan.7 jul.7 jan USA: BNP-vekst 28 Consensus: St.avvik og høy/lav -4 jan.7 jul.7 jan.8 jul.8 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets USA: BNP-vekst 29 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.8 jul.8 jan.9 jul USA: BNP-vekst 21 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.9 m ar.9 m ai.9 jul.9 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets #

16 @A ) - G IJ +1B B "B & ) 4 ' '"'! " " ) F" "!K + ).. "!*5 + ) $ 3" ">*?:!F" "3 + ) E!4: C 5+

17

18 +%(. '?,, ) :>*?:3=!!"%:3= (3G3=!4!%3#=( ),?L=3 = ) " 3=/ ) #3 : Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Norsk eksport etter art, % Olje/gass m v Kjem isk Metaller Treforedling Mat Shipping Maskiner Turism e Øvrig

19 $,?, ).;. ' 3= 3 /5 # ) > '3=" )? " ' //"=#= )? " C:' '' ) -G# M" :' ': M" "5: M" >CD ' 4 Stimulans og budsjettutgifter Prosent 8 7 Offentlig forbruk Prosentvis volumendring år/år 25 Offentlige bruttoinvesteringer Prosentvis volumendring år/år Endring strukturelt underskudd, %BNP Underliggende utgifter, %å/å (ha) TR 29/3 TR 28/ TR 29/3 TR 28/3

20 ..,. ) + #L=N=>??EC /"'3 =' ' C!D /" ' " ) G#G# 3' )?' ' > ) 2!# M7-O:J3# M$7# M$%C( 8 Norske renter Faktis k/prognos e 25. se p ok t.2 ok t.6 ok t.1 Folio 3m NIBOR Ti år sw ap

21 (,, (,%...$ Endring i kredittpraksis Ne ttotall. Prose nt 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Hus holdninge r Be drifte r Nær.e ie ndom Faktorer som påvirker kredittpraksis overfor hush. Netto, % 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Makroutsikter Risikovilje Fundings ituas jon M is lighold 8 Endring i lånebetingelser overfor bedrifter. Netto, % 4 Endring i lånebetingelser overfor husholdninger. Netto, % :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Krav til EK Krav til sikkerhet Gebyrer :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Max gjeld/inntekt M ax gje ld/boligv. Avdrags frihe t

22 /, ) $' ' = C ) ; " 3=3 " # ) 4 " :=3// " =3 " ' "''%#=C( Kredittindikatoren (K2) Prosentvis endring jan.88 jan.95 jan.2 jan.9 å/å 3m/3m å.r Kreditt etter sektor (K2) Prosentvis endring år/år jan. jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 Hush. Bedrifter Kom m uner

23 ,,$%. ) := IG= %,/ 3'/ " ( ) 4 ' "= " 3 " ' " A:=%; : " " 3 /'( Husholdningenes tilpasning Årslønn Konsumpriser Reallønn Disponibel realinntekt Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III Husholdninger. Prosent Forbruk Innte kt Sparerate 1-1

24 C$%.', 4 3 Forventningsindikator 6 Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste 4 kvartaler Q Q Q1 22 Q1 26 Faktisk Ses.justert Gj.snitt -4 Q Q Q3 21 Q3 25 Q Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 1995= aug.4 apr.6 de s.7 aug.9 Varekonsum Detaljomsetning (ha) Førstegangsregistreringer 1 biler. Sesongjustert sep.93 sep.97 sep.1 sep.5 sep.9 Faktisk Trend

25 /,D%D ) = " 3#= :'//," + )!E%:(3 %:(3%G(3 /%:(3.5.%G( ) E" %:P(3 / %P(E 3 // 5 ) := ": G= P Bruktboligpriser NEF/ECON. Ses ongjus tert Prosentvis endring boligpriser Norges Banks m odell. Kvartaler jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 jan.1 jan m/3m å.r. 1 kr./kvm (ha) Rente +1% Ledighet +1% (ha) #

26 )' (,5!8!7,',! Boligbygging. 1 kvm (Under bygging lagget ett år) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Unde r bygging Andre bygg. 1 kvm (Under bygging lagget 6 mndr) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Under bygging 3 Bygg- og anleggsordre 2Q1=1. Ses.justert og glattet 3 Ordrereserver 2Q1=1. Se s.jus tert og glattet Q Q1 2 Q1 25 Q Q1 2 Q1 25 Tilgang Reserver Bolig Andre bygg

27 ,=/ ) " " ' " < ' " '"$ " " " $5"" " '.'". ) 8" "" " " 3 " "< F"'# % +( Konjunkturbarometeret: Utsikter for neste kvartal 27Q4 28Q1 28Q2 28Q3 28Q4 29Q1 29Q2 Næringsmidler Trevarer +(-) -(+) (+) Treforedling - - -(+) Kjemiske råvarer Lettmetaller Metallvarer (+) Maskinindustri (+) - -- Elektroteknisk/optisk (+) Offshore/transportmidler (+) Meget god + God ~ På det jevne - Svak -- Meget svak - (+) Svak, men med enkelte positive trekk +/- Like sterke negative/positive faktorer Konjunkturbarometer industri Diff.indeks, sj/glattet: Forventninger Q2 74 Q2 84 Q2 94 Q2 4 Produksjon

28 .*.,.E4"7 :447;,5! Eksport av tradisjonelle varer Mrd.kroner. Sesongjustert 14 jun. jun.2 jun.4 jun.6 jun.8 Fak tis k Volum (ha) Eksportvolum Sj., 2=1. SITC 1 & Q1 Q1 3 Q1 6 Q1 9 Matvarer Kjemisk Metaller Maskiner Øvrig 25 Ordretilgang Verdi, 25=1. Sj og glattet 6 Ordrereserver Ve rdi, 25=1. Sj og glatte t Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger

29 )$ ) 4" M # M Q C %#:= 3 ' ',5 : ' 5 "' ) >*?: A = 3'' ' /5' Oljeinvesteringer Mrd kroner. Antatte og utførte Faktisk aug t-1 aug t Oljeinvesteringer DnB NOR Markets' anslag Endring i %-poeng % av BNP-F (ha)

30 F*. ) *"!M:M< ) D!M< 53 3M ) D!#M< 53M 3+ ) 6?" 3: 3 ' 1 sysselsatte, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets 1 arbeidssøkere, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets jan. jan.5 jan.1 jan. jan.5 jan.1 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9

31 G,'/ ) *E" :5 3' M "M< 3/" Sysselsetting og arbeidsstyrke 1. Sesongjustert mai.5 mai.6 mai.7 mai.8 mai.9 Sysselsatte Arbeidsstyrke Siste fire kv. Personsysselsetting, sj 8:2 8:3 8:4 9:1 9:2 1 Pst. I alt Jordbruk og skogbruk Fiske,fangst og fiskeoppdrett Oljeutvinning Industri Næringmidler Tekstilindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling Forlag og grafisk industri Verkstedindustri Bygging av skip/oljeplattformer Møbelindustri og annen industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv Hotell- og restaurantvirksomhet Utenriks sjøfart Transport ellers Post og telekommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forr.messig tjenesteyting Fastlands-Norge Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Fastlandsbedriftene

32 ,?%% ) D%%,% (/ C " C 3 "" : ) 4 "' :,?' #MC' 3/" " # / Bruttoledighet, 1 (sj) Endring m/m og nivå jan.7 jan.8 jan Ledige Tiltak Nivå (ha)

33 ?,,A ) $ #/ "L=C )? 5" '," + -" "" ' IJ > / ""," + ) -!%(F""/ % G " (3% ('/'' 3% ( "": Fastlandsbedriftene Pros e ntvis endring år/år 95:2 97:2 99:2 1:2 3:2 5:2 7:2 9:2 Bruttoprodukt Sysselsatte Arbeidsmarked. Pst.vis endring år/år (om ikke annet angitt) Fastlands-Norges BNP Produktivitet Timeverk Gjennomsnittlig arbeidstid Personsysselsetting personer år/år Arbeidsstyrke 1, å/å AKU-ledighet Prosent av arbeidsstyrken Memo: Antall virkedager Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III

34 C$$, ) /"/ ""3 A=: ) 4 F?8: " ""3: /5 "" ) " ' : Tabell Prismodell Innenlandsk prisbidrag Årslønnsvekst LPE, fastlandsbedr Prisvekst, innland eks. husleie Husleie Importpriser i KPI KPI-JAE Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent Årslønn Ledighet

35 #,$ ) E B "' 3' D%G(3$%:(3$? %:(%:( ) > /'/ G" ) F ' " Strukturelt budsjettunderskudd Mrd. 29-kroner (RNB9) Faktisk bruk 4%-regel +9''' #

36 #.,A ) % C" (/ DCEE ;: )!- /5" Off.etterspørsel/Fastlands-BNP I hht regjeringens partifarge Forbruk, A/rgr Forbruk, borg. Inv, A/rgr Inv, borg F-BNP og off. etterspørsel DnB NOR Markets' anslag F-BNP å/å Off.ettersp/F-BNP (ha)

37 @

38 , *G,'.

39 (,HH / OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 OECD USA UK Japan jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 ØM U Tys k l. Fra. Italia OECDs le dende indikator Prosentvis endring, 6m/6m, å.r. OECDs ledende indikator Pros e ntvis endring, 6m/6m, å.r jul.3 jul.5 jul.7 jul.9-5 jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 Brasil Russland Kina India

40 /,. +%,?,' Råvarepriser sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep Råvarepriser og fraktrater Economist's råvareprisindeks 5 sep.99 sep.4 sep Olje, $/fat Gull, $/oz (ha) Metallpriser, USD Baltic Dry (ha) Verdensmarkedspriser på mat sep.99 sep.4 sep.9 Verdensmarkedspriser på mat sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep.9 Kaffe (c/lb) Soya (c/b) M ais (c/b) Hve te (c/b) Ris ($/t)

41 ',.* BI ) $" %P( 5%:=(3 %G= P(#' $%/" (" #P 5%:=(- %G= P(#'$ %G= P( Fiscal contractions Monetary.tightening Recessions IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP loss from peak Duration, quarters Fiscal contractions Monetary.tightening Recoveries IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP gain in first four quarters Tim e until previous peak, quarters

42 @A( %./ ) 2 ;$D3:3" ''/''>*?: " " '2 ;" < ''/''>*?: ' ) $ /< '/ * #=" ':'/ 3=" '3"=C=# A v s k r lå n f o rr.e ie n d o m USA: BNP-gap og avskrivninger lån til forretningseiendom y = -.337x R 2 = BNP-gap Misligholdsrater, sj Q Q Q Q2 29 I alt Prime Subprime ARM FRM

43 /,/ ) 4-% 6( ) 2$ - B ' C" ' B ".2$ 4.IJ>' ) > QH$R #= C>*? ) F ";$D38S%< 6(; : ) /"'

44 ( :),GC,; 8 6 USA: Feds utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn USA: Fed's utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn Q Q Q Q3 24 Q Boliglån Kre dittk ortlån ØMU: Bankers forventede kredittinstramming Q2 24 Q2 26 Q2 28 Boliglån Be drifte r Forbr.lån 2-4 Q Q Q Q3 24 Q Be drifter Forre tnings e ie ndom UK: Bank of Englands utlånsundersøkelse. Prosent +/- -6 Q3 27 Q3 28 Q3 29 Bedrifter: -3m Boliglån: -3m Kre dittkort: -3m Nes te 3m Nes te 3m Nes te 3m

45 C, USA: Husholdninge nes gjeld Prosent å/å -3 Q Q Q Q Japan: Bankutlån Prosentvis endring år/år -1 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Bybank er Re gionale I ØMU: Bankutlån Prosent endring år/år 2 jul.99 jul.4 jul.9 Be drift Bolig Forbruk s lån UK: Personlig gjeld Prosentvis endring år/år -5 jul.94 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Pant i bolig Us ik re t #

46 -$,,', ).1/ '.!F""C /5 ),!K"C' / C ' ) "!>: ) C,!4$" Q,!//" E' ' %'4- ( USA: Husholdningenes gjeld Prosent av disponibel inntekt Q Q Q2 199 Q2 29 Faktisk Snitt 2 år Snitt 1 år Tre nd USA: Nettoformue og sparing prosent av disponibel inntekt Q Q Q Q Q2 29 Sparing Nettoform ue (inv., ha)

47 ,?% ) $5 3 / ) 3' "3 " ;$D8 ) $" ' "5 '" Ledighetsrate Prosent Forbrukertillit Q Q Q2 24 Q aug.93 aug.97 aug.1 aug.5 aug.9 5 USA UK Euroland Japan EZ: Optim-pessim USA, Mich.

48 )+*2.?$./ ) "." ". " > : " /3' ) 2!* " =">*? ' 1. Survivor functions for OECD recessions (IMF). Years.6 Impact of fiscal policy on strength of recovery (IMF) All Exp.fiscal.pol. Financial crises Exp m on.policy Debt-to-GDP ratio

49 $,I$ ) E/ HE = '' /5 :F+4 T"" D "!>':3 '5 / " ) 15 '!? 5 % "< (

50 C/ :/,; China: PMI Manufacturing Index (CLSA/Markit) China: GDP y/y in % jul.3 jul.5 jul.7 jul Orde rs Production China: Industrial production t-5 = 1. Seas.adj. by DnB NOR 8 jul.4 jul.5 jul.6 jul.7 jul.8 jul.9 Steel Coal Cement Ele ctricity 4 2 Q Q Q3 24 Q China: Imports Seasonally adjusted. 1 tons jul.3 jul.5 jul.7 jul Alum. Coppe r Crude (tons) #

51 /,>(,',, ) =5!7 3 M2 and private sector credit Per cent change y/y jul.99 jul.4 jul.9 Private s ector credit M 2 5 Chinese stock market Rebased, t-5 = aug.99 aug.4 aug.9 Shanghai A Shenzhen A #

52 , *$ #

53 $. BNP. Prosentvis endring fra året før Land/område PPP-vekt Verden OECD USA Canada Mexico Japan Sør-Korea Storbritannia Sverige Danmark Norge Eurosonen Tyskland Frankrike Italia Spania Finland Kina India Russland Brasil Memo: Norges handelspartnere Kilde: DnB NOR Markets 29:III #

54 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvesteringer i fast kapital Oljevirksomhet Fastlands-Norge Bedriftene Boliger Offentlig forvaltning Etterspørsel fra Fastlands-Norge Eksport i alt Råolje og naturgass Tradisjonell eksport Import i alt Tradisjonell import BNP Fastlands-Norge #

55 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Arbeidsmarked Sysselsatte, personer Arbeidsledighetsrate, AKU * Registrerte ledige. Prosent * Priser og lønninger Årslønn Timelønnskostnader Konsumpriser KPIJAE Bruktboligpriser Råoljepris i NOK * oljepris i USD * Utenriksøkonomi * Eksportoverskudd, mrd. kroner tradisjonelle varer Driftsoverskudd, mrd. kroner i pst. av BNP ##

56 (). Styringsre nte r 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA: Fe d Funds Ta rge t Ja pa n: Da g-til-da g Eurola nd: Re pore nte Storbrita nnia: Ba nk ra te Sve rige: Re pore nte Norge: Foliore nte Sve its: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its Ti års swaprenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its #

57 (). Valutakurser 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK

58 > #

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010 Tariffkonferanse 7. og 8. februar Økonomiske utsikter v/ Kyrre Aamdal 6. februar 2 Det går bedre i finansmarkedene Globale aksjekurser har steget 6% siden mars, norske aksjer enda mer. Aktivaprisene bl.a.

Detaljer

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Utsikter for bilsalget i 211 Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 21 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Oversikt Makroøkonomiske utsikter internasjonalt Krisen tilbakelagt? Hvorfor går det så tregt?

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 5. mai Finanskrisen er nå tilbakelagt 3Q3-7Q: Post-dotcomboblesprekken.

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Aksjekurser i USA, Japan, Tyskland og Norge. januar = Japan nikkei Tyskland dax USA wilshire

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Norsk økonomi i omstilling

Norsk økonomi i omstilling Norsk økonomi i omstilling Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank Nord-Norge. Desember Sparebank Nord-Norge.desember Konsumpriser Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt - - 9 9 9 9 98 Kilde:

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005 Hovedstyremøte. september Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar september 8 Spot Råolje, høyre akse 7. posisjon (oktober) 6. posisjon (desember) jan.

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. desember 2011 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Uroen i finansmarkedene vedvarer og har spredd seg til flere land og markeder. Situasjonen har forverret

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Fortsatt svak utvikling internasjonalt. Moderat vekst i fastlandsøkonomien. Svakere arbeidsmarked. Norges Bank satte ned renten

Fortsatt svak utvikling internasjonalt. Moderat vekst i fastlandsøkonomien. Svakere arbeidsmarked. Norges Bank satte ned renten Konjunkturbildet 7/ Fortsatt svak utvikling internasjonalt Moderat vekst i fastlandsøkonomien Svakere arbeidsmarked Norges Bank satte ned renten Redaksjonen for denne utganven av Konjunkturbildet ble avsluttet

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene

Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene dene Finnmarkskonferansen Torsdag 7. september 26 Sjeføkonom Øystein DørumD rum, DnB NOR Markets. september 26 Oversikt Hva skal vi forstå med globaliseringen?

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett 26 Finansminister Kristin Halvorsen 12. mai 26 1 2 Finansdepartementet Vi er privilegerte! 6 5 4 3 2 1 Luxembourg USA Norge Irland Sveits Danmark Canada Nederland Australia Storbritannia

Detaljer