!!! "! #$ % &' % ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! "! #$ % &' % ( )"

Transkript

1 !!" #$% &' '%()

2 *+,! " # $"" %&' ( BNP Prosent år/år ) *! +," + ) %-.. // ( OECD Global Fastlands-Norge

3 -,./ %1234! USA jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Japan jul.99 jul.4 jul.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Storbritannia jun.99 jun.4 jun.9 Tyskland jun.99 jun.4 jun.9 Indus triprod. Ek s portve rdi (ha) Indus triprod. Ek s portve rdi (ha)

4 /.,.$ :,/; ) ' ' "1/ 2 3 / ) 4 '5 /" 5' 6

5 )%,.. #

6 4;.,$. ) 27892: / ' 4 3; 4 / < '3 / : " 3=">*?4'' ) > "5 4 ' = Akkumulert endring i off. budsjettbalanser fra 29-1 ISL HUN ITA CHE POL CZE PRT FRA BEL IRL AUT DEU USA JPN ESP CA LUX AUS FIN SW NLD DNK NZL GBR Syklisk Pakke Annet OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP OECD-bal (va) Japan UK USA Tyskl

7 ;... ) 4 < " %8$>5 'A=( ) 2 / ' '!%( 3% (/ "3% ( % ' (B3%"( " " ) 4!?" "' C Styringsrenter Fak tis k/prognos e 24. se pt. 29 ok t.2 ok t.4 ok t.6 okt.8 ok t.1 USA Japan ØMU UK Sve rige Sentralbankbalanser nov. 98 nov. 3 nov. 8 USA: Mrd $ EZ: Mrd Japan: 1''' JPY UK: 1 m il.

8 5;.= Oversikt over iverksatte tiltak i OECD-landene Bankgjeld Bankaktiva Økte Garantier Planer om Finansiere Finansiere Forbud/ innskudds- for banklån Kapital- Skjerme å kjøpe kreditt- verdipapiriserterestriksjoner garantier eller gjeld innskudd Nasjonalisere dårlige lån dårlige lån obligasjoner aktiva short-salg Canada x x x x Mexico x USA x x x x x x x x x Eurosonen x Belgia x x x x Finland x x x x x Frankrike høy fra før x x x Hellas x x x Irland x x x x x Italia x x x Luxembourg x x x Nederland x x x x x Portugal x x x Spania x x x x Tyskland x x x x x Østerrike x x x x Danmark x x x x x Polen x x Slovakia x Storbritannia x x x x x x x x Sverige x x x x Tsjekkia Ungarn x x x Island x x x x Norge høy fra før x x Sveits x x x x x Tyrkia Australia x x x x Japan x x x x Korea x x New Zealand x x Kilde: OECD Economic Outlook, Interim Report Apr 1st 29

9 >#,%,,

10 ,,, Kredittforsikringspremier Itraxx Financials 5y, bps ok t.7 apr.8 ok t.8 apr.9 Senior Sub DnB NOR sen Aksjeindekser t -12m = 1 6 ok t.7 apr.8 okt.8 apr.9 S&P5 EUROSTOXX OSEBX USA: Volatilitet, aksjemarked VIX - S&P5 sep.94 sep.99 sep.4 sep.9

11 / % ) D,! 3 ' Endring makroscore DnB NOR Markets DnB NOR Markets 2. MakroTermom eter MakroTerm ometer jan.1. jan.1 jan.3 jan.5 USA Score Land USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt 4 sep.9 BNP-vekt %, jan.7 ØMU jan.3 UK Japan Tillit jan.9 jan.5 jan.7 Norge Husholdninger Konsum Bolig Arbeidsm Uveide tall 15 jan.9 Sverige Tillit jan.8 jul.8 jan.9 Opp Ned Næringsliv Prod. Ordre Eksport jul.9 Netto I alt Inflasjon

12 %? 15 '!> 5 >!>""<," : '' + ) E5 ) > / ) > '' " ),/ ''": " ) 6 6

13 .. ) $ (./5 ) (,!F" '%"'G (3" ' 2' / ' "" "3 5 HIJ" )? " %. ) 4 /" Industriland: BNP Prosentvis endring k/k, annualisert OECD: BNP Faktisk, trend og gap Q1 2 Q1 25 Q Q1 25 Q1 27 Q1 29 Q1 211 Gap Faktis k (ha) Trend (ha)

14 $A ) -5 " ' 3 ) " ) " ' USA: Konsumpriser Prosent, å/å Jul-95 Jul- Jul-5 Jul Konsumpriser u/mat & energi Prosentvis endring år/år aug.99 aug.4 aug.9 Kap.utn., 2 år frem Varer-core (ha) USA ØMU Japan

15 )? +B14σ?%' USA: BNP-vekst 27 Consensus: St.avvik og høy/lav jan.6 jul.6 jan.7 jul.7 jan USA: BNP-vekst 28 Consensus: St.avvik og høy/lav -4 jan.7 jul.7 jan.8 jul.8 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets USA: BNP-vekst 29 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.8 jul.8 jan.9 jul USA: BNP-vekst 21 Consensus: St.avvik og høy/lav -4. jan.9 m ar.9 m ai.9 jul.9 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets #

16 @A ) - G IJ +1B B "B & ) 4 ' '"'! " " ) F" "!K + ).. "!*5 + ) $ 3" ">*?:!F" "3 + ) E!4: C 5+

17

18 +%(. '?,, ) :>*?:3=!!"%:3= (3G3=!4!%3#=( ),?L=3 = ) " 3=/ ) #3 : Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Norsk eksport etter art, % Olje/gass m v Kjem isk Metaller Treforedling Mat Shipping Maskiner Turism e Øvrig

19 $,?, ).;. ' 3= 3 /5 # ) > '3=" )? " ' //"=#= )? " C:' '' ) -G# M" :' ': M" "5: M" >CD ' 4 Stimulans og budsjettutgifter Prosent 8 7 Offentlig forbruk Prosentvis volumendring år/år 25 Offentlige bruttoinvesteringer Prosentvis volumendring år/år Endring strukturelt underskudd, %BNP Underliggende utgifter, %å/å (ha) TR 29/3 TR 28/ TR 29/3 TR 28/3

20 ..,. ) + #L=N=>??EC /"'3 =' ' C!D /" ' " ) G#G# 3' )?' ' > ) 2!# M7-O:J3# M$7# M$%C( 8 Norske renter Faktis k/prognos e 25. se p ok t.2 ok t.6 ok t.1 Folio 3m NIBOR Ti år sw ap

21 (,, (,%...$ Endring i kredittpraksis Ne ttotall. Prose nt 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Hus holdninge r Be drifte r Nær.e ie ndom Faktorer som påvirker kredittpraksis overfor hush. Netto, % 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Makroutsikter Risikovilje Fundings ituas jon M is lighold 8 Endring i lånebetingelser overfor bedrifter. Netto, % 4 Endring i lånebetingelser overfor husholdninger. Netto, % :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Krav til EK Krav til sikkerhet Gebyrer :1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 8:1 9:1 Utlånsmargin Max gjeld/inntekt M ax gje ld/boligv. Avdrags frihe t

22 /, ) $' ' = C ) ; " 3=3 " # ) 4 " :=3// " =3 " ' "''%#=C( Kredittindikatoren (K2) Prosentvis endring jan.88 jan.95 jan.2 jan.9 å/å 3m/3m å.r Kreditt etter sektor (K2) Prosentvis endring år/år jan. jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 Hush. Bedrifter Kom m uner

23 ,,$%. ) := IG= %,/ 3'/ " ( ) 4 ' "= " 3 " ' " A:=%; : " " 3 /'( Husholdningenes tilpasning Årslønn Konsumpriser Reallønn Disponibel realinntekt Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III Husholdninger. Prosent Forbruk Innte kt Sparerate 1-1

24 C$%.', 4 3 Forventningsindikator 6 Større innkjøp Faktisk og gj.snitt siste 4 kvartaler Q Q Q1 22 Q1 26 Faktisk Ses.justert Gj.snitt -4 Q Q Q3 21 Q3 25 Q Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 1995= aug.4 apr.6 de s.7 aug.9 Varekonsum Detaljomsetning (ha) Førstegangsregistreringer 1 biler. Sesongjustert sep.93 sep.97 sep.1 sep.5 sep.9 Faktisk Trend

25 /,D%D ) = " 3#= :'//," + )!E%:(3 %:(3%G(3 /%:(3.5.%G( ) E" %:P(3 / %P(E 3 // 5 ) := ": G= P Bruktboligpriser NEF/ECON. Ses ongjus tert Prosentvis endring boligpriser Norges Banks m odell. Kvartaler jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 jan.1 jan m/3m å.r. 1 kr./kvm (ha) Rente +1% Ledighet +1% (ha) #

26 )' (,5!8!7,',! Boligbygging. 1 kvm (Under bygging lagget ett år) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Unde r bygging Andre bygg. 1 kvm (Under bygging lagget 6 mndr) jan.85 jan.9 jan.95 jan. jan.5 Igangs att (ann.,gl3m) Under bygging 3 Bygg- og anleggsordre 2Q1=1. Ses.justert og glattet 3 Ordrereserver 2Q1=1. Se s.jus tert og glattet Q Q1 2 Q1 25 Q Q1 2 Q1 25 Tilgang Reserver Bolig Andre bygg

27 ,=/ ) " " ' " < ' " '"$ " " " $5"" " '.'". ) 8" "" " " 3 " "< F"'# % +( Konjunkturbarometeret: Utsikter for neste kvartal 27Q4 28Q1 28Q2 28Q3 28Q4 29Q1 29Q2 Næringsmidler Trevarer +(-) -(+) (+) Treforedling - - -(+) Kjemiske råvarer Lettmetaller Metallvarer (+) Maskinindustri (+) - -- Elektroteknisk/optisk (+) Offshore/transportmidler (+) Meget god + God ~ På det jevne - Svak -- Meget svak - (+) Svak, men med enkelte positive trekk +/- Like sterke negative/positive faktorer Konjunkturbarometer industri Diff.indeks, sj/glattet: Forventninger Q2 74 Q2 84 Q2 94 Q2 4 Produksjon

28 .*.,.E4"7 :447;,5! Eksport av tradisjonelle varer Mrd.kroner. Sesongjustert 14 jun. jun.2 jun.4 jun.6 jun.8 Fak tis k Volum (ha) Eksportvolum Sj., 2=1. SITC 1 & Q1 Q1 3 Q1 6 Q1 9 Matvarer Kjemisk Metaller Maskiner Øvrig 25 Ordretilgang Verdi, 25=1. Sj og glattet 6 Ordrereserver Ve rdi, 25=1. Sj og glatte t Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger Q1 95 Q1 Q1 5 Maskiner Metaller Kjemisk Skip/oljerigger

29 )$ ) 4" M # M Q C %#:= 3 ' ',5 : ' 5 "' ) >*?: A = 3'' ' /5' Oljeinvesteringer Mrd kroner. Antatte og utførte Faktisk aug t-1 aug t Oljeinvesteringer DnB NOR Markets' anslag Endring i %-poeng % av BNP-F (ha)

30 F*. ) *"!M:M< ) D!M< 53 3M ) D!#M< 53M 3+ ) 6?" 3: 3 ' 1 sysselsatte, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets 1 arbeidssøkere, sj AKU-tall. Anslag DnB NOR Markets jan. jan.5 jan.1 jan. jan.5 jan.1 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9 Faktisk apr 9 nov 8 aug 9

31 G,'/ ) *E" :5 3' M "M< 3/" Sysselsetting og arbeidsstyrke 1. Sesongjustert mai.5 mai.6 mai.7 mai.8 mai.9 Sysselsatte Arbeidsstyrke Siste fire kv. Personsysselsetting, sj 8:2 8:3 8:4 9:1 9:2 1 Pst. I alt Jordbruk og skogbruk Fiske,fangst og fiskeoppdrett Oljeutvinning Industri Næringmidler Tekstilindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling Forlag og grafisk industri Verkstedindustri Bygging av skip/oljeplattformer Møbelindustri og annen industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv Hotell- og restaurantvirksomhet Utenriks sjøfart Transport ellers Post og telekommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forr.messig tjenesteyting Fastlands-Norge Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Fastlandsbedriftene

32 ,?%% ) D%%,% (/ C " C 3 "" : ) 4 "' :,?' #MC' 3/" " # / Bruttoledighet, 1 (sj) Endring m/m og nivå jan.7 jan.8 jan Ledige Tiltak Nivå (ha)

33 ?,,A ) $ #/ "L=C )? 5" '," + -" "" ' IJ > / ""," + ) -!%(F""/ % G " (3% ('/'' 3% ( "": Fastlandsbedriftene Pros e ntvis endring år/år 95:2 97:2 99:2 1:2 3:2 5:2 7:2 9:2 Bruttoprodukt Sysselsatte Arbeidsmarked. Pst.vis endring år/år (om ikke annet angitt) Fastlands-Norges BNP Produktivitet Timeverk Gjennomsnittlig arbeidstid Personsysselsetting personer år/år Arbeidsstyrke 1, å/å AKU-ledighet Prosent av arbeidsstyrken Memo: Antall virkedager Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 29:III

34 C$$, ) /"/ ""3 A=: ) 4 F?8: " ""3: /5 "" ) " ' : Tabell Prismodell Innenlandsk prisbidrag Årslønnsvekst LPE, fastlandsbedr Prisvekst, innland eks. husleie Husleie Importpriser i KPI KPI-JAE Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent Årslønn Ledighet

35 #,$ ) E B "' 3' D%G(3$%:(3$? %:(%:( ) > /'/ G" ) F ' " Strukturelt budsjettunderskudd Mrd. 29-kroner (RNB9) Faktisk bruk 4%-regel +9''' #

36 #.,A ) % C" (/ DCEE ;: )!- /5" Off.etterspørsel/Fastlands-BNP I hht regjeringens partifarge Forbruk, A/rgr Forbruk, borg. Inv, A/rgr Inv, borg F-BNP og off. etterspørsel DnB NOR Markets' anslag F-BNP å/å Off.ettersp/F-BNP (ha)

37 @

38 , *G,'.

39 (,HH / OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 OECD USA UK Japan jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 ØM U Tys k l. Fra. Italia OECDs le dende indikator Prosentvis endring, 6m/6m, å.r. OECDs ledende indikator Pros e ntvis endring, 6m/6m, å.r jul.3 jul.5 jul.7 jul.9-5 jul.3 jul.5 jul.7 jul.9 Brasil Russland Kina India

40 /,. +%,?,' Råvarepriser sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep Råvarepriser og fraktrater Economist's råvareprisindeks 5 sep.99 sep.4 sep Olje, $/fat Gull, $/oz (ha) Metallpriser, USD Baltic Dry (ha) Verdensmarkedspriser på mat sep.99 sep.4 sep.9 Verdensmarkedspriser på mat sep.1 sep.3 sep.5 sep.7 sep.9 Kaffe (c/lb) Soya (c/b) M ais (c/b) Hve te (c/b) Ris ($/t)

41 ',.* BI ) $" %P( 5%:=(3 %G= P(#' $%/" (" #P 5%:=(- %G= P(#'$ %G= P( Fiscal contractions Monetary.tightening Recessions IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP loss from peak Duration, quarters Fiscal contractions Monetary.tightening Recoveries IMFs WEO 29/1 (April) Oil shocks Ext. dem and shocks Financial crises "Big Five" fin.crises %GDP gain in first four quarters Tim e until previous peak, quarters

42 @A( %./ ) 2 ;$D3:3" ''/''>*?: " " '2 ;" < ''/''>*?: ' ) $ /< '/ * #=" ':'/ 3=" '3"=C=# A v s k r lå n f o rr.e ie n d o m USA: BNP-gap og avskrivninger lån til forretningseiendom y = -.337x R 2 = BNP-gap Misligholdsrater, sj Q Q Q Q2 29 I alt Prime Subprime ARM FRM

43 /,/ ) 4-% 6( ) 2$ - B ' C" ' B ".2$ 4.IJ>' ) > QH$R #= C>*? ) F ";$D38S%< 6(; : ) /"'

44 ( :),GC,; 8 6 USA: Feds utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn USA: Fed's utlånsundersøkelse Andelen banker som strammer inn Q Q Q Q3 24 Q Boliglån Kre dittk ortlån ØMU: Bankers forventede kredittinstramming Q2 24 Q2 26 Q2 28 Boliglån Be drifte r Forbr.lån 2-4 Q Q Q Q3 24 Q Be drifter Forre tnings e ie ndom UK: Bank of Englands utlånsundersøkelse. Prosent +/- -6 Q3 27 Q3 28 Q3 29 Bedrifter: -3m Boliglån: -3m Kre dittkort: -3m Nes te 3m Nes te 3m Nes te 3m

45 C, USA: Husholdninge nes gjeld Prosent å/å -3 Q Q Q Q Japan: Bankutlån Prosentvis endring år/år -1 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Bybank er Re gionale I ØMU: Bankutlån Prosent endring år/år 2 jul.99 jul.4 jul.9 Be drift Bolig Forbruk s lån UK: Personlig gjeld Prosentvis endring år/år -5 jul.94 jul.99 jul.4 jul.9 I alt Pant i bolig Us ik re t #

46 -$,,', ).1/ '.!F""C /5 ),!K"C' / C ' ) "!>: ) C,!4$" Q,!//" E' ' %'4- ( USA: Husholdningenes gjeld Prosent av disponibel inntekt Q Q Q2 199 Q2 29 Faktisk Snitt 2 år Snitt 1 år Tre nd USA: Nettoformue og sparing prosent av disponibel inntekt Q Q Q Q Q2 29 Sparing Nettoform ue (inv., ha)

47 ,?% ) $5 3 / ) 3' "3 " ;$D8 ) $" ' "5 '" Ledighetsrate Prosent Forbrukertillit Q Q Q2 24 Q aug.93 aug.97 aug.1 aug.5 aug.9 5 USA UK Euroland Japan EZ: Optim-pessim USA, Mich.

48 )+*2.?$./ ) "." ". " > : " /3' ) 2!* " =">*? ' 1. Survivor functions for OECD recessions (IMF). Years.6 Impact of fiscal policy on strength of recovery (IMF) All Exp.fiscal.pol. Financial crises Exp m on.policy Debt-to-GDP ratio

49 $,I$ ) E/ HE = '' /5 :F+4 T"" D "!>':3 '5 / " ) 15 '!? 5 % "< (

50 C/ :/,; China: PMI Manufacturing Index (CLSA/Markit) China: GDP y/y in % jul.3 jul.5 jul.7 jul Orde rs Production China: Industrial production t-5 = 1. Seas.adj. by DnB NOR 8 jul.4 jul.5 jul.6 jul.7 jul.8 jul.9 Steel Coal Cement Ele ctricity 4 2 Q Q Q3 24 Q China: Imports Seasonally adjusted. 1 tons jul.3 jul.5 jul.7 jul Alum. Coppe r Crude (tons) #

51 /,>(,',, ) =5!7 3 M2 and private sector credit Per cent change y/y jul.99 jul.4 jul.9 Private s ector credit M 2 5 Chinese stock market Rebased, t-5 = aug.99 aug.4 aug.9 Shanghai A Shenzhen A #

52 , *$ #

53 $. BNP. Prosentvis endring fra året før Land/område PPP-vekt Verden OECD USA Canada Mexico Japan Sør-Korea Storbritannia Sverige Danmark Norge Eurosonen Tyskland Frankrike Italia Spania Finland Kina India Russland Brasil Memo: Norges handelspartnere Kilde: DnB NOR Markets 29:III #

54 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvesteringer i fast kapital Oljevirksomhet Fastlands-Norge Bedriftene Boliger Offentlig forvaltning Etterspørsel fra Fastlands-Norge Eksport i alt Råolje og naturgass Tradisjonell eksport Import i alt Tradisjonell import BNP Fastlands-Norge #

55 *)% *)%?,%2!!J! Realøkonomi, 26-priser Mrd. Endring i prosent Arbeidsmarked Sysselsatte, personer Arbeidsledighetsrate, AKU * Registrerte ledige. Prosent * Priser og lønninger Årslønn Timelønnskostnader Konsumpriser KPIJAE Bruktboligpriser Råoljepris i NOK * oljepris i USD * Utenriksøkonomi * Eksportoverskudd, mrd. kroner tradisjonelle varer Driftsoverskudd, mrd. kroner i pst. av BNP ##

56 (). Styringsre nte r 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA: Fe d Funds Ta rge t Ja pa n: Da g-til-da g Eurola nd: Re pore nte Storbrita nnia: Ba nk ra te Sve rige: Re pore nte Norge: Foliore nte Sve its: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its Ti års swaprenter 24-se p-9 La nd 2-okt-9 de s.9 ma r.1 se p.1 USA Ja pa n Eurola nd Storbrita nnia Sve rige Norge Sve its #

57 (). Valutakurser 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) 24-sep-9 Kurs 2-okt-9 des.9 mar.1 sep.1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK

58 > #

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning

Detaljer

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen 1 28. oktober 28 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter -8: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver, Oslo,. april Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Flerhastighetsverden. Og mye slakk % - ½-% - ½% 8 - BNP Prosenvis volumendring fra året

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer