Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte"

Transkript

1 Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen i forbindelse med studieturen til Stockholm for å belyse hva sekretariatet har bedt de ulike representantene forberede seg på å snakke om. Innledningsvis er det kort redegjort for hvilke personer utvalget skal møte. Kl Advokatsamfundet og Diciplinnämnden Advokatsamfundet vil være representert ved generalsekretær Anne Ramberg og Johan Sangborn, Ställföreträdande chefsjurist. Det er mulig at flere personer fra Advokatsamfundet stiller i møtet. Utdrag fra e-post til Sangborn 8. oktober 2013: «I min e-post 24. juni 2013 skrev jeg litt om utvalgets mandat og bakgrunnen for at vi kontaktet dere. Som tidligere nevnt, er det særlig de sidene ved regelverket som er ulike i Sverige og Norge, det er interessant for utvalget å høre om. For utvalget er et viktig formål med Stockholmsbesøket å få innsikt i det svenske regelverket for advokatvirksomhet og annen juridisk tjenesteyting, og hvordan regelverket fungerer i praksis. Vi hadde satt stor pris på om dere kunne forberede en gjennomgang av ulike temaer vi er interessert i. Med utgangspunkt i at det er satt av 2,5 timer til møtet, ser vi fra vår side gjerne at den største delen av møtet går med til en slik redegjørelse og at for eksempel den siste timen settes av til diskusjon og spørsmål. Følgende temaer håper vi dere kan belyse, ettersom dette er områder der vi har mener å ha identifisert forskjeller mellom ordningene i våre land. Vi har også skrevet ned noen eksempler på aktuelle spørsmål under hvert tema - som en pekepinn på hvilke problemstillinger vi er opptatt av. - Den frie adgangen til å drive juridisk rådgivningsvirksomhet. Som tidligere nevnt, er det i Norge som hovedregel bare advokater og personer med juristeksamen som kan selge juridiske tjenester. Et av spørsmålene utvalget skal vurdere, er om denne regelen skal opprettholdes. Hvilke erfaringer har man med ordningen i Sverige? Hvordan påvirker det kvaliteten, og kjenner dere til i hvilken grad det opptrer useriøse aktører? Vet dere noe om hvor stor del av det svenske juridiske tjenestemarkedet advokatbransjen utgjør? Vet dere om resten av tjenesteyterne har juristeksamen? - Kan dere si noe tilsvarende om den frie adgangen til å føre saker for domstolene? Vi har oppfattet at utgangspunktet etter Rättegangsbalken 12 Kap. er at hvem som helst kan representere en part i sivile saker. I Norge er utgangspunktet at man må være advokat. - Ordningen med «biträdande jurister» i stedet for (autoriserte) advokatfullmektiger, slik som vi har i Norge. Det hadde vært nyttig å få en beskrivelse av denne ordningen og av hvordan den fungerer i praksis. 1

2 Kontrollerer for eksempel advokatfirmaer vandelen til biträdende jurister ved tilsettingen? - Hva er vilkårene for å få advokatbevilling i Sverige? Det er fint om dere kunne si litt om både reglene og praksis. - Obligatorisk medlemskap i Advokatsamfundet som grunnlag for Advokatsamfundets og Diciplinnämndens tilsyns- og disiplinærmyndighet. Hvordan vurderes dette i forhold til retten til forenings-/organisasjonsfrihet? I hvilken grad uttaler for eksempel Advokatsamfundet seg som interesseorganisasjon i kontroversielle saker, der medlemmene kan ha helt ulike synspunkter? Finnes det (andre) interesseorganisasjoner for advokater i Sverige? - Advokatsamfundets tilsynsmyndighet o Organisering o Finansiering o Løpende tilsyn I hvilken grad utøves et aktivt, løpende tilsyn med advokatene? Hvor mye ressurser brukes til dette? Hvor stor andel av sakene der det konstatereres regelbrudd fra advokater er et resultat av feil oppdaget ved tilsyn, og hvor stor andel skyldes klager fra klienter, advokatkollegaer eller andre? o Varig og midlertidig tilbakekall av advokatbevilling Vilkår og praksis. Har man i Sverige en debatt om vilkårene for tilbakekall av advokatbevilling? I Norge har flere argumentert for at terskelen for å frata advokater bevillingen bør senkes. Kan vedtakene påklages? Kan de overprøves av domstolene? o Håndhever Advokatsamfundet andre sanksjoner enn tilbakekall av advokatbevilling? Kan Advokatsamfundet styre eller sekretariat for eksempel utstede bøter eller idømme andre disiplinærsanksjoner? - Diciplinnämnden o Organisering av nemnd og sekretariat o Oppnevnelse av nemndens medlemmer o Finansiering o Oppgaver Hvilke sanksjoner råder Diciplinnämnden over? Kan Diciplinnämnden avgjøre spørsmål om salærfastsettelse (eller andre tvistespørsmål i kontraktsforholdet mellom advokat og klient)? o Hvordan er forholdet mellom Diciplinnämnden og Advokatsamfundet regulert? o Klageadgang og domstolsprøving - Justitiekansleren o Hva slags organ er dette og hva slags oppgaver har det når det gjelder advokater? 2

3 o Kan dere si noe om Justitiekanslerens praksis i saker vedrørende advokater i hvilken utstrekning utøver Justitiekansleren rollen den er gitt i slike saker? - Krav til organisering av advokatselskaper: o Vi oppfatter Rettergangsbalken 8 Kap. 4 annet ledd slik at det i utgangspunktet bare er advokater som får være (med-)eiere i et advokatselskap, men at Advokatsamfundets styre kan gjøre unntak fra denne regelen. I hvilken grad innvilges det unntak fra denne regelen? Er det noen svensk debatt om liberalisering av eierreglene? o Vi oppfatter at Vägledande regler om god advokatsed pkt stiller krav om at styremedlemmer i advokatfirmaer må ha advokatbevilling, men vi har forstått at det finnes enkelte unntak fra denne regelen. Kan dere si noe om i hvilke tilfeller det innvilges unntak? Er det noen debatt om denne regelen? - Vägledande regler om god advokatsed, pkt regulerer advokatens plikt til arkivhold. Kan dere si noe kort om hvordan denne bestemmelsen forstås og fungerer i praksis? Når kommunikasjon foregår på e-post, sms, i større grad med elektronisk kommunikasjon enn tidligere må advokaten beholde kopi av alt dette og sørge for at det er tilgjengelig for innsynsforespørsler fra klienten? Dersom advokaten og klienten avtaler at hele eller deler av saksdokumentene overleveres til ny advokat engasjert av klienten, eller returneres til klienten er advokaten da fortsatt forpliktet til å arkivere kopier? - Er det problemstillinger som innholdsmessig ligger innenfor vårt mandat, som det er debatt om i Sverige for tiden? Foreligger det forslag til lovendringer som kan ha interesse for vårt arbeid? Vi ser for oss at en helt kort kommentar vil være tilstrekkelig for enkelte av temaene og spørsmålene ovenfor, mens andre problemstillinger er mer prinsipielle og kan være interessante å se grundigere på. Dersom dere mener andre temaer kan være av interesse, håper vi dere kommer inn på dette også. Et tema jeg ikke har nevnt i listen ovenfor, er advokaters yrkesmessige taushetsplikt (tystnadsplikt). Dette er et viktig spørsmål i utvalgets mandat, som det er knyttet stor interesse til. Etter mandatet skal utvalget både foreslå en lovhjemmel for taushetsplikten og foreta en prinsipiell gjennomgang av begrensningene i taushetsplikten gjennom lovbestemmelser om opplysningsplikt m.v. til påtalemyndighet, skattemyndigheter m.m. Dersom dere den senere tiden har hatt debatt om slike spørsmål i Sverige, kunne det være interessant å få høre om dette. Vi presiserer igjen at det som fremgår ovenfor, er en ønskeliste fra vår side. Vi ber dere ta kontakt dersom dere ønsker å diskutere møteinnholdet nærmere.» 3

4 Kl Forsikringsmeklingsfirmaet Willis Fra forsikringsmeklingsfirmaet Willis, som mekler advokatforsikringer for Advokatsamfundet, møter vi Anders Bergsten, executive director. Han møter sammen med Birgitta af Burén. Hun er også ansatt i Willis. Utdrag fra e-post til Bergsten 6. september 2013: «Jeg kontakter deg som nevnt på vegne av Advokatlovutvalget, et norsk lovutvalg oppnevnt av regjeringen for å foreta en full gjennomgang av den norske regelverket for advokater og andre juridiske tjenester, samt utarbeide et forslag til ny lovgivning. Arbeidet skal sammenfattes i en NOU (norsk offentlig utredning) som skal overleveres til Justisdepartementet i mars I mandatet inngår å se på hvilke løsninger som finnes i utenlandsk rett (svensk og dansk rett er da særlig aktuelt), og forsøke å få et inntrykk av hvordan de ulike ordningene fungerer i praksis. Blant temaene utvalget skal vurdere, er hvilke rammer lovverket bør oppstille når det gjelder ansvarsforsikring og plikt til sikkerhetsstillelse for advokater og andre juridiske tjenesteytere. Slik ordningen er i Norge i dag, oppstiller regelverket en plikt for advokater og rettshjelpere (jurister med embetseksamen som selger juridiske tjenester) til å sikre klientene ved at de er forpliktet til å innhente sikkerhetsstillelse (kravet er sikkerhet for minst NOK for en enkeltstående advokat). De advokatetiske reglene, som i Norge er inntatt i forskrift, oppstiller i tillegg en plikt til å tegne ansvarsforsikring - men noe forsikringsbeløp er ikke spesifisert, og forsikringsplikten har et noe snevrere dekningsområde enn plikten til sikkerhetsstillelse. Blant annet er advokatens underslag i klientmidler ikke dekket av forsikringen. Etter gjeldende norsk lovgivning, er det som hovedregel bare advokater og personer med juridisk embetseksamen (som har stilt sikkerhet) som har adgang til å drive juridisk tjenesteyting som næringsvirksomhet. I Sverige har vi oppfattet at det ikke gjelder tilsvarende vilkår for juridisk virksomhet, at hvem som helst i prinsippet kan selge juridiske tjenester. Et av spørsmålene utvalget vurderer, er om man bør innføre en tilsvarende regel i Norge også. Et viktig spørsmål blir da hvorvidt alle som selger juridiske tjenester, bør være forpliktet til å tegne ansvarsforsikring - det kan utgjøre en viktig sikkerhet for klientene mot useriøse eller lite kompetente aktører. Jeg skriver det ovenstående for å gi deg litt bakgrunnsstoff. Jeg kan også forsøke å konkretisere noen av spørsmålene det kunne ha vært interessant å få belyst fra en med din kompetanse og erfaring: - Hvilke krav stiller svensk lovgivning og annet regelverk (herunder advokatetiske regler) til forsikring og evt. sikkerhetsstillelse? Hva må dekkes under forsikringen? Dersom for eksempel en advokat underslår klientmidler, er dette dekket? - Er det vanlig at advokatene kun forsikrer seg i samsvar med de gjeldende minimumskravene, eller er det mange som utvider forsikringsdekningen? 4

5 - Hvordan fungerer advokatforsikringsmarkedet i Sverige - er det mange aktører/effektiv konkurranse? - Det er også viktig for oss å få belyst tilsvarende spørsmål for de som yter juridiske tjenester uten å være advokater - både jurister og personer uten juristeksamen, samt utenlandske advokater (fra EU/Sveits). I hvilken grad er disse gruppene forpliktet til å tegne forsikring? Tilbyr markedet forsikring til personer uten juristeksamen?» Kl Justitiedepartementet Fra Justitiedepartementet møter vi Linda Stromberg, kansliråd ved Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Hun forbereder ikke noen presentasjon eller foredrag, men møtet legges opp mer i en samtaleform. Utvalget får dermed god anledning til å stille henne spørsmål. Stromberg har gjort oss oppmerksom på at enkelte av spørsmålene vi har sendt henne, ligger litt utenfor hennes ansvarsområde. Dette er eksempler på spørsmål vi ønsker å få belyst: - Hvilke oppgaver har Justitiedepartementet etter den svenske advokatlovgivningen? - I motsetning til i Norge, der bare personer som oppfyller bestemte vilkår (hovedregelen er krav om juridisk embetseksamen), kan yte rettslig bistand som ledd i næringsvirksomhet, har vi oppfattet at det i Sverige ikke oppstilles slike vilkår. Hvilke erfaringer har man med dette i Sverige? Hvordan påvirker det kvaliteten (finnes det forskning på dette?), og i hvilken grad opptrer det useriøse aktører? Har man i Sverige vurdert å innføre regler tilsvarende de norske? Har man vurdert å innføre forsikringsplikt for alle som selger juridiske tjenester? Tilbyr forsikringsbransjen i dag ansvarsforsikring for aktører uten advokatbevilling/juristeksamen? - I Sverige har man, i motsetning til i Norge, obligatorisk medlemskap i Advokatsamfundet. Hvordan ser man på en slik ordning med tanke på forenings- /organisasjonsfrihet? I hvilken grad er det diskusjon om eller misnøye med denne ordningen? I hvilken grad oppfattes Advokatsamfundet som en interesseorganisasjon? I hvilken grad fremmer organisasjonen politiske standpunkter, herunder i rettspolitiske spørsmål? - Hvordan fungerer tilsyns- og disiplinærordningen for advokater, slik den nå er organisert? Har allmennheten tillit til ordningen - finnes det undersøkelser eller forskning som kan belyse dette? Er forbrukerinteresser representert i ordningen? - Vi har forstått at man i Sverige ikke har noen ordning med autorisasjon av advokatfullmektiger, slik vi har i Norge, i stedet har vi skjønt at advokater kan ansette biträdande jurister. Hva innebærer dette og hvilken fordeler og ulemper ser dere ved denne ordningen? 5

6 - Vi har oppfattet at det i Sverige til en viss grad er lignende regler om krav til organisering av advokatvirksomhet og eierskapsbegrensninger som i Norge. Det hadde vært interessant å diskutere likheter og forskjeller her. Vurderer man endringer i Sverige, for eksempel å tillate at advokatfirmaer eies av andre enn advokater? - Er det andre lovendringer det arbeides med i Sverige for tiden, eller annet arbeid fra departementets side, som kunne være av interesse for vårt arbeid? Vi har også bedt Stromberg si noe om Justitiekansleren og dennes oppgaver. 6

Notat til Advokatlovutvalget

Notat til Advokatlovutvalget Notat til Advokatlovutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Terminologi... 3 2.1. Rettshjelpvirksomhet... 3 2.2. Advokat... 4 2.3. Advokatvirksomhet... 4 2.4. Rettshjelpmonopol... 4 2.5. Problemer knyttet

Detaljer

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD 1 1.1 ORGANISERING

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sendt pr. epost til: postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2625 Sak nr: 14/1865-2 Saksbehandler: Morten Grandal 08.12.2014 Dir.tlf: 46 62

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Overlevert kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mai 2015 Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer