Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013 Regjeringsbygg R5, Akersgata 59, kl Til stede: Marianne Abeler, Tor W. Andreassen, Eivind Kolflaath, Birgitte B. Løvlund, Jeppe Normann, Cecilie Schjatvet, Terje Svendsen, Bergljot Webster, Kaja Moen Welo og Henrik W. Smiseth. Del I ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET - ADVOKATSELSKAPER - ADVOKATVIRKSOMHET I ANDRE SELSKAPER, ORGANISASJONER, STAT OG KOMMUNE Temaene ble undergitt samlet behandling. 1) Innlegg fra Advokatforeningen v/ advokat Elisabeth Wille Wille gjennomgikk dagens regelverk om organisering av advokatvirksomhet, herunder krav til selskapsform, styresammensetning, eierposisjoner og ansvarsreglene. Hun fortalte om hvordan advokatvirksomhetene i dag er organisert, blant annet ved å legge frem statistikk fra Advokatforeningens bransjeundersøkelse Hun forklarte videre hvilke momenter advokatvirksomheter typisk legger vekt på ved valg av organisasjonsform med hovedvekt på mindre og mellomstore advokatfirmaer. Endelig pekte hun på fordeler og ulemper ved gjeldende regelverk, hvilke hensyn regulering av advokatvirksomhet bør ivareta og mulige forbedringer. Presentasjonen som ble benyttet i møtet inntas som vedlegg til dette referatet. 2) Innlegg av advokat Ingebjørg Harto, NHO, og juridisk direktør advokat Pål Wien Espen, Telenor Harto og Espen belyste temaet bedriftsadvokater. De belyste særlige problemstillinger for denne gruppen, med utgangspunkt i Advokatlovutvalgets mandat. Herunder gikk de inn på bedriftenes fordeler med å kunne benytte bedriftsadvokater, hvordan bedriftsadvokater organiserer seg og forholdet til prinsippet om advokaters uavhengighet. De gjorde rede for bruken av bedriftsadvokater per i dag, blant annet ved hjelp av tallmateriale innhentet av NHO. De kommenterte positive og negative sider ved dagens regelverk, og pekte på mulige forbedringer. Espen orienterte om organiseringen av advokatvirksomheten i Telenor. Presentasjonen som ble benyttet i møtet inntas som vedlegg til dette referatet. 1

2 3) Innlegg fra ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell og kommuneadvokat Hanne Harlem (Oslo kommune) Stabell og Harlem var bedt om å holde et innlegg om organisering av advokatvirksomhet i det offentlige. De fortalte om offentlige advokaters virksomhet og organisering samt fordeler og ulemper ved bruk av offentlige advokater i stedet for eksterne/privatpraktiserende advokater. De kommenterte forholdet til prinsippet om advokaters uavhengighet og hvordan dette ivaretas ved organiseringen av virksomheten, samt for forholdet til reglene om taushetsplikt og fortrolighet. Disposisjonene inntas som vedlegg til dette referatet. 4) Innlegg fra advokat/managing partner Susanne Munch Thore (Wikborg, Rein & Co Advokatfirma) Thore belyste temaet organisering av advokatvirksomhet, fra et større advokatfirmas perspektiv. Hun påpekte fordeler og ulemper ved dagens regelverk samt enkelte spørsmål utvalget bør se nærmere på. Herunder redegjorde hun for praktiske begrensninger for norske advokatfirmaer som ønsker å operere utenlands eller som ønsker å tilknytte seg utenlandske advokater, og pekte på mulige løsninger i et nytt regelverk. Thore fremført flere argumenter som taler for å åpne for eksterne styremedlemmer i advokatfirmaer. Hun drøftet også hvor langt man kan eller bør gå i retning av liberalisering med hensyn til eierbegrensninger. Thores presentasjon inntas som vedlegg til referatet. 5) Diskusjon Organisering av advokatselskaper o Det ble diskutert at begrensninger i advokatselskapers organisasjonsfrihet og eieradgang ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig ut fra de hensyn som gjør seg gjeldende, blant annet hensynet til å sikre god og uavhengig rettslig bistand og en advokatstand med tillit og integritet o Det ble vist til eksempler fra mediebransjen, der det ikke er tilsvarende eierbegrensninger som i advokatbransjen, men hvor medienes uavhengighet søkt ivaretatt gjennom annen regulering. o I Storbritannia er det åpnet (noe) opp for eksterne investorer, men samtidig innført strenge rammebetingelser og krav til rapportering, som sies å medføre et stort byråkrati. Det er grunn til å se nærmere på løsningen i Storbritannia. o Åpning for eksterne investorer vil kunne bidra til økt fokus på avkastning. Adgang til børsnotering kan medføre særlige konsekvenser. 2

3 o Det kan argumenteres for at markedet vil sørge for at advokatselskaper som opptrer uetisk og lar kommersielle hensyn/profitthensyn styre, ikke vil oppnå den nødvendige tillitten i markedet, og vil selge dårligere forutsatt at kjøperne får tilstrekkelig kunnskap om hvordan advokater opptrer. o Det ble påpekt at det uansett regulering av organisering er sentralt at det foreligger tilstrekkelige ansvarsreguleringer og forsikringsordninger o Eksterne styremedlemmer kan tilføre advokatselskaper viktig kompetanse og nye impulser. o Eierreglene og instruksjonsforbudet overfor advokater må sees i sammenheng med advokatansvaret og ansvar overfor tilsyns- og disiplinærorganene. o Det kan uansett være grunn til å vurdere om advokatselskaper bør være ansvarssubjekt etter tilsyns- og disiplinærordningen for advokater. «Internadvokater» (bedriftsadvokater, organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater) o Det er viktig å ivareta internadvokaters uavhengighet. Dette kan for eksempel gjøres i form av et tydeligere regelverk og klarere rammebetingelser. Det finnes flere eksempler, blant annet i store foretak og ved større offentlige advokatkontorer, på at virksomheten selv har innført denne typen regulering. o Det ble pekt på at mange av behovene internadvokatene i dag ivaretar kan dekkes uten advokattittelen o I andre land får internadvokater/jurister ikke benytte advokattittelen og er ikke omfattet av taushetsplikten, de advokatetiske reglene mv. det kan være grunn til å se nærmere på hvordan dette fungerer bl.a. i Sverige. o EU-domstolen har i Akzo Nobel-saken (sak C P), som gjaldt bedriftsadvokater, lagt til grunn at advokater ansatt hos klienten ikke har samme grad av uavhengighet til klienten som en ekstern advokat og at internadvokater derfor ikke kan påberope reglene om advokaters yrkesmessige taushetsplikt overfor EU-organer. Del II ADVOKATVIRKSOMHET RAMMEBETINGELSER OG DRIFT - REGNSKAP OG REVISJON - ØKONOMISK VEDERHEFTIGHET - PERSONVERN, ARKIVHOLD M.V. 6) Innlegg fra statsautorisert revisor Kjetil Andersen, Ernst & Young AS Andersen redegjorde blant annet for erfaringene fra Tilsynsrådets gjennomgang av 3

4 advokaters egenerklæringer, regnskapsrapportering samt avholdte bokettersyn i Han kommenterte også kravene til økonomisk vederheftighet. Presentasjonen Andersen benyttet i møtet inntas som vedlegg til dette referatet 7) Etterfølgende diskusjon regnskap, revisjon og økonomisk vederheftighet: o Det kan være behov for å avklare hvorvidt all virksomhet som drives i medhold av en advokatbevilling, skal være regnskapspliktig. o Dårlig økonomisk vederheftighet kan øke risikoen for økonomiske misligheter fra advokatens side, for eksempel underslag i klientmidler. o Det kan anføres at en advokat som er i et økonomisk uføre, ikke lenger er tilstrekkelig uavhengig. o Det kan være grunn til legge opp til at tilsynsorganet for advokater i større grad gis kompetanse og ressurser til å utøve aktivt tilsyn over advokaters økonomiske forhold. o For advokater hvis salærinntekter i stor grad kommer fra det offentlige i medhold av reglene om fri rettshjelp, vil lang saksbehandlingstid for salæroppgaver kunne svekke advokatenes økonomiske situasjon. 8) Innlegg fra fagdirektør Cecilie Rønnevik, Datatilsynet Rønnevik gjennomgikk personopplysningslovgivningen med henblikk på advokater. Rønnevik pekte innledningsvis på at gjennomgangen av personvernregelverket (personopplysningsloven og personopplysningsforskriften) knyttet til advokater, viste at det foreligger mange problemstillinger og uavklarte forhold. Hun innledet kort om personvernlovens system og hovedregler, og gjennomgikk deretter ulike bestemmelser og reguleringer av betydning for advokaters virksomhet. Hun pekte på enkelte spørsmål utvalget bør se nærmere på. Rønnevik gikk også inn på hvilke rettigheter advokater har etter personopplysningslovgivningen, overfor tilsyns- og disiplinærorganene. Presentasjonen Rønnevik benyttet i møtet inntas som vedlegg til dette referatet. 9) Arkivhold Utvalgssekretær Henrik W. Smiseth innledet om gjeldende rett om behandling av klientarkiver samt i hvilken utstrekning det kan være behov for en nærmere regulering av advokaters plikt til arkivhold. 4

5 Diskusjon: o Advokatarkivet er i dag forskjellig fra advokatarkiver fra noen tiår tilbake. Det meste er lagret elektronisk, og noe materiale vil for eksempel være i form av sms. Forslag til regler må utformes med tanke på dette. o Skal advokaten ha plikt til å oppbevare arkivet en periode, eller skal advokaten kunne fri seg fra en slik forpliktelse ved å returnere arkivet til klienten? Det ble diskutert hvor lang perioden i så fall bør være. Ved innføring av arkiveringsplikt, bør det også oppstilles krav til innholdet av advokatarkiver eller for eksempel journalføring av post? o Med tanke på overføring av saker er det viktig at en advokat har et ordnet arkiv som er tilgjengelig for rask tilgang for ny advokat. DEL III DIV. ORGANISATORISKE SPØRSMÅL - Opplegg for videre møter ble drøftet. Møteplanen for resten av 2013: Onsdag 9. oktober Onsdag 6. november (Stockholm) Mandag 9. desember (København) I 2014 holdes følgende datoer av til utvalgsmøter: Mandag og tirsdag 27. og 28. januar Mandag 10. mars Mandag og tirsdag 7. og 8. april Mandag og tirsdag 12. og 13. mai Mandag og tirsdag 16. og 17. juni Fredag 26. september Fredag 31. oktober Mandag 24. november Mandag 8. desember 5

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

Notat til Advokatlovutvalget

Notat til Advokatlovutvalget Notat til Advokatlovutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Terminologi... 3 2.1. Rettshjelpvirksomhet... 3 2.2. Advokat... 4 2.3. Advokatvirksomhet... 4 2.4. Rettshjelpmonopol... 4 2.5. Problemer knyttet

Detaljer

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD 1 1.1 ORGANISERING

Detaljer

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 31. (1998-99) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). Til Odelstinget. 1. INNLEDNING Departementet fremmer i proposisjonen

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innst. 175 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 47 L (2011 2012)

Innst. 175 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 47 L (2011 2012) Innst. 175 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 47 L (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i personopplysningsloven Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Proposisjonens

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN Høringsnotat FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN 1 Innledning Lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) vil tre i kraft 28. desember 2009. Loven

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer