DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET"

Transkript

1 DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes, herunder om advokater som driver alene skal kunne drive virksomheten som et aksjeselskap, og i hvilken grad advokatvirksomhet bør kunne samorganiseres med andre tjenester. Videre skal utvalget vurdere krav til eierskap og styresammensetning. Utvalget skal også vurdere hvorvidt det skal stilles særskilte krav til organisering av advokatvirksomhet internt i selskaper (bedriftsadvokater) eller i organisasjoner. 1. Foretaksformer Domstolloven oppstiller ingen begrensninger i valg av selskapsform. - Bør det være begrensninger i valg av selskapsform? - Hvilke foretaksformer bør kunne benyttes? - Blir advokatenes selvstendighet svekket når advokatene driver for eksempel i aksjeselskaps form? - I hvilken grad bør friheten til å velge foretaksform være avhengig av at ikke andre enn advokater blir medeiere i selskapet? - "Enhver selskapsform som er tillatt etter alminnelig lovgivning bør kunne benyttes av advokatselskaper, forutsatt at eierne har den tilstrekkelige tilknytningen til selskapet" - Skal advokater som driver alene kunne drive virksomheten i et aksjeselskap? - Skal organisasjonsbegrensninger for advokatselskaper gjelde tilsvarende for advokater som driver aksjeselskap alene? 2. Eierreguleringene Domstolloven stiller krav om at den som skal eie andeler i advokatselskap må utøve en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapet. Det er unntaksbestemmelser for selskaper der ansatte advokater i det vesentlige yter advokatbistand til sin arbeidsgiver. - Vil man i tilstrekkelig grad kunne ivareta den faglige uavhengighet med eksterne eierinteresser? - Vil man i tilstrekkelig grad kunne ivareta den økonomiske uavhengighet med eksterne eierinteresser? - Hvilke konsekvenser har eierreguleringene for tradisjonelle advokatfirmaer? - Hvilke konsekvenser har eierreguleringene utenfor tradisjonelle advokatfirmaer? - Bør eierandeler i tradisjonelle advokatvirksomhet prinsipielt kunne behandles som investeringsobjekter på samme måte som selskapsandeler generelt? Noen hensyn for eierregulering: 1

2 Beholde en selvstendig advokatstand som ikke står i avhengighetsforhold til andre enn klientene. Advokatvirksomhet er særpreget ved det sterke behovet for å verne klienten mot at advokater kan komme i lojalitets- eller avhengighetsforhold til motparten. Allerede muligheten for at klienten ikke vil ha full tillit til advokatens lojalitet, tilsier at en slik konstellasjon bør søkes forhindret. For ingen andre profesjoner inngår det i stor utstrekning rutinemessig å representere klienter overfor motparter. Uten eirereguleringer kan man risikere monopoldannelser ved oppkjøp.(monopoldannelser i form av oppkjøp som gjør det vanskelig for en part å finne et advokatfirma som er uavhengig av motparten). På mindre steder og innenfor spesielle områder vil man kunne oppleve at enkelte kjøper seg inn i flere advokatselskaper slik at man i praksis ikke monopoliserer advokatvirksomheten innenfor en gren eller et sted. Uheldig for det rettsøkende publikum. En regel som kun er begrenset til å gi innsyn/informasjon om eierforhold blir for uoversiktlig og upraktisk, og forholdene vil kunne variere over kort tid. Advokatvirksomhet har tradisjonelt aldri vært finansiert ved fremmed risikokapital. Hensynet til publikums behov for uavhengig advokatbistand bør veie tyngre enn hensynet til den enkelte advokat og hensynet til utenforstående investorers fortjenestemulighet Behovet for kapital og investeringer er ikke like stort/er annerledes for tradisjonell advokatvirksomhet enn i andre bransjer. I advokatselskaper er det advokatens egne fakturerbare timer som er «produksjonsfaktoren». Uten eierreguleringene kan man møte utfordringer i forhold til regler om avvikling av advokatvirksomhet, og overfor klienter dersom advokater, investorer eller andre eiere ønsker å kjøpe seg ut. Noen hensyn mot eierregulering: Det er lite ønskelig med særregler av denne art for enkelte bransjer (Konkurranserettslige hensyn mv.). Eierregulering er en sterk begrensning i den næringsfrihet som i dag ellers gjelder. For den enkelte advokat, som kan ønske å realisere sin andel til høyest mulig pris, vil reguleringen kunne ha uheldig virkning. Advokatbransjen er allerede preget av at advokater lar seg drive av kommersielle hensyn. Muligheten for å organisere seg på annen måte vil kunne gi billigere rettshjelpstilbud. Det kan være tilstrekkelig med en regel som innebærer at klienten kan gjøre seg kjent med hvem som har eierandeler i selskapet. Det kan være tilstrekkelig at eksterne eiere kan inneha en minoritetsandel. Det bør være tilstrekkelig at etiske regler ivaretar og stiller krav til advokaters uavhengighet. 2

3 3. Regulering av hvem som kan ha styreverv i advokatselskaper Tilsvarende krav som for eiere, jf. dl Er det behov for begrensninger knyttet til hvem som kan ha styreverv når det allerede er begrensninger for hvem som kan være eiere? - Styremedlemmer har ikke samme kommersielle interesse og motiv? - Hva med en regel som åpnet for andre styremedlemmer så lenge det er flertall av advokater? 4. Samorganisering av andre tjenester Advokatselskaper kan drive virksomhet som har naturlig tilknytning til advokatvirksomheten, jf. dl. 231 fjerde ledd. - Skal advokatselskaper kunne engasjere seg i virksomhet som medfører avhengighet av fremmede kapitalinteresser eller egne økonomiske interesser i andre virksomheter? - Konkurranserettslige hensyn tilsier mulighet for opprettelse av konkurransedyktige og markedstilpassede konsulenttjenester som dekker et større faglig spekter - Spørsmålet om multidisiplinære partnerskap og samarbeid 5. Hvem skal kunne utøve virksomhet på selskapets vegne? Advokatvirksomhet på selskapets vegne kan bare utøves av advokater, jf. dl. 231 femte ledd. Annen virksomhet som ikke er underlagt bevillingsordninger el., kan enhver utøve for selskapet. - Bør det være slik at også andre personer kan utøve advokatvirksomhet dersom de har adgang til det og det er stilt sikkerhet? - Bør en slik eventuell adgang defineres på en måte som ikke er knyttet opp mot begrepet "advokatvirksomhet"? 6. Unntak fra eierreguleringene for ansatte advokater som yter bistand til arbeidsgiver (bedriftsadvokater i hovedsak) Noen hensyn mot unntaket for ansatte advokater/bedriftsadvokater: De samme hensynene som ligger til grunn for innføringen av eierreguleringene: I hovedsak prinsippet om uavhengighet faglig og økonomisk. Ansettelsesforholdet innebærer et avhengighetsforhold til "klienten" og eierinteressene i selskapet. Advokatens ansettelsesforhold hos "klienten" og avhengighetsforholdet til eiernes interesser kan svekke advokatens faglige uavhengighet fra selskapets interesser 3

4 Utfordringer knyttet til den reelle utøvelsen av styringsretten Utfordringer knyttet til ledelsens forventninger, personlige motiver for opprykk e.l. som kan innvirke på rådgivning og gjøre det vanskeligere å gi upopulære råd I hvilken grad har advokattittelen/rollen privilegier (og krav) som er nødvendig for å dekke selskapets behov? Behovet for intern juridisk bistand vil kunne ivaretas ved ansatte jurister. Noen hensyn for at unntaket fra eierreguleringene skal opprettholdes: En regel som unntaksfritt forbeholder advokatvirksomhet for selskaper som er eiet av advokater tilknyttet selskapet, gir en altfor sterk begrensing i andre selskapers adgang til å drive advokatvirksomhet. Et selskap bør uavhengig av eierforholdet kunne drive advokatvirksomhet som tar sikte på å dekke dets eget behov for advokattjenester. (Næringslivets interesser) Adgangen til å benytte egne ansatte advokater gir lavere advokatkostnader og tilgjengelighet til advokater. Lavere terskel for å søke advokatbistand med ansatte advokater. Tilgjengelighet til spesialisert advokatbistand, advokater med kjennskap til virksomheten, som vil kunne medføre økt kvalitet og effektivitet på advokattjenestene. Advokaten er uansett underlagt plikten til å fremme rett og hindre rett, og skal fremme selskapets interesser innenfor disse rammene. Advokatene har en viktig funksjon som håndheveren av loven i selskapet, og har en "vaktbikkje"-funksjon som vil kunne hevdes å gjøre bedriftsadvokaten sin rolle særlig bevisst. Bedriftsadvokaten vil kunne gi råd uten å være påvirket av å "tekkes klienten", ønske om flere oppdrag, med tanke på salær eller å miste oppdrag. Advokaten har et sterkt oppsigelsesvern. Er det grunnlag for å anse andre advokater som yter bistand til næringslivet (forretningsadvokater) som mer uavhengige? (I realiteten) Reguleringer som kan ivareta de uheldige sidene ved unntaksregelen: Det må i disse tilfellene ikke utad gis inntrykk av at det utøves frittstående advokatvirksomhet (se Ot.prp. nr. 7 ( ) side 37) Advokaten skal heller ikke i disse tilfeller måtte identifiseres med sin klient. Særlige utfordringer kan reguleres gjennom krav til organisering, lokalisering og eventuelt andre tiltak (regulering av korrespondanse mellom advokat og klient). Regler for god advokatskikk. 4

5 Arbeidsgivers styringsrett begrensninger? (se nedenfor) Kan det reguleres hvilke type saker bedriftsadvokater ikke skal kunne påta seg? (For eksempel innenfor HR-området) Diverse spørsmål/problemstillinger: Hvordan er allmenheten og tredjeparters tillit til bedriftsadvokaters uavhengighet? Hvordan er advokatstandens tillit til bedriftsadvokaters uavhengighet? Hvordan ivareta prinsippene om taushetsplikt og fortrolighet? Argumentasjon "i ring": Advokatprivilegiene kan nettopp medføre at de ansatte advokatene kan opptre uavhengig. (Taushetsplikt, fortrolighet gir økt autoritet og gjennomslagskraft overfor arbeidsgiver) Omfanget av advokatbistanden: Til arbeidsgiver og tilhørende konsern. Grensedragningen når det gjelder til utenforstående? Vedørende arbeidsgivers styringsrett: I hvilken grad påvirker det uavhengigheten at advokaten etter lovens system er underlagt arbeidsgivers styringsrett og at instruksjonsforbudet ikke gjelder i forholdet mellom ansatt advokat og arbeidsgiver? (dl. 233 første ledd bokstav a) Bør instruksjonsforbudet også få anvendelse i forholdet mellom ansatt advokat og arbeidsgiver? 7. Andre organisasjonsformer enn selskaper Lag og foreninger (organisasjoner), jf. dl. 233 første ledd bokstav b Stat og kommune, jf. Dl. 233 første ledd bokstav c - Begrunnelsen for at bistand også kan ytes til ikke-medlemmer? 8. Ansvarsreguleringene - Sammenheng med reguleringer av foretaksform - Ansvarsbegrensningene vil henge sammen med hva som anses som advokatvirksomhet 5

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Advokatlovutvalget v/ utvalgssekretær Kaja Welo per e-post: kaja.welo@jd.dep.no Oslo, 06.09.2013

Advokatlovutvalget v/ utvalgssekretær Kaja Welo per e-post: kaja.welo@jd.dep.no Oslo, 06.09.2013 Advokatlovutvalget v/ utvalgssekretær Kaja Welo per e-post: kaja.welo@jd.dep.no Oslo, 06.09.2013 Deres ref.: Vår ref.: TS/BSC INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 1. Innledning HELP Forsikring AS (HELP) takker

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8 Det kongelige Moderniseringsdepartement PM 2005-01 Forbehold om bruk av karantene og/eller saksforbud ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Finansiell crowdfunding

Finansiell crowdfunding Finansiell crowdfunding En oversikt over sentrale problemstillinger ved den selskaps- og finansmarkedsrettslige reguleringen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 987 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer