Efter Forsvarergruppens syn forfølger ikke utkastet dette hensyn i tilstrekkelig grad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efter Forsvarergruppens syn forfølger ikke utkastet dette hensyn i tilstrekkelig grad."

Transkript

1 Forsvarergruppens innspill/merknader til Advokatlovutvalgets forslag Forsvarergruppen i Advokatforeningen vil nedenfor inngi noen særmerknader til utvalgets utkast fremlagt i juli. Dette er knyttet til forhold som særlig gjør seg gjeldende for forsvarere i straffesaker. For øvrig vises det til uttalelsen fra Advokatforeningen. Vedr. del II. Kapittel 2: Advokatbevilling Det foreslås å fjerne kravet om å ha prosedert reelle saker for domstolene. I stedet foreslås økt lengde på praksiskravet (til 3 år), samt krav om gjennomført advokatutdanning med et omfang som skal tilsvare 30 studiepoeng. Om advokatutdanningen gis bestemmelse i egen paragraf. I merknadene til denne heter det at opptak til advokatutdanningen bør være forbeholdt de som oppfyller kravet om juridisk grunnutdanning, samt personer som er i ferd med å avslutte den juridiske grunnutdanningen. Vi er kjent med at Advokatforeningen tidligere har foreslått å fjerne prosedyrekravet, men ønsker likevel å fremholde de problemer Forsvarergruppen ser i forbindelse med dette. Forsvarergruppen er skeptisk til å fjerne prosedyrekravet. Vi mener at kravet om prosedyreerfaring slik det nå fungerer har vært en viktig del av advokatutdannelsen. For det rettssøkende publikum må det representere en trygghet at den advokat man velger for sin sak har erfaring i å ha forberedt saker for domstolen, praktisk erfaring med vurdering av prosessrisiko og at vedkommende har opptrådt for domstolen - alt under en prinsipals veiledning og ansvar. Det er vårt syn at det viktigste hensyn ved fastsetting av lovbestemte vilkår for å oppnå advokatbevilling, bør være å sikre tilstrekkelig kvalifikasjoner for den som oppnår bevilling. Bare slik kan det rettssøkende publikum bibringes nødvendig trygghet for at bevillingsinnehaveren - advokaten - er en høyt kvalifisert fagperson. Efter Forsvarergruppens syn forfølger ikke utkastet dette hensyn i tilstrekkelig grad. For det første vil etter utkastet tre års praksis i «juridisk virksomhet» oppfylle praksiskravet. Som kjent er dagens krav at virksomheten må ha vært innen den egentlige rettspleie: Som hovedregel som fullmektig innen advokatfirma, domstol eller påtalemyndighet. Kjernen i dagens vilkår er at det kvalifiserende arbeid for en vesentlig del må bestå i behandling av rettssaker og annet advokatarbeid. På mange måter er fullmektigtiden i dag en «lære» i det fag man arbeider for å få bevilling i, ikke ulikt f eks kadett-tiden i militær opplæring og læretiden i ikke-akademisk tradisjon. Efter Forsvarergruppens syn har «læretiden» i faget betydelige fordeler og bør beholdes: Ved å arbeide daglig innen miljøer der en rekke ulike faglige og etiske problemstillinger oppstår, drøftes og løses, vil fullmektigen oppnå en helt annen innsikt i den egentlige advokatvirksomhet enn det kan forventes at noen teoretisk tilnærming kan gi. Forsvarergruppen uttrykker ikke ved dette noen mistillit til teoretisk og planmessig undervisning av unge jurister, men fremholder at slik opplæring

2 ikke kan sees egnet til å erstatte den praktiske virkelighetsforståelse som bibringes ved arbeid innen domstoler, påtalemyndighet eller på advokatkontor. Som kjent består dagens ordning av begge komponenter: Både kvalifiserende fullmektigtid og teoretisk opplæring (advokatkurs). Denne todeling bør etter Forsvarergruppens syn videreføres også ved den nye advokatlov. Det kompenserer efter Forsvarergruppens syn ikke for fravær av krav til innholdet i den «juridiske virksomhet» at arbeidet der må ha pågått over tre år, i stedet for krav om to års fullmektigtid. Et for advokatvirksomhet ikke-kvalifiserende arbeid innen «juridisk virksomhet» blir ikke kvalifiserende alene på grunn av varighet. Satt på spissen: En juridisk saksbehandler ved et perifert NAV-kontor vil etter tre års arbeid innen sitt felt, forhåpentlig ha opparbeidet adskillig regelkunnskap og et akseptabelt skjønn innen sitt fagområde. Fravær av erfaring med den egentlige rettspleie vil imidlertid være overveldende, og etter Forsvarergruppens syn medføre at slikt arbeid ikke bør kvalifisere til advokatbevilling. Dersom prosedyrekravet fjernes må prosedyredelen og den praktiske delen av advokatutdanningen kompensere prosedyrekravet på en betryggende og fullstendig måte. I merknadene forutsettes at forskrifter med nærmere krav til advokatutdanningen skal skje i et samarbeid mellom Advokatsamfunnet og universitetet/akademia. En konsekvens kan bli uenighet om opplegget for utdanningen, eksempelvis på grunn av kapasitets- budsjettmessige- eller prioritetshensyn hos universitetet og at det kan oppstå ulike muligheter og tilbud mellom de forskjellige universiteter. Vi mener derfor at Advokatsamfunnet gjennom forskrifter til loven må ha den avgjørende myndighet til å fastsette kravene og eventuelt også når det gjelder spørsmål om justeringer i innholdet. Det må tas høyde for lovforslagets kostnadsmessige konsekvenser for utdanningsinstitusjonen. I merknadene legges videre opp til at utdanningen kan tilbys av flere aktører. Det sies ikke noe om hvilke aktører man her tenker seg. Vi mener det er betenkeligheter ved at andre aktører enn universitetene (private aktører) administrerer og gjennomfører utdanningen, bl.a. med tanke på enhetlig utdanningstilbud. Det vil også kunne bli uforholdsmessig tungvint å følge opp, kontrollere og føre tilsyn med advokatutdanningen dersom det legges opp til bruk av flere aktører og typer utdanningsinstitusjoner. Kapittel 3: Advokatfullmektiger Ansettelse og registering av advokatfullmektiger: Utvalget foreslår å fjerne ordningen med offentlig autorisasjon av advokatfullmektiger. I stedet er det (ledelsen i) advokatforetaket som skal ha ansvaret for å påse at vilkårene er oppfylt og som skal melde inn fullmektigen til et advokatfullmektigregister hos Advokatsamfunnet. Forsvarergruppen mener at selv om offentlig autorisasjon utgår, bør godkjent registering i advokatfullmektigregisteret innebære at advokatfullmektigen kan betraktes og benevnes utad som autorisert. Utad vil dette fremstå som en kompetansegaranti som det rettsøkende publikum vil kunne føle opplysende og betryggende. Nærmere om advokatfullmektigers virksomhet:

3 Forsvarergruppen legger til grunn at første ledd i bestemmelsen er i samsvar med dagens ordning. I merknadene heter det at en advokatfullmektig ikke har adgang til å yte rettslig bistand annet enn når dette gjøres på prinsipalens vegne og at ansvaret for advokatfullmektigens virksomhet ligger på prinsipalen/e. Etter straffeprosesslovens bestemmelser om oppnevning av forsvarer anses oppnevning som personlig slik at det eventuelt er advokatfullmektigen personlig som oppnevnes uten at det er angitt noen prinsipal. Det antas at dette må ses i sammenheng med strpl 95, 2.ledd om at annen «skikket person» kan tjenestegjøre som forsvarer, se Kommentarutgave, s En annen hjemmel for oppnevnelse av fullmektiger er strpl. 105, 1. punkt. Det er likevel ansett slik i dag at prinsipalen er ansvarlig for advokatfullmektigen også for slike oppdrag og de facto innestår for at vedkommende er, eller settes i stand til å utføre forsvareroppdraget på betryggende måte. For å få harmoni mellom den foreslåtte bestemmelse i advokatloven og straffeprosessloven, vil en mulighet være at straffeprosesslovens bestemmelser tilpasses slik at det er advokaten/prinsipalen v/ fullmektigen som oppnevnes og at forsvarervervet kan utføres av advokatfullmektigen så sant den ansvarlige advokat finner det forsvarlig og slik representasjon er i samsvar med klientens ønske og med dennes samtykke. En harmonisering som her foreslått vil både sikre fleksibilitet og sikre opprettholdelse av det frie forsvarevalg, samt sikre advokatfullmektigen nyttig erfaring. I møtet mellom Advokatlovutvalgets leder og Referansegruppen, ble det fra utvalgets leder gitt uttrykk for at det var utvalgets mening at en forutsetning for at en advokatfullmektig kunne prosedere/opptre for domstolen var at vedkommende hadde fullført prosedyredelen av advokatutdanningen. Noe om dette ses ikke omhandlet i merknadene. Forsvarergruppen er uenig i at det skal oppstilles en slik forutsetning. Det vil hefte usikkerhet med hensyn til utdanningsstedenes kapasitet til å tilby advokatutdanning. Med mindre advokatutdanningen er avlagt som en del av eller i direkte tilknytning til grunnutdanningen, er det dermed usikkert når en advokatfullmektig kan få gjennomført utdanningen. Dette vil medføre en sterk begrensning for advokatfullmektigers virksomhet i forhold til dagens ordning. Vi viser bl.a. til det som anført ovenfor. Når det nå lovfestes et ansvar for prinsipalen for advokatfullmektigens virksomhet og at all rettslig bistand som fullmektigen utfører skjer på vegne av en advokat, må det tiltros advokaten/prinsipalen at denne kan vurdere om fullmektigen er kvalifisert til å opptre i retten uavhengig av om prosedyredelen i advokatutdanningen er gjennomført. At fullmektigen opptrer i retten er forutsetningsvis også betinget av at klienten ønsker dette og uttrykkelig samtykker. Det er vanskelig å se at dette på noen måte skulle være betenkelig. For forsvarsadvokater spesielt, vil bruk av advokatfullmektiger i enkelte tilfeller være nødvendig for å kunne ha fleksibilitet og kunne utføre forsvarervervet - eksempelvis ved fengslingsforlengelser og andre rettslige rettergangsskritt under en løpende etterforskning og hvor den ansvarlige advokat er berammet på annet hold.

4 Kapittel 5: Grunnleggende krav til advokater: Lojalitet: Lovforslaget: Advokaten skal opptre med lojalitet til klienten og rettssamfunnet og fremme sin klients interesser. I merknadene heter det om lojaliteten til rettssamfunnet at «advokaten skal utvise lojalitet til rettssamfunnet, dvs. til de strukturer og organer som er etablert for å ivareta borgernes rettssikkerhet». Skulle det oppstå konflikt mellom lojaliteten til klienten og lojaliteten til rettssamfunnet, vil lovverket og reglene for god advokatskikk angi grensene for hvor langt advokaten kan gå for å ivareta klientens interesse. Forsvarergruppen legger til grunn at bestemmelsen ikke er ment å skulle gjøre noen endring i den tradisjonelle oppfatning av forsvarerrollen eller de hensyn som gjør seg spesielt gjeldende for forsvarere i straffesaker, eller rokke ved det som i dag er nedfelt i «Retningslinjer for forsvarere» Lojaliteten til klienten, det å stå ved klientens side i tykt og tynt, må være grunnleggende selv om klientens standpunkt ikke nødvendigvis alltid er uttrykk for lojalitet til rettssamfunnet eller samfunnsmessige «strukturer og organer». Begrensningene for en forsvarer må derfor som nå være å ikke iherdig prosedere mot bedre vitende eller utlegge rettstilstanden på en uredelig eller bevisst villedende måte. Ut fra denne forutsetningen ser vi det ikke hensiktsmessig eller nødvendig med særskilte lovbestemmelser for forsvarere. I merknadene synes det reservasjonsløst lagt til grunn at advokaten er bundet av klientens standpunkt. (..»advokaten kan ikke håndtere saken på en måte som klienten er uenig i»). Dette er problematisk i forhold til forsvarere i straffesaker. En forsvarer må i enkelte tilfeller ha adgang til å prosedere i strid med klientens standpunkt. Forsvareren kan ikke være bundet av tiltalte/siktedes erkjennelse av straffeskyld. Eksempelvis kan det tenkes at klienten ønsker og også insisterer på å gi en falsk tilståelse eller har en klart uriktig oppfatning av de subjektive straffbarhetsvilkår og ber/instruerer forsvareren prosedere i samsvar med dette. Det kan også være situasjoner hvor forsvareren må prosedere et annet syn på tilregnelighet enn det klienten har.videre kan forsvarere ikke være bundet av klientens instruks når det gjelder bevisførselen eksempelvis hvor klienten ikke ønsker å blande inn andre eller skåne andre til tross for at dette vil kunne føre til at uriktig faktum blir lagt til grunn og føre til uriktig domfellelse. I slike og tilsvarende situasjoner må advokatens forpliktelse til å hindre at klienten blir uriktig dømt være avgjørende. Uavhengighet I avsnittet «Uavhengig av motparten» vises det til bestemmelsene i Advokatforskriften kapittel 12, punkt 3,2. Samtykke må imidlertid tillegges ulik vekt i straffesaker og sivile saker, jfr. retningslinjer for forsvarere, punkt 1.7. Forsvarergruppen er kjent med at Advokatforeningen i sin uttalelse til utvalget vil omtale den utredning av disse spørsmål som ble gjort i regi av Advokatforeningen i 2009 med etterfølgende behandling og vedtak i Representantskapet. Det presiseres på denne bakgrunn at

5 utvalget bør skille på behandlingen av sivile saker og straffesaker på dette punkt, samt vurdere å følge opp Advokatforeningens forslag til endring av straffeprosessloven. Adgang til å kombinere advokatvirksomhet med annen virksomhet. I bestemmelsen heter det: «Advokater kan ikke inneha stilling i dømmende virksomhet eller påtalemyndighet.» Avgrensningen er altså knyttet til «stilling», d.v.s. om et oppdrag er regulert med ansettelse/arbeidsavtale. Forsvarergruppen vil i denne forbindelse peke på at også andre tilknytningsformer kan være problematiske. Typisk vil et langvarig oppdragsforhold for påtalemyndigheten kunne være uheldig selv om dette ikke er knyttet til et formelt ansettelsesforhold. Arkivhold Når det gjelder bestemmelsene i kapittel 5 om arkivhold og oppbevaringsplikt for dokumenter antas å være behov for unntak fra straffesaksdokumenter som advokaten har hatt i forbindelse med oppdraget. Originaldokumentene vil være i behold hos politi/påtalemyndighet og det er verken behov for eller hensiktsmessig, at advokaten for disse dokumentene skal ha 10 års oppbevaringsplikt. Av hensyn til slike dokumenters spesielt sensitive karakter og derav følgende krav til sikkert arkivsystem, vil det også være uforholdsmessig og kostnadskrevende å pålegge oppbevaringstid for 10 år for denne type dokumenter. Det er usikkert om politiet i denne forbindelse er ment å omfattes av «annen berettiget person». I så fall bør dette sies uttrykkelig. Kapittel 6 Advokatbistand til eksterne klienter: Oppdragsbekreftelse og opplysningsplikt I straffesaker etableres oppdraget helst gjennom offentlig oppnevning av forsvarer. Det har vært ansett at slik oppnevning trer i stedet for oppdragsbekreftelse som grunnlag for oppdraget. Formelt har det også vært ansett slik at der det skjer en offentlig oppnevning fra domstolens side, vil oppdragsgiver først og fremst være domstolen og klientforholdet består mellom forsvarer og klient. Dette bør etter Forsvarergruppens syn hensynstas ved at det i lovteksten klargjøres hvilke bestemmelser som gir unntak fra kravet om oppdragsbekreftelse. Det er mulig at det bl. a. er forsvareroppnevning det siktes til i avsnittet om «noen sakstyper», hvor rammene for oppdraget er «regulert i lov eller annet regelverk». Men straffesakene er uansett en så omfattende og særskilt saksgruppe at de bør nevnes særskilt og fortrinnsvis i selve lovteksten. Gjennomføringen av advokatoppdraget. Bestemmelsen om at «Advokaten velger selv om han eller hun vil påta seg oppdraget» er formulert helt generelt og antas derfor også å omfatte straffesakene. Også her er det imidlertid behov for at man i merknadene særskilt omtaler situasjonen for forsvarere i straffesaker. Det bør presiseres at også slike oppdrag avgjør advokaten selv om han eller hun vil påta seg. I 3. ledd omtales advokatens adgang til å avbryte oppdraget og det tilsiktes en videreføring av reglene i RGA punkt I merknadene er det her gjort særlig henvisning til strprl. 104, 2. ledd, for de tilfeller at en oppnevnelse ikke endres til tross for klientens ønske om fratreden. Med bakgrunn i bestemmelsene i Retningslinjer for Forsvarere punkt 6 kan med fordel også her forholdet til straffesaker kommenteres noe mer utfyllende i utvalgets merknader. Vederlag. Det heter i bestemmelsens første ledd: «Salæret kan ikke fastsettes på en måte som går ut over advokatens uavhengighet». I merknadene har utvalget så langt ikke kommentert særskilt hvordan

6 denne bestemmelsen skal forstås i tilfelle hvor salæret fastsettes og betales av det offentlige, typisk straffesaker og saker etter lov om fri rettshjelp. Forsvarergruppen er kjent med at Advokatforeningen vil rette en særskilt henvendelse til Advokatlovutvalget om behovet for at man i forbindelse med ny Advokatlov regulerer advokatenes rammevilkår i slike saker og spesielt fastsettelsen av vederlaget. Med bakgrunn i at dette fortrinnsvis dreier seg om saker mot det offentlige er det særlig problematisk for advokatens uavhengighet at vederlaget fastsettes slik det gjør i dag. Forsvarergruppen støtter derfor fullt ut Advokatforeningens initiativ til å få disse forhold nærmere vurdert av Advokatlovutvalget. Vedrørende del III. I likhet med Advokatforeningen vil Forsvarergruppen i utgangspunktet støtte Lovutvalgets valg av den såkalte «brede modell» for organisering av advokatene i et Advokatsamfunn. Det obligatoriske medlemskap i Advokatsamfunnet vil måtte innebære at EMK artikkel 11 setter visse begrensninger for Advokatsamfunnets virksomhet. Disse begrensingene vil imidlertid etter Forsvarergruppens oppfatning ikke måtte ha så omfattende konsekvenser som Lovutvalgets synes å legge til grunn i lovtekst og premisser. Advokatforeningens bidrag i den offentlige debatt er viktig i det norske demokratiet. Dette bidrag, som primært er rettet mot å ivareta rettssikkerheten og rettssamfunnets idealer, har så langt hatt full oppslutning blant norske advokater. Selv om ikke samtlige norske advokater kan antas å ha vært enig i samtlige uttalelser fra Advokatforeningen gjennom årenes løp, er det all grunn til å anta at engasjementet for rettssikkerheten og rettssamfunnet har bred og solid støtte. Dette engasjement ligger godt innenfor ivaretagelsen av det samfunnsoppdrag advokater i sin alminnelighet har gitt seg hen til ved sin yrkesrolle. Det skal videre vises til at standpunktene som i dag inntas av Advokatforeningen i høringsuttalelser og ellers i den offentlige debatt, fremkommer som et resultat av prosesser i en demokratisk oppbygget organisasjon. Med et nytt Advokatsamfunn vil det også være sentralt at det blir en demokratisk og representativ oppbygging organisasjonsmessig. På den måten også vil også Advokatsamfunnets uttalelser og engasjementer være demokratisk forankret i organisasjonen. På denne bakgrunn har Forsvarergruppen vanskelig for å være enig i at det etter EMK artikkel 11 skal være nødvendig å fastslå i lovteksten at et Advokatsamfunn ikke skal kunne «drive rettspolitisk virksomhet». Ved bruken av et slikt uttrykk vil det lett kunne oppstå unødige diskusjoner og uklarhet om hva som faller innenfor og utenfor Advokatsamfunnets oppgaver. Den faktiske grensen for Advokatsamfunnets lovlige virksomhet vil måtte trekkes i henhold i praksis fra EMD med bakgrunn i EMK artikkel 11. Forsvarergruppen vil derfor anbefale at man i lovteksten begrenser seg til en henvisning til rammene som følger av denne bestemmelse og EMD s praksis. Forsvarergruppen vil vedrørende dette spørsmål også vise og støtte til Advokatforeningens omfattende og grundige uttalelse om spørsmålet. Når det særskilt gjelder Forsvarergruppens virksomhet og engasjement for rettssikkerheten, må det vises til at gruppens gjenforening med Advokatforeningen i 2011 nettopp var drevet av et behov for at gruppens engasjement for rettssamfunnets idealer skulle ha større styrke og gjennomslagskraft. Det vil utvilsomt være svært problematisk å kunne opprettholde et slikt engasjement innenfor den modell som Lovutvalget så langt legger opp til. Så vidt lovforslaget og merknadene forstås av Forsvarergruppen har Advokatlovutvalget tenkt seg at mer rettspolitisk engasjerte grupper av

7 advokater skal måtte organisere seg særskilt, jfr. bestemmelsen om «tjenester til andre sammenslutninger av advokater». Det kan ikke være særlig tvil om at en slik organisering utenfor Advokatsamfunnet i betydelig grad vil vanskeliggjøre arbeidet som i dag drives i Forsvarergruppen. I denne forbindelse kan det spesielt vises til at Forsvarergruppen er den grupperingen som avgir flest høringsuttalelser på vegne av Advokatforeningen i løpet av året. Høringsuttalelsene griper ofte direkte rett inn i en pågående og svært aktuell debatt. Dette er debatter som også svært ofte knytter seg til ivaretagelsen av Norges menneskerettslige forpliktelser. Det er vanskelig å tenke seg at et Advokatsamfunns engasjement for å ivareta menneskerettighetene i seg selv skal komme i strid med menneskerettighetene. Samtidig vil det være vanskelig for ikke å si umulig å se for seg at noe av denne virksomhet skal kunne skje innenfor Advokatsamfunnet og at noe må organiseres utenfor. Bakgrunnen for dette er at ressursene for slik frivillig virksomhet er sterkt begrenset, og at nettopp dette forhold var en del av begrunnelsen for gjenforeningen av Forsvarergruppen og Advokatforeningen i En oppsplitting av dette arbeidet i og utenfor Advokatsamfunnet som følge av en ny lov, vil utvilsomt medføre en forvitring både av engasjement og ressurser til skade for den offentlige debatt, særlig knyttet til rettspolitiske spørsmål og ivaretagelse av rettssikkerheten. På denne bakgrunn må Forsvarergruppen innstendig henstille til Advokatlovutvalget å ikke oppstille snevrere ramme for Advokatsamfunnets virksomhet for å sikre rettssikkerhet og rettssamfunnets idealer enn det som er absolutt påkrevet. Organisering av Advokatsamfunnet. I likhet med Advokatforeningen vil Forsvarergruppen peke på at det er nær sammenheng mellom organiseringen av Advokatsamfunnet og hvilke oppgaver Advokatsamfunnet vil kunne ivareta. Jo mer representativt Advokatsamfunnet kan anses å være for advokatstanden som helhet, jo bredere vil Advokatsamfunnets engasjement antas å kunne bli. Forsvarergruppen vil også på dette punkt vise til Advokatforeningens uttalelser om disse spørsmål. Forsvarergruppen vil særlig peke på at det er et åpenbart behov for at Advokatstyret utvides i forhold til lovforslaget slik at flere grupper og større deler av Norges advokater kan være representert. Videre er det viktig at Advokatsamfunnet forankres i en regional organisering ute blant norske advokater over hele landet. Det er viktig at lokale engasjementer for viktige spørsmål kan forankres, og dette engasjementet må så gjennom organisasjonsmessige foranstaltninger sikres videreført gjennom Advokatsamfunnets sentrale organer. Det tredje sentrale moment som Forsvarergruppen vil påpeke vedrørende organiseringen gjelder Advokatmøtet. Det er under lovutkastets tidligere behandling påpekt at det er vanskelig å se for seg at en elektronisk gjennomføring av Advokatmøtet vil kunne la seg gjennomføre. Videre er det påpekt at kravet om at bare 1/3 kan avgi stemme for at Advokatmøtet skal kunne treffe bindende beslutninger vil gjøre det umulig å få truffet slike bindende beslutninger. Det bes derfor også fra Forsvarergruppen om at Advokatlovutvalget revurderer organiseringen av Advokatmøtet.

8

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning Referansegruppen er bedt om å gi innspill til foreløpig lovutkast del II og III.

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger.

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger. Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Dato 3. juni 2014 Docsnr. 178745/v1 Emne Organisering av disiplinær- og tilsynssystem 1. Innledning Vi viser til vårt møte

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse.

Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet 28 desember 2015 Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse. Med vennlig hilsen Torbjørn

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 KORT OM MEG... TEMAER 3 Advokatlovutvalgets forslag om internadvokater i ledelsen 1 Rollen som internadvokat

Detaljer

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Høring forslag til endringer i vergemålsloven mv. taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger Vergemålsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP)

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Deres ref: 16/1631 Vår ref: 207.03/ØBE Dato: 20.06.16 Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Det foreslås i høringsnotatet

Detaljer

AGDER STATSADVOKATEMBETER

AGDER STATSADVOKATEMBETER AGDER STATSADVOKATEMBETER Justisdepartementet Pbks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: (bes oppgitt v/svar) Dato: 15.09.2008 200705683 124/08 Høring -Nou 2007:7 - Fritz Moen og norsk strafferettspleie.

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

PROFESJONSETIKK Del II

PROFESJONSETIKK Del II PROFESJONSETIKK Del II V/advokat Marianne K. Bahus Stipendiat v/ seksjon for medisinsk etikk, uio www.advokat-bahus.no Rollemoral og allmennmoral Profesjonsetikk Grunnlagsetikk Rollemoral og allmennmoral

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 2005/2310 200501903- /EVI 23.03.2006 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler

Detaljer

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007/mars 2010 Innhold Oppgaver 4 Forvaltningsjuristen 4 Mellommenneskelige

Detaljer

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår dato: 22.12.2015 Deres dato: 13.05.2015 Vår referanse: 15/3271-2 Deres referanse:15/3004 Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE Saksbehandler: Klaus Kristiansen Direkte tlf.: 73 56 71 24 Dato: 29.08.2017 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE 29. august 2017 Innholdsfortegnelse Innledning elektronisk

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del III ADVOKATSAMFUNNET OG ADVOKATNEMNDA Kapittel 7 Advokatsamfunnet I Organisering Advokatsamfunnet (1) Advokatsamfunnet består av alle advokater med norsk advokatbevilling og alle advokater med utenlandsk

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter.

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter. Habilitet I enkelte saker kan det oppstå problemer med habilitet mellom advokater. Jeg ber deg derfor gi beskjed straks dersom du er kjent med forhold som kan medføre at jeg ikke kan representere deg.

Detaljer

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2002/1307 Dato: 17. mars 2003 Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet via høringsportal regjeringen.no Vår referanse Vår dato 17/02286-2 Deres referanse 04.12.2017 Deres dato 17/3352 04.09.2017 Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

DT #20. Desisjonskomiteens Tolkning #20 DESISJONSKOMITEEN. Opprettet: 15. mars 2007 Revidert: 24. nobember 2012

DT #20. Desisjonskomiteens Tolkning #20 DESISJONSKOMITEEN. Opprettet: 15. mars 2007 Revidert: 24. nobember 2012 DT #20 Desisjonskomiteens Tolkning #20 DESISJONSKOMITEEN Opprettet: 15. mars 2007 Revidert: 24. nobember 2012 Vedtatt av: Bård I. Skjæveland, Christer Gulbrandsen, Monica Rønneseth, Kjartan Lindøe Revidert

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Kommunens/fylkeskommunens adgang til å delegere myndighet til private skoler

Kommunens/fylkeskommunens adgang til å delegere myndighet til private skoler Kommunens/fylkeskommunens adgang til å delegere myndighet til private skoler TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Det er adgang til at en kommune eller fylkeskommune kan delegere sin myndighet til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i HR-2016-01086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Advokatlovutvalget Innspill fra Juristforbundet

Advokatlovutvalget Innspill fra Juristforbundet Advokatlovutvalget Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 22 03 50 50 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no 1. april 2014 Advokatlovutvalget

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

Høringssvar - Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høringssvar - Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Asker kommune Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: 12/6734 HBORING F74 30.11.2012 S11/6228 L255894/12 Ved henvendelse vennligst

Detaljer

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP): [1] OPPDRAGET Oppdraget er

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-5 Klage over avslag på søknad om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Høring Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Høring Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@krd.dep.no Deres ref.: 13/1718-1 Dok. nr.: 164973 Saksbehandler: Trude Molvik tm@advokatforeningen.no T

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE:

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE: JUST1SDEPARTEMENTET Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo SAKSW: AVD1cONT/BrHr DUK,NR 12 NUV 7009 CZ, ARKZZbuE: Oslo, 10.11.2009 Vår ref.: EK Deres ref.: 200903639 E0 KG/an Høring Offentlige undersøkelseskommisjoner

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Vi viser til Høringsnotatet fra departementet datert 20. april 2016 med frist for

Detaljer

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis - og politidepartementet Politiavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30.april 2008 Deres ref.: 200504909-/IBF Vår ref.: 2008/187

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007 Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007 Innhold Oppgaver 4 Forvaltningsjuristen 4 Mellommenneskelige

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer