Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse."

Transkript

1 Justis- og beredskapsdepartementet 28 desember 2015 Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse. Med vennlig hilsen Torbjørn Buer Direktør Juristenes Utdanningsenter

2 Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet 1. Innledning kort om JUS Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 13. mai 2015 vedrørende ovennevnte høring. Juristenes utdanningssenter ("JUS ) er en forening bestående av Den Norske Advokatforening ( Advokatforeningen ) og Norges Juristforbund ( Juristforbundet ) som medlemmer. Foreningens formål er å opprettholde, utvikle og heve kompetansen til sine brukere gjennom utdannelse og annen kompetanseutvikling. Gjennom sine to medlemmer er JUS tett på den praktiserende advokat- og juristbransjen. Kurstilbudene utvikles på bakgrunn av medlemmenes behov og gjennom våre 40 fagutvalg. JUS ble etablert i 1992, og holder nå ca. 200 kurs for våre brukere årlig. JUS har også siden 1993 arrangert det obligatoriske advokatkurset. Foreningen har videre omfattende systemer for evaluering, og er en pådriver for å utvikle nye læringsformer og metodikk. JUS drives som en non profit-organisasjon med fokus på ivaretakelse av objektivt faglige interesser. Foreningen har derfor gode forutsetninger for å sette faglig kvalitet i sentrum av sine tilbud. Organisasjonsformen tillater videre at foreningen kan ivareta både brede faglige interesser og behov, samt mer smale temaer, som er viktige for enkeltgrupper. JUS er således en organisasjon med betydelig erfaring og kompetanse innenfor etterutdanning og kursvirksomhet for advokater og jurister. Det er vår oppfatning at Advokatlovutvalget har gjort et grundig og omfattende arbeid. Utredningen vil etter vår vurdering gi et godt grunnlag for det videre arbeid med ny advokatlov. Når det gjelder JUS sine interesseområder, er dette primært forslaget om ny advokatutdanning og etterutdanning. I tillegg vil JUS kunne berøres ved opprettelsen av et eventuelt advokatsamfunn. Det er disse ovennevnte temaer som JUS vil kommentere i sin høringsuttalelse. Først gir vi en kort oppsummering av våre synspunkter. 2

3 2. Oppsummering 2.1 Advokatutdanningen JUS er enig i at det kan være grunn til å skjerpe kravene til advokatutdanningen. Avhengig av de læringsmål som settes er det spørsmål om det er behov for en så betydelig utvidelse av advokatkurset som det utvalget foreslår. Det sentrale for utdanningens innhold må være kunnskap og ferdigheter som er direkte relevante for advokatvirksomheten. JUS stiller seg bak Advokatforeningens forslag om utvidelse fra seks til femten obligatoriske undervisningsdager. Advokatutdanningen bør også i fortsettelsen arrangeres av en aktør som har nærhet til advokatbransjen. Det er bransjen selv som vet hvilke behov som foreligger for at kandidatene skal få den nødvendige kompetanse til å bli dyktige advokater. 2.2 Etterutdanning JUS er positiv til at det innføres et generelt krav til etterutdanning som gjelder for alle advokater. Krav av obligatorisk etterutdanning vil bidra til at advokatene holder et høyt faglig nivå og at advokatene blir oppdatert om løpende rettsutvikling. Omfanget bør ikke være mindre enn dagens krav etter Advokatforeningens ordning. Hovedvekten av etterutdanningen bør som dagens ordning i Advokatforeningen, legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. 3

4 2.3 Advokatsamfunnet Dersom lovgiver vil opprette et Advokatsamfunn og Advokatforeningen skulle velge å bli en del av samfunnet, bør det legges til rette for at Advokatsamfunnet kan ta over Advokatforeningens medlemskap i JUS. Det er av sentral betydning for kurstilbudet at den bransjenærheten som eksisterer mellom JUS og Advokatforeningen i dag kan videreføres i et Advokatsamfunn. JUS avgir følgende høringsuttalelse: 3. Advokatutdanningen 3.1 Kort om dagens regelverk I dag kreves gjennomføring av et obligatorisk advokatkurs som et av kravene for å få advokatbevilling, jf. domstolloven 220 tredje ledd og advokatforskriften 8-2. Nærmere regler om advokatkursets innhold og gjennomføring er gitt i vedlegg 2 til rundskriv fra Justis- og politidepartementet G (Vilkårene for å få advokatbevilling m.v.). Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. I forkant av første samling skal deltagerne gjennomføre et etikk-kurs på nett. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. De obligatoriske samlingene består av seks dager, dvs. 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening - en sivilsak, en straffesak og en meklingssak, hvor hver kandidat vil få øvelse i en juridisk rolle. 3.2 Kort om advokatutvalgets forslag Forslaget om ny advokatutdanning framgår av lovutkastet 6, som lyder slik: «Advokatutdanningen skal ha et omfang tilsvarende minimum tretti studiepoeng og inneholde både praktisk og teoretisk undervisning, blant annet grundig 4

5 opplæring i prosedyre for domstolene. Advokatutdanningen avsluttes med advokateksamen. Det kan gis forskrifter om advokatutdanningen og advokateksamen. Utvalget foreslår at dagens advokatkurs utvides fra seks dager til en advokatutdanning tilsvarende minst ett semesters fulltids studium (minst 30 studiepoeng). Etter lovutkastet 5 første ledd bokstav c er gjennomføring av advokatutdanningen et vilkår for å få advokatbevilling, på samme måte som det obligatoriske advokatkurset i dag. 3.3 Utdanningens omfang JUS registrerer at advokatlovutvalget foreslår en betydelig økning i omfanget av dagens advokatkurs. Økningen må sees i sammenheng med at dagens prosedyrekrav er foreslått fjernet og at det ikke er et krav om advokatfullmektigvirksomhet for å søke advokatbevilling, jf. lovforslaget 5 første ledd bokstav b. Dette skal søkes kompensert gjennom strengere utdanningskrav. JUS er enig i at det kan være grunn til å skjerpe kravene til advokatutdanningen. Selv i lys av de øvrige endringsforslag for krav til advokatbevilling, er det likevel grunn til å stille spørsmål ved om kravene bør være så omfattende som utvalget foreslår. Det er vår erfaring at dagens advokatkurs med seks undervisningsdager og de fagkrav som gjelder, gir kandidatene god innsikt i de aktuelle emner som det foreleses i. Dette støttes også av våre systematiske evalueringer, herunder de tilbakemeldinger som innhentes fra deltakerne. Advokatyrket må ses på som et håndverk hvor kunnskap, ferdigheter og holdninger tilegnes mye gjennom erfarings-basert læring. Advokatutdanningens omfang vil være avhengig av de læringsmål og fagkrav som settes, og hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger man vil at kandidatene skal oppnå. En god formidlingsform og bruk av nye læringsformer kan bidra til mer effektiv og målbar læring. Det å tilby utdanningen gjennom obligatoriske samlinger/kursdager kombinert med tid til lesning/oppgaveløsning og digitallæring (utenom kursdagene), vil kunne konsentrere læringen og gjøre den mer målrettet for å nå læringsmålene. En fordel ved å ha obligatoriske kursdager er større kontroll med utdanningens innhold og å sikre utdanningsløp hvor deltakerne i større grad av samtidighet følger og deltar i 5

6 undervisningen. Samlinger med tilstedeværelse vil i større grad kunne sikre opparbeidelse av ferdigheter og holdninger til faget. Advokatutdanningen skal ha fokus på å gi læring i advokatvirksomhet og rettsprosesser. Det bemerkes for øvrig at lovutvalget ser for seg at tid til lesning og praktisk oppgaveløsning 1 bør inngå i advokatutdanningen. Slik JUS ser det, kan denne typen studier legges utenfor de obligatoriske undervisningsdagene, eksempelvis mellom eller i forkant av de ulike samlingene/kursdagene JUS mener det ikke er behov for en så betydelig utvidelse som utvalget foreslår for å sikre nødvendig og forsvarlig kunnskap i ferdigheter som er relevant for advokatvirksomheten. JUS registrerer i så måte at lovutvalget i prosessen også fikk øvrige innspill om at en mindre utvidelse av dagens advokatkurs burde være tilstrekkelig. 2 Hva gjelder omfang, kan det også til sammenligning vises til den svenske 3 og danske 4 advokatutdanningen, som er på henholdsvis ni og tjue kursdager. JUS erfarer at Advokatforeningen i sin høringsuttalelse vil foreslå at dagens advokatkurs utvides fra seks til femten undervisningsdager. JUS stiller seg bak Advokatforeningens forslag til en slik utvidelse. Det bemerkes i så måte at JUS mener det vil være mulig å gjennomføre femten undervisningsdager ulike steder i landet, hvilket Advokatlovutvalget har adressert som et viktig element, se nærmere pkt. 3.5 nedenfor. 3.4 Utdanningens innhold JUS er enig med Advokatutvalget i at det sentrale for utdanningens innhold må være kunnskap og ferdigheter som er direkte relevante for advokatvirksomheten. 5 Bakgrunnen for innføringen av dagens advokatkurs er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 7 ( ) pkt Det fremkommer der at kursets formål skal være å gi deltagerne en grundig praktisk og teoretisk opplæring i de emner som er av særlig viktighet i 1 NOU 2015:3 s. 132 andre spalte første avsnitt. 2 Se NOU 2015:3 s. 132 første spalte siste avsnitt. 3 Se nærmere om den svenske advokatutdanningen: 4 Se nærmere om den danske advokatutdanningen: 5 NOU 2015:3 s. 132 første spalte andre avsnitt. 6

7 advokatyrket. Slike emner er angitt å være klientbehandling og etiske regler, innføring i drift av en virksomhet, herunder økonomi, forvaltning av klientmidler og opplæring i prosedyre. Kravene til innhold i dagens advokatkurs følger av 3-2 til 3-6 i vedlegg 2 til rundskriv fra Justis- og politidepartementet G (Vilkårene for å få advokatbevilling m.v.). Etter vårt syn oppfyller disse temaene langt på vei de nødvendige behov. En utvidelse av kurset vil kunne være rettet inn mot eksisterende og nye temaer. Sentralt i så måte kan være å sikre grundigere kunnskap og ferdigheter i prosedyre, sikre kvalitet og kompetanse i opptreden for domstolene, kunnskap om advokatens samfunnsmessige rolle, profesjonsrollen, samt advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. JUS er videre enig i at dersom dagens prosedyrekrav fjernes eller reduseres, bør advokatutdanningen inneholde praktisk undervisning som kompenserer for dette. JUS har allerede gode erfaringer med dagens prosedyreøvelser, men ser at dette kan utvides med fiktive rettssaker med reelle evaluering og en eventuell egen rettssakseksamen. JUS har et godt samarbeid med ulike dommerembeter hvor dommere er veiledere i øvelsessakene til dagens kurs. JUS har også hatt egne kurs i prosedyre av rettsaker og særlig spissede kurs inn mot selve prosedyrefaget. Det er likevel vår oppfatning at dette lar seg gjøre innenfor en utvidelse av antall obligatoriske undervisningsdager. Det kan også etableres et mer selvstendig prosedyrekurs som kan ha i seg egne fagkrav og evaluering. JUS er videre enig i at utdanningen bør avsluttes med en eksamen. Denne kan gjøres mer krevende enn dagens hjemmeoppgave på advokatkurset. Eksamensordningen bør i større grad dokumentere at kandidatene på en selvstendig måte kan ivareta klientens interesser på en forsvarlig måte, og sikre at kandidatene har den nødvendige kunnskap og holdning for å få egen advokatbevilling. 7

8 3.5 Gjennomføring av advokatutdanningen Lovutvalget fremholder at det bør være et opptakskrav for advokatutdanningen at studentene har mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende godkjent utenlandsk utdanning. 6 JUS er enig i dette. JUS er videre enig med lovutvalget i at deltakelse i undervisningen bør være obligatorisk som i dag. Utvalget foreslår at de nærmere kravene til utdanningen fastsettes av Advokatsamfunnet i forskrift. JUS er positiv til at det er bransjen som kan gi de nærmere føringer for innholdet i utdanningen. Det er bransjen som vet hvor skoen trykker med tanke på kandidatenes opplæringsbehov, jf. også nedenfor pkt Justisdepartementet vil fortsatt ha godkjenningskompetanse av forskriften, jf. saksbehandlingsreglene i lovutkastet 75 første ledd. Det kan også nevnes at innholdet til det nåværende advokatkurset ble utarbeidet av Advokatforeningen og Norges Juristforbund ved dommerforeningen. 3.6 Arrangør av utdanningen Det legges i lovutkastet ikke opp til at advokatutdanningen skal være tillagt én bestemt aktør eller institusjon. I spesialmotivene til 6 og 62 fremkommer at utvalget mener det kan overlates til aktører som eksempelvis JUS og universitetene å stå for undervisningen og gjennomføring av eksamen. 7 JUS har lang erfaring med å arrangere dagens obligatoriske advokatkurs. I over 20 år har JUS stått som arrangør i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er vår oppfatning at advokatutdanningen også i fortsettelsen bør arrangeres av en aktør som har rutiner knyttet for kvalitetssikring av undervisningen, læringsmetoder og ikke minst har en fortløpende evaluering av utdanningen. Hensynet til en aktør som kan gjennomføre en utdanning kostnadseffektivt og har erfaring med å administrere større utdanningstilbud, bør vektlegges. Kostnadene for deltakelse bør heller ikke virke begrensende for opptaket til en utdanning. JUS arrangerer åtte advokatkurs med 16 samlinger i året tilsammen 48 kursdager. Det 6 NOU 2015:3 s. 131 andre spalte punkt tredje avsnitt. 7 NOU 2015:3 s. 407 kommentarer til 6 og s. 465 kommentarer til 62. 8

9 engasjeres over 50 undervisere og veiledere til gjennomføring dagens advokatkurs. Deltakelse er selvfinansierende og kursavgiften holdes på et så lavt nivå som mulig. En relevant aktør bør også i fremtiden ha nærhet til advokatbransjen. Det er bransjen selv som bør definere de behov som foreligger for at kandidatene skal få den nødvendige kompetanse for å bli dyktige advokater. Som utvalget selv fremhever, skal advokatutdanningen først og fremst sikre at kandidatene får «kunnskap og ferdigheter som er direkte relevant for advokatvirksomhet». Utvalget har foreslått at Advokatsamfunnet som bransjeorgan skal gi forskrifter med de nærmere krav til innhold i utdanningen, jf. ovenfor. Utvalget skriver i den forbindelse at Advokatsamfunnet vil ha god innsikt i hvordan advokatutdanningen bør utformes og hva den bør inneholde. 8 Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende for utdanningsaktøren. Det er i dag en egen fagkomite i JUS som evaluerer og etterser at det undervises i henhold til en god faglig standard. Det vil være en fordel at arrangøren av hensyn til kvalitet på undervisere, faglig innhold, fortløpende evaluering og kontroll med læringsmål, er organisert slik at den nødvendige nærhet til bransjen ivaretas. Med flere arrangører vil både ulikheten i gjennomføring og kontrollen med de læringsmål som settes øke. JUS har både gjennom sine medlemmer og gjennom sine fagutvalg solid forankring innenfor advokatbransjen. De 40 fagutvalgene består av kvalifiserte jurister innenfor sine kompetansefelt, noe som sikrer nærhet og faglig kvalitet til de enkelte rettsområder. JUS har videre tette allianser med domstolsadministrasjonen, nordiske samarbeidspartnere som DJØF (Dansk jurist og økonom forening) og Danske Advokater, Law Society of Irland og øvrige internasjonale søsterorganisasjoner m.v., som gjør organisasjonen meget godt egnet til å arrangere den fremtidige advokatutdanningen. Ved innføringen av dagens advokatkurs i 1993, var det også departementets syn den gang at bransjen burde administrere advokatkurset, etter nærmere avtale med justisdepartementet. Universitetene kunne bidra som medspillere. I forarbeidene heter det at: Man antar at det ønskelige innhold av advokatkurset ikke lett kan innpasses i det juridiske studium. Man antar dessuten at det heller ikke vil være gunstig eller hensiktsmessig å innpasse stoffet i studiet, eller å gjøre det mulig å gjennomføre kurset ved siden av det juridiske studium Det vil være naturlig at 8 NOU 2015:3 s. 465 andre spalte tredje avsnitt. 9

10 Den Norske Advokatforening og Norges Juristforbund administrerer kurset i samarbeid med departementet. Universitetene kan også tenkes som naturlige medspillere i denne sammenheng. 9 Advokatlovutvalget synes å være inne på den samme rollefordeling mellom bransjen og akademia når det gjelder utarbeidelse av forskrifter for utdanningen. Her fremheves i utredningen at forskriftene gjerne kan komme i stand ved et samarbeid mellom universitetene og Advokatsamfunnet, hvor universitetene kan komme med faglige innspill som ledd i kvalitetssikring. 10 JUS er enig i dette. Lovutkastet legger videre opp til at advokatutdanningen må være tilgjengelig for kandidater som er bosatt i ulike deler av landet. 11 Det fremheves herunder at kravet til utdanning i minst mulig grad må bidra til å begrense tilgangen til advokatyrket for personer som er bosatt i distriktene. Utvalget legger samtidig til grunn at undervisningsressursene som vil kreves antakelig gjør det aktuelt å avholde utdanningen kun noen få steder. JUS deler lovutvalgets synspunkter. JUS har i så måte god erfaring med å avholde dagens advokatkurs flere steder i landet. I dag arrangerer JUS advokatkurset i både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I den forbindelse benyttes både lærerressurser lokalt i tillegg til resurser fra Oslo. Etter vår erfaring og evaluering synes dagens opplegg å fungere tilfredsstillende. 4 Etterutdanning 4.1 Kort om dagens regelverk I dag er det ikke et generelt krav om etterutdanning for advokater. Det er ikke oppstilt i lovgivningen noe generelt krav om etterutdanning eller ajourføring av advokaters faglige kunnskaper. Det foreligger imidlertid et krav om faglig dyktighet i Regler for god advokatskikk pkt , hvor det fremkommer at: En advokat bør ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse dersom han ikke kan samrå seg med en kvalifisert kollega. Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for å skaffe seg den kunnskap eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget. 9 O t.prp. nr. 7 ( ) pkt NOU 2015:3 s. 131 andre spalte siste avsnitt. 11 NOU 2015:3 s. 132 høyre spalte siste avsnitt. 10

11 Bestemmelsen må sees i sammenheng med advokatens omsorgsplikt overfor klienten, jf. Regler for god advokatskikk pkt Bestemmelsen hjemler likevel etter sitt innhold intet krav til etterutdanning. Advokatforeningen har pålagt sine medlemmer å oppfylle krav til obligatorisk etterutdanning. Det er inntatt nærmere regler om dette i Advokatforeningens vedtekter, se vedtekter av 29. juni 1936, sist endret 30. mai 2013, 12-1: Aktive medlemmer kan pålegges å oppfylle krav til obligatorisk etterutdanning. Hovedvekten av slik etterutdanning skal legges på juridisk ajourføring og fordypning samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. Foreningen skal arbeide for en landsomfattende og rimelig kursvirksomhet. Representantskapet fastsetter rammene for obligatorisk etterutdanning, jf. 3-3 nr. 8, herunder hvilke reaksjoner som kan benyttes ved manglende oppfyllelse. Reaksjonene iverksettes av generalsekretæren. Generalsekretærens avgjørelser kan påklages til hovedstyret. Hovedstyret fører, gjennom generalsekretæren, tilsyn med ordningen. I henhold til vedtak av Advokatforeningens Representantskap er medlemmer pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Minst fem av timene skal være etikk. Dette er en ordning foreningen selv har valgt å innføre som et offensivt tiltak for å sikre kvalitet i yrkesutøvelsen. Vedtatte regler for etterutdanning for perioden vedlegges (vedlegg 1). Ethvert medlem som opptas i Advokatforeningen er forpliktet til å etterleve foreningens vedtekter og de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene, jf. vedtektene Kort om advokatlovutvalgets forslag Advokatlovutvalget foreslår i lovutkastet 25 at advokater skal gjennomføre etterutdanning. Det er videre foreslått at nærmere regler for etterutdanningen fastsettes i forskrift. 11

12 4.3 Merknader JUS er positiv til at det innføres et generelt krav til etterutdanning som gjelder for alle advokater. Ved å ha obligatoriske krav til etterutdanning, vil dette bidra til at advokatene utvikler sine faglige kunnskaper og blir oppdatert om løpende rettsutvikling. Slik etterutdanning er etter vårt syn et viktig premiss for at advokaten kan holde et høyt faglig nivå og at klientene får bistand av god kvalitet. Advokatlovutvalget har ikke foreslått regler for det nærmere omfang av etterutdanningskravet. Utvalget finner det mest hensiktsmessig at bransjen selv, ved Advokatsamfunnet, har frihet til å utforme det nærmere innholdet i ordningen. 12 Utvalget uttaler imidlertid at omfanget av etterutdanningskravet ikke bør være mindre enn Advokatforeningens gjeldende ordning med krav om minimum 80 kurstimer pr. femårsperiode. 13. Etter det vi erfarer, er dagens krav i Advokatforeningens ordning tilfredsstillende til å ivareta formålet som etterutdanningskravet har. Dersom kravet blir mindre, deler JUS utvalgets bekymring om kravet ikke vil ha tilfredsstillende effekt. JUS mener således som lovutvalget at kravene i alle fall ikke bør være mindre enn dagens ordning. Utvalget legger videre til grunn at både kurs avholdt av bransjeaktører som Juristens Utdanningssenter og Advokatforeningen og undervisning ved universiteter og høyskoler kan inngå i etterutdanningen. 14 Også etter dagens ordning hos Advokatforeningen kan kurs fra flere aktører godkjennes som etterutdanning. Dette kan være kurs i regi av advokatfirmaer, organisasjoner, andre etterutdanningsaktører, høyskoler og universiteter, osv. JUS vil imidlertid presisere at hovedvekten av etterutdanningen bør som dagens ordning legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. 15 Annen type etterutdanning kan også være relevant, men da bør det ligge begrensninger i at ikke hele etterutdanningskravet kan oppfylles dersom det aktuelle kurs ikke ligger innenfor kjernen til etterutdanningens formål. Etterutdanningstimene må altså relatere seg kjernen av etterutdanningens formål, det vil si juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet. JUS sine kurs for advokater vil alltid ha disse formål for øye. Det er således i reglene for obligatorisk etterutdanning pkt. 2.2 bokstav b fastsatt at kursene automatisk godkjennes under etterutdanningsordningen. 12 NOU 2015:3 s. 267 første spalte siste avsnitt. 13 NOU 2015:3 s. 421 første spalte 25 andre avsnitt. 14 NOU 2015:3 s. 267 andre spalte første avsnitt og s. 421 første spalte 25 andre avsnitt. 15 Regler for obligatorisk etterutdanning punkt 1 andre ledd. 12

13 Utvalget legger videre opp til å myke noe opp hva gjelder sanksjoner for brudd på etterutdanningsplikten sammenlignet med gjeldende regler for Advokatforeningens medlemmer. I dag vil manglende oppfyllelse av kravene til etterutdanning medføre gebyr i størrelsesorden kr til kr I utkastet legges det opp til at man ikke skal kunne betale seg ut av etterutdanningskravet, og utvalget uttaler at det derfor ikke bør være automatiske sanksjoner ved brudd på etterutdanningskravet. 17 Det foreslås at det bør åpnes disiplinærsak hvis kravet ikke etterleves over tid. De mindre overtredelsene kan i så fall føre til kritikk jf. forslaget 69, tredje ledd. Først hvis det er gjentatte eller større overtredelser bør dette føre til overtredelsesgebyr, sammen med kritikk. JUS er av den formening at etterutdanning er et gode for den enkelte advokat. Det bør være en selvfølge at profesjonen holder seg faglig oppdatert. I de tilfeller dette ikke skjer, mener JUS at sanksjoner kan ha en preventiv effekt. Dersom brudd på reglene ikke får konsekvenser for advokaten, eventuelt blir begrenset til kritikk, vil dette kunne føre til bortfall av denne effekten. Det kan i denne forbindelse vurderes om etterutdanningskravet kan knyttes til en årlig oppdatering ved å kreve minimum 16 kurstimer pr år for å sikre større grad av jevn faglig ajourføring. JUS er for øvrig enig med lovutvalget i at manglende etterlevelse av etterutdanningskravet bør inngå som et moment ved vurderingen av om en advokat må anses uskikket ved vurderingen om tilbakekall av bevilling, jf. lovforslaget 10 første ledd. 5 Advokatsamfunnet 5.1 Kort om advokatlovutvalgets forslag Advokatlovutvalget har foreslått opprettelsen av et Advokatsamfunn, som skal være en uavhengig forening hvor alle advokater skal være medlemmer, jf. lovutkastet 44. Utvalget mener den beste løsningen er at Advokatforeningen inngår i samfunnet. 18 Dette forutsetter imidlertid at Advokatforeningen samtykker til slik sammenslåing. Etter det vi forstår, har Advokatforeningen så langt i prosessen vært positive til å inngå i et 16 Regler for obligatorisk etterutdanning punkt Se nærmere NOU 2015:3 s. 267 andre spalte andre avsnitt. 18 NOU 2015:3 s. 334 andre spalte siste avsnitt. 13

14 advokatsamfunn, på nærmere angitte premisser. Det er i så fall en aktuell mulighet for at Advokatforeningen vil inngå i et advokatsamfunn dersom lovgiver vil opprette dette. 5.2 Advokatsamfunnet og JUS Som nevnt innledningsvis er Advokatforeningen ett av to medlemmer i JUS. Dersom Advokatforeningen skal inngå i et Advokatsamfunn, reises spørsmålet om Advokatsamfunnet kan ta over Advokatforeningens medlemskap i JUS. For JUS som kompetanseorganisasjon for advokater, er det av sentral betydning at den bransjenærheten som eksisterer i dag med Advokatforeningen som medlem, kan videreføres. Gjennom medlemskapet kommer JUS meget tett på bransjen og de behov som bransjen har. Organiseringen av JUS som en forening med fagutvalg som speiler over 40 fagområder, er med å sikre et bredt fagtilbud til jurister og advokater. JUS har også et godt samarbeid med Advokatforeningens kretser. JUS bidrar herunder med kompetanse og finansiell støtte til kretsene når det gjelder kursvirksomhet lokalt. På samme måte vil JUS kunne samarbeide med Advokatsamfunnets regionale lag, som er forutsatt opprettet i lovutkastet 50. Som en forening med tvungent medlemskap, tilligger det Advokatsamfunnet å holde seg innenfor de oppgaver og formål som advokatloven regulerer. Etter det vi kan se, vil et medlemskap i JUS klart falle innenfor de oppgaver og formål som tilligger Advokatsamfunnet, jf. lovutkastet 44 andre ledd. I tillegg til å fremme rettssikkerhet, heter det i andre pkt. at: Advokatsamfunnet skal sikre advokaters faglige kompetanse og bidra til at advokater følger reglene for utøvelse av advokatvirksomhet, herunder regler om god advokatskikk. Advokatsamfunnet vil som medlem i JUS, nettopp bidra til å oppfylle sine oppgaver på dette punkt. Finansiering av Advokatsamfunnets lovpålagte oppgaver skjer gjennom et årlig bidrag fra medlemmene, jf. lovutkastet 52. Arbeidet med å sikre advokaters faglige kompetanse er som nevnt en slik lovpålagt oppgave. Likevel understrekes det at Advokatsamfunnets medlemskap i JUS ikke vil innebære noen kostnad for advokatene. JUS er en non profit organisasjon, som i dag verken genererer inntekter eller utgifter til sine to medlemmer. Organisasjonen finansieres av sine egne inntekter, som hovedsakelig baseres på kursavgifter fra brukerne. Eventuelt overskudd går inn i videre 14

15 drift av kursvirksomheten for å styrke tilbudet til brukerne. Eventuelt underskudd blir heller ikke i dag dekket opp av de to medlemmene. Per M. Ristvedt Torbjørn Buer Sign. Styreleder Direktør 15

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger.

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger. Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Dato 3. juni 2014 Docsnr. 178745/v1 Emne Organisering av disiplinær- og tilsynssystem 1. Innledning Vi viser til vårt møte

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det inntatt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING

ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING Justis- og politidepartementet Postboks 8005 DEP 0030 Oslo Vår referanse 3795819/1 Oslo, 5. februar 2010 ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING 1 INNLEDNING Det vises til departementets høringsbrev

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn Miljødirektoratet Terje Qvam og Ingebrigt Stensaas Dagh Bakka db@skogkurs.no Tlf.: 950 87 950 Deres ref.: 2014/12525 Vår ref.: 652190 Dato: 09.12.2014 Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring.

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring. \Il THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post Deres ref.: 16/1243 EO OKUbj Vår ref.: 221186 Dato: 1. juni 2016 Høyring- Evalueringen

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 KLAGE PÅ BYSTYRETS VEDTAK AV 16. JUNI 2009

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge

Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge Notat Til: Fra: Dato: Justis- og beredskapsdepartementet Juristforbundet 28.12.2015 Høringsbrev - Endringer i utlendingsforskriften vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge Vi viser

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU SU-sak 19/2014 Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Lars Vemund Solerød Vedlegg: 1. Forslag til obligatoriske felter i emnebeskrivelsene

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i. Integrert Jus. 80 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i. Integrert Jus. 80 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Integrert Jus 80 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS 8.juni 2006 Etableringstillatelse godkjent av

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet * ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 211853 Dato: 22. desember 2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04 Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Forskningsreguleringsutvalget v/simonsen Sosial- og helsedirektoratet FSH Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning Referansegruppen er bedt om å gi innspill til foreløpig lovutkast del II og III.

Detaljer

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Emne Advokatetiske regler - sanksjoner 1 Innledning Advokatforeningen er invitert til å komme med et skriftlig innlegg

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V.

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 25/97 VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. 1. INNLEDNING Ved lov av 1.9.1995 nr. 60 om endringer i lov av 13.8.1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet via høringsportal regjeringen.no Vår referanse Vår dato 17/02286-2 Deres referanse 04.12.2017 Deres dato 17/3352 04.09.2017 Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler årlig en rekke forvaltningsmessige

Detaljer

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik Advokatfirmaet Storrvik v/advokat Øystein Storrvik Postboks 7050 St. Olavs plass 0130 OSLO Unntatt offentlighet jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Deres ref Vår ref Dato 15/4771 04.05.2016

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

EF Education First. Page 1

EF Education First. Page 1 Tilbakemelding vedrørende høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014 kriterier for godkjenning for utdanningssøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer