Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3"

Transkript

1 Justisdepartementet Oslo, Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3. Advokater har en sentral funksjon i rettsstaten og samfunnet. Det er derfor anerkjent at det i en rettsstat må være en advokatstand med lovbeskyttede privilegier når det gjelder klientkonfidensialitet og lovkrav til kvalifikasjoner, advokatetikk, tilsyn mv. I næringslivet er bistand fra advokater viktig for å oppnå ordnede og rettferdige forhold mellom næringsdrivende og overfor det offentlige. Tilgang på god juridisk kompetanse er nødvendig for å manøvrere riktig innenfor den omfattende lovgivningen som gjelder for næringslivet i dag. Advokatene har en særlig viktig funksjon i å sikre næringsdrivende og andre forsvarlig representasjon i rettssaker og andre rettslige prosesser. Revisorforeningen legger derfor, i likhet med lovutvalget, stor vekt på at det overordnede formålet med lovreglene om advokater, må være å beskytte tilliten i forholdet mellom advokat og klient og advokatenes samfunnsrolle. Samtidig må det etter Revisorforeningens syn tas hensyn til at regulering har en kostnadsside. Reguleringen av advokater bør derfor ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta formålet. Revisorforeningen har merknader til Advokatlovutvalgets lovforslag på følgende områder: Organisering av advokatvirksomhet. Revisorforeningen mener at lovforslaget går for langt i å sette grenser for at advokater kan delta i virksomhet utenfor et advokatforetak. Advokatråd som inngår i en sammensatt tjenesteleveranse kan tilføre næringslivet og samfunnet stor verdi. Slik bistand bør kunne organiseres mer fleksibelt enn det lovutvalget legger opp til. Det bør være adgang for advokater til å være ansatt eller partner i revisjonsselskaper mv så lenge advokatenes bistand inngår som en del av et hovedoppdrag innen f.eks. revisjon eller forretningsrådgivning. Det bør åpnes for eksternt eierskap i advokatforetak så lenge advokater har kontroll i besluttende organer. Det vil legge til rette for utvikling av bedre advokattjenester,

2 blant annet i advokatforetak innenfor revisjonsnettverkene og internasjonale advokatnettverk. Advokatmonopolet. Revisorforeningen støtter den foreslåtte oppmykningen av advokatmonopolet. Vi støtter spesielt at rettsrådsmonopolet oppheves. Advokatsamfunnet. Det overordnede hensynet med tilsyns- og disiplinærsystemet for advokater, må være å sikre tilliten til advokater og advokatenes samfunnsrolle. Revisorforeningen mener at lovutvalgets forslag på dette punkt burde vært bedre utredet. Beskyttelse av klientinformasjon. Revisorforeningen støtter forslaget om å reversere unntakene fra 2013 i advokaters taushetsplikt når det gjelder opplysninger om klientmidler. Regnskap og revisjon. Vi har også noen merknader til forslagene som gjelder regnskapsog revisjonsplikt for advokatvirksomheter. Organisering av advokatvirksomhet advokatråd som inngår i en sammensatt tjenesteleveranse Utvalgets forslag om organisering av advokatvirksomhet og uavhengighet, setter rammer for hvordan advokater kan yte tjenester innen revisjonsselskapene og revisjonsnettverkene. Etter lovforslaget kan advokatvirksomhet bare organiseres i advokatforetak, som internadvokat eller som organisasjonsadvokat. Etter 22 kan advokater ikke drive annen virksomhet enn advokatvirksomhet når dette går ut over advokatens uavhengighet. Etter 21 skal advokater være uavhengig av alle andre interesser enn klientens beste. Advokater skal ikke påta seg oppdrag som kan medføre interessekonflikter. Advokatvirksomhet er i 3 definert som «rettslig bistand i og utenfor rettergang som en advokat yter til klient. Advokatvirksomhet omfatter også annen bistand fra en advokat som (a) det er vanlig at advokater yter, eller (b) advokatbevillingen i medhold av andre lover gir advokaten rett til å drive». De overordnede hensynene bak forslagene, er å beskytte tilliten i forholdet mellom advokat og klient og advokatenes samfunnsrolle. Revisorforeningen vil fremheve betydningen av at rammene i advokatloven som skal beskytte disse interessene må balanseres mot næringslivets og samfunnets stadig økende behov for kvalifisert rådgivning som inkluderer både økonomisk og juridisk kompetanse. Bistand fra advokater i slike sammensatte tjenesteleveranser tilfører stor verdi til både store og små virksomheter. Advokatloven bør ikke sette begrensninger som ikke er helt nødvendige for å beskytte tilliten og samfunnsrollen til advokater. Adgangen for advokater til å være ansatt eller partner i revisjonsselskaper mv Det er i dag flere advokater som er partner eller ansatt i revisjonsselskaper eller tilknyttede selskaper som driver forretningsrådgivning. Revisjons- og rådgivningsselskapene setter sammen rådgivningsteam med advokater, revisorer og annen fagkompetanse som tilfører Side 2 av 9

3 stor verdi til norsk næringsliv. Etter gjeldende regler er det akseptert at advokater bidrar med rettslig rådgivning på denne måten, så lenge den samlede rådgivningsvirksomheten ligger utenfor advokatmonopolet i domstolloven 218. Disse advokatene opptrer innenfor de rammer gjeldende advokatlovgivning setter for adgangen til å drive annen virksomhet (domstolloven 229) og uavhengighet (advokatforskriften kap 12). Utvalget går inn for at advokater i fremtiden skal være avskåret fra å delta i revisjons- og rådgivningsvirksomhet på denne måten. Vedkommende må i tilfelle si fra seg advokatbevillingen. I utredningen skriver utvalget: Pkt : «Utvalget ser at det kan være fordelaktig for klienter å forholde seg til et foretak som tilbyr sammensatte tjenester fra flere profesjoner og har et utvidet formål med sin virksomhet. Utvalget mener at dette hensynet i vesentlig grad ivaretas ved at lovforslaget opphever adgangsreguleringene for jurister. Det vil være anledning til å drive sammensatt virksomhet ved å tilby rettslig bistand og rådgivning fra jurister i foretak som driver virksomhet innenfor andre områder som for eksempel skatt, finans, revisjon eller forsikring. Foretak som driver sammensatt virksomhet kan, etter utvalgets forslag, ha ansatte jurister som yter rettslig bistand, men juristene kan ikke ha advokatbevilling. Det er utvalgets oppfatning at det alt i dag til en viss grad er slik at jurister yter rettshjelp på vegne av foretak og til foretakenes kunder. Det kan synes som om dette skjer i større utstrekning enn det er anledning til etter gjeldende rett. Utvalgets forslag fjerner denne grensegangen, og åpner for at jurister som er ansatt i et foretak, vil kunne ivareta interessene til foretakets kunder, for eksempel ved at banker tilbyr sine kunder rettslig bistand, eller ved at forsikringsselskaper som tilbyr rettshjelpsforsikring, også håndterer krav for kundene. Utvalgets forslag åpner for at jurister gis adgang til å opptre som prosessfullmektig under rettergang. Ansatte jurister kan således ivareta behovet for rettslig bistand både i og utenfor rettergang. Utvalget mener derfor at publikums behov for å kunne motta sammensatte tjenester er tilstrekkelig godt ivaretatt selv om advokatforetakene ikke kan ha som formål å utøve slik virksomhet.» Merknaden til lovforslaget 22: «Ved en ubegrenset adgang til å påta seg juridiske oppdrag utenfor advokatvirksomheten vil de reglene som ellers skal ivareta advokatens uavhengighet, kunne bli uthulet.» Etter vår oppfatning bør det fortsatt være åpning for at advokater skal kunne være ansatte eller partnere i revisjons- og rådgivningsselskaper. Dette har stor betydning for å synliggjøre verdien av tjenestene overfor kundene. Muligheten til å beholde advokatbevillingen og bruke advokattittelen har også betydning for å rekruttere jurister med høy kompetanse inn i slik virksomhet. Etter vår vurdering har praksis under de gjeldende reglene ikke medført noen uheldig svekkelse av tilliten til de aktuelle advokatene eller advokatstanden. Utvalget har heller ikke dokumentert slike konsekvenser. Side 3 av 9

4 De største revisjonsnettverkene har advokatforetak i nettverket (se nærmere nedenfor om multidisiplinære nettverk). Bruken av advokatene på nettverkets oppdrag er organisert på ulike måter. En modell er at partnerne i advokatforetaket også er partnere i nettverket og at de ansatte advokatene også er ansatt i revisjonsselskapet. De rene advokatoppdragene (prosedyre mv) utføres fra advokatforetaket, mens juridisk bistand på oppdrag som gjelder revisjon og forretningsrådgivning utføres fra revisjonsselskapet. Frihet til å velge hvordan rådgivningsvirksomheten skal organiseres forretningsmessig og faglig, gir størst mulighet til å produsere tjenester som gir kundene størst verdi. Det er en forutsetning for mangfold og innovasjon i dette markedet. De innskrenkningene utvalget går inn for fremgår av omtalen i utredningen. Det går ikke så tydelig frem av selve lovforslaget. Det avgjøres for det første av om juridisk bistand fra advokat på oppdrag som gjelder revisjon og forretningsrådgivning er «advokatvirksomhet» etter lovforslaget 3 som i tilfelle må organiseres i et advokatforetak. Internadvokat og organisasjonsadvokat er uaktuelle alternativer her. Etter lovforslaget 22 kan ikke advokater drive annen virksomhet enn advokatvirksomhet når dette går ut over advokatens uavhengighet. I merknadene til bestemmelsen skriver utvalget at «For virksomhet som ligger nærmere opp til det som er advokatvirksomhet, som for eksempel investeringsbistand eller regnskapsrådgivning, må det vurderes konkret om virksomheten kan kombineres med advokatvirksomhet uten at det går ut over advokatens uavhengighet.» Revisorforeningen har ikke innvendinger mot den grunnleggende innretningen av utvalgets forslag. Rene advokatoppdrag, inkludert rådgivning der den juridiske rådgivningen er hovedelementet og som advokaten vil ha det reelle ansvaret for, bør organiseres i advokatforetak. Vi støtter langt på vei det utvalget skriver i pkt : «Det er et viktig hensyn, særlig i forbindelse med forslaget om å gjøre adgangen til å yte rettslig bistand generell, at det er klare grenser mellom advokatforetak og andre virksomheter. Klienten skal være trygg på at det ytes kvalifisert og uavhengig advokatbistand når klienten søker bistand hos et advokatforetak. Klienten skal vite at advokaten og advokatforetaket som yter bistanden, er underlagt regler om blant annet taushetsplikt, interessekonflikter, forsikringsplikt, erstatningsansvar og informasjonssikkerhet.» Revisorforeningen går imidlertid mot regulering som vil innebære nye begrensninger for muligheten til at advokater kan være ansatte eller partnere i revisjons- og rådgivningsselskaper. Vi mener at det vil være forsvarlig at advokater i slike stillinger kan beholde advokatbevillingen, så lenge den juridiske bistanden de yter er del av hovedoppdrag innen revisjon og forretningsrådgivning. Vi er ikke enig med utvalget i at den utvidede muligheten til å ansette eller ta opp som partnere, jurister som ikke er advokater, legger godt nok «til rette for multidisiplinære foretak som kan tilby sammensatte tjenester fra flere profesjoner» (pkt 8.2.3). Advokatvirksomhet bør ikke defineres så vidt at det stenger for å bruke advokater på denne måten. Slik bistand, som klart nok er i klientenes interesse, bør ikke i seg selv hindres av unødvendige krav til uavhengighet. Side 4 av 9

5 Hensynet til klare skiller mellom advokatvirksomhet og annen virksomhet bør ikke strekkes så langt at det hindrer fornuftig bruk av jurister med advokatbevilling innenfor andre foretak enn advokatforetak. Advokatforetak innenfor revisjonsnettverkene og internasjonale advokatnettverk Utvalget foreslår at advokatforetak fortsatt skal kunne inngå i multidisiplinære nettverk. Advokatforetakene i revisjonsnettverkene er det praktisk viktigste eksempelet på det. Utvalget skriver i utredningen pkt : «Utvalget mener at det på samme måte som etter gjeldende rett bør være adgang for advokatforetak til å være del av multidisiplinære nettverk. Reglene som gjelder for advokater, vil da bare gjelde for advokatforetaket og ikke de andre foretakene i det multidisiplinære nettverket. På denne måten oppnås det en mer ryddig ordning enn med multidisiplinære partnerskap.» Så langt slutter vi oss til utvalgets vurderinger og forslag. Utvalgets forslag til eierskapsbegrensninger innebærer imidlertid begrensninger på hvordan advokatforetak kan inngå i multidisiplinære nettverk. Felles eierskap kan være en god måte å sikre tilhørighet i nettverket og et felles grunnlag for betjening av klientene. Utvalget ser betenkeligheter ved dette. Utvalget skriver i utredningen pkt : «Videre mener utvalget at et forbud mot eksterne eiere vil legge til rette for at advokatene kan utøve sin virksomhet under forhold som i minst mulig grad utfordrer og skaper dilemmaer knyttet til advokatens uavhengighet og lojalitet til klienten. Eksterne eiere vil i første rekke ha kommersielle interesser i selskapet, og vil ventelig vektlegge foretakets økonomiske interesser fremfor andre interesser. Det vil være i eiernes interesser å ivareta klienten som kunde, men utvalget peker på at det er en viktig forskjell mellom det å ivareta klientens interesser ut fra kommersielle betraktninger, og det å ivareta klientens interesser fordi advokaten er forpliktet til å opptre lojalt mot klienten og sette klientens interesser foran egne interesser. Forutsetningen om at advokaten gjør en uavhengig vurdering og utelukkende ivaretar klientens interesser, vil kunne svekkes hvis eksterne eiere forfekter andre hensyn.» Etter Revisorforeningens oppfatning vil et visst innslag av eksternt eierskap i advokatforetak ikke medføre noen reell svekkelse av klientens interesser eller av tilliten til advokatenes klientlojalitet og uavhengighet. Utvalget fremhever særskilt de strenge eierskapsbegrensningene i Sverige og Danmark. Andre land, slik som Storbritannia og USA, har i større grad åpnet for eksterne eiere. Og i andre profesjoner hvor uavhengighet er grunnleggende, som for revisorer, er det både på norsk og EU-nivå åpnet for eksternt eierskap. Eksternt eierskap kan legge til rette for utvikling av de tjenestene advokatforetakene yter, blant annet basert på utnyttelse av ny teknologi. Det vil etter vår oppfatning være i Side 5 av 9

6 klientenes og samfunnets interesse, og det er uheldig å beholde regulering som kan være til hinder for tjenesteinovasjon. Eksternt eierskap kan også legge bedre til rette for at norske advokatforetak kan slutte seg tettere til internasjonale advokatnettverk. Det vil være en fordel for et stadig mer internasjonalisert næringsliv. Revisorforeningen mener at advokatloven bør legge til rette for en slik utvikling. Revisorforeningen mener at loven bør åpne for at eksterne eiere kan kontrollere et mindretall av eierandelene i advokatforetak. Eksterne eiere bør også kunne være representert med et mindretall av styremedlemmene i advokatforetaket. Advokatmonopolet Utvalget foreslår å oppheve rettsrådsmonopolet for advokater i domstolloven. Utvalget legger vekt på at det er behov for å videreføre de gjeldende unntakene fra rettsrådsmonopolet, som blant annet gir adgang for andre yrkesgrupper til å yte rettslig bistand innenfor området for sin hovedvirksomhet. Utvalget legger også vekt på at økt konkurranse vil være en fordel ved å oppheve rettsrådsmonopolet. Det vises til omtalen i utredningen pkt 8.2. Revisorforeningen støtter forslaget om å oppheve rettsrådsmonopolet. Vi anser at de gjeldende begrensningene i domstolloven gir liten faktisk beskyttelse for personer og virksomheter som har behov for rettsråd. Selv om de gjeldende grensene åpner for å gi rettsråd innenfor hovedvirksomheten for revisorer, regnskapsførere og andre fagfolk, kan det være vanskelig i praksis å avgjøre hvor grensen går for hva de lovlig kan rådgi sine kunder om. Advokatlovgivningen bør ikke sette grenser som hindrer at verdifull fagkompetanse innenfor andre yrkesgrupper kan utnyttes til å skape verdi i næringslivet og samfunnet for øvrig. Utvalget vil videre lempe på prosessmonopolet for advokater og rettshjelpere. Utvalget vil åpne generelt for å benytte jurister som ikke er advokater som prosessfullmektig i sivile saker. Revisorforeningen støtter forslaget. Tilsyns- og disiplinærsystemet - Advokatsamfunnet Utvalget foreslår å organisere tilsyn og sanksjoner av advokater gjennom «Advokatsamfunnet», en forening med pliktig medlemskap for alle advokater. Utvalget oppsummerer begrunnelsen i utredningen pkt : Advokater representerer ofte klienter i saker mot det offentlige, og fremfører tidvis standpunkter som makthaverne ikke liker. I land med andre regimer enn det vi har i Norge, vil det kunne være en risiko for at offentlige myndigheter misbruker den makten som ligger i å ha kontroll over advokatenes tilsyns- og disiplinærmyndighet, for eksempel ved å ta bevillingen fra en advokat som er kritisk til myndighetene. Utvalget tror ikke det er fare for at norske myndigheter i dag vil utnytte en slik posisjon, men mener at et tilsyns- og disiplinærsystem bør utformes på en slik måte at det står seg under alle samfunnsforhold, Side 6 av 9

7 også i krisetider. Systemet bør også være utformet slik at det kan være en modell for andre land som har større problemer på dette området enn Norge. En annen side av dette er at det prinsipielt er uheldig at klienter kan oppleve at det offentlige i det ene øyeblikket er motpart, og i det neste den myndigheten som deler ut sanksjoner mot advokatens opptreden i saken. Utvalget har derfor kommet til at tilsyns- og disiplinæroppgavene bør ivaretas uavhengig av det offentlige. Løsningen bør dermed være at tilsyns- og disiplinæroppgavene ivaretas av advokatstanden selv, slik som i Danmark, Sverige og en rekke andre europeiske land. Valg av modell er nærmere vurdert i kap 23 i utredningen. I pkt fremheves det: «Ordningen som velges, bør nyte både advokatenes, de øvrige rettsaktørenes, det offentliges og publikums tillit. Det må etableres en ordning som ivaretar advokatstandens anseelse, hvor publikum ikke får inntrykk av at det her er «bukken som passer havresekken». Ordningen bør ha en enkel struktur og være lett å finne frem i både for advokater, klienter og andre som berøres.» I vurderingen av et statlig advokattilsyn trekker utvalget frem at ekstern kontroll med advokatene kan virke tillitvekkende (pkt ). Revisorforeningen er enig i at det sentrale må være at tilsyns- og disiplinærsystemet skal bidra til tillit til advokater og advokatstanden blant advokatenes klienter og i samfunnet generelt. Vi mener at vurderingen bør ta utgangspunkt i hva som faktisk har størst betydning for tilliten til advokater i Norge i dag. Utvalget forsøker med sitt forslag å innføre et mer oversiktlig tilsyns- og disiplinærsystem. Det er det god grunn til. Det gjeldende systemet inkluderer for mange instanser med ulik rettslig og organisatorisk forankring. Det inkluderer Advokatbevillingsnemnden, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Disiplinærnemnden. Vi har også merket oss Advokatforeningens engasjement for at «Advokatsamfunnet» bør stå fritt til å drive rettspolitisk virksomhet, noe utvalgets flertall har ment at foreningsfriheten hindrer. Vi mener det er selvsagt at Advokatforeningen må kunne drive rettspolitisk virksomhet. Vi anser at modellen med et frittstående advokattilsyn med fordel kunne vært nærmere utredet. Utvalget skriver om dette i pkt : «Modellen innebærer at det fastsettes i lov at tilsyns- og disiplinærmyndighet legges til et særorgan som ledes av et råd eller styre som igjen utpekes av forskjellige miljøer, for eksempel Advokatforeningen, departementet, Forbrukerrådet, universitetsmiljøer eller Domstoladministrasjonen. Advokattilsynet må ha en egen organisasjon med administrasjon og ledelse. Side 7 av 9

8 Fordelene ved en slik ordning er mange av de samme som ved modellen for et rent offentlig tilsynsorgan. Ulempene er også et stykke på vei de samme, men med den forskjellen at et særorgan vil være mer uavhengig av det offentlige enn et rent offentlig «advokattilsyn». Etter Revisorforeningens oppfatning burde utvalgets forslag til organisering av tilsyns- og disiplinærordningen vært bedre utredet. Kontrollkomité for Advokatsamfunnet Utvalget foreslår en kontrollkomité med tre medlemmer for Advokatsamfunnet. Medlemmene skal oppnevnes av hhv departementet, Advokatnemnda og Revisorforeningen. Kontrollkomitéen skal bidra med tillitt til at advokatenes egentilsyn i ordningen er objektivt. Kontrollkomitéen skal ha en «si fra»-rolle, og ikke noen beslutningsmyndighet. Revisorforeningen bringes inn for at ikke departementet skal få flertall noe sted. Revisorforeningen er enig med utvalget i at et kontrollutvalg kan bidra til å sikre at Advokatsamfunnet ivaretar sin samfunnsrolle på en forsvarlig måte. Et kontrollutvalg som hvert år skal publisere en rapport om Advokatsamfunnets virksomhet vil være et slikt tiltak som vi mener bør gjennomføres. Vi merker oss utvalgets forslag om at Revisorforeningen skal oppnevne et medlem til kontrollkomitéen. Revisorforeningen er beredt til å ta på seg denne oppgaven dersom det blir aktuelt. Beskyttelse av klientinformasjon Etter utvalgets forslag reverseres unntakene fra taushetsplikt overfor ligningsmyndighetene som ble innført i Dette unntaket for opplysninger om klientmidler, foreslås erstattet med krav om at klientmidler settes på egen bankkonto i både advokatens og klientens navn. Da kan ligningsmyndighetene få opplysninger om innestående og transaksjoner spesifisert på klient fra banken. Revisorforeningen mener utvalgets forslag balanserer hensynene til å bekjempe alvorlig økonomisk kriminalitet og beskyttelse av retten til fortrolig informasjonsdeling med en advokat, på en mye bedre måte enn reglene i ligningsloven fra Det kan tenkes flere tilfeller der dokumentasjon av transaksjoner med klientmidler avslører fortrolig klientinformasjon. Vi støtter forslagene til advokatloven 42 og endring av ligningsloven 6-2. Revisorforeningen mener at en rimelig avveining av kostnader og nytte kan tilsi at det settes en vesentlighetsgrense for plikten til å sette klientmidler inn på adskilt klientkonto i klientens navn. Det er for de alvorlige tilfellene av skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet at kontrollhensynet veier tyngst. Side 8 av 9

9 Det er også viktig å beskytte retten til fortrolig informasjonsdeling med advokat mot at kontrollmyndigheter og politi får gå gjennom klientinformasjon for å finne dokumentasjon med opplysninger om klientmidler og andre forhold. Vi støtter utvalgets forslag til endringer i ligningsloven 6-5 om at tingretten må beslutte kontrollundersøkelse hos advokat på begjæring fra ligningsmyndighetene og endringene i straffeprosesslovens regler om ransaking. Regnskaps- og revisjonsplikt for advokatvirksomheter Utgangspunktet etter gjeldende rett at både den enkelte advokat og virksomheten der det utøves advokatvirksomhet, er underlagt regnskaps- og revisjonsplikt. Utvalget foreslår at bare virksomheter skal være regnskaps- og revisjonspliktige. Det fastsettes regnskapsplikt etter regnskapsloven for advokatforetak og for advokatvirksomheten til organisasjonsadvokater (lovforslaget 43). Internadvokater skal ikke ha regnskaps- og revisjonsplikt. Revisorforeningen støtter denne endringen. Utvalget foreslår en adgang til å gi nærmere regler i forskrift om regnskapsplikten og gjennomføring av revisjon, og om fritak fra regnskaps- og revisjonsplikt. Det kan være behov for å justere hjemmelen i lovforslaget 43. Vi antar at det ikke er meningen å gi adgang til å gi fritak fra regnskapsplikt og revisjonsplikt som følger av regnskapsloven, aksjeloven eller revisorloven. Den foreslåtte adgangen til å gi nærmere regler om gjennomføring av revisjon, angir ikke hensikten med hjemmelen på en dekkende måte. I utredningen pkt 21.3 går fremgår det at meningen er å ha en hjemmel til å videreføre bestemmelsene i advokatforskriften om revisorkontroll med klientmidler og om egenerklæring med revisoruttalelse, samt innføre regler om kontroll med at advokatvirksomhetene til enhver tid faktisk har revisor og om at revisor kan gjennomføre tilfeldige kontroller av advokater. Lovforslaget 42(5) om forskrifter om behandling av klientmidler, kan utvides til å omfatte kontroll med klientmidler. Vi antar at regler om tilfeldige revisorkontroller er tenkt som en del av tilsynet med advokater. I tilfelle bør forskriftshjemmelen tas inn i lovforslaget 55 om tilsyn. Slike forskrifter bør angi hva revisor skal kontrollere, ev. kan tilsynsorganet gis adgang til å gi pålegg om at revisor skal utføre nærmere bestemte kontroller. For revisoruttalelse om egenerklæringen og ev. andre behov for revisorbekreftelser, kan det fastsettes en hjemmel i 43 til å gi forskrifter om revisorbekreftelser. Vennlig hilsen Den norske Revisorforening Per Hanstad Adm. direktør Harald Brandsås Side 9 av 9

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE:

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE: JUST1SDEPARTEMENTET Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo SAKSW: AVD1cONT/BrHr DUK,NR 12 NUV 7009 CZ, ARKZZbuE: Oslo, 10.11.2009 Vår ref.: EK Deres ref.: 200903639 E0 KG/an Høring Offentlige undersøkelseskommisjoner

Detaljer

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017

ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 ETIKK MERETE SMITH GENERALSEKRETÆR I ADVOKATFORENINGEN FINANS NORGES JUSKONFERANSE 20. OKTOBER 2017 KORT OM MEG... TEMAER 3 Advokatlovutvalgets forslag om internadvokater i ledelsen 1 Rollen som internadvokat

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2002/1307 Dato: 17. mars 2003 Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013

Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013 Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013 Regjeringsbygg R5, Akersgata 59, kl. 09-16 Til stede: Marianne Abeler, Tor W. Andreassen, Eivind Kolflaath, Birgitte B. Løvlund, Jeppe Normann,

Detaljer

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger.

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger. Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Dato 3. juni 2014 Docsnr. 178745/v1 Emne Organisering av disiplinær- og tilsynssystem 1. Innledning Vi viser til vårt møte

Detaljer

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning

INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning INNSPILL TIL ADVOKATLOVUTVALGET 3. SEPTEMBER 2014 FRA ADVOKAT NINA KROKEN, LO (MEDL. AV REFERANSEGRUPPEN) 1. Innledning Referansegruppen er bedt om å gi innspill til foreløpig lovutkast del II og III.

Detaljer

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning

Til Fra Saksbehandler Kopi Dato Docsnr. Emne 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Øyvind Precht-Jensen Kopi Dato 31.03.2014 Docsnr. 175087/v1 Emne Reguleringen av andre advokater enn privatpraktiserende advokater 1 Innledning

Detaljer

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår dato: 22.12.2015 Deres dato: 13.05.2015 Vår referanse: 15/3271-2 Deres referanse:15/3004 Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA ICJ-NORGES FAGUTVALG FOR DOMMERES OG ADVOKATERS UAVHENGIGHET

HØRINGSUTTALELSE FRA ICJ-NORGES FAGUTVALG FOR DOMMERES OG ADVOKATERS UAVHENGIGHET HØRINGSUTTALELSE FRA ICJ-NORGES FAGUTVALG FOR DOMMERES OG ADVOKATERS UAVHENGIGHET Høringsforslag til ny advokatlov (NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet) 1. INNLEDNING Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets

Detaljer

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Organisering av advokatvirksomhet Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Disposisjon for innlegget Avgrensning Bare privat advokatvirksomhet ikke bedrifts- eller organisasjonsadvokater

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del III ADVOKATSAMFUNNET OG ADVOKATNEMNDA Kapittel 7 Advokatsamfunnet I Organisering Advokatsamfunnet (1) Advokatsamfunnet består av alle advokater med norsk advokatbevilling og alle advokater med utenlandsk

Detaljer

rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner

rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner Mange kommuner har allerede konkurranseutsatt revisjonen. Undersøkelser viser at kommunene er meget godt fornøyde med de private revisorene,

Detaljer

Det er likevel to sentrale elementer i høringsforslaget som er nødvendig å endre for at intensjonen med det skal oppnås.

Det er likevel to sentrale elementer i høringsforslaget som er nødvendig å endre for at intensjonen med det skal oppnås. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.05.2012 Vår ref.: EK Høring Endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse Det vises til Finansdepartementets høring 7. februar 2012 av et forslag

Detaljer

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014

Advokatlovutvalget utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt, sendt referansegruppen 7. februar 2014 Utkast til lovbestemmelse om taushetsplikt (1) Advokater har taushetsplikt om det de får kjennskap til i anledning advokatoppdrag og som ikke er alminnelig tilgjengelig. Informasjonen kan bare brukes til

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det inntatt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank Finansdepartementet Oslo, 15.10.2017 Vår ref: RB/EDK Høring NOU 2017: 13 om organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland Vi viser til Finansdepartementets høring ved brev 23. juni 2017. Forvaltningen

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

«Dobbelt så god til halve prisen

«Dobbelt så god til halve prisen «Dobbelt så god til halve prisen Kontrollutvalget i Bergen er svært tilfreds...» Kommunal Rapport, 27. mars 2014 rivate revisjonsselskap kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner Mange kommuner

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg.

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg. Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/8079 TJU 30.03.2017 Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Efter Forsvarergruppens syn forfølger ikke utkastet dette hensyn i tilstrekkelig grad.

Efter Forsvarergruppens syn forfølger ikke utkastet dette hensyn i tilstrekkelig grad. Forsvarergruppens innspill/merknader til Advokatlovutvalgets forslag Forsvarergruppen i Advokatforeningen vil nedenfor inngi noen særmerknader til utvalgets utkast fremlagt i juli. Dette er knyttet til

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring.

\Il ADVOKATFORENINGEN THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION. Vi viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016 vedrørende ovennevnte høring. \Il THE NORWEGIAN BAR ASSOCIATION Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post Deres ref.: 16/1243 EO OKUbj Vår ref.: 221186 Dato: 1. juni 2016 Høyring- Evalueringen

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2001

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Høring - Advokaten i samfunnet. Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Høring - Advokaten i samfunnet. Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand Justis- og politidepartementet v/ingeborg Gjølstad Boks 8005 Dep 0030 OSLO Sendes kun på epost til: ingeborg.gjolstad@jd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/5797 Dato: 05.12.2015 Høring - Advokaten i samfunnet.

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Advokatforeningens årstale 2016

Advokatforeningens årstale 2016 Advokatforeningens årstale 2016 Tilgang, tillit, tilsyn advokaten i et rettsliggjort samfunn 1 Innledning 2 2 Tilgang 3 2.1 Advokaten i et rettsliggjort samfunn 3 2.2 Advokatterskel 4 2.3 Kostnader og

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Ny kommunelov NOU 2016:4

Ny kommunelov NOU 2016:4 Ny kommunelov NOU 2016:4 Fellessamling 2017 Mosjøen, 18. september 2017 Kommuneadvokat Gislaug Øygarden Innledning: NOU 2016:4 Ny kommunelov Høringsfrist: 6. oktober 2016 Ligger til behandling i departementet

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER Definisjon av advokatvirksomhet (1) Advokatvirksomhet er rettslig bistand i og utenfor rettergang som en advokat yter til klient. (2) Advokatvirksomhet omfatter også annen

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2009

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2009 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2009 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2009

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

Kapittel 2. Regulering av advokatvirksomhet

Kapittel 2. Regulering av advokatvirksomhet Kapittel 2. Regulering av advokatvirksomhet 2.1 Domstolloven og advokatforskriften 2.1.1 Innledning Domstollovens ellevte kapittel, del II har regler om advokater og tilsyn med disse. Del III ( 231 til

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Praktisk betydning av kravet til uavhengighet Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Temaet Bedriftsadvokater og uavhengighet Kan bedriftsadvokater ta grep for å verne om sin uavhengighet?

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

VEDTAK NR 68/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 68/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/15480 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 68/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet Finansdepartementet 18. mai 2012 Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen for Folketrygdfondet 1 Innledning og sammendrag Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til enkelte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2003

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb Deres ref 06/ JOS

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb Deres ref 06/ JOS Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb 7900 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 06/1463-3 JOS 18.06.07 Kontrollutvalg og revisjon Vi viser til brev av 30. mai og 18. desember 2006.

Detaljer

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP): [1] OPPDRAGET Oppdraget er

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse.

Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet. Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet 28 desember 2015 Høring Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet Vedlagt Juristenes Utdanningssenter sin høringsuttalelse. Med vennlig hilsen Torbjørn

Detaljer

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon Finansdepartementet Finansavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO (Referanse må oppgis) Vår referanse: 200700753-4 Arkivkode: 216 Saksbehandler: Kjell-Olav Gammelsæter Deres referanse: 06/2309 FM MHe Dato:

Detaljer

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 Finansdepartementet Sendt elektronisk Deres ref.: 13/3769-71 Dato: 31. mars 2017 Vår ref.: 238233 Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 1. Innledning Vi viser til departementets høringsbrev

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP)

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Deres ref: 16/1631 Vår ref: 207.03/ØBE Dato: 20.06.16 Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Det foreslås i høringsnotatet

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer