Bakgrunn for omstillingen i Statped

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn for omstillingen i Statped"

Transkript

1

2 Bakgrunn for omstillingen i Statped NOU 2009: 18 Rett til læring (Midtlyngutvalget) Meld. St. 18 (2010/2011) Læring og fellesskap Målbilde for Statped (som viser vei fram til 2016) 2

3 Organisering Statped er en nasjonal etat med ca 850 medarbeidere underlagt Utdanningsdirektoratet etaten er inndelt i fire regioner, og ledes av direktør Tone Mørk Statped nord Statped midt Statped vest Statped sørøst 3

4 Endringer foretatt i 2013 Statped fra elleve kompetansesentre til én nasjonal etat. Inndeling i fire regioner ledet av en direktør og 4 regiondirektører hovedkontor i Oslo Den nye organisasjonen var i drift fra 1. januar 2013 implementering av interne strukturer for drift Ny struktur for brukermedvirkning igangsatt Nye rutiner for oppdragshåndtering igangsatt Prosesser vedr utvikling av ny fag- og tjenesteprofil Prosesser vedr lokasjoner /eiendommer 4

5 Hovedkontor Direktør Sentrale faglige funksjoner Sentrale administrative funksjoner Landsdekkende administrative funksjoner Statped nord Regiondirektør Fagstab Kommunikasjon Adm.avdeling Fagavdelinger Statped midt Regiondirektør Fagstab Kommunikasjon Adm.avdeling Fagavdelinger Statped vest Regiondirektør Fagstab Kommunikasjon Adm.avdeling Fagavdelinger Statped sørøst Regiondirektør Fagstab Kommunikasjon Adm.avdeling Fagavdelinger Skolene Læringsressurser SEAD Organisasjonskart 5

6 Samfunnsoppdrag og visjon Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Visjon: Likeverd og mestring for alle 6

7 Statped er i en omstillingsprosess En mer enhetlig praksis mot kommuner og fylkeskommuner En mer enhetlig strategi for utvikling og bruk av fagog spisskompetanse En tydeligere tjenesteprofil for brukere og samarbeidspartnere Likeverdige tjenester i hele landet (Meld.St 18 Læring og felleskap) 7

8 Statpeds seks fagområder døvblindhet ervervet hjerneskade hørsel Sammensatte lærevansker lærevansker språk/tale syn 8

9 Mål for Statped Mål 1 - Tjenesteyting Statped skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå, og alle kommuner skal ha likeverdig tilgang til Statpeds tjenester Mål 2 Kunnskapsspredning Statped skal ha spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og bidra aktivt til kunnskaps- og kompetansespredning på disse områdene Mål 3 Kompetanseutvikling Statped skal ha en strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og skal være en samarbeidspart for universiteter og høyskoler 9

10 Ny tjenesteprofil i Statped utvikles Formål Tydeliggjøre Statpeds rolle som en del av opplæringssektoren Avklare grenseflater (kommune, fylkeskommune, andre tjenesteytere og samarbeidspartnere) Fokus Flerfaglighet og tilgjengelighet Endrede arbeidsmåter Robuste og spisse fagmiljøer 10

11 Statped midt, ledergruppe Anne Bakken Regiondirektør Per Fosse Avd.leder syn Anne Karin Veisetaune Avd.leder sammensatte lærevansker/ ervervet hjerneskade Bjørn Bakken Avd.leder hørsel Torunn Hovd Avd.leder språk/tale Bjørn Tore Gran Avd.leder administrasjon 11

12 Fag- og tjenestetilbudet i Statped 12

13 Geografisk tjenesteområde fra 2013 Befolkningsgrunnlag 2012 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Totalt Ca 60 mil 9 timer Ålesund Volda Molde Kristiansund Levanger Trondheim Kolvereid Namsos Steinkjer

14 Hvor er Statped i 2016? Det er inngått både rammeavtaler og samarbeidsavtaler med alle landets kommuner Det er tilgang på spesialpedagogisk spisskompetanse i alle regionene Nettverk og nye arbeidsmåter som sikrer tidlig innsats og flerfaglighet blir praktisert Det er etablert koordinert produksjon og utvikling av læringsressurser hvor bruk og utvikling av velferdsteknologi er en viktig del 14

15 Rammeavtaler og samarbeidsavtaler Det inngås rammeavtaler med alle kommuner og fylkeskommuner Det lages samarbeidsavtaler både i individ- og systemsaker. Statped kan inngå samarbeidsavtale med en eller flere kommuner om kompetanseutvikling på kortere eller lengre sikt i forhold til kommunenes behov. Statped kan også inngå avtaler om bistand eller partnerskap i prosjektarbeid for å fremme gode mestrings- og læringsbetingelser for mennesker med spesielle behov.

16 Statped og kommunene Statped og kommunene er likeverdige partnere i en tiltakskjede PPT er det viktigste samarbeidspunktet for Statped Målet er å ta i bruk hverandres kompetanse til beste for brukeren Statped tilbyr tjenester til brukere og samarbeidspartnere uavhengig av geografi Likeverdige tjenester er et mål 16

17 Meld.St. 18 ( ) Læring og felleskap - om arbeidsmåter og organisering «Mange av sakene hvor Statped yter tjenester, har enkeltindividet som utgangspunkt. Statped skal fortsatt utføre individbasert arbeid, men skal i enda større grad sikre at det individbaserte arbeidet er utgangspunkt for kompetanseoppbygging i skoler og barnehager og i PP-tjenesten. Statped skal arbeide for at barn og elever skal få god tilrettelegging innenfor et inkluderende læringsmiljø. «s117

18 Meld.St. 18 ( ) Læring og felleskap - om arbeidsmåter og organisering Statped skal yte tjenester blant annet basert på innsøkning knyttet til enkeltsaker på samme måte som tidligere, men arbeidet kan framover struktureres og organiseres slik at Statped kan gi bistand til de som har et begrunnet behov, og på en måte som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å bygge opp egen kompetanse. Statped må benytte en rekke ulike arbeidsformer for å yte slik bistand: organisering i grupper og nettverk, kurs, veiledning og kompetanseutvikling

19 Meld.St. 18 om arbeidsmåter og organisering Hver region skal organiseres slik at de spesialpedagogiske tjenestene samlet sett i regionen gis «tettere på». Statped og kommunene og fylkeskommunene i regionen inngår et formalisert samarbeid og avklarer gjensidige forventinger. Statped må være sikret tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon i de sakene de skal behandle.

20 Meld.St. 18 ( ) Læring og felleskap - om arbeidsmåter og organisering «Statped skal sammen med lokalt nivå arbeide for at kommunene utvikler nødvendig kompetanse. Kommunene bør, gjerne i samarbeid med Statped, utarbeide kompetanseplaner som grunnlag for diskusjon og samarbeid med Statped. Statped skal da kunne legge til rette for at kommunene i regionen samarbeider om særskilte vanskeområder i interkommunale kompetansenettverk. Kommunale planer bør ligge til grunn for arbeid med kompetanseutvikling og for å kunne tilrettelegge og dimensjonere tjenestene det vil være behov for»

21 Meld.St. 18 ( ) Læring og felleskap - om arbeidsmåter og organisering) Generelt utviklingsarbeid som gjelder bedring av læringsmiljøet i skoler og barnehager og som ikke har et spesifikt utgangspunkt i et enkelt barn eller en enkelt elevs vansker, skal fremover kunne ivaretas av et nytt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (se omtale under avsnitt 6.5) og ikke av Statped. = Læringsmiljøsenteret i Stavanger (Tidligere Lillegården og SAF) 21

22 Felles mål: samhandling i en komplementær tiltakskjede med realistiske og avklarte oppgave- og rolleforventninger Statped i dialog Fylkeskommunene Kommuner Skolelederforum PP-ledermøter Regionalt arbeidsutva lg for PPT Regionale enheter Gir oversikt Kommunenes kompetanse Satsingsområ de/prosjekt Kompetansebehov Påvirker Statped Strategier Prioriteringer Tjenester arbeidsmåter

23 Resultat Samarbeids avtaler Kommuner Fylkeskommuner Regioner/kommun er Universitet og høgskoler Tjenester Brukersaker Systemsaker Kurs Konsultasjon Utviklingsprosjekt FOU arbeid Utdanningsmoduler

24 Tjenestetilbud fra Statped midt utredning/kartlegging rådgivning i forhold til tiltak på individ og systemnivå kurs for foreldre og pedagogisk personale brukerkurs elevkurs (hørsel: tema kommunikasjon, identitet, tekniske hjelpemidler m.m.) brukerkurs elevkurs (syn: tema som eksempelvis mobilitet, punktskrift, IKT) kompetanse- og kunnskapsutvikling i kommuner og fylkeskommuner forelesninger/studentveiledning ved høyskoler og universitet

25 Tjenestetilbud (forts.) opplæring i tegnspråk og norsk med tegnstøtte utvikling av læringsressurser og teknologi informasjon om fagfeltene veiledning i bruk av spesialpedagogiske læremidler grunnskoletilbud for tegnspråklige helårs- og deltidselever (A.C. Møller skole) to-språklig barnehagetilbud i samarbeid med Trondheim kommune (Møller barnehage)

26 PROSJEKT Vi sprenger grenser Mange elever med lærevansker og utviklingshemninger møtes i dag av for lave forventinger og ikke får gode nok muligheter for å utvikle seg, i følge Stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» ( ). Derfor har Kunnskapsdepartementet tatt initiativet til programmet «Vi sprenger grenser». 26

27 Målsetting: Vi sprenger grenser skal øke oppmerksomhet om utdanningstilbudet til barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemminger, og på den måten øke deres faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole. Vi sprenger grenser skal bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling til barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming 27

28 Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT Statpeds rolle Oppdrag fra Udir Etablere og koordinere årlige nasjonale nettverkskonferanser for kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med FM, UH og nasjonale sentre ( ) Koordinere og arrangere regionale faglige nettverk i samarbeid med FM og relevante tilbydere Bistå koordinerende UH-institusjon i utvikling av etterog videreutdanningstilbud som tilbys som en del av av SEVU-PPT

29 SEVU-PPT Statpeds rolle forts Tilby etterutdanning på prioriterte områder, på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner og ut fra lokale behov og statlige føringer Bistå direktoratet i oppfølgingen av SEVU- PPT ved å delta i referansegruppen for statlige utviklingstiltak i skole- og barnehagesektoren.

30 «Faglig løft for PPT» i videre drift De positive erfaringene har ført til at prosjektet er videreført i en driftsform også etter prosjektperioden, I studieåret 2013/2014 kjøres for eksempel åtte ulike emner ved NTNU. Målgruppen nå er PPT-ansatte i hele landet, og emnene kan settes sammen til en mastergrad. 30

31 Nært samarbeid med NTNU Utdanninger: Master i audiopedagogikk Master i synsapedagogikk Master i logopedi (starter i 2013) Erfaringsbasert master for PPt i tillegg til fagkurs (Prosjekt Faglig Løft for PPT) FOU - virksomhet 31

32 Andre samarbeidspartnere nært samarbeid med Helse Midt-Norge nært samarbeid med NAV 32

33 Søknad om tjenester De fire regionene i Statped har ansvar for «sine» fylker og er mottakere av alle søknader om tjenester Søknadskjema legges ut på Søknader fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sendes til: Statped midt Postboks 175 Heimdal, 7473 Trondheim

34 Søknad om individbaserte tjenester Det er representant for kommune eller fylkeskommune, med myndighet/delegert myndighet som søker om tjenester på vegne av navngitt bruker Alle søknader som kommer fra kommune eller fylkeskommune skal vurderes av PPT Søknadene skal sendes per post til den region brukeren bor i 34

35 Søknad systemsaker Søknadsbehandling tilnærmet som for individbaserte tjenester Ikke enkeltvedtak ikke klagerett på samme måte Mangfold av søkerinstanser 35

36 Orientering om kontaktpersoner i Statped midt Link til brev som er sendt ut til alle PP-kontor: Orientering om kontaktpersoner i Statped midt.pdf

37 Les mer om oss/kontakt oss 37

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455223 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...1 1.1 INNLEDNING TEMA FOR PROSJEKTET... 1 1.2 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA FOR AVHANDLINGEN... 2 1.3 AVGRENSING, PROBLEMFORMULERING OG PRESISERING AV SENTRALE BEGREP... 7 1.4 BAKGRUNNSINFORMASJON...

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 Statped ÅRSRAPPORT 2014 JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 DELTIDSOPPLÆRINGEN FOR HØRSELSHEMMEDE: Skoleuke og sosial møteplass Side 5 SEVU PPT: Et løft

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Høring NOU 2209:18 Rett til læring

Høring NOU 2209:18 Rett til læring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref 200903642 Vår ref 207.01/IMC Dato 27.11.2009 Høring NOU 2209:18 Rett til læring Akademikerne viser til utsendte høringsbrev. Saken har vært

Detaljer

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole 2 Innhold 1. Bakgrunn... 5 2. Metodisk tilnærming...

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer