Statped sørøst brukerråd - referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statped sørøst brukerråd - referat"

Transkript

1 Statped sørøst brukerråd - referat Dato/Sted: 15.april 2015 Deltakere: Anne Cathrine Høvik (Dysleksi Norge), Per Gunnar Nygård (Norges Døveforbund), Anne Line Gausdal (Norsk Tourette forening), Rune Geir Huvenes (Norges Handikapforbund), Trine Lise Systad (Norsk forbund for utviklingshemmede), Malvin Bang Hansen (Foreldreforeningen for døvblinde), Espen Lahnstein (Norges blindeforbund) og Inghild Bjørgestad (Afasiforbundet i Norge). Fra Statped møte Erling Storhaug (avdelingsleder fagstab), Anne Berit Andreassen (avdelingsleder språk/tale) og Anne Grethe Hellerud (kommunikasjonsrådgiver). Referatet sendes i kopi til representantene som ikke var til stede, samt avdelingsleder i Statped sørøst. Sak B- 010 Godkjenning av innkalling og saksliste. Referat fra møtet 2. februar 2015 ble godkjent. Sakslisten ble godkjent. Følgende dokumenter var sendt ut sammen med innkallingen til møtet: Utdanningsdirektoratets årsrapport for 2014, Statped årsrapport for 2014, Statped sørøst årsrapport for 2014, Tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped for 2015, Statpeds mål- og disponeringsskriv for 2015 og Statped sørøst virksomhetsplan for Brukerrådet ga uttrykk for at sakslistene til møtene i regionalt brukerråd i for stor grad omhandler informasjon og orienteringer. Blant annet som følge av dette, har brukerrådet enkelte ganger opplevd at det har blitt satt av for liten tid til saker rådet har tatt opp. Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort så langt med brukermedvirkningen i Statped sørøst, mener rådet at Statped sørøst bør være tydeligere i forventningene til brukerråd og hvordan rådet reelt kan være et rådgivende organ for regiondirektør i tråd med retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Fra brukerrådets side ble det også pekt på at det for nye medlemmer er behov for en innføring/opplæring når det gjelder arbeidet med brukermedvirkning i Statped.

2 Sak-B011 Statped sørøst orienterte om følgende: Utdanningsdirektoratet Årsrapport Om styringen av Statped skriver direktoratet blant annet; «Udir som eit byråkratisk mellomledd. Vår erfaring viser at Udirs grenseflater mot Statped er avgrensa. Statped er på mange måter ei «spesialistteneste» med ansvar for ein liten, men viktig del av det spesialpedagogiske området. Kombinasjonen av få grenseflater, stor verksemd undelagt dei same budsjettprosessane som Udir, og målgrupper som ofte har stor politisk merksemd, medfører at Statped til tider kan oppleve Udir som eit byråkratisk mellomledd. Statped tettare på kommunane? Vi er på veg mot ei kommunereform, og i samband med det er det viktig at vi stiller oss spørsmålet om korleis staten kan møte kommunane sine behov i ein ny kommunestruktur. Vi må vurdere alle våre verkemiddel, inkludert Statped. Vi veit at kommunar har store behov på det spesialpedagogiske området. Kanskje bør Statped innrettast på ein slik måte at dei kjem enda tettare på kommunane?. På bakgrunn av desse vurderingane meiner vi at det kan vere formålstenleg å leggje styringa av Statped til departementet i ein overgangsperiode, og vi ber departementet vurdere denne moglegheita.» (s.62) Statped Årsrapport Statped sørøst Årsrapport 2014 Tildelingsbrev 2015 fra Utdanningsdirektoratet til Statped. Mål- og disponeringsskriv Statped Statped sørøsts Virksomhetsplan for Økonomi Statped sørøst økonomi 2015 Utarbeidelse av modell for ressursfordeling i Statped Status for eiendomsprosjektet i Statped sørøst med tilrettelegging av framtidige lokaler i Oslo og Holmestrand.

3 Brukerundersøkelsen i Brukerråd fikk presentert undersøkelsen i møtet 2. februar Undersøkelsen ble gjennomført i november TNS Gallup gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Statped. Det ble utformet to spørreskjema, ett til brukere og ett til samarbeidspartnere. Undersøkelsen ble sendt i brev til brukere og foresatte, med mulighet til å svare på web. Telefonisk purring ble foretatt. Web-versjonen var tilrettelagt for bruk av leselist. Distribusjon til barnehager, skoler og PPtjenesten ble gjort via e-post, og ble purret to ganger.svarprosenten på kategorien brukere var 37 %, skoler 26 %, barnehager 24 % og PPTkontorer 60 %. Undersøkelsen viser blant annet at Statpeds sterke sider er ansattes kompetanse og brukerbehandling. Videre framgår det av undersøkelsen at svake sider er brukermedvirkning i tjenesteleveringen, informasjon om tjenestene og tilgang til saksbehandler. Viktige hovedpunkter er; 56 % av brukerne er svært fornøyde med tjenestene de har mottatt og 35 % er ganske fornøyde, 34 % av samarbeidspartnerne er svært fornøy med tjenestene de mottar fra Statped og 62 % er ganske fornøyde. Brukernes vurdering av tjenestene og effekten av dem; vel 90 % er svart eller ganske fornøyd med tjenesten de/barna har mottatt fra Statped, 80 % mener at tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge opplæringen er svært eller ganske viktig, 70 % vurderer at eget/barnets læringsutbytte er bedret som følge av tjenesten de har mottatt og vel 60 % opplever at tjenestene fra Statped har gjort det enklere for en selv/barnet på ta del i den ordinære opplæringen. Det er forskjeller mellom fagområder og regioner. Samarbeidspartnernes vurdering av tjenesten og effekten av dem det er også her forskjeller mellom fagområder og regioner. Oppsummert vurderer 86 % at Statpeds tjenester bidrar til mer inkluderende opplæring, 34 % er svært fornøyde og 62 % er ganske fornøyde med tjenestene de har mottatt, 80 % mener tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge opplæringen er svært eller ganske viktig, 85 % av samarbeidspartnerne har mottatt rådgivnings- og veiledningstjenester. De mest brukte fagområdene er hørsel på 48 % og språk og tale med 46 %. Det er 19 % av samarbeidspartnerne som kjenner Statpeds tjenester godt og 70 % svarer at de har noe kunnskap. Resultatene fra undersøkelsen er presentert for brukerråd nasjonalt og regionalt, resultatene er presentert i Statpeds årsrapport for 2014 og gjennomgått med alle ledere i Statped.

4 Statped sørøst vil arbeide videre med oppfølging av undersøkelsen, og er ett av tiltakene i virksomhetsplanen for Medarbeiderundersøkelse 2015 Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Statped i Tilsvarende undersøkelse vil bli fulgt opp i løpet av mai i Djupedal-utvalget, NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø ble lagt fram 18. mars Utvalget foreslår blant annet; «Utvalget forslår at PP-tjenestens mandat endres slik at arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttes til opplæringen og det psykososiale miljøet til alle elever, og ikke utelukkende til elever med særlige behov. Det overføres ressurser fra Statped til skoleeierne for å styrke PP-tjenesten. Kunnskapsdepartementet bes om å utrede om det bør utarbeides en veiledende norm for bemanning i PP-tjenesten.» (s.298). Utvalget foreslår at midler tilsvarende om lag 300 fagstillinger overføres fra Statped, og at dette bør utredes nærmere i forbindelse med avslutningen av omstillingen av Statped i Statped vil benytte seg av muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Sak B- 012 Oppfølging av sak fra forrige møte 2. februar 2015 Avdelingsleder for språk/tale Anne Berit Andreassen, orientert med bakgrunn i spørsmålet fra Dysleksi Norge. Når det gjelder diagnostiseringsrutiner av spesifikke språkvansker og dysleksi vil dette naturlig variere i PP-tjenesten alt etter kompetanse hos og størrelse på PPtjeneste. Statped kan ikke påvirke dette på noen måte, da det er kommunen som styrer PPT. Det er spesielt fagmiljøet i seksjonen for sammensatte lærevansker i Kristiansand som har kompetanse på dyskalkuli eller matematikkvansker. Alle brukere som søkes inn til Statped med spørsmål om utredning og veiledning når det gjelder denne vansken, får de samme tjenestene som alle andre som søkes inn. Tiltakene vi prøver ut og anbefaler skal så langt det er mulig være forskningsbasert og vi skal vite at de virker. Statpeds holdning til språkkartlegging i barnehagen er at det er viktig å oppdage barn som sliter med språket så tidlig som mulig, bl.a. ved bruk av f.eks TRAS. Dette for å komme til med tiltak ift språk så tidlig som mulig, og for å kunne henvise videre til

5 bredere utredning ved mistanke om spesifikke språkvansker for igjen å kunne skreddersy tiltak på best mulig måte for det enkelte barn så tidlig som mulig. Sak B-013 Orientering fra organisasjonene Norsk Tourette Forening: Foreningen uttrykker bekymring for at lang ventetid for behandling av saker i PP-tjenesten medfører at det kan ta lang tid før kommunen/fylkeskommunen søker Statped om tjenester. Statpeds tjenester skal iverksettes innen 90 dager fra mottatt søknad. Norges Blindeforbund (NBF): Det ble redegjort kort for en undersøkelse som er utført for Norges Blindeforbund om opplæringssituasjonen for blinde og svaksynte elever i grunnopplæringen. Fra undersøkelsen framhevet forbundet resultatene som viser store problemer med levering av punktskriftbøker til rett tid, mobbing i skolen, fritak i fag i videregående opplæring som får konsekvenser for søknad til videre utdanning, samt at elever med behov for tilrettelegging av nasjonale prøver på punktskrift ikke har fått tilsvarende oppgaver som sine seende medelever Sak- B014 Eventuelt Det ble orientert om at stillingen som regiondirektør for Statped sørøst er lyst ledig, og at tilsettingsprosessen pågår. Neste møte: Onsdag 10.juni 2015 kl Møterommet er disponibelt for brukerrådet fra kl For høsten 2015 er disse datoene satt av: 23.september og 25.november For fungerende regiondirektør Anne Bakken Referent Erling Storhaug Anne Grethe Hellerud

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket?

3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket? Referat frå møte i brukeråd Statped sørøst, Storo, Statped sørøst, fredag 24. oktober 2014 Til stede, medlemmer av brukerråd sørøst: Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Anne Cathrine Høvik (Dysleksi

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Levanger kommune Barn og familie

Levanger kommune Barn og familie Levanger kommune Barn og familie NOTAT Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: BGH 2015/1746 Dato: 31.05.2015 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer