Voksnes læring på egne vilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voksnes læring på egne vilkår"

Transkript

1 Voksnes læring på egne vilkår Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, en paraply for frivillig sektors læringslandskap. Studieforbundene har på linje med folkehøgskolene tradisjoner helt tilbake til I dag står ca 20 forbund med ca 435 medlemsorganisasjoner for nesten kurs årlig med over registrerte deltakere. Studieforbundene arrangerer kurs og studieringer i et mangfold emner og på mange nivå, fra begynner- til universitetsnivå. De fleste kursene er ubundet av pensa, men det kan også gis mulighet for eksamen. Kursvirksomheten har en profil som går på likeverd, like muligheter, demokratisk læring, et humanistisk verdigrunnlag og en sterk tro på enkeltmenneskets evner og mulighet for utvikling på egne vilkår. Vofo arrangerer bl.a. årlige Læringsdager for voksne (tidl. Uka for voksnes læring) og samarbeider i et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt med bl.a. Kunnskapsdepartementet, VOX, Universitets- og Høgskolerådet, Norgesuniversitetet, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, Utdanningsforbundet, Folkehøgskolerådet, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), Nordisk Nettverk for Voksnes Læring, European Association for the Education of Adults, EUs Grundtvigprogram, UNESCO Institute of Education og International Council for Adult Education. Dette heftet er utgitt av Vofo i februar Heftet kan bestilles på tlf

2 Konsekvenser Offentlige tilskudd til studieforbundene i Norge Voksenopplæringsforbundet

3 Offentlige tilskudd til studieforbundene i Norge KONSEKVENSER 2006 Til deg som ser dette heftet I løpet av få år er det statlige tilskudd til studieforbundene, deres opplæringstiltak og deres deltakere mer enn halvert. Samtidig er tilskuddsordninger slått sammen og delvis forsvunnet. På det høyeste for noen år siden ble det bevilget ca 240 millioner til hele feltet og summen var delt opp i tilskudd til særlige målgrupper, til ordinære studieringer, studieringer på høyskole/universitetsnivå, forsøk og utvikling, medarbeiderskolering og administrasjon av studieforbundenes nett av lokale avdelinger. I 2006 skal en bevilgning på kun 101 millioner dekke alle disse formålene og områdene. Vi har vært vitne til en politisk utvikling som har fått og får store og dramatiske konsekvenser for frivillig sektors voksenlæring. Nedleggelse av lokale avdelinger, avvikling av viktige, men ikke lønnsomme tilbud, tiltagende markedsorientering, utarming av lokalt lærings- og kulturliv, oppsigelser, færre kurs og færre deltakere eller uforsvarlig mange deltakere pr. kurs er noen av konsekvensene vi ser. Men like viktig er de konsekvenser vi ikke ser. Hva skjer for eksempel i et lokalsamfunn der kurstilbudene forsvinner? Hva skjer med individer og grupper som mister verdifulle tilbud? Svaret på slike spørsmål vet vi først om noen år. Dersom trenden ikke snus. Ved å peke på og belyse noen viktige konsekvenser av de svært dramatiske kuttene studieforbundene er blitt utsatt for de seinere årene, håper vi å snu trenden. Politikk er jo å ville, og det kan godt være å ville noe annet og bedre enn det vi har sett til nå. Les heftet. Bruk heftet. Styrk studieforbundene. Oslo i februar 2006 Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker Annet opplag mars

4 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Tilskuddsutvikling til studieforbund Tallene i denne grafen er hentet fra de årlige statsbudsjettene og omfatter tilskudd til studieforbundenes virksomhet, inkl. tilskudd til administrasjon, allmenne kurs/studieringer og kurs for særlige målgrupper ( 24 i Lov om voksenopplæring). Tilskuddet er mer enn halvert siden. Til sammenligning mottar studieforbundene i Sverige inneværende år ca. 1,3 milliarder SEK til sin virksomhet Kursutvikling 1995 De grafiske framstillingene i dette heftet baserer seg på offisielle tall fra Statistisk Sentralbyrå og viser en del konsekvenser av nedskjæringene i de offentlige tilskudd til studieforbundene, se Ill. 1. Ill. 2 viser utviklingen i antall godkjente kurs/studieringer i regi av studieforbundene i perioden 1995 til og med. Nedgangen er jevn og nokså systematisk, fra ca kurs i 1995 til under kurs i, en nedgang på ca. 30 prosent. Tall for 2005 kommer fra SSB i mai 2006, men uoffisielt kan mange studieforbund allerede i mars melde om betydelig nedgang i aktiviteten. 4

5 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Estetiske fag og håndverksfag Organisajons- og ledelsesfag Natur, øko.-, miljø- og friluftsfag Trend Estetiske Trend Org. og Ledelse Trend Natur-øko-miljøfriluftsfag Kursutvikling de største fag 1998 I SSBs statistikk er studieforbundenes kurs delt inn i 11 fagområder. De største er Estetiske fag og håndverksfag (bl.a. kulturrelaterte fag), Organisasjons- og ledelsesfag (bl.a. demokratirelaterte fag) og fag innen natur, økologi, miljø og friluft (bl.a. jegerprøven). Alle fag viser nedgang, slik det generelle bildet er, mens den siste gruppen i denne grafen er den som holder seg best Samfunnsfag Samferd.- og komm. fag Realfag, industri- og tekniske fag Tjenesteyting og servicefag Kursutvikling små fag Samme tendens som for store fag - se over. 5

6 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Oslo Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Nordland Kursutvikling og trender noen fylker Illustrasjonen bekrefter forrige framstilling og viser at nedgangen i antall kurs er størst i distriktene, her representert ved Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland Oslo Hordaland Trend Oslo Trend Hordaland Trender Oslo Hordaland Illustrasjonen sammenligner utviklingen i antall godkjente kurs i henholdsvis Oslo og Hordaland. Selv om tilskuddene reduseres over tid, er det i tettbygde strøk et større marked som gjør at kursaktiviteten lettere kan opprettholdes, mens de i distriktene forsvinner fordi studieforbundene ikke lenger har mulighet til å opprettholde et desentralisert tilbyderapparat. Alle disse eksemplene viser en sammenheng mellom offentlige tilskudd til og aktivitetsutviklingen i studieforbundene. Når det gjelder den innbyrdes fordelingen mellom fagområdene, vil andre trender spille inn. For eksempel utgjorde språkfag en mye større andel av studieforbundenes aktivitet på tallet enn de gjør idag. 6

7 Konsekvenser av lavere tilskudd til studiearbeid Nedgang i grisgrendte strøk - dokumentasjon fra Studieforbundet Folkeuniversitetet Sammen med AOF og Bygdefolkets Studieforbund er Folkeuniversitetet det studieforbund som uten sammenligning har hatt størst aktivitet utover i landet. For en del år tilbake hadde forbundet tilbud i så og si alle landets kommuner og vel 200 avdelinger som ga tilbud. Ferske tall fra Folkeuniversitetet viser nå følgende for perioden : 11,2 % nedgang i kommuner med mer enn innbyggere 44,8 % nedgang i kommuner med innbyggere 31,2% nedgang i kommuner med mindre enn innbyggere I de aller minste kommunene er nok forklaringen at mange avdelinger var borte allerede i, jf. at nedskjæringene har pågått i mer enn 4 år. Samlet nedgang de to minste kategoriene ( kommuner med færre enn 5000 innbyggere) er 38,7% og altså 11,2% for kommuner med mer enn Hvilken type kurs blir borte - dokumentasjon fra Studieforbundet Solidaritet (SO) 1. Tre somaliske damer, som selv har vært utsatt for omskjæring, bedriver en omfattende, oppsøkende virksomhet i somaliske miljøer i Norge for å få kvinner til å delta på kurs om omskjæring og tvangsekteskap. Av og til kan utgangspunktet være et annet, som for eksempel et tilbud om å treffes noen ganger for å lage mat, for å snakke om barna, eller for å snakke om hvordan man har det i Norge. Uansett utgangspunkt; hver eneste gang blir det et kurs. Resultatene er veldig gode. Mange bedyrer under eller etter kurset at de aldri (mer) vil gå med på at deres døtre omskjæres eller tvangsgiftes. Det er en hel del utgifter med dette. Lokaler skal leies, materiell som lysbilder og kopier av avisutklipp og av hefter mot omskjæring på somalisk som en av kvinnene har laget, skal bekostes. Knapt nok dette dekkes i dag av vårt tilskudd. Alle de tre kvinnene arbeider gratis, men bruker såpass mye tid på dette at de på lengre sikt må motta en eller annen form for kompensasjon. Mange av deltagerne på kursene kommer også fra forhold med enten dårlig økonomi, eller der «mannen i huset» krever at det ikke skal koste noe. Store deltageravgifter er uaktuelt. Det ville føre til at det ikke kom deltakere. Ofte har de tre kvinnene også tatt fra egen lomme for å dekke trikke- og togbilletter for deltagere. Tiltakene gjennomføres i regi av en av lokalforeningene i vår medlemsorganisasjon, Innvandrernes Landsorganisasjon. Også en annen medlemsorganisasjon i SO, Islamic Relief Norge, har vært involvert. Ingen av disse har midler til å bekoste denne virksomheten. Hvis ikke SO har en snarlig økonomisk mulighet til å øke timestøtten, eller gi lærerne et minimum av lønn for strevet, vil sannsynligvis hele denne virksomheten, som egentlig bør økes i omfang, bli lagt død. 2. En annen lokalorganisasjon i Innvandrernes Landsorganisasjon arrangerer gjennom hele året kurs i tyrkisk folkedans og tyrkisk musikk for ungdom i Drammen mellom 14 og 20 år. Alle kurs er lagt til lørdager og søndager, i den hensikt å holde ungdom sysselsatt i spesielt helgene. Hvert år er det rundt 100 ungdommer som aktiviseres på denne måten. De fleste er ungdom med tyrkisk bakgrunn der jenter og gutter er noenlunde jevnt fordelt, men det er også et innslag av norske ungdommer. I tillegg til at det da foregår en naturlig «integrering», er dette et tilbud til ungdom som tilhører en 7

8 gruppe som man lenge har ment at man har problemer med i Drammen. Ettersom mange foreldre synes dette er viktige tiltak, har det vært mulig å ta ut en deltageravgift. Her er smertegrensen imidlertid nådd, da deltageravgiften har økt i takt med at tilskuddet fra SO har blitt kraftig redusert. Disse kursene har også utgifter til leie av lokaler, utgifter som i det siste har økt. Det er også umulig å skaffe gratis lærerkrefter. Den forening som arrangerer disse kursene, vurderer å måtte legge ned hele, eller deler av virksomheten. Mellom 10 og 15 kroner i økt timestøtte fra SO, vil kunne redde den. Det har vi imidlertid ikke penger til. Alternativet er å sende ungdommene ut på gata. 3. En annen av våre medlemsorganisasjoner, Art of Living, holder kurs basert på ulike typer av teknikker for økt selvinnsikt og økt selvfølelse. En del av denne virksomheten retter seg mot ungdom fra 18 år og oppover som misbruker såkalt partydop. Det har, så langt, ikke vært registrert et eneste tilbakefall hos de ungdommer som har gjennomgått slike kurs. Lærerne har tatt ut et minimum av lønn. Den oppsøkende virksomheten har vært gjort kostnadsfritt fra lærernes side, selv om det koster å komme inn på de steder der partydop brukes. Det har vært tatt ut relativt stor deltageravgift allerede, noe som i seg selv er verdt å merke seg da dette handler om ungdommer man må overtale til å gjøre noe annet enn å dope seg for å få «den rette følelsen». En enda høyere deltakeravgift vil utvilsomt føre til færre, eventuelt ingen, deltakere. I og med at SO har vært nødt til å senke sin timestøtte til disse kursene, er den i ferd med å gå såpass kraftig i underskudd at virksomheten planlegges nedlagt. Den har allerede blitt sterkt redusert, først og fremst på grunn av at lærerne ikke lenger har råd til å gjennomføre det antall kurstimer som er nødvendig. Virksomheten har vært omtalt i flere blader og tidsskrifter. Samme organisasjon bedriver lignende virksomhet i fengslene. Denne virksomheten var for en tid siden omtalt i et TV program. På forespørsel til en av de innsatte om hva dette hadde betydd for ham, var svaret: «Jeg har i hvert fall skjønt mer av både hva jeg har gjort tidligere og hvorfor». Og vedkommende fortsatte: «Uten dette kurset, hadde jeg sikkert fortsatt som før når jeg hadde kommet ut. Denne gangen tror jeg at jeg skal klare å skaffe meg en annen virkelighet». Lærerne i denne virksomheten jobber gratis, men det er utgifter til reise og opphold. Mye av dette har blitt dekket gjennom våre timetilskudd. Målgruppen tilsier at det er vanskelig å ta store deltakeravgifter. Fengselsvesenet har heller ikke økonomi til å bekoste dette, selv om det også kan være at de ikke prioriterer det. På grunn av vårt stadig synkende tilskudd, er det umulig å øke denne virksomheten, selv om det finnes et potensiale for det. I verste fall, vil virksomheten minske eller opphøre helt. 4. SO har de seneste 10 åra jobbet i økende grad med egne kurs i organisasjonsoppbygging. Gjennom dette arbeidet har vi bidratt til at nye organisasjoner og foreninger har blitt stiftet, at organisasjoner og foreninger har blitt mer synlige og aktive, og dermed bedre bidratt til det nødvendige og mangfoldige organisasjons- og foreningslivet i Norge. En hel del av de kurs vi har avholdt, har hatt innvandrere og innvandrerorganisasjoner som målgruppe. En annen viktig målgruppe har vært mennesker som på ulike måter «faller utenfor», eller som på andre måter sliter med hverdagen, enten det gjelder boligløshet, fattigdom, psykiske problemer, eller kombinasjoner av dette og mye mer, og som har hatt et sterkt ønske om å organisere seg for å bedre kunne ta vare på sine interesser og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Vi ser helt klart at arbeidet med de ovennevnte gruppene har vært særdeles viktige i et demokratiperspektiv og også gitt dokumenterbare resultater i denne retningen. Det sier seg selv at disse gruppene har svak økonomi. Organisasjoner og foreninger som ikke har startet opp virksomhet, har heller ikke store midler til disposisjon. Til nå har vi derfor tilbudt slike kurs relativt billig, ikke minst i forhold til hva som tas av såkalte konsulenter på det kommersielle markedet. Det vi ikke har fått inn i form av deltakeravgifter, har vi forsøkt å kompensere med statstilskuddet. Derfor har det vært mulig også for disse gruppene å tilegne seg nødvendig kunnskap for å gjøre sine stemmer hørt i det demokratiske organisasjons- og frivillighets-norge. Med de kutt vi nå har vært utsatt for, har vi ikke lenger noen som helst mulighet til å holde deltakeravgiften på et nødvendig rimelig nivå. Vi har allerede «bestillinger» på 8

9 organisasjonsutviklingskurs som er i ferd med å falle bort, på grunn av den prisøkning vi har vært tvunget til å foreta. Vi ser dette som et alvorlig problem, både i forhold til demokratiutvikling og i forhold til mangfoldet i norsk organisasjons- og foreningsliv. Flere kurs som blir borte - dokumentasjon fra Folkekulturforbundet Husflidslag holder kurs med deltakere og får kroner i støtte fra potten 35 % kutt betyr at bare kurs får støtte. En reduksjon på 712 kurs. Folkedans er et truet fag, som over tid har stått i fare for å forvitre. Satsing på utdanning av instruktører, bl.a i samarbeid med Rff-senteret og NTNU, Trondheim, gjør at vi ser en positiv trend. Men uten kurs og lokale arrangører greier vi ikke å opprettholde denne kunnskapen. Det er i tillegg mange av lagene som holder kurs for særlige målgrupper. Det betyr at laget og kurset tilrettelegger for å ha med seg personer som av en eller annen grunn trenger noe ekstra. Innvandrere, funksjonshemmede etc. kommer inn under denne ordningen. Kursene kan være vanlige kurs som holdes for alle, men som har med en eller flere fra særlige målgrupper, eller det kan være kurs kun for disse. Folkekulturforbundet har med dagens ordning mulighet for å finansiere de ekstra kostnadene dette medfører for laget. Med et kutt på 35 % vil det bli umulig for oss å gjøre. Også disse personene, som virkelig trenger noe ekstra, kommer til å bli lidende under kuttet. Til nå har Folkekulturforbundet finansiert store deler av disse kursene (utover potten fra UFD som er spesielt beregnet for målgruppa) for å øke aktiviteten. Det må vi slutte med. Her kan vi nevne f eks; - Kurs i Verdal Fengsel - Kurs i Vadsø Fengsel - Kurs for Downs foreningen i Østfold - Kurs på asylmottak bl.a. i Lom, Nittedal og Ringebu ( med flere) - Samarbeid med Asker kommune om kurs for innvandrere (introduksjonsloven) - Samarbeid med Vågå kommune om kurs for innvandrere (introduksjonsloven) Statsstøtte studieforbund eksempel - dokumentasjon fra Senterpartiets Studieforbund Tallrekken under viser utviklingen av statstilskudd til Senterpartiets Studieforbund de siste 10 årene; fra ,- i 1995 til i Senterpartiets Studieforbund har de siste fire årene brukt hele statstilskuddet til kursstøtte til lokallag -ikke ett øre til drift. Størrelsen på statstilskuddet blir fastlagt ut fra gjennomførte kurstimer de siste tre årene. Aktiviteten i SpS har vært jevn. SpS har ikke penger til å utbetale tilskudd til alle avsluttede tiltak, og dermed kommer disse ikke med på statistikken som tilskuddet blir beregnet ut fra. Nå på nyåret 2006 har vi mange innrapporteringer på avsluttede tiltak for 2005 som vi ikke hadde midler til å utbetale. Det blir en vond sirkel. Dette er situasjonen per i dag. Hvis ikke det nå skjer noe i forbindelse med Revidert Statsbudsjett, må Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen vurdere om de fortsatt skal ha sitt eget studieforbund. 9

10 Studieforbundene må styrkes Studieforbundene og frivillig sektor er viktige bidragsytere i framtidens kompetanse- og kulturpolitikk. Vi setter danning og egenutvikling i sentrum for opplæringstiltak som både skaper mennesker og arbeidsplasser. Dette heftet har beskrevet noen konsekvenser av den offentlige politikk overfor sektoren de senere årene. Kan vi med et slikt utgangspunkt være optimistiske og ha tro på framtiden? I Soria Moria-erklæringen er økt støtte til voksenopplæring nevnt spesielt både under avsnittet Etter- og videreutdanning og avsnittet En ny og helhetlig kulturpolitikk. Vi siterer: Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å kvalifisere folk til et yrkesliv som stadig endres, både i struktur og arbeidsmåter. Regjeringen vil øke satsingen på kompetanseutviklende tiltak. Regjeringen vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for å legge det økonomiske grunnlaget for at ansatte kan ta utdanning. Det er behov for et system for tilstrekkelig finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, slik at retten til etter- og videreutdanning blir reell. Regjeringen vil: utvikle permisjonsordninger og bidra til bedre mulighet til opplæring på arbeidsplassen arbeide for finansieringsordning for etter- og videreutdanning, med finansiering både fra arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring arbeide for at voksne med rett til fornyet grunnskoleopplæring får denne retten oppfylt styrke informasjonsarbeidet, slik at flere blir kjent med sine muligheter for etter- og videreutdanning styrke retten til å få prøvet egen realkompetanse øke den offentlige støtten til voksenopplæring (vår kursivering) En ny og helhetlig frivillighetspolitikk Gjennom frivillig arbeid aktiviseres folk til meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats. Allmenne moderniseringsprosesser og en generell individualisering i samfunnet setter frivillig sektor under press. Regjeringen vil: formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et frivillighetsregister. Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner respektere organisasjonenes egenart ved å redusere bruken av prosjektmidler. En større andel av tilskuddmidlene skal tildeles i form av frie midler stimulere til økt aktivitet gjennom å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner og vurdere kriteriene for tilskudd tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonsstruktur for å inkludere nye organisasjoner, organisasjonsformer og ad hoc engasjement videreutvikle frivillighetssentralene foreta en gjennomgang av tildelingen av Frifond-midler og sikre at de frivillige organisasjonene får sin rettmessige andel av de økte tippemidlene. Økning i overskuddet fra Norsk Tipping skal komme kultur og frivillig sektor til gode som reell økning øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige organisasjoner (vår kursivering) 10

11 Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring Departementet foreslår en bevilgning på kroner under dette kapitlet. Tilskuddet til studieforbund (post 70) er redusert med 54 mill. kroner (fra 2005-bud sjettet til 101 mill, vår merknad) for å skaffe rom til andre tiltak. Sitater fra KUF-komiteens innstilling 2005/2006: Studieforbundene (post 70): Komiteen mener at studieforbundene representerer et viktig tillegg til det offentlige utdanningssystemet og er viktige både for voksenopplæring og folkeopplysning. Komiteen er kjent med at studieforbundene gir et viktig tilbud til store deler av befolkningen i hele landet. Komiteen vil videre legge vekt på at studieforbundene er viktige for å nå målet om livslang læring. Komiteen er kjent med at de senere års bevilgninger har gjort at mange av studieforbundene er i en anstrengt økonomisk situasjon. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener videre at studieforbundenes virksomhet er av stor betydning for bl.a. grupper med særskilte behov, barne- og ungdomsarbeid, demokrati- og organisasjonsopplæring, kompetanseheving/voksenopplæring og for det frivillige kulturlivet. Flertallet ber departementet følge utviklingen når det gjelder tilbud av kurs og egenandeler på kurs i regi av studieforbundene. Videre ber flertallet departementet i Revidert nasjonalbudsjett for 2006 gi en vurdering av eventuelle konsekvenser og foreslå tiltak som kan motvirke en eventuell uønsket utvikling. Et flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til Soria Moria-erklæringens formuleringer mht. å øke den offentlige støtten til voksenopplæring og understreker betydningen av dette både for arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber departementet foreta en helhetlig gjennomgang av lov- og regelverket for voksenopplæring. Gjennomgangen bør ha det formål at studieforbundenes rolle i utdanningen defineres, at forventningen til studieforbund klargjøres sammen med arbeidsoppgaver og hvordan dette arbeidet skal foregå. Disse medlemmer ber også departementet komme tilbake med en vurdering av hvordan virksomheten i studieforbundene kan sikres best mulig. Komiteen har merket seg at Regjeringen styrker programmet for basiskompetanse i arbeidslivet og mener dette er et viktig tiltak. Komiteen har merket seg at partene i arbeidslivet og andre relevante aktører vil bli invitert til å bidra inn i dette arbeidet. Komiteen vil i den forbindelse be departementet særlig vurdere hvordan studieforbundene kan inkluderes (vår kursivering) Som studieforbundenes interesseorganisasjon vil Voksenopplæringsforbundet følge opp erklæringene, og vise hvordan studieforbundene kan kvittere ut de intensjonene som ligger i dem. En styrking av de offentlige tilskudd til studieforbundene i hvilken form de enn måtte få i framtiden vil bidra til å sikre et rikt mangfold av allmenne og målrettede tilbud til voksne over hele landet og gjennom hele livsløpet som bidrar til å oppfylle politiske erklæringer om livslang læring i Norge. Nærmere informasjon: Voksenopplæringsforbundet Telefon: E-post: 11

Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk

Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk Muligheter i et inkluderende kunnskapssamfunn Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk Derfor velger 600.000 kursdeltakere studieforbundene! Muligheter 2006 og videre I februar 2006

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Studieforbundene i Norge

Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 2006-2007 Studieforbundene i Norge Studieforbundene er definert i Lov om voksenopplæring som en sammenslutning av frivillige organisasjoner med formål å drive folkeopplysning og

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 28. august 998 Aktuell utdanningsstatistikk Voksenopplæring i Norge Nøkkeltall 998 5 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk publiseres statistikk på ulike emneområder innenfor utdanningsstatistikken.

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Tidsfordriv og kompetanse

Tidsfordriv og kompetanse Leif E. Moland Tidsfordriv og kompetanse Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring FAFO-rapport 152 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1991 ISBN 82-7422-1 06-0 Omslag:

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Kompetanse eller tidsfordriv?

Kompetanse eller tidsfordriv? Leif E. Moland Kompetanse eller tidsfordriv? Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring FAFO-rapport nr. 120 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1991 ISBN

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: 61 21 77 50 Telefaksnr: 61 21 77

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt av kunnskapsministeren 27. oktober 2006 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 12. september

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10 1 av10 Ny lovgivning om opplæring 40.1 Innledning Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere deler av den rettslige reguleringen av opplæring spesielt organisert for voksne i medhold av lov 28.5.1976

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer