Voksnes læring på egne vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voksnes læring på egne vilkår"

Transkript

1 Voksnes læring på egne vilkår Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, en paraply for frivillig sektors læringslandskap. Studieforbundene har på linje med folkehøgskolene tradisjoner helt tilbake til I dag står ca 20 forbund med ca 435 medlemsorganisasjoner for nesten kurs årlig med over registrerte deltakere. Studieforbundene arrangerer kurs og studieringer i et mangfold emner og på mange nivå, fra begynner- til universitetsnivå. De fleste kursene er ubundet av pensa, men det kan også gis mulighet for eksamen. Kursvirksomheten har en profil som går på likeverd, like muligheter, demokratisk læring, et humanistisk verdigrunnlag og en sterk tro på enkeltmenneskets evner og mulighet for utvikling på egne vilkår. Vofo arrangerer bl.a. årlige Læringsdager for voksne (tidl. Uka for voksnes læring) og samarbeider i et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt med bl.a. Kunnskapsdepartementet, VOX, Universitets- og Høgskolerådet, Norgesuniversitetet, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, Utdanningsforbundet, Folkehøgskolerådet, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), Nordisk Nettverk for Voksnes Læring, European Association for the Education of Adults, EUs Grundtvigprogram, UNESCO Institute of Education og International Council for Adult Education. Dette heftet er utgitt av Vofo i februar Heftet kan bestilles på tlf

2 Konsekvenser Offentlige tilskudd til studieforbundene i Norge Voksenopplæringsforbundet

3 Offentlige tilskudd til studieforbundene i Norge KONSEKVENSER 2006 Til deg som ser dette heftet I løpet av få år er det statlige tilskudd til studieforbundene, deres opplæringstiltak og deres deltakere mer enn halvert. Samtidig er tilskuddsordninger slått sammen og delvis forsvunnet. På det høyeste for noen år siden ble det bevilget ca 240 millioner til hele feltet og summen var delt opp i tilskudd til særlige målgrupper, til ordinære studieringer, studieringer på høyskole/universitetsnivå, forsøk og utvikling, medarbeiderskolering og administrasjon av studieforbundenes nett av lokale avdelinger. I 2006 skal en bevilgning på kun 101 millioner dekke alle disse formålene og områdene. Vi har vært vitne til en politisk utvikling som har fått og får store og dramatiske konsekvenser for frivillig sektors voksenlæring. Nedleggelse av lokale avdelinger, avvikling av viktige, men ikke lønnsomme tilbud, tiltagende markedsorientering, utarming av lokalt lærings- og kulturliv, oppsigelser, færre kurs og færre deltakere eller uforsvarlig mange deltakere pr. kurs er noen av konsekvensene vi ser. Men like viktig er de konsekvenser vi ikke ser. Hva skjer for eksempel i et lokalsamfunn der kurstilbudene forsvinner? Hva skjer med individer og grupper som mister verdifulle tilbud? Svaret på slike spørsmål vet vi først om noen år. Dersom trenden ikke snus. Ved å peke på og belyse noen viktige konsekvenser av de svært dramatiske kuttene studieforbundene er blitt utsatt for de seinere årene, håper vi å snu trenden. Politikk er jo å ville, og det kan godt være å ville noe annet og bedre enn det vi har sett til nå. Les heftet. Bruk heftet. Styrk studieforbundene. Oslo i februar 2006 Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker Annet opplag mars

4 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Tilskuddsutvikling til studieforbund Tallene i denne grafen er hentet fra de årlige statsbudsjettene og omfatter tilskudd til studieforbundenes virksomhet, inkl. tilskudd til administrasjon, allmenne kurs/studieringer og kurs for særlige målgrupper ( 24 i Lov om voksenopplæring). Tilskuddet er mer enn halvert siden. Til sammenligning mottar studieforbundene i Sverige inneværende år ca. 1,3 milliarder SEK til sin virksomhet Kursutvikling 1995 De grafiske framstillingene i dette heftet baserer seg på offisielle tall fra Statistisk Sentralbyrå og viser en del konsekvenser av nedskjæringene i de offentlige tilskudd til studieforbundene, se Ill. 1. Ill. 2 viser utviklingen i antall godkjente kurs/studieringer i regi av studieforbundene i perioden 1995 til og med. Nedgangen er jevn og nokså systematisk, fra ca kurs i 1995 til under kurs i, en nedgang på ca. 30 prosent. Tall for 2005 kommer fra SSB i mai 2006, men uoffisielt kan mange studieforbund allerede i mars melde om betydelig nedgang i aktiviteten. 4

5 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Estetiske fag og håndverksfag Organisajons- og ledelsesfag Natur, øko.-, miljø- og friluftsfag Trend Estetiske Trend Org. og Ledelse Trend Natur-øko-miljøfriluftsfag Kursutvikling de største fag 1998 I SSBs statistikk er studieforbundenes kurs delt inn i 11 fagområder. De største er Estetiske fag og håndverksfag (bl.a. kulturrelaterte fag), Organisasjons- og ledelsesfag (bl.a. demokratirelaterte fag) og fag innen natur, økologi, miljø og friluft (bl.a. jegerprøven). Alle fag viser nedgang, slik det generelle bildet er, mens den siste gruppen i denne grafen er den som holder seg best Samfunnsfag Samferd.- og komm. fag Realfag, industri- og tekniske fag Tjenesteyting og servicefag Kursutvikling små fag Samme tendens som for store fag - se over. 5

6 Voksenopplæringsforbundet - Konsekvenshefte Oslo Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Nordland Kursutvikling og trender noen fylker Illustrasjonen bekrefter forrige framstilling og viser at nedgangen i antall kurs er størst i distriktene, her representert ved Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland Oslo Hordaland Trend Oslo Trend Hordaland Trender Oslo Hordaland Illustrasjonen sammenligner utviklingen i antall godkjente kurs i henholdsvis Oslo og Hordaland. Selv om tilskuddene reduseres over tid, er det i tettbygde strøk et større marked som gjør at kursaktiviteten lettere kan opprettholdes, mens de i distriktene forsvinner fordi studieforbundene ikke lenger har mulighet til å opprettholde et desentralisert tilbyderapparat. Alle disse eksemplene viser en sammenheng mellom offentlige tilskudd til og aktivitetsutviklingen i studieforbundene. Når det gjelder den innbyrdes fordelingen mellom fagområdene, vil andre trender spille inn. For eksempel utgjorde språkfag en mye større andel av studieforbundenes aktivitet på tallet enn de gjør idag. 6

7 Konsekvenser av lavere tilskudd til studiearbeid Nedgang i grisgrendte strøk - dokumentasjon fra Studieforbundet Folkeuniversitetet Sammen med AOF og Bygdefolkets Studieforbund er Folkeuniversitetet det studieforbund som uten sammenligning har hatt størst aktivitet utover i landet. For en del år tilbake hadde forbundet tilbud i så og si alle landets kommuner og vel 200 avdelinger som ga tilbud. Ferske tall fra Folkeuniversitetet viser nå følgende for perioden : 11,2 % nedgang i kommuner med mer enn innbyggere 44,8 % nedgang i kommuner med innbyggere 31,2% nedgang i kommuner med mindre enn innbyggere I de aller minste kommunene er nok forklaringen at mange avdelinger var borte allerede i, jf. at nedskjæringene har pågått i mer enn 4 år. Samlet nedgang de to minste kategoriene ( kommuner med færre enn 5000 innbyggere) er 38,7% og altså 11,2% for kommuner med mer enn Hvilken type kurs blir borte - dokumentasjon fra Studieforbundet Solidaritet (SO) 1. Tre somaliske damer, som selv har vært utsatt for omskjæring, bedriver en omfattende, oppsøkende virksomhet i somaliske miljøer i Norge for å få kvinner til å delta på kurs om omskjæring og tvangsekteskap. Av og til kan utgangspunktet være et annet, som for eksempel et tilbud om å treffes noen ganger for å lage mat, for å snakke om barna, eller for å snakke om hvordan man har det i Norge. Uansett utgangspunkt; hver eneste gang blir det et kurs. Resultatene er veldig gode. Mange bedyrer under eller etter kurset at de aldri (mer) vil gå med på at deres døtre omskjæres eller tvangsgiftes. Det er en hel del utgifter med dette. Lokaler skal leies, materiell som lysbilder og kopier av avisutklipp og av hefter mot omskjæring på somalisk som en av kvinnene har laget, skal bekostes. Knapt nok dette dekkes i dag av vårt tilskudd. Alle de tre kvinnene arbeider gratis, men bruker såpass mye tid på dette at de på lengre sikt må motta en eller annen form for kompensasjon. Mange av deltagerne på kursene kommer også fra forhold med enten dårlig økonomi, eller der «mannen i huset» krever at det ikke skal koste noe. Store deltageravgifter er uaktuelt. Det ville føre til at det ikke kom deltakere. Ofte har de tre kvinnene også tatt fra egen lomme for å dekke trikke- og togbilletter for deltagere. Tiltakene gjennomføres i regi av en av lokalforeningene i vår medlemsorganisasjon, Innvandrernes Landsorganisasjon. Også en annen medlemsorganisasjon i SO, Islamic Relief Norge, har vært involvert. Ingen av disse har midler til å bekoste denne virksomheten. Hvis ikke SO har en snarlig økonomisk mulighet til å øke timestøtten, eller gi lærerne et minimum av lønn for strevet, vil sannsynligvis hele denne virksomheten, som egentlig bør økes i omfang, bli lagt død. 2. En annen lokalorganisasjon i Innvandrernes Landsorganisasjon arrangerer gjennom hele året kurs i tyrkisk folkedans og tyrkisk musikk for ungdom i Drammen mellom 14 og 20 år. Alle kurs er lagt til lørdager og søndager, i den hensikt å holde ungdom sysselsatt i spesielt helgene. Hvert år er det rundt 100 ungdommer som aktiviseres på denne måten. De fleste er ungdom med tyrkisk bakgrunn der jenter og gutter er noenlunde jevnt fordelt, men det er også et innslag av norske ungdommer. I tillegg til at det da foregår en naturlig «integrering», er dette et tilbud til ungdom som tilhører en 7

8 gruppe som man lenge har ment at man har problemer med i Drammen. Ettersom mange foreldre synes dette er viktige tiltak, har det vært mulig å ta ut en deltageravgift. Her er smertegrensen imidlertid nådd, da deltageravgiften har økt i takt med at tilskuddet fra SO har blitt kraftig redusert. Disse kursene har også utgifter til leie av lokaler, utgifter som i det siste har økt. Det er også umulig å skaffe gratis lærerkrefter. Den forening som arrangerer disse kursene, vurderer å måtte legge ned hele, eller deler av virksomheten. Mellom 10 og 15 kroner i økt timestøtte fra SO, vil kunne redde den. Det har vi imidlertid ikke penger til. Alternativet er å sende ungdommene ut på gata. 3. En annen av våre medlemsorganisasjoner, Art of Living, holder kurs basert på ulike typer av teknikker for økt selvinnsikt og økt selvfølelse. En del av denne virksomheten retter seg mot ungdom fra 18 år og oppover som misbruker såkalt partydop. Det har, så langt, ikke vært registrert et eneste tilbakefall hos de ungdommer som har gjennomgått slike kurs. Lærerne har tatt ut et minimum av lønn. Den oppsøkende virksomheten har vært gjort kostnadsfritt fra lærernes side, selv om det koster å komme inn på de steder der partydop brukes. Det har vært tatt ut relativt stor deltageravgift allerede, noe som i seg selv er verdt å merke seg da dette handler om ungdommer man må overtale til å gjøre noe annet enn å dope seg for å få «den rette følelsen». En enda høyere deltakeravgift vil utvilsomt føre til færre, eventuelt ingen, deltakere. I og med at SO har vært nødt til å senke sin timestøtte til disse kursene, er den i ferd med å gå såpass kraftig i underskudd at virksomheten planlegges nedlagt. Den har allerede blitt sterkt redusert, først og fremst på grunn av at lærerne ikke lenger har råd til å gjennomføre det antall kurstimer som er nødvendig. Virksomheten har vært omtalt i flere blader og tidsskrifter. Samme organisasjon bedriver lignende virksomhet i fengslene. Denne virksomheten var for en tid siden omtalt i et TV program. På forespørsel til en av de innsatte om hva dette hadde betydd for ham, var svaret: «Jeg har i hvert fall skjønt mer av både hva jeg har gjort tidligere og hvorfor». Og vedkommende fortsatte: «Uten dette kurset, hadde jeg sikkert fortsatt som før når jeg hadde kommet ut. Denne gangen tror jeg at jeg skal klare å skaffe meg en annen virkelighet». Lærerne i denne virksomheten jobber gratis, men det er utgifter til reise og opphold. Mye av dette har blitt dekket gjennom våre timetilskudd. Målgruppen tilsier at det er vanskelig å ta store deltakeravgifter. Fengselsvesenet har heller ikke økonomi til å bekoste dette, selv om det også kan være at de ikke prioriterer det. På grunn av vårt stadig synkende tilskudd, er det umulig å øke denne virksomheten, selv om det finnes et potensiale for det. I verste fall, vil virksomheten minske eller opphøre helt. 4. SO har de seneste 10 åra jobbet i økende grad med egne kurs i organisasjonsoppbygging. Gjennom dette arbeidet har vi bidratt til at nye organisasjoner og foreninger har blitt stiftet, at organisasjoner og foreninger har blitt mer synlige og aktive, og dermed bedre bidratt til det nødvendige og mangfoldige organisasjons- og foreningslivet i Norge. En hel del av de kurs vi har avholdt, har hatt innvandrere og innvandrerorganisasjoner som målgruppe. En annen viktig målgruppe har vært mennesker som på ulike måter «faller utenfor», eller som på andre måter sliter med hverdagen, enten det gjelder boligløshet, fattigdom, psykiske problemer, eller kombinasjoner av dette og mye mer, og som har hatt et sterkt ønske om å organisere seg for å bedre kunne ta vare på sine interesser og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Vi ser helt klart at arbeidet med de ovennevnte gruppene har vært særdeles viktige i et demokratiperspektiv og også gitt dokumenterbare resultater i denne retningen. Det sier seg selv at disse gruppene har svak økonomi. Organisasjoner og foreninger som ikke har startet opp virksomhet, har heller ikke store midler til disposisjon. Til nå har vi derfor tilbudt slike kurs relativt billig, ikke minst i forhold til hva som tas av såkalte konsulenter på det kommersielle markedet. Det vi ikke har fått inn i form av deltakeravgifter, har vi forsøkt å kompensere med statstilskuddet. Derfor har det vært mulig også for disse gruppene å tilegne seg nødvendig kunnskap for å gjøre sine stemmer hørt i det demokratiske organisasjons- og frivillighets-norge. Med de kutt vi nå har vært utsatt for, har vi ikke lenger noen som helst mulighet til å holde deltakeravgiften på et nødvendig rimelig nivå. Vi har allerede «bestillinger» på 8

9 organisasjonsutviklingskurs som er i ferd med å falle bort, på grunn av den prisøkning vi har vært tvunget til å foreta. Vi ser dette som et alvorlig problem, både i forhold til demokratiutvikling og i forhold til mangfoldet i norsk organisasjons- og foreningsliv. Flere kurs som blir borte - dokumentasjon fra Folkekulturforbundet Husflidslag holder kurs med deltakere og får kroner i støtte fra potten 35 % kutt betyr at bare kurs får støtte. En reduksjon på 712 kurs. Folkedans er et truet fag, som over tid har stått i fare for å forvitre. Satsing på utdanning av instruktører, bl.a i samarbeid med Rff-senteret og NTNU, Trondheim, gjør at vi ser en positiv trend. Men uten kurs og lokale arrangører greier vi ikke å opprettholde denne kunnskapen. Det er i tillegg mange av lagene som holder kurs for særlige målgrupper. Det betyr at laget og kurset tilrettelegger for å ha med seg personer som av en eller annen grunn trenger noe ekstra. Innvandrere, funksjonshemmede etc. kommer inn under denne ordningen. Kursene kan være vanlige kurs som holdes for alle, men som har med en eller flere fra særlige målgrupper, eller det kan være kurs kun for disse. Folkekulturforbundet har med dagens ordning mulighet for å finansiere de ekstra kostnadene dette medfører for laget. Med et kutt på 35 % vil det bli umulig for oss å gjøre. Også disse personene, som virkelig trenger noe ekstra, kommer til å bli lidende under kuttet. Til nå har Folkekulturforbundet finansiert store deler av disse kursene (utover potten fra UFD som er spesielt beregnet for målgruppa) for å øke aktiviteten. Det må vi slutte med. Her kan vi nevne f eks; - Kurs i Verdal Fengsel - Kurs i Vadsø Fengsel - Kurs for Downs foreningen i Østfold - Kurs på asylmottak bl.a. i Lom, Nittedal og Ringebu ( med flere) - Samarbeid med Asker kommune om kurs for innvandrere (introduksjonsloven) - Samarbeid med Vågå kommune om kurs for innvandrere (introduksjonsloven) Statsstøtte studieforbund eksempel - dokumentasjon fra Senterpartiets Studieforbund Tallrekken under viser utviklingen av statstilskudd til Senterpartiets Studieforbund de siste 10 årene; fra ,- i 1995 til i Senterpartiets Studieforbund har de siste fire årene brukt hele statstilskuddet til kursstøtte til lokallag -ikke ett øre til drift. Størrelsen på statstilskuddet blir fastlagt ut fra gjennomførte kurstimer de siste tre årene. Aktiviteten i SpS har vært jevn. SpS har ikke penger til å utbetale tilskudd til alle avsluttede tiltak, og dermed kommer disse ikke med på statistikken som tilskuddet blir beregnet ut fra. Nå på nyåret 2006 har vi mange innrapporteringer på avsluttede tiltak for 2005 som vi ikke hadde midler til å utbetale. Det blir en vond sirkel. Dette er situasjonen per i dag. Hvis ikke det nå skjer noe i forbindelse med Revidert Statsbudsjett, må Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen vurdere om de fortsatt skal ha sitt eget studieforbund. 9

10 Studieforbundene må styrkes Studieforbundene og frivillig sektor er viktige bidragsytere i framtidens kompetanse- og kulturpolitikk. Vi setter danning og egenutvikling i sentrum for opplæringstiltak som både skaper mennesker og arbeidsplasser. Dette heftet har beskrevet noen konsekvenser av den offentlige politikk overfor sektoren de senere årene. Kan vi med et slikt utgangspunkt være optimistiske og ha tro på framtiden? I Soria Moria-erklæringen er økt støtte til voksenopplæring nevnt spesielt både under avsnittet Etter- og videreutdanning og avsnittet En ny og helhetlig kulturpolitikk. Vi siterer: Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å kvalifisere folk til et yrkesliv som stadig endres, både i struktur og arbeidsmåter. Regjeringen vil øke satsingen på kompetanseutviklende tiltak. Regjeringen vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for å legge det økonomiske grunnlaget for at ansatte kan ta utdanning. Det er behov for et system for tilstrekkelig finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, slik at retten til etter- og videreutdanning blir reell. Regjeringen vil: utvikle permisjonsordninger og bidra til bedre mulighet til opplæring på arbeidsplassen arbeide for finansieringsordning for etter- og videreutdanning, med finansiering både fra arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring arbeide for at voksne med rett til fornyet grunnskoleopplæring får denne retten oppfylt styrke informasjonsarbeidet, slik at flere blir kjent med sine muligheter for etter- og videreutdanning styrke retten til å få prøvet egen realkompetanse øke den offentlige støtten til voksenopplæring (vår kursivering) En ny og helhetlig frivillighetspolitikk Gjennom frivillig arbeid aktiviseres folk til meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats. Allmenne moderniseringsprosesser og en generell individualisering i samfunnet setter frivillig sektor under press. Regjeringen vil: formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et frivillighetsregister. Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner respektere organisasjonenes egenart ved å redusere bruken av prosjektmidler. En større andel av tilskuddmidlene skal tildeles i form av frie midler stimulere til økt aktivitet gjennom å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner og vurdere kriteriene for tilskudd tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonsstruktur for å inkludere nye organisasjoner, organisasjonsformer og ad hoc engasjement videreutvikle frivillighetssentralene foreta en gjennomgang av tildelingen av Frifond-midler og sikre at de frivillige organisasjonene får sin rettmessige andel av de økte tippemidlene. Økning i overskuddet fra Norsk Tipping skal komme kultur og frivillig sektor til gode som reell økning øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige organisasjoner (vår kursivering) 10

11 Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring Departementet foreslår en bevilgning på kroner under dette kapitlet. Tilskuddet til studieforbund (post 70) er redusert med 54 mill. kroner (fra 2005-bud sjettet til 101 mill, vår merknad) for å skaffe rom til andre tiltak. Sitater fra KUF-komiteens innstilling 2005/2006: Studieforbundene (post 70): Komiteen mener at studieforbundene representerer et viktig tillegg til det offentlige utdanningssystemet og er viktige både for voksenopplæring og folkeopplysning. Komiteen er kjent med at studieforbundene gir et viktig tilbud til store deler av befolkningen i hele landet. Komiteen vil videre legge vekt på at studieforbundene er viktige for å nå målet om livslang læring. Komiteen er kjent med at de senere års bevilgninger har gjort at mange av studieforbundene er i en anstrengt økonomisk situasjon. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener videre at studieforbundenes virksomhet er av stor betydning for bl.a. grupper med særskilte behov, barne- og ungdomsarbeid, demokrati- og organisasjonsopplæring, kompetanseheving/voksenopplæring og for det frivillige kulturlivet. Flertallet ber departementet følge utviklingen når det gjelder tilbud av kurs og egenandeler på kurs i regi av studieforbundene. Videre ber flertallet departementet i Revidert nasjonalbudsjett for 2006 gi en vurdering av eventuelle konsekvenser og foreslå tiltak som kan motvirke en eventuell uønsket utvikling. Et flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til Soria Moria-erklæringens formuleringer mht. å øke den offentlige støtten til voksenopplæring og understreker betydningen av dette både for arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber departementet foreta en helhetlig gjennomgang av lov- og regelverket for voksenopplæring. Gjennomgangen bør ha det formål at studieforbundenes rolle i utdanningen defineres, at forventningen til studieforbund klargjøres sammen med arbeidsoppgaver og hvordan dette arbeidet skal foregå. Disse medlemmer ber også departementet komme tilbake med en vurdering av hvordan virksomheten i studieforbundene kan sikres best mulig. Komiteen har merket seg at Regjeringen styrker programmet for basiskompetanse i arbeidslivet og mener dette er et viktig tiltak. Komiteen har merket seg at partene i arbeidslivet og andre relevante aktører vil bli invitert til å bidra inn i dette arbeidet. Komiteen vil i den forbindelse be departementet særlig vurdere hvordan studieforbundene kan inkluderes (vår kursivering) Som studieforbundenes interesseorganisasjon vil Voksenopplæringsforbundet følge opp erklæringene, og vise hvordan studieforbundene kan kvittere ut de intensjonene som ligger i dem. En styrking av de offentlige tilskudd til studieforbundene i hvilken form de enn måtte få i framtiden vil bidra til å sikre et rikt mangfold av allmenne og målrettede tilbud til voksne over hele landet og gjennom hele livsløpet som bidrar til å oppfylle politiske erklæringer om livslang læring i Norge. Nærmere informasjon: Voksenopplæringsforbundet Telefon: E-post: 11

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.347/03/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 35/03 Folkehøgskolebladene 16.

Detaljer

Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse

Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Prosjektet ble etablert i 1999 Mål: Å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon av og verdsetting av realkompetanse med legitimitet både i arbeidslivet

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5).

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5). VOFO Telemark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5)

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5) VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende)

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Rum för bildning (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Deltakere på konferansen: Ca. 50 fra biblioteker Ca. 20 fra kommunal/offentlig voksenopplæring Ca. 10 fra studieforbund/frivillig sektor Ca 20 fra

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere.

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere. VOFO Østfold Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 3 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Læring for bærekraft

Læring for bærekraft Læring for bærekraft Rapport fra konferansen 19. og 20. oktober 2006, Voksenåsen, Oslo Voksenopplæringsforbundet 2006 www.vofo.no Link til vedlegg som er nevnt i rapporten: http://www2.vofo.no/produkter/index.html

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Dette notatet ser på pengene som tilfaller studieforbundene over statsbudsjettet. Nærmere bestemt over Kunnskapsdepartementets programkategori 07.50:

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Voksnes læring i Norge

Voksnes læring i Norge 1 Voksnes læring i Norge Prinsipper, lovregulering og strukturer Kort historisk oversikt Formell voksenopplæring Ikke-formell læring Norsk og samfunnskunnskap Basiskompetanse Realkompetanse og kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3).

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3). VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 Møt studieforbundene TORSDAG 07. SEPTEMBER Sted Trondheim Sentralstasjon Tid 11.00-15.00 Stands Kulturinnslag Presentasjoner Hør hva andre har lært Har

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER ÅRSMELDING 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Ulobas visjon Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. FN KONVENSJONEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Artikkel 24

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer