Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 1/2011. Tilskudds- og deltakerutvikling. i perioden"

Transkript

1 Notat 1/2011 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden

2 Tilskudds- og deltakerutvikling i studieforbundene i perioden Karl Bekkevold ISBN Vox, 2011 Design: Tove Nilsen Designstudio

3 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Sammendrag I dette notatet drøftes tilskudds- og deltakerutviklingen til studieforbundene i perioden Notatet viser at selv om realveksten i statstilskuddet til studieforbundene i perioden var på 18 prosent, gikk antall kursdeltakere ned med 7 prosent. Det var ingen entydig sammenheng mellom økning i statstilskudd og deltakerutvikling i de enkelte studieforbund. Funksjonshemmedes Studieforbund hadde den største tilskuddsøkningen, som var på 52 prosent. Til tross for denne veksten økte antall deltakere bare med én prosent. Tilskuddet til Akademisk Studieforbund økte med 40 prosent, mens deltakertallet gikk ned med 7 prosent. Den mest positive deltakerutviklingen hadde Folkekulturforbundet, med en vekst på 47 prosent, selv om tilskuddsøkningen var mindre enn gjennomsnittet. Bygdefolkets Studieforbund oppnådde en vekst i antall deltakere på 18 prosent, og hadde nullvekst i tilskuddet. De fire største mottakerne av statstilskudd, Folkeuniversitetet, AOF, Funksjonshemmedes Studieforbund og Musikkens Studieforbund, hadde samlet en tilskuddsøkning i perioden på 21 prosent, mens antall deltakere gikk ned 13 prosent.

4 2 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Innhold Sammendrag Innledning Tilskuddsutviklingen Om tilskuddsordningen Statstilskudd fordelt på studieforbund i 2006 og Utviklingen i tilskudd Årsaker til utviklingen i driftstilskuddet Årsaker til utviklingen i særtilskuddet Deltakerutvikling og tilskuddsutvikling i perioden Avsluttende merknader Referanser... 12

5 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Innledning Dette notatet drøfter tilskudds- og deltakerutviklingen til studieforbundene i perioden Hensikten med notatet er å belyse sammenhengen mellom tilskuddsutviklingen og utviklingen i antall deltakere til de enkelte studieforbundene. Tilskuddsutviklingen blir analysert på bakgrunn av tilskuddsordningen ifølge den gamle voksenopplæringsloven av 1976, som gjaldt for denne perioden. Den nye voksenopplæringsloven med den nye tilskuddsordningen trådte først i kraft fra Det er viktig å være klar over at aktivitetsutviklingen som blir drøftet i dette notatet, bare gjelder den kursvirksomheten som var tilskuddsberettiget ifølge den tidligere voksenopplæringsloven, dvs. den studieplanbaserte kursaktiviteten som var åpen for alle, som hadde minst 12 studietimer og minst fem deltakere. I tillegg til denne aktiviteten kan studieforbundene for eksempel avholde kurs som selges til private virksomheter eller til offentlig sektor. Denne ikke-tilskuddsberettigede kursaktiviteten blir ikke rapportert inn til SSB, og vi kjenner derfor ikke til omfanget av den.

6 4 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Tilskuddsutviklingen Om tilskuddsordningen Stortinget fastsetter den årlige rammen for det totale statstilskuddet til studieforbundene. Det er Vox som siden 2006 har beregnet og fordelt statstilskuddet til de enkelte studieforbund. Etter den tidligere tilskuddsordningen ble en del av Stortingets fastsatte totalramme for studieforbundene øremerket som særlige tilskudd til opplæring av voksne som av ulike årsaker møtte hindringer når det gjaldt å delta i opplæringstilbud (særtilskudd). Særtilskuddet har ved fordelingen av statstilskuddet blitt fastsatt til 14 prosent av Stortingets bevilgning. Resten av den årlige bevilgningen, 86 prosent, ble fordelt som driftstilskudd til studieforbundenes opplæringsaktiviteter og administrasjon. Det statlige driftstilskuddet ble fordelt mellom studieforbundene på grunnlag av det gjennomsnittlige antallet kurstimer 1 de tre siste årene forut for siste foregående år. Ved fordelingen av driftstilskuddet veide kurstimer med lærer 50 prosent mer enn kurstimer uten lærer. Grunnlaget for fordelingen av driftstilskuddet for 2006 var gjennomsnittlig antall kurstimer for Fordelingsgrunnlaget for driftstilskuddet for 2009 var gjennomsnittlig antall kurstimer i perioden Særtilskuddet ble fordelt på grunnlag av antall deltakertimer 2 knyttet til deltakere som hadde behov for særlig tilrettelegging av opplæringen. Fordelingsgrunnlaget for særtilskuddet for 2006 var gjennomsnittlig antall deltakertimer i perioden Tilsvarende var grunnlaget for fordelingen av særtilskuddet for 2009 det gjennomsnittlige antallet deltakertimer i perioden Statstilskudd fordelt på studieforbund i 2006 og 2009 Statstilskuddet til studieforbundene økte fra 128 mill. kr i 2006 til 173,7 mill. kr i 2009, dvs. med 36 prosent. Prisomregnet til prisnivået i var veksten på 18 prosent. Tabell 1 viser fordelingen av statstilskuddet mellom studieforbundene justert til prisnivå Av tabellen framgår det at Folkeuniversitetet er den klart største mottakeren av statstilskudd (37 prosent). De fire største mottakerne av statstilskudd, Folkeuniversitetet, Tabell 1 Tilskudd fordelt på studieforbund i 2006 og Prisnivå Prosent Totalt statstilskudd 1000 kr Tilskudd i prosent Totalt statstilskudd 1000 kr Tilskudd i prosent AOF Bygdefolkets Studieforbund Frikirkelig studieforbund Populus Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Norsk Kristelig Studieråd Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Folkekulturforbundet Små studieforbund Totalt Kurstimer= kurslengde målt i timer * antall kurs 2 Deltakertimer = kurslengde målt i timer * antall deltakere 3 Tilskuddet i 2009 er prisomregnet til prisnivået i 2006 ved bruk av SSBs lønnsindeks for utdanning. Denne viste en lønnsstigning på 14,7 prosent fra Prisøkningen ifølge konsumprisindeksen var i samme periode på 6.8 prosent. Dette betyr at det prisjusterte tilskuddet i 2009 og veksten i tilskuddet (prisnivå 2006) som brukes i dette notatet er noe mindre enn dersom konsumprisindeksen hadde blitt brukt ved prisomregningen. 4 De små studieforbundene omfatter studieforbund med færre enn kurstimer i Følg-ende studieforbund inngår i denne gruppen: Høyres Studieforbund, Kristelig Folkepartis Studieforbund, Samisk Studieutvalg, Senterpartiets Studieforbund, Sosialistisk Opplysningsforbund, Venstres Opplysningsforbund, Fremskrittspartiets Studieforbund Sjøsamisk Studieforbund og Demokratenes Studieforbund.

7 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Tabell 2 Driftstilskudd og særtilskudd fordelt på studieforbund og Prosent Driftstilskudd i prosent Særtilskudd i prosent Sum Driftstilskudd i prosent Særtilskudd i prosent AOF Bygdefolkets Studieforbund Frikirkelig studieforbund Populus Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Norsk Kristelig Studieråd Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Folkekulturforbundet Små studieforbund Totalt Sum Funksjonshemmedes Studieforbund, AOF og Musikkens Studieforbund, mottok 72 prosent av det totale statstilskuddet i I 2006 utgjorde disse forbundenes andel 70 prosent. I perioden har det skjedd små endringer i den prosentvise fordelingen av statstilskuddet. Den største økningen i andelen har Funksjonshemmedes Studieforbund hatt, fra 10 prosent i 2006 til 13 prosent i 2009, mens AOF, Bygdefolkets Studieforbund, Idrettens Studieforbund, Populus og de små studieforbundene har hatt en nedgang på ett prosentpoeng hver. Selv om særtilskuddet i gjennomsnitt utgjorde 14 prosent av det totale tilskuddet i årene , viser tabell 2 at særtilskuddets andel av samlet tilskudd for enkelte studieforbund var betydelig større. Driftstilskuddet utgjorde den største andelen av statstilskuddet for de fleste studieforbundene. I 2009 var driftstilskuddets andel 90 prosent eller høyere i ti av studieforbundene. Folkeuniversitetet mottok den største andelen av det totale driftstilskuddet i Av driftstilskuddet dette året på 130 mill. kr (prisnivå 2006), mottok Folkeuniversitetet 41 prosent. I alt ble 65 prosent av samlet driftstilskudd fordelt til de tre største mottakerne av dette tilskuddet: Folkeuniversitetet, AOF (13 prosent) og Musikkens Studieforbund (11 prosent). Det har vært små forskyvninger i fordelingen av driftstilskuddet mellom studieforbundene i løpet av perioden. Den største endringen var at Funksjonshemmedes Studieforbunds andel av driftstilskuddet økte fra 3 prosent i 2006 til 5 prosent i Særtilskuddet var på 21 mill. kr i 2009 (prisnivå 2006). Mesteparten av særtilskuddet, 76 prosent, ble fordelt til Funksjonshemmedes Studieforbund (63 prosent) og Folkeuniversitetet (13 prosent). I 2006 utgjorde de to studieforbundenes andel 70 prosent. Økningen i andelen skyldtes veksten i særtilskuddet til Funksjonshemmedes Studieforbund på 50 prosent. Folkeuniversitetet hadde en relativt stor reduksjon i særtilskuddet på 21 prosent. Selv om særtilskuddet utgjør en relativt liten andel (14 prosent) av samlet statstilskudd, utgjør dette tilskuddet en stor andel for Funksjonshemmedes Studieforbund, hvor særtilskuddet utgjorde 68 prosent av det samlede statstilskuddet. Særtilskuddets andel av samlet statstilskudd økte relativt mest for Bygdefolkets Studieforbund, Frikirkelig Studieforbund og de små studieforbundene. Særtilskuddet til både Bygdefolkets Studieforbund og Frikirkelig Studieforbund vokste med mer enn 100 prosent fra 2006 til Hele økningen i de små studieforbundene skyldtes at tilskuddets andel av samlet tilskudd til Sosialistisk Opplysningsforbund økte fra 0 prosent i 2006 til 22 prosent i Særtilskuddets andel har avtatt mest for AOF, Populus og Idrettens Studieforbund. Disse studieforbundene hadde en betydelig nedgang i tilskuddet på mellom 31 prosent (AOF) og 50 prosent (Idrettens Studieforbund). 2.3 Utviklingen i tilskudd Av avsnitt 2.2 framgikk det at den prosentvise fordelingen av samlet statstilskudd, driftstilskudd og særtilskudd mellom de enkelte studieforbund i hovedtrekk var stabil i perioden Allikevel kan de prosentvise endringene i tilskuddene til de enkelte studieforbund være betydelige. Dette skyldes at for de mindre studieforbundene vil selv relativt små endringer i statstilskuddet målt i kroner gi store prosentvise endringer i bevilgningene, uten at dette gir utslag i deres andel av det totale stats-tilskuddet.

8 6 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Tabell 3 Endring i samlet tilskudd, driftstilskudd og særtilskudd i prosent av samlet tilskudd Prisnivå Prosent Tilskudd i 1000 kr Endring i prosent av samlet tilskudd 2006: Tilskudd i 1000 kr Samlet tilskudd 2006 Endring samlet tilskudd Endring driftstilskudd Endring særtilskudd Samlet tilskudd 2009 AOF Bygdefolkets Studieforbund Frikirkelig studieforbund Populus Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Norsk Kristelig Studieråd Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Folkekulturforbundet Små studieforbund Totalt Fra 2006 til 2009 økte statstilskuddet totalt med 22,8 mill. kr (prisnivå 2006). Dette tilsvarer en tilskuddsvekst på 18 prosent. Denne veksten må sees i sammenheng med at regjeringen i 2006 ønsket å stanse nedgangen i studieforbundenes aktivitet. Nesten hele økningen, 17 prosent, skjedde derfor fra 2006 til Veksten på 18 prosent fordelte seg med en økning i driftstilskuddet på 19,5 mill. kr (15 prosent av totalt statstilskudd i 2006) og en økning i særtilskuddet på 3,3 mill. kr (3 prosent av det totale statstilskuddet i 2006). Utviklingen av de enkelte studieforbundenes samlede tilskudd, sammensatt av endringer i henholdsvis driftstilskudd og særtilskudd, framgår av tabell 3. Disse studieforbundene hadde den største tilskuddsøkningen: Funksjonshemmedes Studieforbund: 52 prosent Akademisk Studieforbund: 40 prosent Natur og miljø 30 prosent Musikkens Studieforbund: 21 prosent Folkeuniversitetet 18 prosent Som eneste studieforbund hadde Idrettens Studieforbund en nedgang i tilskuddet på 5 prosent. Av de fire største mottakerne av statstilskudd (Folkeuniversitetet, Funksjonshemmedes Studieforbund, AOF og Musikkens Studieforbund) var det bare AOF som hadde en lavere vekst i samlet statstilskudd enn gjennomsnittet på 18 prosent. Samlet økte tilskuddene til disse fire forbundene med 21 prosent i perioden. Tilskuddsøkningen til disse forbundene var derfor høyere enn den gjennomsnittlige veksten på 18 prosent. Endringer i driftstilskuddet ga størst utslag for de fleste studieforbundene. Imidlertid framgår det av tabellen at for Funksjonshemmedes Studieforbund, som hadde den største veksten i statstilskuddet, var mesteparten av veksten knyttet til økningen i særtilskuddet. Av økningen på 52 prosent totalt utgjorde veksten i særtilskuddet 35 prosent av det samlede statstilskuddet i 2006, mens økningen i driftstilskuddet utgjorde 17 prosent. Dette innebærer at to tredeler av veksten i forbundets samlede tilskudd skyldtes økt særtilskudd. De store økningene i statstilskuddet til både Akademisk Studieforbund og Natur og miljø kom i sin helhet fra veksten i driftstilskuddet. Av de andre studieforbundene med betydelig økning i samlet tilskudd, hadde 90 prosent av veksten til Musikkens Studieforbund sin bakgrunn i økt driftstilskudd. Nullveksten i tilskuddet til Bygdefolkets Studieforbund skyldtes en reduksjon i driftstilskuddet på 5 prosent av samlet tilskudd i 2006, som blir oppveid av en tilsvarende økning i særtilskuddet. For Idrettens Studieforbund kan 60 prosent av tilbakegangen i statstilskuddet forklares ved reduksjon i særtilskuddet. Også hele tilskuddsveksten til de små studieforbundene skyldtes økning av særtilskuddet. Det var Sosialistisk Opplysningsforbund som bidro til denne veksten. For AOF og Populus hadde reduksjonene i særtilskuddet til dels hatt betydelig innvirkning på tilskuddsutviklingen. Økning i driftstilskuddet til disse to forbundene bidro isolert til en vekst i samlet statstilskudd på 12 prosent for begge forbundene. På grunn av redusert særtilskudd ble veksten redusert til 7 prosent for AOF og 6 prosent for Populus.

9 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Tabell 4 Endring i driftstilskudd Utviklingen i kurstimer, antall kurs og kurslengde fra perioden til perioden Prosent Endring driftstilskudd Prosent Endring fra perioden til perioden Prosent Gjennomsnittlig antall kurstimer Gjennomsnittlig antall kurs Gjennomsnittlig kurslengde Funksjonshemmedes Studieforbund Akademisk Studieforbund Studieforbundet natur og miljø Musikkens Studieforbund Folkeuniversitetet Total AOF Populus Folkekulturforbundet Norsk Kristelig Studieråd Frikirkelig studieforbund Små studieforbund Idrettens Studieforbund Bygdefolkets Studieforbund Årsaker til utviklingen i driftstilskuddet Av avsnitt 2.1 framgikk det at driftstilskuddet ble fordelt på grunnlag av innrapporterte kurstimer. Grunnlaget for fordelingen av driftstilskuddet for 2006 var det gjennomsnittlige antallet kurstimer for perioden Fordelingen av driftstilskuddet for 2009 baserte seg på gjennomsnittlig antall kurstimer for perioden I den følgende analysen legges det til grunn at kurstimer er lik antall kurs multiplisert med gjennomsnittlig kurslengde. Tabell 4 viser endringen i driftstilskudd og endringer i gjennomsnittlige kurstimer (fordelingsgrunnlaget) sammensatt av endringer i gjennomsnittlig antall kurs og gjennomsnittlig kurslengde fra perioden til perioden Totalt økte driftstilskuddet med 18 prosent fra 2006 til Funksjonshemmedes Studieforbund hadde den største veksten, med 57 prosent. For to studieforbund, Idrettens Studieforbund og Bygdefolkets Studieforbund, gikk driftstilskuddet noe ned. Endringene i driftstilskuddet fra 2006 til 2009 kan forklares ved endringen av gjennomsnittlig antall kurstimer i perioden , sammenliknet med gjennomsnittet for perioden Totalt gikk fordelingsgrunnlaget for driftstilskuddet, antall kurstimer, ned med 20 prosent. Dette innebar at alle studieforbund med en mer positiv utvikling i kursaktiviteten enn reduksjonen på 20 prosent, fikk større vekst i driftstilskuddet enn gjennomsnittet på 18 prosent. Vektingen av kurstimer med lærer fungerte bare i liten grad som korrektiv til utviklingen i kurstimetallet ved tilskuddsfordelingen. Unntakene er utviklingen i driftstilskuddet til AOF og Folkekulturforbundet. Reduksjonen i timetallet på 27 prosent for AOF tilsa en lavere vekst i driftstilskuddet enn 14 prosent. Ved fastsettelsen av driftstilskuddet for 2009 var derfor ordningen til fordel for AOF. Det var motsatt for Folkekulturforbundet, der endringen i kurstimer (-17 prosent) indikerte en noe høyere vekst i driftstilskuddet enn 13 prosent. Funksjonshemmedes Studieforbund hadde den største økningen i driftstilskuddet i perioden (57 prosent), og var det eneste studieforbundet med positiv vekst i fordelingsgrunnlaget (14 prosent). Bygdefolkets Studieforbund hadde den mest negative utviklingen i kurstimetallet (-33 prosent), slik at dette forbundet kom dårligst ut med hensyn til utviklingen av driftstilskuddet fra 2006 til Nedgangen i antall kurs var på 20 prosent, mens kurslengden økte med 6 prosent fra perioden til perioden , fra 33 timer i perioden til 35 timer i perioden Reduksjonen i antall kurstimer i dette tidsrommet skyldtes derfor nedgangen i antall kurs. For de aller fleste studieforbund gjenspeilte utviklingen i kurstimer i perioden , utviklingen i gjennomsnittlig antall kurs fra perioden til perioden Dette innebar at studieforbund med en mer gunstig utvikling i antall kurs enn den gjennomsnittlige reduksjonen på 20 prosent, fikk en større økning i driftstilskuddet enn 18 prosent i perioden For Frikirkelig Studieforbund og AOF påvirket imidlertid endringer i kurslengden kurstimetallet i betydelig grad. Disse to studieforbundene hadde den største nedgangen i antall kurs på henholdsvis 42 og 44

10 8 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Tabell 5 Endring i særtilskudd Utviklingen i gjennomsnittlige deltakertimer, antall kurs og kurslengde fra perioden til perioden Prosent Endring særtilskudd Prosent Endring fra perioden til perioden Prosent Gjennomsnittlig deltakertimer Gjennomsnittlig antall deltakere Gjennomsnittlig kurslengde Bygdefolkets Studieforbund Små studieforbund Frikirkelig studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Musikkens Studieforbund Total Folkekulturforbundet Folkeuniversitetet AOF Populus Idrettens Studieforbund prosent fra perioden til På grunn av en betydelig økning i kurslengden på ca 30 prosent ble nedgangen i antall kurstimer 24 og 27 prosent. AOFs relative store vekst i driftstilskuddet på 14 prosent skyldtes derfor både en positiv virkning av tillegget for timer med lærer og virkningen av økning i gjennomsnittlig kurslengde i fordelingsperioden Videre gjaldt det for de fleste studieforbund at økning i kurslengden var knyttet til reduksjon i antall kurs. Unntakene er Musikkens Studieforbund, Norsk Kristelig Studieråd og Folkekulturforbundet, hvor både antall kurs og kurslengde gikk ned. 2.5 Årsaker til utviklingen i særtilskuddet Grunnlaget for fordelingen av særtilskuddet for 2006 var gjennomsnittlig antall deltakertimer for perioden Fordelingen av særtilskuddet for 2009 baserte seg på det gjennomsnittlige antallet deltakertimer for perioden I den følgende analysen blir det lagt til grunn at deltakertimer kan sees på som antall deltakere multiplisert med gjennomsnittlig kurslengde. Tabell 5 viser endringen i særtilskudd og endringer i gjennomsnittlige deltakertimer (fordelingsgrunnlaget) sammensatt av endringer i gjennomsnittlig antall deltakere og gjennomsnittlig kurslengde fra perioden til perioden Totalt økte særtilskuddet med 23 prosent i perioden Bygdefolkets Studieforbund og Frikirkelig Studieforbund skiller seg ut ved at særtilskuddet ble mer enn fordoblet. Fire studieforbund hadde nedgang i særtilskuddet på mellom 22 prosent og 50 prosent. Særtilskuddet til Idrettens Studieforbund ble halvert i løpet av perioden. Endringene i særtilskudd gjenspeiler endringene i fordelingsgrunnlaget (deltakertimer). Også fordelingsgrunnlaget for særtilskuddet gikk ned (-3 prosent). Men nedgangen var mindre enn i fordelingsgrunnlaget for driftstilskuddet (-15 prosent). Antall deltakere som utløste rett til særtilskudd, økte med 7 prosent, mens kurslengden gikk ned med 9 prosent, fra gjennomsnittlig 32 timer i årene til 29 timer i perioden Alle studieforbundene som hadde vekst i antall deltakere, hadde også en positiv utvikling i særtilskuddet til Bygdefolkets Studieforbund hadde riktignok en beskjeden vekst i antall deltakere (2 prosent). Dette forbundets store vekst skyldtes hovedsaklig en økning av kurslengden på 120 prosent; fra 27 timer til 59 timer. Veksten i særtilskuddet til Frikirkelig Studieforbund skyldtes mer enn fordobling av antall deltakere. Økningen i særtilskuddet til Funksjonshemmedes Studieforbund, Musikkens Studieforbund og Folkekulturforbundet kom av økninger i deltakertallet. Årsaken til de små studieforbunds vekst i særtilskuddet var i sin helhet økningen i deltakertallet på 86 prosent. Hele veksten skyldtes deltakerøkning i Sosialistisk Opplysningsforbund; fra 0 deltakere i perioden til 396 deltakere i perioden Bakgrunnen for reduksjonen i AOFs særtilskudd var en stor nedgang i deltakertallet (54 prosent) i perioden sammenliknet med perioden Noe av den store nedgangen i deltakertallet ble kompensert ved at gjennomsnittlig kurslengde økte med 31 prosent, fra 92 timer til 120 timer. Også tilbakegangen i tilskuddet til Idrettens Studieforbund kom av en stor reduksjon i antall deltakere (63 prosent). Populus reduksjon i særtilskuddet skyldtes en overgang til kortere kurs uten en tilsvarende økning i antall deltakere. Gjennomsnittlig kurslengde for kurs med behov for særlig tilrettelegging gikk ned fra 48 timer til 25 timer, dvs. med 48 prosent.

11 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Deltakerutvikling og tilskuddsutvikling i perioden Et enkelt resultatmål for kursaktiviteten i en periode er deltakerutviklingen. Figur 1 viser utviklingen av antall deltakere og av samlet statstilskudd (prisnivå 2006) i perioden for de enkelte studieforbund. Til tross for en realvekst i statstilskuddet på 18 prosent i løpet av perioden har ikke tilbakegangen i antall deltakere stanset. I perioden gikk antall deltakere totalt ned med 7 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon på deltakere. Nedgangen i antall kurstimer var 14 prosent. Det er ingen entydig sammenheng mellom tilskuddsvekst og deltakervekst. Av de fem studieforbundene med økning i antall deltakere var det bare to studieforbund, Natur og Miljø og Funksjonshemmedes Studieforbund, som også hadde sterkere tilskuddsvekst enn gjennomsnittet. Av disse to har Funksjonshemmedes Studieforbund, til tross for en tilskuddsvekst på 52 prosent, bare oppnådd en deltakervekst på én prosent. Foruten Funksjonshemmedes Studieforbund oppnådde også Folkekulturforbundet, Natur og miljø, Bygdefolkets Studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd deltakerøkning i perioden. Den gjennomsnittlige tilskuddsveksten for de fire studieforbundene med størst økning i antall deltakere, var 12 prosent, dvs. lavere enn den gjennomsnittlige tilskuddsøkningen for alle studieforbundene (18 prosent). Folkekulturforbundet skiller seg klart ut ved at Figur 1 Utviklingen fra 2006 til 2009 i tilskudd og deltakere fordelt på studieforbund. Prosent 60 Endring deltakere i Endring statstilskudd i AOF Bygdefolkets Studieforbund -15 Frikirkelig Studieforbund -19 Populus -22 Idrettens Studieforbund -5-6 Musikkens Studieforbund Norsk kristelig Studieråd -15 Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø -7 Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Folkekulturforbundet -28 Små studieforbund -7 Totalt

12 10 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN økningen i deltakertallet (47 prosent) var langt høyere enn veksten i statstilskuddet (13 prosent). Dette forbundet hadde den største økningen i antall deltakere, samtidig som tilskuddsveksten var lavere enn gjennomsnittlig tilskuddsvekst. Bygdefolkets Studieforbund skiller seg også ut ved en relativt betydelig vekst i antall deltakere (18 prosent) og nullvekst i tilskudd. Et felles trekk ved studieforbundene med vekst i deltakertallet, er at de har en klar profil knyttet til ett eller to hovedemner (Folkekulturforbundet, Bygdefolkets Studieforbund, Natur og miljø) eller en klar profil knyttet til deltakergruppe (Funksjonshemmedes Studieforbund). De fire studieforbundene med størst reduksjon i deltakertallet, Idrettens Studieforbund, AOF, Populus og Folkeuniversitetet, og de små studieforbundene hadde i perioden en samlet tilskuddsvekst på 14 prosent. Dette var lavere enn gjennomsnittlig vekst på 18 prosent, men allikevel høyere enn for de med størst deltakerøkning (12 prosent). Reduksjonen i disse fire studieforbundene og i de små forbundene var på i alt deltakere. 65 prosent av reduksjonen skyldtes nedgangen i Folkeuniversitetet på deltakere og nedgangen i AOF på deltakere. De små studieforbundene sto for 9 prosent av nedgangen. Reduksjonen i AOF og Folkeuniversitetet var knyttet til deltakersvikt innen 10 av de 11 hovedemnene. Folkeuniversitetets deltakersvikt var hovedsakelig knyttet til humanistiske fag, estetiske fag og samfunnsfag. Reduksjonen i antall deltakere på kurs i regi av AOF var konsentrert om de tre emneområdene estetiske fag, organisasjons- og ledelsesfag og språkfag. Deltakerreduksjonen i både Folkeuniversitetets og AOFs kursvirksomhet var i stor grad knyttet til emner som utgjorde tyngdepunktene i studieforbundene kursaktivitet. Nedgangen innen disse hovedemnene ble heller ikke kompensert ved deltakervekst innen andre emner, dermed var tyngdepunktet i deltakeraktiviteten det samme i 2009 som i Hele nedgangen i de små studieforbundene skyldes reduksjonen av deltakere i Høyres Studieforbund (med deltakere), Sosialistisk Opplysningsforbund (med deltakere) og Fremskrittpartiets Studieforbund (med deltakere). De fire forbundene Folkeuniversitetet, AOF, Funksjonshemmedes Studieforbund og Musikkens Studieforbund mottok 72 prosent av det samlede statstilskuddet i 2009; se avsnitt 2.2. Disse forbundene hadde en økning i samlet tilskudd på 21 prosent. Imidlertid gikk antall deltakere samlet ned med 13 prosent. Tilskuddsveksten for studieforbundene som mottok mesteparten av statstilskuddet, var altså større enn gjennomsnittet, mens reduksjonen i deltakertallet var betydelig større enn den gjennomsnittlige reduksjonen på 7 prosent. Både Akademisk Studieforbund og Musikkens Studieforbund hadde nedgang i deltakertallet tilsvarende den gjennomsnittlige reduksjonen på 7 prosent. Dette skjedde til tross for betydelig vekst i statstilskuddet på henholdsvis 40 og 21 prosent. Idrettens Studieforbund var det eneste forbundet med nedgang i både tilskudd og antall deltakere.

13 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Avsluttende merknader Økningen i statstilskuddet har ikke klart å stanse nedgangen i studieforbundenes aktivitet, slik regjeringens målsetting var i revidert statsbudsjett for Til tross for en realvekst i statstilskuddet på 18 prosent i perioden , gikk antall deltakere ned med 7 prosent. Det er heller ikke en klar sammenheng mellom økning i statstilskudd og deltakerutvikling i de enkelte studieforbundene. Folkekulturforbundets og Bygdefolkets Studieforbunds positive deltakerutvikling i perioden er eksempler på at studieforbund kan oppnå en betydelig vekst i antall deltakere selv ved moderat eller ingen økning i statstilskuddet. Utviklingen i Akademisk Studieforbund og Musikkens Studieforbund er eksempler på at antall deltakere gikk ned til tross for store økninger i statstilskuddet. Utviklingen i de fire største mottakerne av statstilskudd (Folkeuniversitetet, AOF, Funksjonshemmedes Studieforbund, og Musikkens Studieforbund) bekrefter inntrykket av at sammenhengen mellom tilskuddsøkning og deltakerøkning ikke er entydig. Både den tidligere tilskuddsordningen og den nye ordningen, som gjelder fra og med 2010, legger stor vekt på antall kurstimer ved fordelingen av statstilskudd. Som det framgikk av avsnitt 2.4, var det endring i antall kurs som i stor grad bestemte utviklingen av driftstilskudd, mens endring i antall timer (kurslengde) for de fleste studieforbund spilte en mindre rolle. Dette innebærer at for å få størst mulig statstilskudd kan det være lønnsomt for det enkelte studieforbund å splitte opp opplæringsaktivitetene i flest mulig kurs. I den nye tilskuddsordningen er i tillegg kravet om minst fem deltakere per kurs fjernet. Dette vil isolert sett stimulere til ytterligere oppsplitting i kurs. Videre framgikk det av Vox faktaark om kurslengde og deltakelse i studieforbundenes kursvirksomhet i 2008 (Vox 2010) at langvarige kurs har færre deltakere enn korte kurs. Det kan derfor være lønnsomt for studieforbund å øke antall lange kurs med få deltakere for å maksimere kurstimetallet. Den nye tilskuddsordningen inneholder altså flere insitamenter enn den tidligere ordningen til oppsplitting av kursaktiviteten i flere kurs med få deltakere, som fører til at antall kurstimer øker uten økning i antall deltakere. For å motvirke uhensiktsmessige oppdelinger av aktiviteten mener Vox at både antall deltakere og antall kurstimer bør inngå i tilskuddsordningen. Vox påpekte i sin høringsuttalelse om forslag til ny voksenopplæringslov at fordeling av statstilskudd på grunnlag av en kombinasjon kurstimer og deltakere, også vil ivareta læringsmiljøet og gi grunnlag for å vurdere læringsutbyttet (Vox 2009). En annen side ved tilskuddsordninger, som legger til grunn utviklingen i aktivitetstall flere år tilbake i tid, er at slike ordninger i liten grad er tilpasset aktivitetsnivået det året bevilgningen gjelder for. Dette innebærer at dersom aktiviteten i de tre årene gikk ned og den nedadgående trenden fortsatte i 2009, ville studieforbundet få tildelt relativt mye penger i forhold til aktiviteten i Motsatt vil et studieforbund som har en relativt stor økning i aktivitet i beregningsperioden og høy aktivitet i bevilgningsåret, få relativt sett mindre penger i forhold til aktivitetsnivået i Den nye tilskuddsordningen er basert på antall kurstimer de to siste årene forut for bevilgningsåret. Det vil si at tilskuddet for 2011 ble fastsatt på grunnlag av gjennomsnittlig antall kurstimer i årene 2008 og Selv om også fordelingen etter ny tilskuddsordning er basert på kursaktiviteten i tidligere år, er effekten noe dempet ved at antall år som inngår i tilskuddsgrunnlaget, er redusert fra tre til to år. Et krav til tilskuddsordningen bør være at ordningen bidrar til å fremme samfunnsmessige mål for studieforbundenes virksomhet. Som det framgikk av kapittel 3, hadde studieforbund med betydelig vekst i antall deltakere en tydelig emneprofil. Dette kan indikere at aktivitetsutviklingen i noen grad avhenger av studieforbundenes profil med hensyn til blant annet emneområder, deltakergrupper og geografi. De enkelte studieforbundenes profil kan sees i sammenheng med konkretisering av målene for studieforbundenes virksomhet. Vox vil komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med en helhetlig vurdering av behovet for endringer av den nye voksenopplæringsloven og tilhørende forskrift.

14 12 TILSKUDDS- OG DELTAKERUTVIKLING I STUDIEFORBUNDENE I PERIODEN Referanser SSB: Statistikkbanken: Vox (2009): Høringsuttalelse ny voksenopplæringslov av Saksnummer 9/20 Vox (2010): Studieforbundenes kursaktivitet kurslengde og deltakelse

15 Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: , Telefaks:

Studieforbundenes kursaktivitet,

Studieforbundenes kursaktivitet, Notat 8/2012 Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Effekter av ny voksenopplæringslov Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Ørjan Lande Hansen ISBN 978-82-7724-174-6 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen

Detaljer

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet Notat 2/2011 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Karl Bekkevold Vox 2011 ISBN:

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Dette notatet ser på pengene som tilfaller studieforbundene over statsbudsjettet. Nærmere bestemt over Kunnskapsdepartementets programkategori 07.50:

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent.

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent. vox Vår ref.: 2009/548 Deres ref.: Vår dato: 20.1 1.2009 Deres dato: 07.09.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8 119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1.

I 2013 blei det arrangert kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt deltakarar 1. VOX-SPEGELEN 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 blei det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbunda, og det var totalt 493 80 deltakarar. Hovudfunn Musikkfag har flest deltakarar Berre fem

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000.

I Akershus ble det i 2013 rapportert om 89 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark:

Noen fakta om kursvirksomheten i Finnmark: VOFO Finnmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5)

Oslo er det fylket med størst kursaktivitet i Norge, og i 2013 deltok nesten 60 000 Osloborgere på 4 500 kurs. (Side 5) VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Møre

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 200903305 09/01871-013 011019/09 PS Oslo, 18.11.09 670.13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forslag til forskrift (fra departementet) Kapittel 1. Innledende bestemmelser SOLs forslag og merknader Generelt er Sámi oahppolávdegoddi SOL fornøyd med forskriftene som omfatter samiske studieforbund.

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5).

I 2013 ble det arrangert 1 679 kurs i Telemark med over 17 000 deltakere (Side 5). VOFO Telemark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Nord-Trøndelag fylke: VOFO Nord-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9)

Samtlige 15 kommuner i Aust-Agder hadde kursaktivitet i Over 40 % av kursene ble arrangert i Arendal kommune. (Side 9) VOFO Aust-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere.

I Østfold ble det i 2014 rapportert om 7 kurs per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 9 kurs per 1000 innbyggere. VOFO Østfold Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 3 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5).

I Vestfold ble det i 2013 rapportert om 90 kursdeltakere per 1000 innbyggere. Det er noe under landsgjennomsnittet på 97 per 1000 (Side 5). VOFO Vestfold Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune.

Samtlige 15 kommuner i Vest-Agder hadde kursaktivitet i Nesten 60 % av kursene ble arrangert i Kristiansand kommune. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke:

Noen fakta om kursvirksomheten i Rogaland fylke: VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet.... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3).

Kommune Hitra i Sør-Trøndelag er blant de femti beste kurskommunene i hele landet med mer enn 15 kurs per 1 000 innbyggere (Side 3). VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp

Detaljer

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kirkegt. 20 Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oppland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Fylkeskommunenes utgifter til tilskudd til trafikkslagene har således økt med ca. 55 prosent i denne perioden.

Fylkeskommunenes utgifter til tilskudd til trafikkslagene har således økt med ca. 55 prosent i denne perioden. NOTAT Til: Samferdselssjefene Fra: Lars Erik Furu Dato: 2011-01-11 Oppdrag: 526365 ALFA-oppdat 2012 KOLLEKTIVTRAFIKKENS RAMMEBETINGELSER 2011 Det foreligger nå KOSTRA-data fra SSB for 2009, og statsbudsjettet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

I følge departementets egne merknader i Ot.prp. nr. 87, kapittel 6, må de overordnede målene i lovens 4 sees i sammenheng med lovens 1. Formål.

I følge departementets egne merknader i Ot.prp. nr. 87, kapittel 6, må de overordnede målene i lovens 4 sees i sammenheng med lovens 1. Formål. Innledende merknader AOF Norges viktigste innvending mot departementets forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler er at forskriften i svært liten grad understøtter, eller legger til rette for

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Vest-Agder Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de om sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Voksnes læring på egne vilkår

Voksnes læring på egne vilkår Voksnes læring på egne vilkår Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge, en paraply for frivillig sektors læringslandskap. Studieforbundene har på linje med

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet

Høringsuttalelse NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kunnskapsdepartementet Administrasjons- og utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref: KOC Oslo, 14.01.08 Saksnr: 07 00089 Ark.nr: 710.2 Høringsuttalelse NOU 2007:11 Studieforbund læring

Detaljer

Fylkeskommunenes utgifter til tilskudd til trafikkslagene har således økt med ca. 55 prosent i denne perioden.

Fylkeskommunenes utgifter til tilskudd til trafikkslagene har således økt med ca. 55 prosent i denne perioden. NOTAT Til: Samferdselssjefene Fra: Lars Erik Furu Dato: 2011-01-11 Oppdrag: 526365 ALFA-oppdat 2012 KOLLEKTIVTRAFIKKENS RAMMEBETINGELSER 2011-13 Foreløpig notat Det foreligger nå KOSTRA-data fra SSB for

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Rogaland Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kurs i mellomstore kommuner

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

VOFO Møre og Romsdal

VOFO Møre og Romsdal VOFO Møre og Romsdal Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Tabell 1 Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer