Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet"

Transkript

1 Referat fra FAU møte Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet Tilstede: Astrid Skrindo (3a), Sigrid O Hoem (5b), Cecilie Skogheim (1a), Katrine Forshagen (1b vara), Lars Ove Johansen (1b), Lise Langsand delange (7a), Anita Moe-Riise (4c), Kim Korsmoe (2c vara), Andreas Heimdal (4b), Anna Skagefjord (4a), Maria Skundberg 2a (vara), Marius Pettersen (4c vara), Fredrik Gullerud (2a), Unni Kløvstad (3a), Ann Toril Bergh (5a vara), Tor Hvordsten (5b vara), Linn Randal (6b), Turi Hordern-Larsen (5a). Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Informasjon fra skoleledelsen 3. Presentasjon av nye FAU-medlemmer 4. Orientering om sakslisten til neste driftsstyremøte 5. Orientering fra FAUs fem arbeidsgrupper 6. Bursdagsfeiringer 7. Bruk av eventuelle overskudd fra skoleavslutning 5. klasse 8. Orientering om trafikksikkerhetsmøte i bydelen 9. Temamøte 10. Nedsettelse av valgkomite for FAU-verv neste skoleår 11. Status FAU-økonomi v/kasserer 12. Gjennomgang av årshjul 13. Eventuelt Referat: 1. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent.

2 2. Informasjon fra skoleledelsen Arbeidstidsforhandlinger: Oslo kommune forhandler fremdeles. Bydel Bjerke tas ut ved en eventuell streik først, Bydel Østensjø blir ikke berørt i første omgang. Informasjon er lagt ut på skolens nettside. Byggeprosessen: Fremdeles ingen forsinkelser. Arbeidene ute pågår nå. Rektor viste skisser over lekeapparat og kart over skolegården. Dette inkluderer sittegrupper med tak over, noe skole og FAU var negativ til pga faren for uønsket bruk på ettermiddag, kveld. Godlias nye skolegård skal ikke brukes til parkeringsplass til Oppsal arena. Sommerfesten er flyttet til 3. september fordi skolegården ikke er klar i juni. Fordelen med å ha arrangementet etter sommeren er at også 7. klassingene får være med. Det har vist seg etter at datoen for sommerfesten ble satt at 7. klassingene er på leirskole på det aktuelle tidspunktet og kan derfor likevel ikke delta. Lærersammensetning: Fordelingen av lærere gjøres nå. Det er bare ansatt tre nye lærere. Informasjonsskriv om kontaktlærer kommer ca til pinsen, ett trinn har alt fått brev. Gjenglemt tøy: Nytt system opprettes til høsten trinn får en kasse i sin garderobe får en binge utenfor biblioteket juni legges alt ut på bord til avhenting. Dorutiner: De nye rutinene med dokort fungerer bra. Det er mindre søl enn før. Forsøket fortsetter ved skolestart før det evalueres på nytt. Forsentkomming: Kampanjen der rektor og undervisningsinspektør hilste på alle som kom for sent har fungert bra. Fruktordningen som elevrådet ønsker seg: Skolen har konkludert med at fruktordning er for krevende både med hensyn til kjøleskap og personell. Hjem-skole-Oslostandard: Det har kommet en ny standard for hjem-skolesamarbeidet. FAU ga innspill til driftsstyret om at saken tar bør behandles til høsten etter at den har blitt diskutert i FAU. Osloprøvene: Resultatene foreligger ikke ennå da grensen på nivåene skal justeres. Informasjon om prøveplan og lokale prøver for Godlia skole: Rektor orienterte om prøveplanen for Osloskolen, og om skolens lokale prøveplan. Prøveplanene gir en oversikt over hvilke sentralt gitte kartlegginger og prøver som skal gjennomføres på de ulike trinnene. I tillegg gjennomfører skolen enkelte lokale prøver for å kartlegge elevenes ferdigheter. Informasjon om prøver Godlia: FAU-representant på 4. trinn har bedt om redegjørelse for prøver. Prøveplanen for Oslo er distribuert. I tillegg til disse har Godlia to prøver: 1) Tidlig på høsten prøves elevene på 4. trinn i den samme som på slutten av 3.trinn for å se om noen har gått tilbake i løpet av sommeren. 2) Engelskprøve på våren da det er en ny type prøve. I tillegg påpekte rektor: På Godlia

3 blir det ikke øvd på prøver slik media har fortalt at mange skoler gjør. Det blir lagd oppgaver som ligner slik at elevene vet hva de kan vente seg samt at elevene får øve på å holde seg innenfor tidsrammer. FAU foreslo at det bør være orientering om hvilke prøver som skal gjennomføres og formålet med disse på foreldremøtene til høsten. Fraværsregistrering: FAU har tidligere etterlyst et system i fronter som gir mulighet for å sende meldinger og motta tilbakemelding via sms viss elevene for eksempel ikke dukker opp på skolen. Systemet finnes nå. Systemet kan skape falsk trygghet fordi det ikke gir noen garantier for at lærerne får lest beskjedene fra foreldre om at elevene ikke kommer. Godlia skal vurdere systemet. Fronter blir erstattet av «It s learning», som ikke har samme system. Inntil videre har skolen ingen løsning på dette. Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen: Det er ikke kommet nye/endrede retningslinjer for behandling av permisjonssøknader. Rektor har så langt lagt seg på en praksis der han innvilger 1 dag etter søknad. Det er ikke rom for å innvilge permisjon til ferier. Det kommer trolig justeringer på standarden fra og med neste skoleår. 3. Presentasjon av nye FAU-medlemmer Det var få nyvalgte FAU-medlemmer tilstede på møtet. Det har vært vanskelig å få informasjon om hvem som er valgt og kontaktinformasjon til disse. 4. Orientering om saklisten til neste driftsstyremøte Det er få saker til behandling. Oslostandard for skole-hjem: FAU ber foreldrerepresentantene i driftsstyret om å foreslå at vedtak i denne saken utsettes til høsten slik at FAU får mulighet til å behandle saken på en ordentlig måte. Møtedatoer: Forslag til møteplan blir vedtatt på møtet. FAU-datoer blir lagt i forkant av driftsstyres møteplan. 5. Orientering fra FAUs fem arbeidsgrupper Generelt: -Årsrapport skal sendes inn innen 15. juni. Det ble enighet i at i tillegg til årsplan skal flest mulig filer som omhandler budsjett, opplegg o.l. inkluderes slik at det blir lettere for de som overtar. -Hvordan gruppene fungerer: Det ble etterlyst ansvar fra lederen i hver gruppe. Det finnes INGEN leder i disse gruppene, derfor har alle like mye ansvar for at de skal fungere. Arbeidsformen bør diskuteres til høsten da noen grupper har fungert godt mens andre mindre godt.

4 -Arrangement FAU har ansvaret for, men som er delegert til trinn: FAU bør ha oversikt over erfaringsdokumenter, budsjett og regnskap. Vi prøver å samle det nå Lussekatter 4.trinn: 17.maifrokost 4.trinn: Anna skaffer informasjon fra årets frokost. Sommerfest 5.trinn: Turi skaffer informasjon fra årets frokost (til høsten) 7.trinnsavslutning? Usikkert om det er FAU Fint om vi får noen erfaringer, særlig budsjett. Åpen kveld: Bra oppmøte, bortsett fra 7. trinn (men dette er vanlig). Ca i overskudd. Rapport kommer. Ønsker fra elevrådet: Gruppa har fulgt opp mange av ønskene deres Ødelagt diskolys. Bør vurderes til høsten. Miljøgruppa: Ingen av de i gruppa som er her har gjort noe. Mattekvelden ble avlyst pga sykdom. Arrangementet gjennomføres til høsten. AKS-gruppa Do-prosjektet er fulgt opp og diskutert. Ute- og innebemanning: Henrik sier det er mest folk der det er flest barn, men det er alltid en ute og en inne. Natteravn-gruppa Fungerer bra! 25/4: Bra oppmøte, ingen hendelser. Rapporten tar ikke med 20/6. De tar det med neste år! Infogruppa Ingen aktivitet siden sist møte. Gruppa inkluderer skrivet de skrev om FAU i årsrapporten og så deles det ut til høsten før foreldremøtene. 6. Bursdagsfeiring Dessverre glemte styret å sende ut forslaget sammen med innkallingen. Derfor ble det en litt mer generell diskusjon. Brevet kommer sammen med dette referatet og innspill sendes til styre slik at vi forhåpentligvis har ferdigbehandlet saken i løpet av dette skoleåret. Privat feiring: Forslag til refleksjonspunkter behandles til høsten På skolen:

5 Vedtak (enstemmig): FAU ønsker en ordning med halvårlige bursdagsfester som er tilnærmet lik for alle elever og trinn ved skolen og ber om at skolen organiserer dette. FAU mener at dagens 6. trinn bør få anledning til å gjennomføre sitt opplegg knyttet til bursdagsfeiringer også det siste året ved skolen. 7. Eventuelle overskudd fra skoleavslutning 5.trinn FAU har vurdert rektors forslag om at skolen betaler for det utvidete leirskoleoppholdet fire overnattinger i sin helhet. I gjengjeld fortsetter FAU v/ trinn 5 å arrangere sommeravslutning og samle inn penger. Skolen foreslår at disse pengene kan brukes til buss til leirskolen, samt å bidra til innkjøp som fremmer læring og trivsel på skolen. Det er en forutsetning at skolens merkostnad ved leirskolen dekkes opp gjennom økonomisk støtte fra FAU i samme størrelsesorden. Vedtak: FAU har vurdert rektors forslag om å endre finansieringsformen for leirskolen. FAU vil videreføre dagens finansieringsordning og opprettholder forslaget om at det økonomiske ansvaret for leirskolen skal ligge hos foreldrerådet på trinnet, ikke FAU. 8. Orientering om trafikksikkerhetsmøte i bydelen Tor Hvitsten orienterte fra møte i bydelen om trafikksikkerhet som FAU var invitert til. Trafikkutvalget i bydelens forslag om om fartsdumper ble vedtatt. Dette inkluderte fartsdump i Solbergliveien som FAU har etterspurt tidligere. Tilleggsliste ble lagt fram og den inkluderer forslagene fra FAU som inkluderer fartsdumper ved Godlia parksti. Trafikkutvalget gjør en kartlegging av området og er interessert i samarbeid med FAU/skolen. Vi bør ha trafikkaksjoner ute foran skolen til høsten. Dette bør samkjøres med Trasop. Dette tas opp som sak på første FAU-møte til høsten. Trafikkutvalget vil gjerne at vi også teller biler Vi bør kanskje samkjøre med Oppsal IF om ettermiddagen Kontaktinfo til Trafikkutvalgets sider: 9. Temamøte Ble avlyst pga sykdom Forslag: Samme foredragsholder blir spurt tidlig på høsten. 10. Nedsettelse av valgkomite for FAU-verv neste skoleår

6 En valgkomite ble forsøkt nedsatt, men bare en valgte å stille. Derfor ble det ingen valgkomite. Disse er på valg: Hele styret, fire personer, er på valg. Driftsstyret fra 1/1-2015: 2 representanter og 2 vara. Skolemiljøutvalget: 2 representanter Natteravngruppa ytret ønske om å fortsette. Vedtak: Siden kun ett medlem i FAU meldte seg som medlem i valgkomiteen ble det besluttet at vi ikke skal ha en valgkomite. Alle representanter i FAU har et særskilt ansvar til å tenke igjennom og finne ut hvilke verv og oppgaver man ønsker å bidra til i kommende skoleår. 11. Status FAU-økonomi v/kasserer Kasserer var ikke til stede. Årsrapporten oppsummerer økonomien. 12. Gjennomgang av årshjul Ingen endringer eller uklarheter 13. Eventuelt Ingen saker til eventuelt Referent: Astrid Skrindo

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer