Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL"

Transkript

1 Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL Dato: Kl. 18:00 20:30 Sted: Skullerud skole Tilstede: - Anita, 8A - Ellen, 8B - Gro, 8C - Mikkel 8D - Camilla 9A - Morten 9B - 9C Ikke tilstede - 9D Irene Hole - 10A - Ikke tilstede - 10B - Ikke tilstede - Kjersti 10C - Ingrid 10D - Egil, PL Referat til agendaen: 1. Opprop og presentasjon av klasserepresentanter samt valg av referent fra 10 trinn (5 min) A. Opprop ble foretatt og 9A påtok seg ansvaret for å være referent. 2. Referatsaker A. Referat fra siste møter i Driftsstyret ved Ellen Svindal o Ellen orienterte om saker fra driftsstyret o Referater fra møter er dessverre ikke publisert på skolens hjemmeside. FAU vil etterlyse referater fra møter. B. Referat fra siste møte i Skolemiljøutvalget (10 min ved Anita Nordli) o Utgår pga manglende deltagelse C. Referat fra Oslo KFU ved Ellen Svidal

2 "Stormøte i Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg). Undervisningsdirektør Astrid Søgnen, skolebyråd Anniken Hauglie og klinisk pedagog Anne Kirsti Ruud holdt innlegg. Alle FAU-er og rektorer var invitert. Ellen M. Svidal deltok fra FAU, Skullerud skole. Oslo KFU er opptatt av barnets utdanning,mulighet og framtid. Møtet tok for seg betydningen av gode relasjoner i skolen: mellom foresatte og barn mellom elev og lærer mellom skolen og foresatte Møtereferat ligger på hjemmesiden til Oslo KFU: " 3. Status i oppfølgingssaker fra FAU møte (5 min) Utviklingssamtaler og forslag fra FAU. o Sak ble adressert under sak 6, se under Spørsmål fra 8C (se nedenfor under Peter informerer) o Sak ble adressert under sak 6, se under 4. Gruppearbeid (30 min) A. Gruppe 1: Hvordan kan FAU bidra til å skape et aktivt fritidstilbud for å påvirke sosial adferd i nærmiljøet som bidrar til inkluderende, mobbe- og rusfritt ungdomsmiljø. Stikkord til diskusjon: - Hvordan påvirke bydelens politikere - Samarbeid uteseksjonen - Hvordan samarbeide med Nattravnene og motivere de foresatte for nattravning. Gruppen konkluderte med følgende tiltak: - FAU kontakter elevrådet for å undersøke om det er mulig å gjennomføre en spørreundersøkelse som kartlegger behovet og hva slags type aktiviteter som ønskes blant ungdommen - FAU må vurdere tiltak mot lokale politikere basert på tilbakemelding fra ungdommen - Nattravn kontakt vil forberede klasselister til første foreldremøte 2015/2016. FAU kontakter må ta listene og sende disse rundt i klassen under møte for å få foreldre til å stille på de respektive datoer klassen er tildelt. I tillegg skal listene forberedes med vara (3-4 stk) pr vakt

3 - Det finnes ulike arrangement i bydelen. FAU kjenner til følgende tilbud o Bøler klubben o Bøler flerbrukshall, åpen kveld (hver fredag) o A-Hus (Røde huset bak skolen) o Ungdomsrådet (egen arena med politikere og engasjert undom som har budsjettmidler) - FAU representanter opplever at informasjon om tilbudene distribueres tilfeldig og vanskelig å få overblikk over tilbudet. FAU foreslår at informasjon om bydelens tilbud eller utvalg sammenstilles og publiseres på skolens hjemmesider med gyldige linker til mer informasjon. - FAU representanter oppfordrer foreldre til å kontakte uteseksjonen eller nattravn kontakten for å påpeke områder hvor de oppfatter at det foregår uønsket adferd / aktivitet. Nattravnene er avhengig av tilbakemelding fra nærmiljøet og vil ta dette til etterretning når de går vakt. Kontaktinformasjon bør derfor tilgjengeliggjøres på skolens hjemmeside. Morten i 9 B er nattravnkontakt og vil gjerne motta informasjon pr epost. - Foreldre bør gjøres kjent med nattravnene for å skape et økt engasjement rundt ordningen. FAU foreslår at det avsettes tid til nattravn på felles foredremøte i 7. Trinn hvor skolen markedsfører overgangen til ungdomsskole. - I tillegg til ovennenvte punkt foreslås at Nattravn og politi deltar på første felles foreldremøte for å gjennomgå status, gleder og utfordringer i bydelen for å skape engasjement rundt Nattravn. B. Gruppe 2: Hvordan kan FAU bidra i forberedelse og gjennomføring av neste foreldremøte som kan bidra til å engasjere eller rette fokus på enkeltsaker som understøtter skolens mål og verdier. Stikkord til diskusjonen: Bør FAU materialet for felles presentasjon i aula eller i klasserom Engasjere 3. Parts foredragsholder for felles presentasjon, psykisk helse, rusmisbruk, mobbing osv. Identifiser områder og diskuter hvordan dette bør tilrettelegges Gruppen konkluderte med følgende tiltak: Formøte til foreldremøte med kontaktlærere og FAU-representanter, der skolen innkaller. Planlegge foreldremøte sammen. 8. trinnsmøte: FAUleder deltar på formøte på høsten. Innspill fra foresatte før formøtene (SMS varsling fra skolen- kontaktinfo til FAU-representantene på hjemmesiden) Datoer for høstens og vårens foreldremøter inn i årshjulet, og annonseres i god tid.

4 Faglærere presenterer seg på høstens foreldremøte og tar runden rundt i klassene. Si noe om hva som vektlegges i fagene felles. Fokusområder. Hvordan kan foresatte støtte elevene? Leksehjelp. Felles økt i aulaen med temaer felles for trinnet. Eks. Natteravn, Hvite busser, skoleball. Nytt fra FAU felles sikrer god informasjonsflyt (formøte for FAUrepresentanter for trinnet, for å kvalitetssikre presentasjonen) Tydelig agenda i innkallingen, både for felles økt og i klasserommene. Føringer fra ledelsen i forhold til hva som skal tas opp på hvilke trinn. Dialog i klasserommet, ikke bare info fra skolen. Foreldrene må engasjeres! Foresatte har deler av møtet uten kontaktlærer. Bruk av Powerpoint for å visualisere budskapet, for å nå frem til flest mulig av de foresatte. Ekstern foredragsholder for lærerne om relasjonsbygging (eller er det nok med Læringsmiljøteamet). Forslag til ekstern foredragsholder for foresatte: Mia Børjesson (foreldrerollen) Forslag til ekstern foredragsholder for elevene om motivasjon: Samuel Massie, Marco Elsafadi 5. Oppsummering gruppearbeid (25 min) o Camilla og Ellen oppsummert diskusjoner i de respektive grupper jfr ovennevnte punkt. 6. Peter informerer bl.a om (30 min): A. Peter besvarte spørsmål fra Spørsmål fra 8C: 2011 målt for høy radonverdi. Skullerud skole tilhørte rød gruppe. Hva er gjort? - To rom i 1 etg har for høye verdier. Undervisningsbygg har uttalt at disse rom har for høye verdier ihht definerte normaler. Krav til tiltak er pålagt. Skolen har utbedret ventilasjonen (tilførsel av frisk luft og uttrekk av luft), men fremdeles er noe arbeid gjenstående. Skolen vil påse at dette blir fulgt opp. Svømming hvorfor er ikke dette en del av læreplanen på skolen? - Rustad barneskole vil ikke sette sin svømmehall til disposisjon. Avstand til andre svømmehaller samt logistikken rundt antall elever pr lærer og reisetid vil bli for tidkrevende for skolen å håndtere. - Svømming er et av kunnskapsmålene. FAU påpeker at skoleledelsen bør kartlegge hvilke elever som ikke kan svømme for å tilby disse elevene egne kurs. Skolen kan også påse at tilbud via Sommerskolen blir kjent for de aktuelle elevene som ikke kan svømme.

5 Tester i kroppsøving ifølge Udir så anbefales ikke bruk av tester, hvorfor benyttes dette på Skullerud? - Lærere benytter flere parametere som input for å sette endelig karakterer. En del av disse parameterne er definerte kriterier for øvelser eks i løping. Andre parametere kan være holdninger og engasjement i timene - Dersom foreldre opplever at karakterer har blitt satt på feil grunnlag oppfordres det til å ta direkte kontakt med lærer. B. Tilsyn Fylkesmannen Skolen har hatt revisjon av Fylkesmannen hvor følgende klasser har blitt revidert 9A, 9B, 9C, 10B, 10C og 10D. Skolen har fått tilsendt en foreløpig rapport som presenterer funn og foreslåtte tiltak. Endelig rapport forventes om ca 2-3 uker. Denne blir publisert via skolens hjemmesider. Tiltakene vil bli fulgt opp av skoleledelsen C. Hvordan er FAU innspill gjennomføring av utviklingssamtale behandlet i skoleledelsen og foreldresamtale, se sak 3. Erfaringer fra utviklingssamtaler på 9 trinn var svært varierende. Behovet for å vurdere hvordan utviklingssamtaler skal gjennomføres videre vil bli gjennomført til høsten. Peter informerte at lærerne ga positive tilbakemelding og foreldrerepresentanter fra 9. Trinn kommenterte at de var svært positive til endringen. Imidlertid ble det påpekt behovet for å forsterke logistikken rundt gjennomføring. Det ble tipset om praksis fra Lambertseter videregående hvor liste utenfor klasserommet ble hengt opp på dørene til de respektive lærere hvor tidsslotter (10 min sesjoner) var tilgjengelig for foreldre å benytte. Dette reduserte ventetid. FAU påpekte også muligheten til at skolen benyttet skolens SMS funksjonen for å få tilbakemelding på erfaringer fra utviklingssamtalene. Peter vil påse at dette blir gjennomført. D. Kjetil Stene er ansatt som assisterende rektor. Han er i dag undervisningsinspektør på Jordal skole og har lang erfaring. 7. Eventuelt Hvilken tjenestevei skal benyttes dersom foreldre opplever dårlig relasjon mellom klasse og faglærer.

6 o Vanlig tjenestvei hvor foreldre kontakter respektive lærer først, deretter kontaktlærer og dersom dette ikke fører frem skolens ledelse via mail. Avslutning for 10 trinn er 18/6 o Erfaring er behovet for nattravn stort den 18/6 natt til 19/6. Morten vil sende ut informasjon om behovet for å sikre nødvendig deltagelse.

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer)

FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer) FORELDRE HÅNDBOK (For Foreldre, Klassekontakter og FAU-medlemmer) FOR BJØRNHOLT SKOLE - Januar 2009 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HÅNDBOKA... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Revisjon... 4 2. LOVER OG REGLER... 4 2.1

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Foto: Mads Nygård Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene

Detaljer