TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer"

Transkript

1 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer Ansvarlig for planverk og revisjon: Rådmannen v/kommunalsjef-oppvekst. Perioden Etter denne dato overtar Barnehagefaglig ansvaret for ajourhold og revisjon Planen i verksettes fra og med: 01. januar Planen revideres årlig og er sist revidert: 1. mars 2010 v/rkt 21. mars 2011 v/rkt/gr

2 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER TILSYN OG KVALITETSSIKRING HVORFOR Hjemmel. Barnehageloven 16. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengningsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen. Barnehagen: Lov om barnehager 8 Kommunens ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Hensikt og omfang Hensikten med kvalitetssikringssystemet er å sikre at barn i Froland kommune får en kvalitativ god opplæring, et godt læringsutbytte ved at den enkelte virksomhet stadig forbedrer sitt potensiale innen de rammer som er gitt. Kvalitetssikringssystemet skal videre dokumentere vår kvalitetsutvikling overfor ansatte, myndigheter og brukere. Kvalitetssikringssystemet skal videre gi informasjon om hvorledes kommunen etterlever lover, forskrifter, veiledninger og andre bestemmelser. Den enkelte virksomhet har ansvar for at det blir etablert et forsvarlig system ved den enkelte barnehage slik at kvalitetssikringssystemet blir helhetlig og tjener sitt formål

3 Målsetting. Froland kommunes overordnede plan for kvalitetssikring av opplæringstiltak innen kommunale og private barnehager, er lagd for å sikre en best mulig utvikling av kommunens samlede barnehagetilbud. Kvalitetssikringssystemet skal være en hjelp for den enkelte virksomhets fortløpende kvalitetsutvikling og samtidig ivareta og oppfylle statens og egne behov for krav til systematisk vurdering av egen virksomhet. Den enkelte virksomhetsleder/styrer for kommunale barnehager og barnehageeier av private barne- familiebarnehager, har ansvar for at barnehagen drives iht lov og forskrifter og at den enkelte ansvarsperson uoppfordret og så raskt som mulig gir kommunen melding når avvik i forhold til lov og/eller forskrift oppstår. Bakgrunn. Kvalitetssikringssystemet består av to deler som i hovedsak utføres hvert annet år. Ved melding om avvik, vil kommunalt tilsyn kunne gå inn på det meldte avviket og behandle dette som en tilsynssak. Del I er en elektronisk sjekk på hvordan den enkelte virksomhet følger lovverk og forskrifter. Del II er dialogbasert tilsyn i den enkelte barnehage som vil bli foretatt etter at del I er besvart. Dette er et meldt tilsyn som vil bli basert på Sjekkliste for tilsyn i barnehager. Under tilsynsbesøket vil resultatene fra del I bli drøftet med den enkelte barnehage og inngå i sluttdokumentet Tilsynsrapport Kommunalleder har overordnet ansvar for kommunens kvalitetssikring og tilsyn assistert av barnehagefaglig ansvarlig. Dialogbasert tilsyn ovenfor den enkelte barnehage. 1 Etter at ansvarlig for barnehagen har levert del 1, elektronisk tilsyn, vil tilsynet utføre dialogbasert tilsyn i barnehagen. 2 Kommunalleder vil etter møtet få utarbeidet en tilsynsrapport som er offentlig. Rapporten skal omtale avvik og tidsfrist for lukking. Rapporten skal drøftes med styrer og personalet ved barnehagen før rapporten blir et offentlig dokument. Rapporten vil bli lagt frem for kommunestyret som en del av Årsmelding for barnehager. 3 Styrer/eier i private barnehager har ansvar for at det utarbeides en plan for hvordan avvik og merknader skal behandles i barnehagen. Denne planen skal sendes kommunen v/tilsynsansvarlig Viktige element innen kommunens kvalitetssikringssystem.

4 Kvalitetssikringen baseres på at barnehagene hvert år utfører og vurderer de prosedyrer og kvalitet som er fastsatt innen følgende områder: 1. Barnehageloven med forskrifter. Ansvarlig: STYRER 2. Rammeplan for barnehager. Ansvarlig: STYRER 3. Fokusområder innen barnehagene. Ansvarlig: STYRER 4. Årsplan/Virksomhetsplan for barnehagen Ansvarlig: STYRER 5. Årsmelding fra barnehagen. Ansvarlig: STYRER 6. Ansatteundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 7. Foreldreundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 8. Barneundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 9. Internkontrollsystem for HMS/Forskrift for miljørettet helsevern innen skoler og barnehager Ansvarlig: STYRER Det er den enkelte virksomhetsleders/styrers/eiers ansvar å utarbeide et forsvarlig system for kvalitetssikring ved den enkelte barnehage slik at overordnede retningslinjer overholdes og etterleves.

5 Organisering av kommunen. Rådmann Willy Hægeland Kommunalsjef Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule Svein Setekleiv Fellestjenester Svein Setekleiv Økonomienheten Enhetsleder Øystein Bråstad IT-Rådgiver IT-Rådgiver Geir Andresen Blakstadheia skole Virksomhetsleder Bodil Hiis Velferd, barnevern og helse Virksomhetsleder Jarle Knutsen Froland skole Virksomhetsleder Gerd Helga Stifoss-Hanssen Mykland skole Virksomhetsleder Signe Heldal Risholt Omsorgstjenester Virksomhetsleder Turid Rasmussen Kultur Virksomhetsleder Hogne Prestegård Froland barnehage Virksomhetsleder Gry Reiulfsen Tekniske tjenester Virksomhetsleder Sigurd Ahlmann Jensen

6 Organisering av Froland barnehage. FROLAND BARNEHAGE Virksomhetsleder Gry Reiulfsen Blakstadheia barnehage Seksjonsleder Bodil Hiis Kringletoppen barnehage Seksjonsleder Rita Netland Sparsås Froland Friluftsbarnehage Seksjonsleder Line Løvjomås Larsen Mykland barnehage Seksjonsleder Wenche Aas Nøtteliten Eikenøtta Rødhette Tyrihans Veslefrikk Smørbukk Tommelise

7 Delegasjon/rapportering virksomhetsleder Froland barnehage. Virksomhetsleder er delegert Rådmannens fullmakter iht personell og økonomi. Virksomhetsleder rapporterer til Rådmannen v/kommunalsjef. Froland, 21. mars 2011 Rune Kvikshaug-Taule Kommunalsjef/tilsynsleder

8 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER Til barnehage VARSEL OM TILSYNSBESØK I H.H.T. LOV OM BARNEHAGER 16 Barnehageloven pålegger alle kommuner å føre tilsyn med alle barnehager i egen kommune og varsler med dette tilsynsbesøk i barnehagen. Kommunen ønsker at besøket skal være til hjelp for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet og kommunen i å kvalitetssikre barnehagene i kommunen. Froland kommune varsler med dette at det vil bli foretatt tilsynsbesøk i h.h.t. Lov om barnehager 16. Tilsynsbesøket vil bli gjennomført. kl... i. barnehage. det settes av 5 timer. Tilstede skal være virksomhetsleder/styrer, samt en representant fra de tilsatte og i tillegg eierrepresentant for private barnehager. Ved tilsynsbesøket vil vedlagte sjekkliste bli benyttet og gjennomgått. Fra kommunen møter kommunal tilsynsmyndighet v/ Sted, dato: Sign: Vedlagt: Et forberedelsesskjema, som styrer sender til undertegnede senest en uke før tilsynsbesøket. Dette danner grunnlaget for tilsynet. Mal for rapport fra tilsynsbesøket

9 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER TILSYN DEL I BARNEHAGER HOVEDPUNKT FRA FORRIGE TILSYN Tilsynsrapport nr/år: Frist for tilbakemelding: Sendes: Barnehagefaglig ansvarlig Tilsynsmyndighet i Froland kommune: Barnehagens navn: Adresse: Tlf.: Web-adresse: Navn på barnehagens eier: Adresse Tlf.: Navn på styrer/virksomhetsleder: Adresse: Tlf.: Barnehagen er godkjent i brev av: (dato) av (godkjenningsinstans) OPPFØLGING AV TILSYNETS MERKNADER/PÅLEGG/AVVIK. (Tidligere pålegg gitt i godkjenning/pålegg/merknader gitt etter siste tilsyn) Avvik/Merknader Frist: Utført (dato) Ikke utført(sett kryss)

10 DEL 1: ELEKTRONISK BESVARELSE Kommunens hjemmel for tilsyn etter Lov om barnehager. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen. Lov om barnehager 16. A. BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter. Barnehagelovens 7 Tilsynsmyndigheten skal se til at: barnehagen har vedtekter, og at disse inneholder bestemmelser i samsvar med barnehagelovens 7. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering. 1. Gjeldende vedtekter legges ved rapporten 2. Siste dato for vedtektsendring: 3. Er vedtektene oppdaterte iht 7? 2. Leke- og oppholdsareal pr barn. Barnehagelovens 10 Det er en veiledende norm for barns lekeareal inne på 4 m2 netto pr barn over 3 år, og ca 1/3 mer pr barn under 3 år. Dette kalles barnehagens arealutnytting og skal fremgå av barnehagens vedtekter. Utearealet bør være om lag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. (Følgende spørsmål gjelder ikke familiebarnehagene) 1. Det er samsvar mellom barnehagens innendørs/utendørs leke- og oppholdsareal og antall barn i barnehagen. 2. barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal inne: m2 3. barnehagens leke- og oppholdsareal ute: m2. 3. Internkontroll. Barnehageeiers ansvar Barnehagelovens 7 Alle barnehager skal ha et eget dokumentert system for internkontroll.

11 1. Inneholder vedtektene en henvisning til eller en gjengiving av dokumentasjon på internkontroll? 2. Har barnehagen rutiner for internkontroll iht Miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 3. Har barnehagen rutiner for lekeplasskontroll iht Plan- og bygningsloven forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr? 4. Samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. 1. Har barnehagen samarbeidsutvalg? 2. Hvor mange møter er avholdt i løpet av året? Antall: 3. Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver? B. BARNEHAGENS PERSONALE. Barnehageloven 17 og Pedagogisk bemanning. Barnehageloven slår fast at hver barnehage skal ha styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Styrer skal ha utdanning som førskolelærer. Samme utdanning skal pedagogiske ledere ha. I forskrift om pedagogisk bemanning fremkommer norm for pedagogisk bemanning. 1. Har barnehagen ansatt styrer med førskolelærerutdanning? 2. Har barnehagen ansatt pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning? 3. Dersom barnehagen etter offentlig utlysning ikke har fått tak i førskolelærer, er det søk dispensasjon fra utdanningskrav? Ikke aktuelt 4. Har barnehagen pedagogisk bemanning i forhold til normen for antall barn pr. pedagogisk leder JA NEI

12 5.1.1 Bemanning i familiebarnehagen. Barnehagelovens 11: Stillingsstørrelse styrer/førskolelærer Øvrig bemanning 5 barnsgruppe-stillinger (antall timer -%) 10 barns gruppe-stillinger (antall timer - % 5.2 Øvingslærere Barnehagelovens 24 I følge barnehageloven plikter barnehagens eier å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter ved førskolelærerutdanningen. 1. Tar barnehagen i mot studenter fra førskolelærerutdanningen? Ikke aktuelt 5.3 Politiattest. Barnehagelovens 19. Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. 1. Har nytilsatte etter levert inn politiattest? 2. Har barnehagen rutiner for registrering av politiattest for de ansatte? 3. Har eier levert politiattest til tilsynsmyndigheten ved godkjenning? 5.4 Taushetsplikt. Barnehagelovens 20. Alle som arbeider i virksomheter etter barnehageloven har taushetsplikt. (Fvl 13 og 13f) 1. Er alle ansatte gjort kjent med taushetsplikten? 2 Er ansatte informert om konsekvensene av eventuelt brudd på taushetsplikten? 3 Har barnehagen rutiner for dokumentasjon på at de ansatte er gjort kjent med 20 - taushetsplikt? 5.5 Opplysningsplikt til sosialtjenesten. Barnehageloven 21. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. 1. Er alle ansatte gjort kjent med opplysningsplikten til sosialtjenesten?

13 2. Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten til sosialtjenesten behandles? 6.6 Opplysningsplikt til barneverntjenesten. Barnehagelovens 22. Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. 1. Er alle ansatte gjort kjent med opplysningsplikten til barnevernet? 2. Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten til barnevernet behandles? 7. Opplysninger om barna. 1. Dersom tilsynsmyndighet ber om det, kan barnehagen fremvise liste over: a. barnas navn b. barnas alder c. oppholdstid 2. Barnehagen har rutiner for søknad om spesialundervisning etter opplæringsloven: C. BARNEHAGENS INNHOLD 1. Årsplan. Barnehagelovens 2 Barnehageloven fastslår at barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Dette innebærer at barnehagen blant annet skal utarbeide en årsplan som er knyttet til Rammeplan for barnehager. 1. Er det utarbeidet årsplan for barnehagen? 2. Har barnehagens samarbeidsutvalg vært med og fastsatt planen? 3. Er barnehagens årsplan levert tilsynsmyndigheten? 4. Inneholder årsplanen forpliktende mål fastsatt i Rammeplanen?

14 5. Har barnehagen rutiner for å måle barnas utvikling iht de mål som er satt iht Rammeplanen? 2. Samarbeid med foreldre. Barnehagelovens 1 og 4 Barnehagelovens 1 fastslår at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 1. Har barnehagen sammen med foreldrene tilrettelagt rutiner for nært samarbeid omkring det enkelte barn 3. Barns rett til medvirkning. Barnehagelovens 3 Barnehagelovens 3 omtaler barns rett til medvirkning. 1. Har barnehagen planer, rutiner/system for å sikre barnas rett til å gi uttrykk for sitt syn i barnehagens daglige virksomhet, samt deltakelse i planlegging og vurdering C. DATO OG UNDERSKRIFTER Sted: Behandlet i samarbeidsutvalget den: Styrer/virksomhetsleder Eier i privat barnehage Samarbeidsutvalgets leder underskrift underskrift underskrift

15 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER DEL II: DIALOGBASERT SAMTALE Sjekkpunkter for dialogsamtalen: SP1: Del I: Gjennomgang av tilsynets rapport fra det elektroniske tilsynet, del AVVIK: 1.2 MERKNADER: SP2: Årsplan. 2.1 Hvem har medvirket i utarbeidelseprossessen 2.2 Hva er tema/fokusområde 2.3 Det pedagogiske innhold 2.4 Barnehagens verdigrunnlag 2.5 Hvordan synliggjøres Rammeplanen 2.6 Hvilke utviklingsarbeid/prosjekter innen Årsplanen 2.7 Behandlet i Samarbeidsutvalget SP3: Annet planverk. 3.1 Hvilke andre planer har barnehagen utarbeidet for sitt pedagogiske virke? SP4: Informasjon om planer og evaluering av disse. 4.1 Hvilke systemer/rutiner har barnehagen som sikrer at planer følges opp i den daglige virksomheten i barnehagen? 4.2 Modeller for vurdering? 4.3 Kvalitetssikring?

16 SP5: Rammeplanen. 5.1 På hvilken måte er personalet gjort kjent med Rammeplanens innhold? 5.2 Hvilke vurderinger/rutiner har barnehagen som sikrer at rammeplanens krav til personalet oppfylles? 5.3 Hvilke rutiner har styrer for dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet? 5.4 Er det foretatt en verdi debatt i barnehagen fortell om prosess, om verdivalg, visjon. 5.5 På hvilken måte fremmes likestilling mellom kjønnene i barnehagen? 5.6 På hvilken måte arbeides med internasjonalisering og globalisering? SP6: Barns medvirkning. 6.1 Hvordan praktiseres kravet om barns medvirkning? 6.2 Beskriv dagsrytmen, 6.3 Er det balanse mellom ute og inne aktiviteter? SP7: Fysisk miljø. (Det foretas en befaring av det fysiske miljø) 7.1 Beskriv Barnehagens fysiske miljø, ute/inne. 7.2 Hvilke internkontroll rutiner har barnehagen og hvordan gjennomføres disse? 7.3 Internkontroll kommunelegens ansvar gjennomgang av perm i de tilfeller der kommunelegen er tilstede. 7.4 Tilsyn av uteleker, hvilke rutiner finnes i barnehagen, er lekeutstyret i samsvar med forskriftene? Hvilke rutiner for årlig sjekk og vedlikehold er tilstede? SP8: Foreldresamarbeid. 8.1 Hvilke faste rutiner for foreldre samarbeid har barnehagen? 8.2 Hvordan fungerer samarbeid med foreldrene. 8.3 Har barnehagen utført brukerundersøkelser og med hvilket resultat? 8.4 Brukervennlighet, barn/alder/oppholdstid, organisering av barnegrupper, antall barn pr. gruppe? 8.5 Er det ventelister? 8.6 Klagebehandling, formelle og uformelle klager, hvordan tas dette opp i barnehagen? SP9: Personalledelse. 9.1 Gjennomføres medarbeider samtaler?

17 9.2 Kompetansehevingstilstak, er det satt av planleggingsdager? 9.3 Får de ansatte tid/anledning til å delta på kompetansehevende kurs/konferanser? 9.4 Er det avsatt tid til planlegging og refleksjon i barnehagen? 9.5 Har barnehagen felles kurs med skolen innen K-løftet? SP10: Samarbeid med andre instanser: 10.1 Er det utarbeidet samarbeidsplaner med skole for overgangen mellom barnehage/skole? 10.2 Andre instanser? SP11: Generelt Økonomi, fremtid, sikkerhet: 11.2 Fremtiden for barnehagen? 11.3 Eventuelt, saker som barnehagen ønsker å belyse.

18 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER Sendes: Kopi til: TILSYNSRAPPORT Tilbakemelding Tilsynsbesøk i.barnehage, den 20 Tilsynet var uanmeldt/anmeldt/pålegg/årlig tilsyn gitt i form av tilsynsbrev Tilsynet ble varslet i brev av 20. Tilstede ved tilsynet: fra barnehagen: fra tilsynet: Eier: Styrer/enhetsleder: Tilsynsleder 1. Oppfølging av tidligere merknader/pålegg 2. Gjennomføring av tilsynsbesøket. Tilsynet har ved dette besøket særlig tatt opp forhold knyttet til. i lov om barnehager og/ eller andre spesielle forhold. Gjennomgått elektronisk del 1 og full sjekkliste for barnehager. 3. Tilsynet avdekket følgende forhold 3.1 Avvik. 3.2 Merknader: 4. Hovedkonklusjonen etter besøket

19 5. Avtaler som skal gjennomføres i h.h.t. punktene 4.1 og 4.2. Konklusjon/vedtak: Avvik: Nr Hva Rettes innen Ansvar Utført 1 2 Merknader: Nr Hva Rettes innen Ansvar Utført 1 2, den Kommunalsjef/Tilsynsfører

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier)

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport del A. Barnehagens godkjenningsdokument sendes sammen med denne egenmelding

Detaljer

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE 2012 2015 Kvænangen kommune Nordreisa Kommune Skjervøy kommune Redigert høst 2011 PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015 Kommuner: Skjervøy. Kvænangen

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget i Karlsøy xx.xx.2015 Orientert i Karlsøy kommunestyre, zz15 Innhold INNHOLD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Larvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 1. juli- 29. november 2013 Arkivnr. 2013/1366 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Lene Hove (observatør) Kontaktperson

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT FORELØPIG TILSYN SRAPPORT Kom munens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf 16. Balsfjord 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag............3 Temaogformålmedtilsynet.........3 Gjennomføringavtilsynet.........3

Detaljer

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene.

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene. Kirsten Lieng VaciL _ ic) Til: trol-bar@online.no; Siv M Krogh; Roger Schanke; An-Magritt Asplund; Ann Elin Steen; Margareth Åseng; Trine Guttormsen; Kristin Markussen; Jan Einar Johnsen Kopi: Tone Lakseide;

Detaljer

Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/3819-25 17.03.2015 RAPPORT ETTER STEDLIG TILSYN HOPPENSPRETT NORDKISA 11.02.2015.

Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/3819-25 17.03.2015 RAPPORT ETTER STEDLIG TILSYN HOPPENSPRETT NORDKISA 11.02.2015. ULLENSAKER kommune Hoppensprett Nordkisa Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/3819-25 17.03.2015 RAPPORT ETTER STEDLIG TILSYN HOPPENSPRETT NORDKISA 11.02.2015. Tilsyn er en viktig del av kommunens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no ULLENSAKER kommune Kroken familiebarnehage Vardekroken 3 2054 MOGREINA Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2592-21 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Kroken familiebarnehage Tilsyn er en viktig

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 8. januar 2014 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 08.30 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen. 09.00 Årsmeldingsskjema per 15. desember

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga ULLENSAKER kommune Læringsverkstedet Solhellinga Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/773-15 05.06.2015 Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga Tilsyn er en viktig del av

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Agdenes kommune. Plan for tilsyn med barnehager. Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014.

Agdenes kommune. Plan for tilsyn med barnehager. Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014. Agdenes kommune Plan for tilsyn med barnehager Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014. Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold... 3 7. Barnehageeierens ansvar...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE Vedtatt av Narvik Bystyre i møte 21.11.2013 1 OMFANG Vedtektene gjelder for alle barnehagene som Narvik kommune eier. 2 RAMMER FOR DRIFTEN 2.1 Barnehagene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Rapport fra tilsyn i Læringsverkstedet Gystadmarka DoReMi barnehage

Rapport fra tilsyn i Læringsverkstedet Gystadmarka DoReMi barnehage ULLENSAKER kommune Læringsverkstedet Gystadmarka DoReMi barnehage P.b 215 2051 JESSHEIM Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/5115-31 22.10.2015 Rapport fra tilsyn i Læringsverkstedet Gystadmarka

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com ULLENSAKER kommune Gullungen familiebarnehage Nordbyvegen 18 2069 JESSHEIM Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2430-32 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Gullungen familiebarnehage Tilsyn er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE Rolfsbuktalleen 10, 1364 Fornebu Orgnr: 982682460 1. Eierforhold Gullungene familiebarnehage er en privateid familiebarnehage godkjent av Bærum kommune, som er

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE Innholdsfortegnelse Lovgrunnlaget for godkjenning... 3 6.Virksomhetens plikt til å søke godkjenning... 3 10. Godkjenning... 3 Klage på behandling om godkjenning...

Detaljer

Gode tilsynsrutiner i praksis

Gode tilsynsrutiner i praksis Gode tilsynsrutiner i praksis Ullensaker kommune 2014 BARNEHAGEMYNDIGHETEN v/barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken VÅRE RAMMEFAKTORER: 33 256 innbyggere 2860 førskolebarn 2234 går i barnehage per d.d.

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen:

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Tromsø kommune Byråd for utdanning BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Fornavn: Etternavn: E-post: Telefon: Foreldrebetaling/ferielukking,

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver?

Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver? Samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og har rett til å melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen

Detaljer

NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene

NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager Godkjenning av ordinære barnehager 1 Innholdsfortegnelse: Lovverket - barnehageloven... 3 Barnehageeierens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens oppgaver... 3 Søknad om godkjenning

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Innhold. Revisjoner av planen

Innhold. Revisjoner av planen Innhold Innhold... 2 Revisjoner av planen... 2 Kommunens ansvar som barnehagemyndighet... 3 Barnehageloven... 3 Veiledning av barnehager... 4 Arenaer for samhandling... 4 Fagmøte barnehage og skole...

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

MYNDIGHETSKRAV I LOV OG FORSKRIFTER SOM ER RELEVANT FOR KOMMUNALT TILSYN MED DE ENKELTE BARNEHAGER

MYNDIGHETSKRAV I LOV OG FORSKRIFTER SOM ER RELEVANT FOR KOMMUNALT TILSYN MED DE ENKELTE BARNEHAGER MYNDIGHETSKRAV I LOV OG FORSKRIFTER SOM ER RELEVANT FOR KOMMUNALT TILSYN MED DE ENKELTE BARNEHAGER 1. Krav ihht. barnehageloven Bestemmelse Innhold 16 Omhandler kommunens tilsynsansvar. Kommunen fører

Detaljer

VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEFSN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEFSN KOMMUNE Skjervengan barnehage, Kulstad barnehage, Olderskog barnehage, Krinkelkroken barnehage, Drevja barnehage

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

REGELVERKSETTERLEVELSE FORETAS AV MYNDIGHETEN VED. TILSYN 16 (14 a) GODKJENNING 10 og 11

REGELVERKSETTERLEVELSE FORETAS AV MYNDIGHETEN VED. TILSYN 16 (14 a) GODKJENNING 10 og 11 REGELVERKSETTERLEVELSE FORETAS AV MYNDIGHETEN VED TILSYN 16 (14 a) GODKJENNING 10 og 11 VEILEDNING 8 plikt til å gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk 1 Kommunens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNALE BARNEHAGER

SØR-VARANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNALE BARNEHAGER SØR-VARANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 06.05.10 Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Evenes og Tjeldsund kommuner. Plan for tilsyn med kommunale barnehager

Evenes og Tjeldsund kommuner. Plan for tilsyn med kommunale barnehager Evenes og Tjeldsund kommuner Plan for tilsyn med kommunale barnehager Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold... 3 2. Kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet... 4 2.1 Forholdet mellom veiledning

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte 23.05.12 fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra 01.08.12 og vil da erstatte

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD 1.0 Formål.. s. 2 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 3.0 Godkjenning.s. 2 4.0 Styringsverket i barnehagen.s. 2! Foreldreråd!

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Seksjon barnehage Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 50 00 E-post: postmottak@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Forslag til ny lov om barnehager. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

Forslag til ny lov om barnehager. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold Forslag til ny lov om barnehager Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.07 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.07 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.07 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer