TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer"

Transkript

1 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer Ansvarlig for planverk og revisjon: Rådmannen v/kommunalsjef-oppvekst. Perioden Etter denne dato overtar Barnehagefaglig ansvaret for ajourhold og revisjon Planen i verksettes fra og med: 01. januar Planen revideres årlig og er sist revidert: 1. mars 2010 v/rkt 21. mars 2011 v/rkt/gr

2 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER TILSYN OG KVALITETSSIKRING HVORFOR Hjemmel. Barnehageloven 16. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengningsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen. Barnehagen: Lov om barnehager 8 Kommunens ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Hensikt og omfang Hensikten med kvalitetssikringssystemet er å sikre at barn i Froland kommune får en kvalitativ god opplæring, et godt læringsutbytte ved at den enkelte virksomhet stadig forbedrer sitt potensiale innen de rammer som er gitt. Kvalitetssikringssystemet skal videre dokumentere vår kvalitetsutvikling overfor ansatte, myndigheter og brukere. Kvalitetssikringssystemet skal videre gi informasjon om hvorledes kommunen etterlever lover, forskrifter, veiledninger og andre bestemmelser. Den enkelte virksomhet har ansvar for at det blir etablert et forsvarlig system ved den enkelte barnehage slik at kvalitetssikringssystemet blir helhetlig og tjener sitt formål

3 Målsetting. Froland kommunes overordnede plan for kvalitetssikring av opplæringstiltak innen kommunale og private barnehager, er lagd for å sikre en best mulig utvikling av kommunens samlede barnehagetilbud. Kvalitetssikringssystemet skal være en hjelp for den enkelte virksomhets fortløpende kvalitetsutvikling og samtidig ivareta og oppfylle statens og egne behov for krav til systematisk vurdering av egen virksomhet. Den enkelte virksomhetsleder/styrer for kommunale barnehager og barnehageeier av private barne- familiebarnehager, har ansvar for at barnehagen drives iht lov og forskrifter og at den enkelte ansvarsperson uoppfordret og så raskt som mulig gir kommunen melding når avvik i forhold til lov og/eller forskrift oppstår. Bakgrunn. Kvalitetssikringssystemet består av to deler som i hovedsak utføres hvert annet år. Ved melding om avvik, vil kommunalt tilsyn kunne gå inn på det meldte avviket og behandle dette som en tilsynssak. Del I er en elektronisk sjekk på hvordan den enkelte virksomhet følger lovverk og forskrifter. Del II er dialogbasert tilsyn i den enkelte barnehage som vil bli foretatt etter at del I er besvart. Dette er et meldt tilsyn som vil bli basert på Sjekkliste for tilsyn i barnehager. Under tilsynsbesøket vil resultatene fra del I bli drøftet med den enkelte barnehage og inngå i sluttdokumentet Tilsynsrapport Kommunalleder har overordnet ansvar for kommunens kvalitetssikring og tilsyn assistert av barnehagefaglig ansvarlig. Dialogbasert tilsyn ovenfor den enkelte barnehage. 1 Etter at ansvarlig for barnehagen har levert del 1, elektronisk tilsyn, vil tilsynet utføre dialogbasert tilsyn i barnehagen. 2 Kommunalleder vil etter møtet få utarbeidet en tilsynsrapport som er offentlig. Rapporten skal omtale avvik og tidsfrist for lukking. Rapporten skal drøftes med styrer og personalet ved barnehagen før rapporten blir et offentlig dokument. Rapporten vil bli lagt frem for kommunestyret som en del av Årsmelding for barnehager. 3 Styrer/eier i private barnehager har ansvar for at det utarbeides en plan for hvordan avvik og merknader skal behandles i barnehagen. Denne planen skal sendes kommunen v/tilsynsansvarlig Viktige element innen kommunens kvalitetssikringssystem.

4 Kvalitetssikringen baseres på at barnehagene hvert år utfører og vurderer de prosedyrer og kvalitet som er fastsatt innen følgende områder: 1. Barnehageloven med forskrifter. Ansvarlig: STYRER 2. Rammeplan for barnehager. Ansvarlig: STYRER 3. Fokusområder innen barnehagene. Ansvarlig: STYRER 4. Årsplan/Virksomhetsplan for barnehagen Ansvarlig: STYRER 5. Årsmelding fra barnehagen. Ansvarlig: STYRER 6. Ansatteundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 7. Foreldreundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 8. Barneundersøkelse innen barnehagen. Ansvarlig: STYRER 9. Internkontrollsystem for HMS/Forskrift for miljørettet helsevern innen skoler og barnehager Ansvarlig: STYRER Det er den enkelte virksomhetsleders/styrers/eiers ansvar å utarbeide et forsvarlig system for kvalitetssikring ved den enkelte barnehage slik at overordnede retningslinjer overholdes og etterleves.

5 Organisering av kommunen. Rådmann Willy Hægeland Kommunalsjef Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule Svein Setekleiv Fellestjenester Svein Setekleiv Økonomienheten Enhetsleder Øystein Bråstad IT-Rådgiver IT-Rådgiver Geir Andresen Blakstadheia skole Virksomhetsleder Bodil Hiis Velferd, barnevern og helse Virksomhetsleder Jarle Knutsen Froland skole Virksomhetsleder Gerd Helga Stifoss-Hanssen Mykland skole Virksomhetsleder Signe Heldal Risholt Omsorgstjenester Virksomhetsleder Turid Rasmussen Kultur Virksomhetsleder Hogne Prestegård Froland barnehage Virksomhetsleder Gry Reiulfsen Tekniske tjenester Virksomhetsleder Sigurd Ahlmann Jensen

6 Organisering av Froland barnehage. FROLAND BARNEHAGE Virksomhetsleder Gry Reiulfsen Blakstadheia barnehage Seksjonsleder Bodil Hiis Kringletoppen barnehage Seksjonsleder Rita Netland Sparsås Froland Friluftsbarnehage Seksjonsleder Line Løvjomås Larsen Mykland barnehage Seksjonsleder Wenche Aas Nøtteliten Eikenøtta Rødhette Tyrihans Veslefrikk Smørbukk Tommelise

7 Delegasjon/rapportering virksomhetsleder Froland barnehage. Virksomhetsleder er delegert Rådmannens fullmakter iht personell og økonomi. Virksomhetsleder rapporterer til Rådmannen v/kommunalsjef. Froland, 21. mars 2011 Rune Kvikshaug-Taule Kommunalsjef/tilsynsleder

8 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER Til barnehage VARSEL OM TILSYNSBESØK I H.H.T. LOV OM BARNEHAGER 16 Barnehageloven pålegger alle kommuner å føre tilsyn med alle barnehager i egen kommune og varsler med dette tilsynsbesøk i barnehagen. Kommunen ønsker at besøket skal være til hjelp for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet og kommunen i å kvalitetssikre barnehagene i kommunen. Froland kommune varsler med dette at det vil bli foretatt tilsynsbesøk i h.h.t. Lov om barnehager 16. Tilsynsbesøket vil bli gjennomført. kl... i. barnehage. det settes av 5 timer. Tilstede skal være virksomhetsleder/styrer, samt en representant fra de tilsatte og i tillegg eierrepresentant for private barnehager. Ved tilsynsbesøket vil vedlagte sjekkliste bli benyttet og gjennomgått. Fra kommunen møter kommunal tilsynsmyndighet v/ Sted, dato: Sign: Vedlagt: Et forberedelsesskjema, som styrer sender til undertegnede senest en uke før tilsynsbesøket. Dette danner grunnlaget for tilsynet. Mal for rapport fra tilsynsbesøket

9 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER TILSYN DEL I BARNEHAGER HOVEDPUNKT FRA FORRIGE TILSYN Tilsynsrapport nr/år: Frist for tilbakemelding: Sendes: Barnehagefaglig ansvarlig Tilsynsmyndighet i Froland kommune: Barnehagens navn: Adresse: Tlf.: Web-adresse: Navn på barnehagens eier: Adresse Tlf.: Navn på styrer/virksomhetsleder: Adresse: Tlf.: Barnehagen er godkjent i brev av: (dato) av (godkjenningsinstans) OPPFØLGING AV TILSYNETS MERKNADER/PÅLEGG/AVVIK. (Tidligere pålegg gitt i godkjenning/pålegg/merknader gitt etter siste tilsyn) Avvik/Merknader Frist: Utført (dato) Ikke utført(sett kryss)

10 DEL 1: ELEKTRONISK BESVARELSE Kommunens hjemmel for tilsyn etter Lov om barnehager. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen. Lov om barnehager 16. A. BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter. Barnehagelovens 7 Tilsynsmyndigheten skal se til at: barnehagen har vedtekter, og at disse inneholder bestemmelser i samsvar med barnehagelovens 7. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering. 1. Gjeldende vedtekter legges ved rapporten 2. Siste dato for vedtektsendring: 3. Er vedtektene oppdaterte iht 7? 2. Leke- og oppholdsareal pr barn. Barnehagelovens 10 Det er en veiledende norm for barns lekeareal inne på 4 m2 netto pr barn over 3 år, og ca 1/3 mer pr barn under 3 år. Dette kalles barnehagens arealutnytting og skal fremgå av barnehagens vedtekter. Utearealet bør være om lag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. (Følgende spørsmål gjelder ikke familiebarnehagene) 1. Det er samsvar mellom barnehagens innendørs/utendørs leke- og oppholdsareal og antall barn i barnehagen. 2. barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal inne: m2 3. barnehagens leke- og oppholdsareal ute: m2. 3. Internkontroll. Barnehageeiers ansvar Barnehagelovens 7 Alle barnehager skal ha et eget dokumentert system for internkontroll.

11 1. Inneholder vedtektene en henvisning til eller en gjengiving av dokumentasjon på internkontroll? 2. Har barnehagen rutiner for internkontroll iht Miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 3. Har barnehagen rutiner for lekeplasskontroll iht Plan- og bygningsloven forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr? 4. Samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. 1. Har barnehagen samarbeidsutvalg? 2. Hvor mange møter er avholdt i løpet av året? Antall: 3. Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver? B. BARNEHAGENS PERSONALE. Barnehageloven 17 og Pedagogisk bemanning. Barnehageloven slår fast at hver barnehage skal ha styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Styrer skal ha utdanning som førskolelærer. Samme utdanning skal pedagogiske ledere ha. I forskrift om pedagogisk bemanning fremkommer norm for pedagogisk bemanning. 1. Har barnehagen ansatt styrer med førskolelærerutdanning? 2. Har barnehagen ansatt pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning? 3. Dersom barnehagen etter offentlig utlysning ikke har fått tak i førskolelærer, er det søk dispensasjon fra utdanningskrav? Ikke aktuelt 4. Har barnehagen pedagogisk bemanning i forhold til normen for antall barn pr. pedagogisk leder JA NEI

12 5.1.1 Bemanning i familiebarnehagen. Barnehagelovens 11: Stillingsstørrelse styrer/førskolelærer Øvrig bemanning 5 barnsgruppe-stillinger (antall timer -%) 10 barns gruppe-stillinger (antall timer - % 5.2 Øvingslærere Barnehagelovens 24 I følge barnehageloven plikter barnehagens eier å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter ved førskolelærerutdanningen. 1. Tar barnehagen i mot studenter fra førskolelærerutdanningen? Ikke aktuelt 5.3 Politiattest. Barnehagelovens 19. Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. 1. Har nytilsatte etter levert inn politiattest? 2. Har barnehagen rutiner for registrering av politiattest for de ansatte? 3. Har eier levert politiattest til tilsynsmyndigheten ved godkjenning? 5.4 Taushetsplikt. Barnehagelovens 20. Alle som arbeider i virksomheter etter barnehageloven har taushetsplikt. (Fvl 13 og 13f) 1. Er alle ansatte gjort kjent med taushetsplikten? 2 Er ansatte informert om konsekvensene av eventuelt brudd på taushetsplikten? 3 Har barnehagen rutiner for dokumentasjon på at de ansatte er gjort kjent med 20 - taushetsplikt? 5.5 Opplysningsplikt til sosialtjenesten. Barnehageloven 21. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. 1. Er alle ansatte gjort kjent med opplysningsplikten til sosialtjenesten?

13 2. Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten til sosialtjenesten behandles? 6.6 Opplysningsplikt til barneverntjenesten. Barnehagelovens 22. Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. 1. Er alle ansatte gjort kjent med opplysningsplikten til barnevernet? 2. Er det utarbeidet interne rutiner for hvordan opplysningsplikten til barnevernet behandles? 7. Opplysninger om barna. 1. Dersom tilsynsmyndighet ber om det, kan barnehagen fremvise liste over: a. barnas navn b. barnas alder c. oppholdstid 2. Barnehagen har rutiner for søknad om spesialundervisning etter opplæringsloven: C. BARNEHAGENS INNHOLD 1. Årsplan. Barnehagelovens 2 Barnehageloven fastslår at barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Dette innebærer at barnehagen blant annet skal utarbeide en årsplan som er knyttet til Rammeplan for barnehager. 1. Er det utarbeidet årsplan for barnehagen? 2. Har barnehagens samarbeidsutvalg vært med og fastsatt planen? 3. Er barnehagens årsplan levert tilsynsmyndigheten? 4. Inneholder årsplanen forpliktende mål fastsatt i Rammeplanen?

14 5. Har barnehagen rutiner for å måle barnas utvikling iht de mål som er satt iht Rammeplanen? 2. Samarbeid med foreldre. Barnehagelovens 1 og 4 Barnehagelovens 1 fastslår at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 1. Har barnehagen sammen med foreldrene tilrettelagt rutiner for nært samarbeid omkring det enkelte barn 3. Barns rett til medvirkning. Barnehagelovens 3 Barnehagelovens 3 omtaler barns rett til medvirkning. 1. Har barnehagen planer, rutiner/system for å sikre barnas rett til å gi uttrykk for sitt syn i barnehagens daglige virksomhet, samt deltakelse i planlegging og vurdering C. DATO OG UNDERSKRIFTER Sted: Behandlet i samarbeidsutvalget den: Styrer/virksomhetsleder Eier i privat barnehage Samarbeidsutvalgets leder underskrift underskrift underskrift

15 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER DEL II: DIALOGBASERT SAMTALE Sjekkpunkter for dialogsamtalen: SP1: Del I: Gjennomgang av tilsynets rapport fra det elektroniske tilsynet, del AVVIK: 1.2 MERKNADER: SP2: Årsplan. 2.1 Hvem har medvirket i utarbeidelseprossessen 2.2 Hva er tema/fokusområde 2.3 Det pedagogiske innhold 2.4 Barnehagens verdigrunnlag 2.5 Hvordan synliggjøres Rammeplanen 2.6 Hvilke utviklingsarbeid/prosjekter innen Årsplanen 2.7 Behandlet i Samarbeidsutvalget SP3: Annet planverk. 3.1 Hvilke andre planer har barnehagen utarbeidet for sitt pedagogiske virke? SP4: Informasjon om planer og evaluering av disse. 4.1 Hvilke systemer/rutiner har barnehagen som sikrer at planer følges opp i den daglige virksomheten i barnehagen? 4.2 Modeller for vurdering? 4.3 Kvalitetssikring?

16 SP5: Rammeplanen. 5.1 På hvilken måte er personalet gjort kjent med Rammeplanens innhold? 5.2 Hvilke vurderinger/rutiner har barnehagen som sikrer at rammeplanens krav til personalet oppfylles? 5.3 Hvilke rutiner har styrer for dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet? 5.4 Er det foretatt en verdi debatt i barnehagen fortell om prosess, om verdivalg, visjon. 5.5 På hvilken måte fremmes likestilling mellom kjønnene i barnehagen? 5.6 På hvilken måte arbeides med internasjonalisering og globalisering? SP6: Barns medvirkning. 6.1 Hvordan praktiseres kravet om barns medvirkning? 6.2 Beskriv dagsrytmen, 6.3 Er det balanse mellom ute og inne aktiviteter? SP7: Fysisk miljø. (Det foretas en befaring av det fysiske miljø) 7.1 Beskriv Barnehagens fysiske miljø, ute/inne. 7.2 Hvilke internkontroll rutiner har barnehagen og hvordan gjennomføres disse? 7.3 Internkontroll kommunelegens ansvar gjennomgang av perm i de tilfeller der kommunelegen er tilstede. 7.4 Tilsyn av uteleker, hvilke rutiner finnes i barnehagen, er lekeutstyret i samsvar med forskriftene? Hvilke rutiner for årlig sjekk og vedlikehold er tilstede? SP8: Foreldresamarbeid. 8.1 Hvilke faste rutiner for foreldre samarbeid har barnehagen? 8.2 Hvordan fungerer samarbeid med foreldrene. 8.3 Har barnehagen utført brukerundersøkelser og med hvilket resultat? 8.4 Brukervennlighet, barn/alder/oppholdstid, organisering av barnegrupper, antall barn pr. gruppe? 8.5 Er det ventelister? 8.6 Klagebehandling, formelle og uformelle klager, hvordan tas dette opp i barnehagen? SP9: Personalledelse. 9.1 Gjennomføres medarbeider samtaler?

17 9.2 Kompetansehevingstilstak, er det satt av planleggingsdager? 9.3 Får de ansatte tid/anledning til å delta på kompetansehevende kurs/konferanser? 9.4 Er det avsatt tid til planlegging og refleksjon i barnehagen? 9.5 Har barnehagen felles kurs med skolen innen K-løftet? SP10: Samarbeid med andre instanser: 10.1 Er det utarbeidet samarbeidsplaner med skole for overgangen mellom barnehage/skole? 10.2 Andre instanser? SP11: Generelt Økonomi, fremtid, sikkerhet: 11.2 Fremtiden for barnehagen? 11.3 Eventuelt, saker som barnehagen ønsker å belyse.

18 TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER Sendes: Kopi til: TILSYNSRAPPORT Tilbakemelding Tilsynsbesøk i.barnehage, den 20 Tilsynet var uanmeldt/anmeldt/pålegg/årlig tilsyn gitt i form av tilsynsbrev Tilsynet ble varslet i brev av 20. Tilstede ved tilsynet: fra barnehagen: fra tilsynet: Eier: Styrer/enhetsleder: Tilsynsleder 1. Oppfølging av tidligere merknader/pålegg 2. Gjennomføring av tilsynsbesøket. Tilsynet har ved dette besøket særlig tatt opp forhold knyttet til. i lov om barnehager og/ eller andre spesielle forhold. Gjennomgått elektronisk del 1 og full sjekkliste for barnehager. 3. Tilsynet avdekket følgende forhold 3.1 Avvik. 3.2 Merknader: 4. Hovedkonklusjonen etter besøket

19 5. Avtaler som skal gjennomføres i h.h.t. punktene 4.1 og 4.2. Konklusjon/vedtak: Avvik: Nr Hva Rettes innen Ansvar Utført 1 2 Merknader: Nr Hva Rettes innen Ansvar Utført 1 2, den Kommunalsjef/Tilsynsfører

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer