Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy"

Transkript

1 Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget i Karlsøy xx.xx.2015 Orientert i Karlsøy kommunestyre, zz15

2 Innhold INNHOLD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET 3 Lovgrunnlaget 3 Målet for kommunen sitt tilsyn 3 Tilsynsmyndighet - kompetanse 4 TYPER TILSYN 4 Meldt/varslet tilsyn 4 Uanmeldt tilsyn 5 Resultatet av tilsyn 5 FRAMDRIFTSPLAN TILSYN 5 Kartlegging 5 Hente inn informasjon 5 Intervju/samtale 5 Rapportering 6 Oppfølging 6 ÅRSHJUL FOR TILSYN 6 VARSEL OM TILSYN Vedlegg 1 7 TILSYNSSKJEMA - Vedlegg 2 9 TILSYNSRAPPORT Vedlegg 3 17 FF Side 2

3 Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret for den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til, jf. kommuneloven 10, 12 og 13. Kommunestyret kan med hjemmel i kommuneloven 10, 12 og 23 nr. 4 ved delegering bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen. Rådmannen har fått delegert ansvaret for tilsyn. Tilsynet etter lov om barnehager gjennomføres i praksis av Kommunalsjefen. Denne fører også tilsyn med at eier har fått godkjenning etter lovverk som ulike faginstanser har ansvaret for. Tilsynet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt gode rutiner mellom kommunale etater/enheter/faginstanser. Kommunen har en utfordrende rolle når den skal føre tilsyn med egne barnehager. Det er derfor svært viktig å skille mellom kommunen som tilsynsmyndighet og kommunen som eier. De som skal utføre tilsynet må ha myndighet til å kunna peke på evt. avvik eller mangler i de kommunale barnehagene. Lovgrunnlaget Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehagelova) 16 Tilsyn : Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes til fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting eller stenging kan påklages til fylkesmannen. Tilsyn som virkemiddel skal sikre at kvaliteten i barnehagene oppfyller minstekravet i loven. Minstekravet vil kunne defineres som tilfredsstillende. Kommunen har bare anledning til å gi merknad eller avvik dersom det ved tilsyn blir avdekt uforsvarlige eller ulovlige forhold, dvs. at barnehagen ikke oppfyller minstekravet slik loven krever. Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til: Lov om barnehager, eventuelt å avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold i barnehagen Rammeplan for barnehager, etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til denne. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassen (19.juli 1996) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. ( ) Lov om brannvern Lov om produktkontroll Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlig eller ulovlige forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen. Målet for kommunen sitt tilsyn Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstvilkår, og skal kvalitetssikre at barnehagene driver i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak. Ved jevnlig tilsyn vil eier av barnehagen også være bevisst ansvaret sitt for barnehagen som virksomhet i henhold til Lov om barnehager med forskrifter. Eksempel på tilsynsområder/tema kan være: Følger barnehagen rammeplanen for barnehager i henhold til innhold og fagområder Har barnehagen tilstrekkelig grunnbemanning i henhold til hele plasser. FF Side 3

4 Tilsynsmyndighet - kompetanse Det er nødvendig med barnehagefaglig kompetanse for at kommunen skal oppfylle pliktene sine etter barnehageloven. Det vil også være nødvendig å knytte annen faglig kompetanse mot tilsynsvirksomheten. Dette kan være repr. med barnehagefaglig kompetanse eller repr. fra Fylkesmannen, avhengig av tema for tilsynet. Typer tilsyn Tilsynet kan både være meldt/varslet eller uanmeldt. Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn hvert annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere. Ulike tema kan i ulike perioder få økt fokus, f.eks ulike satsingsområder. Lengden på tilsynet kan variere. Arbeidet med tilsynet skal ha kontinuitet, og det vil være nødvendig å legge til grunn de vilkår som blir stilt ved godkjenning og tidligere tilsyn. Meldt/varslet tilsyn Trinn Ansvar Handling 1 Tilsynsansvarlig Sender ut varsel til barnehager om tilsyn minst 3 uker i forveien. Følgende informasjon skal legges ved varselet: Kommunal plan for systematisk tilsyn av barnehager i Karlsøy kommune. Krav i lover og forskrifter relevant ved kommunalt tilsyn med kommunale og private barnehager Vurdering av metoder som blir brukt i sammenheng med tilsynet 2 Eier/ Eierrepresentan t Gjøre avtale med de som skal være med på tilsynet fra barnehagen: Eier/enhetsleder Fagleder/og eller Pedagogisk leder Fagarbeider/assistent (kan sløyfes) Representant for de foresatte i barnehage (SU) 3 Tilsynsansvarlig Gjennomføring av tilsyn. Formøte Intervju/samtale Oppsummeringsmøte m/konklusjon 4 Tilsynsansvarlig Lage rapport fra tilsyn med evt. avvik eller merknader. 5 Eier/ eierrepresentan Utbedre evt. avvik eller merknader innen gitte tidsfrister. FF Side 4

5 Uanmeldt tilsyn Tilsyn som er uanmeldt kan, av ulike årsaker, utføres av tilsynsmyndighet, når dette finnes nødvendig. Det kan for eksempel være på grunn av meldinger fra foresatte om forhold i barnehagen, eller med bakgrunn i innrapporterte data til kommunen. Resultatet av tilsyn Resultatet av tilsynet kan deles inn i tre kategorier, der det også er mulig med kombinasjoner av tilbakemeldinger: Ingen avvik/merknad Avvik: Avvik er mangel på oppfylling av krav fastsatt i eller i henhold av lov eller forskrift. Merknad: Merknad er pr definisjon ikke et avvik, men der tilsynet avdekker et forbedringspotensial med utgangspunkt i krav fra styresmaktene. Framdriftsplan tilsyn Det er viktig at alle involverte parter får god informasjon om tilsyn i barnehagen. Informasjonen skal være konkret og oppklarende, samtidig som den skal virke motiverende og veiledende for det videre arbeidet. Det er viktig å avklare forventninger til/fra tilsynsmyndigheten, og gjerne hva tilsynet ikke skal omhandle. Informasjonen skal gi veiledning om tilsynsrollen og skal omfatte: Påbud i barnehageloven og forskriftene Hva det skal føres tilsyn med Hvem som utfører tilsynet Type tilsyn meldt/varslet eller uanmeldt? Rapportering Pålegg og klagerett Oppfølging Kartlegging Før hvert tilsynsår (kalenderår) blir det utsendt et tilsynsskjema til alle barnehagene i kommunen (skjema 2). Når kommunen har fått tilbake og kartlagt informasjonen fra barnehagen, blir det utarbeidet en plan for utøvelse av tilsynet. I dette arbeidet bør kommunen prioritere fokusområder ut fra den overordnede planen for tilsyn i kommunen. I planleggingsfasen vil det være nødvendig å se på hvilke behov barnehagene har for tilsyn, og hvilke behov kommunen har for å føre tilsyn i en konkret barnehage. Se årshjul for tilsyn på side 6. Hente inn informasjon I tillegg vil kommunen før hvert tilsyn, be om å få tilsendt tilleggsdokumentasjon fra de barnehagene som det skal føres tilsyn med. Det er nødvendig å samordne informasjonen og klargjøre hva som kan knyttes opp mot barnehageloven eller mot andre lovverk. Samordning med andre enheter/lovverk er nødvendig. Frist for tilbakemelding vil derfor være 1 uke før tilsynet skal finne sted. Hvilken informasjon det blir bedt om, vil være varierende i sammenheng med målet/tema for tilsynet. Varsel om tilsyn, se vedlegg 1. Intervju/Samtale Intervjuet/samtalen blir ledet av tilsynsansvarlig, som sammen med 1 eller 2 andre eksterne tilsynsførere, utgjør tilsynsteamet. Med bakgrunn i svar på tilsynsskjema 2 og innsendt dokumentasjon, blir ulike personer i barnehagen intervjuet rundt tema for tilsynet. Intervjuobjektet/samtalepartner vil variere alt etter tema. Etter intervjuet samler tilsynsteamet informasjonen, og gjør en foreløpig konklusjon for tilsynet som blir presentert for de involverte. FF Side 5

6 Rapportering Etter hvert tilsyn skal det skrives en rapport. Rapporten skal summere opp det som ble avdekket på tilsynet. Rapporten blir underskrevet av de som har utført tilsynet. Dersom tilsynet gir grunnlag for pålegg, må også tilsynsmyndigheten skrive under rapporten. Pålegg er, etter forvaltningsloven 2 bokstav b, å regne som enkeltvedtak. Forvaltningsloven sine saksbehandlingsregler om forhåndsvarsel 16, innsynsrett 18 og 19, begrunnelse 24 og 25, klage 28 og 29 osv. gjelder jf. forvaltningsloven 28, jf. 34. Mal for rapport ligger som vedlegg 3. Oppfølging Når det blir avdekket avvik, får barnehageeier frist for utbedring av tiltak. Hvor lang fristen er, vil variere alt etter hvilke avvik merknaden gjelder, men fristen må være rimelig. Ved alvorlige tilfeller kan kommunen stenge barnehagen i kortere eller lengre perioder. Årshjul for tilsyn Det er planlagt følgende framdrift av tilsynsvirksomheten: Tidspunkt Hendelse Ansvar Januar Tilsynsskjema (Skjema 2) blir sendt ut til alle Ansvarlig for tilsynet. Barnehageeiere/enhetsledere. Januar Barnehagen svarer på og returnerer tilsynsskjemaet (skjema 2) til kommunen innen 1. februar. Oppstart av årets tilsynsvirksomhet Eier/enhetsleder Ansvarlig for tilsynet. Februar Mars April Mai Brev til alle barnehagene med informasjon om og oversikt over planlagt tilsyn i løpet av kalenderåret. Skriftlig avtale om å gjennomføre tilsyn i 2 av barnehagene i kommunen Innhente relevant informasjon Gjøre vurderinger Planlegge tilsynet Tilsyn i 2 barnehager Skrive rapporter Veilede og evt. følge opp avvik/merknader Samle inn, klargjøre data og forberede til politisk sak om resultatet av gjennomførte tilsyn i vårhalvåret. Juni Juli August September Skriftlig avtale om å gjennomføre tilsyn i 2-3 av barnehagene i kommunen Innhente relevant informasjon Gjøre vurderinger Planlegge tilsynet Oktober Tilsyn i 2-3 barnehager Skrive rapporter Veilede og evt. følge opp avvik/merknader Oktober/November Skrive politisk sak om resultatet av gjennomførte tilsyn i barnehagene dette kalenderåret og besørge fremlagt Ansvarlig for tilsynet Ansvarlig for tilsynet Ansvarlig for tilsynet Ansvarlig for tilsynet Ansvarlig for tilsynet Ansvarlig for tilsynet FF Side 6

7 Varsel om tilsyn Vedlegg 1 Barnehage Barnehageadresse Postnr. Poststed VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER 16 Kommunen har ansvar for tilsyn med barnehagene etter 16 i lov om barnehager. Det er ønskelig at tilsynet skal være til hjelp for barnehagene i arbeidet med kvalitetssikring av egen virksomhet. Med bakgrunn i Kommunal plan for tilsyn med barnehagene i Karlsøy, skal Karlsøy kommune, ved barnehagemyndigheten, føre tilsyn med xx barnehage. Tilsynet blir gjennomført: Dato, Sted. Tidspunkt fra til. Fra tilsynsmyndigheten kommer: Navn Tema for tilsynet er: Barnehagen sine rammeforutsetninger (samarbeidsutvalg, bemanning, opplysninger om barna, vurdering av barnehagen sine rammeforutsetninger) Barnehagen sitt innhold (rammeplanen) Vi ber om å få tilsendt følgende dokument senest 2 uker før tilsynet: Gjeldende vedtekter Gjeldende plan for barnehagen Gjeldende årsplan og årsmelding. Bemanningsplan Referat fra samarbeidsutvalget siste året Kvalitetssikringssystem, eller henvisning til digitalt system Oversikt over antall barn i barnehagen hver dag (turnusplan el.) Oversikt over medlemmer i foreldreråd og samarbeidsutvalg System for avviksmeldinger ved skriftlige og muntlige klager Barnehagen sine rutiner når det oppstår situasjoner der det er mistanke om alvorlige hendelser som mobbing,omsorgssvikt eller mishandling av barn. Resultat av siste brukerundersøkelse FF Side 7

8 Vurdering av virksomheten Rutiner for å sikre levering av politiattest Rutiner for daglig og periodisk renhold Rutiner ved brann Rutiner ved alvorlige ulykker Rutiner for taushetsplikt Vi ber om at følgende personer er tilstede: Representant for eier/enhetsleder Fagleder Pedagogisk leder Fagarbeider/assistent Representant for samarbeidsutvalget I etterkant av tilsynsbesøket vil det bli laget en rapport der det kan bli gitt eventuelle pålegg som må utbedres innen angitte frister. MVH Tilsynsteamet FF Side 8

9 Tilsynsskjema Vedlegg 2 Skjema for bruk i arbeidet med tilsyn Skjemaet blir sendt ut til alle barnehagene i forkant av hvert kalenderår, og svarene blir brukt som grunnlag for meldt og uanmeldt tilsyn. Opplysningene blir innhentet med hjemmel i barnehageloven 8, femte ledd Frist for barnehageeier/styrer til å sende inn utfylt skjema er 1. februar hvert år. Kalenderår: 20.. Barnehage FF Side 9

10 Barnehagens formålsparagraf Jf. Barnehageloven 1, Rammeplan kap. 3,5 Hvordan blir foreldrene trukket med i samarbeidet? (treffpunkter, situasjoner skriv det som er mest nærliggende) om det enkelte barn..... om innholdet /årsplanen i barnehagen... Hvordan ivaretar barnehagen i samsvar med kristne grunnverdier? Barnehagens innhold Jf. Barnehageloven 2,Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, kap 4. Er årsplan sendt kommunen? Er årsplanen behandlet i SU? Har foreldrene deltatt/medvirket i arbeidet med årsplan? Er satsingsområdene synlige i barnehagen? (for eksempel med oppslag, spesiell informasjon) Arbeider barnehagen med spesielle prosjekt/utviklingsarbeid? Fortell om prosjekter/utviklingsarbeid (stikkord):.... Barnehagens utforming Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 9 Barnehagens leke- og oppholdsareal inne (jf. godkjenning):. m² Barnehagens lekeareal ute:. m² Eiers vedtaksfestede arealnorm pr. barn. m² u/3 år. m² u/3 år Er det gjort endringer i arealbruk etter siste godkjenning? Dersom ja, når?. Hva er endret?. Evt naturområde/-avdeling: (beskrivelse).. Er leker og utstyr i samsvar med gjeldende sikringsregelverk?

11 Har barnehagen faste rutiner for kontroll av lekeutstyr og lekeplass? Hvis ja hvor ofte.. hvordan blir det dokumentert Har barnehagen trafikksikre områder? Dersom nei, planlegger barnehagen å gjøre noe med dette? Er det rist utenfor alle inngangsdører? Er det nødvendig med fysiske endringer ute eller inne, jf. bl.a. helse og miljøforskriftene?... Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd Barnehageloven 4 (evt. 5) Foreldresamarbeid i barnehagens formelle organer: Hvilke saker tas opp i: Beskrivelse: Samarbeidsutvalget: Hvor mange møter er avholdt forrige kalenderår: (Oversikt over medlemmer innsendt før tilsyn) Foreldreråd: 11

12 Kontakt og samarbeid mellom den enkelte forelder/familie: Område: Hvordan er samarbeidet mellom foreldre og barnehagen tilrettelagt? Beskrivelse: Hvilke ordninger/rutiner har barnehagen? 12

13 Hvordan behandles uformelle (muntlige) klager fra foreldrene? Dette kan gjelde eks. for sjelden bleieskift, mista votter, slått seg og lignende Annet Er det system for avviksmeldinger ved skriftlige klager Prioritet ved opptak Jf. Barnehageloven 8, sees i sammenheng med barnehagens årsmelding/søknad om statstilskudd. Antall barn med særlige behov, tatt opp etter 13 i barnehageloven: Antall barn med rett til tiltak etter opplæringsloven 5-7 Antall to-språklige barn Er barnehagens fysiske miljø tilrettelagt funksjonshemmede? Vedtekter Vedtektene skal være innsendt før tilsyn. Inneholder vedtektene alle punktene i barnehageloven 7 Når ble vedtektene sist endret?.. Personalet i barnehagen Jf. Barnehageloven 17, 18 Har barnehagen daglig leder med førskolelærerutdanning eller med annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse Har barnehagen førskolelærer eller personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk i alle stillingene for ped.leder? Hvis nei, hvor mye er på dispensasjon? Er det flere førskolelærere i barnehagen? Hvis ja, hvor mange?. Hva er grunnbemanningen i barnehagen?. 13

14 Hva slags vikarordning har barnehagen? Hvilke regler gjelder for vikarbruk?.. Politiattest Jf. Barnehageloven 19 Rutine for levering av politiattest skal være innsendt før tilsyn Har alle med arbeidsavtaler etter levert politiattest? Har andre som omfattes av politiattestforskriften levert politiattest? Har barnehagen system for å sikre levering av politiattest? Taushetsplikt Jf. Barnehageloven 20, Forvaltningsloven 13 Rutine for taushetserklæring skal være innsendt før tilsyn. Har alle arbeidstakere, også vikarer, skrevet under på skjema for taushetsplikt? Har barnehagen rutine for å ivareta dette? Opplysningsplikt Jf. Barnehageloven 21, 22 Rutine for opplysningsplikt skal være innsendt før tilsyn. Har barnehagen rutiner når det oppstår situasjoner der det er mistanke om omsorgssvikt eller mishandling overfor barn? Helsekontroll Jf. Barnehageloven 23 Har alle tilsatte levert TBC-attest? Har barnehagen rutiner for å sikre at TBC-attest leveres? Barnehagene fremviser rutinene ved tilsynet Øvingsopplæring Jf. Barnehageloven 24 Har barnehagen øvingslærer? Har barnehagen lærlinger? Har barnehagen annen form for opplæring av elever/studenter? (Førskolelærerstudenter?) 14

15 Annet 1. Opplysninger om barna Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenheng med barnehagens årsmelding/søknad om statstilskudd. Barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid ved tilsynet. Opplysningene sammenfattes her: (Barnehagen fyller ut) Gjelder barnehageåret: 20 /20 Antall barn u.3 år o.3 år Antall 1/1 plasser u.3 år o. 3 år Antall ansatte knyttet til avdelingene samlet i årsv.: Ped.pers Andre Andre ansatte i årsv. Vaktm. Renh. Andre Ev. kommentar til tabellen:.. 2. Samarbeid med andre Har barnehagen fast samarbeid med andre barnehager? Har barnehagen fast samarbeid med skoler? Har barnehagen overgangssamtale med skoler for alle barn som skal starte på skolen? Dersom nei, hvorfor? Har barnehagen kontakt og samarbeid med andre instanser? Hvilke? Deltar barnehagen på samordnet opptak? Personalledelse Gjennomføres det medarbeidersamtale i barnehagen? Gjennomføres det veiledning? Er det kompetanseplan i barnehagen? Hvordan gjennomføres det medbestemmelse for personalet?... Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forrige kalenderår? Er det satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet?..% 4. Kvalitetssikringssystem/rutiner Sikring av rutiner innsendt før tilsyn Har barnehagen utviklet kvalitetssikringssystem for de ulike områder som er aktivt i bruk 15

16 Foretas det brukerundersøkelse Jevnlig Av og til Aldri Hvordan ivaretar barnehagen barns rett til medvirkning?... Foretar barnehagen vurdering av virksomheten Barnehagen legger frem vurderingssystemer og resultatene ved tilsynet. 5. Brukertilpasning Har barnehagen deltidsplasser? Er det andre fleksible ordninger? Barnehagen redegjør for systemet ved tilsynet. 6. Inneklima/luftkvalitet Jf. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 19 Har barnehagen hatt radonmåling Dersom ja, når.. Har barnehagen tørkeskap/trommel, type kondensoppsamler? Er inneklima/luftkvalitet tilfredsstillende i henhold til CO²-innhold, fukt, støv og skitt? Dersom nei, er det vurdert tiltak for å få oppfylt normene?... Er det mulig med temperaturregulering i hvert enkelt rom? Er det tilstrekkelig solavskjerming? 7. Økonomi (Gjelder private barnehager) Er revidert regnskap fra forrige regnskapsår og budsjett for inneværende år levert kommunestyret for godkjenning jf. driftsavtalen/avtalen om driftstilskudd. 8. Registrere i Enhetsregisteret organisasjonsnummer Er barnehagen registrert i Enhetsregisteret? Gjeldende pr etter endringer i Lov om barnehager. 16

17 9. Eiers/enhetsleders egenvurdering av barnehagen Dersom enhetsleder/eier ønsker, kan det settes ned noen stikkord som kan utdypes nærmere ved tilsynet. Tema Årsplan, utviklingsarbeid, prosjekter Vurdering Barnehagens fysiske miljø, inne og ute Samarbeid med foreldrene Brukervennlighet, barn/alder/oppholdstid. Ventelister Personalet personalledelse Kvalitetssikringsrutiner brukerundersøkelser Klagebehandling, ikke formelle klager Økonomi, fremtid og sikkerhet Annet som eier/enhetsleder ønsker å trekke frem 17

18 Tilsynsrapport nr. Vedlegg 3 Rapport skrevet av: Dato: 1. Oppfølging av tidligere pålegg. (Pålegg ble gitt i rapport av dato:..) 2. Bakgrunn for tilsynet (gitt i brev eller lignende ved oppstart av tilsynet, pålegg, klage o.a) 3. Gjennomføring av tilsynet (vise til skjema) Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til. i barnehageloven og /eller.. 4. Tilsynet avdekket forhold Hvor det ble gitt merknader om retting av uforsvarlige forhold Hvor det ble gitt pålegg om retting av ulovlige forhold Hvor det ble gitt pålegg om retting av uforsvarlige forhold 5. Hovedkonklusjon 6.1 Pålegg (Jf. barnehageloven 16) 6.2 Avtaler inngått iht dette punktet For tilsynsmyndigheten:. Underskrift Kopi av rapporten er sendt: 18

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE 2012 2015 Kvænangen kommune Nordreisa Kommune Skjervøy kommune Redigert høst 2011 PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015 Kommuner: Skjervøy. Kvænangen

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier)

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport del A. Barnehagens godkjenningsdokument sendes sammen med denne egenmelding

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

TYSNES KOMMUNE KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGAR

TYSNES KOMMUNE KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGAR TYSNES KOMMUNE KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGAR Vedteke i Tysnes kommunestyre 18. desember 2008 INNHALD Kommunen som tilsynsmynde 2 - Lovgrunnlaget 2 - målet for kommunen sitt tilsyn 2 - tilsynsmynde-kompetanse

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene.

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene. Kirsten Lieng VaciL _ ic) Til: trol-bar@online.no; Siv M Krogh; Roger Schanke; An-Magritt Asplund; Ann Elin Steen; Margareth Åseng; Trine Guttormsen; Kristin Markussen; Jan Einar Johnsen Kopi: Tone Lakseide;

Detaljer

REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST

REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt av Åmli kommunestyre 26.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med r i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt; sak 15/ Kommunestyret den 12.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGAR 16 Det vises til avtale ang. tidspunkt for tilsyn.

VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGAR 16 Det vises til avtale ang. tidspunkt for tilsyn. Varsel om tilsyn Til Beito barnehage 2952 BEITO VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGAR 16 Det vises til avtale ang. tidspunkt for tilsyn. Kommunen har ansvar for tilsyn med barnehagane etter 16 i lov

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Etter Lov om Barnehager

REGIONAL PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Etter Lov om Barnehager REGIONAL PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Etter Lov om Barnehager Vedtatt desember 2010 Revidert og vedtatt OFO 5. juni 2015 Revidert 09.11.15 Revidert 14.01.16 Revidert 28.04.16 Revidert 05.07.16 2 INNHOLD

Detaljer

Evenes og Tjeldsund kommuner. Plan for tilsyn med kommunale barnehager

Evenes og Tjeldsund kommuner. Plan for tilsyn med kommunale barnehager Evenes og Tjeldsund kommuner Plan for tilsyn med kommunale barnehager Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold... 3 2. Kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet... 4 2.1 Forholdet mellom veiledning

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen:

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Tromsø kommune Byråd for utdanning BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Fornavn: Etternavn: E-post: Telefon: Foreldrebetaling/ferielukking,

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Os kommune Tolga kommune (vedtatt 23.09.08) Tynset kommune Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse 1 TILSYN MED BARNEHAGER 2 1.1 Lovgrunnlag 2 1.2 Hvem utfører tilsynet

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehagar Fusa kommune

Kommunal plan for tilsyn med barnehagar Fusa kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagar Fusa kommune Vedtatt i kommunestyret 23.02.2011 1 Innhald INNHALD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDE 3 Lovgrunnlaget 3 Målet for kommunen sitt tilsyn 3 Tilsynsmyndet -

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Rådmannen - nr. 40/13

Delegert vedtak Delegerte saker - Rådmannen - nr. 40/13 Liøya barnehage v/styreleder Kenneth Moe Liøya 7290 STØREN Delegert vedtak Delegerte saker - Rådmannen - nr. 40/13 Deres ref: Vår ref Dato 2013/1393-3 29.08.2013 Tilsyn med Liøya barnehage etter Lov om

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Regional plan for Fosen

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Regional plan for Fosen PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Regional plan for Fosen 1 Vedtatt xx.xx.xxxx Innhold Kommunen som tilsynsmyndigh s 3 Lovgrunnlag s 3 Mål for kommunens tilsyn s 3 Tilsynsmyndigh - kompanse s 4 Typer tilsyn

Detaljer

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Rådmannen i Averøy, revidert februar 2016 1 Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold 3 2. Forholdet mellom veiledning og tilsyn 4 3. Innhold

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg

Velkommen. Barnehageforum 8. januar 2014. Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Velkommen Barnehageforum 8. januar 2014 Anton Jenssens gate 4, Statens park, bygg I, Tønsberg Litt om dagen 08.30 Innledning ved utdanningsdirektør Kari Evensen. 09.00 Årsmeldingsskjema per 15. desember

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Risenga barnehage - aktiviteter

Risenga barnehage - aktiviteter Risenga barnehage - aktiviteter > Henvendelse fra foresatt mars 2017 hvordan få oversikt over økonomistyring? > Melding til barnehagemyndigheten fra PPT etter veiledning i barnehagen i mars 2017 > Åpning

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Jf Barnehageloven 2 og Forskrift om rammeplanens innhold og oppgaver; Rammeplan for

Jf Barnehageloven 2 og Forskrift om rammeplanens innhold og oppgaver; Rammeplan for EGENKoN ;.,.:,i,,. Q; i i i ibarn3e+iage 2014 Ri; r\ Barnehagens navn: AKROBATEN BARNEHAGE Kommune: RISSA KOMMUNE 1624 TILSYN (Jf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene?

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Rapportskjema nr. 1 Systemtilsyn i Tverlandet oppvekstsenter, avdeling barnehage og avdeling skole Tilsynet var anmeldt: Dato: 20.juni 2017 kl.08:30 Tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

Innhold. Revisjoner av planen

Innhold. Revisjoner av planen Innhold Innhold... 2 Revisjoner av planen... 2 Kommunens ansvar som barnehagemyndighet... 3 Barnehageloven... 3 Veiledning av barnehager... 4 Arenaer for samhandling... 4 Fagmøte barnehage og skole...

Detaljer

ELEKTRONISK TILSYN 2009

ELEKTRONISK TILSYN 2009 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 2: FAMILIEBARNEHAGER INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. HVEM HAR SVART?... 4 3. FORELDREBETALING/FERIELUKKING... 4 3.1 PRIS PR. MÅNED... 4 3.2 MÅNEDER DET

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer Ansvarlig for planverk og revisjon: Rådmannen v/kommunalsjef-oppvekst. Perioden 2007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

EGENKQNTROLLBARNEHAGE2014

EGENKQNTROLLBARNEHAGE2014 MC-TTATT g:.r;;sa. KOMMLJNE EGENKQNTROLLBARNEHAGE2014 Barnehagensnavn: Tfiyflfi,~I;[Q\[t;f/) l Z(,'_ 1 1;. 'k lgcäf; 76/15135 Kommune: QJYSJ&\ TILSYN (Jf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

Agdenes kommune. Plan for tilsyn med barnehager. Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014.

Agdenes kommune. Plan for tilsyn med barnehager. Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014. Agdenes kommune Plan for tilsyn med barnehager Planen er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og levekår 9.desember 2014. Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold... 3 7. Barnehageeierens ansvar...

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no

Vardekroken 3 Barnehagens E-post. kitt@kvisle.no ULLENSAKER kommune Kroken familiebarnehage Vardekroken 3 2054 MOGREINA Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2592-21 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Kroken familiebarnehage Tilsyn er en viktig

Detaljer

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga

Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga ULLENSAKER kommune Læringsverkstedet Solhellinga Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/773-15 05.06.2015 Rapport fra stedlig tilsyn i Læringsverkstedet Solhellinga Tilsyn er en viktig del av

Detaljer

ELEKTRONISK TILSYN 2009

ELEKTRONISK TILSYN 2009 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 1: ORDINÆRE BARNEHAGER Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. HVEM HAR SVART?... 4 3. FORELDREBETALING/FERIELUKKING... 4 3.1 PRIS PR. MÅNED... 4 3.2 MÅNEDER

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE

GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE GODKJENNING AV BARNEHAGER I ALSTAHAUG KOMMUNE Innholdsfortegnelse Lovgrunnlaget for godkjenning... 3 6.Virksomhetens plikt til å søke godkjenning... 3 10. Godkjenning... 3 Klage på behandling om godkjenning...

Detaljer

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com

Nordbyvegen 18 Barnehagens E-post. gullungenfamiliebarnehage@hotmail.com ULLENSAKER kommune Gullungen familiebarnehage Nordbyvegen 18 2069 JESSHEIM Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2010/2430-32 29.10.2015 Rapport fra tilsyn i Gullungen familiebarnehage Tilsyn er en

Detaljer

Gode tilsynsrutiner i praksis

Gode tilsynsrutiner i praksis Gode tilsynsrutiner i praksis Ullensaker kommune 2014 BARNEHAGEMYNDIGHETEN v/barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken VÅRE RAMMEFAKTORER: 33 256 innbyggere 2860 førskolebarn 2234 går i barnehage per d.d.

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet Saksbehandlersamling 27.10.2014 Innledning: Tysvær kommune har 11 barnehager 9 kommunale og 2 ikke-kommunale barnehager Antall barn med barnehageplass:

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Om kommunens tilsyn med barnehagene Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller KOMMUNENS ROLLE barnehageeier barnehagemyndighet godkjenning tilsynsmyndighet veilede mv. Hva er tilsyn? Tilsyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE ROLLAG KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE NORE OG UVDAL KOMMUNE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER FEBRUAR 2011 Lov om barnehager 16 1 Innhold INNLEDNING... 3 LOVGRUNNLAGET

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø. Tilsyn

Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø. Tilsyn Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tilsyn Tilsyn?????? Ansvarsfordeling Myndighetens ansvar 8 Eiers ansvar 7 Fylkesmannens ansvar 9 Ansattes ansvar Tilsynsmetode i utvikling Ny håndbok i metode for tilsyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

vedley BALSFJORD KOMMUNE kltil=0y

vedley BALSFJORD KOMMUNE kltil=0y vedley BALSFJORD KOMMUNE Barnehagetilsyn Barnehagens navn: Privat barnehage:kommunal barnehage: E-post: Ansvarlig for innrapportering: Fornavn: Etternavn: E-post Telefon: Barnehagen er stengt: Jul: Planle

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer