Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy

2 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter etter Lov om barnehager. Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter denne lov. I vår kommune er tilsynsordningen organisert slik: Representanter fra kommuneadministrasjonen utfører tilsyn i den enkelte barnehage en gang hvert år. Både styrer, eier og representant for foreldrene bør være tilstede. Det kan være aktuelt å samkjøre tilsynsbesøket med andre instanser i kommunen. Det utarbeides en rapport etter hvert besøk. Av rapporten vil det fremgå om det blir gitt pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan hovedutvalget for oppvekst- og kultur vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Vedtak om retting eller stenging kan påklages til fylkesmannen. Kommunen kan foreta både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Spørsmål vedrørende tilsyn kan rettes til skole- og barnehagekontoret tlf Tilsyn med barnehager Kommunen skal føre tilsyn med virksomheter etter Lov om barnehager. Alle kan gi melding om uforsvarlige eller ulovlige forhold ved barnehagen. Hvorfor tilsyn? I følge lov om barnehager 16 skal kommunen føre tilsyn med alle virksomheter etter denne lov. Tilsynet skal påse at lover og regelverk blir fulgt, og at barnehagen drives på en forsvarlig lovlig måte. Regelverket fremgår av Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64 og forskrifter til loven. Hva føres det tilsyn med? Tilsynsmyndigheten skal bl.a. påse at: barnehagen drives med forsvarlig bemanning barnehagen har en årsplan utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehager barnehagens vedtekter er i samsvar med lovens 7 barnehagens innhold er i samsvar med 2 rutiner for at nytilsatte leverer politiattest det er avsatt tid til administrativ ledelse og pedagogisk ledelse barns rett til medvirkning og foreldres medvirkning overholdes oppholdsavgift er i samsvar med forskrift om foreldrebetaling 2

3 Tilsyn i Knerten barnehage dato: Tilsynet var anmeldt. Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Eier: Styrer : Kine Suh Min Johansen Kristine Forså kunne ikke møte pga flytting av møtet Fra samarbeidsutvalget: ingen kunne møte Til stede fra Nøtterøy kommune: Viktor Rønneberg Berit Auensen 1.OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG, Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: 3

4 I BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter Se til at barnehagen har vedtekter og at disse inneholder bestemmelser i samsvar med barnehageloven 7. Oversikt over barnehagens organisering og drift. Se til at kommunen har oppdaterte vedtekter for barnehagen. Barnehagens gjeldende vedtekter må foreligge ved tilsynet. Det tas evt. en gjennomgang av om lovens bestemmelser for vedtektenes innhold er ivaretatt. Tilsynsmyndighetens kommentar. Siste dato for vedtektsendring: 3. september Leke- og oppholdsareal per barn Opplysningene her ses i sammenheng med det antall barn som har plass i barnehagen m² Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal, inne 330 Eiers vedtektsfestede norm for arealutnytting per 4/5,3 barn Barnehagens uteareal 968,5 Kommentar til barnehagens utområde/naturområde: Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? Nei. Har barnehagen faste rutiner for kontroll av lekeutstyr og lekeplass? Hvis ja - hvor ofte: Lekeutstyr: Fortløpende Lekeplass/Lekeapparater: Annen hver mnd. av eier - hvordan blir det dokumentert: Lekeplass/Lekeapparater: Noteres ned på eget sjekklisteark. Oppfølgingskontroll etter 3 år fra produsent Er det behov for fysiske endringer ute og/eller inne, jmf. bl.a. helse og miljøforskriftene? 4

5 3. Samarbeidsutvalg og foreldreråd Opplysninger ut fra loven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg Har barnehagen samarbeidsutvalg? ja nei Hvor mange møter er blitt avholdt i løpet av året? Antall: 1 til 2 Oversikt over medlemmene i samarbeidsutvalget: Sammensetning av medlemmer i SU er sendt på forhånd. Navn Representerer: (eier, foreldre personale) Leder: Ingrid Askjer SU Hoppetussa foreldre Medlemmer Anne Lene Solheim Lilleberg SU Trollungen foreldre Birgitte Løvig Kristine Forså Kine Johansen Tillitsvalgt Knerten Styrer Daglig leder/eier Har barnehagen foreldreråd? ja nei Hvor mange møter er blitt avholdt i løpet av året? Antall: 2.. Samarbeid med foreldre Hvilke saker tas opp i samarbeidsutvalget? Årsplanen, saker fra foreldrerådet, vedtekter styrer svarer på ev. spørsmål vedr. det pedagogiske innholdet i barnehagen. Budsjett ikke lagt frem pga av midlertidighet. Hvilke saker tas opp i foreldreråd? Foreldrerepresentantene i SU leder hvert sitt foreldreråd, avdelingsvis. Foreldrekaffe i foreldrenes/su sitt arrangement, innsamling av midler til ønskede formål. Årsregnskap deles ut. Hvordan er samarbeidet foreldre/barnehage tilrettelagt? Ved henting og levering, kontakt via e-post, sms, månedsplaner Hvordan behandles klager fra foreldre? Uformelle (dette kan gjelde eks. for sjelden bleieskift, mista votter, slått seg og lignende) Klager/bekymringer/undring blir tatt opp fortløpende. Det føres protokoll daglig slik at man unngår forglemmelser av for eks. bleieskift ol. I tillegg er sms hyppig brukt, så hvis barnet for eksempel har slått seg blir dette meldt om straks. Formelle (system for avviksmeldinger ved skriftelige klager) Knerten har til nå ennå ikke opplevd noen formelle klager. 5

6 2. Barnehagens bemanning Opplysningene knyttes til barnehagelovens samt 24. Opplysningene ses i sammenheng med barnehagens sist innsendte årsmelding. Har barnehagen førskolelærer eller annen person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse i styrerstilling? ja nei stillingsstørrelse 80%.. Har barnehagen førskolelærer eller personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk i alle stillingene for ped. leder? ja nei antall årsverk 2,0 antall personer 2 Er det eventuelt tilsatt personer med dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillingene? ja nei I tilfelle ja, hvor mange? antall personer. Antall stillinger utenom styrer og ped. ledere antall årsverk: 3,95 antall personer: 4 Har barnehagen ekstra bemanning pga. barn med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? antall personer ja nei Hvilken vikarordning har barnehagen? To godkjente vikarer ringes på etter behov. Finnes det regler for vikarbruk? ja nei I tilfelle ja, hvilke?.. Har barnehagen øvingslærere? ja nei Er turnusplan framvist ja nei 3. Opplysninger om barna Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenheng med barnehagens årsmelding/søknad om statstilskudd. Her bes om opplysninger om hvilke barn som er i barnehagen i dag. Liste med barnas navn, alder og oppholdstid er sendt på forhånd.. 6

7 Opplysningene sammenfattes her: Barnehagen fyller ut Oppholdstid/uke ant. barn <3 Tilsynsmyndighetens omregning Ant. barn >3 ant. standard barnehageplasser * 0-8 t t t t t * en hel plass for barn over 3 år er en standard barnehageplass Antall Barn med spesielle _ behov Minoritetsspråklige barn - II. BARNEHAGENS INNHOLD Temaet ses i forbindelse med barnehagelovens 2 om innhold, 3 om barns rett til medvirkning, 4 om foreldermedvirkning, samt Rammeplanen og barnehagens årsplan. JA NEI Er barnehagens årsplan sendt tilsynsmyndigheten? Er årsplanen behandlet i samarbeidsutvalget? Har foreldrene deltatt i utviklingen av årsplanen? Har foreldrene fått utdelt årsplanen? Er foreldrene gjort kjent med barnehagens satsningsområder Arbeider barnehagen med spesielle prosjekter? Årsplan og utviklingsplan for barnehagen må være tilgjengelig ved tilsynet. Hvis ja hvilke? Utforming og planlegging av ny barnehage. Barns medvirkning, dokumentasjon, ikt ift personalet. Skisse til årsplan sendes foreldresom kan krysse av for temaer og aktiviteter. 2. Samarbeid med andre instanser Har barnehagen kontakt og samarbeid med andre instanser? ja Hvis ja hvilke? nei Småbarns teamet på Nøtterøy, Høgskolen, PPT. 7

8 3. Personalledelse Har barnehagen kompetanseplaner Hvilke? Kompetanseplan er fremvist. ja nei Gjennomføres det medarbeidersamtaler? ja nei Gjennomføres det veiledning? ja nei Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forrige kalenderår 1,85% Er det satt i gang tiltak for å bedre arbeidsmiljøet? ja nei Skritteller, aktiv m/jobben, ønskekasse, sosiale arrangement. Har barnehagen rutiner for levering av tilfredsstillende politiattest for ansatte som omfattes av politiforskriften ja nei Har barnehagen rutiner for håndhevelse av taushetsplikt ja nei Har barnehagen rutiner for opplysningsplikt ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling ja nei 4. Kvalitetssikringssystem/rutiner Brukerundersøkelser og vurderingsarbeid Barnehagen legger fram systemet ved tilsynet Foretas det brukerundersøkelser? ja nei Planlagt undersøkelse på slutten av året Hvordan ivaretas barns rett til medvirkning? Ukas barn, ukens innhold, barnemøter, evalueringsmøter med barnegruppen, interessegrupper, velger aktivitet... Har barnehagen et system med barnehagebasert vurdering? ja nei Brukertilpasning Har barnehagen delte plasser? ja nei Andre fleksible løsninger? ja nei Beskriv kort hvordan ordningen organiseres. Har ulike oppholdstider, men det har ikke vært behov for dette i år. Annet 8

9 5. Registrere i Enhetsregisteret organisasjonsnummer Er barnehagen registrert i Enhetsregistreret? ja nei 6. Eiers/styrers egenvurdering av barnehagen Dersom styrer/eier ønsker, kan det settes ned noen stikkord som kan utdypes nærmere ved tilsynet. Tema Årsplan, utviklingsarbeid, prosjekter Barnehagens fysiske miljø, inne og ute Samarbeid med foreldrene Brukervennlighet, barn/alder/oppholdstid Ventelister Bemanning og personalledelse Kvalitetssikringsrutiner brukerundersøkelser Klagebehandling, ikke formelle klager. Økonomi, fremtid og sikkerhet Vurdering Samarbeid, styrermøtene som et organ for kompetansehevning/faglig forum, alle ledd får delta på planlegging av barnehagens innhold. Midlertidigheten, området rundt bhg, samarbeid skole/barnehage. Åpenhet, samarbeid barnehage/skole/foreldre/foresatte. Opptaktsrutinene, Kommunen/Knerten, innlogging via nett og ikke exceldokumenter. Litt utenom vanlig organisering, kvalitetssikring. Behov for tilsyn kvalitetskontroll, åpent innsyn. Kontakt barnehagen/kommunen. Ønsker rutinebeskrivelse på behandling av klage på opptak. Forutsigbarhet, KOSTRA-rapporter oftere, uavhengigheten. Internkontrollrutiner Annet som eier/styrer ønsker å trekke frem Fremme godt samarbeid mellom private og kommunale barnehager barnehagen og kommunen og barnehage - skole. 9

10 Sted og dato For tilsynsmyndigheten: underskrift 10

11 Tilsynsrapport for Rapport skrevet av: Berit Auensen Dato: Oppfølging av tidligere pålegg. 2. Bakgrunn for tilsynet Tilsynsplan for Nøtterøy kommune vedtatt Gjennomføring av tilsynet Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til 2-4, 7, 17-22, samt 24 i barnehageloven. 4. Tilsynet avdekket forhold Merknader om retting av forhold Pålegg om retting av ulovlige forhold Pålegg om retting av uforsvarlige forhold Ja x Nei 5. Hovedkonklusjon Barnehagen er meget godt organisert og har gjennomgående god dokumentasjon og gjennomarbeidede rutiner. Budsjett er ikke framlagt for SU pga midlertidighet. Dette vil bli gjort i førstkommende møte. 6.1 Pålegg (Jf. barnehageloven 16) 6.2 Avtaler inngått iht. dette punktet Budsjett for 2009 legges fram for samarbeidsutvalget. For tilsynsmyndigheten: Berit Auensen Kopi av rapporten sendes barnehagen 11

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer