ELEKTRONISK TILSYN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRONISK TILSYN 2012"

Transkript

1 Oppvekstkontoret Rapport ELEKTRONISK TILSYN 2012

2

3 3 Innhold Innhold Innledning Gjennomføring av tilsynet Resultat Årsplan Utarbeidelse og fastsetting av årsplan Årsplanens innhold Foreldreråd og samarbeidsutvalg Foreldreråd Samarbeidsutvalg/brukerråd Godkjenningsplikt Vedtekter Politiattest Taushetsplikt Bestemmelser om opplysningsplikt Helsekontroll Øvingsopplæring Pedagogisk veiledning Oppsummering... 14

4 4 1. Innledning Denne rapporten viser samlet resultat for elektronisk tilsyn, som ble gjennomført som en spørreundersøkelse i trondheimsbarnehagene i perioden november-desember I henhold til vedtak i Formannskapet skal det gjennomføres elektronisk tilsyn i alle trondheimsbarnehagene hvert fjerde år, jfr. sak 0264/11. Tilsynet er hjemlet i Barnehageloven 8 og 16. Elektronisk tilsyn er et ledd i kommunens lovlighetskontroll, jfr. Overordnet tilsynsplan. Oppvekstkontoret er ansvarlig for gjennomføring av tilsynet. I tillegg til spørsmål hjemlet i Barnehageloven, ble det stilt spørsmål på vegne av Miljøenheten, hjemlet i Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Svarene på de sistnevnte spørsmål behandles av Miljøenheten og berøres ikke i denne rapporten. Hensikten med tilsynet er å kontrollere om barnehagene oppfyller kravene i lov og forskrifter. Det som tilsynsmyndigheten velger å fokusere på kan endres fra år til år. Basert på resultatet fra elektronisk tilsyn i 2009 og etterfølgende stedlige tilsyn, ble det i 2012 valgt å ha spesielt fokus på barnehagenes årsplan og på brukermedvirkning, og det ble stilt en rekke spørsmål som dreier seg om dette. Det ble også stilt flere spørsmål om barnehagenes rutiner i sammenheng med ulike paragrafer i Barnehageloven. Rapporten viser i punkt 3.1 samlet resultat for undersøkelsen. Kommunale og private (=ikke kommunale) barnehager ble stilt likelydende spørsmål, med unntak av spørsmål om vedtekter, da alle kommunale barnehager har felles vedtekter og ikke egne for hver enkelt barnehage. Familiebarnehager ble i tillegg stilt et spørsmål om veiledningsavtale, noe som ikke er aktuelt for andre barnehager. 2. Gjennomføring av tilsynet Gjennom ulike former for lovlighetstilsyn kontrolleres det om barnehagene oppfyller krav i lov og forskrifter. I årsmelding innberetter barnehagene hvert år opplysninger om antall barn, oppholdstid, bemanning, leke- og oppholdsareal mv. Elektronisk tilsyn skal omfatte barnehagens øvrige lovpålagte oppgaver. Oppvekstkontoret utarbeidet spørsmål med utgangspunkt i Barnehageloven med forskrifter, og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi har tatt sikte på å unngå unødvendig dobbeltrapportering, slik at antall spørsmål og hva det spørres om denne gangen er noe endret i forhold til forrige elektroniske tilsyn som ble gjennomført i Undersøkelsen ble sendt via questback (nettbasert spørreverktøy) til alle trondheimsbarnehagene i midten av november, med frist 5. desember. Det ble presisert for barnehagene at dette er en del av kommunens lovpålagte tilsyn med barnehagene, og at det derfor var obligatorisk å svare. Alle spørsmål var også gjort obligatoriske, slik at det ikke var mulig å sende inn uten at alt var besvart. På grunn av tekniske utfordringer var det enkelte barnehager som ikke mottok undersøkelsen og ikke fikk svart innen fristen, men dette ble løst og alle har svart.

5 5 3. Resultat Tilsyn som gjennomføres på denne måten blir en form for selvangivelse, og vi må forutsette at det blir svart så oppriktig og korrekt som mulig. I etterkant av den elektroniske undersøkelsen vil det bli gjennomført stedlig tilsyn i noen barnehager. Det vil da være mulig å sjekke om det som er svart stemmer med faktiske forhold. Resultatene for hvert tema presenteres her punktvis. Vi har valgt å dele framstillingen av resultatene, slik at ordinære barnehager og familiebarnehager presenteres i hver sine tabeller. Det er 57 kommunale og 77 private (=ikke-kommunale) barnehager som omfattes av tilsynet. Ved forrige tilsyn var det 53 kommunale og 70 private barnehager i Trondheim. Det er 71 familiebarnehager som omfattes av tilsynet. Ved forrige elektroniske tilsyn var det 98 familiebarnehager i Trondheim. 3.2 Årsplan Barnehageloven angir i 2 hva som skal være barnehagens innhold, og sier at barnehagen skal ha en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Der står det også at samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette årsplanen med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen sier at årsplanen har flere funksjoner. I tillegg til å være arbeidsredskap for personalet, skal den også være utgangspunkt for foreldres påvirkningsmulighet, gi grunnlag for kommunens tilsyn og gi informasjon om det pedagogiske arbeidet til eiere, politikere og andre interesserte. I Rammeplanens kapittel 4 gis det retningslinjer for hva årsplanen skal inneholde, og det står at det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, personale og eiere i planleggingen Utarbeidelse og fastsetting av årsplan Tabell 1og 2 viser hva henholdsvis ordinære barnehager og familiebarnehager har svart på spørsmål som gjelder utarbeidelse og fastsettelse av årsplan. Alle barnehager har en gjeldende årsplan, og det er over 90 % i begge barnehagetyper som har svart at foreldre/foresatte har hatt anledning til å medvirke i utformingen. Det er ikke spurt om hvilken grad av medvirkning det har vært, eller hvordan foreldrene selv opplever at de har medvirket. Dette er et tema som det derfor vil være aktuelt å drøfte ved de stedlige tilsyn. Det er 88 % av de ordinære og 69 % av familiebarnehagene som har svart at årsplanen er fastsatt av samarbeidsutvalget/brukerutvalget. Dette må sees i sammenheng med svarene under punkt 3.3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, der det kommer fram at en tredel av familiebarnehagene ikke har opprettet et slikt utvalg. Tabell 1: Utarbeidelse og fastsetting av årsplan ordinære barnehager

6 6 Har barnehagen en årsplan som gjelder inneværende barnehageår? Har foreldre/foresatte hatt anledning til å medvirke i utforming av 90, ,7 13 planen? Er årsplanen fastsatt av samarbeidsutvalget/brukerrådet? 88, ,9 16 Tabell 2: Utarbeidelse og fastsetting av årsplan - familiebarnehager Har barnehagen en årsplan som gjelder inneværende barnehageår? Har foreldre/foresatte hatt anledning til å medvirke i utforming av 93,0 66 7,0 5 planen? Er årsplanen fastsatt av samarbeidsutvalget/brukerrådet? 69, , Årsplanens innhold Tabell 3 og 4 viser svarene på spørsmål om årsplanens innhold. Spørsmålene dreier seg om områder som Rammeplanen sier skal eller må være med i en årsplan. I Rammeplanens kapittel 4 står det for eksempel: Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumentere og vurderes Planer for barns overgang til skole må også nedfelles i planen Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. Vi ser av tabellene under at det meste er på plass av det som rammeplanen krever, men det er ingen som har svart ja på alt. Det er flest som har svart benektende på spørsmålet om årsplanen inneholder en plan for overgangen mellom barnehage og skole. Det er 36 ordinære barnehager som ikke gir informasjon om en slik plan i sin årsplan. Det at det er kun 10 familiebarnehager som har en slik plan, kan forklares med at mange av de barnehagene ikke har barn i aktuell alder. Vi ser også at flere barnehager mangler informasjon om vurdering og dokumentasjon i sin årsplan. Det er for eksempel 18 ordinære barnehager som mangler en beskrivelse av plan for vurdering av virksomheten, og 22 familiebarnehager som mangler informasjon om hvordan barnehagen arbeider med dokumentasjon.

7 7 Tabell 3: Årsplanens innhold ordinære barnehager Viser årsplanen hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning og læring? Viser årsplanen hvordan lovens bestemmelser om innhold skal følges opp? Inneholder årsplanen en plan for overgangen mellom barnehage og skole? Viser årsplanen hvordan barnehagen vil legge til rette for barns medvirkning? Beskriver årsplanen en plan for vurdering av den pedagogiske virksomheten? Inneholder årsplanen informasjon om hvordan barnehagen arbeider med dokumentasjon? 97, ,0 4 93, ,7 9 73, , , ,0 8 86, , , ,2 23 Tabell 4: Årsplanens innhold - familiebarnehager Viser årsplanen hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning og læring? Viser årsplanen hvordan lovens bestemmelser om innhold skal følges opp? Inneholder årsplanen en plan for overgangen mellom barnehage og skole? Viser årsplanen hvordan barnehagen vil legge til rette for barns medvirkning? Beskriver årsplanen en plan for vurdering av den pedagogiske virksomheten? Inneholder årsplanen informasjon om hvordan barnehagen arbeider med dokumentasjon? 98,6 70 1,4 1 91,5 65 8,5 6 14, , ,4 67 5,6 4 84, , , , Foreldreråd og samarbeidsutvalg I 4 står det at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I departementets merknader til barnehageloven står det at: Godt og tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den daglige kontakten er det viktigste, men formelle samarbeidsorganer sikrer foreldrene som gruppe reell innflytelse på barnehagens drift. Foreldreråd og samarbeidsutvalg er derfor viktige arenaer for brukermedvirkning. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av likt antall foreldre/foresatte og ansatte. Eier kan i tillegg delta etter ønske.

8 Foreldreråd Tabellene 5-8 viser resultatet for spørsmålene om foreldreråd og antall møter. De aller fleste barnehagene har et foreldreråd, og foreldre/foresatte er gjort kjent med at de kan fremme sine fellesinteresser. Vi ser et stort sprik i aktiviteten, fra ingen møter til 5 eller flere møter. Det er 20 % av ordinære og 57,7 % av familiebarnehager som ikke har hatt møter i foreldreutvalget i løpet av På bakgrunn av dette resultatet kan det være aktuelt for tilsynsmyndigheten å fokusere på dette ved stedlig tilsyn, og be om en utdyping av hvordan barnehagen og foreldregruppen samarbeider for å skape et godt barnehagemiljø. Tabell 5: Foreldreråd ordinære barnehager Har barnehagen et foreldreråd? 94, ,2 7 Er foreldre/foresatte gjort kjent med at de som foreldreråd kan fremme sine fellesinteresser? 97, ,2 3 Tabell 6: Foreldreråd - familiebarnehager Har barnehagen et foreldreråd? 91,5 65 8,5 6 Er foreldre/foresatte gjort kjent med at de som foreldreråd kan fremme sine fellesinteresser? 94,4 67 5,6 4 Tabell 7: Antall møter i foreldrerådet i ordinære barnehager Antall møter Prosent Antall Ingen møter 20, møter 53, møter 19, eller flere møter 7,5 10 Tabell 8: Antall møter i foreldrerådet i 2012 familiebarnehager Antall møter Prosent Antall Ingen møter 57, møter 40, møter 1,4 1 5 eller flere møter 0, Samarbeidsutvalg/brukerråd Barnehageloven bruker begrepet samarbeidsutvalg. Vi er kjent med at Trondheim kommune bruker brukerråd, små familiebarnehager har kontaktpersonordning, og det kan brukes andre betegnelser. I undersøkelsen er det presisert at spørsmålene gjelder uansett betegnelse, dersom det tilsvarer det som loven beskriver som samarbeidsutvalg.

9 9 Samarbeidsutvalget skal i følge loven være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. I departementets merknader til barnehageloven står det at: Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Tabellene 9-12 viser resultatet for spørsmålene om samarbeidsutvalg. De aller fleste ordinære barnehager har samarbeidsutvalg/brukerråd, det er kun to som sier at de ikke har det. Det er 22 familiebarnehager som sier at de ikke har det. Når det gjelder sammensetningen av utvalget, så er det svært mange som ikke oppfyller lovens krav om at det skal være likt antall ansatte og foreldre/foresatte. Tilsynsmyndigheten er kjent med at Trondheim kommune praktiserer egne retningslinjer for brukerråd, og har etterspurt en redegjørelse for eventuell dispensasjon fra loven. Vi er også kjent med at mange familiebarnehager, med få barn og kun eier og ingen ansatte, kan synes det er vanskelig å praktisere denne bestemmelsen. Tilsynsmyndigheten anbefaler i slike tilfelle at foreldrene velger en kontaktperson, og at denne sammen med eier utgjør et samarbeidsutvalg, eventuelt at samtlige foreldre kalles inn til samarbeidsmøter. Det ser ut til å variere hvor stor aktivitet det er i samarbeidsutvalg/brukerråd, dersom vi ser på antall møter som ble avholdt i Blant ordinære barnehager var det fem som ikke hadde møter, mens 20 barnehager hadde 5 eller flere møter. Det var flest (63 barnehager) som hadde 1-2 møter, og 46 hadde 3-4 møter. Blant familiebarnehager var det 40 som ikke hadde møter, 30 hadde 1-2 møter og én barnehage hadde 3-4 møter. Vi ser at det kan være grunn for tilsynsmyndigheten å se nærmere på hvordan samarbeid og medvirkning praktiseres i trondheimsbarnehagene, med tanke på sammensetning av samarbeidsutvalgene og den store variasjonen i møteaktivitet. Tabell 9: Samarbeidsutvalg/brukerråd ordinære barnehager Har barnehagen et samarbeidsutvalg/brukerråd? 98, ,5 2 Er samarbeidsutvalget/brukerrådet sammensatt slik at ansatte og foreldre/foresatte er likt representert? 56, ,3 58 Tabell 10: Samarbeidsutvalg/brukerråd familiebarnehager Har barnehagen et samarbeidsutvalg/brukerråd? 69, ,0 22 Er samarbeidsutvalget/brukerrådet sammensatt slik at ansatte og foreldre/foresatte er likt representert? 49, ,7 36

10 10 Tabell 11: Antall møter i samarbeidsutvalget/brukerrådet i 2012 ordinære barnehager Antall møter Prosent Antall Ingen møter 3, møter 47, møter 34, eller flere møter 14,9 20 Tabell 12: Antall møter i samarbeidsutvalget/brukerrådet i familiebarnehager Antall møter Prosent Antall Ingen møter 56, møter 42, møter 1,4 1 5 eller flere møter 0, Godkjenningsplikt Både kapittel III og IV i loven inneholder punkter om godkjenning. I 6 beskrives virksomhetens plikt til å søke godkjenning, og i 10 beskrives kommunens myndighet til å avgjøre søknad om godkjenning. Det er tolv ordinære barnehager som har foretatt endringer i arealbruk, av disse er det fem som ikke har søkt om ny godkjenning. Det er fem familiebarnehager som har foretatt endringer og av dem er det to som ikke har søkt. Tilsynsmyndigheten vil etterspørre slik søknad og følge opp hver enkelt av de aktuelle barnehagene. Tabell 13: Godkjenningsplikt - ordinære barnehager Er det gjort endringer i arealbruk etter godkjenning? 12, ,3 117 Er det søkt om ny godkjenning etter endring? 70, ,4 5 Tabell 14: Godkjenningsplikt - familiebarnehager Er det gjort endringer i arealbruk etter godkjenning? 9,9 7 90,1 64 Er det søkt om ny godkjenning etter endring? 71,4 5 28,6 2

11 Vedtekter Barnehageeierens ansvar for å fastsette vedtekter beskrives i 7. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder a) Eierforhold b) Formål c) Opptakskriterier d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget e) Barnehagens åpningstid Spørsmålene om vedtekter er ikke stilt til de kommunale barnehagene, da de har felles vedtekter som er fastsatt av Bystyret. Vedtektene vil likevel bli vurdert, og eventuelle uregelmessigheter vil bli påpekt overfor kommunen som eier, og vil ikke bli tatt opp med enkeltbarnehager. Vi har ved tidligere tilsyn registrert at flere barnehager har hatt feil og mangler i vedtektene p.g.a. manglende oppdatering. Derfor ønsket vi å vite om vedtektene var oppdatert i løpet av det siste året. Undersøkelsen viser at det er 29 av de ordinære og 12 av familiebarnehagene som ikke har oppdatert sine vedtekter i løpet av det siste året. Vedtektene er en del av kontrakten som foreldre/foresatte inngår ved oppstart i barnehagen. Jevnlig oppdatering er nødvendig for å fange opp endringer i lov og forskrifter, opptakskriterier med mer. Selv om de fleste barnehager har det meste på plass, så ser vi at det er noen mangler når det gjelder vedtektenes innhold, og da spesielt når det gjelder opplysninger om antall medlemmer i samarbeidsutvalget. Det er 13 ordinære barnehager som mangler slike opplysninger, og 35 familiebarnehager. Tabell 15: Vedtekter ordinære ikke-kommunale barnehager Er barnehagens vedtekter oppdatert i løpet av det siste året? 62, ,7 29 Inneholder vedtektene opplysninger om eierforhold? 98,7 76 1,3 1 Inneholder vedtektene opplysninger om formål? 98,7 76 1,3 1 Inneholder vedtektene opplysninger om opptakskriterier? 100,0 77 0,0 0 Inneholder vedtektene opplysninger om antall medlemmer i 83, ,9 13 samarbeidsutvalget? Inneholder vedtektene opplysninger om barnehagens åpningstid? 93,5 72 6,5 5 Tabell 16: Vedtekter - familiebarnehager Er barnehagens vedtekter oppdatert i løpet av det siste året? 83, ,9 12 Inneholder vedtektene opplysninger om eierforhold? 100,0 71 0,0 0 Inneholder vedtektene opplysninger om formål? 97,2 69 2,8 2 Inneholder vedtektene opplysninger om opptakskriterier? 100,0 71 0,0 0 Inneholder vedtektene opplysninger om antall medlemmer i 50, ,3 35 samarbeidsutvalget? Inneholder vedtektene opplysninger om barnehagens åpningstid? 100,0 71 0,0 0

12 Politiattest Den som skal arbeide i barnehage må i henhold til 19 legge fram tilfredsstillende politiattest. Forskrift om politiattest sier at arbeidsgiver skal gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd slik attest. Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken. Som tabellene 17 0g 18 viser så er det noen som disse spørsmålene ikke er aktuelle for. Det gjelder for eksempel der kun eier arbeider i barnehagen og ikke har ansatte. (For eier er det kommunen som innhenter politiattest). Denne undersøkelsen viser at det er noen få barnehager hvor de ansatte ikke har levert politiattest, og at det er barnehager som ikke har rutiner for å dokumentere at slik attest er levert. De det gjelder vil bli sjekket nærmere. Tabell 17: Politiattest ordinære barnehager Ikke aktuelt Antall Antall Antall Har alle fast ansatte levert tilfredsstillende politiattest? Har alle midlertidig ansatte og vikarer levert politiattest? Har barnehagen et system for å dokumentere at politiattest er levert? Tabell 18: Politiattest - familiebarnehager Ikke aktuelt Antall Antall Antall Har alle fast ansatte levert tilfredsstillende politiattest? Har alle midlertidig ansatte og vikarer levert politiattest? Har barnehagen et system for å dokumentere at politiattest er levert? Taushetsplikt For barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens 13. Noen barnehager har ikke ansatte utenom eier, og spørsmålet er derfor ikke aktuelt for dem. Eiere i familiebarnehager leverer taushetsløfte til Trondheim kommune i forbindelse med godkjenning. Det er kun én barnehage hvor ikke alle midlertidig ansatte/vikarer har levert, og én familiebarnehage hvor fast ansatte ikke har levert. Tabell 19: Taushetsplikt ordinære barnehager Ikke aktuelt Antall Antall Antall Har alle fast ansatte undertegnet taushetsløfte? Har alle midlertidig ansatte og vikarer undertegnet taushetsløfte?

13 13 Tabell 20: Taushetsplikt - familiebarnehager Ikke aktuelt Antall Antall Antall Har alle fast ansatte undertegnet taushetsløfte? Har alle midlertidig ansatte og vikarer undertegnet taushetsløfte? Bestemmelser om opplysningsplikt Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. Plikten beskrives i 21. I 22 beskrives plikten til å gi opplysninger til barnevernstjenesten, når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det er viktig at alle ansatte er kjent med hva de kan eller skal gi opplysninger om i ulike sammenhenger, og hvilke forutsetninger som gjelder. Tilsynsmyndigheten ser det derfor som viktig at barnehagene har utarbeidet rutiner for å ivareta opplysningsplikten på korrekt måte. Tabellene 21 og 22 viser at mange barnehager mangler rutiner for å ivareta opplysningsplikten. Særlig gjelder dette opplysningsplikt til sosialtjenesten. Det er 45 ordinære barnehager som ikke har slik rutine. Når det gjelder opplysningsplikt til barnevernstjenesten så er det 14 ordinære og 5 familiebarnehager som har svart at de ikke har utarbeidet rutine. Tabell 21: Opplysningsplikt ordinære barnehager Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til sosialtjenesten? Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten? Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til barnevernstjenesten? 66, , , , , ,4 14 Tabell 22: Opplysningsplikt - familiebarnehager Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til sosialtjenesten? Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten? Har barnehagen utarbeidet rutiner for å ivareta sin opplysningsplikt til barnevernstjenesten? 88, ,3 8 91,5 65 8,5 6 93,0 66 7,0 5

14 Helsekontroll Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Det ble stilt spørsmål om barnehagen har rutine for innhenting av slikt skjema. Det er én ordinær barnehage og én familiebarnehage som har svart nei Øvingsopplæring Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Jfr. 24. Vi spurte om barnehagen er disponibel for øvingsopplæring for førskolelærerstudenter. Av ordinære barnehager er det 121 av 134 barnehager som er disponibel for slik opplæring. Av familiebarnehager er det 18 av 71 som er disponibel Pedagogisk veiledning I forskrift om familiebarnehager 5 står det at det skal gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem. Veiledningen skal gis av utdannet førskolelærer eller av en med likeverdig utdanning i h.h.t. Forskrift om familiebarnehager. Spørsmål om veiledningsavtale gjelder kun familiebarnehager, og kun der eier ikke har godkjent utdanning. På spørsmål om barnehagen har veiledningsavtale med utdannet førskolelærer, var det to som svarte nei. For 23 barnehager var spørsmålet ikke aktuelt da eier har godkjent utdanning og selv arbeider i barnehagen. Departementet sier i sine merknader at det er av avgjørende betydning for assistentene at pedagogisk veiledning blir gitt. Den pedagogiske veiledningen er en kvalitetssikring som er et vesentlig skille mellom familiebarnehager og dagmammaordninger. De barnehagene som ikke har veiledningsavtale vil derfor bli fulgt opp direkte. 4. Oppsummering Elektronisk tilsyn er et ledd i kommunens lovlighetstilsyn med trondheimsbarnehagene, og ble gjennomført som er spørreundersøkelse i november-desember Tilsynet er hjemlet i Barnehageloven 8 og 16. Hensikten var å kontrollere om barnehagene oppfyller kravene i lov og forskrifter. Oppvekstkontoret er delegert tilsynsmyndigheten og har gjennomført det elektroniske tilsynet. Tilsynet omfatter 134 ordinære barnehager og 71 familiebarnehager. Det var obligatorisk å svare for alle, og de måtte besvare samtlige spørsmål. På bakgrunn fra resultatet fra tidligere tilsyn, ble det valgt å stille flere spørsmål omkring barnehagens årsplan og om brukermedvirkning. Det ble også stilt spørsmål om rutiner i sammenheng med andre paragrafer i barnehageloven.

15 15 Det ble stilt spørsmål om barnehagen har en gjeldende årsplan, om foreldres anledning til medvirkning og om fastsettelse av samarbeidsutvalget. Det ble stilt flere spørsmål om årsplanens innhold, på bakgrunn av retningslinjer gitt i rammeplanen. Alle barnehager har en årsplan, og de fleste har fastsatt denne i samarbeidsutvalget. Det gjelder 88 % av de ordinære og 69 % av familiebarnehagene. Når det gjelder innhold i årsplanene, ser vi at mange mangler plan for overgangen mellom barnehage og skole, det er 27 % av de ordinære som ikke har det. Vi ser også at flere barnehager mangler beskrivelser for plan for vurdering, og for informasjon om dokumentasjon av virksomheten. Når det gjelder spørsmål om foreldreråd og samarbeidsutvalg, så sier nesten alle at de har foreldreråd, men det er noen som sier at de ikke har hatt møter i Det er alle ordinære barnehager unntatt to som har samarbeidsutvalg, men 43,3 % sier at de ikke oppfyller kravet om sammensetning av utvalget slik at ansatte og foreldre er likt representert. Tilsvarende tall for familiebarnehager er 69 % som har samarbeidsutvalg, mens det i 50,7 % ikke er sammensatt i henhold til lovens krav. Det er også her stor variasjon i aktiviteten, hvis vi ser på antall møter som ble gjennomført i Spørsmål om vedtekter er kun stilt til private barnehager, da alle kommunale har felles vedtekter. Vi ser at det er 29 ordinære og 12 familiebarnehager som ikke har oppdatert vedtektene i løpet av det siste året. De aller fleste barnehager har svart at vedtektene inneholder det vi har spurt etter i denne undersøkelsen, men det er 13 ordinære og 35 familiebarnehager som mangler opplysninger om antall medlemmer i samarbeidsutvalget. Det er 2 ordinære barnehager som ikke har mottatt politiattest fra alle ansatte, og det er 6 ordinære og 5 familiebarnehager som ikke har system for dokumentasjon. Flere barnehager mangler rutiner for opplysningsplikt til ulike instanser. Det er flest som mangler rutiner for opplysningsplikt til sosialtjenesten; det gjelder 45 ordinære og 8 familiebarnehager. Denne rapporten sendes til alle barnehagene, slik at leder sammen med ansatte kan sammenligne seg med samlet resultat og de krav som stilles. Det forventes at de som har mangler, på eget initiativ iverksetter forbedringstiltak. Noe må foretas straks, som innkreving av politiattester og ansettelse av pedagogisk veileder i familiebarnehager. Dette vil bli kontrollert av Oppvekstkontoret. De som mangler samarbeidsutvalg bør også sørge for å velge dette innen kort tid. Styrer må ta initiativ til utarbeidelse av rutiner på de områder der disse mangler. Ved utarbeidelse av neste årsplan forventer tilsynsmyndigheten at styrer ser til at den inneholder de punkter som eventuelt mangler. Oppvekstkontoret som tilsynsmyndighet vil følge opp det elektroniske tilsynet med stedlige tilsyn i et utvalg barnehager hvert år, inntil det gjennomføres nytt elektronisk tilsyn igjen om fire år. På bakgrunn av resultatet som presenteres i denne rapporten, vil tilsynsmyndigheten ved de stedlige tilsyn ha særlig fokus på barnehagens samarbeidsorganer, brukermedvirkning og årsplan. Til møtene som skal gjennomføres vil det derfor bli invitert representant for både ansatte og foreldre i samarbeidsutvalget/brukerrådet. I tillegg til stedlig tilsyn, vil Oppvekstkontoret ta stikkprøver ved for eksempel å se på barnehagenes internettsider og de årsplaner og vedtekter som er publisert der. Videre vil vi foreslå for rådmannen å

16 16 vurdere om noe av det som er påpekt i denne rapporten kan gjøres til tema på ledermøter, eventuelt at det blir gitt informasjon og veiledning som kan hjelpe de barnehagene som har mangler til å få utbedret disse. Kommunen utøver tilsyn for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg til kontroll i forhold til lovverket, ligger det også i kommunens tilsynsansvar å foreta faglige vurderinger og gi veiledning.

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

RAPPORT - lovlighets tilsyn

RAPPORT - lovlighets tilsyn RAPPORT - lovlighets tilsyn Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn av dette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

ELEKTRONISK TILSYN 2009

ELEKTRONISK TILSYN 2009 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 2: FAMILIEBARNEHAGER INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. HVEM HAR SVART?... 4 3. FORELDREBETALING/FERIELUKKING... 4 3.1 PRIS PR. MÅNED... 4 3.2 MÅNEDER DET

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

LOV nr 64: Lov om barnehager

LOV nr 64: Lov om barnehager Side 1 av 6 LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager (barnehageloven). DATO: LOV-2005-06-17-64 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

ELEKTRONISK TILSYN 2009

ELEKTRONISK TILSYN 2009 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 1: ORDINÆRE BARNEHAGER Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. HVEM HAR SVART?... 4 3. FORELDREBETALING/FERIELUKKING... 4 3.1 PRIS PR. MÅNED... 4 3.2 MÅNEDER

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE Rolfsbuktalleen 10, 1364 Fornebu Orgnr: 982682460 1. Eierforhold Gullungene familiebarnehage er en privateid familiebarnehage godkjent av Bærum kommune, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

VEILEDER FOR FAU OG SU ÅKEBAKKE BARNEHAGE

VEILEDER FOR FAU OG SU ÅKEBAKKE BARNEHAGE VEILEDER FOR FAU OG SU I ÅKEBAKKE BARNEHAGE Laget 2016 1 Innhold Velkommen som FAU-representant 2 Informasjon om FAU og SU 2 FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) 2 Konstituering av FAU 3 FAU sine oppgaver

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

Å fremme felles interesser til barnets beste

Å fremme felles interesser til barnets beste FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG I BARNEHAGEN Foreldrene skal bli hørt i barnehagesaker En brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i barnehagesaker. Å

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Eierforhold Lekeplassen familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000. Eierform

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av oppvekststyret 10.12.2013, gjeldende fra 01.01.2014 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune 1. Formål: Formål er i henhold til Lov om barnehage 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

VEDTEKTER. Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen.

VEDTEKTER. Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen. VEDTEKTER Barnehagens vedtekter bør leses nøye igjennom før barnet begynner i barnehagen. 1. EIERFORHOLD Barnehageeier er et aksjeselskap: Stokkbekken barnehage AS med organisasjonsnummer 992070218. Tidligere

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte 23.05.12 fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra 01.08.12 og vil da erstatte

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene VEDTEKTER ifokus Barnehagene 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6 Dokument ID: D r i f t s e n h e t e n Generelt dokument Side 1 av 6 13.12.2013 Gyldig til: 13.12.2017 Undertegnede foreldre erklærer i anledning av at vårt / våre barn får plass i TROLLHAUGEN BARNEHAGE

Detaljer

Vedtekter for Nittedal kommunes barnehager

Vedtekter for Nittedal kommunes barnehager Vedtekter for Nittedal kommunes barnehager Vedtatt av kommunestyret 18. desember 2017 Gjeldende fra 1. januar 2018 1 DRIFT Barnehagene eies og drives av Nittedal kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER

FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER Gjeldende fra 1.8.2015 VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES BARNEHAGER. 1. FORVALTNING. Fredrikstad kommunes

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

Foreldrebetaling skal være inne innen den 1. hver måned. Om annen dato ønskes kan dette avtales med barnehagen.

Foreldrebetaling skal være inne innen den 1. hver måned. Om annen dato ønskes kan dette avtales med barnehagen. Vedtekter for Vikåsen familiebarnehage 2016/2017 Org.Nr : 998643473 Adresse : Sagplassvegev 57, 7054 Ranheim Mail : m-aadahl@outlook.com Webadresse: www.vikasen-familiebarnehage.com Kontonummer : 1503

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune

Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Innhold Kommunen som tilsynsmyndighet... 1 Lovgrunnlag... 1 Hva tilsynet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD 1.0 Formål.. s. 2 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 3.0 Godkjenning.s. 2 4.0 Styringsverket i barnehagen.s. 2! Foreldreråd!

Detaljer

Foreldremøte 10. mai 2016

Foreldremøte 10. mai 2016 Foreldremøte 10. mai 2016 Gallery Walk Som å gå rundt i et kunstgalleri men med flippoverark med utsagn istedenfor bilder. Deltakerne skal skrive ned sine synspunkter eller mulige løsninger på utsagnene

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtekter for de kommunale barnehagene Barnehagevedtekter Sist endret 13.12.07, sak 07/4258 Reviderte vedtekter vedtatt i kommunestyret 18.06.09, sak 082/09 Eierforhold I Kongsvinger kommune er det 5 kommunale og 4 private barnehager. Kommunale:

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE Eierforhold Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer