Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane"

Transkript

1 MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2014 Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

2 MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2014 av Leif Magnus Sættem Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forside: Mørkridselvi medstrøms i retning Moøyna. Foto Leif Magnus Sættem. Se figur 1 for fotosted. 2

3 FORORD Etter oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane legger jeg med dette frem rapporten fra registreringene av laks og sjøørret i Mørkridselvi høsten Med foreliggende undersøkelse er bestanden av anadrom fisk kartlagt om høsten i til sammen 21 år i perioden Vedlagte resultater vil være et bidrag til en bærekraftig forvaltning av de anadrome ressursene i Mørkrisvassdraget. Undersøkelsene ble finansiert med tilskudd fra fiskefondsmidler. Jeg vil takke for et interessant oppdrag. Molde, 01. desember Leif Magnus Sættem INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING OMRÅDEBESKRIVELSE METODE RESULTATER KOMMENTAR REFERANSER

4 SAMMENDRAG Etter oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ble det registrert laks og sjøørret i Mørkridselvi, Luster kommune, i perioden november Formålet var å kartlegge den anadrome gytebestanden og samtidig videreføre de mangeårige undersøkelsene i vassdraget. Metoden var visuell registrering fra elvebredden. Det ble registrert 95 laks fordelt på 16 smålaks, 53 mellomlaks og 26 storlaks. Av sjøørret ble det registrert 402 fisk større enn ¾ kg. Antallet laks er det høyeste som er registrert i perioden 1988 til i dag. Antallet sjøørret er det nest høyeste som er påvist. Anadrom fisk ble observert på hele den lakseførende strekningen. Fordelingen av både laks og sjøørret hadde et tyngdepunkt i midtre deler av Mørkridselvi. Antallet registrerte laks representerte en mengde i overkant av gytebestandsmålet for laksebestanden i Mørkridselvi. 1. INNLEDNING Formålet med foreliggende arbeid er å presentere resultatene av visuell registrering fra elvebredden av laks og sjøørret i Mørkridselvi høsten Denne typen undersøkelser er gjennomført etter samme metode i en årrekke og resultatene har bidratt i å bygge kunnskap om de anadrome bestandene i vassdraget. Lov om laksefisk og innlandsfisk setter krav til en bestandsrettet forvaltning. Det faglige fundament er at hver elv har sin lokale bestand styrt av økologiske rammebetingelser. Lokal kunnskap om bestandenes størrelse, adferd og livsløp er en forutsetning for god forvaltning og en bærekraftig utnyttelse. Med denne erkjennelsen har gytefiskregistreringene stått sentralt i fiskeribiologiske undersøkelser i Mørkridselvi. Lakseloven inneholder fredningsprinsippet som betyr at alle anadrome bestander i utgangspunktet er fredet. Åpning for fiske skal først tillates etter en vurdering om bestanden tåler beskatning. Dette setter store krav til presis kunnskap. Her står gytebestanden sentralt. Å kunne sammenligne størrelsen på denne mot gytebestandsmålet (GBM) for bestanden er avgjørende. 2. OMRÅDEBESKRIVELSE Mørkrisvassdraget munner ut ved Skjolden innerst i Lustrafjorden i Sogn. Nedslagsfeltet er 288 km 2 og årlig gjennomsnittsvannføring 18 m 3 /s. Vassdraget er sterkt påvirket av snø- og bresmelting. I sommerhalvåret er elvevannet breblakket med liten sikt. I høstog vinterhalvåret fremstår elva som en klarvannselv. Laks- og sjøørretførende strekning utgjør 9,5 km frem til Hodnevodl, 93 meter over havet (Sættem 1995). Laksebestanden har vært fredet i mange år. Årlig innrapportert fangst av sjøørret har variert fra 50 kg i 2010 og 256 kg i 2005 (Kilde Fylkesmannen i Sogn og Fjordane). For perioden ble årlig gjennomsnittsvekt på innrapportert laks beregnet til 6 kg (Sættem 1995). 4

5 Mørkrisvassdraget er et flomvassdrag med stort spenn i vannføring på kort tid. Det er mange eksempler på dette i senere år. Et av de kraftigste tilfellene var i oktober 2010 der elva på kort tid flommet voldsomt opp og rev med seg flere broer og skadet mange elvebredder (Sættem 2010). Fysiske spor etter denne episoden er fortsatt tydelige høsten 2014 langs store deler av den lakseførende strekningen. Også høsten 2014 inneholdt en storflom som endret substrat, bunntopografi og elvebredder på flere steder (foto 1). Foto Leif Magnus Sættem Foto 1. Elvebredd og bunnsubstrat ved Kriken etter gjentatte flommer i Mørkridselvi senest høsten Bilde tatt motstrøms Se figur 1 for lokalisering av fotosted. Det har vært utført jevnlige tellinger av gytefisk i vassdraget siden 1988 (Sættem 1995, , ), tabell 1. Begge arter har vist svingninger i antall. Av sjøørret større enn ¾ kg har det i de fleste år blitt påvist fisk. Antallet laks har gjennom årene vært lavere. Bare ved seks anledninger tidligere, i 1992, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 har det blitt registrert 50 laks eller flere. Laksebestanden i Mørkridselva har fått sin vurdering i forbindelse med gytebestandsmål (GBM) (Hindar med medarb. 2013). Ut fra de fysiske forholdene i vassdraget har utregningene av GBM tatt utgangspunkt i sannsynlig/forventet rogntetthet på 1 rogn/m2. Videre er arealet elvebunn på lakseførende strekning utregnet til m2. Med disse forutsetningene samt kunnskap om laksebestanden er det gjort beregninger av totalt antall rognkorn, omgjort til totalvekt av hunnlaks, som skal til for å møte gytebestandsmålet. Det er også utregnet nedre-/øvre GBM, tabell 2. 5

6 Tabell 1. Årlig antall laks og sjøørret større enn ¾ kg registrert ved visuell telling fra elvebredden av Mørkridselvi i perioden LAKS SJØ SUM < 3 kg > 3 kg sum > ¾ kg ` ` Tabell 2. Gytebestandsmål for laksebestanden i Mørkrisvassdraget (Hindar med medarb. 2013). Vassdraget er plassert i gruppen 1 rogn/m2 som midtverdi. Arealet som er benyttet for vassdraget, antall egg som må legges for å møte gytebestandsmålet omgjort til antall kilo hunner som er nødvendig for å møte gytebestandsmålet, er gitt (for midtverdien i rogntetthetsgruppen). Også nedre og øvre grense for gytebestandsmålet er beregnet som vekt av hunnlaks (nedre og øvre GBM). Gytebestandsmål (rogn/m2) Areal elvebunn pr m2 Antall rogn for å møte GBM Totalvekt hunnlaks for å møte GBM (kg) Nedre GBM Øvre GBM

7 Ut fra kunnskap om gjennomsnittsstørrelse på laksen i Mørkridselvi (6 kg) (Sættem 1995) representerer GBM på 206 kg hunnfisk 34 hunnlaks. Samme utregning gir nedre GBM på 17 hunnlaks og øvre GBM 51 hunnlaks. Forutsetter vi 60 % hunnfisk i bestanden (Sættem 1995) representere GBM en total gytebestand på 57 laks, nedre GBM på 28 laks og øvre GBM 85 laks. Alle disse utregningene er veiledende, men gir likevel et bilde på størrelsesordenen i sammenligning av total gytebestand av laks og avstand/nærhet til GBM. 3. METODE Fisketellingene i Mørkridselvi høsten 2014 ble gjennomført i perioden november. Det var vindstille og gode lysforhold. Det klare elvevannet om høsten gjør det mulig å kartlegge anadrom gytefisk fra elvebredden (foto 1). Det er utviklet veileder for telling av laks og sjøørret etter denne metoden (Sættem 1999). Kartleggingen høsten 2014 ble gjennomført etter aktuelle veileder, som utgjorde et viktig grunnlag ved utarbeidelsen av norsk standard for denne typen feltarbeid (Norsk Standard 2004). Som tidligere år ble tellingene gjennomført ved visuell registrering fra land. I korte trekk går dette ut på å vandre langs elvebredden fra munning til stopp lakseførende strekning. Gyteområdene ble observert fra beste posisjon og laks og sjøørret notert. Laks ble bestemt til vektkategoriene mindre enn 3 kg (smålaks), 3-7 kg (mellomlaks) og større enn 7 kg (storlaks). Sjøørret ble bestemt til kategoriene ¾ - 1 kg, 1-3 kg og større enn 3 kg. Det er en utfordring å bestemme fisk med hensyn til nøyaktig størrelse og vekt. Dette er styrt av ulike observasjonsforhold. Avstanden mellom fisk og observatør og i hvilken vinkel fisken observeres fra land og ned i vannet, er forhold som er viktig å ta i betraktning. Feilvurdering av fiskestørrelse vil påvirke bruken av innsamlede data f. eks. i utregninger bestandsfekunditet (samlede rognmengder) og i vurderinger knyttet til gytebestandsmål. I presentasjon av fordelingen av observert fisk er lakseførende strekning inndelt i fem like lange elveavsnitt (Sættem 1995). Avsnitt 1 er strekningen fra munningen og oppstrøms én femtedel av total lakseførende strekning. Midtre del av elva tilsvarer avsnitt 3. Den øverste delen av lakseførende strekning tilsvarer avsnitt 5, se figur 1. I fordelingen ble alle observasjoner av laks og sjøørret summert hver for seg i hvert enkelt avsnitt. 4. RESULTATER Det ble registrert 95 laks og 402 sjøørret større enn ¾ kg i Mørkridselvi høsten 2014, tilsammen 497 anadrome fisk (tabell 3). De fleste laksene var mellomlaks med 53 som utgjorde 56 % av det totale laksematerialet. Storlaks (26) utgjorde 27 % og smålaks (16) 7

8 Foto Leif Magnus Sættem Foto 2 og 3. Det klare elvevannet i Mørkridselvi om høsten gjør det mulig å registrere laks og sjøørret fra elvebredden. Øverste foto (2) er tatt motstrøms like oppstrøms Flohaugsbrui. Nederste viser observasjoner av laks og sjøaure. Begge foto Se figur 1 for lokalisering av fotosted. 8

9 17 %. Av sjøørret ble det påvist 179 i vektkategori ¾-1 kg, 141 i kategori 1-3 kg og 82 større enn 3 kg, henholdsvis 45-, 35- og 20 % av samlet antall sjøørret. Anadrom fisk ble observert på hele den lakseførende strekningen (tabell 3, figur 1). Laks ble påvist i størst antall ved Øyastølen og Flohaugsbrui med henholdsvis 17 og 16 laks. Nest flest laks ble påvist på lokalitetene Grotten, Kjeberget og Moøyna med 12 til 13 laks. De andre lokalitetene med laks inneholdt fra 2 til 6 fisk. Tabell 3. Antall laks og sjøørret registrert ved visuell telling fra elvebredden av Mørkridselvi høsten Lokalitetsnummer korresponderer til figur 1. NR LOKALITET LAKS SJØØRRET SUM ANADR. kg kg FISK < >7 sum ¾ > 3 sum 1 Klingenberghølen Heimsnes nedstr. Floane Floane Floane-Floghaugsbrui ved Flohaugsbrui høl nederst på stryk langs forbygging like nedstr. Øyastølen Øyastølen like oppstr. Øyastølen v/ Kjeberget Grotten midt mell. Grotten-Vinjabru Vinjane Moøyna Kriken Moen Brattabrui Larsamo Hodnevodl Sum laks pr kategori Sum sjøørret pr kate Sum pr art SUM ANADROM FISK 497 9

10 foto forside foto Skillelinjer mellom elveavsnittene foto Figur 1. Kart påført skillelinjer mellom elveavsnitt(1-5) og nummerpil for lokalisering av anadrom fisk ved visuell telling fra elvebredden i Mørkridselva høsten Angitte nummer korresponderer med lokalitetsnummer i kolonne til venstre i tabell 3. 10

11 De fleste sjøørret ble påvist ved Flohaugsbrui og like oppstrøms Øyastølen med henholdsvis 88 og 58 fisk (tabell 3, figur 1). Ved Kjeberget, like oppstrøms Floane og Grotten ble det påvist henholdsvis 31, 32 og 45 sjøørret. På syv lokaliteter ble det registrert fra 12 til 28 sjøørret og ni lokaliteter hadde fra 8 til 1 sjøørret. Fordeling av laks og sjøørret i de fem like lange elveavsnittene, som til sammen utgjør lakseførende strekning, er vist i figur 2. De fleste laksene (61) stod i elveavsnitt 3 og utgjorde 64 % av det samlede laksemateriale. Nest flest laks (18) stod i avsnitt 2 tilsvarende 19 %. 14 laks ble påvist i avsnitt 4 tilsvarende 15 %. 2 laks ble påvist i avsnitt 5, mens ingen laks ble registrert i avsnitt 1. De fleste sjøørret (180) stod i avsnitt 3 og utgjorde 45 % av det samlede sjøørretmateriale. Nest flest (141) stod i avsnitt 2 tilsvarende 35 %. I avsnitt 4 ble det påvist 39 sjøørret (20 %). I avsnittene 5 og 1 ble det registrert henholdsvis 19 (5 %) og 4 (1 %) sjøørret. antall laks sjø > 3/4 kg elveavsnitt på lakseførende strekning Figur 2. Fordelingen av antall laks og sjøørret i fem like lange elveavsnitt av lakseførende strekning i Mørkridselvi høsten Avsnitt 1 starter i munningsområdet ved fjorden. Se figur 2 for inndeling av elveavsnitt. 5. KOMMENTAR Foreliggende rapport gir en fremstilling av arter, antall og fordeling av anadrom fisk i Mørkridselvi høsten 2014 samt en vurdering av laksebestandens størrelse sett i forhold til gytebestandsmål for bestanden. Registreringene i Mørkridselvi høsten 2014 påviste et høyt antall både av laks og sjøørret sammenlignet med antallet ved tidligere registreringer. Antallet laks denne 11

12 høsten (95) er det høyeste som registrert i perioden 1988 til i dag (figur 3). Bare ved en anledning antall laks sjøørret > 3/4 kg `12`13`14 Figur 3. Årlig antall laks og sjøørret større enn ¾ kg registrert ved visuell telling fra elvebredden av Mørkridselvi i perioden Legg merke til årstallshopp 1994 til (2011) er det registrert flere enn 90 laks. Antallet sjøørret (> ¾ kg) er det nest høyeste som er påvist. Bare i 1999 er påvist flere (561). Vedlagte registreringer tyder på at mengden gytelaks i 2014 er i overkant av utregnet øvre gytebestandsmål på 85 laks for bestanden i Mørkridselvi. Fordeling av anadrom fisk på lakseførende strekning i 2014 viser også denne høsten det samme mønster som tidligere år med de fleste av begge arter i de midtre avsnittene av elva. I tillegg er det verdt å merke seg det høye antallet fisk selv etter den kraftige flommen som påvirket de fysiske forholden i elva kort tid i forveien. Med bakgrunn i lokal felterfaring og med tilsvarende data fra mange år i samme vassdrag, konkluderer jeg med at vedlagte resultater bidrar til økt kunnskap om laks og sjøørret i Mørkridselvi. Det er gledelig å registrere at den positive utviklingen for de anadrome bestandene fortsetter. 12

13 6. REFERANSER Hindar, K., Fiske, P., Forseth, T. & Diserud, O Reviderte gytebestandsmål for laksebestander i Norge. NINA Rapport (under utarbeidelse) Norsk Standard Vannundersøkelse. Visuell telling av laks, sjøørret og sjørøye. NS 9456 april Sættem, L.M Gytebestander av laks og sjøørret. En sammenstilling av registreringer fra ti vassdrag i Sogn og Fjordane fra Utredning for DN Veileder for kartlegging av gytebestander. Telling av laks og sjøørret fra elvebredden i gytetiden. Erfaringer fra elver i Sogn Avgitt DN Gytefisktelling Mørkridselva høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Gytefisktelling Mørkridselva høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Gytefisktelling Mørkridselva høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Gytefiskregistrering Mørkridselva høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom gytefisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mørkridselva Luster kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom fisk høsten Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2015 Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22.12.2015 MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av

Detaljer

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2009 Avgitt Stryn Elveeigarlag 30.11.2009 STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom fisk høsten 1989 Avgitt Vetlefjorden Grunneigarlag 12. mai 2010 VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

Ferskvannsbiologen. MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen. MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane KUNNSKAP OM ANADROME BESTANDER SOM UTGANGSPUNKT FOR FJERNING AV ELVEMASSER ETTER FLOM Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 20.01.2016 MØRKRIDSELVI Luster

Detaljer

Ferskvannsbiologen. Registrering av anadrom gytefisk i Mørkridselvi høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane R A P P O R T 42

Ferskvannsbiologen. Registrering av anadrom gytefisk i Mørkridselvi høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane R A P P O R T 42 Registrering av anadrom gytefisk i Mørkridselvi høsten 2016 Luster kommune, Sogn og Fjordane Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15.12.2016 R A P P O R T 42 Sættem, L.M. 2016. Registrering av anadrom

Detaljer

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom fisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom fisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland Registrering av anadrom fisk høsten 2011 Avgitt Statkraft Energi AS 14.12.2011 NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og

Detaljer

Renovering Borgund kraftverk

Renovering Borgund kraftverk Renovering Borgund kraftverk Fiskeribiologisk oppdrag - effekter og kompenserende tiltak Utført av Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem Ljosheim Ungdomshus 17.02.2011 Fagrapport og innstilling 12.06.2010

Detaljer

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom gytefisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom gytefisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland Registrering av anadrom gytefisk høsten 2010 Avgitt Statkraft Energi AS 15.12.2010 NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn

Detaljer

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom gytefisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom gytefisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland Registrering av anadrom gytefisk høsten 2009 Avgitt Statkraft Energi AS 14.12. 2009 NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 VFI-rapport 9/2009 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad Hanssen***

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2012 Avgitt Lærdal elveeigarlag 12.12.2012 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2015 Avgitt Østfold Energi AS, 21.12.2015 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2011 Avgitt Lærdal elveeigarlag 10.12.2011 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane HØSTFLOMMEN I OKTOBER 2014

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane HØSTFLOMMEN I OKTOBER 2014 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane HØSTFLOMMEN I OKTOBER 2014 Befaring i november 2014 og januar 2015 og behovet for fiskeribiologiske etterundersøkelser Avgitt Lærdal elveeigarlag 26.01.2015

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2013 Avgitt Lærdal elveeigarlag 04.12.2013 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2014 Avgitt Østfold Energi AS, Borgund Kraftverk, 05.12.2014 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Numedalslågen forvaltningslag, juni 2009. 1 Sammendrag For å utnytte Lågens produksjonskapasitet for laks makismalt er det viktig at det er tilbake nok hunnfisk

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN INNEN LAKSEFORVALTNING En liten intro Vitenskapsrådet og vårt arbeid Sann fordi den er offentlig? Gytebestandsmål hvorfor & hvordan Gytebestandsmål fra elv til fjord og kyst

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 VFI-rapport 11/2012 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 10. og 11. oktober 2011 Gytemodne sjøørrethanner i «display» Anders Lamberg Sondre Bjørnbet

Detaljer

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24.

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. V&F-rapport 8/2009 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom fisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland

Ferskvannsbiologen NÆRØYDALSVASSDRAGET. Registrering av anadrom fisk høsten Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune, Hordaland Registrering av anadrom fisk høsten 2012 Molde 1.12.2012 NÆRØYDALSVASSDRAGET Aurland kommune, Sogn og Fjordane Voss kommune,

Detaljer

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen LÆRDALSELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Lærdal kommune, Sogn og Fjordane LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2010 Avgitt Østfold Energi, Borgund Kraftverk, 06.12.2010 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015:

Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015: Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015: Innledning Kvalsundelva er en liten lakseførende elv som ligger på fastlandet mellom Kvalsundet og Repparfjorden. Ca. 4 km fra sjøen

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011

Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2011 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 VFI-Rapport 13/212 Videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 211 Anders Lamberg* Rita Strand* Sondre Bjørnbet*

Detaljer

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen Gytefisktelling - et viktig verktøy for forvaltningen Generelt om metode Registrering av gytefisk ved drivtelling har blitt utført ifbm. bestandsovervåking siden seint på 1980-tallet. Metoden mer vanlig

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 R A Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 P P O R T Rådgivende Biologer AS 856 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk og

Detaljer

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen** Øyvind Kanstad Hanssen*** Bernt J. Kibsgaard* Sverre Øksenberg**** * Vilt og fiskeinfo AS, Ranheimsvegen

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune Rapport Naturtjenester i Nord AS 2016 Forord I juni 2016 utførte Naturtjenester i Nord AS ungfiskregistreringer

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008.

Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008. Gytebestander av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i 2008. Resultater fra videoregistrering i Brattfossen og drivtelling av gytefisk Hunnlaks på vei opp fisketrappa i Brattfossen 24.

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skauga 2011

Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Vemund Gjertsen * Kay Arne Olsen* Anders Lamberg** og Sondre Bjørnbet** *(Trondheim Omland Fiskeadministrasjon) ** Vilt- og fiske Info AS, Ranheimsvegen 281, 7054 Ranheim

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 . Rapport 2013-12 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-12 Antall sider - 14 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Rapport nr. 229. Kartlegging av status for laks og sjøaure i Hjelmelandsåna 2013

Rapport nr. 229. Kartlegging av status for laks og sjøaure i Hjelmelandsåna 2013 Rapport nr. 229 Kartlegging av status for laks og sjøaure i Hjelmelandsåna 2013 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 48B 5006 Bergen Telefon: 55 58 22 28 ISSN

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Rapport 2015-02. Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014

Rapport 2015-02. Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Rapport 2015-02 Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Rapport nr.: 2015-02 Antall sider: 18 Tittel: Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Forfatter: Narve Stubbraaten Johansen Oppdragsgiver:

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016 Rapport fisketrappovervåking uke 34/216 Oppdrettslaks fra Målselv. Lengde ca. 54 cm Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 34/216 Ukesrapport for

Detaljer

Ferskvannsbiologen. LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane UNGFISKUNDERSØKELSER 2015 ETTER SKADEFLOM HØSTEN 2014

Ferskvannsbiologen. LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane UNGFISKUNDERSØKELSER 2015 ETTER SKADEFLOM HØSTEN 2014 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane UNGFISKUNDERSØKELSER 2015 ETTER SKADEFLOM HØSTEN 2014 Avgitt Østfold Energi AS, 18.12.2015 LÆRDALSELVA Lærdal kommune, Sogn og Fjordane UNGFISKUNDERSØKELSER

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Tabell 1 Oversikt over tilgjengeligheten av ulike leveområder for årsyngel og ungfisk av laks og ørret i Vefsna. Substratkategori. Godt egna -årsyngel

Tabell 1 Oversikt over tilgjengeligheten av ulike leveområder for årsyngel og ungfisk av laks og ørret i Vefsna. Substratkategori. Godt egna -årsyngel Post boks 127, 8411Lødingen Tel: 75 91 64 22 Lødingen, 28. februar 2012 NOTAT Bonitering av Vefsna og Fusta Bonitering av elvestrekningene nedenfor fisketrappene i Vefsna og Fusta ble utført 1-2. august

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 VFI-rapport 18/2010 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 25. oktober og 3. til 4. november i 2010 Illustrasjon 1. Umodne sjøørret representerer

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -26 Laksesmolt på vei ut Åelva. Foto: Finn Moen Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim 1

Detaljer

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Fiskeribiologiske undersøkelser i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Forord I år

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Rapport fisketrappovervåking uke 25/216 Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 25/216 Ukesrapport for videoregistrering i fisketrapper Uke 25 Rapportene

Detaljer

Reisaelva 2005-2011. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. Martin-A. Svenning. NINA Minirapport 372

Reisaelva 2005-2011. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. Martin-A. Svenning. NINA Minirapport 372 Reisaelva -11 Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand Martin-A. Svenning NINA Minirapport 37 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som

Detaljer

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008 Trondheim, oktober 2009 Eva B. Thorstad, Peder Fiske, Frode Staldvik & Tomas Sandnes Thorstad,

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2013 drivtelling av gytefisk i flere lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Ferskvannsbiologen. STORELVA I DALE Fjaler kommune, Sogn og Fjordane. Bonitering og forslag til andelsfordeling

Ferskvannsbiologen. STORELVA I DALE Fjaler kommune, Sogn og Fjordane. Bonitering og forslag til andelsfordeling SAK NR 1400-2003-0019 Dale, Steien gnr. 63, 64 m.fl. STORELVA I DALE Fjaler kommune, Sogn og Fjordane Bonitering og forslag til andelsfordeling Sakkyndig utredning avgitt Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Referanser...

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

Nye regler for lokal organisering. Ingar Aasestad

Nye regler for lokal organisering. Ingar Aasestad Nye regler for lokal organisering Ingar Aasestad Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 70 lakseelver fra hele Norge 7000 fiskerettshavere

Detaljer

BESTANDSFORHOLD HOS LAKS I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2002 OG 2003 SVEIN JAKOB SALTVEIT

BESTANDSFORHOLD HOS LAKS I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2002 OG 2003 SVEIN JAKOB SALTVEIT 2 BESTANDSFORHOLD HOS LAKS I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2002 OG 2003 SVEIN JAKOB SALTVEIT Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet naturhistoriske museer og

Detaljer

- Genetisk kartlegging av materialet i den levende genbanken for laks på Bjerka

- Genetisk kartlegging av materialet i den levende genbanken for laks på Bjerka - Genetisk kartlegging av materialet i den levende genbanken for laks på Bjerka - Status for reetableringsprosjektet for laks i Ranelva og Røssåga Vidar Moen Røssåga Genetisk kartlegging av materialet

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Tilleggsundersøkelser av fisk i Reppaelva, Kvinnherad kommune Bjart Are Hellen Bergen, 30. juni 2016 I forbindelse med søknad om overføring av Reppaelva til Tveitelva Kraftverk har NVE bedt Tveitelva Kraftverk

Detaljer

Hva skal jeg snakke om :

Hva skal jeg snakke om : Overvåking av oppvandring av rømt oppdrettslaks i vassdrag med anadrom laksefisk Prosjektene : Hva skal jeg snakke om : Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) Timing of upstream migration, catchability

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.11.2013 2009/3134/LESA/443.2 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Leif Magnus Sættem, 71258857 25.10.2013 Vår ref. Miljødirektoratet

Detaljer

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Notat november 2009 Gytefisktelling i Nærøydalselva november 2009 Bjørn T. Barlaup Tore Wiers Ole R. Sandven Laks i Nærøydalselva November

Detaljer

Ferskvannsbiologen FISKERIBIOLOGISK INNSTILLING

Ferskvannsbiologen FISKERIBIOLOGISK INNSTILLING FISKERIBIOLOGISK INNSTILLING ANBEFALING OM TIDSPUNKT OG VANNFØRING I LÆRDALSELVA VED RENOVERING AV TRYKKSJAKT VED BORGUND KRAFTVERK, LÆRDAL KOMMUNE Avgitt Østfold Energi, Borgund Kraftverk, 22.09.2010

Detaljer

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Karl Øystein Gjelland Grzegorz Wierzbinski Marius Berg Pierre Fagard Marius Berg med ein døyande, utgytt sjøaure-hann i Fallhølla, 22. september 2015. Foto:

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer