Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013"

Transkript

1 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

2 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet og undersøkt ca 74 km av elvestrekningen. Tellingen er en del av et omfattende overvåkingsprogram som sammen med yngeltelling, prøvefiske etter oppdrettslaks og gode rutiner for innrapportering av fangst, gir oss gode indikasjoner på laksebestandens tilstand. Jens Olav Flekke med hannlaks på over 23 kg i 2012 Årets telling viste at vi observerte 670 (574) 1 laks fordelt på 245 (294) storlaks, 206 (184) mellomlaks og 219 (96) smålaks. Basert på skjellprøver gir dette en biomasse på 2332 (2646) kg hunnlaks, og det er ca 1200 (1000) kg eller 35 % (28) hunnlaks mindre enn gytebestandsmålet på 3652 kg hunnlaks. Året telling var mindre utfordrende 2 sammenlignet med fjoråret, hvor sikten var ned til 3 meter. Uansett er det en betydelig strekning som ikke er snorklet, og laks som ikke er observert. Dersom vi tar hensyn til dette, får vi et forsiktig anslag på 981 laks (940) fordelt på 359 storlaks (480), 302 mellomlaks (302) og 321 smålaks (158). Dette tilsvarer en biomasse hunnlaks på 3414 kg hunnlaks (4323), og det utgjør 95 % av gytebestandsmålet. Det betyr at mengden biomasse hunnlaks ligger i området rundt det som er gytebestandsmålet. Når tellingen av gytefisk sammenholdes med gode resultater fra årets yngeltelling, og en god innrapportering av fangst, viser dette at den lokale forvaltningen av vår villaksstamme er god. Beskatningen for laksebestanden i Reisaelva er derfor innenfor bærekraftige rammer. Jan A. Johansen Storslett, 4.oktober tall i parantes 2 Sikt på minimum 5-6 meter

3 2 Innhold Kortfattet sammendrag... 1 Innhold... 2 Om årets telling og de naturgitte forholdene... 3 Rode 1: Øverfossen-Jervstilla... 6 Rode 2: Mutasuanto-Gauraniva... 6 Rode 3: Forraholmen-Avtima... 7 Rode 4: Sappenstilla-Røstilla... 8 Rode 5: Nybrua-Ansjøen... 9 Vurderinger av resultatene Observert innslag av sjøørret og sjørøye Oppsummering og konklusjon... 14

4 3 Om årets telling og de naturgitte forholdene Årets telling av laks ble gjennomført den 7 og 8.september. Under tellingen ble elven delt opp i 5 ulike roder. Hovedinnsatsen ble lagt til lørdag den 7. september. Videre ble det gjennomført ekstra telling søndag den 8.oktober. Totalt deltok 8 dykkere og fire båtførere. Samtlige båtførere hadde erfaring fra tidligere tellinger, og 6 av 8 dykkere hadde flere års erfaring fra laksetelling. Forholdene var de beste vi har hatt siden vi startet et organisert overvåkingsprogram i I 2012 gjennomførte vi tellingen den september, og da var sikten helt ned til 3 meter i store deler av elva. I år var det en sikt på opptil 6-7 meter, og forholdene ble beskrevet som gode til meget gode av samtlige deltakere. Figur 1 viser vannføringen i m 3 /sekund for Reisaelva i juli, august, og i første halvdelen av september. Det røde området viser perioden tellingen ble gjennomført. Figuren viser at vannføringen er lav for perioden, og ligger på nivå med 25 % - persentilen. Vannføringen varierte mellom 17,1 og 18,3 m 3 /sekund i perioden 7-8.september. Figur 1: Vannføring i m 3 /sekund i Reisaelva for juli, august og første halvdel av september. Kilde:NVE Videre ser vi av figur 2 en sammenligning av vannføringen i m 3 /sekund for perioden vi har gjennomført laksetellingen i 2010, 2011, 2012 og Figuren viser at vannføringen i 2013 er lav sammenlignet med tellingene i 2011 og 2012, og på samme nivå som i Legg merke til at vannføringen i 2010, 2011 og 2012 er i perioden slutten av september, rundt september, mens vannføringen fra årets telling er fra den 7-8.september. Vannføringen på tellingsperioden er markert med indikatorer.

5 4 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 20.sep 21.sep 22.sep 23.sep 24.sep 25.sep 26.sep Data for 2013 gjelder for perioden 2-8.september Figur 2: Vannføring i m 3 /sekund i Reisaelva for 2010, 2011, 2012 og 2013 under tellingen Kilde:NVE Videre ser vi av figur 3 vannstanden i meter for periodene tellingen ble gjennomført. Figuren viser at vannstanden var lavest under årets telling, og betydelig lavere sammenlignet med tellingene i 2011 og ,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1, Data for 2013 gjelder for perioden 2-8.september 1,60 1,50 20.sep 21.sep 22.sep 23.sep 24.sep 25.sep 26.sep Figur 3: Vannstand i meter i Reisaelva for 2010, 2011, 2012 og 2013 under laksetellingen. Kilde:NVE

6 5 Årets vannføring og vannstand var lav, og i tillegg synes det som om sikten var god til svært god. Samlet har dette ført til at muligheten til å observere laks har vært gode, sammenlignet med tidligere år. I 2010 var vannføring og vannstand tilnærmet på samme nivå som i 2013, men ble gjennomført 3 uker senere i Resultatene fra 2010 tyder på at sikten og observasjonsevnen var lavere sammenlignet med i Dette skyldes etter vår vurdering at løvfallet og dermed innholdet av partikler var høyere i 2010, og har dermed redusert sikten sammenlignet med årets telling. Figur 4: Fra laksetellingen i 2009

7 6 Resultater fra årets telling Rode 1: Øverfossen-Jervstilla Tellingen på dette strekket (tab.1) ble gjennomført lørdag den 7. september. Resultatet var 72 (53) 3 storlaks, 36 (31) mellomlaks og 39 (22) smålaks. Det var god til meget god sikt i hele dette partiet. Vi antar at maksimalt 80 % av laksen er observert på denne roden. Tabell 1: antall laks på strekningen Øverfossen-Jervstilla Lokasjon Storlaks Mellomlaks Smålaks totalt Øverfossen Velesuanto Risengrynstilla Nedrefosskulpen Naustneset Naustisteinen Sivra Helesuanto Jervestilla Sum telt rode Rode 2: Mutasuanto-Gauraniva Tellingen på denne roden ble også gjennomført lørdag den 7. september. Resultatet var 10 (76) storlaks, 26 (56) mellomlaks og 14 (47) smålaks. Forholdene på denne roden var svært dårlig på grunn av dårlig sikt. I følge dykkere var sikten på kun 3 meter på lange strekninger. På grunn av dårlige forhold antar vi at maksimalt 80 % av laksen er telt på denne roden. Resultatene er gjengitt i tabell 3. 3 Tall fra 2012 i parantes

8 7 Tabell 2: antall laks på strekningen Mutasuanto-Gauraniva Lokasjon Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Modasuanto Yli Nikolaisuanto Vuomatakka Nikolaigenta 0 Jomfruholmen 1 1 Ala Vuomatakka Storsteinan Molliskulpen Molliselvmunningen Lillemollis Altari Rautosuanto 0 Damukkavuopio Dissaltakka Sieima Sieimastilla Lillestilla Hovenkivi Giebaavzi 0 Gauranivakulpen Sum rode Rode 3: Forraholmen-Avtima Tellingen på denne roden ble gjennomført den 7. september. Resultatet var 21 (48) storlaks, 31 (44) mellomlaks og 28 (18) smålaks. Sikten på denne roden var også gjennomgående god til meget god. Vi antar i våre estimater at rundt 80 % av totalt antall laks på denne roden er observert. Resultatene fra denne roden er i tabell 3.

9 8 Tabell 3: antall laks på strekningen Forraholmen-Avtima Lokasjon Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Forraholmen Ansamukka/Saraelvkulpen Saraelv/Li Hurikka Biltokjelen Utløpet Bilto Puntaelvmunningen Liskomukka Punta Mæssgrubba Vangenstilla Mikkenakken Svartfossbrua Svartfossberget Holmestilla Gahpersuselvmunningen Avtima Sum rode Rode 4: Sappenstilla-Røstilla Tellingen ble gjennomført lørdag den 7. september. Resultatet var 76 (94) storlaks, 55 (37) mellomlaks og 90 (6) smålaks (tab.4). Forholdene på denne roden var god til meget god. Vi antar at maksimalt 80 % av all laks er observert på denne roden. Tabell 4: antall laks på strekningen Sappenstilla-Røstilla Lokasjon Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Sappenstilla Joselvmunningen utgår Lillestilla utgår Ingebrigtstilla 1 1 Veraniva 7 7 Vinnelyskulpen Lillestilla Marjastilla Lillestilla/Karlsenstilla 4 4 Makkstilla Bergebukt Vankaelvmunningen Rognmo Haragoppa/bergmo

10 9 Bergmostilla 0 Bergmobrua Dorriselvmunningen Hallen - Geira Essadørme Heikagoppa Røstilla 3 3 Sum rode Rode 5: Nybrua-Ansjøen Tellingen på rode 5 ble gjennomført den 8. september. Resultatet var 66 (23) storlaks, 58 (16) mellomlaks og 48 (3) smålaks (tab.5). Forholdene på denne roden var god til meget god. Observerbarheten på denne strekningen settes også til 80 %. Tabell 5: antall laks på strekningen Nybrua-Ansjøen Lokasjon Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Nybrua Holmen Haugset Kjellarstilla Lastilla 0 Moskoelv til Elveskog Røyelkulpen Snemyr-Ansjøn Sum rode Samlet gir den ordinære tellingen/snorklingen på rode 1-5 følgende resultat: En fordeling/antall observerte laks som i tabell 6 74 eller 94 % av ca 77 antatte gytekulper er med i tellingen 74 km eller ca 87 % av elvens lengde er snorklet/undersøkt Tabell 6: Fordeling av laks i størrelsesgrupper ved telling/snorkling Størrelse Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Antall 245 (292) 206 (184) 219 (96) 670 (572) % - andel 37 (51) 31 (32) 33 (16) 100

11 10 Vurderinger av resultatene Sammenlignet med tidligere år har forholdene med hensyn på sikt i vannet vært tilfredsstillende. Tallene blir derfor beheftet med noe mindre grad av usikkerhet sammenlignet med tidligere års tellinger. Dette gir resultat som i tabell 7 for den faktisk observert laks, uten å korrigere for laks som ikke er observert. Tabell 7: Fordeling av laks i størrelsesgrupper ved telling/snorkling Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Rode Rode Rode Rode Rode Sum Dersom vi legger til grunn tellingen av observert laks, og legger til estimert ikke observert laks basert på varierende sikt, blir tillegget på de ulike rodene som i tabell 8. Tabell 8: Estimert ikke observert laks på de ulike rodene Storlaks Mellomlaks Smålaks Sum Observert % av total Rode Rode Rode Rode Rode Sum/gjennomsnitt Vi velger å benytte en observerbarhet på 80 (70) % under årets telling over hele området som er snorklet. Dersom vi fordeler de 168 ikke-observerte laksene over 74 km snorklet elv, betyr at det

12 11 i gjennomsnitt var litt i overkant av 2 laks pr kilometer som ikke ble observert. Dette mener vi er et forsiktig tillegg til de laksene som er faktisk observert. I tillegg til den laksen som ikke er observert, kommer det et tillegg på laks fra den helt øvre delen av elva (Øverfossen-Imo) og andre deler av elva som ikke er snorklet. Hvis vi antar at laksen gjennomsnittlig er fordelt jevnt over elva basert på disse forutsetningene, og korrigerer resultatene for observerbarhet over store områder og tar med den øvre delen av elva, blir tallene som i tabell 9. Tabell 9: Fordeling av laks i størrelsesgrupper ved telling/snorkling inkludert anslag for redusert observerbarhet og den ikke telte øverste delen av elva fordelt på roder Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Rode Rode Rode Rode Rode Tillegg ikke observert Sum Tillegg øvre del Sum totalt Videre konkluderer vi med at 123 laks befinner seg på strekket Øverfossen og opp til og med Imofossen. Dette virker som et rimelig og forholdsvis beskjedent anslag basert på lokal kunnskap. Foreløpige fangsttall i tabell 10 viser at det er fangstet 300 (671) storlaks, 96 (252) mellomlaks, og 201 (199) smålaks. Dette gir en fangsteffektivitet på 46 (58) % for storlaks, 24 (45) % for mellomlaks, og 39 (56) % for smålaks. Gitt at våre tellinger og anslag i år er riktig, gir dette en samlet fangsteffektivitet på 38 (54) %. Denne fangsteffektiviteten inkluderer gjenutsatt laks.

13 12 Tabell 10: Andel fangstet vs andel telt laks fordelt på størrelsesgrupper med beregnet fangsteffektivitet Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Sum telling % - andel Sum fangst % - andel Fangsteffektivitet Videre ser vi av tabell 11 andelen laks fordelt på kjønn. Grunnlagsdata for disse beregningene er de samme tall som er benyttet av Svenning (2008). Her konkluderes det med at basert på skjellprøveanalyser så er andelen hunnlaks på 80 %, 40 % og 5 % for henholdsvis storlaks, mellomlaks og smålaks i Reisaelva (Hindar m. fl. 2007). Tabell 11: Andelen laks fordelt på kjønn og beregnet antall rognkorn Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Sum telling % - andel % - andel hunnlaks % - andel hannlaks Antall hunnlaks Antall hannlaks Snittvekt kg/hunnlaks 9,5 5,5 1,5 Antall kg hunnlaks Antall rognkorn Resultatene av dette er at det er ca 424 (513) hunnlaks som gyter i Reisaelva i år. Dette gir en samlet biomasse på 3414 (4323) kg hunnlaks. Dersom en legger til grunn at hvert kg hunnlaks gir 1450 rognkorn, gir dette en rognmengde på ca 4,9 (6,2) millioner rognkorn. Dette litt i underkant av det antall egg som er foreslått å være tilstrekkelig for å nå gytebestandsmålet i Reisaelva (se Hindar m. fl. 2007). Dersom en utelukker estimert antall laks som ikke er observert og estimert antall laks i den øverste delen, ser vi i tabell 12 at det basert på disse tallene er 289 (312) hunnlaks som vil gyte ca 3,38 (3,8) millioner rognkorn. Dette er under gytebestandsmålet på ca 5,3 mill rognkorn.

14 13 Tabell 12: Andelen laks fordelt på kjønn og beregnet antatt rognkorn uten å korrigere for nevnte faktorer Storlaks Mellomlaks Smålaks Totalt Sum telling % - andel % - andel hunnlaks % - andel hannlaks Antall hunnlaks Antall hannlaks Snittvekt kg/hunnlaks 9,5 5,5 1,5 Antall kg hunnlaks Antall rognkorn Observert innslag av sjøørret og sjørøye I tillegg til å telle laks har vi gjort en registrering av sjøørret og sjørøye. Disse observasjonene er ikke gjort like systematisk som for laks, men gir visse pekepinner på innslaget av disse artene. I tillegg er det grunn til å tro at disse artene er vanskeligere å observere sammenlignet med laks. Det ble observert 684 sjørøyer. Mesteparten av disse observasjonene er gjort i sonene 3-6. Mange av sjørøyene er meldt å være stor gytefisk. Innslaget av sjøørret er observert fra og med sone 10 til og med sone 1. Det ble til sammen observert godt i overkant av 1000 sjøørret. Videre er det observert sjøørret opp til 10 kg, og en god del gytefisk over 2-3 kg. Det er i tillegg verdt å legge merke til at det er området ned til Ansjøen som snorklet. Det betyr at antallet sjøørret er betydelig høyere, da området nedstrøms Ansjøen normalt er det området som inneholder mest sjøørret. Dette betyr etter vår vurdering at sjøørretstammen er i god forfatning.

15 14 Oppsummering og konklusjon Under årets telling av gytefisk hadde vi tilfredsstillende forhold med hensyn på å observere laks, og det er de beste forholdene vi har hatt i perioden Ved gjennomføring av tellingen basert på fysiske observasjoner fant vi en gytebestand hunnlaks på 2332 (2631) kg. Dette er vel ca 1,3 tonn under gytebestandsmålet. Imidlertid må vi legge inn usikkerhetsfaktorer. Først og fremst tar vi hensyn til laks som ikke er observert på det strekket som er snorklet, og i tillegg legger vi til områder som ikke er undersøkt. Med et forsiktig anslag som innebærer et tillegg på litt i overkant av 2 ikke-observerte laks/kilometer snorklet elv, og et tillegg på områder som ikke er undersøkt, estimerer vi en gytebestand med hunnlaks på minimum 3414 (4323) kg hunnlaks. Dette utgjør i størrelsesorden 95 % av gytebestandsmålet. Av total restbestand av hunnlaks, består dette i størrelsesorden av 52 % gjenutsatt hunnlaks. Det betyr at mengden gytelaks har vært halvert og langt under gytebestandsmålet uten en omfattende gjenutsetting. Videre var det flere gytelaks i elva enn det vi hadde stipulert før tellingen, og basert på tidligere års laksetellinger. Hovedårsaken til dette tror vi er vår strategi med å innføre begrensinger som var strengere enn det som ble satt krav til i midtsesongsevalueringen. Det betyr i praksis at vi har begrenset beskatningen, og dermed fått en høyere restbestand enn forventet ved å beslutte følgende den 23.juli: «1. All hunnfisk skal gjenutsettes fra og med den 27. juli. Dersom det er tvil om fiskens kjønn, skal den settes ut. På grunn av dårlig oppgang oppfordrer vi til at det generelt settes ut mest mulig gytelaks. 2. Det innføres 4 ekstra timer fredning i fisket fra og med den 27.juli for sonene Det vil si at fiskedøgnet varer fra og med klokken 12:00 til og med klokken 24: Det innføres døgnfredning i sone 1 på lik linje med øvrige soner. Det vil si at fiskedøgnet varer fra og med klokken 12:00 til og med klokken 24:00 også i sone 1 fra og med den 27.juli til og med den 31.august.» På grunn av usikkerhet, og etter føre-var-prinsippet og i henhold til 9 i Naturmangfoldloven, valgte vi å ta en ny vurdering av situasjonen den 10.august. Med bakgrunn i en samlet vurdering, besluttet Reisa Elvelag å avslutte all laksefiske den 16.august to uker før planlagt stengning.

16 15 På bakgrunn av våre vurderinger mener vi at bestanden av gytende hunnlaks er like i underkant av gytebestandsmålet i Videre viser det seg at antall yngel i elva er høyt (pers.medd. Martin Svenning). Vi mener på bakgrunn av dette at den lokale laksebestanden er godt forvaltet og innenfor bærekraftige rammer, selv om oppgangen var lavere enn forventet.

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

Reisaelva 2005-2011. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. Martin-A. Svenning. NINA Minirapport 372

Reisaelva 2005-2011. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. Martin-A. Svenning. NINA Minirapport 372 Reisaelva -11 Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand Martin-A. Svenning NINA Minirapport 37 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som

Detaljer

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen . Årsmelding 2010.......... Foto: Arild Reiersen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag forestår valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

Årsmelding 2013. Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding 2013. Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2013 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2013... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 4 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 7 GENERELT

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Årsmelding 2011... Foto: Ola Dyrstad

Årsmelding 2011... Foto: Ola Dyrstad . Årsmelding 2011.......... Foto: Ola Dyrstad Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag har i 2011 forestått valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Årsmelding Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen

Årsmelding Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen . Årsmelding 2012.......... Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Valgmenn-/kvinner har i 2012 forestått valg av representantene fra

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2014 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2014... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 3 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 5 GENERELT

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2015 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2015... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 3 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 5 GENERELT

Detaljer

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 VFI-rapport 9/2009 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad Hanssen***

Detaljer

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2014 Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 01.12.2014 MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen MØRKRIDSELVI. Registrering av anadrom gytefisk høsten Luster kommune, Sogn og Fjordane MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2015 Avgitt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22.12.2015 MØRKRIDSELVI Luster kommune, Sogn og Fjordane Registrering av

Detaljer

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag 1 Hei Reisa Elvelag kommer med følgende innspill ifm reguleringer I 2016: 1. LAKS Reisa Elvelag har vedtatt å innskrenke sesongen neste år. Denne innkortingen vil bli gjort

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Reisaelva 2015 Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand

Reisaelva 2015 Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand 16 Reisaelva 215 Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand Martin-A. Svenning NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 25 som erstatter de tidligere

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015:

Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015: Gyteregistreringer Laks i Kvalsundelva, Korselva og Neverfjordelva 2015: Innledning Kvalsundelva er en liten lakseførende elv som ligger på fastlandet mellom Kvalsundet og Repparfjorden. Ca. 4 km fra sjøen

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen STRYNEELVA. Registrering av anadrom gytefisk høsten Stryn kommune, Sogn og Fjordane STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk høsten 2009 Avgitt Stryn Elveeigarlag 30.11.2009 STRYNEELVA Stryn kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom gytefisk

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer

3. Resultater & konklusjoner

3. Resultater & konklusjoner 3. Resultater & konklusjoner 3. 1 Fiskfjord-reguleringa 3.1.1 Områdebeskrivelse Fiskfjord kraftverk mottar vann fra reguleringsmagasinet Andre Fiskfjordvatnet, og har utløp i Første Fiskfjordvatn. Vassdraget

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Uni Miljø LFI Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Notat november 2009 Gytefisktelling i Nærøydalselva november 2009 Bjørn T. Barlaup Tore Wiers Ole R. Sandven Laks i Nærøydalselva November

Detaljer

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24.

V&F-rapport 8/2009. Gytefiskregistrering i Saltdalselva i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. V&F-rapport 8/2009 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 21. til 24. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 . Rapport 2013-12 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-12 Antall sider - 14 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Tanavassdraget Nedslagsfelt ~16 km 2 7% i Norge, 3% Finland Totalt er 12 km elvestrekning tilgjengelig for laksen

Detaljer

Årsmelding Verdalsvassdraget 2016 Verdalselva fellesforvaltning.

Årsmelding Verdalsvassdraget 2016 Verdalselva fellesforvaltning. Årsmelding Verdalsvassdraget 2016 Verdalselva fellesforvaltning. Norgesvenn Gary Scott med fin hannlaks fra Berre, Verdalsvassdraget 2016 Laksen svømte videre til gyting Årsmøte Stiklestad SNK onsdag 15

Detaljer

Rapport 2015-02. Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014

Rapport 2015-02. Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Rapport 2015-02 Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Rapport nr.: 2015-02 Antall sider: 18 Tittel: Drivtelling i Tanavassdragets sideelver 2014 Forfatter: Narve Stubbraaten Johansen Oppdragsgiver:

Detaljer

REISAELVA

REISAELVA REISAELVA www.reisaelva.no Fiskeregler for sesongen 2017 I Reisaelva er vi opptatt av at fisket utøves i henhold til vedtatte regler for å få en best mulig forvaltning. Fisket SKAL UTØVES bevegelig slik

Detaljer

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom fisk høsten 1989 Avgitt Vetlefjorden Grunneigarlag 12. mai 2010 VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016

Rapport fisketrappovervåking uke 34/2016 Rapport fisketrappovervåking uke 34/216 Oppdrettslaks fra Målselv. Lengde ca. 54 cm Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 34/216 Ukesrapport for

Detaljer

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Numedalslågen forvaltningslag, juni 2009. 1 Sammendrag For å utnytte Lågens produksjonskapasitet for laks makismalt er det viktig at det er tilbake nok hunnfisk

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 . Rapport 2013-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-01 Antall sider - 12 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Notat. Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014

Notat. Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014 Notat Gytefisktelling i Suldalslågen desember 2014 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen NOTAT: Gytefisktelling i Suldalslågen

Detaljer

Østfold, Akerhus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark

Østfold, Akerhus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark Østfold, Akerhus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3., 4. og 5. oktober 2012 Gytemoden sjøørrethann fra Evensdalselva 2012 (foto: V. Gjertsen) Vemund Gjertsen

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv,

Detaljer

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010

Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 VFI-rapport 18/2010 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 25. oktober og 3. til 4. november i 2010 Illustrasjon 1. Umodne sjøørret representerer

Detaljer

Hva skal jeg snakke om :

Hva skal jeg snakke om : Overvåking av oppvandring av rømt oppdrettslaks i vassdrag med anadrom laksefisk Prosjektene : Hva skal jeg snakke om : Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) Timing of upstream migration, catchability

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Gjersjøelva Generelt. Dugnad

Gjersjøelva Generelt. Dugnad Gjersjøelva 2014 Generelt Fiskesesongen i Gjersjøelva ble svak for 2014. Dette skyltes det fine været som var over Østlandet, helt fra våren og til månedsskiftet september/oktober. Vannstanden var for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 Tangen Produkter 1 Innhold Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Kort oppsummering fra 2014-sesongen Side 8 Gjennomgang av årets drift av rusa i Varpa

Detaljer

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010

Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Gytefiskregistrering i Rana og Røssåga i 2008 til 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen** Øyvind Kanstad Hanssen*** Bernt J. Kibsgaard* Sverre Øksenberg**** * Vilt og fiskeinfo AS, Ranheimsvegen

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016 . Rapport 217-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 216 Øyvind Kanstad-Hanssen Vemund Gjertsen Anders Lamberg Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 217-6

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 VFI-rapport 11/2012 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2011 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 10. og 11. oktober 2011 Gytemodne sjøørrethanner i «display» Anders Lamberg Sondre Bjørnbet

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2006 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -26 Laksesmolt på vei ut Åelva. Foto: Finn Moen Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim 1

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2014 . Rapport 215-6 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 214 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Ferskvannsbiologen Rapport 215-6 Rapport nr. 215-6 Antall sider

Detaljer

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen Gytefisktelling - et viktig verktøy for forvaltningen Generelt om metode Registrering av gytefisk ved drivtelling har blitt utført ifbm. bestandsovervåking siden seint på 1980-tallet. Metoden mer vanlig

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Dokka-Etna (Nordre Land)

Dokka-Etna (Nordre Land) Dokka-Etna (Nordre Land) Område og metoder Dokka-Etna er største tilløpselv til Randsfjorden. For brukere er ørret og sik er de viktigste fiskeartene i elva, i Dokka går storørret fra Randsfjorden helt

Detaljer

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN INNEN LAKSEFORVALTNING En liten intro Vitenskapsrådet og vårt arbeid Sann fordi den er offentlig? Gytebestandsmål hvorfor & hvordan Gytebestandsmål fra elv til fjord og kyst

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8

Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008 Trondheim, oktober 2009 Eva B. Thorstad, Peder Fiske, Frode Staldvik & Tomas Sandnes Thorstad,

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 VEDLEGG1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 Forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø Innhold Innhold... 1 1. Fylker...

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Skandinavisk Naturovervåkning AS

Skandinavisk Naturovervåkning AS SNA-Rapport 06/2015 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2014 - Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye Øyvind Kanstad-Hanssen Sondre Bjørnbet Vemund Gjertsen Anders Lamberg Skandinavisk

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skauga 2011

Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Gytefiskregistrering i Skauga 2011 Vemund Gjertsen * Kay Arne Olsen* Anders Lamberg** og Sondre Bjørnbet** *(Trondheim Omland Fiskeadministrasjon) ** Vilt- og fiske Info AS, Ranheimsvegen 281, 7054 Ranheim

Detaljer

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2013 . Rapport 214-9 Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 213 Øyvind Kanstad-Hanssen Foto: Martin-A. Svenning Rapport nr. 214-9 Antall sider - 14 Tittel - Oppvandring av sjøvandrende

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer