Agder Energi Produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Energi Produksjon"

Transkript

1 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og Noen før Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder fra 100 til 1000 meter. Der det er porter mot A-tunnel er spjeld i ventilasjonsåpninger enten fraværende eller av OA Larsen type som ikke er røyktette. Det betyr at røykseksjonering er fraværende i nesten samtlige stasjoner.

2 2 Brannsikkerhet og tilsyn Tilsyn fra 9 brannvesen Hovedutfordring er trykkbølger og røykspredning. Faren for brannspredning er nesten fraværende Liten erfaring med de spesielle forhold som høyspent- og underjordsanlegg medfører. Plan og bygningslov er ikke laget for fjellanlegg. Flere lover og forskrifter som omhandler det samme området. Disse er til dels motstridende.

3 3 ROS analyse Brann og eksplosjon Risikomatrise RISIKO (R) = Sannsynlighet (S) X Konsekvens (K) R = S x K: R = 1-6: Ingen eller middels risiko. Akseptabelt R = 5-9: Middels risiko. Skal vurderes. R = 10-25: Uakseptabel risiko. Tiltak vurderes og beskrives.

4 4 ROS analyser brann og eksplosjon Konsekvensområde: A - Lover og forskrifter B Personskader C Materielle skader D Produksjons/ inntektstap E - Samfunnskonsekvens

5 5 Aktuelle lover og forskrifter Følgende lover og forskrifter er sentrale i forbindelse med brann og eksplosjon: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - FOBTOT (2002) Tekniske forskrifter (krav til byggverk) til plan og bygningsloven - TEK (1997/ 2003) Veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven - REN (1997/ 2003) Forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEA-F/ FEF 2006 Forskrift om beredskap i kraftforsyningen - BfK (2003) REN, FEF og BfK har alle bygningsmessige krav vedr brannsikkerhet/ eksplosjon, låsing, rømning etc

6 6 DSB forskrifter- veiledninger Forskrift om brannfarlig vare (2002) Lov om vern mot brann, eksplosjon, og ulykker med farlig stoff (2002) Forskrift om brannfarlig og trykksatt stoff (2004) Veiledning om ventilasjonsanlegg og brannfare. HO 2/98 Brannalarm Temaveiledning HO 3/2000 Røykventilasjon - Temaveiledning

7 7 Div Forskrifter - veiledning Nødlys og ledesystemer nr 7 fra Lyskultur Kjemikalieforskriften (2001) Veiledning om klima og luft kvalitet på arbeidsplassen (Arbeidstilsynet) Internkontroll forskriften. Arbeidsmiljøloven.

8 8 Div Standarder - Normer Lede/ nødlys: NS-EN 1838, NEK EN 50171, NEK-EN 50172, NEK EN , ISO Dokumentasjon på fargetemperatur K(Kelvin) på belysning (ladelys) av etterlysende merking. Låsing: NS EN 179, NS-EN Brannmeldeanlegg: (CEN) EN 54 serien bl a NS-EN 54-1 Sprinkleranlegg: NS-EN Manuelt slokkeutstyr: NS 3910, NS-EN 671-3

9 9 Tilsyn fra brannvesen Forskjellige opplegg/ oppfatninger om tilsyn, egenmeldinger, instrukser, dokumentasjon etc Noen ønsket branninstrukser for detaljer slått opp flere steder. Egenmeldinger med ja/ nei svar om forskrifter og dokumentasjon er etterlevd se vedlegg. Hvem kan svare JA ærlig og med overbevisning vedr generelle krav i FOBTOT/ REN dersom forutsetningen er at 100 % skal være oppfylt til enhver tid?

10 10 Eksempel på egenmeldinger JA/ NEI spørsmål for gamle kraftstasjoner der FOBTOT 2-1 har tilbakevirkende kraft. Eier har sørget for at bygget er bygd, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Dokumentasjon på dette er utarbeidet og er tilgjengelig. (ref. 2-1 ) Eier har sørget for røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt (ref. 2-4)

11 11 SAK 7 Unntak fra meldeplikt SAK 7 omhandler: Unntak fra krav om saksbehandling, ansvar og kontroll for visse tiltak som behandles etter annet lovverk. Unntak fra andre byggesaksregler. 1. Tiltak nevnt under bokstav a-e skal ikke behandles etter Pbl kap XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll. Tiltakene er i tillegg unntatt fra kravene i kap XII - Byggetomta, kap XIII Bebyggelsen, kap XIV Bestående byggverk og kap XVII Ymse bestemmelser osv. 1.b. Vannkraftanlegg eller andre anlegg i vassdrag som har vært underlagt konsesjonsbehandling etter bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 14. desember 1917 osv.

12 12 Konsekvenser av unntak I brev fra SBE til NVE bekreftes at bygg og bygningstekniske installasjoner i tilknytning til konsesjonsbehandlede vannkraftanlegg er unntatt søknadsplikten i Pbl. De materielle regler i bygningslovgivningen gjelder imidlertid fullt ut. Min påstand/ oppfatning er at dette unntaket fra søknads- og meldeplikten medfører liten kunnskap om forskrifter og veiledninger til Plan og bygningsloven både blant eiere og saksbehandlere i kraftverkene. Undertegnede var brannvernleder på deltid i kraftstasjoner i 15 år og var ukjent med innholdet i FOBTOT og REN inntil ca 2004.

13 13 FOBTOT Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt det kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Eldre byggverk som ikke er oppgradert (til nivå tilsvarende FOBTOB 1990), skal oppgraderes til sikkerhetsnivå som følger av TEK/ REN (1997) dersom det kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

14 14 FOBTOT For bygninger som er oppført eller oppgradert før 1997 er det imidlertid innført noen skjerpede ytelser i REN hva angår personsikkerheten med mer. Eksempler på dette kan være låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien skulle være blokkert etc. En risikoanalyse vil kunne avdekke behovet for oppgradering. Er i noen tilfeller vanskelig forenlig med kravet om låsing av høyspentanlegg. Smekklåser kan ikke benyttes.

15 15 FOBTOT Etablering av manglende rømningsveier, installasjon av brannalarmanlegg, automatiske slokkeanlegg, seksjonering, ledesystemer eller lignende for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre store verdier, anses ikke å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Rømnings sikkerhet må prioriteres høyt.

16 16 FOBTOT Risikoanalyse/ dokumentasjon av teknisk utførelse. I henhold til lovens 8, herunder internkontrollforskriften skal virksomheter kunne dokumentere at loven, forskrifter og enkeltvedtak er fulgt.

17 17 TEK/ REN (1997/2003) 7 22 Risiko og brannklasser. Kraftstasjonene vil vanligvis ligge i risikoklasse 2 eller 5 avhengig av om de er besøks stasjoner. Og brannklasse BKL 1 3.

18 18 Sikkerhet ved eksplosjon. REN For å forhindre skader på andre brannceller og bærende bygningsdeler, må rom som er å anse som eksplosjonsfarlig område ha minst en trykkavlastingsflate, når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på mennesker og andre bygningsdeler. FEF Rom for transformator eller høyspenningsanlegg skal utføres slik at rommet, inklusive vegger, tak og dører, ikke slipper gjennom flammeball, oljebrann, eksplosjonstrykk eller røyk til andre deler av bygget. Hvordan klare dette i fjellanlegg? Høyspentgjennomføringer/ kabeltetninger? Dimensjonere i forhold til hendelser statistisk hendelse som kan skje hvert 700 år eller 7000 år? (FLACS ANALYSER )

19 19 REN Brannceller Eksempler på rom som må være egne brannceller: Rømningsveier og trapperom Tekniske rom, rom for ventilasjonsaggregat (også rom for søppel og avfall) Sjakter, herunder tekniske installasjons sjakter Kabelkulverter

20 Tekniske installasjoner Ventilasjonsanlegg må utføres slik at det ikke bidrar til brann- og røykspredning. Beholder for lagring av flytende brensel tilknyttet fyringsanlegg eller rom med annen aktivitet skal være slik innrettet at væsken ikke kan renne ut av rommet dersom tanken springer lekk. Hvem har terskler for å sikre dette? (Nødstrømsaggregat med innebygget tank) Rom for lagring av flytende brensel skal utføres som angitt i 7 24, tabell 8 Branntekniske krav til rom for oppbevaring av flytende brensel.

21 21 Dårlig kunnskap om lover og forskrifter i kraftbransjen. Bortsett fra elektroforskrifter er nok kunnskap og etterlevelse av et stort antall andre forskrifter også noe tilfeldig. Hvem søker for eksempel kommunen om tillatelse ved lagring av mer enn 500/ 1000 liter C væske (smøre og trafoolje) eller 20/ 40 liter A-væske (bensin) i verksted, lagerrom, industrilokale. Kjemikalieforskriften som i praksis setter forbud mot omluft.

22 22 Planløsning i brannceller Rom som utgjør forbindelse mellom brannceller hvor det stilles særskilt strenge krav til sikkerhet mot spredning av brann (og røyk), må utføres som brannsluse. Aktuelle steder i kraftstasjoner er mellom maskintrafohall og adkomst tunnel. Spesielt der det er bare en tunnel (rømningsvei). Trapperom må utføres som egen branncelle selv om trapperommet ikke er en del av rømningsvei.

23 23 Branncelle over flere plan For at rømning og slokking av brann skal kunne skje på en rask og effektiv måte bør brannceller ikke ha åpen forbindelse over flere plan. Brannceller med åpen forbindelse over flere plan må ha tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan i samsvar med bestemmelsene i En branncelle kan ha åpen forbindelse over tre plan. De fleste kraft stasjoner har heiseåpninger fra maskinsal til kjeller og må vel derfor defineres som en branncelle. Større stasjoner har mer enn 3 plan.

24 Rømningstider Dersom sikker rømning ikke tas vare på ved fysisk utforming av rømningsvei, skal byggverket ha tilstrekkelig brannvernutstyr for å redusere nødvendig rømningstid. Der slike tiltak ikke er tilstrekkelige, skal tilgjengelig tid for rømning økes ved bruk av aktive tiltak, som automatisk brannslokkingsanlegg, røykkontroll m.v.

25 Rømningstider Brannceller med åpen forbindelse over flere plan i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 4 og 5, må ha installert slokkeanlegg ( 7 24 pkt 3a) når samlet bruttoareal er større enn 800 m2 for de plan som har åpen forbindelse. Store byggverk og byggverk med stort personantall samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha tilfredsstillende ledesystem. Hva er store byggverk?

26 Utgang fra branncelle Utgang fra branncelle må føre direkte til sikkert sted eller til korridor/ sluse med adgang til minst to uavhengige rømningsveier. Hva er sikkert sted (friluft eller en annen brannseksjon?) Branncelle som har åpen forbindelse over flere plan eller har mellomplan, skal ha tilsvarende antall utganger fra hvert enkelt plan. Interntrapp kan ansees likeverdig med en utgang. (Trapp skal være egen brannseksjon)

27 27 REN Rømningsveier Lengste vei fra et hvilket som helst sted i branncelle til nærmeste utgang skal ikke overstige: Risikoklasse 1 og 2 50 meter, klasse 3 og 5-30 meter. I bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2 og 4 må fri bredde på rømningsvei være minst 0.9 meter. I risikoklasse 3, 5 og 6 minst 1.2 meter. Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Fri bredde i trapp må være som rømningsvei generelt Innredningen i en branncelle må ikke vanskeliggjøre rømning. Bredden på passasjer bør ikke være mindre enn 0.9 meter.

28 28 FEF Anlegg det er vanskelig å evakuere fra Kontrollrom, spiserom og liknende rom som er beregnet for permanent personopphold skal være dimensjonert for å tåle påregnelig ytre sjokktrykk. Kravet til dimensjonering gjelder også vindusåpninger mot maskinsal Det skal være redningsrom der det ikke er minst 2 uavhengige rømningsveier. Redningsrom skal være dimensjonert for å tåle et påregnelig ytre sjokktrykk.

29 29 FEF Anlegg det er vanskelig å evakuere fra Oppholdsrom skal være dimensjonert for å tåle et påregnelig sjokktrykk. Rømningsveier skal være merket på tydelig måte, være forsynt med lederekkverk eller lignende og være fri for uvedkommende ting som kan hindre eller gjøre rømningen vanskelig.

30 30 BfK Sikringsnivå Avhengig av klasse (2 eller 3) er kravene. Fysisk utførelse og beskyttelse skal være på et nivå som begrenser / forhindrer tap av funksjon og ødeleggelse. Gjenoppretting av funksjonstap skal skje innen rimelig tid/ straks. Redundans i anlegget eller kraftsystemet (spesielt fokus på strøm og samband).

31 31 BfK 6-4 Driftskontrollsystem Krav til driftskontrollsystemer medfører også konsekvenser i kraftstasjoner. Redundans avhengig av klasse Krav om at ingen enkeltstående hendelse eller feil skal sette viktige funksjoner ut av drift. Eget vedlegg til 6-4 som er unntatt offentlighet. Fåes hos NVE på forespørsel

32 32 Redundans ivaretar ikke brann Fordelings skap for hovedforsyning og nødstrømsaggregat står i samme rom. Gjerne helt inntil hverandre med åpninger mellom og under. Skap for nødstrøm står i celle for stasjons trafo. Skap kan stå for seg, men alle kabler (også for batteri og samband) går gjennom stasjonstrafo rom. Ved reserveopplegg/ redundans for strøm og samband er det ikke tenkt brann, men kun teknisk svikt.

33 33 ROS analyser Fokus ved tiltak Personsikkerhet = røykseksjonering og trygge rømningsveier Branntegninger som viser bygningsmessige seksjoneringer. Røyk/ gasstette brannspjeld i ventilasjonsanlegg/ åpninger ihht branntegninger. Selvlukkende dører ihht branntegninger God branndeteksjon med sikker varsling

34 34 ROS analyser i AEP Vi har de 2 siste årene gjennomført ROS analyser vedr brann og eksplosjon for alle stasjoner. De fleste blir svært røde. Ventilasjonssystemet er ofte den store synderen. Rødt utløser krav til tiltak så dette betyr omfattende utbedringer i de neste årene Nyere stasjoner bygd de siste ti årene har også klare mangler vedr røykspredning.

35 35 ROS analyser - tiltak Hvordan skal en gjennomføre tiltakene på en rimelig økonomisk og fornuftig måte innenfor eksisterende bygningsmessige realiteter? Er det mulig å ivareta alle de forskjellige kravene et utall lover og forskrifter setter til utførelse???? Vil eier/ bruker/ brannvernleder noen gang kunne svare et ubetinget JA i årlig egenmelding til at vi overholder 2-1, 2-2, 2-3 og 2-4 i FOBTOTen 100 % til enhver tid??????

36 36 Brokke kraftstasjon Brokke kraftstasjon har 4 aggregater. Blokk koblinger mot transformatorer inne i stasjonen Samlet effekt ca 400 MW Årsproduksjon 1462 GWh 5 etasjer fra turbinkjeller til maskinsal 2 spiraltrapper som eneste adkomst til turbinetasje og kjeller A tunnel ca 350 meter. Ingen røykseksjonering mellom turbinkjeller og adkomst tunnel.

37 37 ROS analyser Tiltak Brokke ROS analyse blodrød med hensyn på seksjonering og rømnings sikkerhet. Kurante tiltak er røyk og gasstette spjeld samt røyktette porter mot A-tunnel. En utfordring er porter dersom de skal dimensjoneres for trykk. Utfordringer er aktuelle rømningsveier gjennom høyspentrom som ifølge FEF skal være låst og iflg REN kunne åpnes uten nøkkel. Spesiell utfordring er maskinhall med spiraltrapper og 5 etasjer. Maskinsal 80 X 13 m = ca 1000 m2. Etasjene under har et areal på m2. Samlet over 2000m2.

38 38 Brokke a Brannceller Brannceller med åpen forbindelse over flere plan må ha tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan i samsvar med bestemmelsene i En av to spiraltrapper fjernes ved revisjoner. En branncelle kan ha åpen forbindelse over tre plan. Brannceller med åpen forbindelse over flere plan i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 4 og 5, må ha installert slokkeanlegg ( 7 24 pkt 3a) når samlet bruttoareal er større enn 800 m2 for de plan som har åpen forbindelse

39 39 Brokke - Generelle utfordringer Maskinsal og etasjer under er i praksis en branncelle da heiseluker fjernes ved revisjoner og løfting. Mer enn 3 plan og 800m2 utløser slokkeanlegg iflg REN. Rømningsveier skal kunne åpnes uten nøkkel. Høyspentrom skal iflg FEF være låst. Rømningsveier går noen ganger gjennom ett eller flere høyspentrom. Lysarmaturer/ ladelys skal ha tilstrekkelig lux og fargetemperatur for lading av etterlysende merking.

40 40 Hva dersom en ikke klarer å oppfylle alle regler? Late som en ikke vet om det? Holde kjeft og håpe det beste? Argumentere med at sannsynligheten for en alvorlig hendelse er så liten at dette går sikkert bra? Søke de forskjellige organ som DSB, SBE, NVE eller hvem det nå skulle være om fravik iflg FOBTOT 10-4? Informere div tilsyn som brannvesen, el tilsyn arbeids tilsyn eller andre vesener?

41 41 Driftsmessige utfordringer Ryddige rømningsveier. Dørpumper som ikke lukker. Samband fra brannmeldesentraler skal kontrolleres hver måned og dokumenteres. SAFT lamper og andre nød/ ledelys med separate batteri skal kontrolleres hver mnd (15 min) og utlades en gang pr år minimum 60 min. Hver lampe skal dokumenteres. Brannalarm høres ikke pga støy eller forveksles med telefon/ stasjonsalarm der det brukes felles klokker. Nye stasjoner blir prosjektert med felles ringeklokker. Dette er en svært dårlig løsning og brudd på forskrifter HO 2/98 for utførelse av brannalarmanlegg.

42 42 Innsats ved brann - røyk Større fjellanlegg og lange tunneler gir spesielle utfordringer. Redning av personell er eneste realistiske oppgave ved større hendelser. For sikrest mulig innsats: Installer Quick Fillsystem. Reserve luftflaske utplassert i stasjonen eller medbragt under armen er en falsk trygghet. Slangeutlegg ved innrykning i lengre tunneler er urealistisk og medfører tomt for luft før en kommer inn til innsatsområde. Innsats fra brannvesen uten kraftverkets egne trenede røykdykkere/ kjentpersonell er lite realistisk. Egne røykdykkere: Ved mindre røykutvikling eller mistanke om dette kan eget trenet personell rykke inn for å observere.

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA : RØYKVENTILASJON AV PARKERINGSKJELLERE REDNINGS- OG SLOKKEINNSATS I PARKERINGSKJELLERE BILER MED GASSANLEGG I PARKERINGSKJELLERE Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tildelt reisestipend

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer