Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover, normer, forskrifter og veiledninger"

Transkript

1 Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1

2 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk, HO 2/98 og NS-EN Nødlys NS-EN 1838/ NEK EN Skilter, fysisk merking og rekkverk NS 3926 Rømningsveis belysning Antipanikk belysning Høy risiko belysning >15lux/ 10% 1 lux 0,5lux 15 lux eller 10% av normalbelysningen

3 Ledesystemer: Lover, forskrifter, veiledninger

4 PROSJEKTERING AV LEDESYSTEM Når et bygg skal ha ledesystem, uansett om det er et nybygg eller et eksisterende bygg er det Plan og bygningsloven(pbl) som er gjeldene for hvordan systemene skal installeres. Brannvernloven fremmer ingen egne krav om prosjektering og utførelse. For det henvises det til Pbl, men den kan benyttes for å stille krav om at det skal være ledesystem utover det som er krevet i Pbl. Brannvernloven stiller krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold.

5

6 Byggteknisk forskrift Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (3) I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

7 VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Preaksepterte ytelser Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter. Størrelse på brann celler og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem. Ytelsesnivået til ledesystemet skal gi tilfredsstillende siktforhold i rømningsveien. Luminansnivået må tilpasses type ledesystem, jf. NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Følgende ytelser må minst være oppfylt: Store uoversiktlige brann celler som større salgslokaler og andre lokaler med mange personer, kontorlandskap, undervisnings baser, store boligbygg med flere boenheter i mer enn 2 etasjer der beboerne har felles rømningsveier og byggverk med behov for assistert rømning, må ha ledesystem. Der det ikke er spesielt tilrettelagte fluktveier i brann cellen fram til rømningsveiene, må hele brann cellen utstyres med ledesystem tilsvarende som for rømningsveiene. Det kan være nødvendig at ledesystemet omfatter automatisk taleinformasjon.

8 VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Generelle krav om rømning og redning. Til sjette ledd God belysning og merking vil bidra til å redusere nødvendig rømningstid. Behovet for og omfang av tiltak vil være bestemt av risikoklasse, byggverkets størrelse og planløsning. Generelle prinsipper for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter framgår av NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Se ellers tredje ledd. For merking av manuelt slokkeutstyr gjelder fjerde ledd. Henvisninger NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Del 1, 2 og 3. Kommentar: Hva da med NS-EN 1838 og NEK EN 50172?

9 Preaksepterte ytelser VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Alle byggverk må ha utgangsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter. Arealstørrelse og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem. Det må etableres ledesystem i følgende områder med tilhørende ytelser: I store uoversiktlige brann celler som større salgslokaler og andre lokaler med mange personer, kontorlandskap, undervisnings baser, store boligbygg med flere boenheter i mer enn 2 etasjer der beboerne har felles rømningsveier, byggverk med behov for assistert rømning. Der det ikke er spesielt tilrettelagte fluktveier i brann cellen fram til rømningsveiene, må hele brann cellen utstyres med ledesystem tilsvarende som for rømningsveiene. Det kan være nødvendig at ledesystemet omfatter automatisk taleinformasjon.

10 FORSKRIFTENES KRAV TILFREDSTILLES VED Å BENYTTE ET AV FØLGENDE ALTERNATIVER Metoder angitt i veiledningen til TEK 10 (preaksepterte løsninger Ref 2-1, 2a) Metoder angitt i NS eller likeverdige standarder (Ref 2-2) Metoder angitt ved analyse (Ref 2-1, 2b) Bruk av Europa standardene NEK EN som er en systemstandard NS-EN 1838 som er en løsningsstandard NS 3926 som er en norsk standard, delvis tuftet på ISO 16069

11 VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Byggverk eller del av byggverk som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem Ledesystem i byggverk i brann klasse 1 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd) Ledesystem i byggverk i brann klasse 2 og 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd)

12 VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Til tredje ledd God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier og god belysning og merking i rømningsveiene, vil redusere den nødvendige rømningstiden. Et ledesystem kan omfatte utgangsskilt, markeringsskilt, retnings-skilt og ledelinje for å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Behovet for ledesystem vil være avhengig av hvor godt menneskene som oppholder seg i bygget, kjenner rømnings veiene. Der det kan bli røyk i fluktveier og rømningsveier, skal ledesystemet omfatte ledelinjer i form av lavt sittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking skal være synlig fra alle steder i fluktveien / rømningsveien og være lesbar (skiltstørrelse og kontrastforhold).

13 VEILEDNING TIL BYGGTEKNISK FORSKRIFT Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder i bygget i følgende enkelt scenarier eller en kombinasjon av disse: Ved evakuering som følge av en utløst brannalarm der det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling i bygget Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann og røykutvikling Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Del 1, 2 og 3, vil tilfredsstille forskriftenes krav til ledesystem Kommentar: Et system prosjektert etter NS-EN 1838 og NEK EN vil også tilfredsstille TEK 10

14 NØDLYS, STANDARDER/ NORMER /PUBLIKASJON NR. 7 De viktigste standardene for de som skal prosjektere og installere nødlys Ytelseskrav standard NS-EN 1838 Ytelseskrav System standard NEK EN Nødlyssystemer Produkt standard NEK EN Sentrale kraftforsynings sys. NEK EN Nødlysarmaturer og innebygde batterier

15 HVA MED ELDRE BYGG? FOBTOT KAPITTEL 2

16 HVA MED ELDRE BYGG? FOBTOT KAPITTEL 2

17 PROSJEKTERING AV LEDESYSTEM Prosjekteringen kan utføres på 3 måter 1. Utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte) som er bygget på veiledninger, normer og standarder 2. Analyseløsninger som er bygget på beregninger og analyser 3. Blandingsløsninger som bygger mest på preaksepterte løsninger, og analyse der det gjøres avvik (det finnes blant annet et eget skjema for risikoanalyse i FOBTOT)

18 PROSJEKTERING AV ELEKTRISK BASERTE SYSTEMER Viktige punkter ved prosjektering av elektrisk baserte systemer etter gjeldende normer: Sørg for å klarlegge byggets definerte risikoklasse. Definer ansvaret for PRO funksjonen (ansvarsrett) Mindre endring inne i en branncelle behøves ikke dette, ved større endringer er endringen søkepliktig. Skaff til veie branntekniske tegninger med definisjon av: a) risikoklasser b) rømningsveier c) antipanikkområder >60m 2 hvor det er udefinerte rømningsveier og hvor det kan oppholde seg mange mennesker (0,5 lux) d) høyrisikoområder (15 lux el. 10% av normalbelysning) 18

19 PROSJEKTERING AV ELEKTRISK BASERTE SYSTEMER Bestem systemvalg - Desentralisert / Sentralisert Definer behovet for etterlysningstid, 1 time er minimum Definer plassering av markeringslys - leseavstand - estetikk Beregn ledelys via tabell eller dataprogram og bestem plassering av disse Bestem hvordan ledelyset skal løses. Egne ledelys eller allmenbelysningen Husk å ta med ledelys utenfor utganger ( IP-grad / temperatur ) Egnet område med liten brannrisiko for plassering av eventuelt sentralisert nødstrømsforsyning 19

20 PROSJEKTERING AV ELEKTRISK BASERTE SYSTEMER Sjekk omgivelsestemperatur Sjekk IP-krav Sjekk lokal sikkerhet Sjekk behov for funksjonssikker kabel for sentraliserte system (NEK 400 ) Sjekk plassering av brannceller ved sentralt systemvalg Kartlegg plassering av brannmeldere/slukkeutstyr (min 2m) samt førstehjelpsutstyr i eller utenfor rømningsvei (5 lux) 20

21 HVOR? Det finnes 2 normer som sier noe om nødlys og de må leses i sammenheng for å få en helhetlig forståelse: NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning NEK EN Nødlyssystemer for rømningsveier

22 PROSJEKTERING AV NØDLYS NS-EN 1838: Rømningsveier Utendørs områder umiddelbart utenfor nødutgang Åpne områder (anti-panikk områder) Høyrisiko områder NEK EN 50172: Heis Fjernet Okt. 2003: Rulletrapper, Toaletter/garderober etc. > 8m 2, Rom for funksjonshemmede, Tekniske rom. Skal disse rommene da droppes?

23 HVOR? NS-EN 1838, 4.1 rømningsbelysning a) Ved hver utgangsdør som skal brukes i en nød situasjon. b) I nærheten av (se merknad) trapper slik at hver trappesats belyses direkte. c) I nærheten av (se merknad) alle nivåendringer. d) Ved obligatoriske nødutganger og sikkerhetsskilt. e) Ved hver retningsendring. f) Ved hvert sted ganger krysser hverandre. g) Utenfor og i nærheten av her utgang til friluft. h) I nærheten av (se merknad) hver førstehjelpspost.* i) I nærhet av (se merknad) hver enhet med brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter *Hvis posisjonene h eller i ikke befinner seg i en rømningsvei eller et åpent område, skal de belyses med minst 5 lux på gulvet. Merknad: I dette punktet anses i nærheten av å være innenfor 2m målt horisontalt.

24 RØMNINGSVEIBELYSNING Min. 1lux i senterlinje halv effekt innen 5 sek. full effekt innen 60 sek. jevnhet > 40:1 synsnedsettende blending holdes innenfor grenser i tabell 1, NS-EN 1838 Minimum 2 armaturer

25 HVOR? Åpne områder (antipanikk områder): Definisjon NS-EN : Del av rømningsbelysning som skal bidra til å forhindre panikk, og som skal sørge for belysning slik at folk når et sted der de kan finne en rømningsvei. Definisjon: NEK EN : Benyttes i områder med udefinerte rømningsveier i haller eller lokaler større enn 60m 2, eller mindre områder hvis det er tilleggs farer som for eksempel at de brukes av et stort antall mennesker.

26 ANTIPANIKKBELYSNING Min. 0,5lux i senterlinje halv effekt innen 5 sek. full effekt innen 60 sek. jevnhet > 40:1 synsnedsettende blending holdes innenfor grenser i tabell 1, NS-EN 1838 Minimum 2 armaturer

27 KRAV TIL INSTALLASJONENE, NEK 400 Kurser for nødstrøms systemer skal ikke føres igjennom steder hvor det er risiko for brann, med mindre de i seg selv har høy motstand mot brann og mot fysisk beskadigelse eller er tilstrekkelig beskyttet mot dette. I rom og rømningsveier med flere nødlysarmaturer skal nødlysarmaturene forsynes ved hjelp av minst to separate kurser slik at et belysningsnivå kan opprettholdes i rømmingsveien i tilfelle den ene kursen svikter. Nødlysarmaturer som er nabo til hverandre skal tilkobles forskjellige kurser. NEK 400 Nødlysarmaturer som er i ikke-varig driftstilstand skal aktiveres ved feil i strømforsyning til de normale lysarmaturene i området de er plassert. NEK 400 I tilegg stilles det krav til armaturene om at de skal være i samsvar med kravene som er fastsatt i NEK EN (armatur norm). Det er meget viktig at installatørene overholder disse kravene slik at det ikke benyttes armaturer som ikke fingerer tilfredsstillende i nøddrift

28 PIKTOGRAMMER Benyttes i NS 3926 og NS-EN 1838, og er basert på standardene NS-ISO 7010 og ISO

29 PIKTOGRAMMER d= S*p d= leseavstand p= piktogrammets fulle høyde S= konstant: S= 100 for eksternt belyste skilt S= 200 for gjennomlyste skilt 29

30 DOKUMENTASJON Det skal føres loggbok for nødlysanlegget i henhold til NEK EN som skal oppbevares brannsikkert og fremvises ved brannsyn En logg kan være manuelle nedtegnelser eller utskrift fra automatisk overvåking og testsystemer Loggen skal minimum inneholde: Dato for idriftsettelse av anlegget Dato for hver test Dato og kortfattet info om service, inspeksjon og test Dato og beskrivelse av eventuelle feil og utbedringer Dato og kortfattet info om endringer Beskrivelse av nødlyssystemet med nødvendige datablader 30

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER STORT UTVALG OG KUNTILPASSE LØSNINGER Markedsleder Med snart 80 år i skiltbransjen har Sytemtext utviklet seg til å bli markedsleder innen skilt og dekor i Skandinavia. Vi har alltid hatt fokus på utvikling

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør NØDLYS Armaturer, sentraler og tilbehør Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør 2014-2015 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innhold Innledning......................................................................................

Detaljer

Installasjonshåndbok - Utgave 3

Installasjonshåndbok - Utgave 3 Installasjonshåndbok - Utgave 3 Sentraliserte nødlys CBS Penta Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks 354 3007 Drammen Norge Tlf.: +47 3 4 48 00 Faks: +47 3 4

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer