Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården"

Transkript

1 Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Adresse: Strandveien 37, 9180 Skjervøy Gnr / Bnr: 70/6/1 Bruker / Eier: Skjervøy Kommune Byggeår: År , særskilt brannobjekt På oppdrag av Skjervøy kommune/v Terje Trætten har Total Brannsikring AS blitt engasjert i prosjektet Kiilgården. Kiilgården er et eldre byggverk i Skjervøy kommune, som ble stengt i år 2010 etter befaring av brannvesen. Årsaken til stengningen av Kiilgården er på grunn av flere branntekniske avvik i henhold til tilsynsrapporten av dato For at Kiilgården skal kunne tas i bruk, må det framskaffes/utarbeides dokumentasjon som viser at personsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Dette framgår av tilsynsrapporten. Total Brannsikring AS har i denne vurdering utgått fra dagens funksjonskrav gitt i kapittel 11 i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) [1], og etter preaksepterte løsninger, som beskrevet i Veildning til Teknisk forskrift 4. utgave (VTEK) [2]. Dagens krav og løsninger sammenlignes mot Kiilgårdens brann- og personsikkerhet pr. i dag. Hensikten med dette er å finne nødvendige tiltak, for å oppgradere byggverket slik at personsikkerheten blir tilfredsstilt, dette er å finne i del 1 i denne rapport. Kiilgården er et eldre byggverk og det vil aksepteres fravik fra dagens preaksepterte løsninger som har betydning på brannsikkerheten, men ikke på personsikkerheten, vurdering av fravik er å finne i del 2 i denne rapport. Total Brannsikring AS har den vært på plassbefaring for å kartlegge Kiilgårdens brann- og personsikkerhet pr. i dag. Bilder og kommentarer fra plass befaringen er å finne i del 3 i denne rapport. Viktig del i denne vurdering er å finne løsninger/tiltak for å ivareta personsikkerheten og der kostnad/nytte står i forhold. REF FOBTOT [3] kap. 2 Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - 2-1: Eldre byggverk som ikke er oppgradert skal oppgraderes til sikkerhetsnivå som følger av TEK dersom det kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Bygget er også verneverdig, som medfører begrensninger på bygningstekniske løsninger. Kiilgården skal i henhold til dagens prosjektering settes i tiltaksklasse 3, da det er fravik fra dagens preaksepterte ytelser. I dag hadde dette utløst krav til uavhengig kontroll. Total Brannsikring AS mener at det ikke er nødvendig med uavhengig kontroll på mindre bygg prosjektert/oppført mot eldre forskrifter. Situasjonen er dessuten kjent i hensyn til avvik og fravik fra dagens forskrifter. Kommunen/byggesaksbehandler kan likevel sette krav til uavhengig kontroll der det vurderes som nødvendig. Total Brannsikring AS vil med denne vurdering sørge for at Kiilgårdens brann- og personsikkerhet blir bedre enn tidligere. Kiilgården består av 2 etasjer pluss loft og kjeller. Det er kun plan 1 og 2 som skal tas til bruk og inngå i denne vurdering. Kjeller og loft som ikke skal tas i bruk, vil det kun være sporadisk personoppehold, ses ikke som tellende etasje og vurderes ikke videre i denne rapport. Total Brannsikring as Pb Alta Telefon E-post: Kontoradresse Havneveien NO

2 Areal pr. etasje er ca. 175 m 2. Plan 1 skal brukes for forsamlingslokale og settes i RKL 5. Plan 2 skal brukes til kontor og settes i RKL 2. I hensyn til byggverkets ulike risikoklasser og begrensede areal størrelse settes hele byggverket i BKL 1. DEL 1 Kiilgården sammenlignet mot dagens krav ihht. TEK og VTEK kapp Sikkerhet ved brann: Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for effektiv slokkeinnsats. Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for brannspredning til andre byggverk blir liten. Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten Risikoklasser: RKL 5 gjelder for plan Brannklasser: BKL 1 RKL 2 gjelder for plan Bæreevne og stabilitet: Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer i og på byggverket. Bærende hovedsystem, etasjeskillere, takkonstruksjoner og sekundærbærende bygningsdeler som er del av stabiliserende hovedbæresystem. Sekundære, bærende bygningsdeler som ikke er del av hovedbæresystem eller stabiliserende R 30 [B 30] Bygningens bæresystem er ikke dokumentert eller verifisert mot kravet. Ses som fravik og behandles i del 2. R 30 [B 30] Bygningens bæresystem er ikke dokumentert eller verifisert mot kravet. Ses som fravik og behandles i del 2. Trappeløp Sikkerhet ved eksplosjon Ikke aktuelt. 2

3 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk: Avstand til nærmeste byggverk fra Kiilgården er > enn 8 meter Brannseksjoner: Areal pr. etasje er < 800 m Brannceller: Ihht kan brannceller i risikoklasse 1,2,4 og 5 utgjøre en branncelle inntil tre plan dersom total bruttoareal er under 800 m 2. Det må i tillegg være tilrettelagt med rømningsveier fra hvert enkel plan. Hensikten er å ivareta sikker rømning fra byggverket. Kiilgården har to trapperom pr.dato som ikke tilfredsstiller som rømningsvei/brannceller. Det settes krav til oppgradering av et av trapperommene, som må tilfredsstille dagens krav til trapperom Tr 1. Det andre trapperommet trenger ikke å oppgraderes, da den vil utgjøre en interntrapp mellom etasjene. Ihht anses interntrapp likeverdig med en utgang i brannceller over flere plan, se mer i i denne rapport. I kombinasjon med at det i dag er krav og at det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder og etasjer, er sikker rømning ivaretatt ihht dagens preaksepterte løsninger, se også i denne rapport. Vegger Brannkrav BKL 1 EI 30 [B 30] Trapperom Tr 1 Brannmotstand på vegger er ikke dokumentert. Imidlertid er det tilrettelagt for rask og effektiv rømning slik at brannmotstand på vegger ikke er nødvendig eller vil ha større betydning for evakuering av bygningen, se også del 2. Dører Dører brannceller - trapperom Tr 1 EI2 30-CSa [B 30 S] Maks åpningskraft for dører i rømningsvei 30N (Krav i dag 20 N). Høringsnotat til endring av TEK 10 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet høring av forslag til endring i byggeteknisk forskrift av 10.juni Notatet foreslår at grenseverdi for manuell åpning av dør endres til 30 N og at kravet avgrenses til å omfatte dører som inngår i byggverkets hovedadkomst og hovedrømningsvei. Åpningskraft på 30 N vil være en forbedring på Kiilgården som er et gammelt bygg. I bakgrunnen til at det er en forbedring anser Total Brannsikring AS at 30 N åpningskraft kan benyttes Materialer og produkters egenskaper: (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning. (2) Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. 3

4 Følgende krav gjelder for bygget: Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei BKL 1 Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle D-s2,d0 [In 2] Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] Overflater i brannceller som er rømningsvei B-s1,d0 [In 1] Overflater på vegger og i himling/tak Trapperom og tilhørende vindfang skal oppgraderes ved å kles inn med gips. Med dette tiltak vil det være tilfredsstillende brannmotstand på vegger for å ivareta sikker rømning. Overflater på golv Dfl-s1 [G] Utvendige overflater Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] Kledninger Kledning i branncelle som ikke er rømningsvei K210 D-s2,d0 [K2] K210 B-s1,d0 [K1] Kledning i branncelle som er rømningsvei Trapperom og tilhørende vindfang skal oppgraderes ved å kles inn med gips. Med dette tiltak vil det være tilfredsstillende brannmotstand på vegger for å ivareta sikker rømning. Kledning i sjakter og hulrom Taktekking: Isolasjon K210 B-s1,d0 [K1] BROOF(t2) [Ta] For å ikke forringe bygningens brannegenskaper skal ny isolasjon som settes in i bygningen tilfredsstille A2-s1,d0. 4

5 11-10 Tekniske installasjoner: Generelt: Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning. Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til uakseptabel utvikling og spredning av brann og røyk. Bruk av ubrennbar isolasjon som fyller konstruksjonen helt vil gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen. Kiilgården har pr. dato ikke ventilasjon- og varmeanlegg. Eventuell teknisk rom som etableres trenger ikke utgjøre egen branncelle ihht. 11-8, der teknisk rom forsyner kun en branncelle, og samme branncelle som teknisk anlegg er plassert. Bygningen som er av liten størrelse og utgjør en branncelle over flere plan. Isolasjon vil kun gi spredning i samme branncelle, unntatt trapperom som skal oppgraderes til egen branncelle. Eksisterende isolasjon trenger ikke verifiseres eller byttes ut. Imidlertid skal ny isolasjon som setts in i bygningen tilfredsstille A2-s1,d0. Dette for å ikke forringe bygningens brannegenskaper Generelle krav om rømning og redning: Bygget skal prosjekteres og utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse. Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider: Der er krav automatisk brannalarmanlegg kategori 2. I hensyn til at det er et særskilt brannobjekt anbefales det at brannalarmanlegg varsler vaktlag/brannvesen for en rask og effektiv slokkeinnsats Brannalarmanlegget skal være heldekkende med optiske røykdetektorer i alle områder. Prosjekteres i hht. NS-EN 54 Brannalarmanlegg Del [4] Det er ikke krav til automatisk slokkeanlegg i hensyn til person- og brannsikkerhet. Kommunen kan likevel på initiativ/interesse vurdere å installere automatisk slokkeanlegg, for å begrense skadeområde ved en eventuell brann. Vurderingen bør ses mot forhold i kostnad/nytte. Det er krav til utgangsmarkering over utganger/rømningsveier og fellesareal. For Kiilgården som er et eldre bygg med liten areal pr. etasje skal prosjektering og utførelse av nødbelysning tilfredsstille kravene i NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning[5]. Veiledende markering i byggverk i brannklasse 1 må fungere i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). Det er ikke krav til røykventilasjon. 5

6 Det er krav til evakueringsplan som må blant annet omfatte: Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som kraver evakuering Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering Beskrivelser av kommandolinjer for intern organisasjon Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere Plan og øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. Rømningsplaner som viser planlagte fluktveier, rømningsveier, utganger, plassering av slokkeutstyr og manuelle meldere. Total Brannsikring AS vil utarbeide tegninger/branntegninger og rømningsplaner for byggverket. NB! Kiilgården er et verneverdig bygning som gir direkte krav til at bygget må ha en brannvernledere. Dette framgår også som et avvik fra brannvesen sin tilsynsrapport. Det som skal omfattes i en evakueringsplan faller naturlig in i brannvernledarens arbeidsoppgave og ansvar å se til at dette blir ivaretatt. I sluttet av denne rapport er det medtatt en mer utførlig beskrivelse på en brannvernleders oppgaver spesifisert mot Kiilgården Utgang fra branncelle: Fri dørbredde i rømningsvei i RKL 5 (plan 1) skal i hht. preaksepterte ytelser være min. 1,2 m (13M), høyde 2 m. Dørene til trapperom og interntrapp er kun 0,9 m bredde og ses som et fravik. Ihht. byggforskserien [6] Rømning fra bygninger ved brann 42 dørbredder. «Der det må benyttes dør med lysmål 1,2 m, kan man ha to dører med lysmål 0,9 m plassert ved siden av hverandre. Bredden teller likevel bare som 1,2 m». Kravet på 1,2 m dørbredde som gjelder for plan 1, er det i stedet 2 utganger, en direkte til det fri fra branncelle og en via rømningsvei/trapperom. Det er kun krav til at det skal være en utgang til sikkert sted fra branncelle. I kombinasjon på at det er 2 utganger og dørbredde til trapperom/interntrapp er 0,9 m hver, er fri dørbredde i plan 1 tilfredsstillende. Fri dørbredde i rømningsvei i RKL 2 (plan 2) må være min. 0,9 m (10M), høyde 2m. Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes. Selvlukkende dører kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. Bygget skal oppgraderes med et trapperom Tr1 og en interntrapp mellom etasjene. Kravet til antall utganger for branncelle over flere plan er ivaretatt med denne løsning, da interntrapp kan anses likeverdig med en utgang og tillegg er det krav til en direkte utgang til sikkert sted/rømningsvei fra hver etasje. Maks lengde på fluktvei til utgang er tilfredsstillende Rømningsvei: Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Forventet personantall i Kiilgården vil ikke overstige byggverkets personkapasitet i forhold til bygningens areal, antall og bredde på utganger. Basert på totaldørbredde i utgang til sikkert sted/rømningsvei fra hver etasje er kapasiteten og maks tillatt antall personer mye mer enn det som vil være relevant for byggverket. Der lokalens personkapasitet kan beregnes etter dørbredde på utganger til sikkert sted/rømningsvei, der det gjelder 1 cm pr. person. Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte tilgjengelige rømningstid. 6

7 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking: Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. Det er ikke installert eller prosjektert brannslange i Kiilgården. Det forutsettes at byggverket ikke har tilstrekkelig med vann for å installere brannslange, og det må i stedet være håndslokkeapparater plassert i bygningen. Se branntegninger for plassering og antall. Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver. Godkjent etter NS-EN 3-7 Brannmateriell Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvningsmetoder [7]. Brannslokkeutstyret skal være tydelig merket. Skiltene bør være etterlysende (foto-luminiscerende) eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. For materiell som krever bruksanvisning, skal denne finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap: Angrepsvei for brannvesen vil være via inngang til trapperom 101 og 107 på plan 1. Kiilgården er av mindre størrelse slik at brannvesen vil ha god oversikt utenfor byggverket ved en eventuell brann. Det er forhold for å kunne bedrive utvendig slokkeinnsats. Oppstilling for brannbil foran bygget avklares med brannvesenet, hvis det ikke er ivaretatt i tidligere prosjektering av Kiilgården. Avstand til brannkum/hydrant skal være mellom m fra byggverket. Det må være tilstrekkelig antall til at alle deler av bygget dekkes. Slokkevannskapasitet må være minst 20 l/s. Det må være en lett synlig orienteringsplan ved hovedangrepsvei. 7

8 total Brannsikring an rådgivning Konklusjon Med at det installeres heldekkende brannalarmanlegg, utgangsmarkering over utganger og at et av trapperommene oppgraderes til egen branncellelrøm ningsvei, blir personsikkerheten ivaretatt og tilfredsstiller dagens preaksepterte løsning. Følges tiltak som beskrevet i denne vurdering vil person- og brannsikkerheten i Kiilgården bli bedre enn dagens situasjon, og tilfredstillende etter dagens funksjonsbaserte krav etter TEK1O. Brannvernledere og organisatoriske krav til bygningen I FOBTOT het det at «Det skal jevnhig foretas kyndig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.v. der detter er nødvendig for å hindre teknisk forfall som reduserer brannsikkerheten». Tekniske anretninger inneholder svakheter som kan medføre store konsekvenser ved en brann. Det er derfor av stor betydning at det innføres svakheter som kan medføre store konsekvenser ved en brann. Det er derfor av stor betydning at det innføres og opprettholdes et kvalitetssikringssystem som sørger for drift, vedlikehold og testing av aktive branninnretninger. Ofte er brannsikkerheten basert på at selv bidra til å avgjøre hvordan utfallet av en brannsituasjon blir. I internkontrollen bør det derfor også foreligge rutiner som ser til at alle brukere er tilstrekkelig informert om rømningsforhold og bruk av tilgjengelig brannslukkeutstyr og gjerne at det gjennomføres jevnlige brannøvelser. Også for dette foreligger retningslinjer i FOBTOT. lnternkontrollen må inneholde tiltak som sikrer at kvaliteten til rømningsforholdene i bygget generelt opprettholdes som dimensjonert. Rømninqsveiene kontrolleres minimum i qanci pr. mnd. For øvrige brannverntiltak er det forutsatt at kontrollen er minimum hvert år. Det forutsettes også at brukerne blir orientert om de brannforebyggende tiltakene som er planlagt og montert, og bruken av disse. Ikke minst hva som gjøres for at sikkerhetstiltakene ikke forringes. Konkret for Kiilgården må det etableres/utdanne en brannvernledere for bygningen. Det skal utarbeides branndokumentasjon. Total Brannsikring AS er engasjert å utarbeide branndokumentasjon for byggverket i samspill med Skjervøy kommune. Eventuelle spørsmål til denne rapporten kan rettes til undertegnede. Med vennlig hilsen Total Branns2 Knfroll Branningeniør ag leder Vedlegg: Brannplan 1. etasje Brannplan 2. etasje De beste brann- og byggetekniske løsningene 8

9 Litteraturliste [1] Forskrift om tekniske krav til byggverk [TEK10] [2] Veiledning til teknisk forskrift til byggverk (TEK10) [VTEK] [3] Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) [4] NS-EN 54 Brannalarmanlegg Del 1-25 og melding HO-2/98 "Temaveiledning om brannalarmanlegg", fra Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE). [5] NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning [6] Byggforsk , Rømning fra bygninger ved brann. [7] Godkjent etter NS-EN 3-7 Brannmateriell Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvningsmetoder Litteratur som kun blitt brukt i fraviksvurdering i del 2. [8] Nilsson, D., & Holmstedt, G (2008). Kompendium i Aktiva system Detektion. Lund: Brandteknik och riskhantering, Lunds universitet. [9] Byggforsk , Tilgjengelig rømningstid. [10] Byggforsk Nødvendig rømningstid ved brann 9

10 Del 2 - DOKUMENTASJON AV FRAVIK FRA VTEK. Dette kapittelet inneholder dokumentasjon av fravik fra VTEK, og aktører som kun har behov for å kjenne til løsningene, vil ikke ha behov for å lese denne dokumentasjon. Dokumentasjonen er basert på kvalitative analyser, der overordnet akseptkriterium er at TEK skal tilfredsstilles. På prosjektet er der ikke registrert avvik fra lov og forskrift i TEK, som vil kreve søknad om dispensasjon. Fravik fra VTEK 11-4 Bæreevne og stabilitet Brannmotstand for Kiilgårdens bæresystem er ikke dokumentert. Kravet for preaksepterte ytelser er R 30. Kvalitativ analyse av fravik 2.1: For bygning i brannklasse 1 og 2 skal bæresystem i henhold til TEK : Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Generelt oppnås dette ved å dimensjonere etter preaksepterte ytelser der det er krav til R 30 [B 30] i henhold til VTEK Tabell 1 for bygninger i BKL 1. I byggverk av mindre størrelse som i Kiilgården er det god forutsetning at rømning vil skje langt før en brann vil gi noe innvirke på bæresystemet slik at brannmotstand på bærende konstruksjon vil reduseres. Dette forutsetter at bygningens rømningsutforming er tilfredsstillende slik at det ikke vil være behov for assistert rømning og at det er installert brannalarmanlegg for tidlig varsling til alle personer i bygningen ved en eventuell brann. Areal pr. etasje i Kiilgården er ca. 175 m 2 og tilgang til to utganger. Lengste avstand i Kiilgården til utgangene/trapperom/interntrapp ligger innenfor en radius på 15 m. Preakseptert krav tillate 30 m i RKL 5 (plan 1) og 50 m i RKL 2 (plan 2). Totalbrannsikring AS har valgt å beregne rømningstiden for å dokumentere at det ikke er nødvendig med dokumentasjon/oppgradering av Kiilgårdens bæresystem. Deteksjonstid: For å beregne deteksjonstid for røykdetektorer har dataprogrammet Detact T2, utviklet av NIST, blitt brukt. I dette programmet brukes temperaturøkningen i stedet for partikkeltettheten, som normalt styrer aktivering av røykdetektorer. Denne antagelse er mulig ettersom det finnes en sammenheng mellom temperatur og partikkelfordeling. Dagens røykdetektorer kan antas å aktivere ved en temperaturøkning på 5 0 C (Nilson & Holmstedt, 2008) [8]. Lengste avstand mellom nærliggende røykdetektorer i bygningen antas å være 10 m. (Konservativt antagelse). For dimensjonerende branntilveksthastighet skal «hurtig» tilvekst brukes for kontor i hht. Tabell 241 i Byggforskblad [9], Tilgjengelig rømningstid. Inndata for beregning av deteksjonstid for røykdetektorer presenteres i Tabell 1. Tabell 1. Inndata for beregning av deteksjonstid i Detact T2. Omgivelsestemperatur ( o C) 20 Avstand mellom røykdetektorer (m) 10 Plassering I takhøyde, 3,0 m Aktiveringstemperatur ( o C) 25 Branntilveksthastighet Hurtig (0,047 kw/s 2 ) Beregnet deteksjonstid med detact T2: 85 s Reaksjonstid: I henhold til byggforskserien [10] Nødvendig rømningstid ved brann, Tabell 421 kan reaksjonstiden settes til 1 minutt der personene ser brannen og i mindre lokaler med alarmgiver i aktuelt lokale. Dette benyttes for Kiilgården der det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg, som skal dekke alle etasjer. 10

11 Forflytningstid: Beregning nedenfor for rømning i Kiilgården bygger på Byggdetaljblad Lengste avstand til utgang/trapperom/interntrapp er mindre enn 15 meter. For konservativ beregning økes den til 30 meter. Lengst tid for forflytning vil være i stue i plan 1, der det er minst dørkapasitet og høyest personantall. Dørkapasiteten mot trapperom og interntrapp er totalt 1,8 meter som gir personstrøm på 1,3 personer pr. sekund. Personantall settes til 50, ses som svært konservativt da gulvareal i stue er ca. 46 m 2. Tabell 2. Nødvendig rømningstid. Hendelse Deteksjons- og oppdagelse tid Reaksjons- og beslutningstid Forflytningstid Gangtid: Lengde(m)/ganghastighet(m/s) 30m / 0,6 m/s = 50 s Kapasitet gjennom dør: Antall personer/dørkapasitet 50 personer/ 1,3 pers/s = 39 s Netto evakueringstid Tid 85 s 60 s 50 s 39 s 234 s =3:54 Med konservative antagelser (30 m avstand, 50 personer) er nødvendigrømningstid fra stue i plan 1 beregnet til 3 minutter og 54 sekunder. Med 50% sikkerhetsmargin er det behov for at byggverkets bæresystem må ha brannmotstand på ca. 6 minutter. Mellom 0 6 minutter er ikke brannbelastning og temperatur høyt nok for å svekke konstruksjonens bæreevne. NB! Av tre, stål og betong har ubeskyttet stål dårligst brannmotstand, der brannmostandet generelt kan forventes å fungere mellom min. Kiilgården bærendekonstruksjon er av materialer som har bedre bæreevne enn ubeskyttet stål. I tillegg så er det gode forhold for at brannvesen vil kunne ha god oversikt på bygningen, det er mye vindu i fasaden og liten bygning Dette gjør at slokkepersonell vil kunne fatte fornuftig beslutt utenfor bygningen. Konklusjon: I hensyn til den raske rømningstiden og at det er tilgang til 2 fluktveier/utganger er det ikke behov for å dokumentere eller oppgradere bærende konstruksjon i Kiilgården. Absolutt kravet i TEK er tilfredsstilt. 11

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan Brannkonsept Nordland Båtbyggermuseum Rognanbryggan 2013-07-05/ Revisjon: / Oppdragsnr.: 5131982 Oppdragsnr.: 5131982 Sammendrag Norconsult er engasjert av Saltdal kommune som brannteknisk rådgiver i forbindelse

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept.

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept. 9 APR?Pir, Oppdrag: 2014-066 Malangstunet Omsorgsboliger Meistervik, Balsfjord kommune. Brannkonsept 3 Div. kompletteringer 14.04.15 oeh 2 Usprinklet loft. Div. tekstmessige presiseringer. 19.02.15 oeh

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer