9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept."

Transkript

1 9 APR?Pir, Oppdrag: Malangstunet Omsorgsboliger Meistervik, Balsfjord kommune. Brannkonsept 3 Div. kompletteringer oeh 2 Usprinklet loft. Div. tekstmessige presiseringer oeh 1 Komplettert etter innspill fra Oppdragsgiver oeh 0 Oversendt oppdragsgiver oeh REV. BESKRIVELSE DATO UTARB KONTR GODKJ. HINNSTEIN AS Normanns gt. 3 Postboks HARSTAD Tlf Fax OPPDRAG Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept. OPPDR. DOKUMENT NR. NR _Brannkonsept.docx Arkivreferanse: X:\Oppdrag\2014\ Orns.hol. Meistervik\5_PDOK\50 JJBA\RIBr\Doc\ Brannkonsept.docx

2 Innhold 0. Revisjoner 2 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER. 3 GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG YTELSER Oppdraget og grunnlaget for dette Bygget og virksomheten Forhold som må ivaretas ved detaljprosjektering (ulike fag) Forhold som må ivaretas i driftsfasen. 6 BRANNSIKKERHET-DOKUMENTASJON Forskriftsmessig referanse og akseptkriterier Dokumentasjonsform Risikoklasse og brannklasse Krav til bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialer og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Generelle krav om rømning og redning Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegging for redning av husdyr Tilrettelegging for manuell slokking Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11 BRANNTEKN1SK DETALJPROSJEKTERING 11 TEGNINGER OG VEDLEGG 11 REFERANSER MV Revisjoner Nr Beskrivelse Dato Signatur 1. Endret oppdragsgiver fra Tromsbygg AS til Tromsbygg Entreprenør AS OEH Div. redigeringsmessige rettinger. Rev tegn BR-002, Brannplan og brannsnitt A og B, Rev. A. 2 Korrigert tekst for brannceller, pkt Presisert forutsetninger for OEH usprinklet loft, pkt Endret tekst vedr. yttervegg mot bestående sykehjem. Fjernet tekst vedr. tilgjengelighet for skjulte rør pkt 4.12 da dette kravet er relatert til sprinkleranlegg etter NS-EN Div kompletteringer OEH Fil: 14066_brannkonseptdocx Side 2 av 11

3 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER. Hinnstein AS er engasjert av Tromsbygg Entreprenør AS til å utføre brannteknisk prosjektering for Malangstunet omsorgsboliger i Meistervik, Balsfjord kommune, Troms. Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering nivå A, Brannsikkerhetsstrategi, ihht NBI Anlegget er et enetasjes bygg med 6 mindre leiligheter som blir spesielt tilrettelagt som bolig for personer med ulike typer handikap, deriblant demente. Anlegget blir ikke døgnkontinuerlig bemannet av pleiepersonell, men tilknyttes hovedanleggets brannvarslingsanlegg. I tillegg forsynes hver boenhet med håndslukker, 6 kg ABC. Gjeldende regelverk. Branntekniske forhold reguleres av Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.71. Brannsikkerhetsnivået er fastlagt av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggeteknisk forskrift (TEK10). Prosjektet er vurdert etter Byggeteknisk forskrift, TEK10, med veiledning. Veiledning (VTEK) slik den er lagt ut på dibk.no. pr er lagt til grunn. Henvisninger i dette brannkonseptet refererer til aktuelle paragrafer i VTEK. Følgende forskrifter og veiledninger regulerer forøvrig de branntekniske løsningene: Temaveiledning: Melding HO 2/1998 Brannalarmanlegg. Regler for automatiske brannalarmanlegg. Forskrift for elektriske bygningsinstallasjoner. NS-EN 542:1997 Brannalarmanlegg. NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. NS-INSTA 900-3:2013 Boligsprinkler, type 3. Bygget oppføres i en etasje med hovedbæresystem av tre. Til takkonstruksjonen benyttes prefabrikkerte takstoler for kaldt loftsrom. I isolerte arealer legges isolasjonen i nivå med undergurt. Yttervegger utføres av treelementer. Virksomheten i bygget er bolig for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, og tilhører risikoklasse 6. Følgende hovedløsninger er lagt til grunn: Hovedbæresystem: R 30/D-s2,d0 [B 30] Branncellebegrensende konstruksjoner EI 30/D-s2,d0 [B 30] Automatisk brannslokkeanlegg, boligsprinkler ihht. NS-INSTA 900, type 3. Heldekkende brannalarmanlegg kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle rom. Ledesystem i fluktveier og rømningsveier prosjektert og utført i samsvar med NS 3926 "Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk". Dette vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem. Fil: 14066_brannkonsept.docx Side 3 av 11

4 2. INNLEDNING. Oppdragsgiver: Tromsbygg Entreprenør AS v/vidar Hauglid Bygning: G.nr 90, Bnr 89 Malangstunet. Omsorgsboliger i Meistervik, Balsfjord kommune, Troms. Ansvarlig foretak for Brannteknisk prosjektering Tromsbygg Entreprenør AS Engasjert foretak for brannteknisk prosjektering: Hinnstein AS v/olav E. Hatling Fil: brannkonsept.docx Side 4 av II

5 3. GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG YTELSER. 3.1 Oppdraget og grunnlaget for dette. Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering på ytelsesnivå A, ihht. NBI losnmger Følgende dokumenter leveres: Brannkonsept. Brannplaner. Brannt, Oppdraget er utført med grunnlag i følgende tegninger utarbeidet av Borealis Arkitekter AS mottatt : Situasjonsplan - Planl, etg - Snitt A Snitt B 3.2 Bygget og virksomheten. Arealer og etasjetall Grunnflate av bygget ca 510 m2bta inkl bod. Bygget er &i-etasjes bygg. Risikoklasse. Virksomheten i bygget er boliger for personer med for personer med ulike typer handikap, deriblant demente, og faller inn under Rkl. 6 (VTEK 11-2) og brannklasse 1. Brannenergi. Brannenergi for bygget antas å ligge i området MJ/m2 golvflate (NBI ). innmh :;om er lede ror re(r-..p.s.nesten Balsliord kommun, det 1-11 påregnesniykningidi Storsleinnc.. t. Eep tr1 innsålstid på ca 30 min pa (ft, min natles Behovet for assistert Karin Frihorg 1krger som kommune opplyscr - Bulsfieril kommunr" lure i ';,';,i,., /(iy,1 op» lif (1,17'ektel',j,vh),'."'1».-inn 1ii brannvesi'ner. ()insor:j.:.."--,,i7e li,..,,ger.1:::-.i.'(,1ti Ilen7';7,'(, In'w' d': i Iii,, r. ''. I (-T ocrsr,riell. Behoenne i ')!),,,.,,, ;. vii ',.,,lkm.yes -Imne't..)1-ir nionfil<.,loss,.1'.;v(ikzierin vil./(,,,!,-. -,.nnie ruli,;, r So in l'e d sykelij( "ur! ' ihreti,:.;,;(.,r mliner fiii p111,1,:, cksiraper.r()n, 3.,,,-/I;7,-)7,7egep,-,,...,-(.1vr(.;,.-)r.--;ppt--,;.-, -,kalliii. ',711e1, -le(l,"iinfi.-rh,t,t. on?,il rulitu.' c fi-.).rvorslin:.; :.: ;.Nou,'1/ \.,Irdci, - ' at (.?,: milligi7c1.1,-)r ei,,.;,:,,ii...i, grilppevarslinf,..,f)(,--'..,-y- :-., ti/lre i Ileb- ii ".7,1,1-(1CgysClefrd [1(1 i;;'.11('7'e 1).yy.,',(7, antall beboere i neerontrel" Forhold som må ivaretas ved detaljprosjektering (ulike fag). Generelt Brannstrategi utarbeidet av RIBr gir premisser for detaljprosjektering for alle involverte fag. I denne prosjekteringen er det viktig å ha fokus på de sentrale og kritiske elementer i bygget i en brannsituasjon, dvs. elementer som skal ivareta: Bygningsmessig stabilitet Fil: brannkonsept.docx Side 5 av 11

6 ' N Brannskiller Varsling Rømming Dette vil eksempelvis omfatte: Bæresystemet. Det skal bevare sin integritet gjennom et forutsatt brannforløp. Brannskiller skal bevare sin integritet gjennom et forutsatt brannforløp. Herunder må tilslutninger mot øvrige bygningselementer og gjennomføringer vies spesiell oppmerksomhet Kledninger særlig i remmingsvei skal hindre brannspredning Rømmingsveier skal ha tilstrekklig bredde, være oversiktlige og hindre brannpåvirkning (varme og røyk) for rømmende personer helt til sikkert sted. 3.4 Forhold som må ivaretas i driftsfasen. I driftsfasen er det viktig for byggets funksjon i en brannsituasjon at en rekke organisatoriske tiltak et etablert og ivaretatt: Rømmingsveier skal være ryddige og åpne Materiell og utstyr som er viktig i en brannsituasjon skal etterses og funksjonstestes periodisk. Personellmessig organisering og regelmessige brannøvelser. 4. BRANNSIKKERHET - DOKUMENTASJON. 4.1 Forskriftsmessig referanse og akseptkriterier. Nivå for brannsikkerhet - slik det settes i ovenfor nevnte utgaver av TEK/VTEK og FOBTOT danner akseptkriteriet Dokumentasjonsform Brannteknisk prosjektering er basert på preaksepterte løsninger ihht TEK og VTEK Risikoklasse og brannklasse. Risikoklasse 6 Brannklasse Krav til bæreevne og stabilitet. Konstruksjonsdel Løsning Kommentar og referanser. Bærende hovedsystem R 30 [B30] R30 pga krav for brannceller. Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere R 30 [B30] Trappeløp Ingen krav Bærende bygningsdel under øverste kjeller Utvendig trapp Sikkerhet ved eksplosjon Ikke relevant Ingen krav Ikke relevant Fil: 14066_brannkonsept.docx Side 6 av 11

7 Sikkerhet ved eksplosjon Problemstillingen er ikke aktuell Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Problemstillingen er aktuell pga avstand under 8 m til to nærstående bygg Mot sykehjemmet er avstanden ca 5,7 m. Avstanden er nær 6 m som er nedre grense for tiltak. Yttervcgg titrores som branneellebegrensende konstruksjon, 30. Mot ambulansesentralen er avstanden ca 3,5 m. Ynervegg utfores som EI 30. Videre foreslås yttervegg, samt side og underkant av gavl utført med ubrennbar kledning. Gavlutstikk utføres dessuten med tett underside Brannseksjoner Problemstillingen er ikke aktuell pga byggets størrelse og bruk. Se pkt Brannceller. Alle boenheter, tekniske rom, lager og bøttekott utgjør egne brannceller. I tillegg skilles stue/oppholdsrom fra rømmingsvei med branncellebegrensende konstruksjoner E 30/EI 30. Konstruksjonsdel Løsning Kommentar og referanser. Krav til brannceller EI 30/D-s2,d0 [B30] Krav til dører Dør til boenheter: Ei2 30-S1 /D-s2,d0 [B30] Sjakter EI 30/D-s2,d0 [B30] Brannsluse Ikke relevant Garasje Ikke relevant Husdyrrom Ikke relevant Trapperom, type TR 1 Ikke relevant Brannspredning i fasade Kjølesone med høyde minst lik NBI Brannspredning til takfot Brannspredning i innvendig hjørne. 1,2 m til evt overliggende vindu Ikke relevant. Ingen spesielle tiltak. Beskyttelse av takfoten er ikke nødvendig da byggverket har automatisk slokkeanlegg. Kfr. VTEK pkt Ikke relevant. Brannceller over flere plan Brannseksjoner, størrelse Krav til seksjoneringsvegg Ikke relevant. OK < 800 m2 OK Ikke relevant. Fil: brannkonsept.docx Side 7 av 11

8 Materialer og produkters egenskaper ved brann. Overflater i Løsning Kommentar og referanser. brannceller som ikke er rømmingsvei Overflate < 200 m2 B-sl,d0 [In 11 Overflate > 200 m2 B-sl,d0 [In 1] Overflate i sjakter og B-sl,d0 [In 1] hulrom Overflater i brannceller som er rømmingsvei Overflate vegger/himl. B-sl,d0 [ln 1] Overflate golv 1311-s1[G] 0 ite 1,,.d0K 0A I,L iti In.,`1ha dokum,mtert 11;iniip,\ ei, dmin 10 min Utvendige overflater Overflate ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] Kledninger Branncelle < 200 m2 K210/B-sl,d0 [Kl [ Kledning > 200 m2 K210/B-sl,d0 [Kl[ Kledning i rømmingsvei K,10/ A-sl,d0 [Kl-A] Kledning i 1(210/A-sl,d0 [Kl-A] sjakter/hulrorn Rør- og kanalisolasjon P II (P I i rømmingsvei) Kabler Kun kabler med brannbelastning Kabler med brannbelastning større enn mindre enn 50 MJ/lm kan legges 50 MJ/Im må legges i egen branncelle ubeskyttet i korridor eller når de legges i himling over korridor. hulrom. Tak BROOF(t2) [Ta] Anvisninger om utførelse av tak og tilslutning mellom tak og vegger i TPF Informerer nr. 6 rev. 2006, og i NBI forutsettes lagt til grunn for utførelse. Isolasjonsmateriale A2-s1,d0 [Ubrennbar] Tekniske installasjoner. Konstruksjonsdel Løsning Kommentar og referanser. Ventilasjonsanlegg Avtrekkskanaler fra kjøkken må ha brannmotstand EI 15/A2-S1,d0 [A 15] helt ut til yttervegg/ yttertak. Kanaler som krysser branncellebegrensende konstruksjon skal brannisoleres på begge sider av skillet. Det skal videre branntettes mellom kanal og brannskille. Gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdel..,myncs anerkjente/godkjente løsninger ihht VTEK. II- 10. l skal utfores slik at de ikke bidral til brann- og roykspredning. V-o_Plasjonsanleg.,et er ikke tiltenkt -,, funksjoii,,,i brann. Utførte tettinger merkes og kvitteres på stedet. Kfr. NBI vedr. utførelse. Fil: brannkonsept.docx Side 8 av 11

9 Ror- og kanalisolasjon 1. l)rr- oreponerte overflaleli,11.41,il" Iller enn 20 (?::.1Cr himlim-,c,. nirred-- - ill, 11.11,,.1)ar I eller 11rni som de tilgen'11gy, T),..,-. 1F,.,,...eksponcrte ;.sjonen utgjor ivtilgrensende ',-,sliale/takflate 1.,- sfie,, ;.I nraf(),-- ' 1,1'11f..)1; )n enl:h,,..r hanal med ytt, til ooc, med 200 min..:hion p.rom og kanaler 1 i sjakt oller over 1,alIi-H. (.:.e.1,'-. on, wies1.1114tilfredsst mek:., -s3,d0 IPIII. 0r.iHi.on på morog Jvcrk i risikoklasse 3, 5 og v. hunakla, se 2 o! ' må nunst tilr,'lilic klasse (11-s13,d0 I Generelle krav om rømning og redning Forskriftskravene anses ivaretatt pga et dette er et lite bygg med korte og oversiktlige rømmingsveier. Se brannplaner Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Krav Løsning Kommentar og referanser. Aktiviteten i bygget tilhører risikoklasse 6. Det etableres boligsprinkleranlegg NS-INSTA 900, type 3. Bygget skal derfor ha Se oy INS l'a 9W2,,I, ), automatisk slokkeanlegg ed unntak for sr... 'T loft. Vannforsyning må sikres i min. 60 min. Himling utføres med brannmotstand EI 30. Ventilert kaldloft kan da være usprinklet forutsatt at det ikke benyttes til lager,,, tekniske Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. Det etableres heldekkende brannalarmanlegg kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle rom. Anlegget Iilknyttes d.- elablerte bmann;!1-: sykelnenimet. Fil: 14066_brannkonsept.docx Side 9 av 11

10 Bygget tilhører risikokl. 6 og må ha brannslange Bygget tilhører risikokl. 6 og må ha ledesystem Bygget skal ha evakueringsplan Sentralt plassert brannslange som dekker alle rom. Evakueringsplan utarbeides før bygget tas i bruk, OK. NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk, del 1. Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket Utgang fra branncelle. Krav Løsning Kommentar og referanser. Fra branncelle skal det Hver branncelle har ugang til OK minst være &I utgang til korridor og i tillegg min. &I sikkert sted, eller utgang til sikkert sted. utganger til to K.,w lil,rbredi1;1:: OK uavhengige rømningsveier eller &I, utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som l.)niii rnagsvei in '!- fører videre til InsevsJn s,an gtor (t. uavhengige vcn..dersom rømningsveier eller romnirrn. eien skulle vnei sikre steder blokken, med mind:t.. gir tilsvarende sikkln.t Rømningsvei Krav Løsning Kommentar og referanser. Rømningsvei skal på Rømming via korridor med OK oversiktlig og lettfattelig bredde 1,5 m. måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Hver leilighet har i tillegg dør direkte til sikkert sted Tilrettelegging for redning av husdyr. Ikke relevant Tilrettelegging for manuell slokking. Krav Løsning Kommentar og referanser. Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann Manuelt brannslokkeutstyr i fonn av brannslange. I tillegg 1 stk håndslukker tilsv. 6kg ABC i hver leilighet og i teknisk rom. Plasseres ihht. brannskisser. Fil: brannkonsept.docx Side 10 av 11

11 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Krav Tiltak Kommentar og referanser. Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Anses i varetatt. Se situasjonsplan. slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats Det etableres luke til kaldt loft. Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket. Loftsrommet må være tilgjengelig for slokkemannskaper Adkomstluke i hver gavl OK Loftsrommet må deles i brannceller med maks areal 400 m2 Slokkevannskapasitet min 20 11sek. Branncellebegrensende vegg EI 30. Koordineres med underliggende brannceller. Bestående brannkum/hydrant ø100 mm ca 37 m fra hovedangrepsvei. OK Dimensjon innhentet fra Balsfjord kommune. Vurderes OK. Se brannteknisk situasjonsplan. BRANNTEKNISK DETALJPROSJEKTERING. Brannteknisk detaljprosjektering tilligger de ulike fag (Bygg, VVS, Elektro mv.) og forutsettes ivaretatt av disse. TEGNINGER OG VEDLEGG. Følgende branntegninger (skisser), som viser rømningsveier og brannskillende bygningsdeler påført aktuelle krav til brannmotstand, vedlegges denne rapport: BR-001, Brannplan hrarmsnip A og Rev. B datert 14, BR-002, Branntekn itas,jo?.han (I; REFERANSER MV. TEK 10. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 2010 VTEK. Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger 4, Diverse NBI-blad referert i teksten. FOBTOT. Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn. Veiledning til FOBTOT. Fil: 14066_brannkonsept.docx Side I I av 1I

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Branningeniøren AS Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Hagebyveien 26 AS Erik Tanche

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt N O T A T Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn Rygge kommune Oppdrag Omsorgsboliger, Hestehovveien 9, Rygge Utført av: Marith Ødegaard Dvergsnes Sweco Norge AS Kontrollert av: Nina Høm Sweco Norge AS Brannteknisk

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

KRITERIER. FORUTSETNINGER

KRITERIER. FORUTSETNINGER KRITERIER. FORUTSETNINGER Bæresystem Bruksområde Antall tellende etasjer Areal Personbelastning Brannbelastning Brannvesen Betong og stålkonstruksjoner. Videregående skole, restaurant og matfag 2 etasjer

Detaljer

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan Brannkonsept Nordland Båtbyggermuseum Rognanbryggan 2013-07-05/ Revisjon: / Oppdragsnr.: 5131982 Oppdragsnr.: 5131982 Sammendrag Norconsult er engasjert av Saltdal kommune som brannteknisk rådgiver i forbindelse

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer