TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM"

Transkript

1 TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase JG ØM ØM REV. DATO BESKRIVELSE Utarb. Kontr. Godkj UTGIVER DOKUMENT TITTEL Brannteknisk hovedutforming. Fortetting av Trimveien OPPGRADGSGIVER Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Kontrakt Nr.: Rammeavtale SiO Prosjekt nummer (05) Rev. C

2 INNLEDNING Brannteknisk hovedutforming gjengir brannsikkerhetsstrategien for bygget. Her angis også vesentlige punkter for ivaretakelse av forskriftsmessig krav til brannsikkerhet i forhold til foreliggende planløsning og i forhold til å benytte preaksepterte løsninger. Eventuelle fravik i forhold til disse påpekes og dokumentasjonsbehov angis. Vesentlige fravik er avklart på prinsipielt grunnlag. Denne rapporten forutsettes komplettert med et brannteknisk prosjekteringsgrunnlag som ferdigstilles med dokumentasjon av eventuelle fravik til tidspunkt for søknad om igangsettelse. Forskrift om Tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 ( 10), med tilhørende veiledning (V) skal legges til grunn for brannteknisk prosjektering. OPPLYSNINGER OM TILTAKET Det skal gjøres en fortetting på eiendommen hvor fellesarealer bygges om til totalt 4 nye hybler samt ett felles kjøkken. Ombyggingen vil foregå på plan 1 samt kjeller. Dette vil ikke medføre at antall tellende etasjer øker da kjeller i andre områder også per nå innehar hybler. Antall tellende etasjer vil dermed være uforandret ifm ombygging, og er bestemt til 7, kjellerplan 6. Tiltaket vil i all hovedsak begrense seg innenfor eksisterende bygningskropp. Utvendige tiltak vil kun dreie seg om bygging av lysgraver. Direkte berørte innvendige arealer vil i stor grad bli strippet før gjenoppbyggingen starter. Dette innebærer blant annet riving av vegger, dekker samt eksisterende interntrapp. Det blir deretter etablert nye vegger, og dekke støpes igjen, samt nytt hull tas på for ny interntrapp. Nye hybler vil ha rømning via eksisterende korridor og vindfang plan 1. Dette vil følgelig være en del av tiltaket, hvorav krav til rømningsvei iht V skal være oppfylt. Forutsettes at tiltaket ikke betraktes som hovedombygging. Ytelseskrav gjengitt i det følgende vil følgelig kun gjelde de arealer som berøres av tiltaket.

3 OPPLYSNINGER OM BYGGET Trimveien 6 er en del av Vestgrensa studentby, og var ferdigstilt i Bruksområde Studenthybler Bruttoareal pr etasje Plan kj ca 1000m 2, hvorav ca 50m 2 berøres direkte av tiltaket Plan 1 ca 1000m 2, hvorav ca 80m 2 berøres direkte av tiltaket Plan 2-6 ca 1000m 2 /plan Totalt 7000m 2, hvorav ca 130m 2 berøres direkte av tiltaket Personbelastning(etter Plan kjeller: 10stk, hvorav økning på 2 ifm tiltaket ombygging,forutsettes Plan 1: 37stk + vaktmester, hvorav økning på 2 ifm tiltaket 1pers/hybel) Plan 2-6: 40stk/plan Totalt ca250stk, hvorav økning på totalt 4 ifm tiltaket Antall tellende etasjer 7 Brannbelastning Med utgangspunkt i NS EN :2002 antas følgende verdier for karakteristisk brannbelastning (pr m 2 golvareal); 780MJ/m 2 (gj.snittsverdier). Spesifikk brannbelastning er typisk 1/2 1/3 av dette. Spesifikk brannbelastning <400MJ/m 2 omhyllingsflate legges til grunn for videre vurdering. Brannvesenets innsatstid 10 min (generelt i sentrale strøk i Oslo)

4 YTELSESKRAV ererer til ytelseskrav i V. Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning 11-2 Risikoklasse Studentboliger RKL 4 Forutsettes å ikke benyttes til tilfeldig utleie Brannklasse BKL 3 (RKL 4 og 7 tellende etasjer) 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner er å oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning slik at byggverket ikke kollapser under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i et fullstendig brannforløp. Interntrapper må ha brannmotstand for å muliggjøre rednings- og slokkeinnsats og ivareta sikkerheten til redningsog slokkemannskaper både under og etter innsats. Bærende hovedsystem R90 A2-s1,d0 [A90] Generelt kan stålkonstruksjoner brannmales, brannisoleres eller beskyttes av veggkonstruksjoner for å oppnå tilfredsstillende brannmotstand. Bruk av veggkonstruksjon for beskyttelse av bærekonstruksjoner er ikke standard løsning som krever utfyllende dokumentasjon i prosjekterings- eller utførelsesfasen. Hva som er hoved- og sekundærbærende fastsettes av RIB. Dersom etasjeskiller er vurdert å ha avstivende funksjon vil det være en del av hovedbæresystemet. Etasjeskillere kan uavhengig av dette ha brannmotstand som for sekundærbærende deler. Sekundærbærende R60 A2-s1,d0 [A60] deler Trappeløp R30 A2-s1,d0 [A30] Intern ståltrapp fra plan 1 til kjeller kan overdimensjoneres tilfredsstillende og krav til brannmotstand i 30 min uten ytterligere behandling Sikkerhet ved eksplosjon Det foreligger ikke opplysninger om brannfarlig eller trykksatt stoff i bygget. Upåvirket av tiltaket. Eksisterende løsning forutsetter å ivareta denne risikoen.

5 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Når avstanden mellom byggverk er 8,0 m eller mer, anses risiko for brannsmitte å være liten og det er vanligvis ikke behov for brannmotstand i yttervegger eller tak. Upåvirket av tiltaket. Eksisterende løsning forutsetter å ivareta denne risikoen Brannseksjoner Bygget har installert brannalarmanlegg, og maksimalt tillatt areal per etg er 1800m Brannceller Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. Branncellebegr. konstruksjoner Dør i branncellebegr. konstruksjon Trapperom EI60 A2-s1,d0 [A60] Dør og luke må generelt ha samme brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse S a,(røyktett) Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg kan ha halv brannmotstand dvs EI 2 30-S a [B 30]. Selvlukkende dører må ha påmontert dørautomatikk med mindre det er dokumentert at den manuelle åpningskraften er maksimalt 20N. Seksjonering upåvirket av tiltaket. Eksisterende løsning forventes å være tilstrekelig da bygget har installert brannalarmanlegg, areal per etg er ca 1000m 2. Ny del forutsettes dekket av det eksisterende brannalarmanlegget. Hybel, felles kjøkken, vaktmesterkontor, gang/korridor og vestibyle skal utgjøre egne brannceller, se også vedlagte brannplaner. Dører til korridor kan utføres med halv brannmotstand. Denne bør utføres med selvlukker da det er direkte tilgang fra kjøkken til rømningsvei for store deler av bygget. Dører fra hybler til felles kjøkken kan utføres med brannmotstand EI30S. Dette er et fravik fra V og forutsettes dokumentert. Se også vedlagte brannplaner for krav til dører. Ingen nye trapperom etableres. Eksisterende trapperom er upåvirket av tiltaket.

6 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Vertikal spredning mellom brannceller i ulike plan Horisontal brannspredning mellom brannceller Brannceller åpen over flere plan 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann Himling i rømningsvei Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning. Ivaretas med: *Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30, eller *Annenhver etasje utført med fasade minst E 30, eller Branncellebegrensende konstruksjoner, må utføres slik at sannsynligheten for brannspredning via vinduer som ligger med liten innbyrdes avstand i innvendig hjørne, eller mellom vinduer i motstående fasader, blir liten. Når samlet areal av åpne plan overskrider 800 m 2 skal det treffes tiltak for å begrense brann og røykspredning Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Himlingen må tilfredsstille klasse B-s1,d0 [In 1] på begrenset brennbart underlag og ha et opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering. Himlingsrom skal ha overflater og kledninger som for rømningsvei iht V 11-9 Tabell 1A. Risiko for vertikal brannspredning vil for dette tiltaket kunne være mellom vinduer i hybler plan kjeller til ovenforliggende vinduer i hybler plan 1. For øvrig er risiko for vertikal brannspredning ivaretatt. Risiko for vertikal brannspredning forutsettes ivaretatt med fasade inkl vinduer E30 på plan 1. Risiko for horisontal brannspredning ivaretas med veggkonstruksjoner EI60. Vindu i hybel H0136 kan ha brannmotstand E60 for å ivareta risiko for horisontal brannspredning mellom vaktmesterkontror og angitt hybel. Vindu må ikke være åpningsbart. Se brannplaner for omfang. Rom med kjøkken har interntrapp ned til kjeller, med innganger til hybler. Åpent areal er vesentlig mindre enn 800m 2, ikke nødvendig å treffe tiltak. Krav iht V 11-9 Tabell 1A skal være oppfylt, denne ligger også vedlagt bak i rapporten. Gjelder rømningskorridor som ligger mellom felles kjøkken og eksisterende korridor A141 ved inngangsparti. Dersom brannbelastningen i hmlingsrommet overskrider 50 MJ/m må det treffes ytterliger tiltak, se også kap Tekniske installasjoner.

7 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Isolasjon i konstruksjoner Innvendige overflater og kledninger Utvendig overflater Det skal benyttes ubrennbar isolasjon. Overflate på ytterkledning BKL 3; B-s3,d0 [Ut 1] Hvis brennbar isolasjon må dette fremlegges RIBr for vurdering før løsning fastsettes. Se vedlagt tabell som gjengir krav i V. Rømningsveier er angitt på tilhørende brannplaner. Der det er rømning via felles kjøkken skal kledninger og overflater i kjøkkenet være som for rømningsvei Tekniske installasjoner Ventilasjonskanaler Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker risiko vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg Avtrekkskanaler fra kjøkken, må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. Gjennomføringer i konstruksjoner angitt med brannmotstand skal ikke svekke konstruksjonen, og må følgelig tettes / isoleres iht godkjente metoder. Alternativt kan det benyttes spjeld med samme brannmotstand som konstruksjonen. På befaring ble det påvist gjennomføringer som ikke var tilfredsstillende tettet ved tekniske rom i kjeller, se eksempel bilde 2 og 3. Med bakgrunn i at dette vil kunne påvirke rømningsforholdene for de hybler som omfattes av tiltaket forutsettes det at disse tettes iht godkjente metoder. Avtrekkskanaler for øvrige skal utføres av ubrennbare materialer. Elektriske installasjoner Kabler kan bidra til brann spredning og produksjon av store mengder røyk. Kabler må ikke legges over nedforet Dette vil i all hovedsak gjelde i rømningsveier. Det anbefales i tillegg at kabelmengden reduseres

8 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Sikker strømtilførsel Generelle krav om rømning og redning himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom). Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid som er satt til 60 minutter. Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse. til et minimum også felles kjøkken. Alternative kabeltraséer utenfor rømningsvei og felles kjøkken bør følgelig tilstrebes. Dette vil gjelde strømforsyning fra hovedtavle til alarmgivere, nødlysanlegg og dørautomatikk. Kan ivaretas med funksjonssikker kabel eller ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm. Tilfredsstillende sikkerhetsmargin med endelige planløsninger og tiltak som beskrevet forutsettes dokumentert gjennom manuelle beregninger eller ved hjelp av simuleringer. Sikkerhetsmargin Fluktvei Sikkerhetsmargin er differensen mellom Tilgjengelig rømningstid og Nødvendig rømningstid Det forutsettes dokumentert at sikkerhetsmargin er større enn 10 minutter. Felles kjøkken vil være fluktvei for en del hybler. Det må i disse tilfellene tilrettelegges for rømning, da i form av overflater og kledninger som for rømningsvei, samt planløsning som sikrer tilstrekkelig bredde og ryddighet i gangsone mot dør til korridor.

9 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Ledelys Skiltsymbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling. Ledesystemer forutsettes utført iht gjeldende standard NS-3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider Automatisk slokkeanlegg Brannalarmanlegg Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Byggverk i RKL 4 som studentboliger skal ha automatisk slokkeanlegg. Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 med flere enn én etasje skal ha brannalarmanlegg. Siden dette betraktes som en liten ombygging, og følgelig ikke hovedombygging, vil krav til automatisk slokkeanlegg kun gjelde for berørte arealer. Det er lite hensiktsmessig at kun en liten del av bygget sprinkles, da effekten totalt sett vil være svært begrenset. Som kompenserende tiltak blir det benyttet en rigid branncelleinndeling i kombinasjon med direkte rømning til det fri via rømningsvinduer som er strålingskjermet. Denne løsningen vil være et fravik og forutsettes dokumentert. Eksisterende brannalarmanlegg må utvides og kategoriseres som kategori 2 anlegg (heldekkende) for hele tiltaket. Melding HO-2/98 Brannalarm skal benyttes så lagt den passer, viser for øvrig til NS-EN 54- serien. Anlegget skal iht SiO retningslinjer i tillegg tilfredsstille FGs regelverk. Det skal monteres avstillingsbryter i hver etasje/felles kjøkken med inntil 2min

10 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Ledesystem Utgang fra branncelle Dør til rømningsvei Generelt skal markeringsskilt plasseres over alle utganger i rømningsvei. Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel. Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot rømningsretningen tidsforsinkelse. Når avstengingsperioden er overskredet går alarmen i hele bygget, samt automatisk varsling til 110-sentralen eller OBRT Utførelse forutsettes iht NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Hybler på plan kjeller har rømning ut til interntrapp som er en del av felles kjøkken. Deretter videre ut til korridor og eksisterende vestibyle som leder til det fri. Hybler på plan 1 rømmer til felleskjøkken, og ellers samme rømningsvei som for hybler på plan kjeller. Det er følgelig rømning via annen branncelle med virksomhet, dette er et fravik og forutsettes dokumentert/kompensert. Fra vaktmesterkontor rømmes det til korridor og videre til vindfang. Alle hybler, samt vaktmesterkontor skal i tillegg ha rømningsvindu. Dør til og i rømningsvei må ha fri bredde minimum 0,9m. Dette vil også gjelde for dører til felles kjøkken da dette vil være en del av rømningsveien. Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå mot rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10 personer.

11 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning (<10 pers) Dør til eller i rømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal etter V tredje ledd bokstav b kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20N Gjelder dører med selvlukker (C-krav), se branntegninger vedlagt. Rømningsvinduer Rømning via vinduer kan være én av rømningsveiene forutsatt høyde fra underkant vindu til planert terreng en mindre enn 5,0 m. Hver hybel, samt vaktmesterkontor skal ha rømningsvindu. Sidehenglede vinduer anbefales. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet Rømningsvei Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Hovedatkomst Dør i rømningsvei Hovedatkomst til byggverk, eller del av byggverk, for større personantall skal være tilrettelagt for sikker rømning. Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik Terreng utenfor vinduer må tilrettelegges for sikker rømning. Dette innebærer plant terreng. Fra UK vindu til terreng bør det være en høyde på minimum 20cm for å unngå at snø/is påvirker rømningsforholdene. Dette vil gjelde vinduer på plan kjeller da terreng blir senket til et minimum. Korridor ut forbi felles kjøkken, samt eksisterende korridor og vestibyle ved hovedatkomst betraktes som rømningsvei. Forutsettes at eksisterende korridor og vestibyle tilfredsstiller krav til rømningsvei. Ved mangler må disse oppgraderes. Hovedadkomst vil være en del av den primære rømningsveien fra hyblene. Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst 0,9m. Med bakgrunn i at

12 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Tilrettelegging for redning av husdyr Tilrettelegging for manuell slokking at det ikke oppstår fare for oppstuving. Ikke aktuelt Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann ombyggingen kun vil øke beboertallet totalt sett med 4 personer antas det at dette ikke vil påvirke kapasiteten av eksisterende rømningsveier nevneverdig. Dette vil da først og fremst gjelde bredde på dører til og fra vestibyle til det fri. Disse skal minimum ha fri bredde 1cm/pers, men ikke mindre enn 0,9m. Dette gir kapasitet på 90 pers; forutsatt samtidig rømning fra to plan som gir maksimalt 80 pers vurderes dette å være tilfredsstillende Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Det skal enten være brannslanger eller håndslukkere som dekker hele byggverket. Brannslange må ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats Det er én eksisterende brannslange i arealer berørt av tiltaket. Denne må grunn av plassmangel ved ny romløsning flyttes til korridor A141 og følgelig dekke uberørt område som før. Det må da etableres nye slokkemidler i arealer som omfattes av tiltaket. Nyetablert brannslange i felles kjøkken plan 1, denne dekker alle berørte områder. Det er kjøreatkomst til hovedinngang (hovedangrepsvei). For øvrig må det tilrettelegges for gode atkomstmuligheter for mannskap til rømningsvinduer.

13 Beskrivelse Ytelse iht V Anmerkning Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes Alle lukkede hulrom slik som sjakter og himlinger skal ha inspeksjonsmulighet. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brann kummer /hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes, maks slange utlegg 100 m. Slokkevannskapasiteten må være min 50 l/s fordelt på to uttak. Antall brannkummer og kapasitet vil ha betydning for muligheten til å bekjempe en brann, også i områder berørt av dette tiltaket. Eksisterende forhold må følgelig avklares, og kunne dokumenteres å være tilstrekkelig.

14 Bilder Bilde 1: Risiko for horisontal brannspredning mellom vaktmesterkontor og hybel Bilde 2: Gjennomføringer/hull til tekniske rom plan kjeller er ikke tettet. Bilde 3: Gjennomføring til tekniske rom plan kjeller ikke tettet

15 Vedlegg til 11-9: Tabell 1 Ytelser for overflater og kledninger Overflater og kledninger Krav (RKL 4 / BKL 3) Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei Overflater på vegger og tak i brannceller inntil 200 m 2 D-s2,d0 [In2] Overflater på vegger og tak i brannceller over 200 m 2 B-s1,d0 [In1] Sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] Overflater i brannceller som er rømningsvei Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In1] Overflater på golv D fl -s1 [G] Utvendige overflater Overflater på ytterkledning B-s3,d0 [Ut1] Kledninger Kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei inntil 200 m 2 K 2 10 D-s2,d0 [K2] Kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei over 200 m 2 K 2 10 B-s1,d0 [K1] Kledning i brannceller som er rømningsvei K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] Kledning i sjakter og hulrom K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] Materialvalg Eksempler på materialvalg, etter de gamle betegnelsene: In1: In2: Ut1: Ut2: ubrennbare overflater på betong, mur, keramiske fliser og enkelte malinger og tynne papirtapeter. eks. overflater på sponplater, fiberplater og trepanel. ubrennbare overflater på betong, mur og eks. brannimpregnert trevirke. eks. overflater på ubehandlet trepanel K1: eks. sementsponplater, brannimpregnerte sponplater K2: eks. overflater på sponplater, fiberplater og trepanel K1-A: kalsiumsilikatplater og gipsplater G: ubrennbare overflater på betong, mur, keramiske fliser og ellers belegg som er klassifiserte.

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter GYSTADMYR Psykiatrileiligheter Brannteknisk hovedutforming C 24.06.2013 Krav til seksjoneringsskille tatt inn JG ØM ØM B 13.6.2013 ANBUDSUNDERLAG JG ØM ØM A 5.6.2013 Brannteknisk hovedutforming Intern

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Barkåker skole Brannteknisk hovedutforming

Barkåker skole Brannteknisk hovedutforming Barkåker skole Brannteknisk hovedutforming A 10.06.2012 Brannteknisk hovedutforming TE ØM ØM REV. DATE DESCRIPTION APPR. PRE CH ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMP ANY ORIGINATOR

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7 1 Personlig og materiell sikkerhet Byggverk skal utformes, utføres og utstyres slik at de ikke utgjør fare for personer og slik at de ikke ved sammenbrudd eller

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E-Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2015-01-20 Prosjekt navn: Rælingen rådhus. Legesenter, helsestasjon. Oppdragsgiver:

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

KRITERIER. FORUTSETNINGER

KRITERIER. FORUTSETNINGER KRITERIER. FORUTSETNINGER Bæresystem Bruksområde Antall tellende etasjer Areal Personbelastning Brannbelastning Brannvesen Betong og stålkonstruksjoner. Videregående skole, restaurant og matfag 2 etasjer

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

TILSTANDSANALYSE. 105640 Rune Berglund Jonas Segtnan Berg. Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver

TILSTANDSANALYSE. 105640 Rune Berglund Jonas Segtnan Berg. Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver TILSTANDSANALYSE Tormodsgt. 8, Trondheim Prosjektnr: Utarbeidet av: Kontrollert av: 105640 Rune Berglund Jonas Segtnan Berg Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 07.07.2011 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe

Detaljer

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

GJERDRUM BO- OG BRANN

GJERDRUM BO- OG BRANN GJERDRUM BO- OG BEHANDLINGSSENTER BRANN NTEKNISK RAPPORT Klient: Dato: GJERDRUM KOMMUNE 23.5. 2014 RAPPORTINFORMASJON RAPPORTEN Prosjekt Rapport Brannvern Prosjektleder, VSI VSI prosjekt nummer Gunnar

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt RIBrann Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknikk Innhold 1 Innledning... 1 2 Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21)... 4 2.1 Generelt...4 2.2

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Beregnet til Hurum Eiendomsselskap KF Dokument type Rapport F-RAP-001 Dato 2014.11.14 Revisjon 1 VEDLEGG 1.4 TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Revisjon 1 Dato 2014.11.14 Utført av Marius

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere Dokument type Totalentreprisegrunnlag - Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-04-23 Oppdragsnummer 1350002380 TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

NOTAT BRANNTEKNISK PROSJEKTERING IFM. OMBYGGING AV 3. OG 4. ETASJE

NOTAT BRANNTEKNISK PROSJEKTERING IFM. OMBYGGING AV 3. OG 4. ETASJE NOTAT Oppdrag NTNU Medisinsk Teknisk forskningssenter Kunde NTNU Eiendomsforvaltning Notat nr. RIBr 01 Til NTNU v/geir Nilsen ARC Arkitekter AS v/ingvild Hermstad Sweco v/klas Storler Sweco v/øivind Jensenn

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 7-21 Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 Personlig og materiell sikkerhet Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for liv, helse og materiell. Kravene

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept.

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept. 9 APR?Pir, Oppdrag: 2014-066 Malangstunet Omsorgsboliger Meistervik, Balsfjord kommune. Brannkonsept 3 Div. kompletteringer 14.04.15 oeh 2 Usprinklet loft. Div. tekstmessige presiseringer. 19.02.15 oeh

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 INTRODUKSJON Ferdigutdannet sivilingeniør ved NTNU høsten 2007 Fordypningsoppgave: Sammenlikning av tosonemodellen CFAST og CFD-modellen

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Brannsikkerhetsvurdering TEK 10 Lurøy kommune Svømmehall Onøy 14016

Brannsikkerhetsvurdering TEK 10 Lurøy kommune Svømmehall Onøy 14016 Brannsikkerhetsvurdering TEK 10 Lurøy kommune Svømmehall Onøy 14016 Oppdragsnavn: Svømmehall Onøy Prosjektnummer: 14016 Oppdragsgiver: Utført av: Kontroll; Lurøy kommune Johny Strømodden AJC 1 Sammendrag

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Markus Johansen. KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes

Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Markus Johansen. KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL PROSJEKTNUMMER: 109263 DATO: 27.05.2016 UTARBEIDET AV: Markus Johansen REVISJONSNUMMER: 1.0 KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes OPPDRAGSGIVER: Hagenbygg AS Firesafe AS / Avd.

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

TEK 10 med veiledning

TEK 10 med veiledning TEK 10 med veiledning Bakgrunn for endringene Gjennomgang av generelle endringer Særskilte forhold for Oslo kommune, tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Ledesystem og universell utforming Evakueringsplaner

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Veileder HEDMARKEN. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap BRANNVESEN

Veileder HEDMARKEN. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap BRANNVESEN Veileder HEDMARKEN BRANNVESEN Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Innhold Organisering av brannvesenet og innsatstider... 3 Område og innbyggere... 3 Stasjoner... 3 Bemanning... 3 Innsatstid...

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer