OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept"

Transkript

1 Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B For anbud HSA LHO HSA B FOR TFK HSA LHO HSA B For informasjon/kommentering OSL og øvrige fag HSA LHO HSA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Logo: Områdekode; Systemkode: Antall sider: TH 20 Side 1 av 14 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer: Revisjon: A BF RA 0001 B03 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av tiltaket, brannkonsept og forutsetninger Beskrivelse av nivå F, G og D Beskrivelse av tiltaket Brannkonsept Regelverk Grunnlagsdokumenter Branntekniske forutsetninger Brannteknisk hovedutforming Bæreevne og stabilitet (Ansvar RIB) Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (Ansvar OSL) Brannseksjoner (Ansvar ARK) Brannceller (Ansvar ARK) Materialer og produkters egenskaper ved brann (Ansvar ARK og RIV) Tekniske installasjoner (Ansvar RIV og RIE) Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (Ansvar RIV & RIE) Generelle krav om rømning og redning (Ansvar ARK og RIE) Utgang fra branncelle (Ansvar ARK) Manuell slokking (Ansvar RIV) Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (Ansvar OSL) Kritiske forhold i prosjektets ulike faser Kritiske forhold Detaljprosjektering og byggefase Kritiske forhold Bruksfasen Referanser A BF-RA-0001 Side 2 av 14

3 1 Beskrivelse av tiltaket, brannkonsept og forutsetninger I påfølgende underkapitler beskrives tiltaket som dekkes av dette brannkonseptet, nivå brannkonsept og relevante forutsetninger. Det er lagt til grunn preaksepterte løsninger etter HO-2/2011. Oppdragsgiver: Navn på prosjekt-/bygningsnavn: Adresse: Gårds- og bruksnummer: 229/1 Tiltaksklasse 3 Ansvarlig prosjekterende: Ansvarlig kontrollerende: Oslo Lufthavn AS Utvidelse non-schengen, nye karnapper Edvard Munchs vei 1, 2060 Gardermoen Norconsult AS COWI AS Søknad om rammetillatelse er pågående. 1.1 Beskrivelse av nivå F, G og D Pir øst har i dag nivå F og G som utgjør én felles branncelle som er åpen over to plan. Nivå D er i all hovedsak bagasjeareal, og er atskilt med brannseksjoneringsvegg mellom akse på nivå D. Dekke mellom nivå D og F er således seksjoneringsdekke helt frem til seksjoneringsvegg på nivå D. Nivå D, F og G som ligger innenfor non-schengen området (ca. mellom akse 91/92-100) er i åpen forbindelse, slik at deler av østlige deler i pir øst utgjør én åpen branncelle over tre plan (nivå D er her ikke bagasjeområde). Non-Schengen området er atskilt fra øvrige områder med tette glassvegger (ikke tette opp til tak/himling). På nivå D er det venteareal og utgang til busser, på nivå F er det venteareal med tilgang til gater, mens på nivå G er det kun vente- og serveringsareal (mesanin). 1.2 Beskrivelse av tiltaket Tiltaket består i innvendige endringer og utvidelse mot nord og syd på nivå F ved at det etableres tre nye karnapper (flytting av fasader). På nivå D og G skjer det ikke noen utvidelser eller endringer. På terreng (utenfor nivå D) etableres det nye fundament, fendring og bæring for nye karnapper. Tiltaket kan oppsummeres slik: Ny karnapp nivå F: Nord for akse AP, mellom akse (mellom gate 48 og 50). Ny karnapp nivå F: Syd for akse AK, mellom akse (mellom gate 47 og 49). Ny karnapp nivå F: Syd for akse AK, mellom akse (mellom gate 49 51). Ny glassvegg mot karnapp mellom akse (mellom gate 49 51), inklusive én ny slagdør og én ny automatisk dør. Flytting av eksisterende røykluker i fasade syd (mellom akse 95-96) til fasade nord (mellom akse 96 97). Antall m 2 røykluker endres ikke. Nye fundamenter, fendring og søyler utvendig på terreng (utenfor nivå D). Etablering av to nye brannslanger, samt justering av én eksisterende brannslange. Tiltaket medfører ikke endret konsept for rømning av personer eller endret bruk/virksomhet. Nye fundamenter, søyler og fendring som etableres på terreng utenfor nivå D medfører noe endring av forflytningsmønsteret for forflytning vekk fra utgangene mot terreng. Totalt fri bredde endres ikke. Flytting av røykluker i fasaden endrer heller ikke konsept for røykventilasjon. Persontallet økes noe, men skal ikke overskride rømningskapasiteten området er dimensjonert for (2200 personer totalt på nivå D, F og G innenfor non-schengen). A BF-RA-0001 Side 3 av 14

4 Den branntekniske inndelingen endres ikke som følge av tiltaket (det er ikke opplyst om slikt av øvrige fag, eller angitt på nye tegninger). Nye karnapper utløser heller ikke behov eller krav for nye brannceller. Det kan imidlertid forekomme nye gjennomføringer i eksisterende konstruksjoner med brannmostand. Seksjoneringsvegg endres ikke. Publikumsareal på nivå F som ligger over areal for bagasjehåndtering på nivå D er atskilt med seksjoneringsdekke, noe som påvirker karnapp syd for akse AK, mellom akse (mellom gate 47 og 49). Dekke for dette karnappet utføres som seksjoneringsdekke, slik som eksisterende karnapp som ligger på fasade nord Nivå F Nivå F er i dag publikumsområder med venteområder i forbindelse med gate/gangbro til fly, kiosker og kommunikasjonsareal, og er således områder der publikum/passasjerer oppholder seg i før ombordstigning. Denne bruken videreføres, og tiltaket medfører ingen endring av bruk/virksomhet. Utvidelsen består i å etablere totalt tre utkragninger på nivå F ("karnapp") for å øke areal for publikum/ventesoner. Karnappene som skal etableres ligger innenfor røde firkanter i Figur 1. Utvidelsen på nivå F vil påvirke dekke mot underliggende nivå D. Ny karnapp nivå F som ligger mellom akse (mellom gate 47 og 49) blir liggende på begge sider av seksjoneringsvegg som er etablert mellom akse på nivå D. Ny plassering røykluker i fasade Eks. plassering røykluker i fasade Figur 1: Plantegning av tiltaket og tiltaksområdet (utdrag arkitekttegning 2001-a-taf _K). A BF-RA-0001 Side 4 av 14

5 1.2.2 Nivå D Nivå D på pir øst består i all hovedsak av område for bagasjehåndtering, med unntak av en mindre del helt på enden av pir øst som er publikumsareal (mellom akse ; se Figur 2). Publikumsområdet er del av non-schengen. Dette området er venteareal og område for bussavgang for transport til flymaskiner. Eksisterende seksjoneringsvegg Eksisterende seksjoneringsvegg Eksisterende brannceller Bagasjehåndtering Publikumsområde Figur 2: Eksisterende branntegning for området, nivå G (utdrag fra branntegning). Bagasjehåndtering og publikumsområder på nivå D er atskilt med et eksisterende seksjoneringsskille mellom akse som vises i Figur 2. Dette skillet videreføres og endres ikke som følge av tiltaket. På grunn av bagasjehåndtering på nivå D er det etablert et seksjoneringsdekke som skiller publikumsareal nivå F fra bagasjehåndteringen nivå D. Dette medfører at karnapp mellom akse (mellom gate 47 og 49) blir liggende på begge sider av seksjoneringsvegg som er etablert mellom akse på nivå D. Eksisterende seksjoneringsdekke innehar brannmotstand REI 90-M A2-s1,d0 [A90] (eksisterende dispensasjon fra A120 til A90). Eksisterende seksjoneringsdekke videreføres for ny karnapp. Se Figur 3 for eksisterende brannsnitt ved akse 779. EI 60-M A2-s1,d0 [A60] REI 90-M A2-s1,d0 [A90] Figur 3: Eksisterende brannsnitt ~ akse 79. A BF-RA-0001 Side 5 av 14

6 1.3 Brannkonsept Brannkonseptet er utarbeidet på et overordnet nivå (Nivå A) slik det fremkommer av Byggdetaljer "Brannsikkerhetsstrategi. Dokumentasjon og kontroll" (1), og gjelder kun for tiltaket som er beskrevet i dette dokumentet. Branntekniske løsninger er minimum basert på preaksepterte løsninger slik de er angitt i HO-2/2011 (VTEK) (2). I tillegg er eksisterende brannkonsept for Terminalbygget lagt til grunn. Det er ikke prosjektert med fravik. Branntekniske og sikkerhetsmessige forhold knyttet opp mot flymaskiner er ikke del av tiltaket. Øvrige fag må detaljprosjektere løsninger (Nivå B) som ivaretar de krav som fremkommer i dette dokumentet. Ansvarsfordelingen er slik den fremkommer av RIF sin ansvarsmatrise (3). Det er viktig at nye detaljløsninger ikke bryter med det brannkonsept som gjelder for hele bygget (eksisterende brannkonsept). COWI AS er ansvarlig for uavhengig kontroll av brannkonseptet. 1.4 Regelverk Plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter og veiledninger skal legges til grunn for det aktuelle tiltaket. For den overordnede branntekniske prosjekteringen er følgende regelverk førende: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (TEK10) (4). Veiledning om tekniske krav til byggverk (HO-2/2011) (2). Øvrige eksisterende deler som ikke berøres av tiltaket forblir uforandret. Der eksisterende deler omlegges, flyttes etc., videreføres eksisterende brannkonsept. 1.5 Grunnlagsdokumenter Følgende dokumenter er lagt til grunn i forbindelse med brannkonsept for tiltaket: Dokument: Datert: Revisjon: Utarbeidet-/mottatt av: 2001-a-tad-2x-3102 Ny planløsning nivå F -* -* Søyland arkitekter 2001-a-taf-2x-3102 Plantegning nivå D -** -** Søyland arkitekter OSLAS-BB-RA Brannstrategi Terminalbygg E A-TOD Som bygget branntegning nivå D 2001-A-TOF Som bygget branntegning nivå F 2001-A-TOG Som bygget branntegning nivå G 2001-A-TOG Som bygget branntegning nivå G AA-TOO Eksisterende branntegning, Tverrsnitt akse 56+1 og 79+4, AA-TOO Eksisterende branntegning, Langsnitt akse AM +1/ F12 Aviaplan AS F10 Aviaplan AS F13 Aviaplan AS F F03 Aviaplan AS F02 Aviaplan AS A bf-ra-4001 Eksisterende E04 Cowi AS brannkonsept for non-schengen, inkl. tilhørende branntegninger Notat Non Schengen "Rømningssimulering, STEPS" Cowi AS * Mottatt på mail ** Mottatt på mail A BF-RA-0001 Side 6 av 14

7 1.6 Branntekniske forutsetninger Eksisterende konsept legges til grunn for valg av de branntekniske løsningene. Her er det beskrevet at bygningsbrannklasse 1 (dagens brannklasse 3) skal legges til grunn for terminalen. Innvendige endringer innenfor samme bruk/virksomhet, samt mindre utvidelser, endrer ikke konsekvens ved brann (brannklasse). Det utføres derfor ingen nærmere vurdering som følge av valgt brannklasse sett ift. dagens TEK 10 (4). Forhold Bruk-/virksomhet non-schengen Forutsetning Nivå D, F og G: Publikumsområde Bruk/virksomhet endres ikke som følge av tiltaket. Området er i dag tilgjengelig for publikum/flypassasjerer (WC, kiosker, venteområder etc.), noe som videreføres. Arealer Nivå F: Arealet øker med totalt 280 m2 (90 m m m2), fordelt på tre karnapper. Ingen økning på øvrige nivåer. Antall tellende etasjer Dimensjonerende persontall Endres ikke som følge av tiltaket. Endres ikke som følge av tiltaket. Området innenfor non-schengen er dimensjonert for 2200 personer, og er basert på eksisterende brannkonsept i forbindelse med ombygging av pir øst for 6 kode E-fly, og ble gjennomført i periode (A bfra-4001_E04). Basert på tall fra OSL er forventet persontall i år 2020 lik 2100 personer. Hvis forventet persontall overstiger rømningskapasiteten (2200 personer), må behov for tiltak vurderes. Det vil trolig være nødvendig med flere utganger/rømningsveier, samt ny dokumentasjon av rømning av personer. Risikoklasse Risikoklasse 5 legges til grunn. Endres ikke som følge av tiltaket. Brannklasse Bygningsbrannklasse 1 (BF87), som tilsvarer brannklasse 3 (TEK10). Endres ikke som følge av tiltaket. Spesifikk brannenergi Brannfarlig vare; eksplosjonsfare, spesiell risiko Orienteringsplan/evakueringsplan Endres ikke som følge av tiltaket. Ingen slik virksomhet inne i bygget. Fuel-pit ligger ca. 28 m fra deler av ny fasade mellom akse Eksisterende planer må tilpasses ny situasjon. A BF-RA-0001 Side 7 av 14

8 2 Brannteknisk hovedutforming I påfølgende kapitler beskrives brannteknisk hovedutforming av tiltaket og de forhold som påvirker eller påvirkes av tiltaket. Kapittelinndelingen er tilsvarende slik den fremkommer i HO-2/2011 (Veiledning om tekniske krav til byggverk) (4). Kun forhold som er relevant for tiltaket er inkludert, og behandles i påfølgende underkapitler. 11-2, 11-3, 11-5 og påvirkes ikke av tiltaket. Tiltakets dokumentasjon består av dette dokumentet, samt brannskisser som vist i Tabell 1. Tabell 1: Brannskisser. Dokument: Tegningsnr. Datert: Revisjon: Utarbeidet Branntegning nivå D BF-TAD B02 Norconsult AS Branntegning nivå F BF-TAF B02 Norconsult AS Bæreevne og stabilitet (Ansvar RIB) Nye konstruksjoner, og endringer i eksisterende, må ivareta følgende: Bygningsdel Bærende hovedsystem Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresystem eller stabiliserende Stabiliserende for branncelle Stabiliserende for seksjoneringsvegg/-dekke A90 Brannmotstand R90 A2-s1,d0 [A90] R60 A2-s1,d0 [A60] R60 A2-s1,d0 [A60] R90 A2-s1,d0 [A90] Alle konstruksjoner som etableres eller endres som følge av tiltaket må tilfredsstille overstående krav. Det er opp til RIB å dimensjonere de aktuelle konstruksjonene slik at brannmotstanden er ivaretatt, inklusive eventuell brannbeskyttelse. Alle konstruksjoner med krav til brannmotstand må stabiliseres av konstruksjoner med tilsvarende ytelse. Det er viktig at tiltaket ikke medfører svekkelse av eksisterende bæresystem. Dette gjelder for eksempel der nye konstruksjoner forankres til eksisterende bæresystem, eksisterende bæresystem utvides etc. Økt brannbeskyttelse på eksisterende konstruksjoner kan være nødvendig, eventuelt forsterkning av eksisterende bæresystem. Det er i dag et REI 90-M A2-s1,d0 [A90] seksjoneringsdekke i deler av dekket mellom nivå F og nivå D, og korresponderer med bagasjeområdet på nivå D. Seksjoneringsdekke må videreføres i utvidelsen (utkragning), inklusive bæreevne og stabilitet. Dette medfører at bæresystem for ny karnapp på fasade syd mellom akse (mellom gate 47 og 49) må etableres med brannmotstand R 90-M A2-s1,d0 [A90]. Se brannskisse for nivå F. Øvrig karnapper må minst ivareta R60 A2-s1,d0 [A60]. Gjennomføringer må ikke svekke konstruksjoners brannmotstand og bæreevne og stabilitet. Ytelse til spenntau/armering skal ikke reduseres ved hulltagning/gjennomføringer. Fasadematerialer/vinduer og andre tyngre bygningsdeler må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall i forbindelse med brannvesenets innsats. Dette må innfestes i bærende konstruksjoner. A BF-RA-0001 Side 8 av 14

9 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (Ansvar OSL) Det er ingen andre bygninger som ligger innenfor 8 m, og påvirkes således ikke av tiltaket. Avstand fra fuel-pit til ny fasade må verifiseres. Hvis avstand fra nytt fasadeliv til fuel-pit eller andre lekkasjepunkter er minst 30,5 m eller mer vil det ikke nødvendig med tiltak i nye fasader Brannseksjoner (Ansvar ARK) Størrelse på brannseksjonen utvides med 280 m 2 som følge av tiltaket. Utvidelsen er meget begrenset, og vil ikke redusere sikkerhetsnivået, og ingen ytterligere tiltak etableres som følge av dette. Ingen seksjoneringsvegger påvirkes av tiltaket. Det er i dag et REI 90-M A2-s1,d0 [A90] seksjoneringsdekke i deler av dekket mellom nivå F og nivå D, og korresponderer med bagasjeområdet på nivå D, og påvirker etablering av karnapp mellom akse (mellom gate 47 og 49). Nytt dekke må her tilfredsstille REI 90-M A2-s1,d0 [A90] i hele bredde og lengde, og føres helt ut til fasadelivet. Se brannskisse nivå F. Denne løsningen er en videreføring av eksisterende løsning/brannkonsept. Det vil si at eksisterende sikkerhetsnivå videreføres. Det etableres derfor ingen tiltak i kortveggene på ny utkragning nivå F Brannceller (Ansvar ARK) Det er i forbindelse med tiltaket ikke planlagt etablering av nye branncellebegrensende konstruksjoner. Dette da tiltaket består i å utvide eksisterende åpne områder (felles branncelle), og branncelleinndelingen påvirkes ikke. Det er enkelte rom som er egne brannceller i området, men disse konstruksjonene er pt. planlagt beholdt. Hvis eksisterende branncellevegger i området endres, må eksisterende konstruksjoner ikke svekkes. Eksisterende branncellebegrensende konstruksjoner har krav til brannmotstand EI 60 A2-s1,d0 [A60], og dette må videreføres. Gjelder også tekniske installasjoner/gjennomføringer, og er omtalt i kapittel 2.6. Eksisterende branncelleinndeling for nivå D, F og G er vedlagt. ARK, RIV og RIE må vurdere om deres tiltak påvirker eksisterende branncelleinndeling. På grunn av at eksisterende utvendig trapp flyttes, må det påregnes tiltak i konstruksjoner på nivå D slik at trappen beskyttes mot brann på nivå D. Konstruksjonene må minst ivareta EI 60 A2-s1,d0 [A60] Materialer og produkters egenskaper ved brann (Ansvar ARK og RIV) Ytelse overflate og kledning Overflate Kledning Overflate og kledning på vegger og i himling/tak B-s1,d0 [In1] K 210 A2-s1,d0 [K1-A] Overfalte og kledning i sjakter og hulrom, inklusive nedforet himling B-s1,d0 [In1] K 210 A2-s1,d0 [K1-A] Overflate gulv D fl-s1 [G] - Utvendig B-s3,d0 [Ut 1] Ubrennbar Isolasjon i alle konstruksjoner, inklusive tak Brannisolasjon etc. Taktekking utkragning Materialer i seksjoneringsdekke ned mot nivå F Isolasjon Brannbeskyttelse konstruksjoner Taktekking Seksjoneringsdekke A2-s1,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar) A2-s1,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar) B ROOF (t2) [Ta]. A2-s1,d0 A BF-RA-0001 Side 9 av 14

10 Tekniske installasjoner (Ansvar RIV og RIE) Installasjon Ventilasjonsanlegg (Ansvar RIV) Krav Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brannog røykspredning i kanalnettet, på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset. Eksisterende konsept (for eksempel brannspjeld, brannisolasjon, drift ventilasjonsanlegg etc.) for brannsikring av ventilasjonskanaler/anlegg videreføres for nye kanaler, samt for eksisterende kanaler som påvirkes/endres som følge av tiltaket). Dette betyr at dagens sikkerhetsnivå videreføres. Hvis det i dag er benyttet brannspjeld i brannceller, må dette videreføres (EI 60-CSa). Generelt skal alle gjennomføringer som føres gjennom konstruksjoner med krav til brannmotstand prosjekteres og utføres slik at gjennomføringene ikke svekker konstruksjonens brannmotstand. Alle gjennomføringer må sikres med godkjente og sertifiserte løsninger, og gjelder alle typer av gjennomføringer (kabler, rør, kanaler etc.). Rørmansjetter må påregnes. Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner: Må tilfredsstille EI 60 A2-s1,d0. Gjennomføringer (Ansvar RIV og RIE); ventilasjonskanaler, rør, kabler etc. Se "Instruks for planlegging av gjennomføringer i brannskiller" (dokument OSLAS-AB-OI-0003_E02). Gjennomføringer i dekke mot underliggende nivå D: Må tilfredsstille EI 120 A2-s1,d0 på både over- og undersiden av dekke. Ytelse (bæreevne og brannmotstand) til eksisterende armering/spenntau må ikke reduseres som følge av gjennomføringer. RIV og RIE må avklare dette med RIB. Gjennomføringer i seksjoneringsdekke mot underliggende nivå D: RIV og RIE skal ikke etablere nye gjennomføringer eller utsparinger i seksjoneringsdekke. Se branntegning BF-TAF som viser utstrekning av dette dekket. Gjennomføringer i eksisterende seksjoneringsvegg nivå D: RIE skal ikke etablere nye gjennomføringer eller utsparinger i denne veggen. RIV skal etablere én gjennomføring. Må ivareta brannmotstand EI 120 A2-s1,d0, og være godkjent og sertifisert løsning. Rør- og kanalisolasjon (Ansvar RIV) Generelt: Minst C L-s3.d0 [PII]. Rømningsveier: B L-s1,d0 [PI] Brannisolasjon kanaler: A2-s1,d0. All øvrig isolasjon: A2-s1,d0. Funksjonssikring av installasjoner (Ansvar RIE) Eksisterende tekniske installasjoner videreføres, og endres ikke som følge av tiltaket. Det vil si at den funksjonssikringen som branntekniske installasjoner har i dag, videreføres. Hvis det er uklart omfang av eksisterende funksjonssikring, må det legges til grunn at nye installasjoner skal A BF-RA-0001 Side 10 av 14

11 Installasjon Krav funksjonssikres i minst 60 minutter. Dette gjelder ved brann og bortfall av strøm Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (Ansvar RIV & RIE) Installasjon Automatisk sprinkleranlegg (Ansvar RIV) Krav Eksisterende sprinkleranlegg må videreføres og tilpasses ny planløsning. Gjelder alle nivåer som påvirkes av tiltaket. Endringer i sprinkleranlegget innenfor tiltaksområdet skal prosjekteres etter NS-EN (5). Plassering av sprinklerhoder/dekningsgrad må også vurderes i forbindelse med etablering av nye innvendige vegger, eller flytting av eksisterende. Eksisterende brannalarmanlegg må videreføres og tilpasses ny planløsning. Gjelder alle nivåer som påvirkes av tiltaket. Endringer i brannalarmanlegget innenfor tiltaksområdet skal prosjekteres etter NS-EN 54 serien (6) FG`s regelverk (7), HO-2/98 (8) og NS 3960 (9), noe blant annet som kan medføre økt dekningsgrad i forhold til eksisterende. Automatisk brannalarmanlegg (Ansvar RIE) Plassering av detektorer må også vurderes i forbindelse med etablering av nye innvendige vegger, eller flytting av eksisterende. Alle nye dører i innvendige vegger og mot rømningsveier må forrigles til brannalarmanlegget, slik at disse åpner på brannalarm. Mulighet for manuell åpning må også være mulig (KAC-boks eller vrider). Ledesystem (Ansvar RIE) Eksisterende ledesystem (markerings- og retningsskilt) må tilpasses ny planløsning. Dette kan innebære flytting av eksisterende skilter, samt supplering med nye skilter innenfor tiltaksområdet. Må baseres på NS-EN Gjelder alle nivåer som påvirkes av tiltaket. Eventuelle nødlysanlegg/ledelys må videreføres og dekke ny planløsning, og må baseres på NS-EN 1838 (10). I nye områder må det medtas nødlys/ledelys, selv om det ikke er etablert slikt i dag. Eksempel er utvendig trapp som flyttes. Det er i dag 7,5 m 2 røykluker for innluft på nivå F i fasade syd mellom akse Disse lukene flyttes til fasade nord, mellom akse Røykventilasjon (Ansvar ARK, RIV og RIE) Det er viktig at det er fritt/åpent luftrom mellom lukene i fasaden og mekanisk røykventilasjon i taket. Dette for at luften skal kunne strømme uhindret. Dette betyr blant annet at det ikke kan etableres nye vegger som er tett opp til himling eller opp til tak. Eksisterende forrigling og styring av lukene må videreføres. Hvis det ikke foreligger informasjon om hvordan dette er i dag, må det legges opp til at lukene skal åpne ved A BF-RA-0001 Side 11 av 14

12 Installasjon Krav røykdeteksjon i arealer øst for akse 92 (etter passkontrollen på nivå F) Generelle krav om rømning og redning (Ansvar ARK og RIE) I venteområde/forsamlingsområder etc. må fri bredde mellom seter etc. være minst 1,2 m. Tilsvarende er gjeldende for utgang til vrimleareal eller kommunikasjonsareal. Innredning og nye vegger på nivå F må sikre god oversikt i branncellen, slik at det er god synlighet til rømningsskilter og tilsvarende. Der dette ikke er mulig må det suppleres med markerings- og henvisningsskilt slik at personer raskt og enkelt kan identifisere rømningsveiene fra nivå F Utgang fra branncelle (Ansvar ARK) Eksisterende rømningskonsept i tiltaksområdet endres ikke som følge av tiltaket. Det vil si at de rømningsveiene som er på plass i dag videreføres. Imidlertid kan innvendige endringer endre fluktveien og således endre hvor lett eksisterende rømningsveier er tilgjengelig, samt avstand til disse. Tabell 2: Eksisterende rømningskonsept og nødvendige tiltak. Nivå Nivå D Utgang fra branncellen/rømning av personer Eksisterende situasjon: Rømning direkte til det fri via utganger som benyttes i forbindelse med busstransport til flymaskiner. Antall utganger eller fri bredde endres ikke som følge av tiltaket. Tiltaket medfører ikke endringer på dette nivået. Eksisterende situasjon: Nivå F Rømning ut i gater med tilkomst ned til terreng i enden av broen. Rømning ned til nivå D (mellom akse 95 96) og videre til det fri (ut på terreng). Rømning via trapperom eller utvendig trapp ned til terreng (mot øst). Nødvendige tiltak: Nye innvendige vegger må ikke redusere tilgang til eksisterende rømningsveier/utganger. Det må således påregnes dører i nye vegger som etablerers. Eksisterende situasjon: Nivå G Rømning fra nivå G skjer enten ned til nivå F via interntrapper, eller ut på ankomstgalleri og videre til nærmeste gate (medfører rømning gjennom CSRA-skille). Tiltaket medfører ikke endringer på dette nivået. Alle nye dører som skal etableres må som minimum ivareta følgende: Fri bredde minst 1,2 m (større bredder kan være nødvendig). Fri høyde minst 2,0 m. Må kunne åpnes uten bruk av nøkkel. Eventuelle dører som skal være låst, og er del av rømning, må åpne ved brannalarm, samt mulighet for manuell åpning (KAC-boks eller vrider). A BF-RA-0001 Side 12 av 14

13 Automatisk skyvedør må åpne på brannalarm og signal fra driftssentralen, samt ved aktivisering av KAC-boks. Ved bruk av KAC-boks må dørens motor åpne døren (tilkobles UPS). Døren må forbli i åpen stilling. Hvis tiltaket medfører at eksisterende dør flyttes eller endres må eksisterende fri bredde og funksjon videreføres. Videre må eventuell ny plassering vurderes med tanke på hvordan dette påvirker rømning av personer. Fluktveien økes med ca. 3-4 m som følge av utkragningen, noe som ikke vil redusere dagens sikkerhetsnivå Manuell slokking (Ansvar RIV) Eksisterende manuelt slokkeutstyr må videreføres, både brannslanger og håndslokkere. I forbindelse med tiltaket påvirkes eksisterende brannslanger, samt at nye karnapper får noe redusert dekning. Tiltaket medfører følgende: Det må etableres to nye brannslanger for at nye karnapper skal ha tilfredsstillende dekning. Plassering av én brannslanger påvirkes og må tilpasses ny planløsning. Brannslangen må etableres i samme område, slik at eksisterende dekning ikke reduseres. Branntegning BF-TAF viser omfang av brannslanger innenfor tiltaket, og viser plassering og antall brannslanger som tiltaksområdet må ha. Plassering av nye brannslanger fremkommer på branntegningen, samt plassering av eksisterende som må endres/justeres. Nivå G og D er ikke del av tiltaket, og eksisterende brannslanger påvirkes ikke Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (Ansvar OSL) Det er i dag kjørevei for brannvesenet på utsiden av bygget, samt under bygget. Disse må videreføres. Utvidelsen/tiltaket må således ikke redusere brannvesenets mulighet for å benytte kjøreveien i forbindelse med innsats eller tilkomst med deres utstyr. Det vil blant annet si at fri bredde kjørevei på utsiden (mellom flymaskiner og terminalbygget) eller under bygget ikke må reduseres i slik grad at dette hindrer tilkomst for brannvesenet. Tilvarende gjelder for fri høyde. Utvidelsen/tiltaket endrer ikke tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i eller inn i bygget. OSL må informere brannvesenets om prosjektet generelt, samt om tilkomst rundt bygget i forbindelse med arbeidet knyttet opp mot nye fundamenter. Fasadematerialer/vinduer og andre tyngre bygningsdeler må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall i forbindelse med brannvesenets innsats. Dette må innfestes i bærende konstruksjoner. Branntekniske installasjoner må merkes, og gjelder både nye og eksisterende som endres. A BF-RA-0001 Side 13 av 14

14 3 Kritiske forhold i prosjektets ulike faser I påfølgende underkapitler angis spesielle forhold som er relevant for detaljprosjekterende, utførende og eier/bruker. Alle branntekniske forhold er kritiske, og således er kun et begrenset omfang tatt med. 3.1 Kritiske forhold Detaljprosjektering og byggefase Relevante og kritiske områder kan for eksempel være: Utvidelse og videreføring av ledesystem (skilter og nødlys/ledelys), automatisk brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg. Dekningsgrad deteksjon og slokkeanlegg over himling og hulrom. Styring/forrigling av brannalarmanlegg ved deteksjon, samt styring av luker for innluft. Bruk av ubrennbare materialer. Bruk av godkjente/sertifiserte løsninger, produkter etc., og følge monteringsanvisning. Sikring av gjennomføringer i konstruksjoner med brannmostand. Se "Instruks for planlegging av gjennomføringer i brannskiller" (dokument OSLAS-AB-OI-0003_E02). Brannbeskytte nye bærende konstruksjoner. Sikre at brannvesenets eksisterende tilkomst videreføres. Brannsikkerhet i byggeperioden og varme arbeider generelt. Styring/forrigling av brannalarmanlegget i forbindelse med byggeperioden. Sikre brannvesenet har tilstrekkelig tilkomst til og rundt bygget. Avklare med brannvesenet ved eventuelle stengte kjøreveier, og holde brannvesenet oppdatert med tanke på arbeid som kan påvirke deres innsats og sikkerhet. Gjennomføring seksjoneringsvegg. 3.2 Kritiske forhold Bruksfasen Funksjonen til alle brannsikringstiltak er avhengig av at det utføres tilstrekkelig kontroll, ettersyn og vedlikehold. Det er derfor viktig at det etableres kontroll- og eventuelt serviceavtaler for installasjoner der dette er relevant. Manglende service og kontroll av branntekniske installasjoner kan forringe brannsikkerheten i bygget. Det må også opprettes et system for internkontroll av disse tiltakene, som også må inkludere den passive brannsikkerheten slik at den ikke forringes. 4 Referanser 1. Byggdetaljer Brannsikkerhetsstrategi. Dokumentasjon og kontroll. s.l. : Sintef byggforsk Kunnskapssystemer, HO-2/ Veiledning om tekniske krav til byggverk. s.l. : Direktoratet for byggkvalitet, dynamisk utgave, RIF sin veileder og grensesnittsmatrise, Ansvar for planlegging av brannsikkerhet. s.l. : RIF Organisasjonen for rådgivere, Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). s.l. : Direktoratet for byggkvalitet, Faste brannslokkesystemer - Automatiske sprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold. s.l. : Standard Norge, NS-EN 12845:2004+A2: NS-EN 54 Brannalarmanlegg, del s.l. : Standard Norge. NS-EN FGs regelverk for brannalarmanlegg. s.l. : Finansnæringens Hovedorganisasjon, 3. utgave 1. juni Melding HO-2/98 Brannalarm Temaveiledning. s.l. : Statens bygningstekniske etat, HO-2/ NS 3960 Brannalarmanlegg. Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold NS NS-EN 1838 Anvendt belysning Nødbelysning, 1 utgave. s.l. : Standard Norge,, NS-EN A BF-RA-0001 Side 14 av 14

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan Brannkonsept Nordland Båtbyggermuseum Rognanbryggan 2013-07-05/ Revisjon: / Oppdragsnr.: 5131982 Oppdragsnr.: 5131982 Sammendrag Norconsult er engasjert av Saltdal kommune som brannteknisk rådgiver i forbindelse

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Byggverkets livsløp - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C U6ørelse D Bruk A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Branningeniøren AS Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Hagebyveien 26 AS Erik Tanche

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Norconsult å. o RAHSAOO 1 Brannsikkerhetsstrategi_Askim_vgs_Tilbygg_G_J03

Norconsult å. o RAHSAOO 1 Brannsikkerhetsstrategi_Askim_vgs_Tilbygg_G_J03 Norconsult å Notatnr,: 5009850 I av6 Østfold Fylkeskommune Norconsult AS 14. januar 2010 Revisjon J02 - For bruk ASKIM VGS BYGG G Awiksdokumentasjon - Rømning Black box reidet av: Henning Saga ollert av:

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5

INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5 2/33 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 PROSJEKTINFORMASJON TILTAKETS OMFANG/AVGRENSNING... 5 2.2 HENVISNING

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Brannkonsept (F001) - Ombygging og rehabilitering

Brannkonsept (F001) - Ombygging og rehabilitering Østfold fylkeskommune Askim vgs bygg E Brannkonsept (F001) - Ombygging og rehabilitering Vammaveien 100 E, 1813 Askim Askim kommune 2013-04-30 / / Oppdragsnr.5125054 Sammendrag I forbindelse med ombygging/rehabilitering

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011

Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011 Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011 Dr.ing. Bergan AS Side 1 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Faktor Entreprenører AS Stein Håkon

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Rosendal Ungdomsskule prosjektet er et nybyggsprosjekt. Tiltaket vil bli byggemeldt iht TEK 1997 [1] og VTEK 2007 [2].

Rosendal Ungdomsskule prosjektet er et nybyggsprosjekt. Tiltaket vil bli byggemeldt iht TEK 1997 [1] og VTEK 2007 [2]. SAMMENDRAG NEAS Consulting avdeling Brann & Sikkerhet er engasjert av Kvinnherad kommune som brannteknisk rådgiver for Rosendal Ungdomsskule prosjektet. Denne rapporten presenterer branntekniske premisser

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Tema > Ansvar og roller i byggesak, begreper > Når krever TEK10 automa&sk slokkeanlegg > - bruk av standarder > Preaksepterte ytelser i veiledningen

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere

ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere ANSVAR FOR LANLEGGING AV BRANNSIERHET Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 SAMSILLET I BRANNTENIS SIRING AV BYGG OG ANLEGG...4 GRENSESNITT OG ANSVARSFORDELING...5

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer