Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:"

Transkript

1 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato:

2 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave/dato: 01-F / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Forsterkede Boliger på Varhaug Rammesøknad for 4 stk forsterkede boliger Tove Steine Arkitektur Boliger Forprosjekt Tove Steine Tove Mette Tallaksen

3 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 3 FORORD har vært engasjert av til å foreta brannteknisk vurdering av forsterkede boliger/ rekkehus på Varhaug. Wenche Flø Haug har utført den branntekniske vurderingen. Tove Mette Tallaksen har utført sidemannskontroll. Denne rapporten beskriver de branntekniske ytelseskrav som gjelder for bygningen. 3. mai 2012 Wenche Flø Haug Brannrådgiver Tove Mette Tallaksen Kvalitetssikrer REVISJONER Nedenfor følger en oversikt over revisjoner. Revisjon Revisjonsdato Revisjonsinnhold Kapittel Revidert av: Kontrollert av: 00-F Originalrapport F Bygg flyttet

4 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER Beskrivelse av bygning og arealer Forutsetninger Brannvesenets innsatstid Brannenergi Hvordan brannsikkerheten er dokumentert Grensesnittområdene mellom de enkelte fag Myndighetskrav Tegningsliste Forhold som må ivaretas i bruksfasen GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN Sikkerhet ved brann Risikoklasser Brannklasser BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJON Bæreevne og stabilitet TILTAK MOT ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialer og produkters egenskaper ved brann Tekniske Installasjoner TILRETTELEGGING FOR RØMNING OG REDNING Generelle krav om rømning og redning Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Utgang fra branncelle TILRETTELEGGING FOR SLOKKING...15

5 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Tilrettelegging for manuell slokking Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap SJEKKLISTER FOR PROSJEKTERENDE I ANDRE FAG Sjekkliste ARK Sjekkliste RIB Sjekkliste RIV Sjekkliste RIE Sjekkliste LARK Sjekkliste FELLES...18

6 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 6 1 PROSJEKTETS GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER 1.1 Beskrivelse av bygning og arealer Hå kommune skal bygge 8 nye boenheter med forsterkede boliger på Varhaug. Disse leilighetene skal fordeles på 3 bygg. Det skal først bygges 4 leiligheter og oppholdsrom for døgnkontinuerlig vakt ved Eivindhagen bofellesskap. Leilighetene oppføres i én etasje, hver av dem på 28 m 2. Bygningen får en grunnflate på (BYA) 167 m 2. Se for øvrig egen detaljert beskrivelse fra arkitekt for utførelse, jf notat datert Forutsetninger Brannvesenets innsatstid Det er ikke satt som forutsetning at brannvesenets innsats skal legges til grunn i analyser eller for å tillate fravik fra VTEK. 1.4 Brannenergi Byggdetaljblad angir en brannenergi på 948 MJ/m 2 gulvflate for bolig. Det tilsier en spesifikk brannenergi pr. m 2 omhyllingsflate på MJ/m 2. Dette er benyttet som utgangspunkt videre i denne rapporten. 1.5 Hvordan brannsikkerheten er dokumentert Det er to måter å dokumentere brannsikkerheten på: Preaksepterte ytelser (VTEK) Analyser I denne rapporten er det benyttet preaksepterte ytelser for å dokumentere brannsikkerheten. Brannteknisk prosjektering plasseres i tiltaksklasse Grensesnittområdene mellom de enkelte fag I den branntekniske prosjekteringen, som denne rapporten representerer, fastsettes ytelseskrav til passive og aktive brannverntiltak, til bygningsutforming, konstruksjoner og installasjoner.

7 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 7 I detaljprosjekteringen i de enkelte fag dimensjoneres konstruksjoner og installasjoner på grunnlag av fastsatte ytelseskrav. Tilfredsstillelse av ytelseskrav kan dokumenteres ved å bruke sertifiserte eller godkjente løsninger, eller ved løsninger som er vist i byggdetaljblad, standarder m.v.. For å ivareta at den branntekniske detaljprosjekteringen blir fullstendig og riktig, må ansvaret for grenseområder mellom fagene være klare. Feil i branntekniske utførelser kan bero på manglende beskrivelser av grensesnitt. Det vises ellers til ansvarsfordeling beskrevet i RIF-NPA. Ansvar for planlegging av brannsikkerhet. 1.7 Myndighetskrav Vurderingen er utført med bakgrunn i følgende myndighetskrav: Plan- og bygningsloven (PBL) Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) Veiledning til TEK 10, (VTEK10) 1.8 Tegningsliste Tegningsnummer Tittel Datert Revisjon/revisjonsdato FB01001 Branntegning, plan 1. etasje F/ Forhold som må ivaretas i bruksfasen Begrensninger/forholdsregler i forhold til brannbelastning Avfallsbeholdere forutsettes plassert i egne avlåste brannceller eller i bod minst 8 m fra bygningen. Enkle 600 l avfallsbeholder av glassfiber/armert polyester eller beholdere med dimensjoner mindre enn 1,5 m x 1,5 m (hxb) kan plasseres 4 m fra bygning Det vises ellers til veiledningen Temaveiledning fra Norsk brannvernforening. Plassering av containere og avfallsbeholdere

8 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 8 2 GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN Sikkerhet ved brann Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for effektiv slokkeinnsats. Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for brannspredning til andre byggverk blir liten. Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten Risikoklasser Byggverk eller ulike bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasser ut i fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse. Selv om disse boligene tilsier bruk i risikoklasse 6, med beboere som trenger daglig/ døgnkontinuerlig tilsyn, velger vi å plassere bygningen/ bolig i risikoklasse (RKL) 4. Årsaken til dette er at boligene er små, oppføres i kun ett plan, har kort vei til vaktrom som ligger i samme bygning, og har flere rømningsmuligheter direkte ut på terreng. Bygningen er for øvrig besluttet å skulle sprinkles Brannklasser Byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasser ut i fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø. Bygningen oppføres i én etasje. RKL 4 og én etasje gir brannklasse (BKL) 1.

9 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 9 3 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJON Bæreevne og stabilitet Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de enkelte delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet. Bæreevnen til de forskjellige konstruksjonene må være tilstrekkelig til at de brannskillende bygningsdeler opprettholder sin funksjon i den tid som er forutsatt for disse. Brannmotstand til bærende bygningsdeler må generelt være i samsvar med tabell 1. Byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 4 kan ha hoved- og sekundærbæresystem med brannmotstand R15. Vi velger likevel å opprettholde brannmotstand R30 iht tabell 1, for å ivareta personsikkerheten til beboerne. Beboernes tilstand og nærhet til nabobygning. Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. I dette tilfellet betyr det R30 i vegger mot naboene. Takkonstruksjonen kan utføres uten spesifisert brannmotstand hvis takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med kledning K 2 10 D-s2,d0 [K2] (f.eks. sponplate eller gipsplate vil tilfredsstille dette). Isolasjonen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. Eller om alle materialer i takkonstruksjonen, inkl isolasjonen tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. Eller takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning. Tabell 1 Bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse Bygningsdel BKL 1 Bærende hovedsystem R 30 [B30] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er R 30 [B30] del av hovedbæresystem eller stabiliserende

10 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 10 4 TILTAK MOT ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Når avstanden mellom byggverk er 8 m eller mer, anses faren for brannsmitte å være liten og det er vanligvis ikke behov for brannmotstand i yttervegger eller tak. Det fremgår av situasjonsplan at bygningen er plassert mer enn 8 meter fra annet byggverk, og 4 meter fra nabogrensen. Figur 1: Situasjonsplan Brannseksjoner Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. Byggverk må generelt oppdeles i seksjoner minst som angitt i tabell 2 Det største bruttoareal per etasje for dette bygget er 167 m 2. Totalareal inklusiv eksisterende omsorgsboliger (843 m 2 ) og planlagte omsorgsboliger (557 m 2 ) tilsier ingen krav til brannseksjon, dersom alle bygninger er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg. Sum bruttoareal 1567 m 2. Se tabell 2. Nytt bygg plasseres mer enn 8 meter fra eksisterende bygg, slik at dette bygget trenger ikke medtas i total brannseksjon. Tabell 2 Størrelse på brannseksjon Spesifikk brannenergi MJ/m2 Normalt Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering Med Med brannalarmanlegg sprinkleranlegg Med røykventilasjon

11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Brannceller Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Hver leilighet defineres som egen branncelle. Rom for tekniske installasjoner må utføres som egen branncelle. Vegger Krav til brannmotstand på branncellebegrensende vegger fremkommer av branntegninger. Branncellebegrensende vegger må ha brannmotstand i samsvar med tabell 3 Tabell 3 Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler Bygningsdel BKL 1 Branncellebegrensende bygningsdel generelt EI 30 [B 30] Dører Generelt: Skillevegger mellom boenheter og kontor samt tavlerom utføres med branncellebegrensende bygningsdeler EI30. Horisontal brannsmitte via vinduer i yttervegg: Det er ikke observert innvendige hjørner eller parallelle yttervegger med fare for horisontal brannspredning via vinduer Materialer og produkters egenskaper ved brann Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. Overflater og kledninger Overflater og kledninger har tilfredsstillende egenskaper m.h.t. antennelse, brann- og røykspredning når det benyttes produkter med branntekniske egenskaper som angitt i tabell 4. Det er ingen definerte rømningsveier i bygningen og kravene for rømningsveier er dermed ikke medtatt. Følgende unntak må imidlertid ivaretas: Overflater i hulrom som er lett tilgjengelig må minst ha samme utførelse som underliggende rom. Dette gjelder for eksempel overflater over lett demonterbar himling eller luke. Taktekking kan være uklassifisert da bygningen defineres som småhus. Tabell 4: Ytelser til overflater og kledninger

12 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 12 Rom/Bygningsdel BKL 1 Overflater i brannceller: Overflater på vegger og tak i branncelle D-s2,d0 [In2] Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] Utvendige overflater: Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] Kledninger: Kledning i branncelle K 2 10 D-s2,d0 [K2] Kledning i sjakter og hulrom K 2 10 B-s1,d0 [K1] Isolasjon i konstruksjoner Isolasjon i konstruksjoner må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan bare benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan for eksempel gjøres ved at alle deler/flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes inn. Isolasjonen må dessuten brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner, slik at brannspredning inne i konstruksjonene hindres og den branncellebegrensende funksjonen opprettholdes. Produkter (sandwichelementer) som tilfredsstiller klasse D-s2,d0 eller Eurefic-klasse A kan benyttes i denne type bygninger. Brennbar isolasjon basert på cellulose- eller tekstfibrer o.l. kan benyttes forutsatt at den tilfredsstiller Euroklasse E eller NT Fire 035 Building products: Flammability and smouldering resistanse of loose-fill thermal insulation Tekniske Installasjoner Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid. Ventilasjonsanlegg Evt. kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Evt. ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Fra kjøkken må det benyttes avtrekkskanal av ubrennbare materialer, for eksempel stål eller aluminium. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler. Fra småhus kan det også benyttes kanal av materialer som tilfredsstiller klasse E samt fleksibel kanal av spiralfalset aluminium. Rør- og kanalisolasjon

13 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 13 Vann- og avløpsrør og andre rørgjennomføringer Alle rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand, her EI30. Unntak er plastrør med ytre diameter tom 32 mm, og støpejernsrør med ytre diameter tom 110 mm. Det må tettes rundt rørene med godkjent, klassifisert tettemasse EI30. Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder røyk. Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2 L -s1,d0 (ubrennbar eller begrenset brennbar) eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, gjelder følgende: Isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse D L -s3,d0. Unntak gjelder isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som minst må tilfredsstille klasse C L -s3,d0. Elektriske installasjoner Kabler kan bidra til brannspredning og produksjon av store mengder røyk. For dette bygget antas det at kablene representerer liten brannenergi (mindre enn 50 MJ/løpemeter hulrom). For installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking, må strømforsyning sikres, her i 30 minutter.

14 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 14 5 TILRETTELEGGING FOR RØMNING OG REDNING Generelle krav om rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelser. Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være lengre enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Brannceller skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte. Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Følgende ytelseskrav må minst være oppfylt: Hele bygningen må være utstyr med brannalarmanlegg kategori 2 med direkte varling til nødalarmeringssentral, alarmstasjon eller vaktselskap. Kategori 2 betyr heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Brannalarmanlegget må prosjekteres og utføres etter «NS-EN 54- Brannalarmanlegg». Det henvises også til «HO-2/98 Brannalarm Temaveiledning» fra Statens bygningstekniske etat (Direktoratet for Byggkvalitet, DiBk). RIE avklarer om anlegg i eksisterende omsorgsboliger kan utvides til også å innlemme disse leilighetene, slik at hele bygningskomplekset dekkes av samme brannalarmanlegg. Bygningen skal ha slokkeanlegg. Slokkeanlegget skal utføres etter NS-INSTA 900 type 1. Da beboerne i leilighetene trenger ekstra tilsyn/ vaktordning, skal det utarbeides branninstrukser, øvelsesplaner og rømningsplaner. Evakueringsplaner skal foreligge ved brukstillatelse Utgang fra branncelle Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder Branntegningene viser hvordan rømning må ivaretas fra boligen. 1. etasje: Det er to dører direkte ut på terreng i alle leiligheter. Det er utgang direkte til det fri fra vaktrom og tilhørende soverom. Dører og antall utganger er i henhold til VTEK.

15 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 15 6 TILRETTELEGGING FOR SLOKKING Tilrettelegging for manuell slokking Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. Det kreves at bygningen skal være utstyrt med håndslokkere. Dette kan vurderes særskilt grunnet beboernes tilstand, noe som må inngå i de organisatoriske tiltakene som gjelder for de ansatte/ vaktordningen Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Da bygningen plasseres på et område med eksisterende boliger, forutsettes det at brannvesenets atkomstmuligheter samt brannvannsbehov er tilfredsstillende ivaretatt. Da det nye bygget skal sprinkles vil dette normalt redusere vannbehov for brannvesen til dette bygget.

16 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 16 7 SJEKKLISTER FOR PROSJEKTERENDE I ANDRE FAG Alle ytelseskrav som er angitt i denne rapport skal følges opp av arkitekt, detaljprosjekterende og utførende. Nedenfor er det utarbeidet sjekklister som kan brukes som hjelpemiddel for å kontrollere at kravene er ivaretatt. Sjekklistene er ikke uttømmende men veiledende. Mer spesifisert beskrivelse av ytelseskravene må lese ut av rapport og branntegninger. Ved tvil skal ansvarlig brannrådgiver kontaktes. 7.1 Sjekkliste ARK Tiltak Kapittel Ivaretatt FDV-dokumentasjon, deriblant brannteknisk dokumentasjon på utførelse, er beskrevet som en del av entreprenørenes leveranser? 1.7 Branncellebegrensende konstruksjoner er ivaretatt i henhold til brannrapport og branntegninger? 4.3 Sertifiserte løsninger og klassifiserte materialer er benyttet i alle brannklassifiserte bygningsdeler? 4.4 Brannklassifiserte dører og vinduer er benyttet i henhold til brannrapport og branntegninger? 4.3 Overflater og kledninger har branntekniske egenskaper som angitt? 4.4 Brennbar isolasjon er ikke benyttet uten avklaring med RIBr? 4.4 Krav til dører og vinduer er overført til dør og vindusskjema? 7.2 Sjekkliste RIB Tiltak Kapittel Ivaretatt Sertifiserte løsninger og klassifiserte materialer er benyttet der dette er en del av dokumentasjonen av bærende bygningsdeler? FDV-dokumentasjon, deriblant brannteknisk dokumentasjon på utførelse, er beskrevet som en del av entreprenørenes leveranser? Bærende konstruksjoner har tilfredsstillende brannmotstand i henhold denne rapport?

17 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Sjekkliste RIV Tiltak Kapittel Ivaretatt FDV-dokumentasjon, deriblant brannteknisk dokumentasjon på utførelse, er beskrevet som en del av entreprenørenes leveranser? 1.7 Prinsipp for VVS-sjakter (br.klasse vegger) er avklart? 4.3 Avtrekkskanal fra kjøkken ligger i egen sjakt eller ha brannmotstand i henhold til denne rapport? 4.5 Ventilasjonskanaler er ubrennbare og har oppheng som oppfyller krav som er beskrevet? 4.5 Rør- og kanalisolasjon har branntekniske egenskaper i henhold til denne rapport? 4.5 Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes med klassifiserte produkter i henhold til monteringsanvisninger? 4.5 Branntekniske installasjoner og slokkeutstyr er tilfredsstillende merket? 6.1 Vannmengder til brannslokking er kontrollert og ivaretatt? 6.2 Brannkummer/hydranter er plassert i henhold til denne rapporten og ikke i område som benyttes til snøopplag? Sjekkliste RIE Tiltak Kapittel Ivaretatt FDV-dokumentasjon, deriblant brannteknisk dokumentasjon på utførelse, og orienteringsplan for brannalarm er beskrevet som en 1.7 del av entreprenørenes leveranser? Brannalarmanlegg er i kategori 2, optiske detektorer, varsling med lyssignal og talevarsling koblet direkte til brannvesenet? 5.1 Strømforsyning til installasjoner som skal fungere under brann (brannalarm, ledesystem) er sikret i 30 minutter? 4.5 Prinsipp for kabel-sjakter (br.klasse vegger) er avklart? 4.3 Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes med klassifiserte produkter i henhold til monteringsanvisninger? 4.5 Branntekniske el-installasjoner er tilfredsstillende merket? Sjekkliste LARK Tiltak Kapittel Ivaretatt Evt. utvendige avfallsbeholdere er prosjektert etter anvisning i denne rapporten? Adkomstveier for brannvesenet er prosjektert etter anvisning i denne rapporten?

18 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Sjekkliste FELLES Tiltak Kapittel Ivaretatt Utarbeidelse av evakueringsplaner som omfatter branninstrukser, øvelsesplaner og rømningsplaner, er beskrevet som en del av leveransen? Utarbeidelse av oversiktsplan og branntegninger as built er beskrevet som en del av leveransen?

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Brannrapport Anleggshall Øksnevad vgs. Utgave: 02-F Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Brannrapport Anleggshall Øksnevad vgs. Utgave: 02-F Dato: Brannrapport Anleggshall Øksnevad vgs Utgave: 02-F Dato: 2012-03-21 Brannrapport Anleggshall Øksnevad vgs 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport Anleggshall Øksnevad vgs Utgave/dato:

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35

Vårt prosjektnummer: BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 1. SAMMENDRAG: Vårt prosjektnummer: 142850 BRANNTEKNISK KONSEPT Prosjektnavn: Årdal barnehage Prosjektadresse: 4137 Årdal Gårdsnummer: 103, Bruksnummer 35 Oppdragsgiver: Hjelmeland Kommune v/kolbjørn Haaland

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Østfoldbadet AS _Brannteknisk rapport. Utgave: 01-A Dato:

Østfoldbadet AS _Brannteknisk rapport. Utgave: 01-A Dato: 529079_Brannteknisk rapport Utgave: 01-A Dato: 2012-08-08 529079_Brannteknisk rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 529079_Brannteknisk rapport Utgave/dato: 01-A / 2012-08-08 Arkivreferanse:

Detaljer

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET : BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET OPPDRAGSNUMMER: 11676001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 11676001 Kunde: Statens Vegvesen Brakkerigg Flyplasskrysset E6 Oppdragsinformasjon:

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt N O T A T Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn Rygge kommune Oppdrag Omsorgsboliger, Hestehovveien 9, Rygge Utført av: Marith Ødegaard Dvergsnes Sweco Norge AS Kontrollert av: Nina Høm Sweco Norge AS Brannteknisk

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Fillan barnehage Hitra

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Fillan barnehage Hitra BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Fillan barnehage Hitra Teknisk rapport 04.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse snavn: Fillan barnehage : snr: 14.102 stittel: for totalentreprise Dato: 04.03.2015 Saksbehandler:

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Beregnet til Statsbygg Dokument type Rapport Dato 2016.03.15 Revisjon - FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Revisjon - Dato 2016.03.15 Utført av Sindre

Detaljer

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010

Movar IKS Omlastningsssentral. Brannteknisk konsept. Movar IKS. Brannteknisk konsept Dato: november 2010 Omlastningsssentral COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino 01 november 2010 Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj Oppdragsnavn: Oppdragsnr: A011664 IT - arkiv: Omlastningssentral

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

Asplan Viak AS. Storås Barnehage Brannrapport. Utgave: 01-F Dato:

Asplan Viak AS. Storås Barnehage Brannrapport. Utgave: 01-F Dato: Storås Barnehage Brannrapport Utgave: 01-F Dato: 2014-02-25 Storås Barnehage Brannrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Storås Barnehage Brannrapport Utgave/dato: 01-F / 2014-02-25

Detaljer