MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10"

Transkript

1

2 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3 (1) Blandet bruk ref VTEK preaksepterte ytelser pkt 2. Bygningens plan 1 inneholder gymsal/forsamlingssal som går over to normaletasjer. To plan forekommer kun i deler av bygget. Spesifikk brannenergi MJ/m2, ingen spesielle risikoforhold Plan 1: 813 m2 BTA Arealer Plan 2: 411 m2 BTA II BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJON 11-4 Bæreevne og stabilitet Preaksepterte ytelser for tredje ledd pkt. 1 og 2 gjelder Brannklasse tabell 1 Bærende hovedsystem: Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller: Trappeløp: 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon III TILTAK MOT ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (2) Avstand til annet byggverk skal være mer enn 8 m 11-7 Oppdeling med brannvegg 11-7 tabell 1 Areal av etasje >1200m2 <4000m2 R60 (B60) R60 (B60) R30 (B30) Ikke relevant Avstand er større enn 8 m Ikke relevant. Arealet er mindre enn angitt kravsgrense. Dato: Side 2 av 11

3 ledd Brannceller Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte.(..) VTEK Skillende bygningsdeler pkt. 1 a- t, relevante brannceller: 2. ledd Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller 1) Tabell 11-8 tabell 1, BKL 2 Dør og luke i branncellebegrensende bygn.del 2) Tabell 11-8 tabell 2 BKL2 Åpningskraft: ref Vindu i branncellebegr. bygningsdel Heissjakt og installasjonssjakt Trapperom tabell 2 Røykkontroll Brannceller og branncellebegrensende bygningsdeler er vist på branntegninger. Preaksepterte ytelser - oppdeling i brannceller gjelder. a) Rømningsveier (ref også 11-14) b) Trapperom e) Hvert enkelt forsamlingslokale i) Hvert enkelt undervisningsrom o) Hulrom over nedforet himling i rømningsvei >50MJ/m p) Tekniske rom q) Tavlerom i tilknytning til rømningsvei s) Heissjakt, tekniske sjakter Til pkt s: Heissjakt ligger i trapperom, unntak gjelder: ikke krav om sjakt som egen branncelle. Ytelseskrav i VTEK : Relevante punkter: EI 60 (B60) - brannskillebegrensende bygningsdel generelt - bygningsdel som omslutter trapperom, heissjakt og installasjonssjakter over flere plan Relevante punkter: Korridor - trapperom Tr 2: E 30-CS a (F 30 S) Branncelle korridor: EI 2 30-S a (B 30) Preaksepterte ytelser pkt 1 gjelder. Relevante unntak som gjelder: 2) dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg kan ha brannmotstand EI 2 30-S a (B 30) med mindre annet er angitt i tabell 2 3) Dør og luke som er klassifisert etter NS 3919 ( ) må ha terskel/anslag og tettelister på begge sider ( ) Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotsand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Krav som gjelder: EI 60 (B60). Heissjakt: Preaksepterte ytelser som gjelder: 1) Heissjakt må røykventileres (byggverk inntil 8 etasjer) 2) Dør må ha samme brannmotstand som veggen (her: heissjakt er del av trapperom, se over) Installasjonssjakt: Preaksepterte ytelser som gjelder: 2) I byggverk med brannklasse 3 må installasjonssjakt røykventileres i tillegg til at dør og luke må være klasse Sa 3) Dør og luke må ha samme brannmotstand som veggen Krav til to stk trapperom type Tr2 (risikoklasse 3 og 5, mindre enn 8 etasjer) Preaksepterte ytelser som gjelder Tr2 (øvrige punkter ikke relevante): 2) Krav til et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og branncellen det skal rømmes fra. Brannmotstand vegg og dør iht tabell 2, ref over. Fravik: Det er ikke eget rom mellom gymsal 104 og vestibyle 100/Tr2. Se ledd, og bakerst i dokumentet. Røykventilasjon: Ikke relevant. Bygningen har ikke flere enn to etasjer. Dato: Side 3 av 11

4 Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan Relevante punkter: Vertikalt: Horisontalt: 3) Tabell 11-8 tabell 3 BKL 2 Vinduer i motstående parallelle yttervegger 1. Fasadeutforming pkt a: krav til kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotsand minst E30 pkt b: ikke relevant pkt c: inntrukne fasadepartier minst 1,2 m, evt utkragete bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller minst 1,2 m ut fra fasadelivet pkt d: evt automatisk brannslokkeanlegg, ikke relevant 2. Takfot, ikke relevant Ikke relevant Vinduer i innvendige hjørner BKL2: Avstand L mindre enn 2m: Ett vindu EI 60 eller begge EI 30 Avstand L mellom 2 og 4 m: Ett vindu E 60 eller begge E 30 L > 4,0m - uspesifiert Øvrige preaksepterte ytelser 11-8 er ikke relevante for dette bygg Materialer og produkters egenskaper ved brann py Innvendige overflater og kledninger Overflater i brannceller som ikke er ømningsvei Vegg og tak: I branncelle inntil 200 m2 I branncelle over 200 m2 Tabell 1A gjelder for risikoklasse tabell 1A, BKL 2 Tabell omfatter også utvendige overflater D-s2,d0 (In 2) B-s1,d0 (In 1) I sjakter og hulrom B-s1,d0 (In1) Overflater i brannceller som er rømningsvei Vegg og tak Golv Utvendige overflater B-s1,d0 (In 1) Dfl-s1 (G) Ytterkledning B-s3, d0 (Ut1) Kledninger I branncelle inntil 200 m2 K210 B-s2, d0 (K2) som ikke er rømningsvei I branncelle over 200 m2 K210 B-s1, d0 (K1) som ikke er rømningsvei I branncelle som er K210 A2-s1, d0 (K1-A) rømningsvei I sjakter og hulrom K210 A2-s1, d0 (K1-A) Dato: Side 4 av 11

5 py Nedforet himling i rømningsvei Ved brannbelastning >50MJ/m: ref ledd, py bokstav o) hulrom egen branncelle Relevante punkter: 1) Himling må ha klasse A2-s1,d0, samt opphengssystem med dokumentert brannmotstand 10 minutter, eller 2) Himling må bestå av kledning klasse K210 A2-s1, d0 (K1-A) 3) Overflater og kledninger i hulrom over himling må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsvegen for øvrig. py Isolasjon i konstruksjoner Må tilfredsstille klasse A2-s1,d0, ev. tildekkes. Ytelser opplistet i pkt 1-8: Kan være relevant: pkt. 4 og pkt. 6. Vurderes av prosjekterende ved valg av løsning Øvrige punkter vurderes ikke relevante for dette bygg py Taktekking Preaksepterte ytelser som gjelder: 1) Taktekking må tilfredsstille klasse B ROOF (t2) 2) Ikke relevant 3) Ett-sjikts tak av duk og folie må tilfredsstille klasse B-s3,d0 (Ut1) Tekniske installasjoner Første ledd: py Ventilasjonsanlegg Preaksepterte ytelser gjelder. Krav ivaretas i RIVs og RIEs prosjektering, Ref. grensesnittmatrise Relevante punkter som gjelder: 1) krav til klasse A2-s1,d0 i hele kanaltverrsnittet IV ledd py Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranl. ol py Rør- og kanalisolasjon py Elektriske installasjoner Annet ledd: TILRETTELEGGING FOR RØMNING OG REDNING 11-11, 12,13, 14, 15 Generelle krav om rømning og redning Risikoklasse 5 Øvrige punkter 2 6 vurderes ikke relevante for dette bygg Preaksepterte ytelser pkt 1-3 gjelder Preaksepterte ytelser pkt 1-2 gjelder Preaksepterte ytelser pkt 1-2 gjelder Preaksepterte ytelser gjelder. Pkt 1a) vurderes ikke relevant Publikum i forsamlingssal kjenner ikke rømningsforhold og rømningsveier. Dette påvirker nødvendig rømningstid. Forutsatt bruk av bygningen medfører liten brannfare. Det er ikke behov for spesielt utstyr for personer med funksjonsnedsettelse 2.ledd Tilgjengelig rømningstid Ivaretatt av preaksepterte ytelser angitt i dette dokument. 3. ledd Utforming og innredning Preaksepterte ytelser gjelder: av branncelle 1) Krav til fri bredde i gangpassasjer ivaretas ved rutiner innarbeidet i brukers internkontrollsystemer / systematiske sikkerhetsarbeid og dokumentasjon. 2) Nedsenkbar lydskillevegg skal etableres mellom to gymsaler. Hver sal har separat rømning, lydskillevegg er uten dør. Det forutsettes ellers ikke bruk av uklassifiserte foldevegger. 4.ledd Fluktvei til utgang fra Ref tabell 1 (maks 30 meter) branncelle 5.ledd Belastninger i brannceller Ivaretatt av preaksepterte ytelser angitt i dette dokument. og rømningsvei 6.ledd Skilt, symbol og tekst Forutsettes ivaretatt iht VTEK. System for nødlys og ledesystem iht. prinsipper som framgår av 11-12, 3. ledd og 11-16, 4. ledd. Visuelt ledesystem iht. NS3926. Krav ivaretas i tverrfaglig prosjektering ARK, RIV og RIE Ref. grensesnittmatrise Dato: Side 5 av 11

6 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 1. ledd Aktive brannsikringstiltak Tiltak i pkt. a) - d) anses ikke relevant. Bygget skal ikke sprinkles. Automatisk slokkeanlegg 2. ledd Utstyr for tidlig deteksjon og varsling 3. ledd Flukt- og rømningsveier Merking og belysning a): Bygning i risikoklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg. Henvisninger: HO 2/98 og NS-EN 54-serien Preaksepterte ytelser til bokstav a) gjelder for disse punkter: 1. Brannalarmanlegg utføres i samsvar med tabell 3: Brannalarmkategori 2 4. Akustiske signalgivere suppleres med optiske signalgivere i rom som angitt i a) til d) 7. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til eksternt (evt lokalt) mottak som angitt i VTEK. Øvrige punkter anses ikke relevante for denne bygning. b) er ikke relevant. Bygning i risikoklasse 5 skal ha ledesystem. Her omfattes forsamlingssal. Skoledel i risikoklasse 3 vurderes å ikke omfattes av bestemmelse om ledesystem i store uoversiktlige brannceller ( ) kontorlandskap, undervisningsbaser (..).. Ledesystem utføres iht NS3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Preaksepterte ytelser som gjelder : 1. Markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsvei 3. Krav om ledesystem omfatter rømningsveier samt fluktveier i større, uoversiktlige brannceller 5. Særskilt tilrettelegging av fluktveier (ledesystem og taleinformasjon) i store brannceller vurderes 7. Ledesystem skal fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning. Pkt. 2, 4 og 6 er ikke relevante for denne bygning. 4. ledd Evakueringsplan Skal foreligge før bygget tas i bruk. Utarbeides av bruker. Rømningsplan Utarbeides av RIBr 5.ledd Merking av installasjoner Branntekniske installasjoner med betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket ledd Utgang fra branncelle tabell 1 og 2 - én utgang til sikkert sted, eller - utganger til to uavhengige rømningsveier, eller - én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsveier som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. Pkt 1: Tabell 1: Maks lengde fluktvei innenfor branncelle: 30 m. Pkt 2: Tabell 2: Trapperom: to stk Tr2 (a og b ikke relevant) Fravik / vurderinger, se bakerst i dokumentet: - Ikke mellomliggende rom mellom gymsal 104 og trapperom Rømning i to retninger fra elev- og lærergarderober 1. etasje - Rrømning i to retninger fra teknisk rom 211 Pkt 3, 4, 5 og 6: ikke relevant 2. ledd Ikke relevant 3. ledd Preakseptert ytelse pkt 2, bygning i RKL3 : Rømning kan ikke skje via vindu med uk mer enn 2,0m over terreng 4. ledd Lave byggverk Ref 3. ledd Dato: Side 6 av 11

7 5. ledd Brannceller for et stort antall personer 1. etasje: Gymsaler / Forsamlingssal Gymgarderober Persontall tabell 3 2. etasje: Undervisningsrom Preaksepterte ytelser Pkt 1, 2 og 3 gjelder 6. ledd Brannceller beregnet for sporadisk personopphold Grunnlag for dimensjonering av fri bredde i rømningsvei og utganger til rømningsvei: Forsamlingssal: Brutto golvareal pr. person 0,6 m2 Skole: Brutto golvareal pr. person 2 m2 i undervisningsrom Høyeste persontall: Forsamlingssal 398 m2 663 personer i forsamlingssal uten faste sitteplasser Gymgarderober: 2 klasser a 28 elever og 2 lærere = 2 x 30 = 60 personer Høyeste persontall: 54 personer Samtidig rømning fra to etasjer: - Via trapperom 100: Undervisningsrom og gymgarderober: = 84 personer - Via trapperom 114: Undervisningsrom, teknisk rom og gymgarderober: = 86 personer - Forsamlingssal har rømning direkte til det fri Pkt 1: I brannceller med mange personer må samlet fri bredde i utgangene bestemmes ut fra det antall personer branncellen er beregnet for. Dessuten: a) utgangene må være hensiktsmessig fordelt i lokalet b) Dimensjonerende breddekrav: 1 cm pr person Omfatter forsamlingssal: samlet fri bredde minst 663 cm Pkt 2: Brannceller beregnet for inntil 300 personer må ha minst to utganger til rømningsvei eller sikkert sted. Omfatter: Undervisningsrom og gymgarderober, skole RKL 3: To utganger Gymsal / forsamlingssal RKL 5: Stor sal for 663 personer kan deles i to a 328 / 335 personer med lydvegg. Det skal være separat rømning fra hver sal. Utganger direkte til det fri plasseres og dimensjoneres i samsvar med dette. Pkt. 3: Brannceller med mer enn 300 personer må ha minst to utganger til rømningsvei eller sikkert sted pluss én ekstra utgang pr. 300 personer. Gymsal / forsamlingssal RKL 5: Mer ennn 300 personer. Kravet omfatter også hver liten sal separat, ref. over. Utganger plasseres og dimensjoneres i samsvar med dette. Kan ha utgang gjennom annen branncelle, som ikke må ha brannfarlig aktivitet. Omfatter her: lagerrom, rengjøringsrom og tekniske rom. Krav om oversiktlig og godt belyst og merket rømningsvei gjelder. Dato: Side 7 av 11

8 7. ledd Dør fra branncelle til rømningsvei Rømningsvei 1.ledd Dør for manuell åpning: maks. 30N lukkekraft, ref Gjelder også når brannalarm er utløst. Preaksepterte ytelser som gjelder (kortversjon, ref. VTEK): Pkt 1 : Fri bredde min. 0,9 m i RKL 3 skole, (10M dørbredde) Pkt 2 : Fri bredde min. 1,2 m i RKL 5 forsamlingssal, (13M dørbredde) Pkt 4: Samlet fri bredde dim etter persontall, jf. femte ledd Pkt 5: Fri høyde minimum 2,0 m Pkt 6: Dør skal lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. Pkt 7: Selvlukkende dør (C) kan settes i åpen stilling. Må lukkes automatisk ved brannalarm og kunne åpnes manuelt ved rømning Pkt 8: Låsesystemet skal gi mulighet for tilbakerømning. Pkt 9: Dør til rømningsvei i bygg med brannalarmanlegg kan være låst når låssystemet åpnes automatisk ved alarm. Tydelig merket manuell knapp. Pkt 10: Det aksepteres inntil 10 sek tidsforsinkelse på manuell åpningsmekanisme. Pkt 11: Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravet om sikker rømning. Pkt 12: Dør til rømningsvei fra brannceller beregnet for et lite antall personer kan slå mot rømningsretningen. (Inntil 10 personer). Pkt. 3 er ikke relevant. Rømningsvei skal være egen branncelle og ha utgang til terreng eller annen brannseksjon. Utgang fra rømningsvei må plasseres eller beskyttes slik at rømning ikke hindres av stråling eller flammer fra brann i byggverket. Preaksepterte ytelser generelt: Pkt. 1, 3c, 4b, 7, 8 gjelder. Pkt 1: Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensete rom for andre formål. Pkt 3c: Avstand fra dør i branncelle til utgang til sikkert sted må være mindre enn 30 m. PKt 4b: Fri bredde i rømningsvei skal være min. 1,2 m. Pkt 7: I byggverk med flere etasjer må rømningsveiene dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. Pkt 8: Rømningsvei må ikke ha innsnevring Øvrige punkter er ikke relevante. Svalganger ikke relevant. 2.ledd 3.ledd 4.ledd Rømningsvei over flere Utforming i samsvar med 11-8 annet ledd og tabell 2 (Tr 2) etasjer trapp Oppdeling av Ikke relevant i denne bygning rømningsvei Hovedatkomst Hovedadkomst skal være tilrettelagt for sikker rømning. Dato: Side 8 av 11

9 5.ledd Dør i rømningsvei a) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel b) Dør skal slå ut i rømningsretning Pkt 1: Fri bredde på rømningsdør minst 1,2 m. Pkt 2: Automatisk dør kan benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm (oa) Pkt 3: Dør i rømningsvei i RKL 5 må være utført for sikker rømning ved at dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel. 6.ledd Overbygget gård Ikke relevant 7. ledd Heis Kan ikke benyttes som rømningsvei. Heis skal utformes med sikker stopp ved brannalarm Tilrettelegging for redning av husdyr V TILRETTELEGGING FOR SLOKKING Tilrettelegging for manuell slokking 1. ledd Tilrettelegging for effektiv manuell slokking 2.ledd Manuelt brannslokkeutstyr Ikke relevant RIV har ansvar for prosjektering av brannslanger. Bruker vurderer behov for eventuelle håndslokkeapparater i tillegg til dem som er angitt på brannplaner. Brannslanger og håndslokkeapparater er tilstrekkelig. Det foreligger ikke spesielle risiki som krever andre typer slokkemidler. Pkt. 1: Byggverk i risikoklasse 3 og 5 må ha brannslange Pkt. 3: Krav som angitt til eventuelle håndslokkeapparater gjelder. Det forutsettes færrest mulige håndslokkeapparater. Pkt. 2 og 4 er ikke relevant. 3.ledd 4.ledd Plassering manuelt brannslokkeutstyr Skilting manuelt brannslokkeutstyr Preaksepterte ytelser gjelder: Pkt. 1: Alle rom i byggverket må være dekket. Pkt. 2: Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom. Pkt. 3: Brannslange må ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk. Plassering skal være tydelig markert med skilt. Skilt skal være etterlysende eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt skal stå på tvers av ferdselsretningen. Evt. bruksanvisning også på de mest aktuelle fremmedspråk. Dato: Side 9 av 11

10 11-17 Tilrettelegging for rednings- og Må være i samsvar med krav fra Oslo Brann- og redningsetat. slokkemannskap 1. ledd Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskap Krav om tilrettelegging for kjørbar atkomst til hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i bygningen. Samordnes med løsninger for øvrige bygninger i skolen. Pkt. 2: I byggverk med et stort antall mennesker (RKL 5 og 6) må adkomst lett kunne åpnes av brannvesenet. (nøkkelboks er i bygg 01) Pkt 4: Det må vurderes om særskilt tiltak for ivaretakelse av brannvesenets internkommunikasjonsbehov er relevant Pkt 5: Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. ( NB plassering av brannslanger) Pkt. 1 er ikke relevant. Det er ikke rømning via vindu eller balkong. Pkt. 3 er ikke relevant. Det er ikke over 50 rom i bygget. Det er god adkomst for brannbil, lett tilkomst til bygningen for stigebil. 2.ledd Lokalisering og bekjemping av brann Preaksepterte ytelser - generelt: Pkt. 4 Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon: a) Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten b) Inspeksjonsluker må ikke svekke sjaktens brannmotstand. Krav EI60: ref. foran 11-8, andre ledd. c) Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling ivaretas ved luke evt. nedfellbare eller løse himlingselementer, maks avstand 10m. Pkt. 1 og 2 Loft: ikke relevant - bygningen har ikke loft Pkt. 3 Oppforete tak: Ikke relevant - bygningen har ikke oppforet tak Pkt. 5 Kjeller: ikke relevant, bygningen har ikke kjeller Preaksepterte ytelser - parkeringskjellere: Ikke relevant Preaksepterte ytelser - brannmannsheis: Ikke relevant Preaksepterte ytelser - vannforsyning: Utendørs: Pkt. 1 Brannkum / hydrant må plasseres innenfor m til hovedangrepsvei Pkt. 2 Det må være tilstrekkelig antall til at hele byggverket dekkes Pkt. 3 Slokkavannskapasiteten må være minst 50l/sek fordelt på minst to uttak (verifisere at eksisterende kummers plassering og antall er ok) Pkt. 4 Åpne vannkilder: ikke relevant 3.ledd Merking av branntekniske installasjoner Innendørs: Ikke relevant - bygningen er lavere enn 8 etasjer. Orienteringsplan i bygningens hovedangrepsvei iht krav i VTEK. Dato: Side 10 av 11

11 TEK10 Kravsområde Vurdering, tiltak Fravik og vurderinger: Utgang fra branncelle Krav til Tr2 Fravik: Det er ikke mellomliggende rom mellom hovedtrapperom 100 og dør fra gymsal 104. Tiltak: Det skal ikke rømmes fra salen via trapperommet. Døra skal ha samme brannklasse som veggen, dvs EI60-Csa. Løsning vurderes å være akseptabel, da konstruksjonen mot trapperommet dermed vil være å anse som en fullverdig komplett EI60 konstruksjon. Døra skal gå i lås når brannalarm går. Rutiner og system for låsing av døra følges opp i detaljprosjekteringen gjennom valg av låsesystem / kobling til brannalarmanlegget og skal inngå i brukers internkontrollsystem Krav til to uavhengige rømningsveier fra branncelle 1. etasje: Vurdering: Rømning i to retninger fra 4 stk elevgarderober: Hovedrømningsvei er via innganger til garderobene. Alternativ rømning er via gymsal og direkte ut til sikkert sted. Elevgarderober vurderes å være rom beregnet for sporadisk personopphold og kan ha utgang gjennom annen branncelle, ref. sjette ledd. Gymsaler inneholder ikke brannfarlig aktivitet. Vurdering: Rømning i to retninger fra 2 stk lærergarderober Hovedrømningsvei er via innganger til garderobene. Rom 126: Alternativ rømning er fra gang 128 via elevgarderobe 125 og gymsal 104. Rom 116: Alternativ rømning er via gymsal 104. Ovenstående vurderes å være i tråd med preakseptert ytelse første ledd om krav til to rømningsretninger fra én rømningsvei (her gang 128). Videre i tråd med sjette ledd om at rom beregnet for sporadisk personopphold (her lærergarderober) kan ha utgang gjennom annen branncelle, som her vil være elevgarderobe og gymsal. Ingen av disse inneholder brannfarlig aktivitet. 2. etasje: Fravik: Rømning i to retninger fra teknisk rom 211 Vurdere bruk av luke / leider i gulv mot underliggende rom (i 1. etasje), i yttervegg eller i tak. Må løses i sammenheng med endelig løsning for plassering av ventilasjonsanlegg mv i rommet, og i sammenheng med løsning for adkomst til tak for generelt vedlikehold. Rommet er kun beregnet for sporadisk opphold. Dato: Side 11 av 11

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT Oppdrag Trondheim Fagskole Oppdragsleder Brann Kari Silset Dato 28.05.2014 Oppdragsnummer 367560 Opprettet av Kari Silset Marit Sliper Drugli (KS) Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Sør- Trøndelag

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter GYSTADMYR Psykiatrileiligheter Brannteknisk hovedutforming C 24.06.2013 Krav til seksjoneringsskille tatt inn JG ØM ØM B 13.6.2013 ANBUDSUNDERLAG JG ØM ØM A 5.6.2013 Brannteknisk hovedutforming Intern

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS

GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS Brannobjekt: GID 1548/13/161/ 0/ 0; FRÆNA TORABU AS PROSJEKT 2016009 Ombygging av 1. etasje brannprosjektering nivå 1 Sofus Jørgensens veg 5 6415 MOLDE Telefon: 71 19 17 20 e-post: consult@solide.no www.solide.no

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Brannobjekt: legge tilrette for at bygningen på en. Branndokumentasjonen skal. er forebyggende tiltak mot brann.

Brannobjekt: legge tilrette for at bygningen på en. Branndokumentasjonen skal. er forebyggende tiltak mot brann. Brannobjekt: GID 1634/ 283/39/ 0/ 0; Oppdal Oppdal Distrikt tsmedisinske Senter KF BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON 2012052 BR1 STRATEGI NIVÅ A Branndokumentasjonen skal legge tilrette for at bygningen på en

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Brannkonsept Ekeberg skole, tilbygg

Brannkonsept Ekeberg skole, tilbygg Ekeberg Side 1 av 17 PROSJEKT NR: 754 PROSJERKTLEDER: Ingrid Flaa STED/DATO: Oslo 03.desember 2012 SIDER INKL.VEDLEGG: 19 (17+2) byggeteknikk prosjekteringsledelse Kongens gate 15 0153 Oslo Tlf 23 13 99

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk Brannceller 11-8. Brannceller Publisert dato 24.01.2014 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR - - - - - - 0 20131016 TRS BHG TRS Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase Generalentreprise Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00 - Fax 73

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2014-09- 04 Prosjekt navn: Marikollen flerbrukshall Oppdragsgiver: Rælingen

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Beregnet til Statsbygg Dokument type Rapport Dato 2016.03.15 Revisjon - FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Revisjon - Dato 2016.03.15 Utført av Sindre

Detaljer