Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34"

Transkript

1 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe med det høyeste antallet flyktninger og internt fordrevne noensinne. Det er derfor viktig at Norge og store kommuner som Bergen tar sin del av ansvaret for å gi beskyttelse til mennesker som er på flukt. Bystyret i Bergen fattet høsten 2013 et ambisiøst vedtak om at Bergen skal bosette 350 flyktninger i perioden i tråd med anmodningene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det har vært lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i de berørte kommunale tjenestene for å gjennomføre økningen i bosettingen. Bosettingstallene så langt i år tyder på at Bergen ligger an til å nå målet om bosetting for De åtte første månedene i år har Bergen bosatt 243 flyktninger og det er kommet 43 familiegjenforente. Det var 31. juli 524 aktive deltakere i kommunens introduksjonsprogram. Det er også kommet et stort antall innvandrere til Bergen av andre årsaker de siste årene og innvandrerbefolkningen i byen har vokst med over personer bare de siste tre årene. Dette har resultert i et stort press på kommunale tjenester som jobber med å ta i mot nye innvandrere. Bare norskopplæringen for voksne hadde over 3800 ulike elever innom skolen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert bedt Bergen kommune om å vurdere å øke vedtaket om bosetting av flyktninger for 2014 og 2015 uten å spesifisere et antall. Bergen roses i brevet for å ha fattet vedtak om å bosette flyktninger tråd med anmodningen fra IMDi i Det fremkommer også av brevet at Bergen kommune med sitt gjeldende bystyrevedtak fra 2013 om 350 bosatte pr år ligger på riktig nivå ut fra deres beregninger om hva som er Bergens andel av den nasjonale bosettingen. IMDi ber likevel om at Bergen skal ta i mot noen flere fordi det er en opphopning av personer i mottakene som er innvilget beskyttelse i Norge og venter på bosetting i en kommune. Mange av disse har ventet i over 1 år etter at de er innvilget en tillatelse. En viktig årsak til det store antallet bosettingsklare i mottak er at mange kommuner har problemer med å bosette flyktninger i tråd med anmodningen fra staten. Langt fra alle kommuner i landet har fulgt Bergens eksempel og fattet vedtak i tråd med den statlige anmodningen. Tall fra IMDi viser at det pr var 7695 vedtaksplasser tilgjengelig i kommunen i 2014 og 5678 i 2015, behovet er i følge IMDi på over Byrådet vil ut fra en samlet vurdering der det er tatt hensyn til innspill fra berørte kommunale tjenester ikke anbefale å fatte et nytt vedtak om bosetting utover de 1050 flyktningene kommunen har forpliktet seg til å ta i mot i perioden Inkludert det forventede antallet familiegjenforente i målgruppen utgjør dette 1350 personer i perioden. Byrådet er opptatt av at det skal være god kvalitet i tjenestene som tilbys flyktningene som blir bosatt i Bergen. Et godt individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram er vesentlig for å få til god inkludering av nyankomne flyktninger i Bergen. Introduksjonssenteret for flyktninger og Nygaard skole gir i dag et slikt programtilbud til mellom 500 og 600 deltakere. Programmet er på minst 30 timer i uken og består av norskopplæring og andre tiltak som kvalifiserer til deltakelse i ordinært arbeidsliv eller utdanning. Introduksjonsprogrammet i Bergen er pr i dag det klart største programmet i Norge i volum og tjenesten melder at den ikke har mulighet til å ta i mot flere. Nygaard skole, som har ansvar for norskopplæring for voksne innvandrere, melder også om at de ikke har kapasitet til å ta i mot flere enn det vi har forpliktet oss til allerede. 1

2 Fra 2015 skal det innføres en forsøksordning der fylkesmennene i Hordaland og Østfold skal overta bosettingsarbeidet fra IMDi i disse fylkene. Byrådet formoder at denne forsøksordningen vil ha en positiv effekt på bosettingsarbeidet i disse fylkene. Bergen, som er en stor og viktig bosettingskommune, vil tilby seg å bistå med veiledning og informasjon til nye og mindre bosettingskommuner. Kommunen har gjennom en årrekke opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger. Bystyret i Bergen vedtok , etter en interpellasjon fra SV, at Bergen kommune skal tilby seg å ta i mot 30 syriske overføringsflyktninger med ekstra hjelpebehov som ble avvist av UDI på grunn av manglende kapasitet i kommunene. Byrådet har fulgt opp denne saken gjennom å sende et brev til justisog beredskapsministeren der det redegjøres for vedtaket i bystyret og at kommunen er villig til å samarbeide med norske utlendingsmyndigheter om å ta i mot inntil 30 flyktninger fra Syria med ekstra hjelpebehov. Dette kan gjøres innenfor vedtaket om bosetting av 1050 flyktninger i perioden Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 1.3 b: Bystyret skal fastsette kommunens overordnete mål og retningslinjer. Innenfor de områder bystyret skal utvikle langsiktige strategier for, har bystyret ansvar for årlig å fastsette mål og retningslinjer. Dette ansvaret kommer til uttrykk gjennom behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan, overordnete arealplaner, utbyggingsprogrammer, øvrige rammeplaner og fagplaner og planer for utvikling og tilpasning av den kommunale organisasjonen. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune tar statusrapporten til orientering og fastholder vedtaket om bosetting av 350 flyktninger hvert år i perioden Det forventes dessuten at det vil komme om lag 100 familiegjenforente. 2. Det legges til grunn at byrådet foreslår nødvendige budsjettmessige tilpasninger i forbindelse med: Tilleggsinnstilling til budsjett 2015/Økonomiplan Dato: 28. oktober 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Eiler Macody Lund byråd for sosial, bolig og områdesatsing Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2

3 Saksutredning: Byrådet har årlig lagt frem en sak om bosetting av flyktninger til bystyret. For perioden har bystyret vedtatt at «1. Bergen kommune vil bosette 350 flyktninger hvert år i perioden av disse plassene er forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. Det forventes å komme 100 familiegjenforente i tillegg. Det endelige bosettingstallet vil avhenge av tilgangen til boliger i det private leiemarkedet.» Bosettingsvedtaket for 2013 ble videre økt fra 265 til 300. Det ble også vedtatt at «3. Byrådet skal hvert år i bosettingsperioden levere en rapport om status i bosettingsarbeidet. Her vil det også bli spilt inn eventuelle justeringer for de berørte tjenestene.» Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert anmodet Bergen kommune om å øke vedtaket om bosetting av flyktninger for 2014 og 2015 uten å spesifisere tallet de ønsker. Denne saksutredningen vil berøre tre hovedtemaer: 1. Statusrapport om bosettingsarbeidet i Bergen Vurdering av bosetting utover vedtak på Budsjettmessige tilpasninger som følge av høy bosetting av flyktninger 1. Statusrapport for bosetting Resultatet for bosetting av flyktninger i 2013 var at det ble bosatt 306 personer i samarbeid med IMDi. Samme året kom det 99 familiegjenforente. Totalt kom det altså 405 personer i målgruppen til Introduksjonssenteret for flyktninger. Dette innebærer en økning på 28 fra året før og en økning på 138 i forhold til Hovedårsaken til det gode bosettingsresultatet var at Bergen kommune har lagt til rette for at mange flyktninger klarer å skaffe seg bolig i det private leiemarkedet. Tilgangen på kommunale boliger var på nivå med året før. Tabell 1 Bosetting av flyktninger Flyktninger Familiegjenforente Totalt Etter første halvår ligger Bergen godt an til å oppfylle vedtaket om bosetting. Det var pr bosatt 217 i samarbeid med IMDi. De fleste kom fra Somalia, Eritrea og Syria. Et klart flertall av de som har fått vedtak om bosetting i Bergen har funnet seg bolig i det private leiemarkedet. Det er en forutsetning for høy bosetting i Bergen at en stor andel av de bosatte finner bolig på egen hånd. De siste årene har Bergen lagt til rette for at flyktninger som klarer å finne boliger selv kan få bosetting i Bergen. Dette er en strategi som Bergen kommune har lykkes godt med de siste årene. Allerede pr i år er det bosatt flere på denne måten enn for hele året i 2012 og Rundt 25% av ledigmeldte kommunale boliger skal fordeles til målgruppen og tallene viser at det ikke har vært noen økning her. Andelen kommunale boliger forventes imidlertid å øke noe utover høsten pga av ferdigstillelse av boliger og bosetting av familier fra Syria i kommunale boliger. Tabell 2 Fordeling bosetting av bosatte flyktninger * Kommunal bolig Godkjente private kontrakter *Pr

4 Tabell 3 Største bosatte nasjonaliteter * Somalia Eritrea Syria Etiopia Afghanistan Statsløs 18 4 *Pr De siste årene er det kommet særlig mange flyktninger fra Eritrea og Somalia. I 2013 bosatte Bergen flest fra Somalia og det bodde ved forrige årsskiftet 1531 personer med somalisk bakgrunn i Bergen. De siste tallene fra Utlendingsdirektoratet viser at det de siste månedene har kommet særlig mange asylsøkere fra Eritrea og flere fra Syria mens søknadstallene fra Somalia har sunket betydelig. Det forventes at det fortsatt vil komme mange flyktninger fra Eritrea til Bergen samtidig som det kommer flere fra Syria og en gradvis nedgang i nyankomne fra Somalia. Norge gjenbosetter dessuten i år 1000 syriske flyktninger i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger fra flyktningeleirer i nærområdene rundt Syria. Bergen har tatt i mot flere familier fra Syria på denne måte og skal ta i mot flere høsten Bosetting av enslige mindreårige Bergen kommune har i 2014 et vedtak om bosetting av enslige mindreårige 25 flyktninger. I Bergen er det Bergenhus barneversnstjeneste som har ansvar for å gjennomføre bosetting av enslige mindreårige. De melder at det kan ligge an til et lite negativt avvik i forhold til måltallet på 25: «Bergenhus barneverntjeneste har de siste årene bosatt mellom nye enslige mindreårige flyktninger hvert år. Hvert barn som har ankommet har fått et individuelt tilpasset bo- og omsorgstilbud. Dette har vært mulig bl.a. ved et tett og godt samarbeid med Bufetat, der man har fått tilgang på omsorgsplasser i egne barnevernsinstitusjoner. Totalt har vi nå 111 enslige mindreårige med aktive tiltak fra barneverntjenesten, 50 av disse bor i bofellesskap eller institusjon. Så langt i år har Bergen fått henvendelse på å bosette 15 enslige mindreårige (av totalt 25 avtalte bosettinger for 2014). 13 er allerede bosatt, mens man vil bosette de to siste i første halvdel av september (de skal inn i kommunale tiltak). Av de 13 som er ankommet, er 11 plassert i kommunale tiltak. Alle de kommunale tiltakene fylles slik opp. Selv om vi regner med ytterligere utflyttinger i løpet av høsten, så har vi ikke nok omsorgsplasser til å ta i mot 10 nye før året er omme. Dersom Bufetat ikke bistår oss, og vi heller ikke kan bruke private institusjoner, vil vanskelig klare å nå måltallet med 25 nye bosettinger i 2014.» Tabell 3 Bosetting av enslige mindreårige * *Pr Vurdering av anmodning om bosetting utover 350 Byrådet har i vurderingen av anmodningen fra IMDi om å bosette flere flyktninger utover 350 lagt avgjørende vekt på at kommunen allerede har strukket seg langt og lagt et sterkt press på de berørte tjenestene om å nå måltallet om bosetting av 350 flyktninger i Allerede i saksutredningen om bosetting for sa tjenestene i fra om at en bosetting på 350 årlig vil være krevende å gjennomføre. Prognosene etter 7 måneder tyder på at Introduksjonssenteret for flyktninger har gjort en 4

5 solid innsats og klarer å nå målsettingen men det vil ikke være gjennomførbart med en ytterligere økning. Det er særlig to forhold som legger begrensinger på bosettingen tilgangen på boliger og kapasitet i de ansvarlige tjenestene. 1. Boliger Boligetaten i Bergen kommune skriver i innspill til denne saken: «Bergen kommune har ikke muligheter til å bosette 350 flyktninger, utelukkende ved å bruke den kommunale boligmassen. Det er køer for å få tildelt kommunal bolig i Bergen og selv om Bergen kommune har en vekst i den kommunale boligmassen vil ikke dette være tilstrekkelig til å møte etterspørselen et slikt bosettings nivå vil medføre. Rundt 25 % av de ledigmeldte kommunale boligene har blitt stilt til disposisjon for bosetting av flyktninger. Det er ikke mulig å øke denne andelen uten at dette vil gå utover ventetiden for andre som har behov for en kommunal bolig. Hittil i 2014 har det vært ledigmeldt 204 (373 i hele 2013) boliger, hvorav 44 (2013:68) boliger er tildelt direkte til førstegangsbosetting av flyktninger. Det har skjedd en dreining mot at det tildeles flere familieboliger, 24 av boligene som er tildelt hittil i år er 3 og 4 roms leiligheter. Dersom Bergen kommune skal klare å bosette i tråd med anmodningen fra IMDi må en stor andel av flyktningene selv finne seg bolig i det private leiemarkedet. De siste årene har Bergen kommune lagt til rette for at flyktninger som kan finne bolig på egenhånd får bosetting i kommunen. Introduksjonssenteret for flyktninger har ansatt en person som jobber med å følge opp disse kontraktene. Personer knyttet til Introduksjonssenteret har fått et godt rykte blant etablerte utleiere i Bergen og det er også en tendens til at veletablerte personer med flyktningbakgrunn kjøper boliger der de leier ut rom eller hybler til nyankomne flyktninger. Det er også positivt at holdningsundersøkelsen viser at et stort flertall av bergenserne er positive til å leie ut til personer med innvandrerbakgrunn.» Etat for sosiale tjenester skriver i sitt innspill til denne saken om arbeidet med bosetting i private kontrakter: «En tilfredsstillende bosituasjon er avgjørende for en vellykket integrering. Grundig oppfølging av private kontrakter, tett samarbeid med huseiere og med IMDI er nødvendig for å kvalitetssikre ordningen. Det inngås i overkant 15 private kontrakter pr. måned. Svært mange av disse boligene er preget av å være midlertidige. Forutsatt tilstrekkelig tilgang på boliger i 2014, regner Introduksjonssenteret med å komme i mål med å bosette vår andel av den resterende kvoten, 118 personer, dvs at 24 personer skal bosettes pr. mnd. ut 2014.» Etaten anbefaler ikke å øke antallet private kontrakter utover dagens nivå. Antall tildelinger av kommunale boliger til flyktninger bør økes for å sikre mer trygge og stabile boforhold. De ansvarlige tjenestene melder at det med dagens boligsituasjon ikke vil være forsvarlig å fatte vedtak om bosetting av flere flyktninger. «Det har det vært en markant økning i antall private kontrakter de siste fire årene. Pågangen fra flyktninger som ønsker å få privat leiekontrakt vurdert og godkjent er stor. Vi erfarer at mange klarer å skaffe seg bolig på egenhånd, hovedsakelig gjennom bekjente/nettverk. Dette er positivt, men det er viktig å understreke at ordningen har mange negative sider som vi har erfart underveis. Vi ser at mange som bosetter seg på denne måten flytter etter svært kort tid. Slik sett blir ordningen brukt som en inngangsbillett for å komme til Bergen Kommune. Det er til en hver tid ca 20 personer som er bostedsløse enten ved at de er blitt sagt opp pga ombygging/salg eller at de selv velger å si opp avtalen. Flyktningene som bosetter seg på private kontrakter har i utgangspunktet ansvar for å finne ny bolig selv. Erfaringsmessig ender de likevel ofte hos Nav Sosial som bostedsløse. Vi er bekymret for at ordningen skaper uforholdsmessig mange bostedsløse og i neste omgang utfordrer den kommunale boligkøen. Vi har også erfart at mange ikke melder flytting hverken til Folkeregisteret eller til oss. Dette fører til at det 5

6 kan være vanskelig å ha den fulle oversikten over hvor flyktningene faktisk bor, og under hvilke forhold de bor i. Dette ser vi på som svært bekymringsfullt.» 2. Kapasitet i tjenestene Det er store utfordringer knyttet til å ta i mot og gi et programtilbud i tråd med introduksjonsloven til det store antallet programdeltakere som utgjør introduksjonsprogrammet i Bergen. Ved utgangen av juli var det 524 aktive deltakere i Bergen. Dersom antallet programdeltakere øker ytterligere vil kommunen måtte bruke mer ressurser på gjennomføring av program om det skal gis et godt faglig tilbud i tråd med rettighetene deltakerne har jf introduksjonsloven. Prosessen med inntak og bosetting er arbeidskrevende og økt volum i bosettingen vil kreve økte ressurser til å gjennomføre også denne oppgaven. Introduksjonssenteret må høsten 2014 delvis ominnrede lokalene sine for å få på plass flere kontorplasser. En ytterligere utvidelse av senteret vil kreve større lokaler. Det legges her til at senteret i 2012 flyttet inn i nye og større lokaler. Norskopplæringen ved Nygaard skole har ikke kapasitet til å ta i mot flere deltakere enn de gjør i dag. Skolen hadde over 3800 voksne deltakere i opplæring i 2013 og en stor andel av disse elevene er introduksjonsprogramdeltakere som har rett på heldagsprogram. Selv om skolen har ulike kurstilbud som utnytter lokalene både på dag, ettermiddags og kveldstid er ikke lokalene store nok til å håndtere den store elevmengden. Nygård skole skriver i en uttalelse: «Det er vanskelig for Nygård skole å øke antall deltakere på dagtid. Våre lokaler blir maksimalt utnyttet og vi har ut i fra dagens situasjon behov for økte lokaler. Kommende skoleår gir vi også langt flere deltakere i introduksjonsprogrammet et tilbud utover 20 undervisningstimer i uken. Konsekvensen av dette, er at vi bruker lokalene våre i større grad hele dagen og det blir vanskeligere å øke antallet ved å dele dagen i 2 dagøkter.» Bergen er ikke bedt om å bosette enslige mindreårige flyktninger utover 25 årlig. Økt bosetting av denne gruppen er dermed ikke et tema her. Konklusjonen fra de berørte kommunale tjenestene er entydig: Bergen kommune har ikke kapasitet til å øke vedtakstallet for bosetting i 2014 eller Budsjettmessige tilpasninger Kommunens utgifter til bosetting av flyktninger skal dekkes inn av det statlige integreringstilskuddet. Dette er en pr. capita-tilskuddsordning som utbetales den kommunen hvor den bosatte har folkeregistrert adresse. Utbetalingen skjer over en femårsperiode. Satsene for 2013 vises i tabell 3. Kommunens utgifter til bosetting av flyktninger kartlegges i den årlige rapporten som utarbeides av Beregningsutvalget som er satt sammen av medlemmer fra stat og kommune. Rapporten fra 2013 viser at det kommunale bosettingsarbeidet kom ut med en viss underdekning i forhold til det kommunale tilskuddet. Under vises de gjeldende tilskuddssatsene fra I tabell 5 vises prognose for integreringstilskuddet for Bergen basert på årets satser. Økningen i satsene kommer i statsbudsjettet og prognosene vil bli oppdatert i tilleggsinnstillingen til budsjett 2014 med de nye tilskuddssatsene. Basert på tidligere Tabell 4 Tilskuddssatser integreringstilskudd 2014 Integreringstilskudd Bosettingsår År-1 (2014) Sats År-2 (2013) kr År-3 (2012) kr År-4 (2011) kr År-5 (2010) kr kr (voksen, barn, enslig mindreårig) kr (enslig voksen) 6

7 Barnehagetilskudd Eldretilskudd Særskilt tilskudd enslige mindreårige Personer med kjente funksjonshemminger kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) kr Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Tabell 5 Estimert integreringstilskudd for Bergen kommune * Tilskuddsår Estimert integreringstilskudd Estimert EM-tilskudd Totalt *Forutsetningen for estimatene er bosetting av 350 flyktninger (25 EM) og 100 familiegjenforente hvert år i perioden Tilskuddssatsene for 2014 er brukt for hele perioden. Jevnt høy bosetting og familiegjenforening i perioden utløser merutgifter til blant annet introduksjonsstønad, etableringskostnader, tolking, veiledning og program. Det må tas høyde for at introduksjonsprogrammet vil ha flere deltakere enn i dag. Også andre brukere som utløser integreringstilskudd vil ha behov for oppfølging fra andre kommunale tjenester. Det forutsettes at merinntektene fra det statlige integreringstilskuddet dekker merutgiftene knyttet til økt bosetting. Medregnet satsøkningene som forventes i statsbudsjettet beregnes det at inntektene fra integreringstilskuddet for Bergen vil øke med mellom 20 og 30 millioner fra 2014 til 2015 dersom kommunen når måltallet om bosetting av 350 personer. Byrådet vil i forbindelse med rapportering av status i bosettingsarbeidet i 2015 også melde fra om behov for eventuelle budsjettmessige justeringer for de berørte tjenestene. Byrådsavdeling for sosial bolig og områdesatsing Introduksjonssenteret for flyktninger økt ressursbehov som følge av et stort antall brukere Introduksjonssenteret bosetter stadig flere overføringsflyktninger. Dette er en gruppe som har behov for ennå mer oppfølging enn tidligere asylsøkere som gjerne har en del erfaring i det å bo i Norge. Det forventes også økte utgifter til integreringsstønad fordi prognosen for det gjennomsnittlige antallet deltakere økes fra 542 i 2014 til 578 i Økte tolkeutgifter Det er et stort behov for tolk samtaler og i programtiltak er helt avgjørende for at de skal kunne nyttiggjøre seg tiltakene. Tolketjenesten opplevde i fjor en økning i oppdrag på 11 prosent. Hittil i år er økningen på 17 %. Dette innebærer en økning på 5-6 årsverk. Denne økningen i oppdragsmengde innebærer også økt press på tolkeformidlerne som skal formidle mer enn oppdrag. Det er derfor behov for 1 ny stilling som tolkeformidler, samt en økning i lønnsmidler til tolketjenesten med 3.5 millioner i 2014 og To nye kommunepsykologer Bergen kommune har fått prosjektmidler fra helsedirektoratet for å ansette to kommunepsykologer. Disse stillingene er organisatorisk knyttet til Introdukjsonssenteret men har kontorplass og er en del av det faglige felleskapet ved Senter for krisepsykologi. Psykologene vil ha særlig fokus på mennesker som har opplevd traumer, vold og/eller sorg. En del av disse står i fare for å utvikle symptomer som hindrer livsutfoldelse og deltakelse i arbeidslivet. En gruppe som har særlige udekkede behov på dette feltet er 7

8 flyktninger. Bergen mottar i år rundt 450 nye flyktninger og trolig vil rundt 50 av disse komme fra krigsområdene i Syria. En rekke av de andre er også fra krigsområder og mange har en flukt bak seg som i seg selv er traumatisk. Bergen kommune har i dag ikke et fullgodt apparat til å bistå disse til å tilpasse seg et godt liv i Norge. Senter for krisepsykologi har utviklet mange gode verktøyer for selvhjelp og for gruppetilbud til personer med traumer. Ansatte i vårt Introduksjonssenter for flyktninger kan læres opp i å bruker disse verktøyene ved at de arbeider sammen med psykologene. Også den kommunale flyktningehelsetjenesten trenger å jobbe grundigere med screening av psykologiske plager hos nyankomne flyktninger og det er viktig å ha tilgjengelige tilbud for dem som etter screening viser at de trenger hjelp. Den kommunale egenandelen til disse stillingene beregnes i 2015 til 1 million som dekkes inn av økninger i integreringstilskuddet. Ny sjanse kvalifiseringssenteret for innvandrere Arbeidstreningsprosjektet «Mat og prat» er en del av tilbudet til Ny sjanse kvalifiseringssenteret for innvandrere. En del av de tidligere deltakerne fra introduksjonsprogrammet har fortsatt behov for en del oppfølging og arbeidstrening før de kan delta i det ordinære arbeidslivet. For noen av disse deltakerne, særlig kvinner med lite skolebakgrunn, er tiltaket Mat og prat et godt tilbud. Tidligere har dette prosjektet blitt dekket av statlige prosjektmidler. De fleste deltakerne i dette tilbudet er personer som utløser integreringstilskudd. Det er behov for til å opprettholde dette tiltaket som dekkes inn av økninger i integreringstilskuddet. Byrådsavdeling for helse og omsorg Smittevernarbeid for nyankomne flyktninger Overføringsflyktninger og familiegjenforente kommer ofte rett fra flyktningeleire eller dårlige forhold og krever omfattende oppfølging av Helsetjenesten for nyankomne flyktninger. De har ikke norske personnummer når de kommer, og smittevernkontoret følger dem opp helt til de har personnummer og kan velge fastlege. Det kan ta opp til flere måneder. Barna som kommer på denne måten må sjekkes for sykdommer samt kontrolleres av helsesøster, og i tillegg fullvaksineres for det de mangler i vaksinasjonsprogrammet. Alt arbeid med disse krever tolk, og tar derfor dobbelt så lang tid. Dette arbeidet estimeres til ca 2 årsverk på smittevernkontoret, avhengig av hvor mange barn som kommer. BHO foreslår minimum styrking tilsvarende ett årsverk. Smittevernkontoret har ikke blitt styrket for å håndtere en bosetting på det nivået vi har i dag. Budsjettbehov: 1 årsverk rådgiver inkl. driftsutgifter kr. 0,75 millioner. Barneverntjenester I Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) sin studie om barn i barnevernet dokumenteres det at barn med innvandrerbakgrunn, herunder barn som selv er innvandrere, utgjør som gruppe den høyeste andelen av barn i barnevernet. «Her fikk en av ti tiltak (100 per 1000) fra barnevernet i 2010 sammenlignet med en av 33 (30 av 1000) for norskfødte barn med norskfødte foreldre», Rapport nr. 9/14 Barnevernvern i Norge De vises til at barnevernet benytter to hovedtyper av plasseringer utenfor hjemmet, fosterhjem og institusjon, og at en ser at barn og unge som selv er innvandrer har en høyere forekomst av plasseringer i institusjon. Fra 2014 er kommunens egenandel for kjøp av plass i barneverninstitusjon kr Budsjettbehov: Det bør vurderes en styrking av det ordinære tiltaksbudsjettet i barnevernet for å finansiere barnevernstiltak for målgruppen nyankomne flyktninger i størrelsesorden 1,5 millioner. 8

9 Helsestasjonstjeneste Helsestasjonstjenesten ble som oppfølging av bosettingssaken styrket med ett årsverk i budsjettet for 2014 knyttet til nyankomne flyktninger. Fra tidligere er det budsjettert med ett årsverk knyttet til samme målgruppe. Økningen er beskjeden sett i relasjon til omfanget av oppgaver forbundet med oppfølging av barn av flyktninger. Ressursen i 2014 er fordelt på alle enheter ut i fra antall barn med innvandrerbakgrunn. Det foreslås å øke innsatsen slik at det er midler tilsvarende 3 årsverk knyttet til målgruppen nyankomne flyktninger. Budsjettbehov: 1 årsverk rådgivere inkl. driftsutgifter kr. 0,75 millioner. Psykiske helsetjenester for barn og unge Etat for barn og familie har det organisatoriske ansvaret for tiltak til psykisk syke barn og unge. Det må legges til grunn at bosetting av traumatiserte familier fra krigsområder skaper et behov for betydelig oppfølging etter bosetting i Bergen. Ett årsverk vil representere en viktig begynnelse for å møte etterspørselen etter psykiske helsetjenester hos barn og unge i målgruppen Budsjettbehov: 1 årsverk inkl. driftsutgifter kr. 0,75 millioner. Oppsummering økonomiske konsekvenser Tabell 6 Oversikt stipulerte merutgifter ved høy bosetting 2015 Byrådsavdeling BSBO - Integreringsstønad BSBO Introduksjonssenteret mottak og administrasjon BSBO - tolketjenesten BSBO 2 psykologstillinger BSBO Ny sjanse - kvalifiseringsenteret BHO - Smittevernkontoret BHO - Barnevernstjenester BHO - Helsestasjonstjenester BHO psykiske helsetjenester barn/unge Totalt Byrådet vil vurdere nærmere rammeendringer i forbindelse med tilleggsinnstillingen til Budsjett 2015/Økonomiplan

Byrådssak 266/13. Bosetting av flyktninger ESARK

Byrådssak 266/13. Bosetting av flyktninger ESARK Byrådssak 266/13 Bosetting av flyktninger 2014-2016 SOSE ESARK-492-201222487-22 Hva saken gjelder: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert 02.05.2013 anmodet Bergen kommune om å

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: 201500494-20 Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial

Detaljer

Byrådssak 327/12. Bosetting av flyktninger i 2012 og 2013 SARK-49-200803446-90

Byrådssak 327/12. Bosetting av flyktninger i 2012 og 2013 SARK-49-200803446-90 Byrådssak 327/12 Bosetting av flyktninger i 2012 og 2013 SOSE SARK-49-200803446-90 Hva saken gjelder: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert 22.05.2012 anmodet Bergen kommune om

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/2236-12 Dato: 24.11.2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 Vedlegg: Lillehammer kommune - justert anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Byrådssak 56/10. Dato: 7. januar Byrådet. Bosetting av flyktninger SARK

Byrådssak 56/10. Dato: 7. januar Byrådet. Bosetting av flyktninger SARK Dato: 7. januar 2010 Byrådssak 56/10 Byrådet Bosetting av flyktninger 2010. MAER SARK-49-200803446-51 Hva saken gjelder: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Bergen kommune om bosetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Det utarbeides ny rutine for kartlegging av nyankomne flyktninger.

Det utarbeides ny rutine for kartlegging av nyankomne flyktninger. Byrådssak 1297 /15 Bedre samordning av kommunens innsats for god flyktningehelse SOSE ESARK-492-201504420-14 Hva saken gjelder: Bergen er inne i en periode der kommunen bosetter et stort antall flyktninger.

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ASB-15/14916-1 89492/15 28.09.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 13.10.2015 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Byrådssak 473/15. Bosetting av flyktninger ESARK

Byrådssak 473/15. Bosetting av flyktninger ESARK Byrådssak 473/15 Bosetting av flyktninger 2016-2017 MADH ESARK-492-201504420-35 Hva saken gjelder: Europa har det siste halvåret opplevd tilstrømning av flyktninger fra land utenfor Europa som savner sidestykke

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.11.2015 81099/2015 2015/5556 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Komite for Helse, omsorg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 1.november Byrådet. Bosetting av flyktninger 2011 SARK

Byrådssak /10. Dato: 1.november Byrådet. Bosetting av flyktninger 2011 SARK Dato: 1.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bosetting av flyktninger 2011 YALO SARK-49-200803446-63 Hva saken gjelder: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(imdi) har i brev datert 20.09.10 anmodet Bergen

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 14.04.2016 Anders Fyhn Seksjon for introduksjon og kvalifisering, IMDi Øst

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.12.2015 Referanse: 28281/2015 Arkiv: F31 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Bosetting av flyktninger 2016-2017 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOSETTING AV FLYKTNINGER BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Flerkulturelt råd Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/131-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jon Erik Rønning Arkiv: 13/4933-1 Dato: 10.09.2013 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Vedlegg: Sammendrag: Flyktninger som har fatt opphold i Norge

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Byrådssak 77/17. Bosetting av flyktninger i 2017 ESARK

Byrådssak 77/17. Bosetting av flyktninger i 2017 ESARK Byrådssak 77/17 Bosetting av flyktninger i 2017 SOSE ESARK-492-201631910-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem sak om bosetting av flyktninger i 2017. Byrådet viderefører i saken en tydelig vilje til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge O m bosettings - og integrerings arbeidet Desember 201 4

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge O m bosettings - og integrerings arbeidet Desember 201 4 lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Informasjons b rev O m bosettings - og integrerings arbeidet Desember 201 4 Til alle bosettingskommuner i Midt-Norge Hei alle sammen, IMDi Midt-Norge

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Asylsøknader til Norge, 2016 og 2017 700 600

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge Barn som kommer alene til Norge Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge 1 HVEM ER BARNA? Flest gutter fra Afghanistan Noen ankomster fra Eritrea, Syria og Somalia. 350 300 250

Detaljer

Statistikkrapportering 2017

Statistikkrapportering 2017 Statistikkrapportering 2017 Raskere bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 1. Personer i mottak som skal bosettes 2. Bosettingsklare som er tildelt kommune 3. Bosettingsklare

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Innhold: Status og behov for bosetting og integrering Kvalifisering og sysselsetting av flyktninger Økonomi 02.03.2016

Detaljer

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting Dato: 21.mars 2011 Byrådssak 83/11 Byrådet Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting ATNA SARK-03-201100086-10 Hva saken gjelder: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Asylsøknader til Norge, 2016 og 2017 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Desember 201 5

lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Desember 201 5 lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi Midt - Norge Informasjons b rev om bosetting s arbeidet Desember 201 5 Til alle bosettingskommuner og asylmottak i Midt-Norge Hei alle sammen, IMDi Midt-Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Liva Aronsen Saksmappe: 2015/6975-35176/ Arkiv: F31 Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Formannskap

Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Formannskap Bosetting av flyktninger 2014-2016 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 13/03982-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 20.11.2013 Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 20 personer i 2014

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1183 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2326 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 015/10 DRIFTSUTV ALG Dato: 03.03.2010

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer