Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark"

Transkript

1 Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen

2 Photo: N.N. / StatoilHydro

3 sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren i løpet av Totalt har disse bedriftene en omsetning på 2,7 milliarder kroner, av dette er 1,9 milliarder leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 71 prosent av den totale omsetningen i disse bedriftene. 69 prosent av omsetningen kommer fra de 7 bedriftene som har kontrakt med StatoilHydro for modifikasjon og vedlikehold på Hammerfest LNG, Melkøya. 12 av bedriftene hadde over 90 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Flest leverandørbedrifter er lokalisert i Hammerfest, disse bedriftene har over 90 prosent av alle leveranser fra Finnmark. Leveransene fra bedriftene i Finnmark krever mye fagarbeidere. 51 prosent av kompetansen som knyttes til leveranser til petroleumssektoren i Finnmark er på fagskolenivå. Bedriftene opplyser også om at 44 prosent av leveransene krevde personell med høyere utdanning, og 27 prosent krevde personell med bakgrunn fra videregående skole. 68 prosent av bedriftene som har hatt leveranser vil ha behov for å rekruttere ny kompetanse fremover. 30 prosent av bedriftene opplyser at de vil ha behov for personer med høyere utdanning. Spesielt gjelder dette ingeniører og personell med annen teknisk utdanning. 14 prosent av bedriftene har behov for kompetanse på videregående skole eller fagskolenivå, mens 20 prosent opplyser at de har behov for arbeidskraft med fagbrev. De største leveransene er knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, i tillegg er det betydelige leveranser av støtte- og servicetjenester. Blant bedriftene som har hatt leveranser i 2008 hadde 39 prosent av bedriftene ikke hatt noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. En rekke bedrifter hadde inngått samarbeid, dette er ganske jevnt fordelt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hele 21 prosent av bedriftene hadde internasjonalt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Bedriftene forteller at den største utfordringen for framtidig vekst er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Noe som igjen bidrar til at mange bedrifter opplever at de blir for små til å kunne konkurrere om de store kontraktene. Videre opplever mange å tape konkurransen med miljøer i Sør-Norge, og føler seg ofte forbigått i leveransesammenheng. En annen stor utfordring for Finnmark er å øke andelen lokal sysselsetting hos bedriftene. Totalt i Finnmark utføres det 990 petroleumsrelaterte årsverk. I tillegg utføres det ca 514 årsverk av leiepersonell som ikke er bosatt i Finnmark og derfor heller ikke medregnet i samlet utførte årsverk. 3

4 Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen for LEVERT 2008 er å få en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. Det er et mål for både regionale og sentrale myndigheter at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi nye arbeidsplasser i regionen. Det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner i landsdelen, men det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles. Denne rapporten skal gi en lett tilgjengelig oversikt over leverandørindustrien i Finnmark. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser, denne avgrensingen er gjort for å gi et tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I tillegg til leveransene som framkommer her vil det finnes en lang rekke andre varer og tjenester som genererer verdiskaping i nord, dette kan være knyttet til hotell og transport, mat- og forbruksvarer samt IT og annet kontorutstyr. I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Finnmark, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Ytterligere presisering; For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Finnmark som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Finnmark. Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet, med respektive sentre og fakulteter, som selger tjenester til bransjen, da disse regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. å selge selskapets produkter i Finnmark. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. Det finnes også enkelte rederier hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Finnmark som har det administrative ansvaret /management for skipene har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i regionen tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg og anleggssektoren som har hatt leveranser til petroleumsselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Herunder er det flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av blant annet kontorbygg. Selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs er blitt inkludert. For å få oversikt over hvilke bedrifter som kan være aktuelle for å ha hatt leveranser til petroleumssektoren er det tatt utgangspunkt i en rekke tilgjengelige lister og databaser. Viktige kilder er medlemslistene til leverandørnettverk og interesseorganisasjoner som Petro Arctic og lokale næringsforeninger, disse fanger opp en stor andel av bedrifter som har en uttrykt målsetting av å jobbe opp mot petroleumssektoren. I tillegg har en også tatt utgangspunkt i deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer. Den første kartleggingen ga et tilfang på 155 bedrifter som ble fulgt opp med intervjuer. Totalt er det 68 bedrifter som oppgir at de har leveranser som passer inn i definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som arbeidsoppgave 4

5 omsetning og sysselsetting I intervjurunden var det 68 bedrifter som oppga at de har hatt relevante leveranser til petroleumssektoren. Totalt har disse bedriftene en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Intervjuene avdekket at 1,9 milliarder kroner av dette var fra leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør hele 71 prosent av den totale omsetningen i disse bedriftene. 7 av bedriftene som er med i undersøkelsen er hoved-leverandører til Hammerfest LNG på Melkøya. 99 prosent av deres samlede omsetning på 1,35 milliarder kroner er fra LNG fabrikken. Disse 7 bedriftene er alle nasjonale eller internasjonale selskap som har etablert avdelingskontor i Hammerfest. Kun 143 årsverk utført av disse bedriftene er fra ansatte bosatt i Finnmark. Resten (ca. 514 årsverk) utføres av pendlere som ikke er bosatt i Finnmark og heller ikke medregnet i samlet utførte årsverk (1 årsverk = 2 millioner kroner). Bedriftene utførte til sammen 1258 årsverk i 2008, der 658 årsverk (52 %) var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. 12 av bedriftene hadde over 90 % av omsetningen sin knyttet opp mot leveranser til petroleumssektoren. 18 % av bedriftene har altså leveranser til petroleumssektoren som den dominerende aktiviteten. Den registrerbare sysselsettingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) beskriver sysselsettingen av personer mellom 15 og 74 år innen ulike næringer. Sortert etter fylker er det 332 personer, 266 menn og 66 kvinner, med Finnmark som bostedsfylke som jobber med utvinning av råolje og naturgass. Totalt er dette en økning på 69 personer fra Dette er hovedsakelig ansatte i oljeselskaper som StatoilHydro, ENI Norge og North Energy. Dersom man legger til sysselsatte i Finnmark som jobber med leveranser til petroleumssektoren gir det totalt 990 petroleumsrelaterte årsverk i fylket. Utvinning av råolje og naturgass 332 Ansatte i leverandørindustrien 658 Totalt antall petroleumsrelaterte årsverk 990 Petroleumsrelatert omsetning mill. kroner Petroleumsrelaterte årsverk i leverandørindustri 658 årsverk Total omsetning: millioner kroner Totalt antall årsverk:

6 geografisk spredning Som et utgangspunkt for å vise geografisk spredning av bedriftene i fylket legges SSB sin inndeling i økonomiske regioner til grunn. Dette gir følgende inndeling: Hammerfest Vadsø Alta Kirkenes Figurene viser de forskjellige økonomiske regionene, og antall bedrifter i hver region. Økonomisk region Antall bedrifter De økonomiske regionene består av følgende kommuner: Alta 12 Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjàrga- Nesseby, Båtsfjord. Kirkenes: Sør-Varanger. Hammerfest 47 Vadsø 4 Kirkenes 6 6

7 Bedriftene med leveranser til petroleumssektoren fordeles slik: region Hammerfest har 47 registrerte bedrifter, region Alta har 12 bedrifter, 6 i region Kirkenes og 4 bedrifter i region Vadsø. Hvis man ser på omsetningstall har bedriftene i region Hammerfest en total registrert omsetning på 1,8 milliarder kroner knyttet Kompetanse til leveranser til knyttet petroleumssektoren. til leveranser I region Alta er det tilsvarende tallet 33,6 millioner kroner, for region Kirkenes millioner kroner og for region Vadsø 1,8 millioner kroner. Totalomsetningen for region Hammerfest 71% er høy fordi hovedleverandørene 70 har sine avdelingskontor her, men til tross for høy omsetning er det relativt liten lokal sysselsetting knyttet 60opp mot dette. Dette kan forklares ved at 3/4 av 54% sysselsettingen utføres av pendlende personell ikke bosatt i Finnmark % I økonomisk 40 region Alta kommer alle bedriftene som har leveranser fra kommunen Alta. Det er nesten samme bildet i Hammerfest, 30 hvor samtlige bortsett fra en bedrift kommer fra kommunen Hammerfest Fagskole VGS Høyere utdanning mill. kr ,6 mill. kr. 1,8 mill. kr. 135,8 mill. kr. Alta Hammerfest Vadsø Kirkenes Petroleumsbasert omsetning fordelt på økonomiske regioner 7

8 klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedriftene med leveranser på over kroner til petroleumssektoren er fordelt i kategorier som best beskriver leveransene de har hatt i Bedriftene er fordelt på 4 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. Bedriftene i Hammerfest er fordelt på alle kategoriene. Tyngdepunktet er på konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon, og vedlikehold, men også innen støtte- og servicetjenester er det et betydelig antall bedrifter. Bedriftene som er sortert under støtte- og servicetjenester hadde en omsetning på 382 millioner kroner. Støtte- og servicetjenester inngår nødvendigvis ikke direkte i verdikjeden, men er en viktig innsatsfaktor i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien. En betydelig del av dette er knyttet til logistikk og transport. Engineeringselskapene i Finnmark hadde en omsetning på 25,7 millioner kroner opp mot petroleumssektoren. Melkøya representerer alene en årlig omsetning på rundt millioner kroner innenfor dette segmentet. Engineering og planlegging utføres av ingeniører med høy kompetanse og med et så stort hjemmemarked er det stort potensial for vekst og utvikling i lokale bedrifter. Kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold hadde en omsetning på 1,46 milliarder kroner i Her finner man bedrifter som har kontrakt på vedlikehold og modifikasjon av installasjoner både på land og offshore, samt bedrifter som er underleverandører til disse. Foto: Miras AS 8

9 Engineering Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Sikkerhet og beredskap Støtte- og servicetjeester Hammerfest energi Aibel Securitas as LOGISTIKK OG TRANSPORT KONSULENT IKM Testing Arctic Seaworks as Vaktservice as AL Alta Lastebilsentral Bedriftskompetanse Hammerfest Aibel Bergen Group Kimek Offshore Alta Logistics Byggtjeneste as BIS Industrier Bring Logistics Polarbase as Felix Iversen Brødrene Langset Holmen Transport as HONU Hammerfest Maritime Service Honningsvåg Mekaniske Verksted as Jens Jensen Plate og blikkenslagerverksted Nor Lines Kirkenes as Vest-Kran A-B as Viggo Eriksen as Noodt og Reiding as Norut Alta Petro Arctic NSI Hammerfest as Polarbase as Rambøl Storvik as Oss-Nor Hammerfest as Kraemer Maritime Nord as Sherpa Consult as Petter Gagama as Bukser og Berging SWECO Grøner as YIT Building Systems as, Hammerfest MILJØ, RENHOLD OG AVFALLSLØSNINGER Finnmark Gjenvinning as Vardø Promor as Vernesenteret as Finnmark Ressursselskap as UTSTYR SAR BEMANNING Adecco Brødrene Dahl as Eagle Burgman Norge, avd. Hammerfest Båt og Motor as Brødrene Langset Cramo as Bergen Group Kimek Offshore Erling Haug as Elta Management as Hammerfest Maskinforretning as IKM Testing Hydraulikk Finnmark as Mudenia Elektro as Mento Hammerfest NSI Hammerfest as Thermoglass as Tools Kirkenes Tools Hammerfest 9

10 samarbeid Alle bedriftene som har hatt leveranser i 2008 ble spurt om de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/ miljøer enten lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 61 prosent av bedriftene kunne fortelle at de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, mens de resterende 39 prosentene erklærte at de ikke hadde noen petroleumsrelaterte samarbeidspartnere. Av de som hadde inngått samarbeid kunne 37 prosent fortelle at de hadde inngått samarbeid med lokale aktører, mens 19 prosent hadde regionalt samarbeid. 35 prosent av bedriftene opplyste at de hadde nasjonalt samarbeid, mens 21 prosent hadde inngått internasjonalt samarbeid. Mange bedrifter hadde samarbeid på flere nivå, og flere kunne opplyse om at de hadde samarbeidspartnere både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere av bedriftene nevnte også i intervjurunden at de hadde uformelle samarbeid og kontakter med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, først og fremst med lokale og til dels regionale aktører. De bedriftene som hadde nasjonalt eller internasjonalt samarbeid var i hovedsak mellomstore eller store leverandørbedrifter med hensyn til omsetning. Noen av disse bedriftene er nasjonalt og internasjonalt orientert med leveranser til hele landet og verden, men mange av disse bedriftene er i utgangspunktet lokalt og regionalt orientert. Både mindre og større bedrifter har knyttet kontakter utenfor sin region, noen også med tanke på å posisjonere seg for den fremtidige petroleumsutviklingen i Nord-Norge og den russiske siden. De samme bedriftene ble også spurt om det var andre bedrifter i Nord-Norge som leverte viktige innsatsfaktorer i forhold til produksjonen av produktene/tjenestene deres til petroleumssektoren. 73 prosent kunne fortelle at det ikke var noen bedrifter i landsdelen som bidro med viktige innsatsfaktorer, mens 27 prosent i ulik grad var avhengig av andre bedrifter i regionen i sin produksjon av varer og tjenester. Innsatsfaktorene gjaldt blant annet utleie av personell og utstyr fra bedrifter i samme del av verdikjeden, samt samarbeid med underleverandører. Foto: Polarbase 10

11 kompetanse Bedriftene ble spurt om hvilken kompetanse som er knyttet til de aktuelle leveransene og om hvilken kompetanse de har behov for å rekruttere framover for å kunne få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumsnæringen. Svarene er fordelt på tre nivåer: høyere utdanning, videregående opplæring og fagskole/ annen bransjespesifikk opplæring. 44 prosent har arbeidstakere med høyere utdanning knyttet til leveransene. For videregående opplæring og fagskole er tallene henholdsvis 27 prosent og 51 prosent. 51 prosent av kompetansen som knyttes til leveranser til petroleumssektoren i Finnmark er på fagskolenivå. Dette kan henge sammen med at det er relativt mange bedrifter innen kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold i Finnmark, hvor det tradisjonelt er behov for mange fagarbeidere. Når det gjelder kompetansebehovet framover sier 32 prosent at de ikke har behov for å rekruttere ny kompetanse. 30 prosent vil ha behov for å rekruttere personer med høyere utdanning. Dette er i stor grad knyttet til ingeniører som det har vært utfordrende å rekruttere. 14 prosent av bedriftene har behov for kompetanse på videregående skole eller fagskolenivå, mens 20 prosent opplyser at de har behov for arbeidskraft med fagbrev. Det synes som om de bedriftene som har petroleumsrelaterte leveranser generelt har behov for å rekruttere kompetanse på alle nivå, men spesielt personer med høyere utdanning. Kompetanse knyttet knyttet til til leveranser Kompetansebehov Fagskole Fagskole VGS VGS Høyere Høyere utdanning utdanning 0 0 Fagskole Fagskole VGS VGS Høyere Høyere Ingen Ingen utdanning utdanning behov behov 11

12 utfordringer Alle bedriftene som er intervjuet, enten de har leveranser eller ikke, ble spurt om hvilke utfordringer eller problemer de ser for å kunne øke leveransene til petroleumssektoren. Tabellen nedenfor viser de viktigste utfordringene som bedriftene oppga. utfordringer 2008 Kompetanseutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft 22 Åpning/ny aktivitet i nord 17 Konkurranse med miljøer sørpå, og at industrien er bundet opp i gamle avtaler 18 Kontinuitet i markedet 13 Ikke et satsingsområde 3 Den viktigste utfordringen er tilgang på kvalifisert arbeidskraft og at bedriftene mener de er for små til å konkurrere om kontraktene. Dette trekkes fram som en utfordring for 22 av bedriftene og kan være en klar begrensende faktor, særlig har det vært vanskelig å rekruttere ingeniører og arbeidstakere som har erfaring fra petroleumsnæringen. Når vi har erfarent personell rapper oljeselskapene disse Vi må lære opp egne ansatte da StatoilHydro støvsuger markedet Kontraktsstrukturen i petroleumssektoren er preget av store overordnede kontrakter som gjør det vanskelig for mindre bedrifter å nå opp. StatoilHydro må dele vedlikeholdskontraktene opp i mindre pakker 18 bedrifter i Finnmark mener at oljeselskapene ikke ser på lokale leverandører. Oljeselskapene velger å støtte seg til miljøene sørpå og den etablerte leverandør industrien. Det synes som om det er en viss frustrasjon over at det er vanskelig for nye, regionale aktører å komme inn i markedet etter hvert som petroleumssektoren etablerer seg i nord, noen hevder også det er tilfeldig hvem som får oppdrag. Ingen åpner døra Videre mener 17 bedrifter at aktiviteten på sokkelen må opp og 13 bedrifter mener vi må opprettholde kontinuiteten i markedet. Kun 3 bedrifter svarte at petroleumssektoren ikke er et satsningsområde for dem. Alle utfordringene overfor er innenfor områder det er vanskelig for enkelt bedrifter å påvirke. Det er derfor en stor utfordring for petroleumsselskapene og regionale myndigheter å legge til rette for positive ringvirkninger. 12

13 Foto: Rapp Hydema 5 bedrifter forteller at de ikke ser noen spesielle utfordringer for å få ny/øke aktiviteten sin opp mot petroleumssektoren, mens 4 bedrifter peker på at det er behov for å skape nettverk eller tettere samarbeid med andre for å videreutvikle seg. 11 bedrifter har ikke kapasitet til å ta på seg nye oppdrag, mens det er 8 bedrifter som etterlyser bedre rammebetingelser fra myndighetene for å muliggjøre for lokalt næringsliv og lokale ringvirkninger. 2 bedrifter ønsker konkret mer delaktighet fra Petro Arctic for å markedsføre finnmarksbedriftene ovenfor beslutningstakerne, mens 6 bedrifter sier at fordi beslutningstakerne ofte sitter andre steder i Norge enn Finnmark så må dem bli kjent med vår eksistens og vi må bli kjent med dem. 13

14 veien videre Det vil bli en betydelig økning i aktiviteten knyttet til olje og gass utenfor Nord-Norge. I tillegg til Norne og Snøhvit, som er i drift, er det en rekke produksjonsenheter som er under bygging eller planlegging, og som fortløpende vil bli satt i drift. De første er Skarv utenfor Sandnessjøen som forventes å være i drift fra 2011 og Goliat ved Hammerfest som skal være i drift fra Leverandørnettverket Petro Arctic har gjort en beregning som viser at det i 2016 kan være så mye som 2000 årsverk knyttet til drift av installasjoner i Nord-Norge, samt knyttet til kontrakter om vedlikehold og modifikasjon av disse installasjonene. Dette representerer store muligheter for næringslivet i vår region. I tillegg vil det være behov for en lang rekke andre tjenester og varer som kommer som ringvirkning av petroleumsaktiviteten. Dette er situasjonen uten at det er gjort vedtak om åpning av nye områder i nord. En åpning av Nordland VI og VII samt Troms II vil gjøre potensialet mye større. I Finnmark er det først og fremst innen støtte og servicetjenester og innen konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold at bedriftene har posisjonert seg. Med viktige sentra som Hammerfest, Kirkenes/Sør-Varanger og Alta er det mulig for næringslivet å ta enda større del i de mulighetene som åpner seg etter hvert som aktiviteten øker i nord. Det er et klart uttrykt ønske fra både regionale og sentrale myndigheter om at petroleumsaktivitet i Nord-Norge skal gi uttelling i form av arbeidsplasser i denne regionen. Denne undersøkelsen viser at næringslivet har klart å starte prosessen med å delta, men det er ennå en lang vei å gå. Blant annet er det store utfordring for næringslivet i Finnmark at det ikke er kontinuitet i leteboring og undersøkelse i Barentshavet og derfor ikke mulig å bygge varige arbeidsplasser med riktig kompetanse og kapasitet. 14

15 Photo: Even Edland / StatoilHydro

16 Skrevet av: ord.no OKTAN NORD ord.no OKTAN NORD

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri Arbeidsnotat nr. 22/07 Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri av Eirik Vatne SNF-prosjekt nr. 2455 Lokalisering av petrorettet næringsliv Prosjektet er finansiert

Detaljer

Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningen av Snøhvitutbyggingen 2002-2008. Rapport 2009:3

Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningen av Snøhvitutbyggingen 2002-2008. Rapport 2009:3 Rapport 2009:3 Dette er Snøhvit Sluttrapport fra følgeforskningen av Snøhvitutbyggingen 2002-2008 Sveinung Eikeland (red.), Stig Karlstad, Christen Ness, Trond Nilsen og Inge Berg Nilssen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet

Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet Rapport 2006:6 Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet - Snøhvit 2002-2006, ett år før produksjonsstart Elisabeth Angell Sveinung Eikeland Stig Karlstad Lars Krogh Christen Ness Inge

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer