Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold"

Transkript

1 Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

2 Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen for LEVERT 28 er å få en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. Det er et mål for både regionale og sentrale myndigheter at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi nye arbeidsplasser i regionen. Det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner i landsdelen, men det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles. Denne rapporten skal gi en lett tilgjengelig oversikt over leverandørindustrien i Troms. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser, denne avgrensingen er gjort for å gi et tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I tillegg til leveransene som framkommer her vil det finnes en lang rekke andre varer og tjenester som genererer verdiskaping i nord, dette kan være knyttet til hotell og transport, mat- og forbruksvarer samt IT og annet kontorutstyr. I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Troms, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Ytterligere presisering; For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Troms som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Troms. Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet, med respektive sentre og fakulteter, som selger tjenester til bransjen, da disse regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som arbeidsoppgave å selge selskapets produkter i Troms. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. Det finnes også enkelte rederier hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Troms som har det administrative ansvaret / management for skipene har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i regionen tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg og anleggssektoren som har hatt leveranser til petroleumsselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Herunder er det flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av blant annet kontorbygg. Selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs blitt inkludert. For å få oversikt over hvilke bedrifter som kan være aktuelle for å ha hatt leveranser til petroleumssektoren er det tatt utgangspunkt i en rekke tilgjengelige lister og databaser. Viktige kilder er medlemslistene til leverandørnettverk og interesseorganisasjoner som Petro Arctic og lokale næringsforeninger, disse fanger opp en stor andel av bedrifter som har en uttrykt målsetting av å jobbe opp mot petroleumssektoren. I tillegg har en også tatt utgangspunkt i deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer og gått gjennom Kunnskapsparken Bodø AS sin egen bedriftsdatabase. For å sikre at treffsikkerheten skal bli så høy som mulig er det sendt ut en henvendelse til samtlige kommuner ved næringssjef og eller rådmann hvor det er bedt om ytterlige innspill på aktuelle bedrifter. Den første kartleggingen ga et tilfang på 15 bedrifter som ble fulgt opp med intervjuer. Totalt er det 59 bedrifter som oppgir at de har leveranser som passer inn i definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. 4

3 omsetning og sysselsetting Petroleumsrelatert omsetning omsetning Av de intervjuede bedriftene var det 59 som oppgir at de har relevante leveranser til petroleumssektoren. Totalt har disse bedriftene en omsetning på 2,3 milliarder kr, av dette er 423 millioner kr leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 18 prosent av den totale omsetningen i disse bedriftene. Petroleumsrelaterte årsverk årsverk De samme bedriftene utførte til sammen 167 årsverk i av disse eller nesten prosent mill. 485 kroner mill. var knyttet kroner til relevante leveranser mill. 482 kroner mill. kroner Kun 6 av bedriftene hadde over 9 prosent av omsetningen knyttet opp mot leveranser til petroleumssektoren. Det er altså få bedrifter som har denne type leveranser som den dominerende aktiviteten. Den registrerbare sysselsettingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) beskriver sysselsettingen av personer mellom 15 og 74 år innen ulike næringer. Sortert etter fylker er det 569 personer med Troms som bostedsfylke som jobber med oljevirksomhet ulike steder i landet. Av disse er det 469 menn og 1 kvinner som jobber med utvinning av råolje og naturgass. Totalt er dette en økning på 5 personer fra årsverk 661 årsverk Dersom man legger til sysselsatte i Troms som jobber med leveranser til petroleumssektoren gir det totalt 893 petroleumsrelaterte 832,6 årsverk 832,6 årsverk i fylket. årsverk Utvinning av råolje og naturgass 569 Ansatte i leverandørindustrien 324 Totalt antall petroleumsrelaterte årsverk 893 Petroleumsrelatert omsetning Petroleumsrelaterte årsverk 423 mill. kroner 324 årsverk Total omsetning: 2,3 milliarder kroner Totalt antall årsverk: 167 5

4 geografisk spredning Som et utgangspunkt for å vise geografisk spredning av bedriftene i fylket legges SSB sin inndeling i økonomiske regioner til grunn. Dette gir følgende inndeling: Nord-Troms Økonomisk region Antall bedrifter Nord-Troms 2 Tromsø Tromsø 29 Finnsnes 1 Finnsnes Andselv Harstad 27 Andselv Harstad Figurene over viser de forskjellige økonomiske regionene, og antall bedrifter i hver region. De økonomiske regionene består av følgende kommuner: Nord-Troms: Gáivuotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordeisa, Skjervøy Finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy Andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv, Salangen Tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Tromsø Harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland 6

5 Bedriftene med leveranser til petroleumssektoren finnes nesten bare i region Harstad og region Tromsø. Harstad har 27 registrerte bedrifter mens region Tromsø har 29. I tillegg er det to bedrifter i region Nord-Troms og en i region Finnsnes. Hvis man ser på omsetningstall har bedriftene i region Tromsø en total registrert omsetning på 27 millioner kr knyttet til leveranser til petroleumssektoren. I region Harstad er det tilsvarende tallet 14 millioner kr. Til sammen står disse to regionene for over 96 prosent av all petroleumsrelatert omsetning i Troms. Både i Harstad og Tromsø har det vært en klar målsetting å utvikle arbeidsplasser knyttet til petroleumssektoren. I region Harstad er det tydelig at nærheten til blant annet StatoilHydro Nord-Norge kan gi effekter. Her er det flere engineeringbedrifter som har leveranser. I region Tromsø utgjør støtte og servicetjenester en viktig del av leveransene, med blant andre Troms Offshore og Kraemer som store og viktige aktører. Forskningsmiljøet i regionen er også betydelig representert med for eksempel Kongsberg Satellitte Service og Akvaplan NIVA AS. I økonomisk region Harstad kommer alle bedriftene som har leveranser også fra kommunen Harstad. Det er nesten samme bildet i Tromsø, hvor samtlige bortsett fra en bedrift kommer fra kommunen Tromsø. Dette betyr at nesten samtlige leveranser i Troms kommer fra de to byene Harstad og Tromsø. I regionene utenfor Harstad og Tromsø er det svært lite leveranser til petroleumssektoren i ,5 mill. kr ,7 mill. kr Harstad kr. 1,6 mill. kr. 13,7 mill. kr. Tromsø Andselv Finnsnes Nord-Troms 5 Petroleumsbasert omsetning fordelt på økonomiske regioner Petroleumsrelatert omsetning Petroleumsrelaterte årsverk

6 klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedriftene med leveranser på over 5 kroner til petroleumssektoren er fordelt i kategorier som best beskriver leveransene de har hatt i 28. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. Bedriftene i Troms er fordelt på alle kategoriene med unntak av undervannssystemer. Tyngdepunktet er på støtte- og servicetjenester, men også innen sikkerhet og beredskap samt, konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon, og vedlikehold er det et betydelig antall bedrifter. Bedriftene som er sortert under støtte- og servicetjenester hadde en omsetning på 24 millioner kr og er med det den største gruppen i denne undersøkelsen. Støtte- og servicetjenester inngår nødvendigvis ikke direkte i verdikjeden, men er en viktig innsatsfaktor i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien. En betydelig del av dette er knyttet til logistikk og transport. Engineeringselskapene i Troms hadde en omsetning på 46,5 millioner kr opp mot petroleumssektoren. Det er viktig å understreke at denne omsetningen kommer på tross av at petroleumsnæringen i Nord-Norge er relativt ny og at det i 28 kun var to operative felt. Kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold hadde en omsetning på 24 millioner kr i 28. Her finner man bedrifter som har kontrakt på vedlikehold og modifikasjon av installasjoner både på land og offshore, samt bedrifter som er underleverandører til disse. Noen bedrifter i Troms som har leveranser knyttet til dette, da primært til Snøhvitanlegget, men omfanget er begrenset. Innenfor leting og kartlegging og brønnsystemer og boring er det få bedrifter i Troms som er involvert. Dette er områder hvor potensialet vil kunne øke etter hvert som petroleumsnæringen i Nord-Norge utvikler seg. Leveranser knyttet til kategorien sikkerhet og beredskap har en omsetning på 17 millioner kr. I denne gruppen finnes bedrifter som Kongsberg Satellite Service, Akvaplan NIVA og Norwegian Petro Service. Dette er bedrifter som representerer meget høy kompetanse og viser at regionen klarer å skape kompetansearbeidsplasser knyttet til petroleumsnæringen. Foto: Seaworks AS 8

7 Leting og kartlegging Brønnsystemer og boring Undervanns-teknologi Støtte- og servicetjenester Acona Geo Services Seashore Technology TEST OG INSPEKSJON: Arctic Expolration Weatherford Det Norske Veritas (Harstad/Tromsø) NOWECO Nord Inspeksjon LOGISTIKK OG TRANSPORT: Bussring Bil og Kranservice Dualog Fly Taxi Nord Grieg North Brokers & Agency Engineering Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Sikkerhet og beredskap Henning Mortensen Kran & Transport Kraemer Maritime Barlindhaug Consult BMV Industri Akvaplan-Niva Troms Offshore Mercur Maritime Hålogaland Industrier Furstål MILJØ, RENHOLD OG AVFALLSLØSNINGER: MoMek Engineering Mercur Maritime Kongsberg Sattelite Services IKM Testing Polarkonsult Nordnorsk Isolering NOFI Tromsø Metallco Nord Onninen Norwegian Petro Services Perpetuum Teknor Seaworks Tromsø Stålindustri Trio kulde Unilab Analyse USON Marine Vann & Varme Vakumkjempen Nord-Norge BEMANNING: Åge Nilsen Malthus Boreal Offshore KONSULENT: Acona Geo Services Arcos Kunnskapsparken Nord Norut UTSTYR: Dunlop Hiflex Ering Haug Kvistad Elektronikk 9

8 samarbeid Alle bedriftene som har hatt leveranser de siste 5 årene ble spurt om de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer enten lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 19 prosent av bedriftene kunne fortelle at de ikke hadde noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Av de som hadde inngått samarbeid kunne 16 prosent fortelle at de hadde inngått samarbeid med lokale aktører, mens 2 prosent hadde regionalt samarbeid. Bedriftene med lokalt og regionalt samarbeid hadde i snitt over 2,5 samarbeidspartnere, og kun et fåtall hadde flere enn 3 samarbeidsavtaler. Flere av bedriftene i denne undersøkelsen nevner også at de har uformelt samarbeid og nettverk med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Først og fremst gjelder dette aktører lokalt og regionalt. De samme bedriftene ble også spurt om det var andre bedrifter i Nord-Norge som leverte viktige innsatsfaktorer i forhold til produksjonen av produktene/tjenestene deres til petroleumssektoren. 66 prosent kunne fortelle at det ikke var noen bedrifter i landsdelen som bidro med viktige innsatsfaktorer, mens 29 prosent i ulik grad var avhengig av andre bedrifter i regionen i sin produksjon av varer og tjenester. Innsatsfaktorene gjaldt blant annet utleie av personell fra bedrifter i samme del av verdikjeden, samt samarbeid med engineeringselskaper og underleverandører. 22 prosent av bedriftene i Troms hadde nasjonalt samarbeid, mens 7 prosent hadde internasjonalt samarbeid. De bedriftene som hadde nasjonalt eller internasjonalt samarbeid var i hovedsak mellomstore eller store leverandørbedrifter med hensyn til omsetning. Flere av bedriftene i denne gruppen er nasjonalt og internasjonalt orientert med kunder og leverandører fra hele landet og verden, uten å ha inngått formelle samarbeidsavtaler. Arena Beredskap Et samarbeid om utvikling av beredskapsløsninger Norske myndigheter setter verdens strengeste krav til kystnær beredskap. Teknologi, løsninger, kompetanse og organisering vil kreve betydelige forbedringer for å ivareta disse kravene. Arena Beredskap er et klyngeutviklingsprosjekt hvor 1 bedrifter i Lofoten Vesterålen og Sør-Troms samarbeider om å imøtekomme disse kravene. Disse bedriftene opererer svært ulikt. Noen har bred eksporterfaring, andre har kun jobbet på hjemmemarkedet. Kystverket og oljeindustrien er viktige målgrupper, men klyngen orienterer seg også internasjonalt. En eventuell oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha så strenge krav til sikkerhet og beredskap, at dersom man lykkes der, vil det sette standarden for beredskapsløsninger i resten av verden. Målsettingen for klyngen er å utvikle morgendagens beredskapsløsninger mot akutt forurensning i et nasjonalt og internasjonalt marked. I samarbeid med FoU, offentlige partnere og krevende kunder vil man utvikle et totalkonsept for beredskap (one-stop-shopping), basert på teknologi, kompetanse, tjenester og organisering. 1

9 kompetanse Bedriftene ble spurt om hvilken kompetanse som er knyttet til de aktuelle leveransene og om hvilken kompetanse de har behov for å rekruttere framover for å kunne få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumsnæringen. Svarene er fordelt på tre nivåer: høyere utdanning, videregående opplæring og fagskole/ annen bransjespesifikk opplæring. Det viser seg at bedriftene i Troms har et høyt innslag av høy kompetanse. 68 prosent har arbeidstakere med høyere utdanning knyttet til leveransene. For videregående opplæring og fagskole er tallene henholdsvis 41 prosent og 25 prosent. Når det gjelder kompetansebehovet framover sier 3 prosent at de ikke har behov for å rekruttere ny kompetanse. 57 prosent vil ha behov for å rekruttere personer med høyere utdanning. Dette er i stor grad knyttet til ingeniører som det har vært utfordrende å rekruttere. 12 prosent av bedriftene har behov for kompetanse på videregående- eller fagskolenivå. Det synes som om de bedriftene som har petroleumsrelaterte kompetanse leveranser har størst behov for å rekruttere personer med høyere utdanning. Dette kan henge sammen med at det er få bedrifter innen kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold i Troms, hvor det tradisjonelt er behov for mange fagarbeidere. Kompetanse knyttet til til leveranser Kompetansebehov % 58% % 68% % 41% % 28% % 25% % 12% 12% 12% Fagskole Fagskole VGS VGS Høyere Høyere utdanning Fagskole Fagskole VGS VGS Høyere Høyere Ingen Ingen utdanning behov behov 11

10 Skrevet av: brightid.no OKTAN NORD brightid.no OKTAN NORD

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER MAGMA 0414 FAGARTIKLER 49 EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER TROND NILSEN er ph.d. og seniorforsker hos Norut Alta og arbeider med samfunns- og økonomifaglige spørsmål knyttet til rammer for

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer