Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013"

Transkript

1 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

2 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser rekordleveranser og sysselsettingsvekst kjennetegn ved leveransene gode utsikter for 2013 nordland troms finnmark METOdisk avgrensning Som tidligere år er avgrensningene basert på at selskapene eller avdelingskontorene har registrert forretningsadresse i Nord-Norge, og leverer utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Ytterligere presisering; For bedrifter som er del av konserner, tas kun den nordnorske aktiviteten med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nord-Norge. Statlige institusjoner og offentlig eide selskaper er ikke tatt med. Salgskontorer / agenter som selger produkter på vegne av nasjonale / internasjonale selskaper, uten direkte industriell aktivitet i Nord-Norge holdes utenfor. For rederier inkluderes ikke aktivitet knyttet til fartøyer som opererer utenfor landsdelen, så fremt fartøyet ikke har hjemmehavn i landsdelen. Entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren med leveranser som ikke regnes som bransjespesifikke (typisk ordinære bygg) er ikke tatt med. Oljeselskapene sin egen virksomhet er ikke inkludert. Dette gjelder eksempelvis Statoil sine ansatte i Harstad (300) og Hammerfest (380). 2 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

3 Årets Levert Aldri før har aktiviteten i petroleumssektoren vært større i landsdelen. Dette gir store markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord. Gjennom rapportserien «Levert» har vi dokumentert utviklingen, og samtidig gitt en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren. Årets undersøkelse, som tar for seg leveransene i 2012, er den fjerde i rekken. Resultatene sammenlignet med tidligere år er svært oppløftende, og utsiktene tilsier ytterligere vekst inneværende år (2013). Undersøkelsen viser at stadig færre nordnorske leverandørbedrifter opplever petroleumsnæringens strenge krav til godkjenninger, dokumentasjon og sertifiseringer som en stor barriære. Det tyder på at flere bedrifter har økt sin kunnskap om bransjen, og har gjennomført tiltak for å kvalifisere seg. Disse står sterkere rustet når det skal kjempes om kontrakter på eksisterende og nye felter. Det stilles stadig spørsmål ved om næringslivet i landsdelen klarer å ta stor nok del i verdiskapingen. Det tar vi ikke stilling til i denne rapporten, men vi ser på det som positivt at nordnorske bedrifter posisjonerer seg ved å inngå allianser og samarbeid med etablert leverandørindustri andre steder i landet. På den måten skjer en viktig erfaringsoverføring. Samtidig ser flere og flere nasjonale og multinasjonale selskaper betydningen og verdien av å etablere seg med en egen organisasjon i landsdelen. Disse genererer igjen en rekke kompetanseintensive arbeidsplasser. I tillegg til de leveransene som kartlegges av denne rapporten, har næringslivet i landsdelen en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke kan defineres som bransjespesifikke, men som genererer betydelig verdiskaping i nord. Dette er blant annet knyttet til hotell, samferdsel, mat- og forbruksvarer, samt IT, kontorbygg og annet kontorutstyr. Kontorfunksjonen til oljeselskapene gir også betydelige ringvirkninger i landsdelen, men holdes utenfor her, da vi i denne rapporten ønsker å holde fokuset på leverandørindustrien og deres leveranser. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor mye større enn hva som framkommer av denne rapporten. Den nordnorske leverandørindustrien går etter alt å dømme en spennende og god framtid i møte. Det pågår betydelig leteboring utenfor kysten og det er gjort mange svært lovende funn som Johan Castbergfeltet (tidl. Skrugard og Havis). Nye installasjoner som Goliat og Aasta Hansteen skal settes i drift, og i tillegg kommer vedlikeholdsbehovet til de eksisterende installasjonene; Hammerfest LNG, Skarv og Norne. Vi håper at økt aktivitet i landsdelen skal være en døråpner for ytterligere nasjonale og internasjonale leveranser. Vi håper dere finner årets utgave av Levert interessant, og ønsker dere god lesing! Levert-teamet Kunnskapsparken Bodø har hatt hovedansvar for prosjektet og stått for datainnsamling i Nordland, samt utformingen av rapporten. Kunnskapsparken Nord og Hammerfest og Omegn Næringsutvikling har vært samarbeidspartnere i prosessen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Statoil og Petro Arctic har vært nyttige støttespillere. Kartleggingen er basert på en rekke kilder, og gir et presist bilde på omfanget av leveranser og sysselsetting. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen ble det gjennomført telefonintervju med samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden med mai-juni Årets datagrunnlag: 292 bedrifter intervjuet, hvorav; 212 bedrifter med relevante leveranser Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen Kunnskapsparken Bodø AS Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

4 leveranser fordelt på økonomiske regioner Som i tidligere års undersøkelser er det Hammerfest-regionen som har de største leveransene. Dette som en følge av aktiviteten rundt Statoil sitt anlegg på Melkøya. Bodø-regionen er Nordlands største region målt i leveranser, drevet av store eksportleveranser. Samlet opplever regionene på Helgeland (Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund) en stor aktivitetsvekst knyttet til og rundt produksjonsskipene Norne og Skarv. Leveransene fra Helgeland er på 1,31 mrd. kr, noe som betyr at de samlet sett har høyere leveranser enn Hammerfest. Troms opplever en betydelig vekst, og nesten all aktivitet kan knyttes til regionene Tromsø og Harstad. Tromsø 479,9 mnok Finnsnes 2,5 mnok Vesterålen 278,3 mnok Harstad 222,0 mnok Lofoten 3,6 mnok Bodø 701,0 mnok Sandnessjøen 456,3 mnok Narvik 129,4 mnok Brønnøysund 343,6 mnok Mo i Rana 485,9 mnok Mosjøen 24,9 mnok 4 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

5 Hammerfest 1211,5 mnok Nord-Troms 33,9 mnok Vadsø 0,2 mnok Kirkenes 106,9 mnok Andselv Alta 40,3 mnok Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr): Forventet 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

6 Rekordleveranser og sysselsettingsvekst Den petroleumsbaserte leverandørindustrien i Nord-Norge hadde leveranser for 4,52 mrd. kr. i Dette er det høyeste nivået som er registrert de fire årene undersøkelsen har vært gjennomført. Omsetningsøkningen fra 2011 til 2012 var på 20,5 prosent, mens antall årsverk tilknyttet petroleumsleveransene økte med 18 prosent. Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 32 prosent av totalomsetningen til leverandørbedriftene i 2012, mot 27 prosent i Dette henger sammen med at flere bedrifter enn tidligere utelukkende har leveranser til petroleumssektoren. Til tross for en betydelig vekst i leveransene, er antallet leverandørbedrifter tilnærmet uendret. Av de 212 bedriftene som oppga at de hadde leveranser i 2012, var 105 i Nordland, 39 i Troms og 68 i Finnmark. Halvparten fra Nordland 53,6 prosent av leveransene kom fra bedrifter i Nordland, mens 30,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms hadde 16,3 prosent av leveransene. Selv om leveransene fra Troms fremdeles utgjør en liten andel av totale leveranser fra landsdelen, har de hatt en kraftig vekst på 50,8 prosent sammenlignet med forrige undersøkelse. Det er også betydelig vekst i leveransene fra Nordland, med hele 32,2 prosent. Trenden fra de tre foregående undersøkelsene fortsetter for Finnmark, som har fall i leveransene på 5 prosent. For Finnmark sin del var det særlig stor aktivitet i oppbyggingsfasen på Melkøya, mens aktiviteten har vært avtakende de siste årene. Dette er en naturlig følge av at man har gått over fra prosjektfase til driftsfase, hvor aktiviteten fra leverandørindustrien i stor grad avhenger av modifikasjonsbehov og revisjonsstanser. Leveranser (i mrd. kr) Nordland 1,75 1,83 2,42 Troms 0,34 0,49 0,74 Finnmark 1,54 1,43 1,36 Nord-Norge 3,65 3,75 4,52 70,1 prosent av de intervjuede bedriftene i 2011 ventet å øke leveransene i ,8 prosent av de som ventet vekst klarte å øke sine leveranser. Forventningene ble i minst grad innfridd i Troms, hvor under halvparten av bedriftene som ventet vekst fikk det. De store blir større Det er kommet til en del nye leverandører i Nordland, og flere av disse har hatt betydelige leveranser. Disse har erstattet en rekke mindre selskaper som har falt fra, og i sum er antall leverandørbedrifter i Nordland uendret. Til tross for en betydelig omsetningsøkning, faller antallet leverandører i Troms fra 51 til 39. Dette henger sammen med at flere selskaper i Tromsø hadde beskjedne leveranser i forbindelse med riggbesøket til Polar Pioneer i 2011, samt at flere små og mellomstore leverandørbedrifter i Harstad valgte å fokusere på sine kjernekunder i Finnmark går en spennende tid i møte med kommende oppstart på Goliatfeltet, oppdagede felter og stor leteaktivitet i Barentshavet. Det er optimisme å spore, og antall leverandørbedrifter i fylket har økt. En tydelig trend er at de største bedriftene, og da særlig i Nordland og Troms, øker sine leveranser. 23 enkeltbedrifter hadde leveranser mot sektoren på over 50 mill. kr, mot 20 bedrifter i av disse hadde leveranser for over 100 mill. kr. To tredjedeler av de totale leveransene i landsdelen kom fra de 23 største leverandørbedriftene. I 2012 hadde 37 bedrifter leveranser for under 1 mill. kr, mot 59 i Dette tyder på at flere bedrifter har styrket sin posisjon som leverandør opp mot sektoren. Tjenesteleverandører Nesten tre fjerdedeler av leveransene fra den nordnorske leverandørindustrien til petroleumsnæringen var i form av tjenester. Type Leveranse Varer Tjenester Nordland 37 % 63 % Troms 21 % 79 % Finnmark 14 % 86 % Nord-Norge 28 % 72 % 6 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

7 Oljeselskapene sysselsetter stadig flere I tillegg til de årsverkene i leverandørindustrien som Levert-undersøkelsen avdekker, hadde oljeselskapene i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) 748 ansatte ved sine kontorer og anlegg i Nord-Norge i Dette er en økning på 37 arbeidsplasser sammenlignet med 2011, og Statoil er den desidert største arbeidsgiveren. Summerer man leverandørindustrien sine petroleumsrelaterte årsverk (kartlagt i Levert) med oljeselskapene sine ansatte, får vi at det er 3148 petroleumsrelaterte årsverk bosatt i Nord-Norge. I tillegg til de 748 arbeidsplassene hos oljeselskapene i Nord-Norge, gjør næringens skiftordninger det mulig for arbeidstakere å bo i nord, og jobbe utenfor landsdelen. I følge SSB var det totalt 1275 personer bosatt i Nord-Norge som jobbet med petroleumsutvinning i Dette er altså arbeidstakere med bostedsadresse i Nord-Norge, som jobber ved oljeselskapenes kontorer og anlegg i eller utenfor landsdelen. Sysselsatte etter bosted - Utvinning av råolje og naturgass Bosatt i Nordland Bosatt i Troms Bosatt i Finnmark Sum Nord-Norge Foto: Aker Solutions I Nordland finner man et høyere innslag av vareleveranser enn i Troms og Finnmark, noe som kan henge sammen med at fylket har veletablerte leverandører i industrien. Troms sine tjenesteleveranser er i stor grad tilknyttet rederier og engineeringmiljøer, mens Finnmarks leveranser i stor grad knyttes opp mot store bemanningskontrakter på Melkøya. Viktige arbeidsplasser Totalt utførte leverandørindustrien i Nord-Norge 2400 årsverk knyttet til leveransene, en økning på 365 årsverk fra Dette er årsverk som er bosatt i landsdelen. Pendlere fra andre steder i landet/utlandet holdes utenfor. Totalt sysselsetter leverandørbedriftene 8700 årsverk.* 40,4 prosent av totalt antall sysselsatte i leverandørindustrien i Nord-Norge var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser, en økning fra 2011 på over 8 prosentpoeng. Troms har den største veksten både i prosent og antall. Styrker kompetansen Til tross for hard konkurranse om arbeidskraft, og da spesielt ingeniører, har andelen årsverk med høyere utdanning forbundet med leveransene økt. Dette er særlig drevet av økt aktivitet og nyetableringer i Troms. Utdanningsnivå Ufaglært Videregående oppl. Høyere utd. Nordland 7,6 % 59,8 % 32,6 % Troms 1,6 % 30,1 % 68,2 % Finnmark 14,0 % 64,4 % 21,6 % Nord-Norge 7,8 % 53,4 % 38,8 % Nordland og Finnmark skiller seg ut fra Troms med et høyt innslag av industriarbeidsplasser, hvor de ansatte i hovedsak har videregående opplæring (fagbrev). Det er også en tydelig trend i de årene undersøkelsen er gjennomført at stadig færre årsverk som jobber opp mot petroleumsnæringen er ufaglært. Flere bedrifter i Finnmark peker på at det er utfordrende å skaffe faglært arbeidskraft, noe som videre kan sees i sammenheng med at fylket har det høyeste antall ufaglærte sysselsatte. Gjennom undersøkelsen kommer det også fram at stadig flere bedrifter satser på intern kompetanseheving for å nå kravene petroleumsnæringen stiller til sine leverandører. 34 prosent av leverandørbedriftene forteller at de i løpet av 2012 har økt antall sysselsatte som jobber mot petroleumssektoren. 59 prosent har holdt den petroleumsrelaterte sysselsettingen uendret, mens 7 prosent har redusert. *For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleumsrelaterte årsverkene i Torghatten (50 av 2800) medregnet. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

8 Kjennetegn ved leveransene 55 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge, utgjorde 24 prosent, mens 21 prosent var eksportleveranser. Nordland Troms Finnmark 1,8 % 11,6 % 32,0 % 39,6 % 22,4 % 46,5 % 86,6 % 28,4 % 31,1 % Leveranser til: Nord-Norge Landet forøvrig Eksport Fordelingen i forhold til hvor kundene befinner seg har ikke forandret seg nevneverdig siden forrige undersøkelse. I forhold til de fylkesspesifikke leveransene, ser vi en dreining mot at bedriftene i Troms leverer mer til Nord-Norge, og mindre til landet forøvrig. Mest til egen landsdel Størsteparten av leveransene fra Nordland er fortsatt nordnorske, men fylket har også flere store bedrifter med betydelige leveranser til kunder i utlandet. Endringen i Troms fra 2011 til 2012 kan ha sammenheng med at større aktører har etablert seg i fylket i forbindelse med inngåtte kontrakter, og et sterkere nasjonalt fokus på Nord-Norge. Finnmark kjennetegnes som tidligere år av store lokale leveranser, og da i all hovedsak tilknyttet mottaks- og prosesseringsanlegget på Melkøya. Et steg tilbake? Til tross for et sterkt ønske for mange bedrifter om å bevege seg oppover i «leverandørstigen», viser tallene at andelen bedrifter som har hatt leveranser som går direkte til oljeselskapene og hovedkontraktører er fallende. Trenden er sterkest i Nordland, hvor leveranser til underleverandører stiger fra 29,8 % i 2011 til 38,0 % i Flere leverandørbedrifter trekker fram at det er vanskelig å nå fram til de rette folkene (innkjøperne) hos oljeselskapene, at de av gammel vane kjøper fra kjente leverandører, samt at kontraktsoppbyggingen gjør det vanskelig for små selskaper å delta i konkurransen om større oppdrag. Leverandørnivå Leveranse til: Oljeselskap Hovedkontraktør Underlev. Nordland 30,2 % 31,8 % 38,0 % Troms 36,4 % 36,4 % 27,3 % Finnmark 27,4 % 35,0 % 37,6 % Nord-Norge 30,2 % 33,6 % 36,2 % Leveransene Lange, stabile og forutsigbare kontrakter er ønsket av de fleste bedriftene i leverandørindustrien. Sammenlignet med forrige undersøkelse ser vi en liten økning i antall leverandørbedrifter med kontrakter på over ett år (39,7 prosent mot 36,8 prosent i 2011). Nær halvparten av bedriftene har enkeltleveranser, mens i overkant av 12 prosent av bedriftene leverer på kontrakter under ett år. Færre bedrifter hadde leveranser til utbyggingsfasen i 2012 enn hva tilfellet var i Fortsatt er størsteparten av leveransene knyttet til driftsfasen (48 prosent), etterfulgt av utbyggingsfasen (32,2 prosent) og lete- og studiefasen (19,8 prosent). Troms har noe lavere andel leveranser til driftsfasen enn Nordland og Finnmark, noe som forklares gjennom at det ikke finnes flytende eller faste installasjoner i fylket. 8 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

9 Gode utsikter for 2013 Går det som bedriftene forventer, vil 2013 bli nok et rekordår for den nordnorske leverandørindustrien. Bedriftene venter en vekst i leveranser på nesten 1 mrd. kr, eller 21 prosent. Dersom bedriftenes anslag stemmer, vil totale leveranser i 2013 utgjøre 5,47 mrd. kr. Foto: Øyvind Hagen - Statoil 63 prosent av alle leverandørbedriftene venter en økning i sine leveranser, mens 25 prosent venter et uendret nivå. Resterende 12 prosent venter følgelig en nedgang i leveransene. Den største veksten målt i kroner er ventet i Hammerfest, Bodø og Tromsø, og det er ingen regioner som forventer en nedgang i sine leveranser. Større omfang Den største veksten, både prosentvis og i kroner ventes i Finnmark. Forventningene om en vekst på 447 mill. kr (33 prosent), viser at det er både optimisme og høy aktivitet i fylket. Også Troms venter en kraftig vekst, på 225 mill. kr (31 prosent). Veksten i Troms knyttes særlig til rederiene og de store nasjonale engineeringselskapene som er under etablering, eller allerede er etablert i fylket. Nordland venter en vekst på 280 mill. kr (12 prosent), og det er Bodøregionen med sine eksportrettede industrikonserner som er drivere for den ventede veksten. 43 av de 212 leverandørbedriftene i landsdelen leverte utelukkende til kunder innen petroleumssektoren i På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til petroleumssektoren med andre sektorer, svarte halvparten av bedriftene at petroleumsleveranser ville utgjøre en større prosentvis andel av bedriftens totale aktivitet i 2013, sammenlignet med prosent venter at leveransene vil utgjøre en lavere andel, mens de resterende forventer at disse vil ligge om lag på samme nivå. Fylkesvise forskjeller I likhet med tidligere år ble bedriftene spurt om de største utfordringene for å få ny/økt aktivitet mot petroleumssektoren. I Nordland vokser andelen som forteller at de ikke ser noen spesielle utfordringer, og bedriftene virker langt mer optimistiske enn i Troms og Finnmark. I disse fylkene er det ofte kapasitetsutfordringer som trekkes frem som den største utfordringen. Det er verdt å nevne at stadig færre bedrifter opplever petroleumsnæringens strenge krav om dokumentasjon, godkjenninger og sertifiseringer som en stor barriære. Felles for alle fylkene er at kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft er utfordrende og begrensende. Forventninger i fylkene (mrd. kr.) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Nordland Troms Finnmark 2012 Forventet 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

10 NORDLA Aasta Hansteen Produksjonsstart 2017 Operatør: Statoil Norne FPSO Produksjonsstart 1997 Operatør: Statoil Skarv FPSO Produksjonsstart 2013 Operatør: BP Sandnessjøen Sandnessjøen 10 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

11 ND Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

12 NORDLAND Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Nordland som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Vesterålen Chriship Delitek LoVe Petro Norlense Norlense Beredskap Pumpeteknikk Nord SMV Hydraulic Narvik 2K Tools Narvik Aker Solutions Well Service Arctic Spill Control Data Process-Automasjon Forskningsparken i Narvik Heatwork Namek Natech NSV NCC Construction Norconsult Narvik Lofoten Lofoten Industri North Engineering Salt Lofoten Sandnessjøen Aker Solutions MMO Aquarock Company Arne Bjørnvold ASCO Bring Cargo CAN Alsten Coastbase Nordland Euro Offshore Haug Offshore Services Helgeland V&M Helgelandsbase IKM Minic Inspecta Nor Lines Helgeland Ramco Norway Sandnessjøen Gjenvinning Score Group Sinus Slipen Mekaniske SveTek Swire Oilfield Services Tonnes Skipsekspedisjon Træna Båtservice Brønnøysund Bernard Martinsen Elektro Bristow Norway CHC Helikopterservice North Sea Safety Sør-Helgeland Vaktselskap Torghatten Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy og Vågan. Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Mo i Rana: Hemnes, Nesna og Rana. Mosjøen: Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Mosjøen Bilfinger Industrial Services Helgeland Industrier Mosjøen Kulde og Klimaservice Bodø Bilfinger Industrial Services Bodø Industri Bomek Consulting Drag Industrier Elektro Bodø ESS Partner Industrivisualisering Kunnskapsparken Bodø Maskinering News on Request Nexans Norway Nor Lines Bodø Nor Supply Offshore Nordkontakt Novatek Rapp Bomek Rapp Hydema Restech Semek Unifab Østbø Mo i Rana Cerum DNV Mo i Rana Front Subsea Helgeland Offshore Ingeniørgruppen Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Løkaas Meyership Miljøteknikk Terrateam Miras Grotnes Miras Industripartner Molab Momek Fabrications Momek Services MoTest Nomaco Services Nordmiljø Rana Mek Rantex Solidimo Strand Shipping Tess Rana Weld Services Westcon Helgeland 12 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

13 klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. LETING OG KARTLEGGING Nexans Norway BRØNNSYSTEMER OG BORING 2K Tools Narvik Aker Solutions Well Service Nexans Norway UNDERVANNSTEKNOLOGI Natech NSV Nexans Norway Novatek Solidimo ENGINEERING Aker Solutions MMO Sandnessjøen Aker Solutions Well Service Bomek Consulting Elektro Bodø Front Subsea Industrivisualisering Ingeniørgruppen Norconsult Narvik North Engineering Weld Services KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Aquarock Company Bilfinger Industrial Services Glomfjord Bilfinger Industrial Services Helgeland Data Process-Automasjon Drag Industrier Elektro Bodø Heatwork Helgeland Offshore Helgeland V&M Lofoten Industri Løkaas Maskinering Miras Grotnes Miras Industripartner Momek Fabrications Mosjøen Kulde og Klimaservice Namek NCC Construction Nomaco Services Nordkontakt Novatek Pumpeteknikk Nord Rana Mek Rantex Rapp Bomek Rapp Hydema Score Group Semek Sinus Slipen Mekaniske SMV Hydraulic Solidimo SveTek Westcon Helgeland SIKKERHET OG BEREDSKAP Bodø Industri Norlense Norlense Beredskap Restech Træna Båtservice STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon DNV Mo i Rana Haug Offshore Services IKM Minic Inspecta Molab MoTest Ramco Norway Base, logistikk og transport ASCO Bring Cargo Helgeland Bristow Norway CHC Helikopterservice Chriship Coastbase Nordland Helgelandsbase Meyership Nor Lines Bodø Nor Lines Helgeland Nor Supply Offshore North Sea Safety Strand Shipping Sør-Helgeland Vaktselskap Tonnes Skipsekspedisjon Torghatten Miljø, forpleining, avfall Arctic Spill Control Delitek Helgeland Industrier Miljøteknikk Terrateam Nordmiljø Sandnessjøen Gjenvinning Østbø Bemanning Bernard Martinsen Elektro CAN Alsten Helgeland V&M Momek Services Unifab Konsulent Cerum Forskningsparken i Narvik Haug Offshore Services Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Bodø Kunnskapsparken Helgeland LoVe Petro News on Request Salt Lofoten Utstyr Arne Bjørnvold ESS Partner Euro Offshore Helgeland Industrier Score Group Swire Oilfield Services Tess Rana Leverandørene i Nordland skiller seg noe ut fra Troms og Finnmark, ved at disse har nokså betydelige leveranser fordelt innenfor alle kategoriene. Målt i omsetning er den største kategorien Støtte- og servicetjenester (om lag 1,2 mrd. kr), hvor leveransene i stor grad tilknyttes aktiviteten utenfor Helgelandskysten. Nordland har også betydelige leveranser i kategorien konstruksjon, fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon (om lag 500 mill. kr). Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

14 Rekordvekst i Nordland Leverandørindustrien i Nordland hadde leveranser for 2,42 mrd. kr i 2012, fordelt på 105 bedrifter. Leveransene fra Nordland økte med hele 32 prosent fra årsverk var knyttet til disse leveransene, en økning på nesten 20 prosent. I 2013 ventes det leveranser for 2,7 mrd. kr. Det ble intervjuet 142 bedrifter i Nordland. Totalomsetningen til de 105 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot petroleumssektoren var 9,37 mrd. kr. Det vil si at en fjerdedel av omsetningen deres var knyttet opp mot kunder i petroleumssektoren. Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene, hadde leverandørindustrien i Nordland den største omsetningen knyttet til sine leveranser, men lavere prosentvis vekst enn Troms. 900 MNOK Brønnøysund Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana Bodø Narvik Lofoten Vesterålen Bodø-regionen leverte mest De største leveransene til petroleumssektoren fra Nordland, kommer også denne gang fra Bodø-regionen. Bedriftene her leverte for totalt 701 mill. kr, en økning på 35,1 mill. kr sammenlignet med Leveransene består i stor grad av umbilical-kabler fra Nexans som blant annet brukes for å styre og kontrollere ROV-er, samt brann- og eksplosjonssikre dører og luker fra Rapp Bomek. For 2013 ventes en vekst i leveransene på nær 150 mill. kr Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013 Produksjonsskip gir aktivitet på Helgeland På årets siste dag i 2012 kom endelig produksjonen i gang på Skarv-skipet. Skipet som har vært på plass utenfor Helgelandskysten siden sensommeren 2011 har gitt mye arbeid til den lokale leverandørindustrien, og da særlig Helgeland V&M. De to produksjonsskipene (Skarv og Norne) utenfor Helgelandskysten har gitt betydelig økning i leveransene fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Fra Sandnessjøen har leveransene økt med nesten 150 mill. kr fra Totalt var leveransene i 2012 på 456,3 mill. kr, og man venter uendret nivå for Svært mye av aktiviteten i regionen har sitt utspring i de to forsyningsbasene ASCO og Helgelandsbase, som begge er lokalisert på Horvneset. I Brønnøysund er det i stor grad økt aktivitet på sjø- og helikoptertransport som sørger for veksten på 139 mill. kr fra Av de totale leveransene på 343,6 mill. kr i 2012 er mye knyttet til transport av personell og utstyr til og fra produksjonsskipene. Det ventes en ytterligere vekst, til et leveransenivå på 369,2 mill. kr i Optimisme og vekst i Mo i Rana Det er stor optimisme å spore hos leverandørindustrien i Mo i Rana-regionen. De totale leveransene i 2012 var på 485,9 mill. kr, en økning på 163,1 mill. kr fra 2011, og nesten en dobling sammenlignet med Det er ventet at leveransene i 2013 når 530,3 mill. kr. I tillegg vil det komme verdier fra nyetableringer, og da er det særlig knyttet forventninger til Wasco Energy sin etablering med rørbase og coatingfabrikk i forbindelse med utbyggingen av Polarled. Tradisjonelle industrileveranser, samt avfallshåndtering og shipping kjennetegner regionens leveranser. God vekst i Vesterålen Stor omsetningsøkning, og forventning om fortsatt vekst finner man også i Vesterålen. Endringen fra 2011 til 2012 var på 105,4 mill. kr, noe som gir totale leveranser i 2012 på 278,3 mill. kr. Forventningene for 2013 tilsier leveranser for 326,5 mill. kr. Offshorerederiet Chriship, samt oljelenseprodusenten Norlense med tilhørende underleverandører, er driverne for leveransene fra Vesterålen. Stabilt i Narvik Narvik-regionen hadde leveranser for 129,4 mill. kr i 2012, på nivå med det foregående året. Til tross for at NCC Construction avsluttet en større kontrakt på Melkøya i 2012, ventes et uendret nivå på leveransene i 2013 fra regionen. En av de sentrale leverandørbedriftene i regionen, teknologibedriften Natech NSV, ble begjært konkurs i april Selskapet ble kjøpt opp og gjenoppstartet i mai, og opererer i dag under navnet Habu Technology. Kort tid etter at selskapet startet opp igjen ble det offentliggjort at de har inngått en langsiktig avtale med FMC Technologies. Liten aktivitet i Mosjøen og Lofoten Som tidligere år finner man den laveste aktiviteten i Mosjøen og Lofoten, som har henholdsvis 24,9 og 3,6 mill. kr i leveranser. Til tross for at Mosjøen på mange måter kan regnes for å være en industriregion, har leveransene mot petroleumssektoren vært beskjedne. Det er også verdt å merke seg hvor små leveransene fra Lofoten faktisk er, når man ser hvor stor oppmerksomhet som rettes mot områdene utenfor kysten av øyriket. Regionen har flere slipper og mekaniske verksted, men disse har fokusert sin aktivitet mot fiskeflåten. 14 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

15 Skarv-skipet under sleping fra Korea til Norge. Foto: BP Norge Illustrasjon: Statoil Den neste store utbyggingen utenfor kysten av Nordland vil bli Aasta Hansteen-feltet som ventes å være i drift fra Investeringene tilknyttet selve feltet vil være på 32 mrd. kr, og utbygging av feltet og infrastruktur (rørledningen Polarled) vil øke sannsynligheten for utbygging av eksisterende funn, samt gi økt interesse for ytterligere leting i området. Polarled som skal eksportere gassen fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal, via et grenrør til Kristin-plattformen, vil strekke seg nord for Polarsirkelen, og har en total kostnadsramme på ca. 25 mrd. kr. Flere av leveransene til Aasta Hansteen og Polarled-utbyggingen vil komme fra nord, og Statoil har ambisjoner om å skape lokale og regionale ringvirkninger. For å oppnå disse ambisjonene har Statoil gjennomført en rekke leverandørseminarer i Nord-Norge der hensikten har vært å kople potensielle nordnorske leverandører med hovedkontraktørene. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

16 TROMS Tromsø Tromsø Harstad Harstad Harstad Harstad 16 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

17 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

18 troms Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Troms som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Nord-Troms Holm s NDT-inspeksjon Besi Boreal Offshore Tromsø AEO Nord Aker Solutions Akvaplan-NIVA Arcos Holm Agency Kongsberg Satellite Services Kraemer Maritime NOFI Nord Norsk Isolering Rederiet Kongsøy Troms Offshore Unilab Vakumkjempen Nord-Norge Finnsnes Kvistad Elektronikk Sørreisa Kran og Transport Harstad Aibel Det Norske Veritas Econ Consult Harstad Elektro Harstad Mek Verksted Hålogaland Industrier Kunnskapsparken Nord Mercur Solutions Norbase Norwegian Petro Services Noweco Polarkonsult Scale Protection Seashore Technology Seaworks TEKNOR Weatherford WhatIf Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms består av følgende kommuner: Nord-Troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. Finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv og Salangen. Tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland. 18 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

19 klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. LETING OG KARTLEGGING Kongsberg Satellite Services BRØNNSYSTEMER OG BORING Scale Protection Seashore Technology Weatherford ENGINEERING Aibel Aker Solutions Polarkonsult KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Boreal Offshore Harstad Elektro Harstad Mek Verksted Hålogaland Industrier Kvistad Elektronikk Mercur Solutions Nord Norsk Isolering Teknor SIKKERHET OG BEREDSKAP Akvaplan-NIVA Arcos Det Norske Veritas Kongsberg Satellite Services Mercur Solutions NOFI Norwegian Petro Services Seaworks Vakumkjempen Nord-Norge WhatIf STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon Det Norske Veritas Holm s NDT-inspeksjon Noweco Unilab Analyse Base, logistikk og transport Besi Holm Agency Kraemer Maritime Norbase Rederiet Kongsøy Sørreisa Kran og Transport Troms Offshore Bemanning Besi Konsulent Akvaplan-NIVA Arcos Econ Consult Kunnskapsparken Nord Noweco Weatherford Utstyr AEO Nord Vakumkjempen Nord-Norge leverandørene i Troms finner man i 6 av de 7 kategoriene. Størst leveranser finnes i kategorien Støtte- og servicetjenester (om lag 400 mill. kr), hvor underkategorien base, logistikk og transport dominerer. De øvrige leveransene er i stor grad å finne i kategoriene Engineering, Sikkerhet og beredskap, samt Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

20 Færre, men betydelig større Den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Troms hadde leveranser for 738 mill. kr i 2012, en vekst på hele 51 prosent fra Det var 623 årsverk knyttet til disse leveransene, en økning på 47 prosent. Leverandørindustrien forventer leveranser for 963 mill. kr i I årets kartlegging ble det gjennomført intervjuer med totalt 72 bedrifter i Troms. Totalt meldte 39 bedrifter om at de hadde hatt leveranser, mot 51 i Dette kan forklares ved at flere små og mellomstore bedrifter som tidligere hadde mindre leveranser til petroleumssektoren, nå har konkludert med at de vil fokusere på sine kjerneoppgaver. Totalomsetningen til de 39 bedriftene med leveranser mot petroleumssektoren var 2,48 mrd. kr. Om lag 30 prosent av omsetningen deres kunne knyttes opp mot petroleumssektoren. Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene, hadde Troms den laveste omsetningen knyttet til sine leveranser, men samtidig den desidert største prosentvise veksten fra MNOK Harstad Andselv Finnsnes Tromsø Nord-Troms To tredjedeler fra Tromsø-regionen Leverandørindustrien i region Tromsø hadde leveranser for 479,9 mill. kr i Dette utgjør om lag to tredjedeler av leveransene fra fylket. Veksten sammenlignet med det foregående året var på hele 55 prosent. Leverandørbedriftene venter at veksten i inneværende år vil være på 25 prosent. Antall leverandørbedrifter falt fra 20 til 15 fra 2011 til I likhet med tidligere år er leveransene i Tromsø i hovedsak knyttet til støtte- og servicetjenester. Regionen har to rederier (Troms Offshore og Rederiet Kongsøy), hvor førstnevnte har hatt betydelig offshoreaktivitet og samtidig er den største leverandørbedriften i fylket. Av andre støtte- og servicetjenester finner man blant annet maritim forsyning og logistikk (Kraemer Maritime), samt konsulenttjenester (Akvaplan-NIVA). Regionen har også et spennende miljø knyttet til sikkerhet og beredskap, hvor NOFI har en sterk posisjon innen produksjon av oljevernutstyr. Våren 2013 offentliggjorde Subsea 7 at de skal etablere sitt Nord-Norge kontor i Tromsø. Etableringen kom blant annet som følge av at de ble tildelt kontrakten for rørlegging og undervannsinstallasjon på Aasta Hansteen. Ett år tidligere etablerte Aker Solutions seg i Tromsø. Det er knyttet store forventninger til disse etableringene, både i form av lokale arbeidsplasser, men også i form av underleveranser for landsdelens leverandørindustri. Engineering vokser i nord I Harstad-regionen hadde leverandørindustrien leveranser for totalt 222 mill. kr. Veksten fra 2011 var på om lag Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013 prosent. Det er ventet tilsvarende vekst for inneværende år. Antall leverandørbedrifter falt fra 27 til 20 fra 2011 til Leveransene fra regionen ble i stor grad utført av personer med høyere utdanning, og regionen har et sterkt ingeniørmiljø med selskaper som Aibel og Polarkonsult. Aibel har i dag rundt 100 ansatte i Harstad gjennom kontrakter med Statoil om vedlikehold og modifikasjon på Norne-feltet, og oppgraderinger for Shell på Draugenfeltet. Den tradisjonelle maritime industrien i regionen er også i ferd med å omstille seg for å møte krav og etterspørsel fra petroleumssektoren. I tillegg til leverandørindustrien som kartlegges i denne rapporten har Harstad et betydelig fagmiljø innen olje- og gass. Her finner man blant annet Statoil, Det norske oljeselskap, Lundin, Total, og Oljedirektoratet. Små leveranser men stor optimisme Nord-Troms hadde leveranser for 33,9 mill. kr i 2012, en betydelig vekst fra året før. Aktiviteten er knyttet til utleie av personell til offshoresektoren. Finnsnes hadde 2,5 mill. kr i leveranser, en vekst på nærmere 1 mill. kr. Til tross for beskjedne leveranser er leverandørindustrien i disse regionene optimistiske i forhold til utsiktene. Begge regionene venter om lag en dobling av aktiviteten for Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

21 Foto: Troms Offshore Bildet viser: Hans Jakob Hegge, områdedirektør for drift nord i Statoil; Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug; Marianne Bremnes, ordfører i Harstad; Kristina Hansen, ordfører i Honningsvåg; Alf E. Jakobsen, ordfører i Hammerfest; Margunn Ebsen, varaordfører i Brønnøysund; Øystein Michelsen konserndirektør for utvikling og drift i Statoil. Foto: Harald Pettersen Statoil ASA I mars 2012 ble Statoil sitt 5. driftsområde på norsk sokkel kunngjort etablert i Harstad med formell oppstart fra 1.januar Det nye driftsområdet i Harstad vil i første omgang ha ansvar for driften av Norne og Aasta Hansteen utenfor Helgelandskysten, samt Snøhvit i Hammerfest. På sikt vil også Johan Castberg-feltet rapportere til driftsområdet i Harstad, forutsatt at feltet besluttes utbygd. Økt aktivitet i Nord-Norge og ønske om mer beslutningsmyndighet i landsdelen er bakgrunnen for at Statoil nå etablerer et eget driftsområde lokalisert i nord. Statoil Nord-Norge i Harstad har i dag rundt 300 ansatte. Det er ventet at antallet vil dobles i løpet av de nærmeste 5-6 årene. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

22 FINNMA Goliat FPSO Foto: ENI Norge Produksjonstart: 2014 Operatør: ENI Norge Hammerfest LNG Foto: Statoil Hammerfest Hammerfest Produksjonstart: 2007 Operatør: Statoil Alta 22 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

23 RK Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

24 FINNMARK Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Finnmark som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Hammerfest Adecco Adima Advantec AF Aibel Arctic Seaworks Barents Naturgass Bedriftskompetanse Bilfinger Industrier Blikk & Ventilasjon Bring Polarbase Bristow Norway Brødrene Dahl AS Buksér og Berging ByggTjeneste Båt og Motor CHC Helikopterservice Cramo Erling Haug Finnmark Ressursselskap G4S Secure Solutions GAC Norway H. Sjøgren & Sønner Hammerfest Energi Hammerfest Industriservice Hammerfest Maskinforretning Havøysund Patentslipp Holmens Transport Honningsvåg Mek Verksted HONU Hydraulikk Finnmark IKM Testing ISS Facility Service Kraemer Maritime Kuehne + Nagel Larsen Maskin & Transport Mento Norconsult Petro Arctic Petter Gagama Polar Lift Polarbase Pro Barents Reinertsen Engineering SAR Tess Tools Hammerfest Viggo Eriksen YIT Kirkenes Bergen Group Kimek Offshore Mudenia Elektro Nor Lines Alta Albert E. Olsen Alta Lastebilsentral Alta Logistics GeoNord Noodt & Reiding SWECO Grøner ThermoGlass Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner: Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa og Hasvik. Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby og Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby og Båtsfjord. Kirkenes: Sør-Varanger. 24 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

25 klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. UNDERVANNSTEKNOLOGI Advantec GeoNord IKM Testing ENGINEERING Aibel Bergen Group Kimek Offshore Norconsult Reinertsen Engineering SWECO Grøner KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Advantec AF Gruppen Aibel Arctic Seaworks Bergen Group Kimek Offshore Bilfinger Industrier Blikk & Ventilasjon Erling Haug Hammerfest Energi Hammerfest Industriservice Havøysund Patentslipp Honningsvåg Mek Verksted Hydraulikk Finnmark IKM Testing Mudenia Elektro Petter Gagama YIT SIKKERHET OG BEREDSKAP Arctic Seaworks Buksér og Berging G4S Secure Solutions STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon IKM Testing GeoNord Base, logistikk og transport Alta Lastebilsentral Alta Logistics Barents Naturgass Bring Polarbase Bristow Norway Buksér og Berging CHC Helikopterservice GAC Norway H. Sjøgren & Sønner Holmens Transport Kuehne + Nagel Larsen Maskin & Transport Nor Lines Polar Lift Polarbase Viggo Eriksen Miljø, forpleining, avfall Finnmark Ressursselskap ISS Facility Service Kraemer Maritime SAR Bemanning Adecco Adima Bergen Group Kimek Offshore Mudenia Elektro Konsulent Bedriftskompetanse ByggTjeneste HONU Noodt & Reiding Petro Arctic Pro Barents Sherpa Konsult Utstyr Albert E. Olsen Brødrene Dahl Båt og Motor Cramo Hammerfest Maskinforretning Mento Tess ThermoGlass Tools Hammerfest leverandørene i Finnmark befinner seg i 5 av de 7 kategoriene. Om lag halvparten av leveransene fra Finnmark er i kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, hvor langsiktige kontrakter på Melkøya er helt sentrale. Det er også betydelige leveranser i kategorien Støtte- og servicetjenester. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

26 Liten nedgang, stor optimisme Leverandørindustrien i Finnmark hadde leveranser for 1,36 mrd. kr i 2012, fordelt på 68 bedrifter. Leveransene fra Finnmark falt med 5 prosent sammenlignet med årsverk utførte disse leveransene, en nedgang på 2 prosent fra For 2013 ventes en økning i leveransene på om lag 450 mill. kr. Det ble intervjuet 82 bedrifter i Finnmark. Totalomsetningen til de 68 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot petroleumssektoren var 2,49 mrd. kr, noe som viser at over halvparten av omsetningen til disse bedriftene var knyttet opp mot kunder i petroleumssektoren. Finnmark fylke hadde den nest største omsetningen knyttet til sine leveranser, og var det eneste av de tre fylkene med nedgang i petroleumsrelatert omsetning fra Den negative veksten henger i stor grad sammen med aktiviteten på Melkøya, som har gått fra utbyggingsfase til driftsfase MNOK Alta Hammerfest Vadsø Kirkenes Hammerfest Nord-Norges største Tross nedgang i leveranser med nesten 100 mill. kr sammenlignet med 2011, er det region-hammerfest som fortsatt har de desidert største leveransene i Nord-Norge, med sine 1,21 mrd. kr. Omfanget av leveransene har gått jevnt tilbake de siste årene, og sammenlignet med 2008 har leveransene falt med 600 mill. kr. Det er i hovedsak de største leverandørbedriftene som har redusert omfanget av sin aktivitet. Antall bedrifter med leveranser har nemlig økt fra 41 i 2011 til 53 i Til tross for nedgangen de siste årene er optimismen for 2013-leveransene stor. Bedriftene venter vekst på over 30 prosent, til 1,61 mrd. kr. De positive utsiktene til 2013-leveranser kan spores tilbake til økt aktivitet hos flere av de store etablerte selskapene, nyetableringer, samt forberedelser til produksjon på Goliat. ENI er også i ferd med å bygge opp organisasjonen i Hammerfest, og ved utgangen av 2013 er det ventet at 45 personer vil jobbe ved kontoret. Som i fjor var 95 prosent av omsetningen i regionen knyttet til kunder i landsdelen, og i all hovedsak lokalt i Hammerfest. De største leverandørene er Aibel og Bilfinger Industrier, som har kontrakter på henholdsvis vedlikehold og modifikasjon, og ISO-tjenester på Statoil sitt anlegg på Melkøya. Det er også betydelige leveranser tilknyttet forsyningsbasen Polarbase, samt helikoptertransport (Bristow) og avfallshåndtering (SAR). Leveransene i region Hammerfest ble utført av 485 årsverk i 2012, mot 500 årsverk i Det er fortsatt betydelig innpendling av arbeidskraft Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013 Alta og Kirkenes øker Det er Hammerfest som er lokomotivet i Finnmark, med nesten 90 prosent av de totale leveransene. Det er til tross for Hammerfest sin naturlige dominans, positivt å se at både Kirkenes og Alta øker sine leveranser, fra et nivå på henholdsvis 94,4 og 26,4 mill. kr, til 106,9 og 40,3 mill. kr i Leveransene fra Kirkenes er i all hovedsak utleie av personell (Mudenia Elektro og Bergen Group Kimek Offshore), mens det i Alta er støtte- og servicetjenester knyttet til logistikk og utstyrsleveranser. Begge regionene har positive utsikter til vekst i leveransene inneværende år. Lite petroleumsfokus Det ble kun registrert én bedrift i Vadsø som hadde leveranser opp mot petroleumssektoren. Leveransene var også av begrenset omfang. Regionen har tidligere år hatt svært små leveranser. 26 Levert 2012 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

27 West Hercules borer brønn nummer 100 i Barentshavet Foto: Ole Jørgen Bratland Statoil Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet ca. 230 km utenfor kysten av Finnmark. Operatøren Statoil annonserte i februar, sammen med partnerne Eni og Petoro, en utbyggingsløsning med undervannsbrønner knyttet opp til en flytende produksjonsplattform på feltet, med oljeeksport via rørledning til oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune. I juni ble investeringsbeslutningen utsatt ett år for å bedre lønnsomheten i prosjektet. En beslutning om utbygging med det skisserte konseptet vil medføre investeringer i størrelsesorden 5-6 mrd. kr på Veidneset. Det er foreløpig anslått at det vil kunne komme råoljetankere per år til terminalen. Statoil og partnerne gjennomfører i 2013 et 4 brønns leteprogram i Castberg-lisensen for å øke ressursgrunnlaget. Hammerfest hadde sommeren 2013 sitt første riggbesøk på 32 år. Saipem-riggen Scarabeo 8 valgte skjermet farvann utenfor Hammerfest når den skulle ta om bord tungt boreutstyr. Dette medførte høy aktivitet hos blant andre Polarbase og Hammerfest Industriservice. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

28 ISBN Rapporten er skrevet av Carl Erik Nyvold & Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS design by north Prosjektledelse: Samarbeidspartnere: Støttespiller: Finansiert av:

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE SEPTEMBER 2014

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE SEPTEMBER 2014 Levert 2013 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE SEPTEMBER 2014 Innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 Metodisk avgrensning Årets levert Oversiktskart leveranser

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD Petroleumsrelatert leverandørindustri Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri

Petroleumsrelatert leverandørindustri Petroleumsrelatert leverandørindustri ller et litt for dårlig føre kan utgjøre denne forskjellen. Nordland allet drepte og skadde i trafikken reduseres. oktan-nord.no oktan-nord.no OKTAN NORD OKTAN NORD

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri

Petroleumsrelatert leverandørindustri Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms Skrevet av: brightid.no OKTAN NORD brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll 2 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Metode... 6 3.1 Definisjon og avgrensning...

Detaljer

Leveranser Februar 2015

Leveranser Februar 2015 Leveranser Februar 2015 KRAFTFOREDLENDE INDUSTRI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Om undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Fall, men optimisme Leveranser fordelt på økonomiske regioner Side 6 Svakeste år siden 2010 Kjennetegn ved leveransene Vekst i vente er bunnen nådd?

Fall, men optimisme Leveranser fordelt på økonomiske regioner Side 6 Svakeste år siden 2010 Kjennetegn ved leveransene Vekst i vente er bunnen nådd? Innhold Side 2 Fall, men optimisme Side 4 Leveranser fordelt på økonomiske regioner Side 6 Svakeste år siden 2010 Side 8 Kjennetegn ved leveransene Side 9 Vekst i vente er bunnen nådd? Side 10 Nordland

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 16.8.2013 Styresak 94-2013/3 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

Grip mulighetene petroleumsvirksomheten skaper i nord Oversiktskart leveranser. Kjennetegn ved leveransene Kraftig fall i vente

Grip mulighetene petroleumsvirksomheten skaper i nord Oversiktskart leveranser. Kjennetegn ved leveransene Kraftig fall i vente Innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 18 Side 24 Side 30 Metodisk avgrensning Korreksjonen Grip mulighetene petroleumsvirksomheten skaper i nord Oversiktskart leveranser

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 PROGRAM: 09.00 Bjørn Audun Risøy og Charles Lien, Olje- og Gassnettverk Helgeland Presentasjon av nettverket

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011 Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten Nordnorsk Reiselivsstatistikk 211 Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk 18 Reiselivet som system 19 Oppsummering 19 Reiselivsnæringens 2 økonomiske betydning Trafikkutvikling

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017 Klyngesamling Mo i Rana, 19. sept 2017 Agenda 19. sept Start Slutt Aktivitet 12:00 12:45 Lunsj 12:45 12:55 Oppstart og informasjon fra prosjektledelsen 12:55 13:40 Oddbjørn Hatløy, Daglig leder i Norwegian

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Statistikk. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2010

Statistikk. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2010 Statistikk Nordnorsk Reiselivsstatistikk 29 Nordnorsk Reiselivsstatistikk For 11. år på rad har NHO Reiseliv Nord- utarbeidet Nordnorsk Reiselivsstatistikk. Statistikken viser reiselivets betydning for

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND!

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND DIALOGSAMLING OGH, MO I RANA 05.11.13 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Olje- og gassklynge Helgeland

Olje- og gassklynge Helgeland RAPPORT JULI 2015 Olje- og gassklynge Helgeland - Klyngens samlede kompetanse- og rekrutteringsbehov frem mot 2017 Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning... 1 Kartlegging av nettverkets

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer