Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD"

Transkript

1 Petroleumsrelatert leverandørindustri Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som skiller mellom liv og død i en trafikkulykke. Et bilbelte, en unødvendig forbikjøring, et oversett skilt eller et litt for dårlig føre kan utgjøre denne forskjellen. Nordland Riksvei 80 mellom Bodø og Fauske er en utsatt strekning hvor disse små marginene virkelig gjelder. Mest sannsynlig vil det ikke gjøres noe med veisikkerheten på riksvei 80 de neste 20 årene - derfor vil det hjelpe hvis hver enkelt sjåfør tar litt ekstra ansvar. Slik at antallet drepte og skadde i trafikken reduseres. Skrevet av: ord.no OKTAN NORD ord.no OKTAN NORD oktan-nord.no oktan-nord.no OKTAN NORD OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

2 sammendrag 81 bedrifter fra Nordland kunne fortelle at de i løpet av 2008 hadde leveranser til petroleumssektoren. Totalt omsatte disse bedriftene for 7,5 milliarder kr, og av dette var over 1,5 milliarder kr, eller 20 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Dette er om lag en halv milliard høyere enn hva omsetningen var i årsverk var knyttet til leveransene, og utgjorde 18 prosent av arbeidskraften til bedriftene. Kun 9 av bedriftene hadde over 90 prosent av totalomsetningen sin fra leveranser til petroleumssektoren. Leverandørbedriftene er i hovedsak lokalisert i regionene Salten og Mo i Rana, til sammen utgjør disse to regionene tre fjerdedeler av den petroleumsrelaterte omsetningen i Nordland. Omsetningen i region Sandnessjøen har doblet seg siden 2006, dette tyder på at beslutningene om å prioritere denne regionen begynner å gi avkastning. Leveransene fra bedriftene i Nordland er kompetanseintensiv hvor 71 prosent av bedriftene oppgir at personer med høyere utdanning var delaktig i produksjonen av varene/tjenestene. 43 av de intervjuede bedriftene oppgir at de har behov for å rekruttere ny kompetanse fremover hovedsakelig personer med høyere utdanning. Mesteparten av leveransene er knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, dette utgjør over 640 millioner kroner. Blant bedriftene som har hatt leveranser de siste 5 årene kunne 35 prosent fortelle at de ikke har hatt noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. En rekke bedrifter hadde inngått samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer, dette er ganske jevnt fordelt på henholdsvis lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kun 4 prosent av bedriftene hadde internasjonalt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Foto: Norlense Foto: Miras AS Et stort antall av bedriftene i undersøkelsen ser ingen hindringer for å øke aktiviteten sin opp mot petroleumssektoren. 3

3 Bakgrunn og metodisk avgrensing omsetning og sysselsetting Bakgrunnen for LEVERT 2008 er å få en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren. Det er et mål for både regionale og sentrale myndigheter at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi nye arbeidsplasser i regionen. Det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner i landsdelen, men det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles. Denne rapporten skal gi en lett tilgjengelig oversikt over leverandørindustrien i Nordland. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser, denne avgrensingen er gjort for å gi et tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I tillegg til leveransene som framkommer her vil det finnes en lang rekke andre varer og tjenester som genererer verdiskaping i nord, dette kan være knyttet til hotell og transport, mat- og forbruksvarer samt IT og annet kontorutstyr. I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nordland, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Ytterligere presisering; For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Nordland som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nordland. Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet, med respektive sentre og fakulteter, som selger tjenester til bransjen, da disse regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som arbeidsoppgave å selge selskapets produkter i Nordland. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. Det finnes også enkelte rederier hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Nordland som har det administrative ansvaret / management for skipene har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i regionen tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg og anleggssektoren som har hatt leveranser til oljeselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Det var flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av blant annet kontorbygg. Derimot har selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs blitt inkludert. For å få oversikt over hvilke bedrifter som kan være aktuelle for å ha hatt leveranser til petroleumssektoren er det tatt utgangspunkt i en rekke tilgjengelige lister og databaser. Viktige kilder er medlemslistene til leverandørnettverk og interesseorganisasjoner som Petro Arctic og lokale næringsforeninger. Disse fanger opp en stor andel av bedrifter som har en uttrykt målsetting av å jobbe opp mot petroleumssektoren. I tillegg har en også tatt utgangspunkt i deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer, og gått gjennom Kunnskapsparken Bodø AS sin egen bedriftsdatabase. For å sikre at treffsikkerheten skal bli så høy som mulig er det sendt ut en henvendelse til samtlige kommuner ved næringssjef og/eller rådmann hvor det er bedt om ytterlige innspill på aktuelle bedrifter. Den første kartleggingen ga et tilfang på 200 bedrifter som ble fulgt opp med intervjuer. Totalt er det 81 bedrifter som oppgir at de har leveranser som passer inn i definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. Av de intervjuede bedriftene var det 81 som opplyste at de hadde relevante leveranser til petroleumssektoren i Disse bedriftene hadde en total omsetning på nesten 7,5 milliarder kr. Av dette var over 1,5 milliarder kr, eller 20 prosent av omsetningen knyttet til leveranser til petroleumssektoren. De samme bedriftene hadde totalt over 4500 årsverk i 2008, 18 prosent eller om lag 851 av disse var knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Av alle de 81 bedriftene med leveranser var det kun 9 som hadde over 90 prosent av totalomsetningen sin knyttet til petroleumssektoren. I Nordland er det altså få bedrifter som har petroleumsnæringen som sin eneste kunde, i all hovedsak utgjør denne næringen en av flere bein for bedriftene. Den registrerbare sysselsettingsstatistikken til Statistisk Petroleumsrelatert omsetning mill. kroner Petroleumsrelatert omsetning Petroleumsrelaterte årsverk årsverk mill. mill. kroner kroner mill. mill. kroner kroner Sentralbyrå beskriver sysselsettingen av personer mellom 15 og 74 år innen ulike næringer. Sorterer man denne statistikken etter bostedsfylke kan man lese ut at det er 722 personer med Nordland som bostedsfylke som jobber med oljevirksomhet ulike steder i landet. Av disse er det 655 menn og 54 kvinner som jobber med utvinning av råolje og naturgass, samt 6 menn og 7 kvinner som jobber med oljeraffinering. Totalt er dette en økning på 90 personer fra Dersom man legger til sysselsatte i Nordland som jobber med leveranser til petroleumssektoren får man at det er totalt er 1573 petroleumsrelaterte årsverk i fylket. Utvinning av råolje og naturgass 709 Oljeraffinering 13 Ansatte i leverandørindustrien 851 Totalt antall petroleumsrelaterte årsverk årsverk årsverk Petroleumsrelaterte årsverk i leverandørindustri 832,6 832,6 årsverk årsverk 851,6 årsverk Total omsetning: millioner kroner Totalt antall årsverk:

4 geografisk spredning Som et utgangspunkt for å vise geografisk spredning av bedriftene i fylket legges SSB sin inndeling i økonomiske regioner til grunn. Dette gir følgende inndeling: Lofoten Salten/Bodø Vesterålen Narvik Økonomisk region Vesterålen 8 Lofoten 1 Narvik 11 Salten/Bodø 21 Mo i Rana 18 Antall bedrifter Flest bedrifter er lokalisert i region Salten og region Mo i Rana. Det er også verdt å merke seg at region Sandnessjøen, med forsyningsbase for Norne, har et betydelig antall leverandørbedrifter. Denne regionen har totalt 13 bedrifter som er registrert med leveranser, dette er en dobling fra 2006 da det var seks bedrifter med leveranser. Den positive veksten i region Sandnessjøen kan tyde på at nærhet til det eneste operative feltet i Nordland samt signaler om nye etableringer i regi av petroleumsselskapene, stimulerer Kompetanse til vekst knyttet også i leverandørindustrien. til leveranser I region Brønnøysund, som har helikopterbasen til 60Norne og Skarv, er det få etableringer 71% knyttet til petroleum ut over helikopterflygningene. Viktigst for denne regionen er Torghatten Trafikkselskap % Det største industrielle miljøet ligger i region Mo i Rana. 40 Med 18 bedrifter med leveranser tyder det på at næringslivet her ønsker å ta del i de mulighetene som ligger innenfor 40% petroleumssektoren. De største aktørene er bedrifter 30 i Mirasgruppen, Momek og Nordmiljø. Region Mosjøen med fem registrerte leverandører, som 20 alle ligger i Vefsn Kommune, er med på å underbygge Helgeland som en viktig industriregion. 10 I region Salten, som består av forholdsvis mange kommuner, er det naturlig nok Bodø som har det største antallet leverandørbedrifter. Nexans i Saltdal og Rapp-gruppen i 0Bodø er de største aktørene i denne regionen. Fagskole VGS Høyere utdanning Regionene Lofoten og Vesterålen ligger langt fra etablert petroleumsaktivitet. Likevel har Region Vesterålen åtte bedrifter, blant annet er miljøet knyttet til Fiskebøl med Norlense og Nordnorsk beredskapssenter betydelige leverandører. Region Narvik, med det største teknologiske miljøet i Nordland, har så mange som 11 bedrifter. Her er Natech den største aktøren. Når en Kompetansebehov ser på omsetningstallene er det region Salten og region Mo i Rana som dominerer. Til sammen har disse to regionene tre 300 fjerdedeler av alle petroleumsrelaterte 57% leveranser i Nordland. Et viktig funn er at region Sandnessjøen har økt betydelig 250 siden I denne rapporten er det registrert en omsetning på 126 millioner kr. Dette er mer enn en dobling siden 2006 og kan være et tegn på at beslutningene om å prioritere 200 denne regionen begynner å gi avkasting. 30% I region Brønnøysund er det en omsetning på nesten millioner. En svært stor del av dette er knyttet til CHC Helicopter sin kontrakt på flygninger til Norneskipet. Denne 100 leveransen er valgt å ta med i denne rapporten i og med at all aktivitet foregår fra Brønnøysund selv om hovedkontor og kontraktspartner er lokalisert i Stavanger. 9% 8% 50 Fagskole VGS Høyere utdanning Ingen behov 0 Mosjøen Sandnessjøen Sandnessjøen Mo i Rana Brønnøysund Mosjøen ,7 100 Brønnøysund Figurene over viser de forskjellige økonomiske regionene, og antall bedrifter i hver region. De økonomiske regionene består av følgende kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes Lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord Salten/Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold Mo i Rana: Hemnes, Nesna, Rana Mosjøen: Grane, Hattfjelldal, Vefsn Sandnessjøen: Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad , ,7 Brønnøysund Lofoten Mo i Rana Mosjøen Narvik Salten/Bodø Sandnessjøen Vesterålen Petroleumsbasert omsetning fordelt på økonomiske regioner 126,5 132,

5 klassifisering Leting og kartlegging Brønnsystemer og boring Undervanns-teknologi Støtte- og servicetjenester Data Process Automasjon Extreme Invent Nexans TEST OG INSPEKSJON: Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser over kr i 2008 til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. Leverandørene i Nordland finner man fordelt på alle kategoriene, med et tyngdepunkt på de fire kategoriene; engineering, konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon, og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, og støtte- og servicetjenester. Av tabellen kan man se at en stor andel av bedriftene faller inn under kategorien konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold. Dette er også den kategorien hvor omsetningen er størst opp mot petroleumssektoren med leveranser for over 640 millioner kr i Her finner man for en stor del den tradisjonelle industrien i landsdelen, og store grupperinger som Miras og Rapp. Engineeringselskapene i Nordland hadde en omsetning på 27,5 millioner kr knyttet til petroleumsrelaterte oppdrag. I denne kategorien finner man tradisjonelle ingeniørselskaper, men også selskaper som har spesialisert seg opp mot petroleumssektoren som Designconsult i Vågan. Innen sikkerhet og beredskap omsatte 5 bedrifter for totalt 25 millioner kr opp mot denne sektoren. Norlense er den største aktøren, med om lag halvparten av omsetningen sin knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Støtte- og servicetjenester inngår nødvendigvis ikke direkte i verdikjeden, men er en viktig innsatsfaktor i den petroleumsrelaterte leverandørindustrien. Samlet omsatte bedriftene i denne kategorien for 305 millioner kr opp mot petroleumssektoren. Det er stor variasjon i hvilke varer og tjenester disse selskapene leverer, og man finner bedrifter som leverer alt fra avfallsløsninger til supplyskip-rederier. En rekke av disse selskapene leverer også tjenester til andre selskaper på ulike stadier i verdikjeden. Med hensyn til kategoriene leting og kartlegging, brønnsystemer og boring, og undervannsteknologi er omsetningen i hovedsak knyttet til leveransene fra Nexans, som er en betydelig industriell aktør i fylket. Data Process Automatasjon og Extreme Invent er også selskaper som har leveranser i disse kategoriene. Nexans Nexans Det Norske Veritas (Bodø/Mo i Rana) Engineering Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Sikkerhet og beredskap Minic Test og inspeksjon Molab Motest Pipetech LOGISTIKK OG TRANSPORT: CHC Helicopter Services Chriship Euro Offshore Helgelandsbase Nor Supply Nordtrafikk Nor Spirit Bomek Consulting Aqua Rock Company Arctic Spill Control Strand Shipping Cerum Data Process Automasjon N-N Beredskaper Torghatten Trafikkselskap Designconsult Elektro Bodø Norlense MILJØ, RENHOLD OG AVFALLSLØSNINGER: Multiconsult ESS Partner Restech Delitek Norconsult Narvik Løkaas Sør-Helgeland Vaktselskap Helgeland Industrier Sandnessjøen Engineering Miras Grotnes Metal Co Nord Foto: Miras AS Miras Hydraulikk Miras Multimaskin Momek Group Mosjøen kulde og klimaservice Namek Natech Nordkontakt Rantex Rapp Bomek Rapp Hydema Rukki Profiler Slipen Mek. verksted SMV Hydraulikk Svetek Unifab Nord Miljø Østbø BEMANNING: BIS Production Partner Intromek Unifab KONSULENT: Bedriftskompetanse Kunnskapsparken Bodø AS Mo Industriinkubator Norconsult Narvik VINN UTSTYR: Albert E. Olsen Løvold AS 8 9

6 samarbeid kompetanse Alle bedriftene som har hatt leveranser de siste 5 årene ble spurt om de hadde samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer enten lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 35 prosent av bedriftene kunne fortelle at de at de ikke hadde noe formelt samarbeid med andre petroleumsrelaterte bedrifter/miljøer. Av de som hadde inngått samarbeid kunne 34 prosent fortelle at det i hovedsak var snakk om lokalt samarbeid, mens 31 prosent hadde regionalt samarbeid. Bedriftene med lokalt og regionalt samarbeid hadde i snitt litt over 2 samarbeidspartnere, som i all hovedsak var fra samme fylke som de selv har sin virksomhet i. Kun et fåtall hadde flere enn 3 samarbeidsavtaler. 30 prosent av bedriftene hadde nasjonalt samarbeid, mens 4 prosent hadde internasjonalt samarbeid. De bedriftene som hadde nasjonalt eller internasjonalt samarbeid var i hovedsak mellomstore eller store leverandørbedrifter med hensyn til omsetning. Det er viktig å poengtere at det er en rekke bedrifter i denne gruppen som er nasjonalt/ internasjonalt orientert med kunder og leverandører over hele landet/verden, uten at de trenger å ha inngått noen formelle samarbeidsavtaler. De samme bedriftene ble også spurt om det var andre bedrifter i Nord-Norge som leverte viktige innsatsfaktorer i forhold til produksjonen av produktene/tjenestene deres til petroleumssektoren. 63 prosent kunne fortelle at det var ikke var noen bedrifter i landsdelen som bidro med viktige innsatsfaktorer, mens 27 prosent var i ulik grad avhengig av andre bedrifter i sin produksjon av varer og tjenester. De som var avhengig av andre var særlig bedrifter innen konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold. Her var det i stor grad avhengighetsforhold til bedrifter innen samme del av verdikjeden, i tillegg til samarbeid med engineeringselskaper og tilbydere av støtte- og servicetjenester. I undersøkelsen er det spurt om hvilken kompetanseprofil som finnes blant de tilsatte i bedriftene. De ble også spurt om det er behov for å rekruttere ny kompetanse for å kunne delta i framtidige leveranser til petroleumssektoren. Dersom en tar utgangspunkt i de 98 bedriftene som har hatt leveranser de siste fem årene viser det seg at nesten tre fjerdedeler av bedriftene (71 prosent) har personer med høyere utdanning knyttet til leveransene. 54 prosent har personer med videregående utdanning, primært med fagbrev, mens 40 prosent har ansatte med fagskole eller annen bransjespesifikk opplæring knyttet til leveransene. Mange bedrifter har kombinasjoner av disse. Det er et viktig poeng at de 21 bedriftene som har leveranser på over 10 millioner kr har om lag samme kompetanseprofil som de øvrige bedriftene. På spørsmål om hvilken kompetanse bedriftene har behov for fremover svarer 57 prosent at de vil ha behov for høyere kompetanse i fremtiden, mens det er svært få som trenger mer kompetanse på videregående skole nivå og fagskole med henholdsvis 8 og 9 prosent. 30 prosent av de som svarer på dette spørsmålet oppgir at de ikke har behov for å rekruttere ny kompetanse. Den største kompetanseutfordringen fremover ligger altså på å skaffe kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning. En vesentlig del av dette er knyttet til ingeniører og personer med annen teknisk utdanning. Kompetanse knyttet til til leveranser Kompetansebehov % 71% % 57% Arena Beredskap Et samarbeid om utvikling av beredskapsløsninger Norske myndigheter setter verdens strengeste krav til kystnær beredskap. Teknologi, løsninger, kompetanse og organisering vil kreve betydelige forbedringer for å ivareta disse kravene. Arena Beredskap er et klyngeutviklingsprosjekt hvor 10 bedrifter i Lofoten Vesterålen og Sør-Troms samarbeider om å imøtekomme disse kravene. Disse bedriftene opererer svært ulikt. Noen har bred eksporterfaring, mens andre kun har jobbet i hjemmemarkedet. Kystverket og oljeindustrien er viktige målgrupper, men klyngen orienterer seg også internasjonalt. En eventuell oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen vil ha så strenge krav til sikkerhet og beredskap, at dersom man lykkes der, vil det sette standarden for beredskapsløsninger i resten av verden. Målsettingen for klyngen er å utvikle morgendagens beredskapsløsninger mot akutt forurensning i et nasjonalt og internasjonalt marked. I samarbeid med FoU, offentlige partnere og krevende kunder vil man utvikle et totalkonsept for beredskap (one-stop-shopping), basert på teknologi, kompetanse, tjenester og organisering % 54% 40% 40% Fagskole VGS VGS Høyere Høyere utdanning % 9% 8% 8% Fagskole Fagskole VGS VGS 30% 30% Høyere Høyere Ingen Ingen utdanning behov behov mill. kr.

7 utfordringer Alle bedriftene som ble intervjuet ble stilt spørsmål om hvilke utfordringer og begrensninger de opplever for å få ny eller økt aktivitet mot petroleumssektoren. Det samme spørsmålet ble også stilt i en tilsvarende undersøkelse i Under vises de utfordringene/hindringene som ble nevnt flest ganger blant bedriftene i Nordland Ingen spesielle 30 Kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft 19 Godkjenninger /sertifiseringer / krav / dokumentasjon 17 Størrelsen på bedriften i forhold til kontrakter 17 Konkurranse med miljøer i Sør-Norge, og at industrien er bundet opp i gamle avtaler 9 Politiske rammebetingelser og miljøfokus 9 Skape nettverk/samarbeid 4 Det etterspørres varer og tjenester som bedriftene ikke evner å levere 4 I 2006 var den viktigste utfordringen for leverandørindustrien å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette er fortsatt en stor utfordring for de bedriftene som er med i denne undersøkelsen. Spesielt er det flere bedrifter som trekker frem at de sliter med å rekruttere personer med spesialkompetanse, og da spesielt ingeniører. med begrensede administrative ressurser, hvor de har liten ledig kapasitet til å jobbe med denne typen problemstillinger. I liket med i denne undersøkelsen var krav, sertifiseringer og lignende den tredje største utfordringen i 2006 studien. 30 bedrifter nevner at de ikke ser noen hindringer for å få ny/ økt aktivitet opp mot petroleumssektoren. Av disse kunne om lag 2/3 fortelle at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2008, mens de øvrige ikke hadde leveranser. At så mange bedrifter ikke ser noen hindringer kan være et tegn på at industrien i fylket har blitt mer klar for å rette seg mot denne sektoren. I 2006 var det 14 bedrifter som nevnte at de ikke så noen hindringer. Nordnorske leverandører må være villig til å ta de kostnadene det trengs for å bli sertifisert. Vi har tatt de kostnadene, og fått fotfeste Flere av bedriftene, og da spesielt de som ikke har så lang erfaring med å levere til petroleumssektoren, synes det er vanskelig å konkurrere med miljøer i Sør-Norge, og da spesielt mot eksisterende leverandørindustri på vestlandet. De trekker blant annet fram at industrien er bundet opp i gamle avtaler, hvor gamle bekjentskaper og tidligere leveranser er kriterier som ofte gjør seg gjeldende. Det er bare fantasien som setter grenser 17 bedrifter trekker frem at kontraktene er så store at de på den måten favoriserer større eksisterende leverandører. En rekke av bedriftene foretrekker derfor å være underleverandører framfor å konkurrere om direkte kontrakter. Like mange bedrifter peker på at det er en stor utfordring å møte krav, godkjenninger, dokumentasjon og sertifiseringer som trengs for å kunne delta i konkurransen om oppdrag til petroleumssektoren. Dette gjelder spesielt mindre bedrifter I kategorien politiske rammebetingelser og miljøfokus var det flere bedrifter som trakk frem at det var for stor usikkerhet rundt fremtidig petroleumsutvinning i Lofoten og 12 Landsdekkende avtaler gjør at små bedrifter i nord ikke får delta i konkurransen. Det er kun de store som får kontrakter Foto: Rapp Hydema Utfordringer Vesterålen, til at de tør å satse ressurser på å bli kvalifisert som leverandører. De nevner også at politikerne ikke er flinke nok til å kreve, og dermed legge til rette for lokale ringvirkninger av petroleumsaktiviteten i landsdelen. Fire av bedriftene trekker frem at de har behov for å være del av et nettverk eventuelt skaffe seg samarbeidspartnere. En av bedriftene fortalte at informasjonsmøtene for å bli leverandør ofte var mer avskrekkende enn forlokkende. Den siste tiden har det blitt dannet flere nettverk som jobber spesifikt med å utvikle næringslivet i landsdelen slik at de evner å levere til denne sektoren, som blant annet Petro Arctic og Lo-Ve Petro. Enkelte bedrifter ser også nytten av å knytte seg til eksisterende leverandører gjennom samarbeid og underleveranser for å lære av deres erfaringer, og på sikt evne å levere selv. At produktene og tjenestene som etterspørres er for spesialiserte for enkelte av leverandørene i Nordland trekkes også frem som en utfordring, men det var kun 4 av bedriftene som nevnte dette. Dette kan tyde på at størsteparten av bedriftene som er intervjuet har forutsetninger for å levere de produktene/ tjenestene som etterspørres dersom de går inn for det. 13

8 veien videre Det vil bli en betydelig økning i aktiviteten knyttet til olje og gass utenfor Nord-Norge. I tillegg til Norne og Snøhvit, som er i drift, er det en rekke produksjonsenheter som er under bygging eller planlegging, og som fortløpende vil bli satt i drift. De første er Skarv utenfor Sandnessjøen som forventes å være i drift fra 2011 og Goliat ved Hammerfest som skal være i drift fra Leverandørnettverket Petro Arctic har gjort en beregning som viser at det i 2016 kan være så mye som 2000 årsverk knyttet til drift av installasjoner i Nord-Norge, samt knyttet til kontrakter om vedlikehold og modifikasjon av disse installasjonene. Dette representerer store muligheter for næringslivet i vår region. I tillegg vil det være behov for en lang rekke andre tjenester og varer som kommer som ringvirkning av petroleumsaktiviteten. Dette er situasjonen uten at det er gjort vedtak om åpning av nye områder i nord. En åpning av Nordland VI og VII samt Troms II vil gjøre potensialet mye større. Fylket har industrimiljøer, særlig på Helgeland og i Salten, som har god erfaring med store og krevende prosjekter innen flere sektorer. Når petroleumsaktiviteten øker i Nord-Norge bør det være betydelige muligheter for at denne industrien kan øke sine leveranser. Med en økning på nesten 50 prosent i leveransene til petroleumssektoren de siste to årene er næringslivet i Nordland inne i en fin utvikling. Fylkeskommunene kan spille en viktig rolle i å legge til rette tiltak og programmer for å styrke næringslivet, og vil måtte være en pådriver for å holde fokus på videreutvikling av nye arbeidsplasser. Også innenfor andre støtte- og servicetjenester er det bedrifter i Nordland som har leveranser til petroleumssektoren som en viktig del av sin aktivitet. Det har vært en prioritert oppgave for både regionale og sentrale myndigheter at petroleumsaktivitet utenfor NordNorge skal bidra til å skape arbeidsplasser i denne regionen. Mange av de utfordringene som næringslivet møter er det ikke mulig for enkeltbedrifter å påvirke i stor grad. Dette kan dreie seg om kontraktsstrukturer eller tilgjengelige virkemidler for å utvikle ny kompetanse og nye produkter. 14 PHOTO: N.N. / StatoilHydro Foto: Miras AS I Nordland er det allerede betydelige leveranser knyttet til konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold.

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Leveranser Februar 2015

Leveranser Februar 2015 Leveranser Februar 2015 KRAFTFOREDLENDE INDUSTRI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Om undersøkelsen

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Menon-rapport 32/2012 Av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Sissel Ovesen,

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland Arbeidsnotat 2014:1003 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland En analyse av pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter Ivar Lie og Jørgen Bro Tittel

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Ringvirkningsprosjektet

Ringvirkningsprosjektet Ringvirkningsprosjektet Drøftinger av samfunnsutvikling og ringvirkninger av videre petroleumsutvikling i Nord-Norge DRØFTINGER AV SAMFUNNSUTVIKLING OG RINGVIRKNINGER AV VIDERE PETROLEUMSUTVIKLING I NORD-NORGE

Detaljer

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN

INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER FORANDRINGER LASTER INN INDEKS NORDLAND 2013 BEST LØNNSOMHET I HAVBRUK OG FISKERI NORD-NORGES EKSPORTFYLKE NR.1 FLERE INNBYGGERE I 25 AV 44 KOMMUNER LASTER INN FORANDRINGER - en rapport om utviklingen gjennom 2012 og utsiktene

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

TRANSPORTPLAN NORDLAND

TRANSPORTPLAN NORDLAND TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 2024 I JUNI 2012 BEHANDLET FYLKESTINGET SAK 82/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024, HVOR FØLGENDE BLE VEDTATT: 1. Fylkestinget vedtar prinsippene med visjoner og mål slik de

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

LoVe 2025. juni/august 2010. Endelig utgave

LoVe 2025. juni/august 2010. Endelig utgave LoVe 2025 juni/august 2010 Endelig utgave 1 BAKGRUNN... 3 1.1 SAMMENDRAG... 4 1.2 HVA HAR SKJEDD SIDEN FORRIGE RAPPORT?... 6 1.3 REGIONEN LOVE.... 6 2 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK I LOVE.... 7 2.1 DEMOGRAFI....

Detaljer

Petrostrategi for Bodø og Salten

Petrostrategi for Bodø og Salten Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2010 51352/2010 2010/9802 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/20 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/118 Bystyret 28.10.2010 Petrostrategi

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer