august leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge"

Transkript

1 august leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

2 bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord. Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet som hadde leveranser til petroleumssektoren i Det er tredje gangen undersøkelsen gjennomføres for hele Nord-Norge. I tillegg til de leveransene som framkommer av denne rapporten, er det en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke er bransjespesifikke, men som genererer verdiskaping i nord. Dette kan være knyttet til blant annet hotell, mat- og forbruksvarer, samt IT og kontorutstyr. Kontorfunksjonen til industrien (Statoil i Hammerfest, Harstad og Sandnessjøen, ENI i Hammerfest, Det Norske i Harstad, Total i Harstad, North Energy i Alta, Dong Energy i Tromsø og BP i Sandnessjøen) gir også betydelige ringvirkninger i landsdelen. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor større enn hva som framkommer av denne rapporten. Kunnskapsparken Bodø AS har hatt hovedansvar for prosjektet, og stått for utformingen av rapporten. Alle intervjuer i Nordland er også gjennomført av Kunnskapsparken Bodø AS. Kunnskapsparken Nord AS og Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS (HONU) har vært samarbeidspartnere i prosessen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Petro Arctic har vært en nyttig støttespiller. Prosjektet er finansiert av Statoil, samt Nordland, Troms, og Finnmark fylkeskommune. Kartlegging av relevante bedrifter har vært basert på en rekke kilder. I første omgang ble det tatt utgangspunkt i bedrifter som har hatt leveranser tidligere, samt bedrifter som har uttrykt at de jobbet aktivt med å få leveranser. Andre viktige kilder har vært medlemslister til leverandørnettverk, oversikt over Achilles godkjente bedrifter, deltakerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer, i tillegg til egne databaser. Det har også blitt gjort henvendelser til en rekke kommuner ved næringssjef og / eller rådmann, samt til innovasjonsmiljø i landsdelen for innspill på aktuelle bedrifter. Kartleggingen ga et tilfang på 283 bedrifter i Nord-Norge. For å sikre kvaliteten på dataene ble det gjennomført telefonintervju med samtlige av disse. For å dokumentere utvikling over tid ble spørsmålsformuleringene holdt uforandret fra tidligere Levert-undersøkelser. Det ble i tillegg lagt til noen nye spørsmål. Telefonintervjuene ble gjennomført i perioden mai til juli Totalt er det 211 bedrifter som oppgir at de har hatt leveranser som faller innenfor definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. Utvalget gir et presist bilde på omfanget av leveranser, og sysselsetting forbundet med disse leveransene. metodisk avgrensning Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Denne avgrensingen er gjort for å gi et mest mulig tydelig bilde av det industrielle potensialet som er knyttet til sektoren. I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nord-Norge, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Dette er samme avgrensing som ble benyttet ved tidligere Levertundersøkelser. Ytterligere presisering; For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Nord- Norge som er tatt med i denne rapporten. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nord-Norge. Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet med respektive sentre og fakulteter som selger tjenester til bransjen, da disse i all hovedsak regnes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med. En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som primær arbeidsoppgave å selge selskapets produkter i Nord-Norge. Omsetningen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen. Det finnes også enkelte rederier i Nord-Norge hvor selskaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk farvann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Nord-Norge som har det administrative ansvaret/management for skipene, har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i Nord-Norge tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren i Nord-Norge som har hatt en eller flere leveranser til oljeselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres i all hovedsak ikke var bransjespesifikke. Det var blant annet flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av kontorbygg. Derimot har selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs, blitt inkludert. 02 levert 2011 levert

3 172,9 0 leveranser fordelt på økonomiske regioner i likhet med tidligere undersøkelser er det Hammerfest-regionen som har den største petroleumsrelaterte omsetningen. Leveransene har i hovedsak vært knyttet til anlegget på Melkøya. En rekke konsulentselskaper samt FoU-aktører kjennetegner leverandørene i Tromsø, men hoveddelen av leveransene kommer fra rederier. bodø Harstad har over halvparten av leverandørbedriftene i Troms. Leveransene ble i stor grad utført av personer med høyere utdanning. Narvik kjennetegnes av leveranser med høyt teknologisk innhold. mo i rana I Vesterålen er omsetningen i all hovedsak knyttet til shipping og leveranser av varer og tjenester innen oljevernberedskap. Bodø er den nest største regionen målt i leveranser. Leveransene var i stor grad rettet mot eksportmarkedet. Leveransene fra Mo i Rana var i stor grad knyttet til de tradisjonelle industribedriftene. Norne-skipet, samt forberedelser til Skarv-skipet ga lokale ringvirkninger for leverandørindustrien i Sandnessjøen og Brønnøysund. Leveransene var i stor grad knyttet til aktivitet ved forsynings- og helikopterbase. Flest leverandørbedrifter er lokalisert i Hammerfest-regionen, deretter følger Harstad, Bodø, Sandnessjøen, Mo i Rana og Tromsø. 04 levert 2011 levert

4 tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Nord-Norge var 811 arbeidsplasser knyttet til utvinning av råolje og naturgass i I Troms og Finnmark var det henholdsvis 272 og 432 arbeidsplasser, og en stor andel av disse er tilknyttet Statoil sin aktivitet i Harstad og Hammerfest. I Nordland var det kun 7 arbeidsplasser. leveranser og sysselsetting Det er 1179 personer bosatt i Nord-Norge som arbeider med utvinning av råolje og naturgass i eller utenfor landsdelen (se tabell). Tallene er stigende for hvert år, og økningen har naturlig nok vært størst i Finnmark. Det understrekes at dette er årsverk knyttet til utvinning, og ikke innen leverandørindustrien som kartlegges i Levertundersøkelsen. Det er også verdt å merke seg at det er 382 personer bosatt i Nordland som jobber i næringen, til tross for svært få arbeidsplasser i fylket. den petroleumsbaserte leverandørindustrien i nord-norge hadde leveranser for 3,75 mrd nok i Dette er en økning fra 2010 på 3,2 prosent. Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 27 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene. 211 bedrifter oppga at de hadde leveranser i 2011, hvorav 106 i Nordland, 51 i Troms, og 54 i Finnmark. Dette var en økning på 22 bedrifter siden 2010 undersøkelsen. I Nordland har antall leverandørbedrifter økt med 20, mens antall bedrifter med leveranser har vært mer stabil i Troms og Finnmark. 20 bedrifter i landsdelen hadde petroleumsrelaterte leveranser på 50 MNOK eller mer. Dette er en økning på fire bedrifter siden bedrifter hadde under 1 MNOK i omsetning fra denne typen leveranser. 31 bedrifter, mot 26 i 2010, hadde hele omsetningen sin knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. 31,3 prosent av bedriftene hadde over halvparten av totalomsetningen sin knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. 48,8 prosent av leveransene kom fra bedrifter i Nordland, mens 38,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms hadde 13 prosent av leveransene. Mens man i Troms og Nordland har hatt en økning i leveransene på henholdsvis 43,7 og 4,5 prosent, har man i Finnmark hatt en nedgang på 7,3 prosent Nordland 1,58 mrd 1,75 mrd 1,83 mrd Troms 0,43 mrd 0,34 mrd 0,49 mrd Finnmark 1,99 mrd 1,54 mrd 1,43 mrd Nord-Norge 4,00 mrd 3,65 mrd 3,75 mrd Forrige gang Levert-undersøkelsen ble gjennomført, ble bedriftene også spurt om sine forventninger. 77 prosent av de intervjuede bedriftene i 2010 ventet en økning i petroleumsrelatert omsetning. 72 prosent av disse bedriftene klarte å øke sine leveranser fra 2010 til totalt utførte leverandørindustrien i nord-norge 2035 årsverk knyttet til leveransene. Samtidig sysselsatte disse bedriftene 9154 årsverk. 31,8 prosent 1 av totalt antall sysselsatte i leverandørindustrien i Nord- Norge var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. Prosentandelen er tilnærmet uendret fra Antall petroleumsrelaterte årsverk er økt med 314 sammenlignet med I undersøkelsen ble det også spurt om på hvilket utdanningsnivå årsverkene som var relatert til kunder i petroleumssektoren fordelte seg. 11,4 prosent av årsverkene var gjennomført av ufaglært arbeidskraft, og 56,4 prosent av personer med videregående opplæring, primært med fagbrev. 32,2 prosent ble utført av personer med høyere utdanning. Troms er fylket med forholdsvis flest ansatte med høyere utdanning, hvor hele 59,1 prosent av årsverkene knyttet til leveranser hadde utdanning ut over videregående. I Nordland og Finnmark finner man et større innslag av industriarbeidsplasser, hvor de sysselsatte i hovedsak hadde videregående opplæring. videregående høyere ufaglært opplæring utdanning Nordland 13 % 54,4 % 32,6 % Troms 4,5 % 36,4 % 59,1 % Finnmark 12,2 % 68,4 % 19,4 % Nord-Norge 11,4 % 56,4 % 32,2 % 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 sysselsatte utvinning av råolje og naturgass Bosatt i Nordland Bosatt i Troms Bosatt i Finnmark Bosatt i Nord-Norge mrd. kr Finnmark Troms Nordland Leverandørindustrien rapporterer om lyse utsikter. 70,1 prosent forventer å øke leveransene i 2012 sammenlignet med ,1 prosent forventer leveranser på nivå med fjoråret, mens 11,8 prosent venter lavere aktivitet. 1 For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleumsrelaterte årsverkene i Torghatten (50 av 2800) medregnet. 0,5 0 leveranser 2008 leveranser 2010 leveranser levert 2011 levert

5 kunder og kontrakter hvor leverandørindustrien leverer: nordland troms finnmark nord-norge 37,9 % nord-norge 37,9 % nord-norge 86,7 % landet forøvrig 27,8 % landet forøvrig 39,7 % landet forøvrig 12,6 % utlandet 34,3 % utlandet 22,4 % utlandet 0,7 % utfordringer 57 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. I 2010 var andelen 62 prosent. Eksportandelen er uendret, mens nasjonale leveranser ut over Nord-Norge har økt med 5,6 prosentpoeng. Det er imidlertid stor variasjon mellom fylkene med hensyn til hvor det ble levert. Mens det i Finnmark nesten bare var leveranser til Nord-Norge, var det i Troms og Nordland en betydelig andel av leveransene som gikk til utlandet og landet for øvrig. Leverandørindustrien i Finnmark har økt sine nasjonale leveranser ut over Nord-Norge, fra 4 til 12,6 prosent. Andelen regionale leveranser har gått tilbake om lag tilsvarende. Troms har hatt en betydelig vekst i leveransene. Veksten har i hovedsak kommet for nasjonale leveranser, samtidig som eksporten har vært tilnærmet uendret. For Nordland er resultatene i stor grad sammenfallende med hva som ble rapportert i For å finne hvor i verdikjeden de nordnorske leverandørene befant seg, ble de bedt om å angi til hvilket leverandørnivå de hadde hatt leveranser. 33,2 prosent av leverandørbedriftene i Nord-Norge hadde i 2011 leveranser direkte til oljeselskapene. Statoil er fremdeles den største kunden. 35,2 prosent leverte varer/tjenester til hovedkontraktører, mens 31,5 prosent ble levert til underleverandører. Trenden er at antall bedrifter som har leveranser til underleverandører er økende i Troms og Finnmark, mens Nordland har beveget seg noe opp i forhold til leverandørnivå. Tallene viser at det er liten fylkesvis variasjon i forhold til hvilket leverandørnivå det leveres til. leveranse til oljeselskap leveranse til leveranse til hovedkontraktør underleverandør Nordland 32,0 % 38,2 % 29,8 % Troms 36,4 % 33,8 % 29,9 % Finnmark 33,0 % 30,9 % 36,1 % Nord-Norge 33,2 % 35,2 % 31,5 % Leverandørindustrien ønsker lengst mulige kontrakter, og forutsigbarhet i forhold til egen produksjon. Sammenlignet med forrige rapport ser vi en tilbakegang på 5,2 prosent i antall leverandørbedrifter som oppga et de hadde kontrakter på over ett år (36,8 prosent). Samtidig har andelen kortsiktige kontrakter økt fra 5,7 prosent til 12,1 prosent. Enkeltleveranser utgjør fremdeles over halvparten av leveransene med 51,1 prosent. Det er liten variasjon mellom fylkene i forhold til langsiktigheten i kontrakter. Nytt i årets undersøkelse er at bedriftene ble stilt spørsmål om til hvilke faser av petroleumsprosjekter de hadde leveranser. 16,6 prosent leverte til studiefase, 39,2 prosent til utbyggingsfase, og 44,2 prosent til driftsfase. Det er imidlertid geografisk variasjon, hvor bedriftene i Finnmark i størst grad leverte til driftsfase. Dette er naturlig ettersom det er et stort innslag av lokale leveranser til Statoil på Melkøya. Halvparten av bedriftene i Nordland leverte til utbyggingsfase, mens Troms hadde en jevn fordeling mellom utbyggingsfase og driftsfase. bedriftene ble spurt om hva de anså som de største begrensningene/utfordringene for å få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumssektoren. Under vises de begrensningene/ utfordringene som ble nevnt flest ganger blant bedriftene i rangert rekkefølge (fjorårets rangering i parentes): 1. Konkurranse med mer etablerte leverandører andre steder i landet (2) 2. Kompetanseutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft (4) 3. Åpning av nye felt samt ny aktivitet i nord (1) 4. Kontraktstørrelse i forhold til størrelsen på bedriften (3) 5. Bedriften ser ingen spesielle utfordringer (8) 6. Godkjenninger/sertifiseringer/krav/ dokumentasjon (9) 7. Egen kapasitet (6) 8. Politiske rammebetingelser og miljøfokus (5) 9. Skape nettverk og forpliktende samarbeid (7) 10. Det etterspørres varer/tjenester bedriften ikke evner å levere ( ) Tilbakemeldingene viser at de samme hovedutfordringene / begrensningene som gjaldt i 2010, også er gjeldende for Utfordringene knyttet til konkurranse med etablerte leverandører andre steder i landet, kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft, samt kontraktstørrelse i forhold til størrelse på bedriften henger på mange måter sammen. Det er særlig leverandørbedriftene i Troms og Finnmark som opplever utfordringer knyttet til konkurranse. Flere bedrifter føler seg oversett av innkjøperne i de store selskapene, og at innkjøperne av gammel vane handler varer og tjenester fra leverandører sør i landet. Selv føler de at de har et produkt eller en kompetanse som er etterspurt, men de vet ikke hvordan eller mot hvem de skal markedsføre dette. I Nordland blir det oftest nevnt at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring / begrensning. Arbeidskraft med de riktige kvalifikasjoner koster og mange av leveransene mot petroleumsnæringen er for de mindre selskapene kortsiktige eller enkeltleveranser. Bedriftene, da særlig de små, er derfor noe reserverte i satsingen mot petroleumsnæringen. En klar forandring fra forrige Levert-rapport er at flere bedrifter totalt sett melder at de ikke ser noen spesielle begrensninger eller utfordringer for økt aktivitet, da særlig større bedrifter, og bedrifter som er en del av nasjonale konsern. Bedriftene i Nordland ser klart færre begrensninger / utfordringer for økt aktivitet mot petroleumssektoren, enn hva tilfellet var for bedrifter i Troms og Finnmark. Flere bedrifter opplever det som utfordrende med alle kravene til godkjenninger, sertifiseringer, og dokumentasjon enn året før. Dette gjelder naturlig nok i hovedsak for de mindre bedriftene. Politiske rammebetingelser og miljøfokus sees på som mindre begrensende / utfordrende hos bedriftene i 2011 sammenlignet med Til forskjell fra tidligere Levert-undersøkelser trekkes også infrastruktur og logistikkutfordringer fram blant bedrifter som har leveranser utenfor Nord-Norge, og da særlig blant bedrifter i Nordland og Finnmark. Det oppleves også hos enkelte aktører at ratene fra oppdrag rettet mot petroleumssektoren gir lav inntjening sammenlignet med øvrige bransjer de leverer til, noe som spesielt gjelder selskaper som jobber mot vedlikehold og modifikasjon hvor det er store volum. 08 levert 2011 levert

6 10 levert 2011 levert

7 kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i nordland som leverte produkter og tjenester for 0,5 eller mer til petroleumssektoren. vesterålen Chriship Delitek Multiconsult Sortland NorLense Beredskap NorLense Pumpeteknikk Nord SMV Hydraulic lofoten North Engineering Salt Lofoten Secora sandnessjøen Arne Bjørnvold ASCO Aqua Rock Company Bring Cargo Helgeland Can Alsten Coastbase Nordland Haug Offshore Services Helgelandbase Helgeland V&M IKM Minic Inspecta Pipetech International Ramco Norway Sandnessjøen Engineering Seløy Undervannsservice Sinus Slipen Mekaniske Svetek Træna Båtservice Tonnes Skipsekspedisjon YIT Sandnessjøen brønnøysund BM Elektro CHC Helikopter Service Plastsveis Sør Helgeland Vaktselskap Torghatten økonomiske regioner I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold mo i rana: Hemnes, Nesna, Rana mosjøen: Grane, Hattfjelldal, Vefsn sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad 12 levert 2011 mosjøen AEO Mosjøen BIS Production Partner Helgeland Grieg Logistics Helgeland Helgeland Industrier Mosjøen Kulde- og Klimaservice narvik 2k Tools Aker Well Service Arctic Spill Control Data Process-Automasjon Forskningsparken i Narvik Heatwork Multiconsult Narvik Namek Natech NSV NCC Construction Norconsult Narvik Nord-Norsk Metallisering bodø BIS Production Partner Glomfjord Bomek Consulting Drag Industrier Elektro Bodø Ess Partner Industrivisualisering Kunnskapsparken Bodø Maskinering News on Request Nexans Norway Nordkontakt Nor Supply Offshore Novatek Onninen Express Bodø Rapp Bomek Rapp Hydema Restech Norway Unifab mo i rana Cerum DNV Mo i Rana Ingeniørgruppen Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Miras Grotnes Miras Multimaskin Miras Vedlikehold og Modifikasjon Miljøteknikk Terrateam Meyership Molab Momek Fabrication Momek Services MoTest NordMiljø Strand Shipping Rantex Weldservices Westcon Helgeland klassifisering tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 eller mer til petroleumssektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Aqua Rock Company BIS Production Partner Glomfjord BIS Production Partner Helgeland Data Process-Automasjon Drag Industrier Elektro Bodø Ess Partner Heatwork Maskinering Miras Grotnes Miras Multimaskin Miras Vedlikehold og Modifikasjon Momek Fabrication Mosjøen Kulde- og Klima Serivce Namek NCC Construction Nordkontakt Nord-Norsk Metallisering Pipetech International Plastsveis Pumpeteknikk Nord Rapp Hydema Rapp Bomek Rantex Secora Sinus Slipen Mekaniske Svetek Westcon Helgeland YIT Sandnessjøen engineering Aker Well Service Bomek Consulting Elektro Bodø Industrivisualisering Ingeniørgruppen Momek Services Multiconsult Narvik Multiconsult Sortland Norconsult Narvik North Engineering Sandnessjøen Engineering Unifab leting og kartlegging Natech NSV Nexans Norway brønnsystemer og boring 2k Tools Aker Well Service Nexans Norway Pipetech International sikkerhet og beredskap NorLense NorLense Beredskap Nor Supply Offshore Restech Norway Træna Båtservice SMV Hydraulic Sør Helgeland Vaktselskap Test og Inspeksjon: DNV Mo i Rana Haug Offshore Services IKM Minic Inspecta Molab MoTest Ramco Norway støtte- og servicetjenester Seløy Undervannsservice Base,logistikk og transport: ASCO Bring Cargo Helgeland CHC Helikopter Service Chriship Coastbase Nordland Grieg Logistics Helgeland Helgelandsbase Meyership Nor Supply Offshore Onninen Express Bodø Strand Shipping Tonnes Skipsekspedisjon Torghatten Miljø, forpleining og avfallsløsninger: Arctic Spill Controll Delitek Helgeland Industri Miljøteknikk Terrateam NordMiljø Bemanning: BM Elektro Can Alsten Helgeland V&M Momek Services Unifab Konsulent: Cerum Forskningsparken i Narvik Haug Offshore Services Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Bodø Kunnskapsparken Helgeland News on Request Salt Lofoten Weldservices Utstyr: AEO Mosjøen Arne Bjørnvold Helgeland Industrier Onninen Express Bodø undervannsteknologi Miras Grotnes Natech NSV Nexans Norway Novatek Seløy Undervannsservice leverandørene i nordland finner man fordelt på alle kategoriene. Den største kategoerien er Støtte- og servicetjenester som hadde leveranser for om lag 750 MNOK. For kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold var det en omsetning på om lag 500 MNOK. Omsetningen i disse kategoriene er tilnærmet uforandret fra levert

8 ILLUSTRASJON: Technip aasta hansteen-plattformen blir verdens største sparplattform, og den første av denne typen på norsk sokkel. de sylinderformede flytende spar-plattformene er spesielt godt egnet til operasjoner på dypt hav og i røffe værforhold. havdybden på aasta hansteen-feltet er 1300 meter. omsetning og sysselsetting stor interesse for leveranser til aasta hansteen utbyggingen I forbindelse med planleggingen av Aasta Hansteenutbyggingen har Statoil i samarbeid med Petro Arctic nylig gjennomført en mulighetsstudie blant leverandørbedrifter i Nord-Norge. Formålet med studien var å belyse leverandørpotensialet i Nord-Norge relatert til utbygging av Aasta Hansteen, samt være et bidrag til prosjektets etablering av målsetninger og tiltak i forhold til lokale og regionale anskaffelser. En omfattende kartlegging av kompetanse og kapasitet blant aktuelle nordnorske leverandører ble gjennomført, hvor 122 bedrifter registrerte sin interesse for å bli leverandør til utbyggingsfasen. I mai inviterte Statoil disse bedriftene til en workshop i Bodø, hvor deltakerne fikk treffe potensielle hovedkontraktører, både norske og internasjonale. 145 personer deltok på workshopen hvor Statoil informerte om planene for utbyggingen, og hvor lokale leverandørbedrifter hadde mulighet for å avtale møter med de mulige hovedkontraktørene. av de 141 intervjuede bedriftene i Nordland var det 106 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i Antall leverandører er økt med 20 fra Totalt hadde leverandørindustrien i Nordland en omsetning på 9,2 mrd NOK, av dette var over 1,83 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 20 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene. Sammenliknet med 2010 er det en økning på 4,5 prosent i de petroleumsbaserte leveransene fra Nordland. Over en tredjedel av alle leveranser til petroleumssektoren fra Nordland ble utført av bedrifter i Bodø-regionen. Disse bedriftene leverte for totalt 665,8 MNOK i 2011, en økning på rundt 70 MNOK sammenlignet med Rappgruppen (branndører og vinsjer) og Nexans (kabler) er fremdeles de største leverandør-bedriftene i regionen. Norne-skipet og forberedelser til produksjon på Skarv-skipet er den viktigste forklaringen på leveransene fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Mens man i Brønnøysund opplevde en betydelig nedgang i leveransene i 2011, fortsatte veksten i Sandnessjøen. I Brønnøysund er aktiviteten i hovedsak knyttet til helikoptertransport og offshorefartøy. Regionen hadde i 2011 leveranser på 204,5 MNOK mot 319,3 MNOK i Dette forklares blant annet med redusert behov for transport. Leveransene i Sandnessjøen var på totalt 307,9 MNOK, en økning på 27,5 MNOK fra Optimismen er stor blant bedriftene i regionen også for årene som kommer. Det knyttes særlig forventninger til Aker Solutions sitt oppkjøp av Sandnessjøen Engineering. Felles for regionene på Helgeland er at leverandørbedriftene forteller om store utfordringer knyttet til logistikk i hovedsak knyttet til flyavganger brønnøysund mosjøen sandnessjøen Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011 Den petroleumsrelaterte omsetning i industriregionen Mo i Rana var på 322,2 MNOK, en økning på 73,6 MNOK. Miras Multimaskin og Miras V&M ble begjært konkurs i Begge selskapene hadde betydelige leveranser til petroleumsnæringen. Tallene fra disse selskapene er inkludert i årets undersøkelse da de hadde leveranser som fant sted i Region Vesterålen med blant annet oljevernmiljøet rundt Norlense, samt offshorerederiet Chriship hadde en vekst i leveransene på 9 MNOK. Leveransene var i 2011 på 172,9 MNOK. Narvik-regionen hadde leveranser på 126,5 MNOK i 2011, en liten økning sammenlignet med I Narvik finner man flere teknologitunge leverandører med Natech NSV i spissen. Brønnteknologiselskapet Extreme Invent i Narvik er siden forrige Levert-rapport blitt kjøpt opp av Aker Solutions, og er i denne rapporten omtalt som Aker Well Service. Mosjøen og Lofoten er også i år de regionene som har hatt lavest petroleumsrelatert aktivitet, med henholdsvis 25,1 og 7,4 MNOK. de bedriftene i nordland som hadde leveranser til petroleumssektoren utførte til sammen 5971 årsverk (hvorav 2800 årsverk var tilknyttet Torghatten ASA) i av disse årsverkene var knyttet til leveranser som faller innenfor avgrensningene. I 2010 var 926 årsverk knyttet til petroleumsleveranser, altså har det vært en økning på ca. 2 prosent. Dette viser at økningen i sysselsettingen er noe lavere enn økningen i omsetning. mo i rana bodø narvik lofoten vesterålen 14 levert 2011 levert

9 16 levert 2011 levert

10 kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i troms som leverte produkter og tjenester for 0,5 eller mer til petroleumssektoren. tromsø AEO Nord Nordic Crane Nord Akvaplan-niva NOFI Tromsø Arcos Perpetuum Bedriftskompetanse Rederiet Kongsøy Havarivernsenteret Sintef Nord Kongsberg Satellite Services Troms Offshore Kraemer Maritime Tromsø Mekaniske Maritim Sveiseservice Unilab Analyse Mmc Kulde nord-troms Bussring Logistics Renholdsservice klassifisering tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 eller mer til petroleumssektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. leverandørene i troms finner man innenfor alle 7 kategorier. Litt over halvparten av leveransene kommer fra bedrifter innen kategorien Støtte- og servicetjenester, hvorav Troms Offshore er den største leverandørbedriften gjennom flere offshorefartøy med hjemmehavn i Tromsø. Det er også en rekke bedrifter innen kategorien Sikkerhet og beredskap. Flere av disse selskapene leverer produkter og tjenester knyttet opp mot oljevern. konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold brønnsystemer og boring engineering Erling Haug Seashore Technology Aibel Harstad Elektro Weatherford Harstad Polarkonsult finnsnes Kvistad Elektronikk harstad Aibel DNV Econ Consult Erling Haug Grovfjord Båtbyggeri Harstad Elektro Harstad Mek Verksted HRS Metallco Kunnskapsparken Nord K Simonsen Transport Mercur Solutions Norsk Stål Norwegian Welding Control Norwegian Petro Services Polarkonsult Seashore Technology Seaworks Teknor Vann og Varme Weatherford Harstad What If andselv økonomiske regioner I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms består av følgende kommuner: nord-troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordeisa, Skjervøy finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv, Salangen tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Tromsø harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland Harstad Mek Verksted Kvistad Elektronikk Maritim Sveiseservice Mercur Solutions Mmc Kulde Teknor Tromsø Mekaniske Vann og Varme Akvaplan-niva Arcos Grovfjord Båtbyggeri Havarivernsenteret Kongsberg Satellite Services Mercur Solutions NOFI Tromsø Norwegian Petro Services Seaworks Troms Offshore What If sikkerhet og beredskap undervannsteknologi Erling Haug Test og Inspeksjon: DNV Norwegian Welding Control Uniab Analyse Base,logistikk og transport: Bussring Logistics Kraemer Maritime K Simonsen Transport Nordic Crane Nord Troms Offshore Rederiet Kongsøy Miljø, forpleining og avfallsløsninger: HRS Metallco Perpetuum Renholdsservice støtte- og servicetjenester leting og kartlegging Kongsberg Satellite Services Konsulent: Akvaplan-niva Arcos Bedriftskompetanse Econ Consult Kunnskapsparken Nord Norwegian Welding Control Sintef Nord Weatherford Harstad Utstyr: AEO Nord Norsk Stål 18 levert 2011 levert

11 FOTO: Yngve Olsen Sebbe, Nordlys polar pioneer omsetning og sysselsetting Boreriggen Polar Pioneer, eid av verdens største drillingselskap Transocean, utførte leteboringer på Skrugardfeltet i Barentshavet på oppdrag fra Statoil, ENI og Petoro tidlig i På vei sørover til nye operasjoner på Skarv-feltet utenfor Sandnessjøen ble riggen ombygget i Tromsø. Arbeidsomfanget på riggen ble større en først antatt, og oppholdet som skulle vare i 12 dager ble til 52 dager. av 79 intervjuede bedrifter i Troms var det 51 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,48 mrd NOK. Av dette er 489,6 MNOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 19,7 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene. Sammenliknet med 2010 er det en økning på 43,7 prosent i den petroleumsrelaterte omsetningen i Troms. Mye av utviklingen skyldes etableringen til Aibel i Harstad. I de øvrige regionene i Troms er det svært små/ingen leveranser. de bedriftene i Troms som hadde leveranser til petroleumssektoren utførte til sammen 1549 årsverk i av disse, eller 27,4 prosent, var knyttet til relevante leveranser. Dette er en økning på 131 petroleumsrelaterte årsverk sammenlignet med Økningen i sysselsettingen har fulgt økningen i leveranser. I tillegg til at noe av oppdragene tilfalt lokale aktører, ble et stort antall personer flydd inn fra selskaper sør i landet for å arbeide på riggen. Totalt var over 1000 personer og 75 aktører involvert i oppdraget. De totale kostnadene for ombygging av riggen ble i følge Næringsforeningen i Tromsøregionen på rundt 600 millioner kroner. Riggbesøket ga ringvirkninger i regionen, men i hovedsak i form av ikke-bransjespesifikke leveranser som hotell og bespisning. Om lag to tredjedeler av alle leveranser til petroleumssektoren fra Troms ble utført av bedrifter i region Tromsø. Disse bedriftene leverte for totalt 309,5 MNOK i 2011, en økning på nesten 50 MNOK sammenlignet med Støtte- og servicetjenester, samt Sikkerhet og beredskap utgjorde størsteparten av leveransene fra region Tromsø. Troms Offshore og NOFI de største aktørene. I desember 2011 kom nyheten om at Aker Solutions skal etablere et ingeniørkontor i Tromsø. Det er ventet at dette vil gi en betydelig økning i leveranser fra region Tromsø tromsø I region Harstad er det en kraftig økning i leveransene sammenliknet med Bedriftene oppgir at de totalt har hatt leveranser på 175 MNOK, en økning på over 100 MNOK fra Dette skyldes i stor grad at serviceselskapet Aibel har etablert seg med egen avdeling. Aibel Harstad skal blant annet ta seg av vedlikehold og modifikasjonsarbeid på Statoils produksjonsskip på Norne-feltet. Statoil fortsetter også å vokse i nord. I mars kom nyheten om at Statoil sitt kontor i Medkila utenfor Harstad skal drifte all Statoilaktivitet i nord, og Statoil ser seg nå nødt til enten å utvide de eksisterende kontorlokalene eller bygge nytt. Veksten i Harstad har ført til at flere av leverandørbedriftene påpeker at det er behov for bedre tilrettelegging for tilflyttere, eksempelvis barnehageplasser og jobb nummer to andselv harstad Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011 finnsnes nord troms 20 levert 2011 levert

12 22 levert 2011 levert

13 kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i finnmark som leverte produkter og tjenester for 0,5 eller mer til petroleumssektoren. økonomiske regioner I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner: alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik hammerfest: Hammersfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord kirkenes: Sør-Varanger vadsø Hydraulikk Finnmark kirkenes Bergen Group Kimek Offshore Mudenia Elektro klassifisering tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser over 0,5 eller mer til petroleumssektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. alta Alta Lastebilsentral Alta Logistics Finnmark Gjennvinning Geonord ISS Facility Service Norut NIBR Finnmark Røkenes Thermoglass hammerfest Adecco Adima Energy Aibel Arctic Seaworks Barents Naturgas Bedriftskompetanse BIS Industrier Bring Logistics Polarbase Bristow Norway Brødrene Dahl Buksér og Berging ByggTjeneste Båt og Motor Cramo Energi Nord ESS Finnmark Ressursselskap G4S Secure Solutions Hammerfest Energi Nett Hammerfest Entreprenør Hammerfest Industriservice Hammerfest Maskinforretning Havøysund Patentslipp Honningsvåg Mek Verksted HONU IKM Testing Kraemer Maritime Larsen Maskin & Transport Mento Nokas Petter Gagama Petro Arctic Polarbase Polar Lift Pro Barents SAR Sweco Norge Viggo Eriksen YIT leverandørene i finnmark finner man innen 5 av 7 kategorier. Målt i omsetning er de største kategoriene Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, samt Støtte og servicetjenester. En rekke nasjonale leverandører har posisjonert seg i Finnmark, både i forhold til eksisterende installasjoner, men også for fremtidige prosjekter i Barentshavet. konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Aibel Arctic Seaworks BIS Industrier Bergen Group Kimek Offshore Energi Nord Hammerfest Energi Nett Hammerfest Entreprenør Hammerfest Industriservice Havøysund Patentslipp Honningsvåg Mek Verksted Hydraulikk Finnmark IKM Testing Mudenia Elektro Petter Gagama Røkenes YIT Aibel engineering Bergen Group Kimek Offshore Sweco Norge undervannsteknologi Arctic Seaworks Test og Inspeksjon: Geonord IKM Testing Buksér og Berging støtte- og servicetjenester Base,logistikk og transport: Alta Lastebilsentral Alta Logistics Barents Naturgas Bristow Norway Bring Logistics Polarbase Buksér og Berging Kraemer Maritime Larsen Maskin & Transport Polar Lift Polarbase Viggo Eriksen Miljø, forpleining og avfallsløsninger: ESS Finnmark Gjenvinning Finnmark Ressursselskap ISS Facility Service SAR Bemanning: Adima Energy Adecco sikkerhet og beredskap Bergen Group Kimek Offshore Mudenia Elektro Konsulent: Bedriftskompetanse ByggTjeneste HONU Norut NIBR Finnmark Petro Arctic Pro Barents Utstyr: Brødrene Dahl Båt og Motor Cramo Hammerfest Maskinforretning Mento Thermoglass Kraemer Maritime Geonord G4S Secure Solutions Nokas 24 levert 2011 levert

14 FOTO: Helge Hansen Statoil kritisk masse passert Tidligere kom petroleumsrelaterte etableringer i Hammerfest i takt med at selskap fikk kontrakter og måtte, eller valgte å etablere seg i byen. Nå har man passert en kritisk masse og etableringene kommer av seg selv. Selskap som nå, eller i nær fremtid konkurrerer om kontrakten til Goliat drift etablerer seg i Hammerfest. Goliat FPSO vil fraktes fra Sør-Korea mot slutten av 2013 / begynnelsen av 2014, og forventet produksjonsstart er tredje kvartal omsetning og sysselsetting av 65 intervjuede bedrifter i Finnmark var det 54 som hadde leveranser til petroleumssektoren i Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,22 mrd NOK. Av dette var 1,43 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør 64,5 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene. 7 bedrifter hadde leveranser for 50 MNOK eller mer i Sammenliknet med 2010 var det en nedgang på 7,3 prosent i den petroleumsbaserte omsetningen i Finnmark. Behovet for modifikasjon og vedlikehold på Melkøya har vært lavere enn tidligere år, noe som medførte at Aibel sin omsetning i Hammerfest har falt betraktelig. Fallet kompenseres i stor grad gjennom at øvrige leverandører har økt sin omsetning. leverandørbedriftene i Finnmark utførte til sammen 1635 årsverk i av disse, eller 40,9 prosent, var knyttet til relevante leveranser. I 2010 var det 512 årsverk altså en økning på 30,7 prosent. Den petroleumsrelaterte sysselsettingen har nå passert nivået som ble registrert i Verdt å merke seg er at sysselsettingen øker selv om petroleumsrelatert omsetning går ned. Forklaringen er blant annet mindre innpendling av arbeidskraft, og da særlig for personer med ingeniørbakgrunn Leveransene i Hammerfest var på 1,31 mrd NOK, noe som er en nedgang på 112 MNOK fra Dette er den største regionen i Nord-Norge målt i leveranser. Over 90 prosent av all petroleumsbasert omsetning i Finnmark skjer i region Hammerfest. Aibel og BIS er fremdeles de største leverandørbedriftene, og til sammen har disse bedriftene 107 lokale årsverk. I 2010 var tilsvarende tall 80 årsverk. Det er fremdeles betydelig innslag av innpendling, men trenden er at flere velger å bosette seg i Finnmark. En rekke leverandørbedrifter melder om at infrastrukturen i Finnmark er utfordrende, særlig fremheves behov for ny flyplass i Hammerfest. Ulikt fra andre regioner er 95 prosent av omsetningen i Hammerfest knyttet til kunder i landsdelen, og i all hovedsak lokalt i Hammerfest hammerfest Omsetningen i øvrige Finnmarks-regioner er samlet sett stabil sammenlignet med foregående undersøkelse. Mens man i region Alta har en nedgang fra 54,9 MNOK til 26,4 MNOK, er det en tilsvarende økning i region Kirkenes fra 65,6 MNOK til 94,4 MNOK kirkenes vadsø alta Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser levert 2011 levert

15 prosjektledelse: samarbeidspartnere: støttespiller: finansiert av: isbn Rapporten er skrevet av Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS Design: Whitefox AS

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Glem industrien, vi har penger nok?

Glem industrien, vi har penger nok? Nr. 3 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 5 Desember 2013 02 08 15 Nytt fra fylkesdirektøren - Brukerundersøkelse i NAV NAV Alstahaug - Vi antar vekst i befolkningsgrunnlaget lokalt Private barnehagers landsforb.

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

full gass i nordland

full gass i nordland full gass i nordland vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling,

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri Arbeidsnotat nr. 22/07 Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri av Eirik Vatne SNF-prosjekt nr. 2455 Lokalisering av petrorettet næringsliv Prosjektet er finansiert

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Rapport 2010:11 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Ivar Lie og Inge Berg Nilssen - Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den

Detaljer

Administrering av matrikkelarbeid

Administrering av matrikkelarbeid En studie av Nordnorske kommuner Kjell-Rune Standal Kjell-Rune Standal: Administrating cadastral work. A study of municipalities in northern Norway. KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 288 296, POB 5003, NO-1432

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad P E O OLJE OG GOEJL GASS I NORD NI DRON 4 SAG N r. P4102 RTEORP LUSL Foto: Morten Hofstad M:røtka 2 NR 4 2014 PETRO PULS rk?esir tårbte fa oill allod08lit51arfnesirpejlo ira neonvatepøl eonsivgilrutanrøjgrekun

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer