Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo"

Transkript

1 Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk. (Etter hvert 35.) Lik opplevelse av tilsynet er viktig nå når installatørene farter land og strand rundt. Agendaen for møtet ble gått gjennom i korte trekk. Som innledning til nedenforstående tema gikk Willy gjennom flere aktuelle spørsmålsstillinger. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Veileder for risikovurdering - Mulige tap som er virksomhet kan bli utsatt for - Kunnskap om risiko for å minimalisere tap m.v. - Vurdering trenger ikke å være komplisert - Definisjon: Fare eller trussel som uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø og materielle verdier - Handler om å balansere fordeler og ulemper All virksomhet innebærer en viss grad av risiko. Hva er akseptabel risiko? Om risikoen er over den forhåndsbestemte verdien, så er risikoen uakseptabel og tiltak må iverksettes. Om det først lages en risikovurdering så bør den være skriftlig. Se HMS-forskriften 5. Etats-spesifikke krav til risiko. Krav til slik vurdering finnes i NS Kontroll med risiko gir gevinst Få alle mulige farer og trusler på bordet. Ikke for komplisert analyse. Dokumentasjon av handlingsplan. Feilkilder/fallgruver: Detaljkunnskap om systemet som skal vurderes mangler. Oversikt over potensielle hendelser. Fortolke resultater. Med mer. Styrende dokumenter for tilsyn kan med fordel forenkles i forbindelse med de fleste virksomheter vi forholder oss til. Kartlegging må følges av handling. Oversikt over hva som bør forbedres. Noen elementer fra DLE-konferansen (Paul Hermansen DSB region vest) Utfordringer for DLE. Kompetansekrav til personell (DLE og sakkyndige) Innspill fra DLE om hvor risiko ligger i anleggene. Hva kan gå galt i fremtiden. 1

2 Kan DLE fatte et vedtak på grunnlag av et forhåndsvarsel fattet av et sakkyndig selskap? Diskusjon/synspunkter ang. Hva er godt nok Minstekrav om bruk av relevante sjekklister for el-anlegget. Brukt så ofte som virksomheten har bestemt seg for, og dette må kunne dokumenteres. Hva vil være konsekvensen av ikke å følge opp/delta på tilfredsstillende vis være? NB! Nåværende sjekklister inneholder ingen elementer om risikovurdering. Ha oversikt over aktuelle lover, forskrifter og regler. Installatører FSE-opplæring. Kompetanse. Kompetanse til utenlandske elektrikere må forelegges DSB for vurdering. Ansettelseslignende kontrakt/avtale med alle ansatte. Rutiner prosedyrer. Dokumentasjon, sluttkontroll og avviksbehandling. (Med eksempel på behandling. Nødvendighet med skriftlig rutine?). Valg av arbeidsmetode. Ta med tidligere rapporter på vedkommende installatør. Prosjekterings-dokumentasjon. Kvaliteten på den jobben som gjøres. DSB s sjekkliste!!!! JA (brukes fullt ut inntil revidert utgave/syn kommer) Ta med punktene (i hodet under kontrollen) men lista behøver ikke å fylles ut i detalj. Avvik registreres i datasystemet. - Revideres Brannforebyggende Rapportmal IK-system Risikovurdering som grunnlag for utplukk av anlegg. Dataverktøy (egnet) Første dag ble avsluttet med felles middag kl Onsdag 21. oktober DSB informerer om Instruks 2010 med mer. v/kristine Årvold DSB Tønsberg Begynte med å presentere seg selv. Hun er ansvarlig for DLE forskriften og leder for DLE-forumet. Har arbeidet 5 år i DSB i Tønsberg der hun har bodd i flere år. Jobbet tidligere i Statsbygg. 2

3 Endringer i instruksen. Instruksen for 2010 innebærer noen endringer for DLE s arbeid. Sammen med DLEforumet har DSB for 2010 valgt å prioritering kontroll av nyanlegg, og anlegg bygget de siste 10 årene. Uten teknisk avvik kan det skrives OK-rapport med merknad om manglende erklæring om samsvar. Kvantitative krav til arbeidet. Helt nytt (Excel)-skjema for tilsynsplan der rapportering skal skje elektronisk. Noen feil/forbedringer meldes det om i det eksisterende skjema. Oversikt over sakkyndige som leverer kontrolltjenester til DLE. Melding om kjøp av tjenester til det lokale regionkontoret som netteier er underlagt tilsyn fra. Verifikasjon av DLE s arbeid fra DSB. Vil omfatte oppfyllelse av kvalitative og kvantitative krav. Kartlegging av kvalitet på anlegg som ikke tidligere har vært kontrollert. Alle jobber som er gjort er med (utvidelser/endringer m.v.). Grunnlaget for ressursbruk er 1 til 1,5 periodisk kontroll= 1 nyanlegg. Plan og rapportskjema er omregn.faktor 1,3 lagt inn som middelverdi for alle resultatområdene. Informasjon hos kunde er fastsatt til min 20 minutt. Egen informasjonsfolder fra dsb som kan benyttes ligger på dle-webben. Skoleinformasjon med nytt nettsted lanseres i januar 2010 på (Det kan synes å ha sneket seg inn en skrivefeil her. Brannvettskolen eksisterer som nettsted, og var det som ble foreslått som adresse, brannvettiskolen finnes ikke som nettardesse.) Oppsummering av DLE-konferansen v/gunnar Langmo DSB Informasjon fra konferansen er lagt ut på DSB hjemmeside. Gunnar tok for seg noe av emner på konferansen som kunne være av interesse. - samordna tilsyn er fortsatt en varm potet i DSB. - Elektromedisinsk utstyr i helsesektoren og i private hjem m.h.t vedlikeholdsrutiner var ett av tema. 3

4 Ca 300 elmed utstyr står hjemme hos pasienter. Før elektromedisinsk utstyr tas i bruk i hjemme skal elanlegget hjemme kontrolleres først og være feilfri. Og det skal være varselsrutiner for feil/avvik. El.med. utstyr skal kontrolleres hvert år. Samarbeid tilsyn og andre etater. -Innføring av regionale brannetterforskningsgrupper på landsbasis ligger på is. av økonomiske hensyn. Der dette er innført som prøveprosjekt er man godt fornøyd. Oppsummering av NELFO-elsikkerhetskonferanse v/kjetil Hansen DLE Nord Troms Kraftlag Noen tema fra konferansen med kommetarer; - Kvalifikasjonsforskriften og hvilke konsekvenser den gir for bransjen. Ingen spesielle kommentarer - 0-feil prosjektet. I Nelfo sammenheng setter man fokus på 0 feil og alvorlighetsgrad. Foredragholders kommentar: Vi som tilsynsingeniører må foreta tilsyn i forhold til forskrifter. - Brannstatistikk - Eksempler på feil ble vist og kommentert av både foreleser og tilhørere. - Forslag til ny norm NEK er lagt ut på høring og ble kommentert. Ligger på NEK. - Utdrag fra delnorm for bolig NEK , 2010 der det er krav om at installasjonen skal være - sikker - funksjonell - fremtidsrettet basert på overordnet risikovurdering. Krav til vern- krav til antall stikkontakter / m² og romtype, Krav til belysning 5 sikre kommer som NEK-norm Krav om verifikasjon minst hvert 5. år - Nytt forslag i tavlenormen. Tavler får ikke bygges på anleggsted. 4

5 - Hva gjøres for å styrke det lokale el.tilsyn? DSB skal i tillegg til DLE også kontrollere de sakkyndige selskap. - Hvordan oppleve el.montørene 5 sikre.? De fleste oppleve 5 sikre som positivt. Negativitet skyldes oftest uvitenhet. - Forslag til nye byggeforskrifter om krav til tett bygg TEK. Dersom forlaget vinner fram vil det bli strenge krav til at bygg kan dokumenteres å være tette etter ferdigstillelse og etter utførte arbeider. Svar på innsendte faglige spørsmål v/gunnar Langmo DSB DSB fikk inn mange spørsmål i seneste laget og fikk dermed ikke lagt inn svar på alle. En del av spørsmålene ble diskutert og noen fikk man sluttsvar på. DSB vil gjennomgå samtlige spørsmål på hjemmebane og sende ut svar til samtlige. Her er noen av spørsmålene som var besvart og ble diskutert: Noen presentasjon, med svar som kan tas inn i det nedenfor stående foreligger ikke foreløpig. Utfyllende svar vil komme etter hvert. Svar på e-post fra Gunnar Langmo 29. oktober ### Lav kortslutningsstrøm på elverkets nett. Dersom en installatør forhåndsmelder en ny installasjon hvor installasjonens overlastvern OV blir 63 A og kortslutningsvernet KV blir 80 A. Elverket melder tilbake at kortslutningsstrømmen Ik min er 300 A inn til dette anlegget, noe som er for lite for det planlagte KV i installasjonen. Hvem må gjøre hva for at denne installasjonen blir sikker: Installatøren må finne en type KV 80 A som kutter så lav kortsluttningsstrøm, vil være et meget kostbart vern? Elverket må oppgradere trafo- og linjekapasitet for derigjennom å øke kortsluttningsstrømmen, og planlagt KV i installasjon kan benyttes? 5

6 Kan elverket forlange at kostnadene ved en slik oppgradering belastes den nye anleggseieren dersom han skal tilknyttes elverkets nett? Kan elverket nekte å tilknytte et nytt anlegg? Det er en kjent sak at det er meget lave kortsluttningsstrømmer i en del bestående elverksnett. Årsaken til dette er at det er tilknyttet store belastninger til nettet over tid uten at nett- og trafokapasitet er øket. Har elverket ansvar for å øke kapasiteten i nettet slik at kortslutningsstrømmene blir store nok til at de KV som er installert i tilknyttede installasjoner fungerer? Har anleggseierne som er tilknyttet slikt nett noe ansvar i denne sammenheng? Bør/skal DLE påpeke for lave kortslutningsstrømmer ved kontroll? Dersom svaret er ja, hvem skal en i så fall rette henvendelsen til anleggseier (der en har foretatt kontrollen) eller elverket som eier nettet som anlegget er tilknyttet? Fra Willy Johansen, Troms Kraft Installatøren monterer et vern som takler denne. Svar vurdert som noe kort og ikke dekkende for alle delspørsmålene. ### Ønsker å få en avklaring på angående jordfeilbryter til badstuovn. I NEK tilleggsbeskyttelse med strømstyrt jordfeilvern: Alle kurser med unntak av forsyning til badstuovnen skal beskyttes av et eller flere strømstyrte jordfeilvern med merkeutløserstrøm som ikke overstiger 30mA. I NORMGUIDEN NEK 400:2006 UNDER Dersom strømforsyningssystemet er TT eller IT vil det i henhold til NEK normalt også være krav om å beskytte badstuovnen med jordfeilvern. Se inntatt utdrag fra Normguiden NEK 400 : 2006 Utdrag fra side 274: Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk Beskyttelse kan ivaretas ved å bruke utstyr klasse I og automatisk utkobling av strømtilførselen ved feil, utstyr klasse II eller ved å bruke utstyr klasse III (SELV eller PELV). Alle kurser som ikke er forsynt av SELV eller PELV, og bortsatt fra tilførselen til badstuovnen, skal ha tilleggsbeskyttelse med strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm ikke over 30 ma. Dersom strømforsyningssystemet er TT eller IT vil det i henhold til NEK normalt også være krav om å beskytte badstuovnen med jordfeilvern. 6

7 Når det benyttes SELV eller PELV, skal utstyret ha beskyttelse mot direkte berøring ved isolasjon eller kapsling minst tilsvarende IP24, eventuelt isolasjon som tåler en spenning på 500 V AC i ett minutt. Skal det være eller ikke være jordfeilvern? Skal det være jordfeilvern ikke nødvendigvis 30mA men 100mA? Fra Roger Bræck, TK Svar fra DSB, Harstad Noe usikker men foreløpig forslag til svar er: NEK 400: kan forstås slik at krav om varsling/utkobling av 1. Jordfeil bare gjelder etter hovedfordeling i IT-system. I så fall kan trolig utløsestrømmen benyttes. Kommentarer? NEK 400:703 gir tilleggskrav/spesialkrav i tillegg til de generelle kravene. En må derfor gå tilbake til de disse. ### Ved bruk av jordfeilbrytere 30 ma på alle kurser / hele installasjonen kan kravet til overgangsmotstand på jordelektroden beregnes ut i fra utløserstrømmen på jordfeilbryteren. I installasjoner der slik beskyttelse ikke er benyttet (på deler eller hele installasjonen), og det ikke er i klasse II utførelse må overgangsmotstanden på jordelektroden beregnes ut fra reell jordfeilstrøm på trafokretsen. Må kravet til overgangsmotstand til jordelektroden i en installasjon hvor inntakskabelen er en PFSP og elle utgående kurser fra tavlen har 30 ma jordfeilbryter beregnes ut fra reell jordfeilstrøm på kretsen, eller kan 30 ma benyttes? Fra Nils-Roar Tobiasen, TK Svar fra DSB, Harstad Noe usikker, men foreløpig forslag til svar er: NEK 400: kan forstås slik at krav om varsling/utkobling av 1. jordfeil bare gjelder etter hovedfordeling i IT-system. I så fall kan trolig utløsestrømmen benyttes. Kommentarer? Korte avstander som ikke er omfattet av jordfeilvern. (Inntakskabelen og opplegg i sikringsskapet) 7

8 ### VedrørendeTN-system. Når PEN- lederen er koblet til jordinga i inntaksboksen og den går videre med PEN lederen til sikringsskapet hvor den blir skilt i N og jord. Dette må jo være feil. PEN-lederen skal jo gå hel til førte fordeling. Fra Finn-Arild Berge, HLK Svar fra DSB, Harstad Noe usikker, men foreløpig forslag til svar er: Når en kobling til jord i installasjonen skal en der skille PE og N ledere. Kommentarer? Mulige problemer med kontaktsvikt i dette punktet. ### Bruk av grenstaver som en del av den faste installasjonen i boliger. Grenstaver av forskjellige typer og utforminger er nå blitt en del av den faste installasjonen i boliger. Disse monteres i de fleste tilfeller av eierne selv (utstyr) og er tilkoblet med gummikabel og støpsel (utstyr). Spørsmål. Er disse å anse som en fast installasjon eller en skjøteledning. Hvis disse er å anse som en permanent skjøteledning er det da fritt frem hva en kan tilkoble denne enhet slik som, kjøleskap, microbølgeovn, vannkoker etc. Eller finnes det retningslinjer med bruksområder for disse? Fra Børge Olsen, Hålogaland Kraft AS Forestående vern skal ivareta dette. Kan imidlertid være upraktisk da det i realiteten bare blir en kurs til grenstaven. Svar synes ikke å dekke det det blir spurt om? ### Forlegning av installasjonskabel inne i massiv tømmervegg. I forbindelse med leveranse av et bygg fra Finland er enkelte av veggene utført i ca 6 massivt tømmer. For skult føring av kabler er det boret opp ca 1 føringsrør stående i veggen. Skjulte veggbokser er boret ut og det er boret inn mot føringsrøret som vist på nedenfor inntatte bilder. 8

9 9

10 Kan dette aksepteres som føringsmåte? Hva for strømføringsevne skal eventuelt legges til grunn? Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS Føring i massivt tømmer anses som ok. Kun svar på den første halvdelen av spørsmålet. ### Unntatt fra melding er følgende anlegg, såfremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlig område:. står det i 14 Melding i FEL. Betyr dette at arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i tilknytning til eksplosjonsfarlige områder alltid skal være gjenstand for melding? Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS Rundt en bensinpumpe er det normalt et område 2 som strekker seg 30 cm ut fra motorhuset på pumpa. Inne i motorhuset er det område 1. Hva slags utstrekning av soner skal en legge til grunn når deksel på motorhuset fjernes? Hva slags risikovurdering skal/bør foretas når pumpa løsnes fra fester og rørføringer bl.a. i forbindelse med arbeider på, ved eller under pumpa? Vil dette få konsekvenser for parkering av kjøretøy inntil arbeidsstedet og det elektriske utstyr/verktøy dette måtte inneholde? Hvilke krav vil stilles til eventuelt gassmåleutstyr når dette brukes til å kartlegge forekomst av gass før arbeid startes? Kalibrering, brukerkrav/prosedyrer og eventuelle krav til gjentagelse av målinger ved arbeider av lengre varighet/utstyr som kan lekke/avgi gass. Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS Hvem kan kontrollere anlegg der eier/bruker arbeider i DLE eller sakkyndig selskap? 10

11 - Eier/bruker, annen ansatt i samme selskap, annet DLE eller sakkyndig selskap eller andre? Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS En rørlegger ringer og forteller at han har fått tilbakemelding (fra ukjent hold) på at utvendig vannkran var plassert for nært kortslutningsvernet. Avstand, sideveis, oppgis å være omkring 20 cm. Jeg har ikke kunnet finne noe om dette forholdet i vårt regelverk. Kan det gis noen betraktninger rundt dette forholdet? Et tilsvarende problem kan det også være med utedel til varmepumpe. Denne slipper også fra seg en del kondensvann. Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS Nedenforstående bilde illustrerer noe av problemstillingen: Ute enhet til varmepumpe montert rett over kortslutningsvernet. 11

12 Dette er i tillegg et 400V-anlegg som mangler merking av KV. Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS 12

13 Av og til kommer en over stikkontakter som av forskjellige grunner er plasser svært lavt utvendig. Hva slags krav kan det stilles til risikovurdering, monteringshøyde eller tilleggskapsling/beskyttelse? I begge tilfellene her antas det å være ca 40 cm opp fra terrassedekke (på bakkeplan) 13

14 Spenningsforskjell mellom jord og kokekar i bruk på induksjonsovn. Det er (på diskusjonsforum på internett) meldt om at det er målt spenninger på opp mot 100V mellom kokekar i bruk på induksjonstopp og øvrig jord i byssa (antas å være på båt eller plattform). Er det andre som har registrert tilsvarende? Hvordan skal slik problematikk eventuelt håndteres? Fra Arnfinn Ljøkjell Troms Kraft AS DLE/sakkyndige selskaper er på kontroll i boliger og oppdager følgende: Stikkontakter på kjøkken manglet jordforbindelse. Stikkontakter i bad og vaskerom manglet jordforbindelse. 14

15 Stikkontakter i stue nede ved gulv hadde ikke tilfredsstillende kapslingsgrad, dekslene var delvis knust slik at det var reell berøringsfare. Spenningsførende deler i sikringsskapet var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring, deksler til proppsikringer var fjernet/knust og sikringsskinner mellom sikringene var ikke tildekket, i dette tilfellet er det berøringsfare. Lås til sikringskaps døren er defekt. Kabler, stikkontakter og brytere ligger delvis løs på vegg og slenger. Kabel hadde ikke akseptert avslutning, kabelenden var spenningsatt. Er dette grunn nok til å frakoble anlegget der og da og hvor? Fra Kurt Larsen, HLK Må prosedyrer alltid være skriftlig? Fra Kurt Larsen, HLK En montør gruppe L utbedrer en kontrollrapport hjemme hos din bestemor, denne jobben blir ikke tatt gjennom en registrert installatør men privat. Skal DLE godta dette? Fra Kurt Larsen, HLK Kan en registrert elektroinstallatør montere CE-merket utstyr som en kunde selv har kjøpt på Biltema? Hvilket ansvar har installatøren for dette utstyret bortsett fra å sjekke at utstyret er CEmerket? Fra Kurt Larsen, HLK 15

16 Er det krav til å dokumentere overgangsmotstand til jord i et IT-boliganlegg når jordingsanlegget et tilknyttet et globalt jordanlegg dvs. nettselskapets jordingsanlegg? Fra Kurt Larsen, HLK Hva er forskjellen på rutiner og prosedyrer? Ihht. FEL 15 er virksomheter pålagt å melde fra om skader på anlegg forårsaket av elektrisitet til DSB gjennom skjema HR-131. Gjelder dette for alle virksomheter, også virksomheter uten elektrofagfolk og alle skader som kunne ført til brann for eksempel varmgang i stikkontakter og støpsler? Fra Kurt Larsen, HLK Er det slik at DLE/sakkyndige selskaper er fritatt å skrive avvik på manglende samsvarserklæring og dokumentasjon (DLE kan opplyse om regelverket slik at kunden selv kan ta kontakt med installatør) på et 6-års gammelt anlegg tiltross for at FEL 13 sier skal til enhver tid oppbevare? Fra Kurt Larsen, HLK Kan en montørbedrift (gr.l) uten faglig ansvarlig foreta kartlegging og risikovurdering av den faste elektriske installasjon og utstyr i en virksomhet og på dette grunnlag utarbeide en sjekkliste beregnet for egenkontroll som utføres av ufaglærte i virksomheten? Fra Kurt Larsen, HLK 16

17 Nå når installatørene har fått på plass tilfredsstillende prosedyrer, hvordan skal nå DLE/sakkyndig selskap verifisere hvordan elektroinstallatørvirksomhetene faktisk har tilfredsstillende rutiner for: jf. FSE for planlegging av arbeid? for kobling av elektriske anlegg? sikkerhet på arbeidsstedet? for avbrytelse av arbeid på bakgrunn av ytre påvirkninger? arbeid på frakoblet anlegg? arbeid under spenning? arbeid nær ved spenningssatte deler? utførelse av vedlikehold av elektriske anlegg? anlegg som settes i drift? Fra Kurt Larsen, HLK Orientering fra DLE-forumet v/børge Olsen Om det er noen som ønsker noe inn i DSB sitt system så oppfordres de å sende de tingene dere brenner for til Børge. Skriv så godt man kan rundt saken og med en så god utdypping som mulig. Han holder nå på med risikovurdering som et emne. Henvendelser om saker må være på plass hos Børge innen 3. november. E-post: Regnskap for TFF v/kasserer Nils Roar Tobiassen Regnskap for inneværende år kr. ca ved inngang av året. Gikk gjennom de største utleggene. Saldo pr. dato er omkring kr Orientering fra styret TFF v/formann Styremøte ble avholdt i full fart i forkant av dette møtet. Tema på neste møte blir den nye NEK en og den nye Tavlenormen. Omfattende tema som kan føre til et noe lengre møte. En god del nye ting i begge disse normene. NEK 400 har høringsfrist til ut året. Utgivelse til Eliaden. Forumsmøte i uke (mndskiftet april-mai). Et samarbeide med Nordland og Finnmark om dette møtet kan være aktuelt. Møtested vil være Harstad om Troms blir alene. Representantskapet. Plattform/kontaktflate de fylkesvise Faglige Fora. Press på enkelte fora om å komme ut av dvalen. En omfattende saksliste foreligget til dette møtet. Få ting på plass i DLE-weben. Willy sitter som styremedlem i 1 år til i representantskapet. 17

18 Valg Forslag fra valgkomiteen: Gjermund Aas fortsetter Revisor Paul Sørensen fortsetter Vara medlem Kurt Larsen fortsetter Nytt styremedlem Finn Arild Berge. Kjetil Hansen går ut av styrer, men trer inn som ny revisor. Geir Kåre Rikardsen ny formann Alle valg ble vedtatt med aklamasjon. Oppsummering avsluttning v/formann Et lett trykk på Gunnar Langmo som en håper ikke har skremt han for mye. Spørsmål til møtene ønskes så tidlig som mulig slik at han rekker å komme med gode og dekkende svar. Møtet ble avsluttet med et ønske om vel hjem kl. 15:00. Referat ferdig skrevet/komplettert (med unntak av fullstendige svar på flere spørsmål) 29. oktober

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss 14.04.10 Åpning v/ formann Geir Kåre startet med å ønske de så langt 26 frammøtte velkommen. Han gikk kort gjennom agendaen og det ble fortsatt med opprop. Geir Kåre orienterte om at Nord-Troms Kraftlag

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. 26. 27. mai. 2009 på Finnsnes hotel Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. 26. 27. mai. 2009 på Finnsnes hotel Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss Velkommen og orientering, referat fra styremøte og nye temaer v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen i alt 22 frammøtte til et noe sent vårmøte. Terje foretok navneopprop og sendte rundt lista for

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1 Feilstatistikk DLE Hafslund Nett s.1 Periodiske kontroller 2012 19 591 11 204 8 387 Antall kontroller Antall tilsyn med funn Antall tilsyn uten funn s.2 Periodiske kontroller 2012 100% 57% 43% Antall kontroller

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil + 2 mil Tilstandskontroll av elektriske anlegg Bernt Prestkvern El- og spenningskvalitet, Medlem NEK, NK8, Standard spenninger, strømmer, frekvenser (System aspects of electrical energy supply) Sikker

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Representantskapet for Faglig forum 2012

Representantskapet for Faglig forum 2012 Referat fra møte i Representantskapet FF 15.-og 16. november 2012, Oslo Representantskapet for Faglig forum 2012 15. 16. November 2012 Clarion Collection Bastion Hotel, Oslo http://www.hotelbastion.no/

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 1 Bakgrunn Årlig omsettes det elektrisk utstyr i Norge for over 36 milliarder kroner fordelt på ca 93.000 ulike typer produkter.

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Møtereferat DLE-forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 17.12.2010 10/jaod Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Tilstede Ikke tilstede Arkivkode Kristine Aarvold Oddbjørn

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet

Helse Miljø Sikkerhet Helse Miljø Sikkerhet Internkontrollsystem for Bø Skyttarlag Igangsatt januar 2014 Til gjennomsyn for de ansvarlige for treningskvelder og stevner Målsetting og risikoanalyse Alle plikter å ha dette. Se

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer