1. Satsningsforslag for Nybygget og dagens leiekontrakter KHiBs rammebetingelser Fremtidige satsningsforslag...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag..."

Transkript

1 Budsjettforslag 2014 Cecilia Jonsson: The original arrangement was for a solo violin and a string orchestra. Fra masterutstillingen i Kunst, mai Foto: Bjarte Bjørkum

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 1. Satsningsforslag for Nybygget og dagens leiekontrakter KHiBs rammebetingelser... 3 SATSNINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN 4. Fremtidige satsningsforslag Nye studieplasser styrking og utvikling av masterprogram Flere studieplasser MA design og MA kunst Utvikling av masterprogram i skapende kuratorpraksis/utstillingsprodusent SAK-midler for performanceutdanning Masterprogram i Performance kunst/live Art Flere bachelor studieplasser interiørarkitektur/romdesign med vekt på tjenestedesign Kostnadsoverslag satsningsforslag utenfor rammen Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

3 INNLEDNING 1. SATSNINGSFORSLAG FOR 2014 Budsjettforslaget for 2014 skal vise satsningsforslag utenfor rammen, i motsetning til tidligere år der også satsningsforslag innenfor rammen har vært presentert. Utover satsningsforslag har KHiB omtalt utfordringer knyttet til byggesak/leiekontrakter og våre rammebetingelser. I den forbindelse er det også lagt inn forslag om økning i rammen: Det er lagt inn forslag om styrking av rammen med 2,0 MNOK som følge av KHiBs brukermedvirkning i byggesaken. Det er lagt inn forslag om styrking av KHiBs disponible ramme til oppgradering og modernisering av utstyr og maskiner på 15,0 MNOK gjennom en generell rammejustering på 5,0 MNOK pluss en engangstildeling på 10 MNOK. Jfr. omtale under Kap NYBYGGET OG DAGENS LEIEKONTRAKTER Kunst- og designhøgskolen ser frem til samlokalisering i nytt bygg i Møllendal. Etter den positive fremdrift prosjektet har hatt gjennom optimaliseringsprosessen i 2010, skisseprosjekt og forprosjekt i 2011, frem mot KDs godkjenning av finansieringsrammen i 2012, har KHiB store forventninger til at prosjektet kan realiseres i henhold til skissert tidsplan. KHiB er derfor overrasket og svært bekymret for at startbevilgning til nytt bygg ikke nådde statsbudsjettet for At departementet i forslag til statsbudsjett ikke prioriterer startbevilgning innebærer nok en utsettelse i byggesaken, og påfører KHiB en betydelig risiko for fremtidig virksomhet. Hvis nytt bygg ikke kan realiseres innen utløpet av 2016 risikerer KHiB i verste fall å være uten lokaler etter KHiBs nåværende leiekontrakter for bygningene i Strømgaten og Marken (ca kvm) leies av Entra og utløper allerede De øvrige leiekontraktene utløper (ca kvm) og er inngått med 4 ulike private utleiere. Dersom KHiB må gå til det skritt til å forlenge nåværende leiekontrakter, betyr det i beste fall at det kan bli kostbart og vanskelig. Om noen av utleierne har andre planer for sine bygg, kan det bety at KHiB ikke får forlenget leiekontraktene og i verste fall må søke etter erstatningslokaler eller står uten lokaler. En av de største utleierne har allerede lagt bygget KHiB leier ut for salg, og det er uvisst hvilke planer nye eiere vil ha for bygget. KD bes på nytt medvirke til fornyet fremdrift i byggesaken, slik at startfinansiering kan gis senest ved revidert nasjonalbudsjett Forslag om midler til KHiBs arbeid med byggesaken KHiB har brukt og bruker mye ressurser til arbeidet med byggesaken. KHiB har tidligere engasjert koordinator i 100 % stilling, ledelsen bruker en del tid til dette og i perioder engasjeres store deler av stab til byggesaken. Dette mener vi er avgjørende for god brukermedvirkning i en så viktig prosess som byggesaken er, men det krever vesentlige ressurser i form av tid og penger. KHiB har forhåpninger til at det kan tilføres midler til nødvendig ressursinnsats som bruker i prosessen. Det fremmes forslag om 2,0 MNOK til eget arbeid med kunst- og designhøgskolens byggesak. 2

4 3. KHIBS RAMMEBETINGELSER KHiB er en av to institusjoner som er gitt et nasjonalt oppdrag for utdanning, forskning og formidling innen kunst og design. KHiB arbeider målrettet og intensivt i samsvar med tildelt oppdrag og KDs sektormål. Til tross for gode tilbakemeldinger for arbeid med organisering og utvikling av strategier, virksomhetsmål og styring, opplever KHiB likevel at dette ikke blir belønnet. Som eier bør KD være opptatt av å sikre gode rammevilkår for utdanning, forskning og formidling innen kunst og design. Kunst- og designutdanningen i Bergen er av de mest etterspurte innen høyere utdanning, og bør gis vilkår for at denne etterspørselen opprettholdes. I de siste års budsjettforslag har KHiB rettet en sterk oppfordring til departementet om å utjevne de betydelige skjevhetene i rammebetingelser som er i ferd med å oppstå for kunst- og designutdanningen. KHiB har heller ikke for 2013 fått uttelling for dette forslaget i statsbudsjettet, men vil forsterke denne oppfordringen til departementet. Uteblitt budsjettuttelling for KHiB samtidig som KHiO etableres i nye lokaler og mottar over 100 MNOK i utstyrsmidler bidrar samtidig til ulike rammevilkår. KHiB unner KHiO både nye lokaler og moderne utstyr, men anmoder departementet om å rette opp i de skjevhetene dette innebærer ved å tilføre KHiB en solid økning i midler til utstyrsoppgradering frem mot nytt bygg. Selv om KHiB har forventninger til tilsvarende infrastrukturoppgraderinger i forbindelse med KHiBs samlokalisering i nytt bygg, så vil dette ta minst 4 år fra d.d. KHiB trenger en snarlig oppgradering og modernisering av deler av utstyrsparken for å unngå at forskjellene i konkurransefortrinn forsterkes de neste årene. Det må antas at en del utstyr med lang levetid også vil kunne benyttes i et nybygg. Forslag om midler til utstyr/infrastruktur I kunst- og designhøgskolens budsjettforslag de siste årene har vi i et eget kapittel fremmet et behov for å etablere en årlig investeringsramme på i størrelsesorden minimum 5,0 mill. kroner. KHiB er bekymret for at gjentatte anmodninger om økt bevilgningsramme knyttet til et akselererende behov for investeringer i utstyr og infrastruktur, så langt ikke har gitt budsjettuttelling i departementets budsjettforslag de senere år. Innen IKT-området har behovet for investeringer økt og er fortsatt økende. Kunst- og designfagene bruker digitale verktøy både som materiale, redskap og formidlingsmedium. Arbeider uttrykker seg blant annet gjennom video, lyd, stillbilder på skjerm eller utskrift, presentasjoner digitalt bygget opp, digitalt verkstedsutstyr/-maskiner og nye koblinger av materielle og digitale arbeider som maleri og videoprojeksjon. Ombygginger og investeringer i en rigid bygningsmasse utgjør også en stadig økende andel av KHiBs disponible bevilgninger, enten det er knyttet til nødvendige faglige omskiftninger eller HMS-krav. KHiB vil fremme et forslag om en generell økning i rammen på 5 MNOK, slik at utstyrsinvesteringer kan økes tilsvarende, og foreslår samtidig en engangs tildeling til oppgradering av utstyr på 10 MNOK for KHiB foreslår for 2014 en samlet bevilgningsøkning på 15 MNOK til investeringer og utstyr. 3

5 SATSNINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN 4. FREMTIDIGE SATSNINGSFORSLAG Kunst- og designhøgskolen i Bergen har ambisjoner om, over tid, å utvikle seg til en større institusjon, både fordi det av faglige hensyn er prioritert å utvide fagporteføljen, men også for å sikre kritisk masse. Denne utfordringen er reflektert i satsningsforslagene nedenfor. Flere av satsningsforslagene for 2014 retter seg mot større bredde i utdanningstilbudene, med særlig vekt på nye studieplasser. Det er viktig å understreke at forslagene representerer relevante og aktuelle fagfelt hvor KHiB har klart potensiale for vekst og videreutvikling. Det gjelder bl.a. feltet «nye medier», som refererer til digital kunst og design, datagrafikk, digital animasjon, virtuell kunst og design, nettkunst og webdesign, digital lyd- og videokunst, interaktive verk i grenselandet mellom det virtuelle og det fysiske, dataspill og robotikk. Satsningsforslagene er rangert, jfr. kostnadsoverslag i siste kapittel NYE STUDIEPLASSER STYRKING OG UTVIKLING AV MASTERPROGRAM Flere studieplasser MA design og MA kunst KHiB har to masterprogram, ett i kunst og ett i design. Kjernen i begge program er utvikling og gjennomføring av et større, selvstendig prosjekt, som avslutningsvis blir vist offentlig i en profesjonell kontekst. Hver student definerer sitt eget kunstneriske eller designfaglige prosjekt, og utvikler det over to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, kritikk og diskusjon med veiledere og medstudenter. Masterstudentene er integrert i KHiBs miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), som også omfatter faglig ansatte og stipendiater. Master studieplasser design KHiBs satsing på nye medier har de siste årene kommet klarest til uttrykk gjennom en økning fra 14 til 24 studenter i visuell kommunikasjon, en av spesialiseringene som tilbys i bachelorprogrammet i design. Første kull med 24 studenter ble tatt opp høsten 2010, og vil fullføre sin bachelorutdanning våren I studieåret har Avdeling for design for første gang 72 bachelorstudenter i visuell kommunikasjon. Resultatet er en ny generasjon bachelorkandidater med kompetanse innen blant annet utvikling av interaktive applikasjoner for digitale plattformer, digital animasjon og historiefortelling, lyd og lyssetting i digitale medier. Det er forventet at denne satsingen på BA-nivå vil øke søkningen til KHiBs tverrfaglige masterprogram i design, som allerede har høye søkertall. Siden 2009 har det vært ca. 100 søkere til 20 plasser, med en økning fra 114 søkere i 2011 til 140 i Antall studieplasser i masterprogrammet bør økes for å unngå et misforhold mellom studieplasser på BA- og MA-nivå. Gjennom tilsetting i faglige stillinger på førstestillingsnivå, vil fagmiljøet innen nye medier bli stort nok til å drive med utviklingsarbeid på høyt nivå og med større tyngde. Interessen og behovet fra næringslivet for høyeste kompetanse innen interaksjonsdesign (Nye medier) har økt betydelig. I dag er det et stort problem å finne denne kompetansen både nasjonalt og internasjonalt, noe som fører til at det vanskelig å dekke etterspørselen. 4

6 Næringslivet har også et omfattende behov for interiørarkitekter. Det har vært en nasjonal økning i opprettelse av BA plasser, men ikke MA plasser. I forhold til å dekke samfunnets behov utdannes det får få interiørarkitekter på masternivå, som igjen svekker mulighetene for å ta opp stipendiater innen fagfeltet. Det er anslått et behov for 10 nye MA studieplasser innen design (2-årig studium, 120 studiepoeng), med opptak hvert år. Master studieplasser kunst De to kunstavdelingene, som har hatt et felles masterprogram i kunst siden 2004, er fra august 2012 integrert i én avdeling Avdeling for kunst. Flere MA studieplasser gir KHiB mulighet for strategisk masterrekruttering - rettet inn mot større prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), generert av de opprettede KU-gruppene ved avdelingen. På denne måten kan KHiB knytte dette opp mot avdelingens nye struktur og KU-profilen som bygges opp. Nye medier peker seg også ut som et interessant område for samarbeid mellom KHiBs fagmiljø i kunst og design. Avdeling for kunst og Avdeling for design forener nå krefter i utforming av felles undervisningsopplegg, etablering av felles studios og laboratorier og et nært samarbeid på fagstabsnivå. Den gjensidige påvirkningen mellom design- og kunstfaglige tilnærminger kan vise seg å bli en interessant nyskapning i norsk høyere utdanning. Satsningen åpner for etablering av KU-virksomhet relatert til nye medier i et kryssfelt mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Strategisk vil det være et betydelig potensiale for utvikling av slike prosjekter med ekstern forskningsfinansiering i samarbeid mellom KHiB og andre forskningsinstitusjoner i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Det er også muligheter for opparbeiding av anvendte forsknings- og utviklingsprosjekt med ekstern finansiering, rettet mot det private næringslivet så vel som det frie kunstfeltet. Det naturlig å tenke seg at en slik satsning utvikles i tett dialog med andre akademiske miljøer i Bergen. En utvidelse av studieplasser i masterprogrammet i kunst, vil gjøre det mulig å realisere KHiBs strategiske satsinger som nevnt over. Det er anslått et behov for 10 nye MA studieplasser innen kunst (2-årig studium, 120 studiepoeng), med opptak hvert år. Samlet behov er anslått til 20 nye MA studieplasser - 10 innen design og 10 innen kunst, med opptak hvert år. 5

7 Utvikling av masterprogram i skapende kuratorpraksis/utstillingsprodusent KHiB har fra 2004 tilbudt videreutdanning på masternivå i skapende kuratorpraksis. Studiet gir 60 studiepoeng, utdanningen skjer på deltid over to år. 10 studenter tas opp annethvert år. Utdanningen retter seg mot kunstnere og andre med relevant bakgrunn. Det har vært tatt opp godt kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn, som teatervitenskap, kunsthistorie, dans, kunstkritikk og ikke minst praktiserende billedkunstnere. Erfaringen tilsier at blandingen av kompetanser fra forskjellige felt gir et svært interessant og vitalt studiemiljø. Det er gode tilbakemeldinger fra sensorene som har vurdert de fire første kullene. I løpet av studieåret er videreutdanningen under evaluering. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra kandidater, sensorer, faglig ansvarlige, arbeidsgivere og andre interessenter vil KHiB vurdere å bygge ut skapende kuratorpraksis til et masterprogram med 10 studieplasser. Tilbakemeldingene tyder på at videreutdanningen treffer et behov i det samtidige billedkunstfeltet, hvor kuratorrollen betones sterkere enn tidligere. Videreutdanningen er organisert med faglige samlinger ved KHiB. Studentene bor og utvikler kunstprosjekter i hele landet. Kjernen i utdanningen er utvikling av et eget kuratorisk prosjekt. Dette er suksessfaktorer som bør videreføres i et masterprogram. Studiet skal gi et praktisk og teoretisk grunnlag for skapende kuratorpraksis, og utdanne kuratorer som følger kunstproduksjonen aktivt, som er involvert i den fysiske presentasjonen av kunsten og ikke minst bidrar til den offentlige samtalen omkring kunsten. Målet er å få større grad av profesjonalitet og relevans i forholdet mellom kunstproduksjon og presentasjonsform, og generere en aktiv holdning for møtet mellom kunst og publikum. Slik følger studietilbudet opp kunst- og designhøgskolens forpliktende samfunnsrolle og formidlingsansvar. Studiet vil legge vekt på en praksisnær tilnærming til kuratorvirksomhet, samtidig som den vil gi grunnlag for økt teoretisk forståelse av feltet. Integreringen av masterutdanningen i institusjonens øvrige virksomhet er svært viktig for at satsningen skal gi optimal uttelling, og et aktivt samarbeid særlig med masterstudiet i kunst er allerede innledet. Blant kunst- og designhøgskolens faglige ansatte finnes det stor erfaring med kuratorvirksomhet om er relevant for studiet. For å trekke på et bredt felt av kompetanse, vil man i den videre utviklingen operere i samarbeid med andre partnere innen høyere utdanning. KHiB vil i løpet av studieåret 2013 søke NOKUT om institusjonsakkreditering som vitenskapelig høgskole og vil dermed kunne selv akkreditere en ny mastergrad i skapende kuratorpraksis. Det er anslått et tilbud på 10 studieplasser (2-årig studium, 120 studiepoeng), med opptak hvert annet år. 6

8 SAK-midler for performanceutdanning KHiB har et langsiktig mål om å etablere performanceutdanning i Bergen i samarbeid med Griegakademiet, UiB og Akademi for scenekunst, HiØ. Fra Nordisk ministerråd har det nordiske KUNO-nettverket (KUnstutbilding i NOrden) nylig fått tilsagn om pilotmidler på 6000 euro for å undersøke mulighetene for en felles performanceutdanning. KHiB er gitt en ledende rolle i den utredningen som må gjennomføres. Dette gir anledning til å se på et samarbeid i et bredere perspektiv og vil være svært nyttig i forhold til planleggingen av en felles mastergrad i performance ved KHiB og Høgskolen i Østfold. Imidlertid vil det være nødvendig med en mye større satsing for å få realisert slike planer. KHiB fremmer derfor forslag om SAK-midler for å kunne utrede mulighetene for etablering av et fremtidig samarbeid om performanceutdanning. Forslaget til budsjett er anslått til 1,0 MNOK i 2014 og utgjør nødvendige stillingsressurser / driftsmidler for å gjennomføre utredningen Masterprogram i Performance kunst/live Art Bakgrunn: Forslag om å etablere scenekunstutdanning i Bergen har en lang historie. Etter vedtaket i Hordaland fylkeskommunes fylkesdelsplan for kultur om å prioritere arbeidet med å etablere en høyere kunstfaglig utdanning i Bergen, ble det etablert en styringsgruppe for å utvikle en handlingsplan i mai Gruppen foreslo at det bør være en utøvende kunstutdannelse med studieretninger for skuespillere, regissører, produsenter og teaterteknikere samt to hovedfagsenheter i dramaturgi og scenografi. KHiB ønsker å etablere et studieprogram for utvikling av spisskompetanse innenfor scenekunst med nær forbindelse til vår profil innen visuell kunst og med sterke koblinger til den sterke tradisjonen innen performance i Bergen. Et masterprogram som spesialiserer seg på uttrykk som Performance Art / Live Art i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst og Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Opptakskriterier: Bachelorgrad eller tilsvarende innen visuell kunst, teatervitenskap, musikk, dans, scenekunst, sirkus eller lignende. Utvikling: Studieprogrammet utvikles i nært samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer i Bergen. I samarbeid med UiB inngås en avtale om studieopphold i forhold til studierett kurstilbud sammen med teatervitenskap. Andre aktuelle partnere er BIT Teatergarasjen (Bergen Internasjonale Teater), Carte Blanche og BEK. 7

9 Flere bachelor studieplasser interiørarkitektur/romdesign med vekt på tjenestedesign De to kunsthøgskolene i Norge, KHiB og KHiO, har ansvaret for utdanningen av interiørarkitekter i Norge, og de siste årene har brorparten av de nyutdannede interiørarkitektene kommet fra Kunsthøgskolen i Bergen. Svært mye tilsier at studenttallet bør økes. NIL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, har uttrykt bekymring for rekrutteringen til yrket. Den holder ikke tritt med frafallet, og man ser for seg at det vil være behov for et økende antall interiørarkitekter i fremtiden. Nye studieplasser innen feltet vil også åpne for å dekke feltet i større bredde, også for bedre å fange opp de viktige endringer som skjer i profesjonen og i samfunnet man skal designe for. Interiørarkitekter i dag arbeider med et stadig bredere spekter av samfunnsfunksjoner fra offentlige og private kontorer til syke- og aldershjem, barnehager, hoteller, fengsler, skoler og utstillinger. Utdanningen har de senere år fått en mer bruker- og problem-orientert tilnærming, med større fokus på funksjonelle utfordringer og krav, i tillegg til den estetiske utformingen av det fysiske rommet. Og mer presist: det brede spekteret av funksjonsområder listet opp over, er eksempler på at interiørarkitektene utvikler rammer og redskaper for et bredt spekter av tjeneste- /servicefunksjoner. Tjeneste-/servicedesign, et felt som har vokst frem de siste årene, er en naturlig og integrert del av interiørarkitektens virkefelt i dag. Nye studieplasser vil åpne for å utdanne flere studenter innen interiørarkitektfeltet. I tillegg vil en større vektlegging av tjenestedesign gi muligheter for å utvikle en større kompetansebredde innen fagområdet interiørarkitektur ved KHiB. Det vil også gi institusjonen muligheter til å utdanne fagutøvere med en kompetansesammensetning som vi vil være alene om. Også grensesnittet mot arkitektur og et utvidet samarbeid med arkitektutdanningen i Bergen, BAS, er i denne sammenheng svært interessant. Det er anslått en utvidelse på 10 studieplasser pr år KOSTNADSOVERSLAG SATSNINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN Kostnadsoverslag 3 første år: Tall i hele 1000 Utdanning Rangerinplasser Studie- Finans- Post kat. Flere master studieplasser i design 1 10 B post Flere master studieplasser i kunst 1 10 A post Masterprogram i Skapende kuratorpraksis/utstillingsprodusent 2 10 A post SAK-midler for å utrede performanceutdanning 3 post Masterprogram i Performance kunst/live Art* 4 10 A post Flere bachelor studieplasser interiørarkitektur/romdesign 5 10 B post Sum

10 4.3. PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har et overordnet ansvar for å stimulere KU innenfor sektoren gjennom etableringen av de to programdelene: Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet. Kunst- og designhøgskolen i Bergen er tilfreds med at det fra 2013 er foreslått en økning i rammen til prosjektprogrammet fra 6,0 MNOK til 8,6 MNOK. Behovet for prosjektmidler i denne delen av sektoren er imidlertid stort. KHiB vil derfor understreke viktigheten av en videre opptrapping av denne rammen i Samtidig har det nå ikke vært tilført nye stipendiatstillinger i sektoren de siste fire årene, og dette rammer kunstutdanningene i særlig sterk grad. Det er fortsatt ikke mer enn i alt 23 stipendiatstillinger å fordele mellom de 10 institusjonene som er knyttet til programmet, og programmet skal for flere av institusjonene dekke et vidt internt fagspekter. KHiB ber derfor departementet vurdere en vesentlig økning av antall stipendiatstillinger til programmet i budsjettet for 2014, selv om det eventuelt ikke tilføres nye stipendiatstillinger ellers i sektoren. Programmets totale budsjettramme bør settes slik at det står i rimelig forhold til kunstsektorens størrelse innen høyere utdanning og slik at det over tid bidrar til likeverdige vilkår for kunstnerisk utviklingsarbeid. Både Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet må derfor sikres en regelmessig vekst i årene fremover. 9

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

1. Tallbudsjettforslag for 2013... 2. 2. Nytt bygg og eksisterende bygninger... 2. 3. Investeringer... 3

1. Tallbudsjettforslag for 2013... 2. 2. Nytt bygg og eksisterende bygninger... 2. 3. Investeringer... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE SATSNINGSFORSLAG INNENFOR RAMMEN 1. Tallbudsjettforslag for 2013... 2 2. Nytt bygg og eksisterende bygninger... 2 3. Investeringer... 3 3.1. Nærmere presisering av investerings-/utstyrsbehovet:...

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04.

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04. Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport KHiB informasjonsmøte 21.04.2016 Styringsgruppen UiB: KHiB: Studenter: Tillitsvalgte: Rektor

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et tilsvar til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene Elin Nesje Vestli Rektor Høgskolen i Østfold 1 Kunstutdanninger utenfor

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016

Strategisk plan 2012 2016 Strategisk plan 2012 2016 4 Hvem er vi? 4 Hvor vil vi? 5 Hvordan skal vi komme dit? 5 Utdanning Rekruttering Studietilbud Stipendiatprogrammet Strategisk plan 2012 2016* Kunsthøgskolen i Oslo (Vedtatt

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Prosjektprogrammet

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Prosjektprogrammet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Prosjektprogrammet Referanseramme og overordnede føringer Program for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fom. 2010 Stipendiatprogrammet (opprettet 2003) og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 28. februar 2007 ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse kunstneriske

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN, KHiBs MASTERPROGRAM I KURATORPRAKSIS 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen. 1 STUDIEPLAN MASTERGRADEN I DESIGN Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). Revidert i samsvar med NOKUTs forutsetninger 28.09.04.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer